Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 002

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 002
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 002) с русским переводом и комментариями.ἀβοατί

ἀ-βοᾱτί
adv. без зова
ex. (πείθεσθαι Pind.)ἀβόατος

ἀ-βόᾱτος
2
дор. = ἀβόητοςἀβοήθητος

ἀ-βοήθητος
2
1) неизлечимый
ex. (ἕλκος, πληγαί Polyb.; πάθος Plut.)
2) бесполезный, бессильный
ex. (τοῦ φαρμάκου δύναμις Plut.; ἐπικουρία Diod.)
3) беспомощный, покинутый
ex. (περίφοβος καὴ ἀ. Plut.)ἀβόητος

ἀ-βόητος
дор. ἀβόᾱτος 2
неоплаканный Anth.ἄβολος

ἄ-βολος
2
еще не потерявший ранних зубов, т.е. молодой
ex. (πῶλος Plat.; ἵππος Soph., Arst.)ἀβόρβορος

ἀ-βόρβορος
2
негрязный, опрятный
ex. (ψαλίς Soph.)ἁβός

v. l. ἇβος 3
дор. Theocr. = ἡβόςἀβόσκητος

ἀ-βόσκητος
2
не имеющий пастбищ
ex. (ὄρη Babr.)ἀβουκόλητος

ἀ-βουκόλητος
2
досл. неохраняемый, перен. незамеченный, оставленный без внимания
ex. ἀβουκόλητον τοῦτ΄ ἐμῷ φρονήματι Aesch. — мне это безразличноἀβουλέω

ἀ-βουλέω
не желать, не хотеть Plat.ἀβούλητος

ἀ-βούλητος
2
1) невольный, непроизвольный Plat., Plut.
2) нежелательный, неприятный Plut.ἀβουλήτως

ἀ-βουλήτως
невольно, непроизвольно Plat., Sext.ἀβουλία

ион. ἀβουλίη (тж. pl.)
1) необдуманность, тж. неблагоразумие, безрассудство Her., Soph., Plat., Thuc.
2) нерешительность Pind., Thuc.
3) дурной совет
ex. κρατηθεὴς ἐκ φίλων ἀβουλιᾶν Aesch. — поддавшись неразумным внушениям друзейἄβουλος

ἄ-βουλος
2
1) необдуманный ex. (νόημα Anacr.); безрассудный, опрометчивый
ex. (ἀνήρ, πόλις Soph.)
2) не заботящийся, беззаботный
ex. (τινι Soph.)ἀβούλως

безрассудно, необдуманно Her.ἀβούτης

ἀ-βούτης
2
не имеющий быков или коров
ex. (ἀνήρ Hes.)ἅβρα

любимая рабыня, служанка-наперсница Men., Luc.ἁβρά

adv. Anacr., Anth. = ἁβρῶςἈβραδάτας

-ου Абрадат (царь Сузы, союзник Ассирии и противник Кира) Xen., Luc.ἄβρεκτος

ἄ-βρεκτος
2
несмоченный
ex. (ξηρὸς καὴ ἄ. Plut.)ἀβριθής

ἀ-βρῑθής
2
невесомый, не тяжелый
ex. βάρος οὐκ ἀ. Eur. — весьма тягостное бремяἁβροβάτης

ἁβρο-βάτης
-ου adj. m, f плавно выступающий, идущий тихой поступью, медлительный Aesch.ἁβρόβιος

ἁβρό-βιος
2
ведущий изнеженный образ жизни Plut.ἁβρόγοος

ἁβρό-γοος
2
кротко жалующийся, жалобно рыдающий
ex. (περσίδες Aesch.)ἁβροδίαιτον

ἁβρο-δίαιτον
τό утонченный образ жизни, изнеженность Thuc.ἁβροδίαιτος

ἁβρο-δίαιτος
2
ведущий утонченный образ жизни, утопающий в неге
ex. (λυδοί Aesch.)ἁβροκόμης

ἁβρο-κόμης
-ου adj. m, f
1) покрытый красивыми кудрями, прекраснокудрый
ex. (βάκχος, Ἔρως Anth.)
2) с роскошной листвой
ex. (φοῖνιξ Eur.)ἀβρόμιος

ἀ-βρόμιος
2
покинутый Бромием, т.е. Вакхом
ex. (ἀ. καὴ ἄοινος Anth.)ἄβρομος

ἄ-βρομος
2
шумящий, шумный Hom.ἁβρόν

I.
τό изнеженность, роскошь Her.
II.
adv. Eur. = ἁβρῶςἁβροπέδιλος

ἁβρο-πέδῑλος
2
легко обутый
ex. (Ἔρως Anth.)ἁβροπενθής

ἁβρο-πενθής
2
тихо плачущий
ex. (περσίδες Aesch. - v. l. к ἀκροπενθής)ἁβρόπηνος

ἁβρό-πηνος
2
тонко вытканный, из тончайшей ткани
ex. (προκαλύμματα Aesch. - v. l. ἁβρότιμος)ἁβρόπλουτος

ἁβρό-πλουτος
2
изысканно-роскошный, пышный
ex. (χλιδή Eur.)ἁβρός

3, редко 2
1) прелестный, изящный, нежный, хорошенький
ex. (παῖς Anacr.; παρθένος Aesch.; πούς Eur.)
2) пышный, роскошный
ex. (στέφανος, πλοῦτος Pind.; βόστρυχοι Eur.)
ἁβρὰ παθεῖν Solon ap. Plut. — жить в неге
3) приятный, радостный
ex. (κτῆμα Xen.)
4) ведущий изнеженную жизнь, утопающий в роскоши
ex. (ἄνδρες Her., Luc.)
5) блистательный
ex. (κῦδος, λόγος Pind.)ἁβροσύνη

изящество, роскошь Sappho, Eur.ἀβροτάζω

<ἀμβροτεῖν и ἁμαρτεῖν> (только conjct. aor. 1 act.) терять из виду
ex. μή πως ἀβροτάξομεν ἀλλήλοιϊν Hom. — чтобы нам не потерять друг другаἁβρότης

-ητος
1) изящество, роскошь, пышность Pind., Eur., Xen., Plat.
2) изнеженность, утонченность Xen., Plat., Plut.ἁβρότιμος

ἁβρό-τῑμος
2
роскошный, пышный
ex. (προκαλύμματα Aesch.)ἄβροτος

ἄ-βροτος
3
или 2
1) бессмертный, священный, божественный
ex. (νύξ Hom.; ἔπη Soph.)
2) безлюдный
ex. (ἐρημία Aesch. - v. l. ἄβατος)ἁβροφυής

ἁβρο-φυής
2
нежный
ex. (πέταλα Anth.)ἁβροχαίτης

-ου Anacr., Anth. = ἁβροκόμηςἁβροχίτων

ἁβρο-χίτων
-ωνος (ῐ) adj.
1) устланный мягкими покрывалами
ex. (εὐναί Aesch.)
2) в одежде из мягкой ткани Anth.ἄβροχος

ἄ-βροχος
2
1) неорошенный, безводный или засушливый
ex. (πεδία Eur.)
2) не окунутый в воду, сухой
ex. (μόλιβος Anth.)
μία μοι ἄγκυρα ἔτι ἄ. погов. Luc. — есть у меня еще один сухой якорь, т.е. еще одно неиспробованное средство;
ἄβροχον διαβιβάζειν στρατόν Luc. — переправить войско по-суху
3) не впадающий в море
ex. (ὕδωρ = Ἀλφειὸς ποταμός Anth.)ἁβρύνω

(ῡ)
1) пышно встречать, принимать
ex. (τινὰ γυναικὸς ἐν τρόποις Aesch.)
2) пышно убирать, наряжать
ex. (κούρην εἰς γάμον Anth.)
3) med.-pass. досл. жить в роскоши, роскошествовать, перен. важничать, зазнаваться, чваниться Aesch., Soph.
ex. ἁ. τινι Eur., Xen., Plat. — кичиться чем-л.ἀβρώς

ἀ-βρώς
-ῶτος adj. несъеденный, неискусанный
ex. μυιάων κέντρον ἀβρῶτά τινα ἀλευόμενον φυλάσσειν Anth. — защищать кого-л. от жала мух (о пологе)ἁβρῶς

тж. ἁβρόν и ἁβρά adv.
1) изящно, плавно
ex. (βαίνειν Eur.)
2) весело, сердечно
ex. (γελᾶν Anacr., Anth.)ἄβρωτος

ἄ-βρωτος
2
негодный в пищу, несъедобный Arst., Men., Plut., Anth.Ἀβυδηνή

Ἀβῡδηνή
(sc. γῆ) Абидена (область Абидоса) Xen.Ἀβυδηνοκόμης

Ἀβῡδηνοκόμης
v. l. = ἈβυδοκόμηςἈβυδηνός

Ἀβῡδηνός
3
абидосский Her.Ἀβυδόθεν

Ἀβῡδό-θεν
adv. из Абидоса Hom.Ἀβυδόθι

Ἀβῡδό-θι
adv. в Абидосе Hom.Ἀβυδοκόμης

Ἀβῡδο-κόμης
-ου абидосский хвастун (прозвище сикофантов) Arph.Ἄβυδος

Ἄβῡδος
(ᾰ) Абидос
1) город в Троаде на Геллеспонте, против г. Сеста Hom.
2) город в Верхнем Египте Plut.ἄβυθος

ἄ-βῠθος
2
досл. бездонный, перен. нескончаемый
ex. (φλυαρία Plat.)ἀβυρτάκη

острый соус Men., Plut., Luc.ἄβυσσος

ἄ-βυσσος
I.
2
1) бездонный
ex. (πέλαγος Aesch.; νείλου πηγαί Her.; λίμνη Arph.; ταρτάρου χάσματα Eur.)
2) безмерный, бесчисленный, несметный
ex. (πλοῦτος Aesch.; ἀργύριον Arph.)
3) непостижимый, неисповедимый
ex. (ὄψις, sc. διός Aesch.; πράγματα Luc.)
II.
бездна NT.Ἀβωνου

τεῖχος τό Абонутих, «Стена Абона» (портовый город в Пафлагонии на южном берегу Черного моря) Luc.ἄγα

ἄγᾱ
дор. = ἄγη Iἀγά

(γᾱ) дор. = ἀγήἀγάασθαι

эп. inf. к ἀγάομαιἈγαβάτανα

τά Aesch. = Ἀγβάταναἀγαγεῖν

ἀγᾰγεῖν
inf. aor. 2 к ἄγωἄγαγον

ἄγᾰγον
(ᾰ и ᾱ) aor. 2 к ἄγωἀγάζομαι

почитать, чтить
ex. (τινα Pind.)ἀγάζω

негодовать, досадовать, злобствовать
ex. μηδὲν ἀ. τι Aesch. — терпеливо переносить что-л.ἀγάθεος

дор. Pind. = ἠγάθεοςἀγαθοδαιμονι(α)σταί

ἀγᾰθο-δαιμονι(α)σταί
οἱ пьющие во славу благого божества, т.е. чуть отпивающие, мало пьющие Arst.ἀγαθοειδής

ἀγᾰθο-ειδής
2
имеющий (лишь) видимость блага Plat.ἀγαθοεργέν

ἀγᾰθοεργέν
NT. = ἀγαθοποιέωἀγαθοεργία

ἀγᾰθο-εργία
ион. ἀγαθοεργίη услуга, благодеяние Her.ἀγαθοεργός

ἀγᾰθο-εργός
2, стяж. ἀγαθουργός 2
благодетельный
ex. (θεοί Plut.)
οἱ ἀγαθοεργοί — заслуженные граждане (в Спарте 5 старейших всадников, назначавшихся послами заграницу) Her.Ἀγαθοκλῆς

έου Агафокл (тиранн Сиракуз с 317 по 289 гг. до н.э.) Polyb.ἀγαθον

ἀγᾰθον
τό
1) благо, добро Plat., Arst.
2) pl. добро, имущество, богатство Her., Lys., Xen.
3) pl. хорошие качества, достоинства Xen., Isocr.
4) благодеяние, польза
ex. ἐπ΄ ἀγαθῷ τινος Thuc., Xen. или τινι Arph. — на благо (на пользу) кому-л.
5) средство
ex. πυρετοῦ ἀ. τι Xen. какое-л. — средство против лихорадкиἀγαθοποιΐα

ἀγᾰθοποιΐα
добрые дела, добро NT.ἀγαθοποιέω

ἀγαθο-ποιέω
1) творить добро, хорошо поступать Sext.
2) благодетельствовать
ex. (τινα NT.)ἀγαθοποιός

ἀγᾰθοποιός
2
1) благодетельный
ex. (Ὄσιρις Plut.)
2) творящий добро NT.ἀγαθός

ἀγᾰθός
3
(ᾰγ) (compar. ἀμείνων, βελτίων, κρείσσων, λωΐων, λῴων, поэт. тж. ἀρείων, βέλτερος, λωΐτερος, φέρτερος; superl. ἄριστος, βέλτιστος, κράτιστος, λώϊστος, λῷστος, поэт. тж. βέλτατος, φέριστος, φέρτατος, κάρτιστος)
1) хороший, отличный
ex. (ἰητήρ, θεράπων Hom.)
ἀ. τι Hom., Her., Plat., εἴς и πρός τι Plat., περί τι Lys., ἔν τινι Plat. и ποιεῖν τι Hes., Plat. — искусный (отличившийся) в чем-л.
2) добрый, благой
ex. (δαίμων Arph.; θεός Plut.)
καλὸς κἀγαθός Plat. — нравственно (духовно) совершенный;
ὦ ΄γαθέ! Plat. — ах, мой милый!
3) доблестный, храбрый
ex. (Ἀχιλλεύς Hom.)
βοέν ἀ. Hom. — славный в бою
4) благородный, знатный Hom., Pind., Soph., Eur.
ex. δεσπόται ἀγαθοί τε καὴ ἐξ ἀγαθῶν Plut. — знатные повелители из знатных родовἀγαθουργ-

стяж. к ἀγαθοεργ-Ἀγάθυρσοι

οἱ агатирсы (скифское племя) Her.Ἀγάθων

-ωνος Агафон
1) сын Приама Her.
2) афинский поэт-трагик 2-й половины V в. до н.э. Arph., Plat.ἀγαθῶς

ἀγᾰθῶς
редко Arst. = εὐἀγαθωσύνη

благость, доброта NT.ἀγαίομαι

(ᾰγ) (= ἀγάζω) негодовать, досадовать; злобствовать
ex. ἀ. τι Hom. и τινι Hes. — негодовать на что-л.;
ἀ. τινι Her. — возмущаться кем-л.ἀγακλεής

ἀγᾰ-κλεής
2
(ᾰγ) достославный, прославленный, знаменитый
ex. (πρίαμος Her.; κούρα, αἶσα Pind.)ἀγακλειτός

3
1) Hom., Hes. = ἀγακλεής
2) великолепный
ex. (ἑκατόμβη Hom.)
3) невиданный, неслыханный
ex. (πάθος, sc. Ἡρακλέους Soph.)ἀγακλυτός

ἀγακλῠτός
3
Hom. = ἀγακλεήςἀγακτίμενος

ἀγα-κτίμενος
3
великолепно построенный
ex. (κυράνας πόλις Pind.)ἀγάλακτος

ἀ-γάλακτος
2
(γᾰ) отнятый от материнской груди
ex. (λέοντος ἶνις Aesch.)ἀγαλλίασις

ἀγαλλίᾱσις
-εως восторг, ликование NT.ἀγαλλιάω

NT. = ἀγάλλομαι (см. ἀγάλλω)ἀγαλλίς

-ίδος (ᾰγ) бот. предполож. ирис HH.ἀγάλλω

(ᾰγ) (fut. ἀγαλῶ; inf. aor. 1 ἀγῆλαι)
1) украшать, убирать
ex. (δίφρον Pind.; εὐνὰς γαμηλίους Eur.)
2) тж. med. прославлять, славить, чтить
ex. (θεόν Eur.; φοῖβον τιμᾷ, θυσίαισί τινα Arph.)
3) med.-pass. красоваться, гордиться, радоваться
ex. (τινι Hom., Hes., Eur., Her., Thuc., Plat.)
τῷ μὲν αἰσχύνεσθαι, τῷ δὲ ἀγάλλεσθαι Thuc. — одного стыдиться, другим же гордиться;
ἀγάλλεσθαί τι Anth. — радоваться чему-л.;
ἀλλοτρίοις πτεροῖς ἀγάλλεσθαι погов. Luc. — щеголять в чужих перьяхἄγαλμα

-ατος τό
1) украшение
ex. (ἀγάλματα ὑφάσματά τε Hom.)
2) краса, слава, гордость
ex. (χώρας Pind.; δόμων Aesch.; πατρίδος Eur.)
3) жертвенный дар, приношение
ex. (θεῶν Hom.; Ἀπόλλωνι Her.)
4) изваяние, статуя
ex. (δαιμόνων Soph.; δαιδάλου Plat.)
5) изображение, картина
ex. ἀγάλματα, ὅσαπερ ἂν ἐν μιᾷ ζωγράφος ἡμέρᾳ εἷς ἀποτελῇ Plat. — картины, которые один художник может написать в один деньἀγαλμάτιον

τό маленькое изображение, статуэтка Plut., Luc.ἀγαλματοποιός

ἀγαλμᾰτο-ποιός
ваятель, скульптор Her., etc.ἄγαμαι

ἄγᾰμαι
(fut. ἀγάσ(σ)ομαι, impf. ἠγάμην, aor. ἠγάσθην и ἠγασ(σ)άμην - эп. тж. ἀγασσάμην)
1) восторгаться, восхищаться
ex. (τινα и τι Hom., Her., Xen., τινι Her., Xen., Plat. или τινος Arph.)
ἄ. εἰπόντος τινός Plat. — быть в восхищении от чьих-л. слов;
ἄ. τινά τινος Xen., Plat. и τινός τι Eur. — быть в восторге от чего-л. в ком-л., восхищаться чем-л. в ком-л.;
ἄ. τινι ἔν τινι Xen. — быть чрезвычайно довольным кем-л. за что-л.
2) завидовать
ex. (τινι περί τινος Hom.)
3) возмущаться, негодовать
ex. ἀγάσασθαι τι Hom. — вознегодовать на (за) что-л.Ἀγαμεμνόνε(ι)ος

см. Ἀγαμεμνόνιος...Ἀγαμεμνονίδης

Ἀγᾰμεμνονίδης
-ου сын или потомок Агамемнона Hom., Soph., Her., Arst.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика