Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 112

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 112
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 112) с русским переводом и комментариями.ἀφυγής

ἀ-φῠγής
2
не могущий бежать Sext.ἀφυγραίνω

ἀφ-υγραίνω
смачивать, увлажнять, pass. становиться влажным Arst.ἀφυδραίνομαι

ἀφ-υδραίνομαι
быть омываемым
ex. (καθαραῖς δρόσοις Eur.)ἀφύη

(gen. pl. ἀφύων) сардина или анчоус Arph., Arst., Plut., Luc.ἀφυής

ἀ-φῠής
2
1) лишенный дарований, неспособный, непригодный
ex. (πρός τι Plat., Plut. и εἴς τι Anth.)
οὐκ ἀ. Xen., Plat., Plut. — даровитый, одаренный
2) тупоумный, глупый Isocr., Arst., Anth.
3) негодный, неподходящий, неудобный
ex. (λόφος ταῖς δυνάμεσιν ἀ. Polyb.)
4) маленький
ex. (ἰχθύς Luc.)
5) простодушный, бесхитростный Soph.ἄφυκτος

ἄ-φυκτος
2
1) неизбежный, неминуемый
ex. (γυιοπέδαι Pind.; βέλη Soph.; τόξα Eur.; τύχη Plat.; θάνατος Plut.; δεσμοί Luc.)
2) неразрешимый, запутанный, тж. хитрый
ex. (λόγοι Arph. etc.; ἐρώτημα Plat.)
3) не могущий убежать
ex. ἄφυκτον λαμβάνειν τινά Arph. — крепко схватить кого-л.ἀφυλακτέω

ἀφ-ῠλακτέω
I.
досл. лаять, шутл. выкрикивать, брехать
ex. (πολλῶν ἀφυλακτουμένων λόγων Luc.)
II.

1) не остерегаться, быть неосторожным
ex. (τινος Xen. и ἐπί τι Arst.)
2) оставлять без охраны
ex. (τόπος ἀφυλακτούμενος Polyb.)ἀφύλακτον

ἀ-φύλακτον
(ῠ) τό отсутствие мер предосторожности, беспечность Thuc.ἀφύλακτος

ἀ-φύλακτος
2
(ῠ)
1) не охраняемый, незащищенный
ex. ( ἑωυτῶν, sc. γῆ Her.; ἀ. καὴ ἄκλῃστος Thuc.)
2) неосторожный, неосмотрительный, беспечный, небдительный
ex. (στρατιῶται Thuc., Plut.; πρός τι Arst.)
ἀφυλάκτῳ τινὴ ἐπιπεσέειν Her. — напасть на кого-л. врасплох
3) от которого невозможно уберечься, неминуемый
ex. (τὸ πεπρωμένον Plut.)
4) располагающий к беспечности
ex. (τὰ λίαν φανερά Arst.)ἀφυλάκτως

ἀ-φῠλάκτως
неосторожно, неосмотрительно Xen., Polyb.ἀφυλαξία

ἀ-φῠλαξία
неосторожность, беспечность, отсутствие бдительности Xen.ἀφυλίζω

ἀ-φῡλίζω
процеживать
ex. (σπονδήν Anth.)ἄφυλλος

ἄ-φυλλος
2
1) безлиственный
ex. (σχίζαι Hom.; λειχήν Aesch.; σταυρός Alcaeus ap. Plut.)
2) без масличных ветвей (символа мольбы)
ex. (στόμα Eur.)ἀφύλλωτος

ἀ-φύλλωτος
2
лишенный листвы, голый
ex. (πέτρα Soph.){*}ἄφυλος

ἄ-φῡλος
2
чужой, чуждый
ex. ({. καὴ σκαιός Plut.)ἀφυπνίζω

ἀφ-υπνίζω
будить, пробуждать от сна Eur., Plut.ἀφυπνόω

ἀφ-υπνόω
1) просыпаться Anth.
2) засыпать NT.ἀφυσγετός

ил, грязь Hom.ἀφύσικος

ἀ-φύσικος
2
(ῠ)
1) не соответствующий законам природы, неестественный Sext.
2) лишенный дарования, бездарный Diog.L.ἀφυσιολόγητος

ἀ-φυσιολόγητος
2
физически не объяснимый
ex. (ἐπιθύμημα Plut.)ἀφύσσω

(fut. ἀφύξω - дор. ἀφυξῶ, Anth. ἀφύσω; aor. ἤφυσα - эп. ἄφυσσα) тж. med.
1) черпать, переливать, наливать
ex. (μέθυ ἐκ κρητῆρος и νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος Hom.; δῶρα διονύσου εἰς ἄγγεα Hes.; λοιβὰν ἐν κρατήρων γυάλοις Eur.)
2) собирать, сгребать
ex. (φύλλα ἠφυσάμην Hom.)
3) копить, накапливать
ex. (ἄφενος καὴ πλοῦτον Hom.)
4) проникать внутрь, врезываться
ex. (διὰ δ΄ ἔντερα χαλκὸς ἤφυσε Hom. - v. l. διαφύσσω in tmesi)ἀφυστερέω

ἀφ-υστερέω
отставать, опаздывать Polyb.Ἀφυταῖος

уроженец или житель Афития Arst.ἀφύτευτος

ἀ-φύτευτος
2
(φῠ) не засаженный растениями
ex. (χῶρος Xen.)Ἄφυτις

-εως и ιος Афитий (город на п-ове Паллена - Халкидика) Her., Thuc., Xen.ἀφυῶς

ἀ-φυῶς
неподходящим образом, несвойственно Plut.
ex. ἀ. διακεῖσθαι Polyb. и ἔχειν πρός τι Polyb. — быть непригодным к чему-л.ἀφῶ

aor. 2 conjct. к ἀφίημιἄφωνα

ἄ-φωνα
I.
adv. беззвучно, безмолвно Aesch.
II.
τά грам.
1) согласные звуки Eur., Plat., Arst.
2) немые, т.е. смычные звуки Plat., Diog.L.ἀφώνητος

ἀ-φώνητος
2
Pind., Soph. = ἄφωνοςἀφωνία

ἀ-φωνία
немота, безмолвие Plat., Arst.ἄφωνος

ἄ-φωνος
2
немой, беззвучный, безгласный, безмолвный Her., Dem., Arst., Plut.
ex. ἄ. τινος Soph. — неспособный произнести что-л.ἀφώνως

ἀ-φώνως
Soph. = ἄφωνα Iἀφωρισμένως

ἀφ-ωρισμένως
1) отдельно, раздельно, особо Arst.
2) точно, кратко, сжато Plut.ἀφώτιστος

ἀ-φώτιστος
2
неосвещенный Plut., Sext.ἀχά

(ᾱᾱ) дор. Aesch., Eur. = ἠχήἈχαΐα

Ἀχᾱΐα
ион. Ἀχαιΐη и Ἀχαΐη (ᾰχ) Ахайя или Ахея
1) страна в сев. Пелопоннесе Thuc., Xen.
2) = φθιῶτις, область в Фессалии Her., Diod.
3) римск. провинция, охватывавшая среднюю Грецию и Пелопоннес Plut.Ἀχαΐη

ион. = Ἀχαΐαἀχαΐνη

и ἀχαΐνης предполож. годовалый олень Arst.Ἀχαΐς

I.
эп.-ион. Ἀχαιΐς -ίδος (ᾰχ) adj. f досл. ахейская, перен. (обще)греческая Hom., Aesch., Eur., Xen., Isocr., Plut.
II.
эп.-ион. Ἀχαιΐς -ίδος
1) (sc. γῆ) Ахея Hom., Anth.
2) (sc. γυνή) ахеянка Hom.{*}αχαιΐη

ион. = Ἀχαΐα и Ἀχαίαἀχαιΐνη

Babr. = ἀχαΐνηἀχαιΐνης

-εω (ᾰ, ῐν) Anth. = ἀχαΐνηἈχαιΐς

-ίδος эп.-ион. = Ἀχαΐς I, IIἈχαιά

Hom. = ἈχαιϊάςἈχαία

ион. Ἀχαιΐη Ахая, «Скорбящая» (эпитет Деметры в Аттике) Her., Arph.{*}αχαιᾶτις

-ιδος Polyb. = Ἀχαΐα 1Ἀχαιμένης

-ους, ион. εος Ахемен
1) родоначальник персидской династии Ахеменидов, дед Кира Старшего, VII в. до н.э. Her., Plat., Diod.
2) сын Дария Гистаспа, брат Ксеркса, убит в 462 г. до н.э. Her.Ἀχαιμενιδαι

-ῶν οἱ Ахемениды (персидская династия, потомки Ахемена) Her.Ἀχαιμένιος

3
(ᾰχ) досл. ахеменов, перен. персидский Anth.Ἀχαιοί

οἱ ахейцы или ахеяне, т.е. жители Ахеи Пелопоннесской или Фессалийской, перен. греки (в отличие от троянцев) Hom., Hes., Trag., Her., Xen., Plat., Arst., Plut.Ἀχαιός

I.
3
(ᾰχ) досл. ахейский, перен. (обще)греческий Hom., Pind., Diod., Plut.
II.
Ахей (миф. родоначальник ахейцев) Eur.Ἀχαιϊας

Ἀχᾱιϊας
-άδος ахеянка Hom.{*}αχαιϊκός

3
эп.-ион. = Ἀχαϊκόςἀχάλινος

ἀ-χάλῑνος
2
(χᾰ) досл. невзнузданный ex. (ἵππος Eur., Plut.); перен. разнузданный
ex. (στόμα Eur., Arph., Plat.)ἀχαλίνωτος

ἀχᾰλίνωτος
2
(ῑ) Xen., Anth. = ἀχάλινοςἀχάλκεος

ἀ-χάλκεος
2
досл. не медный, шутл. безденежный
ex. (οὐδὸς πενίης Anth.)ἀχάλκευτος

ἀ-χάλκευτος
2
выкованный не из меди
ex. (πέδαι Aesch., Eur.; τρύπανα Soph.)ἀχαλκέω

ἀ-χαλκέω
не иметь ни гроша Anth.ἄχαλκος

ἄ-χαλκος
2
без меди, т.е. невооруженный
ex. (ἄ. ἀσπίδων Soph.)ἀχανές

ἀ-χᾰνές
τό пустое пространство, пустота Arst.ἀχάνη

(ᾰᾱ)
1) ахана (перс.-беот. мера сыпучих тел = 45 медимнам) Arph.
2) ящик или корзина Plut.ἀχανής

ἀ-χᾰνής
2
1) широко раскрытый, зияющий
ex. (βάθος Plut.; χάσμα Anth.)
2) с разинутым ртом или не могущий раскрыть рта, т.е. остолбеневший
ex. (ἀχανεῖς ἕστασαν Polyb.; εἱστήκειν ἀ. Luc.)
3) безмерный, огромный, обширный
ex. (τόπος Arst., Plut.; πέλαγος, πεδίον, λισσάδες, στράτευμα Plut.)ἀχαράκωτος

ἀ-χᾰράκωτος
2
не обнесенный частоколом, неукрепленный
ex. (ἤπειρος Polyb.; στρατόπεδον Plut.)ἀχαριότης

ἀ-χᾰριότης
-ητος непривлекательность, нескладность, несуразность Polyb.ἄχαρις

ἄ-χᾰρις
-ι, gen. ῐτος adj.
1) непривлекательный, неприятный
ex. (κέλαδος Eur.; πολιτεία παντάπασιν ἄ. Plut.)
2) тягостный, тяжелый
ex. (συμφορά Her.; βίος Arph.)
3) неблагодарный
ex. (τιμή Her.)
χάρις ἄ. Aesch. — плохая благодарность;
χάριν ἄχαρίν τινος ἀπολέσθαι Eur. — погибнуть из-за кого-л., недостойного этой жертвы
4) отвратительный, ужасный
ex. (φόνος Eur.)ἀχαριστέω

ἀ-χᾰριστέω
1) быть неблагодарным
ex. (πρός τινα Xen. и τινι Plut.)
ἀχαριστεῖσθαι παρά τινος Polyb. и ὑπό τινος Plut. — быть жертвой чьей-л. неблагодарности
2) отказывать в услугах, не угождать, не потворствовать
ex. (τινι Plat.)ἀχαριστία

ἀ-χᾰριστία

1) непривлекательность, грубость Plat.
2) неблагодарность Xen., Dem., Plut., Luc.ἀχάριστος

ἀ-χάριστος
2
(χᾰ)
1) непривлекательный, неприятный, отвратительный
ex. (οὐκ ἀχάριστα ἀγορεύειν Hom. или λέγειν Xen.)
2) гнусный, жестокий
ex. (ἔργον ἀχαριστότατον Plut.)
3) неблагодарный
ex. (τινι Eur. и πρός τινα Xen.)
4) не получивший благодарности, невознагражденный
ex. (προθυμία Xen.; τὰ εἴς τινα ἀνηλωμένα Lys.)ἀχαρίστως

ἀ-χᾰρίστως
1) с неудовольствием, неохотно
ex. (ἕπεσθαι Xen.)
τὰς χαρίτας ἀ. χαρίζεσθαι Isocr. — оказывать любезность с нелюбезным видом
2) с неблагодарностью
ex. οὐκ ἀ. μοι ἔχει πρὸς ὑμῶν Xen. — вы не окажетесь неблагодарными по отношению ко мне, т.е. не останетесь в долгу у меняἀχάριτος

2
Aesch., Eur., Her., Plut. = ἀχάριστοςἈχαρναί

-ῶν (ᾰχ) αἱ Ахарны (дем в атт. филе οἰνηΐς, к сев. от Афин) Pind., Thuc., Arph., Plut.ἀχάρνας

-ου предполож. рыба анаррих (Anarrhichas lupus или rufus) Arst.Ἀχαρνεύς

-έως (pl. Ἀχαρνῆς) ахарнянин, уроженец или житель дема Ахарны Lys., Arph., Isocr., Aeschin., Dem.Ἀχαρνηΐδαι

-ῶν οἱ Arph. = Ἀχαρνῆς (см. Ἀχαρνεύς)Ἀχαρνῆθεν

Ἀχαρνῆ-θεν
adv. из Ахарн Anth.Ἀχαρνῆσι

Ἀχαρνῆ-σι
adv. в Ахарнах Luc.Ἀχαρνικός

3
ахарнский Arph.Ἀχαρνίτης

-ου adj. m Anth. = ἈχαρνικόςἈχαϊκός

Ἀχᾱϊκός
эп.-ион. Ἀχαιϊκός 3
(ᾰχ) досл. ахейский, перен. пелопоннесский, фессалийский или (обще)греческий Hom., Her., Aesch., Eur., Xen., Plut.ἀχείματος

ἀ-χείμᾰτος
2
безбурный, тихий
ex. (ἅλς Aesch.)ἄχειρ

ἄ-χειρ
-χειρος adj. безрукий
ex. (ἄχειρα καὴ ἄποδα ζῷα Arst.; εἱκόνες Plut.)
τὰ ἄχειρα τοῦ σώματος Xen. — спина, тылἀχειρής

ἀ-χειρής
2
Batr. = ἄχειρἀχείρητος

ἀ-χείρητος
2
не посаженный руками (человека), т.е. дикорастущий
ex. (φύτευμα Soph. - v. l. ἀγήρατος)ἀχειροποίητος

ἀ-χειροποίητος
2
нерукотворный NT.ἀχειροτόνητος

ἀ-χειροτόνητος
2
не избранный (поднятием рук)
ex. (arg. ad Dem.)ἀχείρωτος

ἀ-χείρωτος
2
1) Soph. v. l. = ἀχείρητος
2) незавоеванный, непокоренный
ex. (οἱ χαλκιδῆς Thuc.; πολεμίᾳ δυνάμει Diod.)Ἀχελῷος

эп. Ἀχελώϊος (ᾰ)
1) Ахелой:
(1) главная река Акарнании и Этолии, впадающая в Ионийское море Hom., Her., Thuc.
(2) река во Фригии Hom.
(3) речной бог Hes., Soph., Eur.
2) река, речная вода
ex. (Ἀχελῷον φέρειν Eur.)Ἀχελωΐδες

αἱ Ахелоиды, т.е. города на побережье Стримонского залива Aesch.Ἀχελώϊος

эп. = Ἀχελῷοςἄχερδος

, у Theocr.
1) предполож. дикая груша (Pirus salicifolia) Soph., Theocr., Arst.
2) живая изгородь
ex. (θρινκοῦν ἀχερδῳ Hom.)Ἀχερδοῦς

-οῦντος или Ахердунт (дем в атт. филе Ἱπποθωντίς) Aeschin., Dem.Ἀχερδούσιος

уроженец или житель Ахердунта Aeschin., Dem.Ἀχερουσιάς

-άδος adj. f ахеронтская
ex. (λίμνη Plat.)
Ἀ. χερρόνησος Xen. — Херсонес Ахеронтский (полуостров в Вифинии, близ Гераклеи)Ἀχερούσιος

3
(ᾰ) ахеронтский
ex. (ὄχθοι Aesch.)ἀχερωΐς

-ΐδος (ᾰ) серебристый тополь (Populus alba) Hom.Ἀχέρων

-οντος (ᾰ) Ахеронт
1) река в подземном царстве, с притоками Кокитом и Парифлегетонтом Hom., Plat.
2) река в Теспротии Thuc.ἀχέτας

дор. = ἠχέτης I и IIἀχεύων

см. ἀχέων...ἀχέω

I.
(ᾰ) HH., Eur. v. l. = ιαχέω
II.
(ᾱ) дор. = ἠχέωἀχέων

-ουσα adj. Hom. = ἀχεύων


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика