Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 003

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 003
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 003) с русским переводом и комментариями.Ἀγαμεμνόνιος

Ἀγᾰμεμνόνιος
3
= Ἀγᾰμεμνόνε(ι)οςἈγαμεμνόνιος...

Ἀγαμεμνόνε(ι)ος, Ἀγᾰμεμνόνιος
3
агамемнонов(ский) Hom., Pind., Trag.Ἀγαμέμνων

Ἀγᾰμέμνων
-ονος (ᾰγ) Агамемнон (царь Микен, муж Клитемнестры, главнокомандующий всеми греч. войсками в войне против Трои) Hom., Trag.ἀγαμένως

ἀγᾰμένως
восторженно, одобрительно
ex. (τὸν λόγον τινὸς ἀποδέχεσθαι Plat.; λέγειν Arst.)ἀγάμητος

2
Soph. = ἄγαμοςἀγαμία

ἀγᾰμία
безбрачие Plut.ἀγαμίου

δίχη судебное преследование за невступление в брак по достижении предельного возраста Plut.ἄγαμος

ἄ-γᾰμος
2
1) неженатый, холостой Hom., Xen., Plut.
ex. Ἑλλάδος ἄ. στάχυς Anth. — не находящееся в браке население Эллады
2) незамужняя Trag.
3) не заслуживающий названия брака
ex. γάμος ἄ. Soph., Eur. — несчастный бракἀγάν

v. l. к ἄγανἄγαν

(ᾰᾱ, редко ᾱᾰ, поздн. ᾰᾰ) adv.
1) весьма, чрезвычайно
ex. (βαρύς Aesch.)
ἄ. σιγή Soph. — полное молчание
2) чересчур, чрезмерно
ex. μηδὲν ἄ. Pind., Chilon ap. Arst. — ничего (не нужно) сверх меры;
ἄ. ἐλευθεροστομεῖν Aesch. — быть слишком невоздержным на язык;
φιλεῖν ἄ. καὴ μισεῖν ἄ. Arst. — быть неумеренным как в любви, так и в ненавистиἀγανακτέω

ἀγᾰν-ακτέω
1) бурлить, (о вине) бродить
ex. (ζεῖν χαὴ ἀ. Plat., Plut.)
2) редко med. негодовать, возмущаться
ex. (τινι, τι, διά τι, περί и ὑπέρ τινος Plat. или ἐπί τινι Lys.)
ἀ. τινι Xen., πρός τινα Plut. и κατά τινος Luc. — возмущаться кем-л., сердиться на кого-л.ἀγανάκτησις

ἀγᾰνάκτησις
-εως неудовольствие, негодование, раздражение Plat., Plut.
ex. ἀγανάκτησιν ἔχειν Thuc. — причинять досаду, вызывать негодованиеἀγανακτητικός

ἀγᾰνακτητικός
3
раздражительный, угрюмый, сердитый
ex. (ἦθος Plut.)ἀγανακτητός

ἀγᾰνακτητός
3
досадный, неприятный, вызывающий негодование, возмутительный Plat.ἀγανακτικός

ἀγᾰνακτικός
3
Luc., v. l. у Plat. = ἀγανακτητόςἈγανίππη

Ἀγᾰνίππη
(ᾰγ) Аганиппа
1) священный источник Муз на Геликоне Anth.
2) дочь Эгипта Plut.ἀγάννιφος

ἀγάν-νῐφος
2
обильно покрытый снегом, весь в снегу
ex. (Ὄλυμπος Hom.)ἀγανοβλέφαρος

ἀγανο-βλέφαρος
2
ласково смотрящий Anth.ἀγανόρε(ι)ος

ἀγᾱνόρε(ι)ος
3
(ᾰγ)
1) доблестный, храбрый
ex. (λαός Aesch.)
2) постигший героев
ex. (κακά Aesch.)ἀγανός

ἀγᾰνός
3
(ᾰγ)
1) ласковый, приветливый, дружелюбный; кроткий
ex. (βασιλεύς, ἔπεα, εὐχωλαί Hom.; λόγοι Pind.; πρόσωπον Anth.)
ἀγανᾷ ὀφρύϊ γελάσας Pind. — приветливо засмеявшись
2) приятный
ex. (δῶρα Hom.; ἐλπίς Aesch.)
3) не причиняющий боли, несущий тихую смерть
ex. (βέλεα Hom.)ἀγανοφροσύνη

ἀγᾰνοφροσύνη
ласковость, кротость Hom.ἀγανόφρων

ἀγᾰνό-φρων
2, gen. ονος ласковый, приветливый; кроткий
ex. (ἀνήρ Hom.; ἡσυχία Arph.)ἀγάνωρ

дор. = ἀγήνωρἀγανῶς

ἀγᾰνῶς
ласково, кротко, дружелюбно
ex. (βλέπειν Arph.)
ἀ. χεροῖν Eur. — ласково протянув рукиἀγάομαι

Hom., Hes. = ἄγαμαι 1 и 2ἀγαπάζω

ἀγᾰπάζω
(ᾰγ) (только praes. и impf., преимущ. med.)
1) ласково встречать, горячо принимать
ex. (παῖδα Hom.; μειλιχίοις λόγοις τινά Pind.)
κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήυ Hom. — они горячо целовали голову (Одиссея)
2) воздавать (последние) почести, хоронить с почестями
ex. (νέκυν παιδός Eur.)ἀγαπατός

ἀγᾰπᾱτός
дор. Pind. = ἀγαπητόςἀγαπάω

ἀγᾰπάω
(ᾰγ)
1) любить
ex. (τοὺς παῖδας Plat.)
ἀ. τινά τινος Plut. — любить кого-л. за что-л.
2) высоко ставить, ценить
ex. (τι Plat., Dem., Arst.)
ὃ μέ ἀγαπῴη, οὐδ΄ ἂν φιλοῖ Plat. — чего он не ценит, того и не любит;
παρά или ὑπό τινος ἀγαπᾶσθαι Isocr., Dem. — быть высоко ценимым кем-л.
3) быть довольным
ex. ἀγαπῶντες τέν ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν Plat. — довольные тем, что спаслись (хотя бы) на время;
ἀγαπᾶν οἴομαι αὐτούς, ὅτι οὐχ ἡμεῖς ἐπ΄ ἐκείνους ἐρχόμεθα Thuc. — они, я думаю, довольны (уж) тем, что мы на них не нападаем;
οὐκ ἀγαπῶν τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαθοῖς Lys. — не довольствуясь наличным богатством;
σοὴ δ΄ ἤν τις δῷ τοὺς τρεῖς ὀβολούς, ἀγαπᾷς Arph. — ты рад, если кто-л. даст тебе три обола
4) ставить выше, предпочитать
ex. (τι ἀντί τινος Dem. и πρό τινος Plut.)
5) воздавать почести
ex. ἀ. νεκρούς Eur. — воздавать погребальные почести мертвецам, участвовать в похоронахἀγάπη

(ᾰγᾰ)
1) любовь NT.
2) pl. агапы, братские трапезы (у христиан ранних веков) NT.ἀγάπημα

-ατος (ᾰγᾰ) τό предмет любви
ex. (ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἀ. Anth.)ἀγαπήνωρ

ἀγᾰπ-ήνωρ
-ορος adj. m любящий мужество, т.е. мужественный, удалой
ex. (εὐρυμέδων Hom.)Ἀγαπήνωρ

-ορος Агапенор (царь аркадцев, участник похода греков на Трою) Hom.ἀγάπησις

-εως любовь, влечение Plat., Arst., Plut.ἀγαπησμός

ἀγᾰπησμός
Men. = ἀγάπησιςἀγαπητικός

ἀγᾰπητικός
3
склонный к любви, любящий
ex. ἀγαπητικόν τι Plut. — некая потребность любитьἀγαπητόν

ἀγᾰπητόν
I.
τό предмет любви, (нечто) желанное Arst.
II.
adv. Men. = ἀγαπητῶςἀγαπητός

ἀγᾰπητός
дор. ἀγᾰπᾱτός 3
1) любимый, дорогой
ex. (παῖς Hom., Arph., Dem.)
2) приятный, восхитительный
ex. (βίος Plat.)
3) любезный, ласковый
ex. (ἤθη Xen.)
4) удовлетворительный, достаточный
ex. ἀγαπητὸν καὴ τοῦτο Plat. — достаточно и этогоἀγαπητῶς

ἀγᾰπητῶς
1) охотно, с радостью
ex. (τέν εἰρήνην ποιεῖσθαι Dem.)
2) удовлетворительно, достаточно
ex. ἀ. ἂν καὴ τὸ τοιοῦτον δράσειεν Plat. — хорошо, если он хоть это сделает
3) едва, насилу
ex. ἀ. ὀλίγῳ πρότερον σεσωσμένος Lys. — едва незадолго до этого спасшисьἈγαρίστη

Агариста
1) дочь тиранна сакионского Клисфена, мать Клисфена младшего, законодателя Her.
2) дочь Гиппократа и Агаристы 1, жена Ксантиппа, мать Перикла Her., Plut.ἀγάρροος

ἀγά-ρροος
стяж. ἀγάρρους 2
(ᾰγ) стремительно текущий, бурливый
ex. (Ἑλλήσποντος Hom.; πόντος HH.; τίγρις Anth.)ἀγασθενής

ἀγα-σθενής
2
могучий, могущественный
ex. (βασιλεῖς Anth.)Ἀγασθένης

-εος Агасфен (предводитель элейцев) Hom.ἄγασμα

-ατος τό предмет восхищения Soph.ἀγάστονος

ἀγά-στονος
2
1) оглушительно воющий, завывающий
ex. (Ἀμφιτρίτη Hom., HH.)
2) громко стонущий, плачущий навзрыд (sc. παρθένοι Aesch.; μήτηρ Anth.)ἀγαστός

3
(ᾰγ) достойный восхищения, замечательный, изумительный Aesch., Eur., Xen., Plat., Plut.ἀγαστῶς

замечательно, изумительно
ex. (πρᾶξαι Xen.)ἀγάσυρτος

ἀγά-συρτος
2
предполож. крайне неопрятный (прозвище философа Питтака) Diog.L.ἀγασώς

ἀγᾰσώς
Arph. лак. acc. pl. к ἀγαθόςἀγατόν

ἀγᾰτόν
HH. = ἀγαστῶς (v. l. ἐρατόν)ἀγαυός

3
(досто)славный, прославленный
ex. (κήρυκες, μνηστῆρες, πομπῆες, περσεφόνεια Hom.; αἰολιδαί Pind.; πέρσαι Aesch.; φυλεύς Theocr.)ἀγαυρός

3
(ᾰγ) величавый, великолепный
ex. (ταῦρος Hes.){*}ἀγαυρῶς

величаво, пышно
ex. (ἀγαυρὀτατα ἐλᾶν στρατιήν Her.)ἀγάφθεγκτος

ἀγά-φθεγκτος
2
громкий, звонкий
ex. (ἀοιδαί Pind.)Ἀγβάτανα

τά
1) Her., Aesch. = Ἐκβάτανα
2) Агбатаны (город в Сирии на горе Кармел) Her.ἀγγαρεύω

ἀγγᾰρεύω
досл. заставлять быть гонцом, перен. вынуждать, неволить
ex. (τινά NT.)ἀγγαρήϊον

ἀγγᾰρήϊον
τό почтовое дело, конная почта на перекладных (в древней Персии) Her.ἀγγαρήϊος

ἀγγᾰρήϊος
Her. = ἄγγαρος Iἄγγαρος

ἄγγᾰρος
I.
перс. царский почтовый гонец (в древней Персии)
II.
2
почтовый, сигнальный
ex. (πῦρ Aesch.)ἀγγεῖον

ион. ἀγγήϊον τό
1) сосуд
ex. (ξύλινον Her.; ἀργυρᾶ καὴ χαλκᾶ ἀγγεῖα Plut.)
2) мех, мешок
ex. τὰς ῥαφὰς τῶν ἀγγείων ἀναλῦσαι Plut. — распороть мешки
3) вместилище, резервуар
ex. τἀγγεῖον τοῦ ὕδατος Plat. — водоем
4) ложе, русло
ex. (τὸ τῆς θαλάττης ἀ. Plat.)
5) анат. сосуд, полость Arst.ἀγγειοσέλινον

ἀγγειο-σέλῑνον
τό петрушка (выращенная) в горшке Anacr.ἀγγειώδης

ἀγγει-ώδης
2
имеющий вид сосуда, полый (sc. κύστις Arst.)ἀγγελία

эп.-ион. ἀγγελίη
1) весть, известие; донесение Hom., Her., Trag., Thuc., Xen., Plat.
ex. ἀ. πατρὸς ἐρχομένοιο Hom. — весть о прибытии отца;
ἐμέν ποτιδέγμενος ἀγγελίην Hom. — ожидающий вести обо мне;
ἀ. τῆς χίου Thuc. — сообщение из Хиоса
2) посольство
ex. ἀγγελίην ἐλθεῖν Hom. — отправиться в качестве посла
3) поручение, указание
ex. (ἀγγελίαι διός HH.; ἀγγελίαι εὐρυσθέος Pind.)ἀγγελίαρχος

ἀγγελί-αρχος
предводитель ангелов, архангел Anth.ἀγγελιαφόρος

ἀγγελιᾱ-φόρος
ион. ἀγγελιηφόρος
1) вестник Her., Arst., Luc.
2) (при дворе персидских царей) докладчик, секретарь (докладывавший царю о просящих аудиенцию) Her.ἀγγελίη

эп.-ион. = ἀγγελίαἀγγελίης

(только nom. sing.) вестник Hom.ἀγγελιηφόρος

ион. = ἀγγελιαφόροςἀγγελιώτης

-ου HH. = ἄγγελοςἀγγέλλω

(fut. ἀγγελῶ - эп.-ион. тж. ἀγγελέω, aor. ἤγγειλα, pf. ἤγγελκα; pass. aor. ἠγγέλθην и ἠγγέλην, pf. ἤγγελμαι)
1) возвещать, извещать, сообщать
ex. (κακὸυ ἔπος τινί Hom.; λόγους πρός τινα, εἰς πόλιν τι Eur.)
ἀ. τινά Hom. и περί τινος Soph. — сообщать вести о ком-л.;
μή τι νεώτερον ἀγγέλλεις ; Plat. — не приходишь ли ты с какими-л. новостями?;
ἀγγεῖλαι θανόντα или ὡς τεθνηκότα Soph. — сообщить, что он умер;
ἀγγέλλεσθαι ἐπὴ τὸ πλεῖον Thuc. — быть сообщенным в преувеличенном виде
2) заявлять, объявлять
ex. ἀ. πόλεμον Plat. — объявлять войну;
ἀγγέλλεσθαί τινα εἶναι φίλος Soph. — объявлять кого-л. своим другомἄγγελμα

-ατος τό весть, известие, сообщение Eur., Thuc.ἄγγελος

и
1) вестник, посланец, гонец Hom., Her., Trag.
ex. ἄ. τινος Soph. — вестник чей-л. или чего-л.;
λευκαὴ ἔθειραι, συνετῆς ἄγγελοι ἡλικίης Anth. — седые волосы, вестники сознательного возраста
2) весть, известие, сообщение Polyb.
3) ангел NT.ἀγγήϊου

τό ион. = ἀγγεῖονἈγγίτης

-ου Ангит (река в Македонии, приток Стримона) Her.ἄγγος

-εος τό
1) сосуд, кувшин, жбан Hom., Hes., Eur., Her.
ex. ἀφειδὲς ἄ. Anth. — переполненный сосуд
2) чаша Eur.
3) корзина, ящик, сундук Soph., Eur., Her.
4) погребальная урна Soph.
5) пчелиная ячейка
ex. ἄγγεα κηροῦσθαι Anth. — строить ячейки из воскаἌγγρος

Ангр (река в Иллирии, приток Бронга) Her.ἄγδην

ἄγ-δην
adv. волоком, силой
ex. (σύρειν τινὰ ἐπὴ τέν ἀρχήν Luc.)ἄγε

pl. ἄγετε <imper. к ἄγω> для усиления другого imper. (с которым в числе может быть и не согласовано) -ка!, ну, же!
ex. ἀλλ΄ ἄγε δέ στέωμεν! Hom. — так устоим же!;
ἄγε δή, τι δρῶμεν ; Arph. — послушай, что нам делать?{*}ἄγειος

ἄ-γειος
2
безземельный Aesch.ἀγείρω

(aor. 1 ἤγειρα - эп. ἄγειρα; aor. 1 pass. ἠγέρθην; эп. inf. aor. 2 med. ἀγερέσθαι, part. ἀγρόμενος)
1) собирать, созывать
ex. (λαόν, ἑτάρους Hom.; συμμάχους Thuc.; στρατιάν Xen.; στρατόν Plut.)
βόες ἀγρόμενοι Hom. — стадо волов;
ἄψορρόν οἱ θυμὸς ἐνὴ στήθεσσιν ἀγέρθη Hom. — к нему вернулось мужество (досл. мужество снова собралось в его груди)
2) собирать, скапливать
ex. (πολλὰ χρήματα Hom.; πλεῖστον πλοῦτον Anth.)
ἀγείρεσθαι κατά τινα Hom. и ἀ. τινί Plat. — устраивать сбор с кого-л.;
πύρνα κατά τινα ἀ. Hom. — просить подаяния у кого-л.;
οἱ τῇ μητρὴ ἀγείροντες Luc. — собирающие пожертвования в пользу Матери (т.е. Кибелы);
βίον ἀ. Theocr. (о ласточке) собирать пищу (для птенцов);
τι τῶνδ΄ οὐκ ἐνδίκως ἀγείρω ; Aesch. — в чем я неправ(а)? (досл. какие примеры я подобрал(а) неправильно? )
3) сдвигать
ex. ὀφρύας εἰς ἓν ἀ. Anth. — хмурить бровиἀγείτων

ἀ-γείτων
2, gen. ονος не имеющий соседей, безлюдный
ex. (πάγος Aesch.)
ἀ. οἶκος φίλων Eur. — дом без соседей и друзей;
οὐκ εἰκὸς ἀγείτονα τὸνδε κόσμον σαλεύειν Plut. — неправдоподобно, чтобы этот мир носился одиноко (т.е. чтобы не было других миров во вселенной)ἀγέλα

дор. Pind. = ἀγέληἀγελαδόν

ἀγελᾱδόν
дор. Theocr. = ἀγεληδόνἀγελάζομαι

собираться в стада, жить стаями Arst.ἀγελαιοκομική

ἀγελαιο-κομική
(sc. τέχνη) искусство ухода за стадами, животноводство Plat.ἀγελαῖος

3
(ᾰγ)
1) живущий стаями или стадами, стадный (sc. ζῷα Plat.; ἰχθύες Her., Arst.)
2) пасущийся в стаде
ex. (βοῦς Hom., Soph.; βοσκήματα Eur.; ἵπποι Xen.)
ῥέξαι Ἀθηναίῃ βοῦν ἀγελαίην Hom. — принести Афине в жертву стадную (т.е. не знавшую еще ярма) корову
3) принадлежащий к толпе, рядовой
ex. (οὐ μόνον ἀγελαῖοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὴ οἱ ἄρχοντες Plat.)
οἱ πολλοὴ καὴ ἀγελαῖοι Plut. — люди массы, простой народ;
οἱ ἀγελαῖοι σοφισταί Isocr. — софисты среднего пошибаἀγελαιοτροφία

ἀγελαιο-τροφία
уход за стадами, животноводство Plat.ἀγελαιοτροφική

(sc. τέχνη) искусство ухода за стадами, животноводство Plat.ἀγελαρχέω

начальствовать, стоять во главе
ex. τῶν παλλακίδων ἀγελαρχοῦσα Plut. — главная из наложницἀγελάρχης

ἀγελ-άρχης
-ου
1) вожак стада
ex. (ἀ. ταῦρος Luc.)
2) начальник отряда
ex. (δίοποι καὴ ἀγελάρχαι Plut.)ἀγελαστεί

Plut., Luc. = ἀγελαστίἀγελαστί

adv. без смеха
ex. (ἀκούειν Plat.)ἀγέλαστος

ἀ-γέλαστος
2
1) несмеющийся, серьезный, без улыбки
ex. (πρόσωπον Aesch., Plut.)
2) печальный, мрачный
ex. (φρήν Aesch.)
ἀ. ἧστο HH. — она печально сидела
3) нешуточный, тяжелый
ex. (ξυμφοραί Aesch.)ἀγελείη

ἀγε-λείη
захватывающая добычу (эпитет Афины) Hom., Hes.ἀγέλη

дор. ἀγέλᾱ (ᾰγ)
1) стадо ex. (βοῶν Hom., Pind., Soph.; συῶν Hes.); табун ex. (ἵππων Hom.); стая
ex. (πτηνῶν Soph., Eur.)
ἀγέλης φύλακες Plat. — пастухи;
τὰς ἀγέλας ποιεῖν Arst. — собираться в стада или в стаи
2) толпа, масса
ex. (παρθένων Pind.; ἀυδρῶν Plat.; πόνων Eur.)
3) (в Спарте) отряд, группа
ex. πάντας ἑπταετεῖς γενομένους εἰς ἀγέλας κατελόχιζε Plut. — всех (мальчиков), достигших 7-летнего возраста, (Ликург) разделил на отрядыἀγελησόν

ἀγελη-σόν
дор. ἀγελᾱδόν adv. стадом (стадами) или стаей (стаями) Hom., Her., Theocr.ἀγέληφι

эп. dat. sing. к ἀγέληἀγέμεν

эп. inf. praes. к ἄγωἁγεμον-

дор. = ἡγεμον-ἁγεμών

дор. = ἡγεμώνἄγεν

эп. 3 л. pl. aor. 2 к ἄγνυμι


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика