Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 009

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 009
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 009) с русским переводом и комментариями.ἀδέσποτος

ἀ-δέσποτος
2
1) не имеющий хозяина
ex. (οἰκήσεις Arst.)
2) никому не подвластный, свободный
ex. (ἀρετή Plat.; θεοί Plut.)
3) неизвестно чей, анонимный
ex. (παράδοσις, λόγος Plut.)ἄδετος

ἄ-δετος
2
несвязанный, нескованный Dem., Plut.ἀδευκής

2
неприятный, тяжелый, ужасный
ex. (ὄλεθρος, πότμος, φῆμις Hom.)ἀδέψητος

ἀ-δέψητος
2
невыделанный, недубленый
ex. (βοέη Hom.; αἰγὸς στέρφος Anth.){*}ἀδέω

v. l. *ἀδδέω (ᾱ) испытывать неприятное чувство
ex. μή, ἀνιηθεὴς ὀρυμαγδῷ, δείπνῳ ἀδήσειεν Hom. — чтобы он, обеспокоенный шумом, не почувствовал отвращения к обеду;
καμάτῳ ἀδηκότες καὴ ὕπνῳ Hom. — истомленные усталостью и желанием спатьἀδεῶς

без страха, безбоязненно, спокойно Her., Thuc., Lys., Arst., Plut.ἀδηκότες

part. pf. pl. к *ἀδέωἄδηκτος

ἄ-δηκτος
2
1) неизъеденный, неисточенный
ex. ὕλη ἀδηκτοτάτη Hes. — лес, совершенно не тронутый червями
2) перен. неуязвленный, не потерпевший ущерба, не пострадавший Plut.ἀδήκτως

1) не укусив
ex. (ἀπελθεῖν Plut.)
2) без ущерба, не пострадав
ex. (ἀθορύβως καὴ ἀ. Plut.)ἀδηλέω

быть в неизвестности (относительно чего-л.), не иметь ясного представления
ex. ὦν ἀδηλοῦμεν Soph. — то, что мы плохо знаем;
τὸ ἀδηλούμενον ἡμῖν Sext. — то, что неясно для насἀδηλία

Anth. = ἀδηλότηςἄδηλος

ἄ-δηλος
2
1) неизвестный, неведомый
ex. (ἀνήρ Soph.; αἰτίαι Plut.)
ἄ. παντί Plat. или πᾶσι Plut. — никому не известный;
ἐν ἀδηλοτέρῳ ἦν ὅ τι πράττοιτο Xen. — было совершенно неизвестно, что он предпримет;
ἄδηλοι ὁποτέρων Lys. — неизвестно чьи:
οὐκ ἄδηλον ἦν Isocr. — было совершенно очевидно;
ἔπεισιν ἑκάστῳ ποικίλον ἐξ ἀδήλου τὸ μέλλον Plut. — для каждого будущее таит разнообразные и непредвиденные обстоятельства
2) таинственный, тайный
ex. (ἔχθρα Thuc.)
ἄδηλοι θάνατοι Soph. — таинственное убийство
3) невидимый, незаметный
ex. ἑαυτὸν ἀδηλον ποιεῖν Arst. — становиться незаметным;
ἄδηλον γενέσθαι Plut. — исчезнуть
4) недостоверный, неясный, смутный
ex. γνώμῃ ἀδήλῳ Soph. — на основании смутных подозрений;
τὰ ἄδηλα, ὅπως, ἀποβήσοιτο Xen. — обстоятельства, последствия которых предвидеть невозможно;
ἄ. πόλεμος Plut. — война, исход которой неясен;
ἄ. τῶν δεδραμένων πέρι Eur. — по которому невозможно определить, что именно произошлоἀδηλότης

-ητος неизвестность, неясность, недостоверность Polyb., Plut.ἀδηλόφλεβος

ἀδηλό-φλεβος
2
со скрытыми (глубоко расположенными) жилами
ex. (τὰ ἐν τῷ σώματι μόρια Arst.)ἀδήλως

тайно, незаметно
ex. (ἄχθεσθαι Thuc.; ὀργίζεσθαι Plut.)ἀδημιούργητος

ἀ-δημιούργητος
2
неприспособленный
ex. (πρός τι Diod.)ἀδημονέω

беспокоиться, волноваться, мучиться, терзаться, быть расстроенным Dem., Plut.
ex. ἀδημονῆσαι τὰς ψυχάς Xen. — быть душевно подавленным;
ἀ. τινι и ὑπό τινος Plat. — терзаться чем-л. (или от чего-л.)ἀδημονία

беспокойство, волнение, тревога Plut., Anth.ἄδημος

ἄ-δημος
2
находящийся за границей, отсутствующий Soph.ἀδημοσύνη

Democr. = ἀδημονίαἅδην

тж. ἄδ(δ)ην adv. вдоволь, вволю, досыта
ex. (ἔδμεναι Hom.; ἐμπιμπλάμενοι σίτων Plat.)
ἅ. ἐλάσαι πολέμοιό τινα Hom. — измучить кого-л. битвой;
ὡς ἅ. εἶχον κτείνοντες Her. — когда они вволю натешились резней;
ἐπειδέ τῶν τοιούτων ἅ. Plat. — когда мы вдоволь наговорились об этом;
ἅ. ἔχουσιν ἡμῖν οἱ λόγοι Plat. — довольно с нас слов;
ἐπεὴ τούτων ἅ. εἶχε Plut. — когда ему это надоелоἀδήν

или ἁδήν -ένος и анат. железаἄδηρις

ἄ-δηρις
2, gen. ιος далекий от споров, мирный
ex. (λαλίη Anth.)ἀδήριτος

ἀ-δήρῑτος
2
1) не ставший предметом спора
ex. οὐκ ἔτι ἀ. ἔσται Hom. — теперь-то решится вопрос;
ἔτη δώδεκα κατεῖχον ἀδήριτον (τέν τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίαν) Polyb. — двадцать лет никто у них не оспаривал гегемонии над Грецией
2) неодолимый, непобедимый
ex. (ἀνάγκης σθένος Aesch.)ἀδηρίτως

1) без спора, без препятствий
ex. (τέν λείαν περισύρειν Polyb.)
2) бесспорно
ex. ( κρείττων ἀ. δύναμις Plut.)ἁδήσω

fut. к ἁνδάνωἀδηφαγέω

ἀδηφᾰγέω
жадно есть, быть прожорливым
ex. ζεύγη ἵππων ἀδηφαγούντων τρέφειν Isocr. — содержать разорительные конные выездыἀδηφαγία

ἀδηφᾰγία
прожорливость, обжорство Arst., Plut.ἀδηφάγος

ἀδη-φάγος
2
(φᾰ)
1) много съедающий, прожорливый
ex. (ἀνήρ Thuc.; ζῷα Plut.)
2) пожирающий, гложущий
ex. (νόσος Soph.)
3) поглощающий множество средств, разорительный
ex. (τριήρης Lys.)ἀδήϊος

ἀ-δήϊος
стяж. ἀδῇος 2
не подвергающийся опасности разрушения
ex. ἀ. πόλις ἀπό τινος Soph. — город, которому не угрожает опасность с чьей-л. стороныἀδιάβατος

ἀ-διάβᾰτος
2
1) непереходимый
ex. (ποταμοί Xen.)
2) непроходимый
ex. (νάπος Xen.)Ἀδιαβηνή

Адиабена (область в Ассирии на левом берегу Тигра) Plut.Ἀδιαβηνός

3
адиабенский Plut.ἀδιάβλητος

ἀ-διάβλητος
2
1) недоступный клевете, безукоризненный, безупречный
ex. (ἕξις Plat.; φιλία Arst.)
οἱ τοῖς βίοις ἀδιάβλητοι Plut. — люди безупречной жизни
2) не внемлющий клевете
ex. τὸ οὖς καθαρὸν φυλάττεσθαι καὴ ἀδιάβλητον Plut. — не слушать клеветы (досл. сохранять ухо чистым и недоступным клевете)ἀδιάγνωστος

ἀ-διάγνωστος
2
неразличимый, незаметный
ex. ( τῆς λίμνης τύπος Diod.)ἀδιάθετος

ἀ-διάθετος
2
не оставивший завещания Plut.ἀδιαίρετος

ἀ-διαίρετος
2
1) неразделенный Arst., Diod.
2) неделимый Arst., Plut.ἀδιάκριτος

ἀ-διάκρῐτος
2
1) неразделимый, смешанный
ex. (αἷμα Arst.)
2) неразличимый, неясный
ex. (φωνή Polyb.)
3) неразрешенный, неопровергнутый
ex. (λόγος Luc.)ἀδιάλειπτος

ἀ-διάλειπτος
2
непрерывный, беспрестанный Plat., Plut.ἀδιαλείπτως

непрерывно, беспрестанно Polyb., Plut.ἀδιάλλακτος

ἀ-διάλλακτος
2
непримиримый
ex. (ἐχθρός Dem.; ἡγεμών, πόλεμος Plut.)ἀδιαλλάκτως

непримиримо
ex. (ἀ. ἔχειν πρός τινα Plut.)ἀδιάλυτος

ἀ-διάλῠτος
2
1) неразложимый, неразрушимый
ex. (τὸ θεῖν Plat.)
2) нерасторжимый, неразрывно сплоченный
ex. (στῖφος Plut.)ἀδιαλύτως

сплоченными рядами, т.е. неослабно, ожесточенно, непримиримо
ex. (πολεμεῖν πρὸς τὸν φίλιππον Polyb.)ἀδιανόητος

ἀ-διανόητος
2
1) непостижимый, непонятный
ex. (ἀ. καὴ ἄρρητος Plat.; παράδειγμα Plut.)
2) непонятливый, неразумный (sc. ἄνθρωπος Arst.)ἀδιανοήτως

неразумно
ex. (ἀλογίστως καὴ ἀ. Plat.)ἀδίαντον

τό бот. адиант (вечнозеленое растение) Theocr., Plut.ἀδίαντος

ἀ-δίαντος
2
неорошенный (потом), т.е. свежий
ex. (αὐχέν καὴ σθένος Pind.)ἀδιάπαυστος

ἀ-διάπαυστος
2
непрерывный, непрекращающийся, постоянный
ex. (κίνδυνος Polyb.)ἀδιαπαύστως

непрерывно, без передышки
ex. (διαμάχεσθαι Polyb.)ἀδιάπλαστος

ἀ-διάπλαστος
2
неоформившийся, неразвитый
ex. (ζῷα Plat.)ἀδιάπτωτος

ἀ-διάπτωτος
2
1) безошибочный
ex. (κατάληψις Sext.)
2) безусловный, неукоснительный
ex. (κομιδέ κατὰ τοὺς νόμους Polyb.)ἀδιαπτώτως

1) безошибочно
ex. (τὰ γινόμενα προλέγειν Plut.)
2) безусловно, неукоснительно
ex. (παραγενέσθαι Polyb.)ἀδιάρθρωτος

ἀ-διάρθρωτος
2
1) нерасчлененный, несформировавшийся
ex. (δάκτυλοι Arst.)
2) нечленораздельный, неясный
ex. (λόγος Plut.)ἀδιάσπαστος

ἀ-διάσπαστος
2
непрерывный, сплошной
ex. (τὸ τῆς τάξεως σύστημα Polyb.)
διαγεγενημένος ἀ. Xen. — длившийся непрерывноἀδιάστατος

ἀ-διάστᾰτος
2
непротяженный
ex. (ἀσώματος καὴ ἀ. Plut.)ἀδιάστροφος

ἀ-διάστροφος
2
1) невращающийся
ex. (ὀμμάτων σφαῖραι Arst.)
2) неискривленный, не имеющий кривизны
ex. (κανών Plut.)ἀδιαστρόφως

без выкрутасов
ex. (τοὺς λόγους ποιεῖσθαι Sext.)ἀδιάσχιστος

ἀ-διάσχιστος
2
нерасщепленный
ex. (συμφυές καὴ ἀ. Arst.)ἀδιατρεψία

ἀ-διατρεψία
упорство Suet.ἀδιατύπωτος

ἀ-διατύπωτος
2
несформировавшийся, неразвитой
ex. (σῶμα Diod.)ἀδίαυλος

ἀ-δίαυλος
2
не имеющий выхода, откуда нет возврата
ex. (ἕδρα ζοφερά Eur.)ἀδιάφθαρτος

ἀ-διάφθαρτος
2
неиспорченный, неразвращенный Plat.ἀδιαφθορία

неиспорченность NT.ἀδιάφθορος

ἀ-διάφθορος
2
1) неиспорченный
ex. (ὕδωρ Plat.)
2) чистый, беспримесный
ex. (χρυσός Plut.)
3) неиспорченный, неразвращенный, непорочный
ex. (ψυχή Dem.; παρθένος Plut.; γυνή Diod.)
4) неподкупный, честный
ex. (δικασταί Plat.; μάρτυρες Arst.)
5) непреходящий, нетленный
ex. (ἀθάνατος καὴ ἀ. Plat.)ἀδιάφορα

τά
1) лог. неразличимые (друг от друга) вещи
ex. ἀ., ὦν ἀδιαίρετον τὸ εἶδος κατὰ τέν αἴσθησιν Arst. — неразличимы те вещи, вид которых неделим с точки зрения чувственного восприятия
2) филос.стоиков) безразличные вещи (лат. res mediae)
ex. (т.е. реально не являющиеся ни благом, ни злом) Sext., Cic.ἀδιαφορία

безразличие Plut., Sext.ἀδιάφορος

ἀ-διάφορος
2
1) не отличающийся
ex. (ἀ. καὴ ὅμοιος Arst.)
2) безразличный Arst., Sext.
3) неразличимый, недифференцированный
ex. (ὕλη ἄποιος καὴ ἀ. Plut.)
4) стих. (о гласном; лат. anceps) обоюдный, т.е. могущий быть то долгим, то короткимἀδιάψευστος

ἀ-διάψευστος
2
не обманывающий, неложный
ex. (κριτήρια Sext.)
αἱ ἀδιάψευστοι τοῦ κέρδους προσδοκίαι Diod. — надежные виды на прибыльἀδιαψεύστως

без обмана
ex. (λέγειν ἀ. καὴ ἀληθῶς Sext.)ἀδίδακτος

ἀ-δίδακτος
2
1) необученный, несведущий, неопытный
ex. (χορός Dem.; τινος Anth.)
2) не являющийся плодом обучения, т.е. врожденный
ex. (πάθη Plut.; τῆς φύσεως δῶρον Luc.)ἀδιδάκτως

без (предварительного) обучения, по врожденному (природному) чувству, от природы Plut., Sext.ἀδιεξέργαστος

ἀ-διεξέργαστος
2
неразработанный
ex. τόπος παντάπασιν ἀ. Isocr. — совершенно неразработанная темаἀδιεξίτητος

ἀ-διεξίτητος
2
(ξῐ) не могущий быть пройденныи до конца, т.е. необозримый, бесконечный
ex. (τὸ ἄπειρον Arst.; ὑπόθεσις Sext.)ἀδιέξοδος

ἀ-διέξοδος
2
1) Arst. = ἀδιεξίτητος
2) не имеющий выхода, закрытый
ex. (χοιλότης Plut.)ἀδιέργαστος

ἀ-διέργαστος
2
недоработанный
ex. (λόγος ἡμιτελές καὴ ἀ. Isocr.)ἀδιερεύνητος

ἀ-διερεύνητος
2
1) необысканный
ex. ἀ. πλησιάζειν τινί Plut. — входить к кому-л., не будучи подвергнутым (предварительному) обыску
2) неисследованный Plut.
3) недоступный для исследования
ex. (πέλαγος Plat.)ἀδιήγητος

ἀ-διήγητος
2
неописуемый
ex. ( τῶν ὅλων τάξις Xen.; τῆς πόλεως ἔκλυσις Dem.; ταραχέ καὴ πτοία Plut.)ἀδικαίαρχος

ἀ-δικαίαρχος
ирон. неправедный сановник (Dicaearchum recte amas …; melior est, quam isti nostri ἀδικαίαρχοι Cic.)ἀδικαιοδότητος

ἀ-δικαιοδότητος
2
не имеющий правового порядка, лишенный законности
ex. (σικελία Diod.)ἀδίκαστος

ἀ-δίκαστος
2
оставленный без решения, нерешенный
ex. (ἄκριτος καὴ ἀ. Plat.; δίκη Luc.)ἀδικάστως

неразумно, безрассудно Aesop.ἀδίκειμι

беот. совершать проступок
ex. τί ἀδικείμενος ; Arph. — в чем я провинился?ἀδικέω

ἀδῐκέω
(praes. часто в знач. pf.)
1) совершать беззаконие, проступок или преступление HH., Plat.
ex. ἀ. ἀδικίαν или ἀ. ἀδίκημα Plat. — совершать несправедливый поступок, нарушать закон;
τἀδικεῖν Soph. — неправильный образ действий или преступление;
τὸ μἀδικεῖν (v. l. τὸ μέ ΄δικεῖν) Aesch. — безупречное поведение, соблюдение законов;
ἀ. οὐδὲν ἄξιον δεσμοῦ Her. — не совершить ничего такого, что заслуживало бы тюрьмы;
ἀδικεῖ σωκράτης θεοὺς οὐ νομίζων Xen. (согласно обвинению), Сократ преступно не признает богов
2) причинять вред, чинить насилие, обижать
ex. (τινα Her. и περί τινα Plat.)
ἀδικήματα ἀ. οὐκ εἰς κακουργίαν Arst. — обижать не из желания причинить зло, но ἠδικημένος ἔς τι Eur. обиженный (оскорбленный) в чем-л.;
οἰόμενος ἀδικήσεσθαι Thuc. — тот, кто боится стать жертвой обид;
περὴ τρία μέγιστα ἠδίκησθε Aeschin. — вам нанесены три страшных обиды,
3) быть нечестивым, грешить
ex. (περὴ τοὺς θεούς Plat.; περἱ τὰ μυστήρια Dem.)
4) ошибаться, заблуждаться
ex. εἰ μέ ἀδικῶ Plat. — если не ошибаюсь
5) разорять, опустошать
ex. (γῆν Thuc.)ἀδίκημα

-ατος τό
1) несправедливость, неправильный поступок, насилие, обида Her., Plat., Arst.
ex. ἀ. τῶν νόμων Dem. — правонарушение
2) проступок, преступление
ex. ἐν ἀδικήματι θέσθαι (θεῖναί) τι Thuc., Dem. — вменить что-л. в преступление
3) незаконно нажитое, нечестный доход Lys., Plat.ἀδικητικός

насильник, обидчик Plut.ἀδικία


1) несправедливость, обида, насилие Her., Plat.
ex. ἀδικίαν τινὸς κατηγορεῖν Eur. — винить кого-л. в несправедливости;
περὴ θεοὺς ἀσέβεια, περὴ ἀνθρώπους ἀ. Xen. — нечестивость по отношению к богам, несправедливость по отношению к людям;
ἄρξας ἀδικίης Her. — причинивший насилие первым, зачинщик, обидчик
2) вред, ущерб, урон
ex. ἐπ΄ ἀδικίᾳ τῆς πόλεως Dem. — во вред государствуἀδικίον

τό (только в gen.) насилие, обида
ex. ἀπὸ τοῦ αἰγινητέων ἀδικίου Her. — со времени нашествия эгинцевἀδικοδοξέω

ἀδῐκο-δοξέω
добиваться славы нечестными средствами Diod.ἀδικοδοξία

ἀδῐκο-δοξία
тщеславие, по друг. нечестный замысел Polyb.ἀδικομαχία

ἀδῐκο-μᾰχία
борьба нечестными средствами Arst.ἀδικομήχανος

ἀδῐκο-μήχᾰνος
2
замышляющий нечестные дела Arst.ἄδικον

ἄδῐκον
τό тж. pl. беззаконие, насилие Pind., Xen., Plat.
ex. τἄδικα λέγειν Arph. — прибегать к нечестным доводамἀδικοπραγέω

ἀδῐκο-πρᾱγέω
поступать несправедливо Plut.ἄδικος

ἄ-δῐκος
2
1) несправедливый, неправильно поступающий
ex. (ἔς τινα Her., тж. πρός и περί τινα Xen., Plat.)
περιπίπτειν ἀδίκοισι γνώμῃσι Her. — быть жертвой несправедливых приговоров;
ἄδικα ἐργα Her. и χεῖρες ἄδικοι Xen. — обиды, насилия;
ἄρχειν χειρῶν ἀδίκων Xen., Dem. — прибегать к насилию первым, быть обидчиком
2) неправедный, неправый, нечестный
ex. (φρόνημα Aesch.; φρένες Soph.)
πλοῦτος ἄ. Isocr. — нечестно нажитое богатство
3) незаконный
ex. (ξυναγωγέ ἀνδρὸς καὴ γυναικός Plat.)
4) плохой, негодный
ex. (οἰκέτης, ἵππος Xen.)
5) свободный от судебных заседаний, неприсутственный (лат. nefastus)
ex. (ἡμέρα Luc.)ἀδίκως

несправедливо, беззаконно Aesch., Her., Lys., Plat.
ex. οἱ ἀ. θνήσκοντες Soph. — умирающие от рук преступников;
οὐκ ἀ. HH., Plat. — по праву, не без основанияἀδινἀ

см. ἀδινόν...ἀδινόν...

ἀδινἀ, ἀδῐνόν
(тж. ἁδ-) adv. сильно, громко
ex. (κλαίειν, στοναχῆσαι, γοᾶν, μυκᾶσθαι Hom.)ἀδινός

ἀδῐνός
или ἀδῐνός 3
(ᾰ)
1) крепкий, могучий
ex. (κῆρ Hom.)
2) сбившийся в кучу, сгрудившийся
ex. ἔθνεα μελισσάων ἀδινάων Hom. — густые рои пчел;
μῆλ΄ ἀδινὰ σφάζειν Hom. — резать овец целыми стадами
3) частый, обильный
ex. (δάκρυα Soph.)
4) сильный, громкий
ex. (γόος Hom.; ὄψ HH.)
5) громогласный
ex. (σειρῆνες Hom.)
6) сильный, мучительный
ex. (δάκος κακαγοριᾶν Pind.)ἀδινῶς

ἀδῐνῶς
или ἁδῐνῶς сильно, громко Hom.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика