Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 069

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 069
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 069) с русским переводом и комментариями.ἀνυφαίνω

ἀν-ῠφαίνω
ткать заново
ex. (τὸ κατατριβόμενον, sc. ὕφασμα Plat.)ἀνυψόομαι

ἀν-υψόομαι
воздвигать, возводить
ex. (χῶμα Anth.)ἀνύω

см. ἁνύω...ἁνύω...

ἀνύω, ἁνύω
атт. тж. ἀνύτω и ἁνύτω, эп. тж. ἄνυμι (impf. ἤνυον и ἤνυτον, fut. ἀνύσω - эп. тж. ἀνύω, aor. ἠνῠσα, pf. ἤνῠκα; pass.: aor. ἠνύσθην, pf. ἤνυσμαι) реже med.
1) завершать, заканчивать, исполнять
ex. (ἔργον Hom.; εἰκονα Anth.)
ἀνύσαι θάνατον Soph. — совершить убийство;
ἀνύσαι ἀρωγὰν ἔς τινα Soph. — оказать помощь кому-л.;
ἀπαγορεύων οὐδὲν ἤνυε Her. — своими попытками разубедить он ничего не добился;
ἤνυσε περᾶν Aesch. — ему удалось пройти;
ἀνύσασθαί τι παρά τινος Aesch. — добиться чего-л. от кого-л.;
ἀνύσαι ἐκτόπιόν τι Soph. — удалить что-л. прочь;
ἀνύσει εὐδαίμων ἐκ κείνων Soph. — он выйдет счастливым из этих обстоятельств;
Ἀπόλλων οὐκ ἐκεῖνον ἤνυσεν φονέα γενέσθαι Soph. — не оправдалось предсказание Аполлона, что он (Эдип) станет убийцей;
εἴ τι ἠνυσάμην Plat. — если я в чем-л. преуспел
2) проделывать, совершать, проходить
ex. (πολλέν κέλευθον Aesch.; χιλίους σταδίους Plut.)
3) прибывать, приходить, достигать
ex. (πρὸς πόλιν Soph.; ἐπὴ ἀκτάν Eur.)
ποτανοὴ ἤνυσαν τὸν Ἅιδαν Eur. — они улетели в Аид;
ζυγὰ δούλια ἀνύσαι Eur. — попасть в рабство;
πῶς ἴσον εἰπὼν ἀνύσωμαι ; Aesch. — как найти мне (нужные) слова?;
ἀμφὴ σὰς ἀϊόνας ἠνυτόμαν τροφαῖς Aesch. — я вырос(ла) на твоих берегах;
γῆρας ἀνύσαι Anth. — дожить до старости
4) торопиться, спешить
ex. (οὐ μέλλειν, ἀλλ΄ ἀνύτειν Arph.)
ἄνυε πράττων Arph. — поспеши, поскорее;
δὸς ἀνύσας Luc. — давай поскорее
5) претерпевать, переносить
ex. (ἐς τέλος μοίρας Theocr.)
6) приводить, доставлять
ex. (γαστρὴ φορβάν Soph.; med. τὰν ἀμνόν Theocr.)
ἁ. κράναν Theocr. — заставить забить источник;
εἰς πομπέν καὴ ῥημάτων ἀγλαϊσμὸν ἀνύτει Plat. — это ведет к пышному пустословию
7) уничтожать, истреблять
ex. (φλὸξ ἤνυσέν τινα Hom.; τρίτον μέρος τινός Pind.)
χρόνος ἄνυτο φεύγων Theocr. — время быстро уходилоἀνῶ

aor. 2 conjct. к ἀνήμιἄνω

I.
(только praes. и impf. ἦνον) доводить до конца, заканчивать, совершать, исполнять
ex. (ἔργον, ὁδόν Hom.)
νύξ ἄνεται Hom. — ночь близится к концу;
πέμπτῳ ἔτεϊ ἀνομένῳ Her. — на исходе пятого года;
οὐδὲν ἦνεν Eur. — он ничего не добился;
ἄ. ἔς τι Arph. — стремиться к чему-л.
II.
adv. (compar. ἀνωτέρω - поздн. ἀνώτερον, superl. ἀνωτάτω - реже ἀνώτατα)
1) вверх, кверху
ex. (λᾶαν ὠθεῖν Hom.)
ἄ. τε καὴ κάτω στρέφειν Eur., Plat., Dem. (μεταβάλλεσθαι Plat. или ποιεῖν Dem.) — ставить все вверх дном, перевертывать
2) вверх, вглубь (страны)
ex. (ἄ. ἰέναι Her.; ἄ. ὁδός Xen.)
3) вверху, наверху
ex. τὸ или τὰ ἄ. Xen., Plat. — верхняя часть;
ἄ. ἐπὴ τῆς γῆς οἰκεῖν Plat. — жить на поверхности земли;
τὰ ἄ. ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, λόγοις Plat. — вышесказанное;
οἱ ἄ. — живущие, находящиеся в живых;
ἄ. πόλις Thuc. — возвышенная часть города;
ἄ. βουλή Plut. = Ἄρειος πάγος;
τὰ ἀνωτέρω τῶν ὄντων Arst. — высшие области бытия, т.е. первоначала;
ἀρχαὴ πάντων κατὰ τὸ ἀνωτάτω Sext. филос. — наивысшие начала
4) в глубине (страны)
ex. (τὰ ἄ. τῆς Ἀσίης Her.)
ἄ. βασιλεύς Xen. — царь глубинной страны (Персии или Фракии),
5) прежде, встарь
ex. οἱ ἄ. χρόνοι Dem., Diod., Luc. — былые времена;
οἱ ἄ. τοῦ γένους Plat. — люди прежних поколений;
οὐ πολλοῖς ἀνώτερον χρόνοις Polyb. — во времена немного более отдаленные;
οἱ ἄ. μητρός Plat. — предки по женской линии
III.
praep. cum gen. выше, вверх на, по или в (αἰθέρος ἄ. Soph.; ἄ. ποταμῶν ῥεῖν Dem.)
ex. ἄ. τῶν ἱππέων Xen. — выше всадников, т.е. за конным строемἄνωγα

pf. praes. к ἀνώγωἀνώγαιον

ἀνώ-γαιον
τό верхний этаж дома, горница или кладовая Xen.ἀνώγει

3 л. sing. praes. и ppf. к ἀνώγωἀνωγέμεν

эп. inf. к ἀνώγωἀνώγεον

τό NT. = ἀνώγαιονἄνωγμεν

HH. 1 л. pl. pf. к ἀνώγωἀνώγω

(эп. ppf. ἠνώγεα) приказывать, требовать, заставлять
ex. (τινά τι Hom.; τινὰ и τινὴ ποιεῖν τι Hom., Trag.)ἀνώδης

ἀν-ώδης
2
<ὄζω> не имеющий запаха Plat.ἀνωδυνία

ἀν-ωδῠνία
отсутствие боли, безболезненность Plut.ἀνώδυνον

τό Plut. = ἀνωδυνίαἀνώδυνος

ἀν-ώδῠνος
2
1) не чувствующий боли (sc. φιλοκτήτης Soph.)
2) болеутоляющий
ex. (φάρμακον Plut.)
3) не причиняющий боли, безболезненный
ex. (ἁμάρτημα Arst.)ἀνωδύνως

без боли, безболезненно
ex. (ἀ. καὴ ἀπόνως Plut.)ἄνωθε

adv. = ἄνωθεν Iἄνωθεν

ἄνω-θεν
I.
редко ἄνωθε adv.
1) сверху, с высоты
ex. (ἄ. κάτω Eur.)
ὕδωρ ἄ. γενόμενος Thuc. — дождь;
οἱ ἄ. Thuc. (ведущие бой) с палубы
2) из глубины страны
ex. (καταβαίνειν Xen.)
3) издалека, с (самого) начала
ex. (ἄρχεσθαι Plat., Dem., Plut.)
4) в глубине страны
ex. ἄ. φρυγία Dem. — центральная Фригия
5) наверху
ex. (οἱ ἄ. οἰωνοί Soph.; θεοὴ ἄ. ὄντες Xen.)
οἱ ἄ. Aesch., Eur. — живущие
6) издавна, исстари, встарь
ex. (οἱ ἄ. χρόνοι Dem.)
οἱ ἄ. Plat. — древние, предки;
κορίνθιαι ἄ. Theocr. — природные коринфяне;
πονηρὸς ἄ. Dem. — закоренелый негодяй
7) первоначально, в основе
ex. τὰ ἄ. Plat. — первоначала
8) заново, сызнова
ex. (ἄ. γεννηθείς NT.)
II.
в знач. praep. cum gen.
1) (по)выше
ex. (τοῦ στρατοπέδου Her.; τῆς κεφαλῆς Xen.)
2) с (высоты)
ex. (ἄ. τῆς νεώς Plut.)ἀνωθέω

ἀν-ωθέω
1) толкать вверх, поднимать
ex. (κάτωθέν τι Arst., τέν πέτραν Plut.)
2) med. отбрасывать от себя, отражать (sc. Ξέρξεα Her.)
3) (sc. νῆα) отталкиваться от берега, отчаливать
ex. (ἀνώσαιντες πλέον ἐς πόλιν Hom.)
4) отдавать, выдавать
ex. (τέν πόλιν ἐς τοὺς πολεμίους Thuc.)ἀνώλεθρος

ἀν-ώλεθρος
2
не гибнущий, непреходящий
ex. (ἀθάνατος καὴ ἀ. Plat., Arst., Plut.)ἀνωμαλής

2
Arst. = ἀνώμαλοςἀνωμαλία

ἀν-ωμᾰλία
ион. ἀνωμᾰλίη
1) неровность
ex. (ὁδοῦ, τόπων Polyb.; τῶν ὀχθῶν Plut.)
2) неравномерность
ex. (κινήσεως Arst.)
3) неравенство
ex. (κτήσεως Arst.; τύχης Diod.)
4) запутанность, нескладность
ex. (τῆς κατηγορίας Aeschin.)
5) беспорядочность, расстроенность
ex. (ἀ. καὴ ταραχή Isocr.)
6) непостоянство, неустойчивость
ex. (τῆς φύσεως Polyb., τῆς συνηθείας Plut.)
7) неодинаковость, неоднородность
ex. (φωνῆς Arst.)
8) отклонение, неправильность
ex. (περὴ τέν σελήνην Plut.)
9) грам. неправильность формы, аномалия Gell.ἀνωμαλίσθαι

inf. pf. pass. к ἀνομαλίζωἀνώμαλον

ἀνώμᾰλον
τό Thuc., Arst. = ἀνωμαλίαἀνώμαλος

ἀν-ώμᾰλος
2
1) неровный
ex. (χώρα Plat.; περίπατοι Arst.; τόποι Polyb.; χωρία Plut.)
2) неравномерный
ex. (κίνησις Arst., Plut.)
3) неравный
ex. (τύχαι Eur., Anth.; χρόνοι Arst.)
4) основанный на неравенстве (граждан)
ex. (πολιτείαι Plat.)
5) неоднородный, непостоянный
ex. (φωνή, ἦθος Arst.)
6) грам. отклоняющийся от нормы, неправильныйἀνωμαλότης

ἀνωμᾰλότης
-ητος Plat., Plut. = ἀνωμαλίαἀνωμάλως

ἀν-ωμάλως
неравным образом, неравномерно, неровно Isocr., Plat., Arst.ἀνωμοτί

ἀν-ωμοτί
adv. без клятвы, не клянясь Her.ἀνώμοτος

ἀν-ώμοτος
2
1) не поклявшийся, не давший клятвы Plat., Arst., Dem.
ex. γλῶσσ΄ ὀμώμοχ΄, δὲ φρέν ἀ. Eur. — поклялись уста, но душа клятвой не связана
2) не освященный клятвой
ex. (εἰρήνη Dem.)ἀνωνόμαστος

ἀν-ωνόμαστος
2
невыразимый, неизреченный
ex. (ἄρρητος ἀ. Eur.; ὀαμή Arph.)ἀνώνυμος

ἀν-ώνῠμος
2
1) не имеющий названия, безымянный
ex. (ἄνθρωπος Hom.; χώρα Her.)
οἶκος ἀ. γενόμενος Isocr. — пресекшийся род
2) (о римлянах) не имеющий cognomen
ex. (Plut., напр., C. Marius)
3) безымянный, анонимный
ex. (μήνυσις Lys.)
4) неизреченный, неименуемый
ex. (θεαί Eur. = Ἐρινύες)
5) безвестный, бесславный
ex. (γῆρας Pind.; πατρίς Eur., Arph., Lys.; ὄνομα Arph.; κλεινὸς καὴ μέ ἀ. Plat.)ἀνώξω

fut. к ἀνώγωἀνωρίη

неподходящая пора, неудобное время
ex. (ἀ. τοῦ ἔτεος πολεμέειν Her.)ἄνωρος

ἄν-ωρος
2
преждевременный
ex. ἀποθανὼν ἄ. Her. — безвременно умершийἀνωρύομαι

ἀν-ωρύομαι
вопить, испускать
ex. (πένθος, οὐχ ὑμέναιον Anth.)ἀνῶσαι

inf. aor. к ἀνωθέωἀνωστικῶς

толкая вверх
ex. (κινεῖν Sext.)ἀνώτατος

3
высший, высочайший Her.ἀνωτάτω

superl. к ἄνω IIἀνωτερικός

3
лежащий выше или в глубине страны
ex. (τὰ ἀνωτερικὰ μέρη NT.)ἀνώτερον

compar. к ἄνω IIἀνώτερος

3
более высокий, высший Arst.ἀνωτέρω

compar. к ἄνω IIἀνωφέλεια

ἀν-ωφέλεια
бесполезность Diog.L.ἀνωφελής

ἀν-ωφελής
2
1) отказывающий в помощи
ex. (τότε ἦσθ΄ ἀ. Eur.)
2) бесполезный, ненужный, напрасный
ex. (γόοι Aesch.; τινι Plat., Plut.)
3) пустой, призрачный
ex. (σκιά Soph.)
4) негодный, вредный
ex. (τινι Thuc., Xen., Plat.)ἀνωφέλητος

ἀν-ωφέλητος
2
1) неиспользуемый, не приносящий пользы
ex. (γῆ Xen.)
2) бесполезный, бесплодный, напрасный
ex. (τροφή Soph.)
ἀνωφέλητα τλῆναι Aesch. — напрасно страдать
3) негодный
ex. (τέκνα Soph.)ἀνωφελῶς

ἀν-ωφελῶς
бесполезно, напрасно
ex. (ἀκούειν Arst.; λυπηρὸν εἶναι Plut.)ἀνωφερής

ἀνω-φερής
2
1) устремляющийся вверх
ex. (τὸ θερμὸν καὴ αἱ ὀσμαὴ πᾶσαι Arst.; τὸ πυρῶδες Diod.)
2) поднимающий вверх
ex. (τὸ κενόν Arst.)ἀνώφορος

2
Sext. = ἀνωφερής 1ἄνωχθι

2 л. sing. imper. к ἀνώγωἀνώχυρος

ἀν-ώχῠρος
2
неукрепленный, беззащитный Xen., Plut.ἀνωϊστί

ἀν-ωϊστί
(τῑ) adv. непредвиденно, неожиданно Hom.ἀνώϊστος

ἀν-ώϊστος
I.
2
1) непредвиденный, неожиданный
ex. (κακόν Hom.)
2) неведомый, непостижимый
ex. (θνητοῖσιν Hom.)
3) незаметно идущий, неслышный
ex. (χρόνος Anth.)
II.
2
Her. = ἀνοιστόςἀν-

(ᾰ) отриц. приставка (ἀ privativum) перед начальной гласной не- ex. (ἀναμφίλογος несомненный), без-
ex. (ἀναίσχυντος бесстыдный)ἄξεινος

2
ион. = ἄξενοςἀξέμεν(αι)

эп. inf. fut. и aor. к ἄγωἀξενία

ἀ-ξενία
негостеприимство Diod.ἄξενος

ἄ-ξενος
ион. ἄξεινος 2
негостеприимный
ex. (μηδὲ πολύξεινος μηδ΄ ἄξεινος Hes.; ὅρμος Soph.; γῆ Eur.)
Ἄξεινος (πόντος) Pind., Eur. — Аксинский понт, т.е. Черное море (впосл. εὔξεινος πόντος Эвксинский понт)ἄξεστος

ἄ-ξεστος
2
необтесанный, неотполированный
ex. (λίθος Soph.; πέτρα Anth.)ἀξία

ион. ἀξίη
1) цена, стоимость
ex. (φορτίων Her.; ἀ. νομίσματι μετρεῖται Arst.)
ἔλαττον τῆς ἀξίας Xen. — ниже (настоящей) цены
2) ценность, достоинство
ex. κατὰ (τέν) ἀξίαν Eur., Thuc., Xen., Plat., Arst. — по достоинству, по заслугам;
παρὰ τέν ἀξίαν Thuc. и ὑπὲρ τέν ἀξίαν Eur., Dem. — не по заслугам, незаслуженно;
τῆς ἀξίας τιμᾶσθαι Plat. — воздавать по заслугам
3) вознаграждение, возмещение, плата
ex. (τῆς βλάβης Plat.)
τέν ἀξίαν ἀποτίνειν или ὑπέχειν Luc. — нести заслуженное наказание
4) звание, (общественное) положение
ex. (κατὰ δουλικέν ἀξίαν Diod.)
τῆς ἀρχῆς ἀ. Plat. — государственный пост;
οἱ ἐπ΄ ἀξίας Luc. — высокопоставленные лица;
ἐκπορεύεσθαι μετὰ μεγάλης ἀξίας Polyb. — совершать пышное шествие
5) оценка, мнение
ex. (κατὰ τέν ἰδίαν ἀξίαν Diod.)ἀξιάγαστος

ἀξι-άγαστος
2
достойный удивления, удивительный Xen.ἀξιάκουστος

ἀξι-άκουστος
2
достойный быть выслушанным
ex. (ἀκούειν τὰ ἀξιάκουστα Xen.)ἀξιακρόατος

ἀξι-ακρόᾱτος
2
Xen. = ἀξιάκουστοςἀξιαπήγητος

ἀξι-απήγητος
2
достойный быть рассказанным
ex. (τὰ ἀξιαπηγητοτατά ἐστι, τούτων ἐπιμνήσομαι Her.)ἀξιεπαίνετος

ἀξι-επαίνετος
2
Xen. v. l. = ἀξιέπαινοςἀξιέπαινος

ἀξι-έπαινος
2
достойный похвалы Xen.ἀξιέραστος

ἀξι-έραστος
2
достойный (заслуживающий) любви Xen., Plut., Luc.ἀξιεῦμαι

ион. praes. pass. к ἀξιόωἀξίη

ион. = ἀξίαἀξίνη

(ῑ)
1) секира, боевой топор Hom., Her.
2) топор, колун
ex. (ξύλα σχίζειν τῇ ἀξίνῃ Xen.)ἀξινομαντεία

ἀξῑνο-μαντεία
гадание с помощью топоров Plin.ἀξιοβίωτος

ἀξιο-βίωτος
2
достойный быть прожитым Xen.ἀξιόεργος

ἀξιό-εργος
2
трудоспособный
ex. (νεοσσοί Xen.)ἀξιοζήλωτος

ἀξιο-ζήλωτος
2
достойный зависти или подражания, завидный
ex. (νίκη Plut.)ἀξιοθαύμαστος

ἀξιο-θαύμαστος
2
достойный удивления, изумительный Xen., Plut.ἀξιοθέατος

ἀξιο-θέᾱτος
ион. ἀξιοθέητος 2
заслуживающий внимания, достопримечательный
ex. (ἔργα Her., Xen., Plut.; θεᾶσθαι τὰ ἀξιοθέατα Xen.; ἀνήρ Plut.)ἀξιόθρηνος

ἀξιό-θρηνος
2
достойный слез
ex. (κόρος Eur.)ἀξιοθριάμβευτος

ἀξιο-θριάμβευτος
2
подходящий для следования за триумфатором (captivi Suet.)ἀξιοκοινώνητος

ἀξιο-κοινώνητος
2
1) достойный общения
ex. (διάκονοι Plat.)
2) достойный участвовать
ex. (τοῦ ξυλλόγου Plat.)ἀξιόκτητος

ἀξιό-κτητος
2
достойный обладания, замечательный
ex. (θυγάτηρ Xen.)ἀξιόλογος

ἀξιό-λογος
2
заслуживающий упоминания или внимания, значительный, замечательный
ex. ( ἐν Ἐφέσῳ νηός Her.; πόλεμος Thuc.; παιδεία Plat.; νῆσοι Arst.; πόλεις Plut.)ἀξιολόγως

ἀξιο-λόγως
подобающим образом
ex. (μελετᾶν τι ἀγαθόν Xen.; οὐδὲν ἀ. ἀποδιδόναι Plut.)ἀξιομακάριστος

ἀξιο-μᾰκάριστος
2
достойный считаться блаженным Xen.ἀξιόμαχος

ἀξιό-μᾰχος
2
1) достойный быть противником, могущий сразиться
ex. (τινι Her., Plut. и πρός τινα Plut.)
2) численно достаточный для боя
ex. (νέες Her.; δύναμις Plut.)ἀξιομάχως

ἀξιο-μάχως
с достаточными силами
ex. (συνεστηκέναι τινί Plut.)ἀξιομίσητος

ἀξιο-μίσητος
2
(μῑ) достойный ненависти, ненавистный Plut.ἀξιόμισος

ἀξιό-μῑσος
2
Aesch. = ἀξιομίσητοςἀξιομνημόνευτος

ἀξιο-μνημόνευτος
2
заслуживающий упоминания достопамятный, примечательный Xen., Plat., Plut.ἀξιόνικος

ἀξιό-νῑκος
2
1) достойный побеждать, победоносный
ex. (ἀθλητής Xen.)
2) достойный, заслуживающий
ex. (ἀξιονικότερος ἔχειν τι Her.)ἀξιοπενθής

ἀξιο-πενθής
2
печальный, прискорбный
ex. (φῆμαι τῶν μεγάλων Eur.)ἀξιοπιστία

ἀξιο-πιστία
вероятность, правдоподобие
ex. (ἔν τινι Diod.)ἀξιόπιστος

ἀξιό-πιστος
2
заслуживающий доверия, надежный
ex. (Plat., Arst., Dem., Anth.; εἴς τι Xen. и πρός τι Plut.)ἀξιοπίστως

ἀξιο-πίστως
1) достоверно, надежно
ex. (συνῶπται Arst.)
2) с кажущимся правдоподобием
ex. (ψεύδεσθαι Polyb.)ἀξιοπρεπής

ἀξιο-πρεπής
2
исполненный достоинства, величественный
ex. (σῶμα Xen.)ἀξιόρατος

ἀξι-όρατος
2
Luc. = ἀξιοθέατοςἄξιος

3
1) стоящий, ценою в
ex. (λέβης βοός ἄ. Hom.; στολέ πολλοῦ χρυσοῦ ἀξία Xen.)
πολλοῦ ἄξιον νομίζειν τι Plut. — высоко ценить что-л.
2) достойный, заслуживающий
ex. (τινος Hom., Eur. etc.)
πεφάσθαι ἄ. ἀντί τινος Hom. — достойный отдать жизнь за кого-л.;
ἄξια δράσας, ἄξια πάσχων Aesch. — понеся кару, равную преступлению;
οὐ συμβαλέειν ἄ. περί τινος Her. — не идущий ни в какое сравнение относительно чего-л.;
ἄ. θαυμάσαι Thuc. — достойный удивления;
τί δ΄ ἄξιόν μοι τῆσδε τυγχάνει φυγῆς ; Eur. — чем заслужил(а) я это изгнание?;
ἀκούσατε καὴ γὰρ ἄξιον Xen. — послушайте, это стоит того (чтобы быть выслушанным)
3) достойный, заслуженный
ex. (δίκη Soph., Xen.; χάρις Xen.)
4) ценный, дорогой
ex. (δῶρα Hom.)
5) высокий, значительный
ex. (ὦνος, ἄποινα Hom.)
6) достойный, почтенный, уважаемый
ex. (ἄνδρες Her.)
7) соответствующий, достаточный
ex. (ἄξια τοῦ πολέμου χρήματα Dem.)
8) равный по достоинству или званию
ex. (οἱ ἑωϋτοῦ ἄξιοι Her.)
9) сходный по цене, дешевый
ex. (ἀξιώτερον τὸν σῖτον ὠνεῖσθαι Lys.; ἄξια ταῦτα ὠνήσω Luc.)Ἀξιός

Аксий (река в Македонии, впад. в Термейский залив) Hom.ἀξιόσκεπτος

ἀξιό-σκεπτος
2
заслуживающий рассмотрения Xen.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика