Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 099

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 099
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 099) с русским переводом и комментариями.Ἀσκληπιός

дор. Ἀσκλᾱπιός (ῐ, эп. тж. ῑ) Асклепии (искусный врач - ἰητέρ ἀμύμων - в греческом стане у стен Трои Hom., впоследствии - бог врачевания HH., Plut.)
ex. ἐν Ἀσκληπίου Xen. — в храме Асклепия;
Ἀσκληπίου παῖδες Plat. = οἱ Ἀσκληπιάδαιἄσκοπος

ἄ-σκοπος
I.
2
1) неосмотрительный, безрассудный
ex. (οὔτ΄ ἄφρων οὔτ΄ ἄ. Hom.)
2) не взирающий, не обращающий внимания
ex. (οὐκ ἄ. τινος Aesch.)
3) незримый, невидимый
ex. (πλάκες, т.е. γῆς βάθρον Soph.)
4) непостижимый, непредвидимый
ex. (λώβα Soph.; τύχη Plut.)
5) непонятный, темный
ex. (ἔπος Aesch., Soph.)
6) необозримый, т.е. бесконечно долгий
ex. (χρόνος Soph.)
7) невообразимый, неслыханный
ex. (πρᾶγος Soph.)
II.
2
бьющий мимо цели
ex. (ἄσκοπα τοξεύειν Luc.)ἀσκόπως

ἀ-σκόπως
необдуманно, наудачу, наобум Polyb., Plut., Sext.ἀσκός


1) содранная кожа или шкура Hom., Her., Plat., Plut.
ex. ἀσκὸν δέρειν τινά Arph. — сдирать с кого-л. шкуру
2) кожаный мех, бурдюк Hom., Thuc., Xen., Arst.
ex. ἀσκοῦ τὸν προύχοντα μέ λῦσαι πόδα погов. Eur., Plut. — невступать ни с кем в связь, т.е. не задерживаться на своем пути
3) кузнечный мех
ex. (ἀ. οἵῳ χαλκεῖς χρῶνται Polyb.)Ἄσκρα

ион. Ἄσκρη Аскра (городок в Беотии, у Геликона, родина Гесиода) Hes.Ἀσκραῖος

3
родом из Аскры
ex. Ἀ. ποιμήν Anth. = ἩσίοδοςἌσκρη

ион. = Ἄσκραἄσκυλτος

ἄ-σκυλτος
2
находящийся в покое, не потревоженный
ex. (πούς Sext.)ἀσκωλιάζω

прыгать на одной ноге (на смазанных маслом кожаных мехах - обычай или обряд в Афинах во 2-й день сельских Дионисий - τὰ Ἀσκώλια Arph., Plat., Plut., Luc., перен. о животных - ἀ. ἐπὴ τοῖς ἀριστεροῖς Arst.)ἄσκωμα

-ατος τό кожаная прокладка в уключинах Arph.ἀσμεναίτατα

см. ἀσμενάστατα...ἀσμενάστατα...

ἀσμεναίτατα, ἀσμενάστατα
Plat. superl. к ἀσμένωςἀσμενίζω

1) радостно или с удовольствием встречать
ex. (τι Polyb.)
2) радоваться, быть довольным
ex. (τινί и ἐπί τινι Polyb.)
ἄρτον λιτὸν ἀσμενίζουσιν ἐσθίοντες Plut. — они с удовольствием едят простой хлебἀσμενιστός

3
приятный
ex. (ἀγαστὸς καὴ ἀ. Sext.)ἄσμενος

3
радостный, довольный Pind., Aesch., Soph., Arph., Plat., Plut.
ex. φύγεν ἄ. ἐκ θανάτοιο Hom. — он рад, что спасся от смерти;
ἐμοὴ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη Hom. — мне было бы приятно;
ἀσμένοισι ἡμέρα ἐπέλαμψε Her. — они обрадовались, когда рассвело;
ἄρχειν ἄ. αἱρεθείς Thuc. — счастливый тем, что его избрали командующим;
ἐκάθευδον ἄ. Lys. — я сладко уснулἀσμένως

радостно, с удовольствием, охотно Aesch., Eur., Xen., Plat., Dem., Plut.ἀσόλοικος

ἀ-σόλοικος
2
1) свободный от солецизмов, т.е. (о языке) чистый, правильный, безупречный
ex. (λόγοι Diog.L.)
2) не содержащий ничего грубого, изящный
ex. (παιδιά Plut.)ἀσοφία

ἀ-σοφία
безумие, глупость Plut., Luc.ἄσοφος

ἄ-σοφος
2
неумный, бессмысленный Pind., Eur., Xen., Plut.ἀσόφως

ἀ-σόφως
неумно, тж. неумело
ex. (οὐκ ἀ. ποιεῖν τι Diod.)ἀσπάζομαι

1) приветливо встречать, радушно приветствовать
ex. (ἔπεσσι μειλιχίοισι Hom.; φωνᾷ τινα Pind.; τινα πρεσβυτικῶς Plut.)
ἀ. τῷ στόματι Plut. — встречать поцелуями;
τέν συμφορὰν ἀσπάζομαι Eur. — я рад этой случайности;
ἀσπάζομαι ὁτιέ ἥκετε Arph. — я рад, что вы пришли
2) прощаться, приветствовать на прощание
ex. (τέν ταλαίπωρον πόλιν Eur.)
τὰ ὕστατα ἀσπάσασθαί τινα Lys. — проститься в последний раз с кем-л.
3) быть преданным, питать пристрастие, любить
ex. (τινα Plat.; σοφίαν Xen.; δόξαν καὴ πλοῦτον Sext.)
ἀ. τὰ ψευδῆ ἴχνη Xen. — упорно идти по ложному следу;
ἀ. τὸν κίνδυνον Plut. — рваться в бойἀσπαίρω

ἀ-σπαίρω
1) корчиться, содрогаться, биться в судорогах Hom., Aesch., Eur.
2) барахтаться
ex. (παιδίον ἀσπαῖρόν τε καὴ κραυγανόμενον Her.)
3) волноваться, противиться
ex. (μοῦνος ἤσπαιρε Her.)
δύναμις ἤσπαιρεν Plut. — в войске происходило брожениеἀσπάλαθος

ἀσπάλᾰθος
(πᾰ) и бот. дрок колючий (предполож. Genista acanthoclada) Arph., Plat., Arst., Theocr., Plut.ἀσπάλαξ

ἀ-σπάλαξ
-ᾰκος крот Arst., Plut.ἀσπαλιευτής

ἀσπᾰλιευτής
-οῦ рыболов, рыбак Plat.ἀσπαλιευτική

ἀσπᾰλιευτική
(sc. τέχνη) рыболовство Plat.ἀσπαλιευτικός

ἀσπᾰλιευτικός
3
рыболовный
ex. (κάλαμος Plut.)ἀσπάραγος

ἀ-σπάρᾰγος
атт. ἀσφάρᾰγος (ᾰρ)
1) спаржа Plut.
2) росток, побег Anth.ἀσπαρίζω

ἀσπᾰρίζω
биться, трепетать
ex. (οἱ ἰχθύες ἀσπαρίζοντες ἐν ἀέρι Arst.)ἄσπαρτος

ἄ-σπαρτος
2
1) незасеянный, т.е. невозделанный (sc. γῆ Hom.)
2) несеянный, т.е. дикорастущий (sc. φυτά Hom.)Ἀσπασία

Ἀσπᾰσία
Аспасия или Аспазия
1) из Милета, дочь Аксиоха, вторая жена Перикла Xen., Plat.
2) из Фокеи, дочь Гермотима (настоящее имя - Мильто), подруга Кира Младшего, а после его гибели - Артаксеркса Мнемона Plut.ἀσπάσιος

3 и 2
1) желанный, приятный, милый
ex. (οὐχ ἡδεῖα οὐδὲ ἀ. ὁδός Luc.)
Ἀχαιοῖς ἀσπασίη ἐπήλυθε νύξ Hom. — наступила желанная ахейцам ночь
2) радующийся, довольный
ex. (ἀσπάσιοι ἐπέβαν Hom.)ἀσπασίως

ἀσπᾰσίως
с радостью, радостно Hom., Aesch., Her.ἄσπασμα

-ατος τό
1) радушное приветствие Anth.
2) pl. объятья, ласки Eur., Luc.
3) предмет любви
ex. (ἥδιστον ἄ. καὴ θέαμα Plut.)ἀσπασμός


1) любовь, привязанность Plat., Plut.
2) NT. = ἄσπασμα 1ἀσπαστικός

3
радостный, радушный, ласковый
ex. (ἔντευξις Polyb.)ἀσπαστόν

adv. Hom., Hes. = ἀσπασίωςἀσπαστός

3
Hom. = ἀσπάσιος 1ἀσπαστῶς

Her. = ἀσπασίωςἄσπειστος

ἄ-σπειστος
2
непримиримый
ex. (ἄ. καὴ ἄμικτος Dem.; πόλεμος Plut., Sext.)Ἄσπενδος

Аспенд (город в Памфилии) Thuc., Xen.ἄσπερμος

ἄ-σπερμος
2
1) лишенный семени
ex. (φυτὰ καὴ ζῷα Arst.)
2) не имеющий потомства, бездетный
ex. (γενεή Hom.)ἀσπερχές

ἀ-σπερχές
adv. безостановочно, беспрестанно, неутомимо Hom.ἄσπετον

ἄ-σπετον
adv. невыразимо, чрезвычайно Hom.ἄσπετος

ἄ-σπετος
2
<εἰπεῖν> невыразимый, несказанный, т.е. безмерный, огромный
ex. (ῥόος Ὠκεανοῖο, κυδοιμός, ἀλκή, κλέος Hom.; φωνή HH.; θαῦμα Soph.; δρυὸς ἔρνος Eur.; πῦρ Plut.)ἀσπιδαποβλής

ἀσπῐδ-αποβλής
-ῆτος ирон. бросающий прочь свой щит, т.е. дезертир Arph.ἀσπιδηστρόφος

ἀσπῐδη-στρόφος
2
вращающий (свой) щит
ex. (Aesch. - v. l. к ἀσπιδηφόρος)ἀσπιδηφόρος

ἀσπῐδη-φόρος
2
щитоносный, т.е. вооруженный
ex. (οἰκητῆρες Aesch.; κῶμος Eur.)ἀσπίδιον

τό небольшой щит Men., Plut., Anth.ἀσπιδίτης

ἀσπῐδίτης
-ου (δῑ) Soph. = ἀσπιδιώτηςἀσπιδιώτης

ἀσπῐδιώτης
-ου щитоносец, воин Hom., Theocr., Polyb., Plut.ἀσπιδόδουπος

ἀσπῐδό-δουπος
2
сопровождающийся бряцанием щитов
ex. (δρόμοι Pind.)ἀσπιδοειδής

ἀσπῐδο-ειδής
2
щитовидный
ex. (ἥλιος Diod.)ἀσπιδόεις

ἀσπῐδόεις
-όεσσα -όεν Sext. = ἀσπιδοειδήςἀσπιδοπηγεῖον

ἀσπῐδο-πηγεῖον
τό мастерская щитов Dem.ἀσπιδοποιΐα

ἀσπῐδο-ποιΐα
или ὁπλοποιΐα изготовление щита (заглавие, данное XVIII песни Илиады)ἀσπιδοῦχος

ἀσπῐδ-οῦχος
Soph., Eur. = ἀσπιδιώτηςἀσπιδοφέρμων

ἀσπῐδο-φέρμων
2, gen. ονος <φέρω> щитоносный, по друг. <φέρβω> живущий войной
ex. (θίασος Eur.)ἄσπιλος

ἄ-σπῐλος
2
1) не имеющий пятен
ex. (μῆλον στρούθειον Anth.)
2) непорочный
ex. (ἀμνός NT.)ἀσπίς

-ίδος (ῐδ)
1) щит
ex. (βοείη Hom.; κυκλοτερής Her.; ξυλίνη Xen.; διάχρυσος Plut.)
παρ΄ ἀσπίδα Xen. — с левой стороны, слева и ἐπ΄ ἀσπίδα Xen. влево, налево (т.к. щит держали в левой руке), ἐξ ἀσπίδος Polyb. слева направо
2) шеренга, ряд
ex. ἐπ΄ ἀσπίδας или ἐπ΄ ἀσπίδων πέντε (παρα)τεταγμένοι Thuc. — выстроенные в пять шеренг
3) тяжеловооруженное войско, гоплиты
ex. (ὀκτακισχιλίη ἀ. Her.; μυρία ἀ. Xen.)
4) воин, солдат
ex. (τοσαύτας ἀσπίδας ἀντιτάξαι Plut.)
5) сражение, битва
ex. (εἰς ἀσπίδα ἥξειν и παρ΄ ἀσπίδα στῆναι Eur.)
6) перен. щит, защита
ex. (οὗτος ἡμῖν ἀ. οὐ σμικρά Aesch.)
7) зоол. аспид (Coluber aspis, Coluber haye или Naia haye) Her., Arst., Men., Plut.Ἀσπίς

-ίδος Аспида
1) лат. Clypea, город на вост. побережье области Карфагена Plut.
2) укрепленный пункт в Аргосе Polyb.ἀσπιστήρ

-ῆρος Soph., Eur. = ἀσπιστής Iἀσπιστής

I.
-οῦ воин, боец Hom.
II.
-οῦ adj. m щитовой, оружейный
ex. Ἡφαίστου μόχθοι ἀσπισταὴ τευχέων Eur. — щит работы Гефестаἀσπίστωρ

-ορος adj. m боевой
ex. (κλόνοι Aesch.)ἄσπλαγχνος

ἄ-σπλαγχνος
2
лишенный нутра, т.е. малодушный Soph.Ἀσπληδών

-ονος Аспледон (город в Беотии, близ Орхомена) Hom.ἄσπονδον

ἄ-σπονδον
τό отсутствие соглашения с кем бы то ни было, т.е. нейтралитет Thuc.ἄσπονδος

ἄ-σπονδος
2
1) не освященный возлияниями, т.е. не скрепленный установленными обрядами
ex. (ἀνοκωχή Thuc.)
ἀσπόνδους τοὺς νεκροὺς ἀνελέσθαι Thuc. — убрать трупы без заключения перемирия
2) непримиримый
ex. (Ἄρης Aesch.; πόλεμος Dem., Polyb., Plut.; ἔχθρα Plut.)
ἄ. θεός Eur. = θάνατοςἄσπορος

ἄ-σπορος
2
1) незасеянный
ex. (χώρα Dem., Plut.; τεμένη Anth.)
2) не посеянный
ex. (σοὴ ἄσπορα πάντα φυέσθω Luc.)ἀσπούδαστος

ἀ-σπούδαστος
2
1) не заслуживающий стараний, не стоящий внимания
ex. (ἀσπούδαστα σπεύδειν Eur.)
2) оставленный без внимания, находящийся в пренебрежении или брошенный (sc. γυνή Eur.)ἀσπουδί

ἀ-σπουδί
(ῑ), v. l. ἀσπουδεί adv. без усилия, без труда Hom.ἅσσα

ион. = ἅτταἄσσα

ион. = ἄττα IIἈσσάρακος

Ἀσσάρᾰκος
(σᾰ) Ассарак (сын Троя, дед Анхиза) Hom.ἀσσάριον

τό <demin. к лат. as> ассарий, мелкая монетка Plut., NT.Ἀσσησίη

(sc. χώρη) Ассесия, область Ассеса Her.Ἄσσησος

Ассес (город близ Милета) Her.Ἄσσια

τά Ассии, область города Асс Plut.ἆσσον

adv. <compar. к ἄγχι I> ближе Hom.
ex. μᾶλλον ἆ. Soph. — все ближе;
ἰέναι ἆ. τινος Her. — подходить к кому-л.Ἄσσος

Асс
1) город в Троаде, против Лесбоса впосл. Аполлония Xen.
2) река в Фокиде Plut.ἀσσότατος

3
<superl. к ἄγχι I> ближайший, весьма близкий
ex. (τινος Anth.)ἀσσοτάτω

adv. <superl. к ἄγχι I> ближе всего, чрезвычайно близко Anth.ἀσσοτέρω

Hom. compar. к ἄγχιἈσσυρία

Ἀσσῠρία
эп.-ион. Ἀσσῠρίη Ассирия Her., Xen., Plut.Ἀσσύριος

I.
3
ассирийский Her., Xen. etc.
II.
ассириец Her., Xen., Arst.Ἀσσυρῖτις

Ἀσσῠρῖτις
-ιδος Arst. = Ἀσσυρίαἀσταγής

ἀ-στᾰγής
2
не капающий, т.е. твердый, крепкий
ex. (κρύσταλλος Soph.)ἀσταθής

ἀστᾰθής
2
Anth. = ἀστάθμητοςἀστάθμητον

ἀ-στάθμητον
τό шаткость, недостоверность
ex. (τοῦ μέλλοντος Thuc.)ἀστάθμητος

ἀ-στάθμητος
2
1) неустойчивый, подвижный
ex. (ἀστέρες Xen.)
2) непостоянный, изменчивый
ex. (ἄνθρωπος Arph.; δῆμος Dem.; φοραῖς ἀσταθμήτοις φέρεσθαι Plut.)
3) шаткий, ненадежный, непрочный
ex. (αἰών Eur.)Ἄστακος

Ἄστᾰκος
I.
Астак
1) отец фиванца Меланиппа Aesch.
2) сын Тесея Plut.
II.
Астак (город на зап. побережье Акарнании) Thuc.ἀστακός

ἀστᾰκός
морской рак, омар (Homarus или Astacus marinus) Arst.
ex. ἐν ποταμοῖς ἀ. Arst. — речной ракἀστακτί

ἀ-στακτί
(ῑ) adv. не по каплям, т.е. потоками, обильно Soph., Plat.ἄστακτος

ἄ-στακτος
2
обильно льющийся
ex. (ὕδωρ Eur.)ἀστάλακτος

ἀ-στάλακτος
2
(τᾰ) не капающий, т.е. сухой
ex. (ἀ. καὴ καθαρὸς ἀήρ Plut.)ἀστάνδης

-ου перс. гонец Plut.Ἀστάρτη

Астарта (финикийская богиня, отождествл. с греч. Афродитой и с римск. Дианой) Plut., Luc.ἀστασίαστος

ἀ-στᾰσίαστος
2
1) не раздираемый междоусобиями, без междоусобий
ex. (γῆ Thuc.; πόλεις Arst.)
2) не склонный к восстаниям
ex. (σύμμαχοι Lys.; ἀγέλη τῶν φυλάκων Plat.)ἀστασιάστως

ἀ-στᾰσιάστως
без восстаний, мирно Plat., Diod.ἀστατέω

ἀ-στᾰτέω
1) быть неустойчивым, постоянно колебаться
ex. (ἀστατοῦσα πόλου φορά Anth.)
2) блуждать, скитаться NT.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика