Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 092

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 092
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 092) с русским переводом и комментариями.ἄριμα

Her. скиф. = ἕν (см. εἷς)Ἄριμα

Ἄρῐμα
(ᾰρ) τά Аримы (горная область в Киликии) Hom., Hes.Ἀριμαθαία

Аримафея (город в сев. Иудее) NT.Ἀριμάνιος

Plut. v. l. = ἈρειμάνιοςἈριμασποί

οἱ (тж. Ἀριμασπὸς στρατός Aesch.), аримаспы (баснословное племя одноглазых людей) Her., Aesch.Ἄριμοι

οἱ аримы (население обл. Аримы) Pind.ἄριν

ἄρῑν
v. l. = ἄριςἄρινος

ἄρῑνος
2
Xen. = ἄριςἈριοβαρζάνης

-ου или ους Ариобарзан (заместитель персидского сатрапа Фарнабаза, впосл. царь Понта, ум. в 336 г. до н.э.) Xen., Plut.Ἄριοι

οἱ арии (население персидской обл. Ария) Her.
ex. Ἄριος κομμός Aesch. — плач ариевἀριπρεπής

ἀρι-πρεπής
2
1) великолепный
ex. (αἰγίς, χηλός, ὄρος, ἵππος Hom.)
2) яркий, лучезарный
ex. (ἄστρα Hom.)
3) блистательный, славный
ex. (γενέσθαι ἀριπρεπέα τρόεσσιν Hom.; ἀνήρ Plut.)ἄρις

ἄ-ρῑς
v. l. ἄ-ρῑν -ῑνος adj. лишенный чутья
ex. (κύων Xen.)ἀρίς

-ίδος (ᾰ) плотницкое сверло Anth.ἀρίσαμος

ἀρίσᾱμος
дор. v. l. = ἀρίσημοςἈρίσβα

Арисба (город на Лесбосе) Her.Ἀρίσβηθεν

Ἀρίσβη-θεν
adv. из Арисбы Hom.ἀρίσημος

ἀρί-σημος
дор. v. l. ἀρίσᾱμος 2
1) замечательный
ex. (ἔργα HH.)
2) заметный
ex. (τρίβος οὐκ ἀ. ἐν ὕλῃ Theocr.)ἀρισθάρματος

ἀρισθ-άρμᾰτος
2
выдаваемый победителю в состязании на колесницах
ex. (γέρας Pind.)ἄριστα

I.
(ᾰρ) adv. наилучшим образом, отлично, превосходно Hom., Her., Plat.
II.
τά
1) Soph. = ἀριστεῖον 1
2) средство, лекарство
ex. (πρὸς ἀμβλυωπίαν Arst.)Ἀρισταγόρας

-ου, ион. εω Аристагор (зять Гистиея, тиранн Милета, погиб в 497 г. до н.э.) Her., Thuc.Ἀρισταῖος

Аристей (сын Аполлона и Кирены, божество полей, садов и стад) Hes., Pind.Ἀρίστανδρος

Аристандр (прорицатель Александра Македонского) Plut., Luc.Ἀριστάρχειον

τό Аристархий (святилище Артемиды в Элиде) Plut.ἀρισταρχέω

ἀριστ-αρχέω
отлично управлять
ex. (δεῖ τοὺς δυναμένους ἀ. τούτους ἄρχειν Arst.)Ἀρίσταρχος

Аристарх
1) один из 400 афинских олигархов в 411 г. до н.э. Thuc., Xen.
2) родом из Самоса, александрийский математик и астроном 1-й пол. III в. до н.э. Plut.
3) родом из Самофракии, грамматик середины II в. до н.э., редактор и комментатор Гомераἀριστάφυλος

ἀρι-στάφῠλος
2
богатый виноградными гроздьями
ex. (βακχος Anth. - v. l. к ἐριστάφυλος)ἀριστάω

(ᾱρ, Anth. ᾰρ) полдничать, завтракать Arph., Xen., Dem., Anth.
ex. ἠριστηκὼς ἁπλοῦν ἄριστον Plut. — скромно позавтракавшийἈριστέας

-ου и α Аристей
1) родом из Проконнеса, полумиф. эп. поэт древнейшей эпохи Her., Plut.
2) родом из Хаоса, полководец Кира Младшего Xen.ἀριστεία

ион. ἀριστείη (ᾰ) доблесть, pl. доблестные деяния, подвиги Soph., Plat., Plut.Ἀριστείδης

-ου Аристид
1) афинянин, сын Лисамаха, по прозвищу δίκαιος, политический деятель, ум. в изгнании ок. 468 г. до н.э. Her., Thuc., Plut.
2) предполож. родом из Милета, автор «μιλησιακά», основоположник греч. романа II-I вв. до н.э. Plut.
3) P. Aelius, греч. оратор II в. н.э., друг Марка Аврелияἀριστείη

ион. = ἀριστείαἀριστεῖον

ион. ἀριστήϊον (ᾰ) τό
1) преимущ. pl. награда за доблесть Her., Soph., Plat., Plut.
2) памятник
ex. (τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμου Dem.)
3) благодарственное подношение, почетный дар
ex. (τῇ Ἀθηναία Dem.)ἀριστερά

I.
(ᾰρ) (sc. χείρ) левая рука или сторона
ex. (ἐν ἀριστερῇ Her. и ἐν τῇ ἀριστερᾷ Plat.)
ἐξ ἀριστερᾶς Soph., Plat. — слева (о направлении)
II.
(τά)
1) левая сторона
ex. (ἐπ΄ ἀ. χειρός и ἐπ΄ ἀ. Hom.; ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἐπὴ τὰ δεξιά Plat.)
2) ошибка, безрассудство
ex. φρενόθεν ἐπ΄ ἀ. ἔβας Soph. — ты поступил безрассудноἀριστερός

3
(ᾰ)
1) левый
ex. (ὦμος, ἵππος Hom.; τὸ ἀριστερὸν τοῦ οὐρανοῦ Arst.)
2) роковой, зловещий
ex. (ὄρνις Hom.). - см. тж. ἀριστερά I и IIἀριστερόφιν

эп. gen. к ἀριστερά IIἀριστεύεσκε(ν)

эп. 3 л. sing. impf. iter. к ἀριστεύωἀριστεύς

I.
-έως, эп.-ион. ῆος (ᾰ) adj. m лучший, знатнейший, славнейший, доблестный
ex. (ἀριστῆες Ἀχαιῶν Hom. и ἀνδρῶν Pind., Aesch.; στρατηγός Plut.)
II.
знатный гражданин, pl. знать Hom.ἀριστευτικός

3
доблестный, славный
ex. (τύχη Plut.)ἀριστεύω

(ᾰ) быть лучшим, славнейшим, первым, выделяться, отличаться
ex. (τρώων Hom.; χθονός и ἐν ἀέθλοις Pind.; δορί Soph. и δόρατι ἐν πολέμοις Plut.; ἐν ἔργοις τε καὴ ἐπιστήμαις Plat.; ἐρετμοῖς и τὸν ἰάλεμον Theocr.)
ἀ. μάχεσθαι Hom. — одолевать в бою;
ἀ. σταδίου πόνον Pind. — одержать победу на состязании;
πάντ΄ ἀ. Soph. — всегда или во всем побеждать;
τὰ πρῶτα καλλιστεῖα ἀριστεῦσαι Soph. — получить в награду первую красавицу;
ἑτέρη γνώμη ἠρίστευσε Her. — восторжествовало другое мнениеἀριστήϊον

τό ион. = ἀριστεῖονἀριστίζω

(ᾱ) угощать завтраком
ex. (τινά Arph.)ἀριστίνδην

ἀριστίν-δην
(ᾰ) adv. по (признаку) знатности или по достоинству
ex. (ἐπιλέγεσθαι Isocr.; ἀπομερίζεσθαι Plat.; αἱρεῖσθαι Arst., Dem., Polyb.; ἀποδεικνύναι τοὺς ἄρχοντας Plut.)Ἀρίστιππος

Аристипп
1) родом из Кирены, ученик Сократа, основатель Киренской философской школы Xen., Plat., Arst.
2) родом из Фессалии, один из военачальников Кира Младшего Xen.ἀριστόβουλος

ἀριστό-βουλος
3
подающий наилучшие советы (эпитет Артемиды) Plut.Ἀριστόβουλος

Аристобул
1) родом из Кассандреи, современник и историк Александра Македонского Plut., Luc.
2) царь Иудеи с 70 г. по 49 г. до н.э. Plut.Ἀριστογείτων

-ονος Аристогитон
1) афинянин, вместе с Гармодием убивший тиранна Гиппарха в 514 г. до н.э. Her., Thuc.
2) афинский оратор, современник Демосфена Plut.ἀριστογένεθλος

ἀριστο-γένεθλος
2
чрезвычайно плодородный
ex. (χῶρος Anth.)ἀριστογόνος

ἀριστο-γόνος
2
рождающий прекрасных детей
ex. (μάτηρ Pind.)Ἀριστόδημος

Аристодем (Гераклид, отец спартанских царей Эврисфена и Прокла) Her.ἀριστοκρατέομαι

ἀριστο-κρᾰτέομαι
находиться под властью знати, иметь аристократический образ правления Arph., Xen., Plat.ἀριστοκρατία

ἀριστο-κρᾰτία
аристократия:
1) господство родовой знати Thuc., Plat., Polyb.
2) власть лучших
ex. (ἀριστοκρατίας ὅρος ἀρετή Arst.)ἀριστοκρατικός

ἀριστοκρᾰτικός
3
1) аристократический
ex. (πολιτεία Plat., Arst., Plut.)
2) принадлежащий к партии аристократов или (в Риме) оптиматов
ex. (ἀνήρ Plut.)ἀριστοκρατικῶς

ἀριστοκρᾰτικῶς
аристократически
ex. (ἄρχειν Arst.)ἀριστόμαντις

ἀριστό-μαντις
-εως превосходный прорицатель Soph.ἀριστόμαχος

ἀριστό-μαχος
2
лучший из бойцов
ex. (Ἡρακλῆς Pind.)ἄριστον

I.
(ᾰ) n к ἄριστος
II.
τό (ᾱ - эп. ᾰ)
1) ранняя трапеза, утренний завтрак Hom., Aesch.
2) полуденная трапеза, дневной завтрак Her., Thuc., Arph., Arst.ἀριστόνοος

ἀριστό-νοος
2
благородно мыслящий
ex. (παῖδες Anth.)ἀριστοποιέω

ἀριστο-ποιέω
1) готовить завтрак
ex. τὰ ἀριστοποιούμενα Xen. — завтрак
2) med. завтракать Thuc., Xen., Dem., Plut.ἀριστοπόνος

ἀριστο-πόνος
2
1) отлично работающий, искусный
ex. (χεῖρες Pind.)
2) искусно составленный
ex. (ὑμέναιοι Anth.)ἄριστος

3
(ᾰ) <superl. к ἀγαθός>
1) (наи)лучший, превосходный, отличный
ex. (φῶτες, ἵπποι, χῶρος, τεῦχεα Hom.; πατέρ πάντων ἄ. Soph.)
εἶδος (acc.) ἄ. Hom. — красивейший:
ψυχέν ἄ. Arph. — благороднейший;
ἄ. διαβολὰς ἐνδέκεσθαι Her. — чрезвычайно склонный внимать клевете;
ἀπατᾶσθαι ἄ. Thuc. — легко поддающийся обману, крайне легковерный;
αὑτῷ ἄ. Eur. — заботящийся больше всего о себе самом, себялюбивый;
в обращениях:
ὦ ἄριστε Plat. — любезнейший
2) знатнейший, самый родовитый
ex. (Ἀχαιῶν Hom.)
3) доблестнейший, храбрейший
ex. (λαοί Hom.; ἄ. μάχεσθαι Her.; ирон. λαλεῖν ἄ., ἀδυνατώτατος λέγειν Plut.)Ἀριστοτέλειος

2
Cic. = ἈριστοτελικόςἈριστοτέλης

-ους (ᾰ) Аристотель (родом из Стагира, сын Никомаха, ученик Платона, основатель перипатетической философской школы, 384-322 гг. до н.э.)Ἀριστοτελικός

3
аристотелевский Luc.
ex. Ἀ. Sext. — ученик или последователь Аристотеляἀριστοτέχνης

ἀριστο-τέχνης
дор. ἀριστοτέχνας -α величайший мастер (эпитет Зевса) Pind., Plut.ἀριστοτόκεια

ἀριστο-τόκεια
adj. f рождающая отличных детей
ex. (γυνή Theocr.)ἀριστοτόκος

ἀριστο-τόκος
2
Anth. = ἀριστοτόκειαἀριστότοκος

ἀριστό-τοκος
2
знатного происхождения, благородный
ex. (γέννα Eur.)Ἀριστοφάνειον

τό
1) аристофановская манера Plut.
2) pl. сочинения Аристофана Plut.Ἀριστοφάνειος

2
аристофановский
ex. Ἀριστοφάνειον μέτρον — аристофановский размер, т.е. анапестический тетраметр (UU-__|UU-__
UU-UU_|_--)Ἀριστοφάνης

-ους (ᾰᾰ) Аристофан
1) греч. комедиограф, величайший представатель староатт. комедии, ок. 444-380 гг. до н.э.
2) родом из Византии, ученик Аристарха, александрийский грамматик III в. до н.э.ἀριστόχειρ

ἀριστό-χειρ
-χειρος adj. ведущийся руками лучших воинов
ex. (ἀγών Soph.)ἀρισφαλής

ἀρι-σφᾰλής
2
очень скользкий
ex. (οὐδός Hom.)ἀριφανής

ἀρι-φᾰνής
2
достославный
ex. (Anth. - v. l. к ἀειφανής)ἀριφραδέως

ἀρι-φρᾰδέως
совершенно ясно
ex. (ἀγορεύειν Theocr.)ἀριφραδής

ἀρι-φρᾰδής
2
1) хорошо заметный, явственный, легко распознаваемый
ex. (σῆμα Hom.)
2) ярко освещенный
ex. (τοῖχοι Theocr.)
3) просвещенный, разумный
ex. (ἀνήρ Soph. - v. l. к περιφραδής)ἀριχάομαι

ἀρι-χάομαι
v. l. ἀρριχάομαι Arst. = ἀναρριχάομαιἈρίων

-ονος (ᾰρῑ) Арион (родом из Метимны - Лесбос, греч. поэт 2-ой пол. VII в. до н.э.) Her., Luc.ἀρι-

ἀρῐ-
(ᾰ) неотделимая приставка со знач. очень, весьма (ср. ἀρίδακρυς, ἀρίδηλος)Ἀρκαδία

Ἀρκᾰδία
эп.-ион. Ἀρκαδίη Аркадия (горная область в центре Пелопоннеса) Hom., Pind., Her. etc.Ἀρκαδικόν

Ἀρκᾰδικόν
τό
1) аркадские войска Xen.
2) аркадский союз Xen.Ἀρκαδικός

Ἀρκᾰδικός
3
аркадский Xen., Men., Plut.Ἀρκάς

ἀδος уроженец Аркадии Hom., Xen.ἀρκεόντως

Plut. = ἀρκούντωςἈρκεσίλαος

Ἀρκεσίλᾱος
-ου, ион. Ἀρκεσίλεως -ω, дор. Ἀρκεσίλᾱς -ᾱ Аркесилай
1) предводитель беотийцев Hom.
2) имя четырех царей Кирены
ex.
Ἀ. I царств. — с 589 г. по 583 г. до н.э.;
Ἀ. II - — с 560 г. по 550 г. до н.э.;
Ἀ. III - — с 530 г. по 514 г. до н.э.;
Ἀ. IV ум. в 450 г. до н.э. Her., Pind.
3) родом из Питаны в Этолии философ-платоник IV-III вв. до н.э., основатель Средней Академииἄρκεσις

-εως защита, помощь Soph.ἀρκετός

3
достаточный Anth., NT.ἀρκευθίς

-ίδος можжевеловая ягода Plut.ἄρκευθος

можжевельник Theocr., Plut., Diod.ἀρκέω

1) удерживать, отражать, отклонять
ex. (ὄλεθρον τινι ἀπὸ χροός Hom.; κῆρας μελάθροις Eur.)
ἀρκῆσαι τὸ μέ οὐ θανεῖν Soph. — помешать (чьей-л.) смерти
2) оказывать помощь, приносить пользу, защищать
ex. (τινι Hom., Anacr., Trag.)
ὅτ΄ οὐκέτ΄ ἀρκεῖ Soph. — когда уже помочь нельзя;
οὐκ ἤρκουν θεραπεύοντες Thuc. — они не помогали своим лечением
3) противостоять, выдерживать, держаться
ex. (ἐπὴ πλεῖστον Thuc., Xen.; τινι ὡπλισμένῳ Soph.: πρὸς τοὺς πολεμίους Thuc.)
οὐκέτ΄ ἀρκῶ Soph. — я больше не могу
4) быть достаточным, хватать
ex. (τινι Trag., Her., Plut.; εἴς и πρός τι Xen.)
τοσοῦτον ἀρκῶ σοι σαφηνίσας Aesch. — я сказал тебе это достаточно ясно:
βίος ἀρκέων Her. — достаточные средства к жизни;
τῶν ἀρκούντων περιττὰ κτᾶσθαι Xen. — иметь больше, чем нужно;
ἀ. ἐπὴ τοσαύτην παρασκευήν Plat. — быть в состоянии все это доставить
5) pass. довольствоваться, удовлетворяться
ex. (τινι Xen., Plat., Polyb., Diod., Anth.)
θηβαῖοι τούτοις ἠρκέσθησαν Plut. — фиванцы этим удовольствовалисьἄρκιος

3, редко 2
1) надежный, обеспеченный
ex. (μισθός Hom., Hes.; βίος Hes.)
οὔχ οἱ ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν Hom. — едва ли убежать ему;
νῦν ἄρκιον ἄπώσασθαι κακὰ νηῶν Hom. — теперь несомненно, что нужно предотвратить гибель кораблей
2) достаточный
ex. (τινι Theocr., Anth.)ἄρκος

, NT. v. l. = ἄρκτοςἀρκούντως

ион. ἀρκεόντως достаточно, довольно, вдоволь Aesch., Thuc., Xen.
ex. ἀ. ἔχει Eur., Polyb. — довольноἀρκτῷα

τά северные области, арктика Luc.ἀρκτέον

adj. verb. к ἄρχωἀρκτήριον

τό предполож. предохранительное средство, защита
ex. (ἀρκτήρια τύχης Eur.)ἀρκτικός

3
арктический, северный
ex. (πόλος Arst.; ζώνη Plut.)ἄρκτος

, преимущ. (дор. gen. ἄρκτω)
1) медведь, медведица Hom., HH., Arst. etc.
2) (тж. ἅμαξα) созвездие большой медведицы Hom., Her., Xen., Arst., Polyb.
ex. αἱ ἄρκτοι Her., Plat., Arst. — Большая и Малая Медведицы
3) северный полюс Her., Plat., Arst.
ex. ἑτέρα ἄ. Arst. — южный полюс
4) тж. pl. север
ex. (οἱ πρὸς или ὑπὸ τέν ἄρκτον τόποι Arst.)
5) «морской медведь» (вид краба) Arst.
6) «медведица» (девочка, принимавшая участие в празднике βραυρώνια) Eur., Arph.Ἄρκτος

Арктос, «Медведь» (имя кентавра) Hes.Ἀρκτοῦρος

Ἀρκτ-οῦρος
-ου и Ἀρκτοφύλαξ -ακος Арктур, «Страж Большой Медведицы» (звезда в созвездии Волопаса) Hes., Thuc., Plat., Plut.
ex. ἐξ ἦρος εἰς Ἀρκτοῦρον Soph. — от весны до (восхода) Арктура, т.е. до середины сентябряἈρκύνια

ὄρη τά Герцинские горы (между истоками Дуная и нын. Неккаром, притоком Рейна) Arst.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика