Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 020

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 020
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 020) с русским переводом и комментариями.ἄκαινα

стрекало Anth.ἄκαιρα

adv. некстати Eur.ἀκαιρέω

тж. med. не иметь досуга, не располагать удобным временем Diod., NT.ἀκαιρία


1) несвоевременность, неподходящий момент Plat., Dem.
2) неблагоприятный сезон, дурное время года Plat.
ex. ἀκαιρίαι τῶν πνευμάτων Arst. — сезон неблагоприятных ветров
3) бестактность, надоедливость Plat., Plut.
4) недостаток или отсутствие времени Plut.ἀκαίριμος

3
Luc. = ἄκαιρος 1ἄκαιρος

ἄ-καιρος
2
1) несвоевременный, неуместный, некстати задуманный или сказанный, невпопад затеянный, неподобающий
ex. (προθυμία Thuc.; ἔπαινος Plat.: ῥαθυμία Dem.; γέλως Men.; στρατήγημα Plut.)
οὐκ ἄκαιρα φαίνεται λέγειν Aesch. — говорит он, повидимому, дело
2) неумеренный, чрезмерный
ex. (φιλοδοξία, πλησμοναί Plut.)
γνώμη ἄ. ὄλβου Eur. — безграничная жажда богатств
3) непрошенный, назойливый, бестактный
ex. (γυνή Plut.)
4) неподходящий, непригодный
ex. φυλάττειν οὐκ ἄ. Xen. — пригодный для несения охраныἀκαίρως

несвоевременно, неуместно, некстати Aesch., Plut.ἀκάκας

ἀκάκᾱς
adj. m Aesch. = ἄκακοςἀκάκητα

ἀκάκητᾰ
(κᾰ) податель помощи, благодетель (эпитет Гермеса Hom. и Прометея Hes.)ἀκακία

ἀκᾰκία
кротость, незлобивость, тж. невинность Dem. etc.ἄκακος

ἄ-κᾰκος
2
незлобивый, кроткий, простодушный Aesch., Plat., Dem., Plut., Anth.ἀκάκως

незлобиво, кротко, простодушно Dem., Polyb., Plut.ἀκαλανθίς

ἀκᾰλανθίς
-ίδος зоол. щегленок Arph.ἀκαλαρρείτης

ἀκᾰλα-ρρείτης
-αο adj. m медленно (спокойно) текущий
ex. (Ὠκεανός Hom.)ἀκαλήφη

ἀ-καλήφη

1) крапива Arph.
2) зоол. акалефа, медуза Arst.ἀκαλλής

ἀ-καλλής
2
некрасивый, безобразный
ex. (σῶμα, γῆ Luc.; εἰκὼν τῆς ὄψεως Plut.)ἀκαλλιέρητος

ἀ-καλλιέρητος
2
культ. неугодный богам, являющийся дурным предзнаменованием, неблагоприятный
ex. (ἱερά Aesch., Luc.)ἀκαλλώπιστος

ἀ-καλλώπιστος
2
неприкрашенный, непринаряженный
ex. (σίβυλλα Plut.; κόμη Luc.; πόθος Anth.)ἀκάλυπτος

ἀ-κάλυπτος
2
(κᾰ) неприкрытый, непокрытый
ex. (ἄγος Soph.; βράγχια Arst.: κεφαλή Plut.)
ἀ. βίος Men. — бездомная жизньἀκαλυφής

ἀκᾰλῠφής
2
Soph., Arst. = ἀκάλυπτοςἀκάλυφος

ἀκάλῠφος
Diog.L. = ἀκάλυπτοςἈκαμαντίδαι

Ἀκᾰμαντίδαι
-ῶν οἱ Акамантиды, потомки Акаманта Dem.Ἀκαμαντίδης

Ἀκᾰμαντίδης
-ου уроженец или житель филы Ἀκαμαντίς Plut.Ἀκαμαντίς

Ἀκᾰμαντίς
-ίδος Акамантида (одна из атт. фил) Thuc., Dem.ἀκαμαντολόγχης

ἀκᾰμαντο-λόγχης
2
неутомимо действующий копьем
ex. (σπαρτοί Pind.)ἀκαμαντομάχης

ἀκᾰμαντο-μάχης
2
неутомимый в бою
ex. (ζηνὸς υἱοί Pind.)ἀκαμαντόπους

ἀκᾰμαντό-πους
-ποδος adj. с неутомимыми ногами, т.е. быстрый, стремительный
ex. (ἵπποι, ἀπήνη, βροντή Pind.)ἀκαμαντοχάρμας

ἀκᾰμαντο-χάρμας
adj. неутомимый в битвах
ex. (αἴας Pind.)ἀκάμας

ἀ-κάμᾱς
-αντος (κᾰ) adj. неутомимый, неугомонный
ex. (σπερχειός, ἠέλιος Hom.; ἵπποι, πόντος Pind.; νότος, βορέας Soph.; χρόνος Eur.; πόνοι Arst.)Ἀκάμας

Ἀκάμᾱς
-αντος (ᾰκᾰ) Акамант
1) сын Тесея и Федры, участник троянского похода, давиший имя атт. филе Ἀκαμαντίς Dem., Aeschin.
2) сын Антенора, троянскии воин Hom.
3) мыс на зап. побережье Кипра Luc.ἀκάματα

ἀκάμᾰτα
adj. без устали, непрерывно
ex. (προσμένειν Soph.)ἀκάματος

ἀ-κάμᾰτος
2 и 3
(κᾰ)
1) неутомимый
ex. (πῦρ Hom., Theocr.; χεῖρες Hes.; σθένος Soph.; ἄνθρωποι Plut.)
2) неистощимый
ex. (γῆ Soph.)ἀκαμής

ἀ-κᾰμής
2
необработанный
ex. (γῆ Luc.)ἀκαμπής

2
Luc., Plut. = ἄκαμπτοςἄκαμπτον

τό
1) негнущаяся часть
ex. (δακτύλου Arst.)
2) непреклонность
ex. (πρός и εἴς τι Plut.)ἄκαμπτος

ἄ-καμπτος
2
1) негнущийся, негибкий
ex. ( ὀστεΐνη φύσις Plat.)
2) перен. несгибаемый, непреклонный, стойкий
ex. (βουλαί Pind.; μένος Aesch.; φρήν Eur.; ἄ. ἐν νοσήμασι καὴ παθήμασιν Plut.)
ἄ. πρὸς φόβον Plut. — бесстрашный;
ἄ. χῶρος ἐνέρων Anth. — подземный мир, откуда нет возвратаἀκαμψία

негибкость
ex. (τῆς φωνῆς Arst.)ἄκανθα


1) шип, колючка
ex. (βάτων Theocr.; ῥόδων Luc.)
σκινδαλάμους καὴ ἀκάνθας ἐκλέγειν погов. Luc. — выбирать сучки и шипы, т.е. придираться к мелким недочетам
2) терн, терновник Hom.
3) аканта (предполож. разновидность акации Mimosa Nilotica) Her.
4) спинной хребет, позвоночник Her., Arph., Arst., Theocr.
ex. διπλῆ ἀ. Eur. — согбенная спина;
ἄ. ἰχθύος Plut. — рыбьи кости
5) щетина, иглы
ex. (χοίρου Anth.)
6) шутл. седой волос
ex. (πλοκαμῖσι διαστίλβουσιν ἄκανθαι Anth.)ἀκανθηρός

3
покрытый шипами, колючий
ex. (ἰχθύες Arst.)ἀκανθίας

-ου предполож. морская собака (колючеперая акула Acanthias vulgaris) Arst.ἀκάνθινος

3
1) акантовый
ex. (ἱστός Her.)
2) тернистый
ex. (ἀταρποί Anacr.)
3) терновый
ex. (στέφανος NT.)ἀκάνθιον

τό маленький шип
ex. (ἀκάνθια λεπτά Arst.)Ἀκάνθιος

житель города Акант Her., Thuc.ἀκανθίς

I.
-ίδος adj. f покрытый шипами, колючий
ex. (χαλκίς Anth.)
II.
-ίδος щегленок Arst.ἀκανθοβάτης

ἀκανθο-βάτης
-ου adj. m шествующий по терниям
ex. ἀκανθοβάται σῆτες Anth. (ирон. об — ученых-грамматиках) ползающие по терниям червиἀκανθοβάτις

-ιδος Anth. adj. f к ἀκανθοβάτηςἀκανθολόγος

ἀκανθο-λόγος
2
подбирающий шипы, т.е. придирчивый
ex. (ποιητῶν φῦλον Anth.)ἄκανθος

(ᾰκ) бот. акант, «медвежья лапа» (Acanthus mollis) Theocr.Ἄκανθος

Акант (город на вост. побережье Халкидики) Her., Thuc.ἀκανθοστεφής

ἀκανθο-στεφής
2
усаженный шипами, колючеперый
ex. (ἰχθύς Arst.)ἀκανθοφάγος

ἀκανθο-φάγος
2
поедающий колючки
ex. (ἀκανθίς Arst.)ἀκανθόω

снабжать шипами
ex. τὰ ἠκανθωμένα Sext. — покрытые шипами местаἀκανθυλλίς

-ίδος щегленок Arst.ἀκανθώδης

ἀκανθ-ώδης
2
1) заросший терновником, тернистый
ex. (χῶρος Her.)
2) усаженный шипами или иглами
ex. (ῥάχις, γλῶττα Arst.)
3) похожий на иглы
ex. αἱ ἀκανθώδεις τρίχες Arst. — щетина
4) придирчивый, мелочной
ex. (λόγοι Luc.)ἄκαπνος

ἄ-καπνος
2
горящий без дыма, бездымный
ex. (ξύλα Plut.)
θυσία ἄ. Luc. — жертвоприношение без сжигания, т.е. бескровноеἀκάπνωτος

ἀ-κάπνωτος
2
не дымный
ex. (ὁδοί Eur.)ἀκάρδιος

ἀ-κάρδιος
2
лишенный сердца
ex. (ζῷον Plut.)ἀκαρῆ

ἀκᾰρῆ
adv. чуть-чуть
ex. οὐδ΄ ἀ. Arph., Dem. — нисколько;
παρ΄ ἀ. Plat. — почтиἀκαρής

ἀ-κᾰρής
2
не поддающийся стрижке, т.е. чрезвычайно короткий, незначительный
ex. ἔν ἀκαρεῖ χρόνῳ Arph. или ἐν ἀκαρεῖ (τοῦ χρόνου) Luc., ἀκαρὲς ὥρας Plut. — в одно мгновениеἀκαρί

ἀκᾰρί
adv. Arst. = ἀκαρῆἄκαρι

τό червячок, личинка или клещ Arst.ἀκαριαῖος

ἀκᾰριαῖος
3
(ᾰκ) весьма малый, незначительный
ex. (πλοῦς Dem.; μόριον Arst.; λίθος Sext.)Ἀκαρνάν

-ᾶνος
1) Акарнан (сын Алкмеона, один из «эпигонов», миф. основатель Акарнании) Thuc.
2) уроженец или житель Акарнании Her., Thuc.Ἀκαρνανία

Ἀκαρνᾱνία
ион. Ἀκαρνᾱνίη (ᾰκ) Акарнания (область на зап. побережье Средней Греции) Her., Thuc.Ἀκαρνανικός

Ἀκαρνᾱνικός
3
акарнанский Thuc.ἀκαρπία

бесплодие, бесплодность Aesch., Arst., Plut.ἀκάρπιστος

ἀ-κάρπιστος
2
бесплодный
ex. (πεδία Eur.)ἄκαρπος

ἄ-καρπος
2
1) бесплодный
ex. (πέδον Eur.; ὑστέραι Plat.; ὕλη Plut.; перен. λόγοι Plat.: λαλεά, ἀρετή, πρᾶγμα Plut.)
2) опустошительный, губительный
ex. (νόσος Aesch.)ἀκάρπως

бесплодно
ex. γῆ ἀ. ἐφθαρμένη Soph. — пораженная бесплодием земляἀκάρπωτος

ἀ-κάρπωτος
2
досл. бесплодный, перен. безрезультатный, напрасный
ex. (χρησμός Eur.; νίκας χάρις Soph.)ἀκαρτέρητος

ἀ-καρτέρητος
2
невыносимый
ex. (φλεγμοναί Plut.)ἀκασκαῖος

3
спокойный, тихий
ex. (ἄγαλμα πλούτου Aesch.)Ἄκαστος

Акаст
1) царь Дулихия Hom.
2) сын Пелия, царь Иолка, один из аргонавтов Pind., Eur.{*}ἀκάτα

атт. ἀκάτη Aesch. = ἄκατοςἀκατάβλητος

ἀ-κατάβλητος
2
неопровержимый, неотразимый
ex. (λόγος Arph.)ἀκατάγγελτος

ἀ-κατάγγελτος
2
не объявленный наперед, начатый без предварительного объявления
ex. (πόλεμος Plut.)ἀκατάγνωστος

ἀ-κατάγνωστος
2
безукоризненный, неопровержимый
ex. (λόγος NT.)ἀκαταγώνιστος

ἀ-κατᾰγώνιστος
2
непобедимый
ex. (πολέμιοι Diod.)ἀκατακάλυπτος

ἀ-κατακάλυπτος
2
незакутанный, с непокрытой головой
ex. (γυνή Polyb., NT.)ἀκατακόσμητος

ἀ-κατακόσμητος
2
неупорядоченный
ex. (ἄτακτος καὴ ἀ. Plut.)ἀκατάκριτος

ἀ-κατάκρῐτος
2
несудимый
ex. ἀκατάκριτόν τινα μαστίζειν NT. — бичевать кого-л. без судаἀκάτακτος

ἀ-κάτακτος
2
не ломающийся, неломкий
ex. (σώματα Arst.)ἀκατάληκτος

ἀ-κατάληκτος
2
1) не имеющий конца Diog.L.
2) стих. неусеченный, акаталектический
ex. (μέτρον)ἀκαταληπτέω

не понимать, не постигать Sext.ἀκατάληπτος

ἀ-κατάληπτος
2
1) незатронутый, незадетый
ex. (ὑπάτη Arst.)
2) непостижимый, непонятный Plut., Sext.ἀκαταληψία

непостижимость, непознаваемость Plut., Sext.ἀκατάλλακτος

ἀ-κατάλλακτος
2
непримиримый
ex. (ἐχθρός Diod.)ἀκαταλλάκτως

непримиримо
ex. (πολεμεῖν Dem.)
ἀ. πρός τινα ἔχειν Polyb. — непримиримо относиться к кому-л.ἀκατάλληλος

ἀ-κατάλληλος
2
несвязный; несогласованный, неупорядоченный Arst.ἀκαταλλήλως

без внутренней связи, несвязно, нестройно Diog.L.ἀκατάλυτος

ἀ-κατάλῠτος
2
неразрывный, нерасторжимый, т.е. неодолимый
ex. (δύναμις ζωῆς NT.)ἀκαταμάχητος

ἀ-καταμάχητος
2
непобедимый Luc.ἀκατανόητος

ἀ-κατανόητος
2
непонятный, непостижимый
ex. (φῶς Luc.)ἀκατάπαυστον

τό пожизненность
ex. (τῆς μοναρχίας Plut.)ἀκατάπαυστος

ἀ-κατάπαυστος
2
1) непрерывный, нескончаемый, неунимающийся
ex. (στάσεις Polyb.; ὁρμή Diod.; ἀ. ἁμαρτίας NT.)
2) постоянный, пожизненный
ex. (ἀρχή Plut.)ἀκατάπληκτος

ἀ-κατάπληκτος
2
неустрашенный, невозмутимый
ex. (ἀκατάπληκτον τέν ψυχέν φυλάττειν Diod.)ἀκαταπλήκτως

неустрашимо
ex. (ὑποστάς Diod.)ἀκατάσκευος

ἀ-κατάσκευος
2
1) неподготовленный
ex. ἀκατασκεύων (v. l. ἀπαρασκεύων) τῶν ἰδίων ὄντων Aesch. — не приведя в порядок свои личные дела
2) безыскусственный
ex. (ἐν τοῖς λόγοις Plut.)
ἀ. βίος Diod. — простой образ жизниἀκατασκεύως

безыскусственно, просто
ex. (ἀ. καὴ φυσικῶς Polyb.)ἀκαταστασία

ἀκαταστᾰσία

1) непостоянство, беспокойный характер, неустойчивость
ex. (ἀ. καὴ μανία Polyb.)
2) смятение, волнение
ex. (ἀ. καὴ ταραχή Polyb.)© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика