Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 046

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 046
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 046) с русским переводом и комментариями.ἀναλογιστικός

3
1) построенный по аналогии, аналогизирующий
ex. (μετάβασις Sext.)
2) пользующийся аналогией
ex. οἱ ἀναλογιστικοὴ τῶν γραμματικῶν Sext. — грамматики-аналогистыἀναλογιστικῶς

аналогически, по аналогии Sext.ἀνάλογον

I.
τό соразмерность, пропорциональность
ex. τὸ ἀ. λέγω, ὅταν ὁμοίως ἔχῃ τὸ δεύτερον πρὸς τὸ πρῶτον καὴ τὸ τέταρτον πρὸς τὸ τρίτον Arst. — аналогом называю я случай, когда второе относится к первому, как четвертое к третьему
II.
adv.
1) соответственно, пропорционально; аналогически, по аналогии
ex. οἱ (αἱ, τά) ἀ. Arst. — аналогичные предметы;
ἐκ τοῦ ἀ. Arst. — аналогично
2) мат. в геометрической прогрессииἀνάλογος

ἀνά-λογος
2
соразмерный, соответственный, пропорциональный, тж. аналогичный
ex. (τινι Arst., Diod. и πρός τι Arst.)ἀναλόγως

соразмерно, тж. аналогично Plut., Sext.
ex. ἀ. τινός Luc. — в соответствии с чем-л.ἄναλος

ἄν-ᾰλος
2
1) несоленый, приготовленный без соли
ex. (ἄρτος Arst., Plut.)
2) утративший соленость
ex. (τὸ ἅλας NT.)ἀναλόω

ἀνᾱλόω
Aesch., Eur., Arph., Thuc., Arst. = ἀναλίσκωἀναλόω...

ἀναλίσκω, ἀνᾱλόω
(impf. ἀνήλισκον и ἀνήλουν или ἀνάλουν, fut. ἀνᾱλώσω, aor. ἀνήλωσα и ἀνάλωσα, pf. ἀνήλωκα и ἀνάλωκα; pass.: fut. ἀνᾱλωθήσομαι, aor. ἀνηλώθην и ἀνᾱλώθην, pf. ἀνήλωμαι и ἀνάλωμαι)
1) расходовать, тратить, употреблять
ex. (τρεῖς μνᾶς Arph.; χρήματα εἴς τινα и εἴς τι Xen., Plat., Arst., Plut., ἐπί τινι Plat., πρός τι, ὑπέρ τινος и τινί Dem.)
2) растрачивать, расточать, терять
ex. (ἔπη Arph. и λόγους Dem.; σώματα πολέμῳ Thuc.; ἴδια Arst.; χρόνον καὴ πόνον Plat.; μάτην βίος ἀνάλωται Plut.)
3) уничтожать, истреблять, губить, убивать
ex. (τινά Trag., Thuc.; θηρία Xen.; τὸ γήϊνον πᾶν γένος Plat.)
οἱ ἀναλωθέντες Aesch. — убитые;
ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο Thuc. (некоторые из осажденных) покончили с собой кто как мог
4) исключать, устранять
ex. (ἀναλίσκεσθαι καὴ ἀποχωρίζεσθαι ἀπό τινος Plat.)ἄναλτος

ἄν-αλτος
2
ненасытный
ex. (γαστήρ Hom.)ἀναλύζω

Luc. v. l. = ἀνολολύζωἀνάλυσις

ἀνάλῠσις
-εως
1) освобождение, избавление
ex. (κακῶν Soph.)
2) разложение, расчленение, анализ
ex. τὸ ἔσχατον ἐν τῇ ἀναλύσει Arst. — предел анализа
3) (раз)решение
ex. (τοῦ συλλογισμοῦ Arst.; τῶν γεωμετρικῶν προβλημάτων Plut.)
4) попятное движение, отступление
ex. (ἐν ὁδῷ τῆς προκοπῆς Plut.)
5) уход из жизни, кончина
ex. ( καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν NT.)ἀναλυτήρ

ἀναλῠτήρ
-ῆρος освободитель, избавитель
ex. (δόμων Aesch.)ἀναλυτικός

ἀναλῠτικός
3
аналитический
ex. (ἐπιστήμη Arst.)
Ἀναλυτικὰ πρότερα и Ἀναλυτικὰ ὕστερα 1-— ая и 2-ая Аналитики (основное сочинение Аристотеля по логике)ἀναλυτικῶς

ἀναλῠτικῶς
путем анализа, аналитически Arst.ἀναλύω

ἀνα-λύω
эп. ἀλλύω
1) распускать
ex. (ἱστόν Hom., Plut.; med. χαίτην Anth.)
2) раскручивать, разматывать
ex. (τὰ βομβύκια Arst.)
3) воен. развертывать
ex. (τέν παράταξιν Plut.)
4) развязывать, распутывать
ex. (δεσμά Arph.)
5) растапливать, плавить
ex. τῆς χιόνος ἀναλυομένης Plut. — во время таяния снега
6) освобождать
ex. (τινὰ ἐκ δεσμῶν Hom.)
ἀ. ὀφθαλμόν Pind. in tmesi — возвращать зрение, перен. воскрешать
7) разлагать, расчленять
ex. (τι εἴς τι Plat., Arst., Plut.)
8) исследовать, анализировать
ex. (τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν Arst.)
9) (раз)решать (sc. τὰ γεωμετρικὰ προβλήματα Plut.)
10) преимущ. med. заглаживать, искупать
ex. (τὰς πρός τινα ἁμαρτίας Dem.)
11) отменять, аннулировать
ex. (πάσας ἐκδώσεις καὴ μισθώσεις καὴ ὠνάς Plut.)
12) приостанавливать, прекращать
ex. (τὰ περὴ κυνηγέσιον πάντα Xen.)
13) сниматься с якоря, перен. отправляться, уходить
ex. (ἐκ τῶν τόπων Polyb.)
εἰς παραχειμασίαν ἀναλῦσαι Polyb. — отправиться на зимние квартиры
14) отходить (в вечность), умирать NT.
15) возвращаться
ex. προσδέχεσθαί τινα, πότε ἀναλύσῃ NT. — поджидать кого-л., пока он не вернетсяἀναλφάβητος

ἀν-αλφάβητος
2
не знающий азбуки, неученый Anth.ἀνάλωκα

pf. к ἀναλίσκωἀνάλωμα

-ατος (ᾰνᾱ) τό тж. pl.
1) расход(ы), издержки Aesch., Thuc., Lys., Xen., Plat., Arst., Plut.
ex. ἀναλώματα εἴς τι Dem. — расходы на что-л.;
ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων Dem. — на собственный счет;
σκαιὸν ἀ. τῆς γλώσσης Eur. — пустая трата слов
2) испарение
ex. (ἐν τῷ σώματι Plut.)ἀνάλωσα

aor. к ἀναλίσκωἀνάλωσις

-εως несение расходов, издержки, трата Thuc.ἀναλωτέος

ἀνᾱλωτέος
adj. verb. к ἀναλίσκωἀναλωτής

ἀνᾱλωτής
-οῦ расточитель Plat.ἀναλωτικός

ἀνᾱλωτικός
3
сопряженный с (большими) расходами, дорого обходящийся, разорительный
ex. (ἡδοναί, ἐπιθυμίαι Plat.)ἀνάλωτος

ἀν-άλωτος
2
1) неодолимый, неприступный
ex. (τεῖχος, σάρδιες Her.; δι΄ ὅπλων Plut.)
2) незавоеванный, невзятый
ex. (πόλις Thuc.)
3) неопровержимый, неуязвимый
ex. (δόξαι Plat.)
4) неподкупный
ex. (ὑπὸ χρημάτων Plut.)ἀναμαιμάω

ἀνα-μαιμάω
вихрем проноситься (через)
ex. (βαθέ΄ ἄγκεα Hom.)ἀναμανθάνω

ἀνα-μανθάνω
разузнавать, разведывать Her.ἀναμάξευτος

ἀν-αμάξευτος
2
непроезжий (sc. χώρα Her.)ἀναμάρτητον

τό безошибочность, безупречность Xen., Plat.
ex. πρὸς τὸ ἀ. βοηθεῖν Arst. — предупреждать (чьи-л.) ошибки, удерживать от промаховἀναμάρτητος

ἀν-αμάρτητος
2
1) ничем не провинившийся, невиновный
ex. (τινι Her. и πρός τινα Dem.)
ἀ. τινος Her. — невиновный в чем-л.
2) поступающий безошибочно, непогрешимый Plat., Plut.
3) безукоризненный, безупречный
ex. ( τῶν ὅλων τάξις Xen.; πολιτεῖαι Arst.)ἀναμαρτήτως

1) безошибочно, безукоризненно Xen.
2) не причиняя вреда Dem.ἀναμαρυκάομαι

ἀνα-μᾱρυκάομαι
жевать жвачку Luc.ἀναμασάομαι

ἀνα-μᾰσάομαι
Arph. = ἀναμαρυκάομαιἀναμάσσω

ἀνα-μάσσω
атт. ἀναμάττω
1) стирать, вытирать
ex. ἀναμάττεσθαι τῷ προσώπῳ τοῦ αἵματος Plut. — вытирать кровь на своем лице
2) med. месить тесто
ex. (ἐν θυείᾳ Arph.)
3) лепить, формировать
ex. (ὕλη ἀναμαξαμένη Plat.)
4) заглаживать, искупать
ex. κεφαλῇ ἀ. τι Hom., Her. — платиться головой за что-л.ἀνάματος

ἀ-νάμᾰτος
2
(νᾱ) безводный
ex. (νῆσος Plut.)ἀναμάττω

атт. = ἀναμάσσωἀναμάχομαι

ἀνα-μάχομαι
1) возобновлять сражение Her., Thuc., Xen.
ex. ἀ. τὸν λόγον τινός Plat. — вновь оспаривать чей-л. довод
2) заглаживать, возмещать
ex. (τέν φθοράν Arst.; τέν γεγενημένην περιπέτειαν Polyb.; τέν προτέραν ἧτταν Plut.; τὸ ἐλάττωμα Diod.)
συμμάχους προσλαβόντες οἴονται ἀναμαχέσασθαι ἄν Xen. — они рассчитывают обзавестись союзниками и отомстить (за поражение)ἀνάμβατος

ἀν-άμβᾰτος
2
не имеющий всадника, не используемый для верховой езды
ex. (ἵππος Xen.)ἀναμείγνυμι

ἀναμείγνῡμι
v. l. = ἀναμίγνυμιἀναμελετάω

ἀνα-μελετάω
постоянно обдумывать
ex. (τὸ παράγγελμα Sext.)ἀναμέλπω

ἀνα-μέλπω
1) запевать
ex. (ἀοιδάν Theocr.; τὸν ὑμέναιον Plut.)
2) славить песнями
ex. (βάκχον Anacr.)ἀναμεμίχαται

ион. 3 л. sing. pf. pass. к ἀναμίγνυμιἀναμένω

ἀνα-μένω
поэт. ἀναμίμνω и ἀμμένω
1) ожидать, выжидать
ex. (ἐΰθρονον Ἠῶ Hom.; τὸν ἥλιον Her.; τινά Pind., Soph., Eur., Thuc.; τέν ἀπόκλισιν καὴ περιφορὰν τοῦ φωτός Plut.; οὐκ ἀ. ἀνάγκην προσγενέσθαι Thuc.)
2) терпеливо переносить, терпеть
ex. (τι Dem.)
3) медлить, тянуть, откладывать
ex. (τι Eur.; μέ ἀ. τὸ πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια Xen.)ἀνάμεσος

ἀνά-μεσος
2
находящийся в глубине страны, глубинный, срединный
ex. (πόλεις Her.)ἀνάμεστος

ἀνά-μεστος
2
1) переполненный, изобилующий
ex. (τεττίγων Arph.)
2) целиком проникнутый, преисполненный
ex. (ἔχθρας πρὸς τὸν δῆμον Dem.)ἀναμεστόω

ἀνα-μεστόω
переполнять, pass. быть переполненным, битком набитым Luc., изобиловать
ex. (τινος Arph.)ἀναμεταξύ

ἀνα-μετᾰξύ
adv. в промежутке Arst.ἀναμετρέω

ἀνα-μετρέω
1) тж. med. тщательно мерить, измерять
ex. (χώραν Her.; γῆν Arph.)
ἀλλήλοις ἀ. Plat. — служить мерой друг для друга;
μέγεθός τι, ὃ ἀναμετρήσει τὸ ὅλον Arst. — некая всеобщая мера
2) med. оценивать, определять
ex. (τὰς φρένας τινός Eur.)
γνώμης πονηροῖς κανόσιν ἀ. τι Eur. — прилагать неправильную мерку к чему-л., т.е. неправильно судить о чем-л.
3) med. отмеривать, уделять
ex. ἀ. δάκρυ ἔς τινα Eur. — проливать слезы о ком-л.
4) med. перечислять, называть
ex. (τἄρρητα Eur.; τὰς πράξεις Plut.)
5) совершать обратный путь, вновь проходить
ex. (τέν χαρυβδιν Hom., Plut.)
ἀναμετρηθεὴς κύκλῳ Plat. — описавший круг;
οὐκ ἀναμετρήσεις σαυτὸν ἀπιὼν ἀλλαχῇ ; Arph. — не уберешься ли ты куда подалее?;
ἀναμετρήσασθαι παλαιὰν μνήμην Eur. — вспомянуть староеἀναμέτρησις

-εως досл. измерение, перен. оценка, определение
ex. (τινος πρὸς ἀργύριον Plut.)ἀναμηλόω

ἀνα-μηλόω
протыкать, пронзать
ex. (γλυφάνῳ τι HH. - v. l. ἀναπιλέω)ἀναμηρυκάομαι

ἀναμηρῠκάομαι
v. l. = ἀναμαρυκάομαιἀναμηρύομαι

ἀνα-μηρύομαι
наматывая вытягивать, вытаскивать
ex. (τι τῶν ἰχθυδίων Plut.)ἀνάμιγδα

adv. Soph. = ἀναμίξἀναμίγνυμι

ἀνα-μίγνῡμι
v. l. ἀναμείγνυμι, поэт. ἀμμίγνῡμι, редко ἀναμιγνύω
1) примешивать, смешивать
ex. (πάντα Her.; τι πρός τι Plut.; ἑαυτόν τισι Luc.; αί ἡδοναὴ ἐν λύπαις ἀναμεμιγμέναι Plat.)
ὁμοῦ πάντες ἀναμεμιγμένοι Soph. — смешавшись в общую кучу;
τοῖς περιστῶσι τὸν βωμὸν ἀναμιχθέντες Plut. — смешавшись с толпой, окружавшей алтарь;
ἀναμίγνυσθαι ἑαυτῷ τὰς τύχας τινός Eur. — связывать свою судьбу с чьей-л.
2) med. находиться в близких отношениях, общаться
ex. (παρ΄ ἀλλήλους ἰόντες καὴ ἀναμιγνύμενοι Plut.)ἀναμιμνήσκω

ἀνα-μιμνήσκω
(тж. -νῄ-) ex. (fut. ἀναμνήσω - дор. ἀμμνάσω с νᾱ) напоминать (τινά τι Hom., Her., Thuc., Soph. и τινά τινος Eur., Xen., Plat.); pass. вспоминать
ex. (τινός Her., Thuc., Xen., Plat., τι Arph., Xen., Plat. и περί τι Plat.)
ἀετὸν ἀνεμιμνῄσκετο φθεγγόμενον Xen. — он вспомнил о (вещем) крике орла;
ἀνεμνησθέντες, οἷα ἐπάσχετε Her. — помня о том, что вы выстрадалиἀναμίμνω

ἀνα-μίμνω
Hom. = ἀναμένωἀναμίξ

ἀνα-μίξ
adv. вперемешку, как попало, без разбора Her., Thuc., Xen., Arst., Polyb.ἀνάμιξις

ἀνά-μιξις
-εως смешение, тесное общение Arst.
ex. πάντων πρὸς πάντας ἀ. Plut. — всеобщее смешениеἀναμίσγω

ἀνα-μίσγω
Hom., Her., поэт. ἀμμίσγω Emped. = ἀναμίγνυμιἀναμισθαρνέω

ἀνα-μισθαρνέω
получать плату
ex. ἀ. διδόναι Plut. — действовать подкупами, подкупатьἄναμμα

-ατος τό светоч, факел Plut., Diog.L.ἀνάμματος

ἀν-άμμᾰτος
2
не имеющий узлов
ex. (οἱ περίδρομοι Xen.)ἀναμμένος

part. pf. pass. к ἀνάπτω I, IIἀνάμνησις

-εως
1) воспоминание Plat., Arst.
2) напоминание
ex. (τινος Lys.)ἀναμνηστικός

3
легко вспоминающий
ex. οὐχ οἱ αὐτοί εἰσι μνημονικοὴ καὴ ἀναμνηστικοί Arst. — не у всех прочная память сочетается с легкостью воспоминанияἀνάμνηστος

2
или ἀναμνηστός 3
легко припоминаемый, являющийся предметом воспоминаний
ex. (διδακτὸς ἢ ἀ. Plat.)ἀναμνήσω

fut. к ἀναμιμνῄσκωἀναμολεῖν

ἀνα-μολεῖν
(inf. aor. 2) пройти, пронестись
ex. ἀνὰ δὲ κέλαδος ἔμολε πόλιν Eur. — клич пронесся по городуἀναμολύνω

ἀνα-μολύνω
покрывать грязью
ex. (τινά Plut.)ἀναμορμύρω

ἀνα-μορμύρω
бурлить, клокотать
ex. πᾶσ΄ ἀνεμορμύρεσκε Hom. — вся (Харибда) взбурлилаἀναμοχλεύω

ἀνα-μοχλεύω
1) взламывать с помощью лома
ex. (πύλας Eur.)
2) срывать с основ, опрокидывать
ex. (τέν Ὄσσαν Luc.)ἀναμπέχονος

ἀν-αμπέχονος
2
без верхней одежды, неодетый Plut.ἀναμπλάκητος

ἀν-αμπλάκητος
2
(λᾰ)
1) не согрешивший, невиноватый
ex. (θεοῖς Aesch.)
2) безошибочно действующий, непогрешимый
ex. (κῆρες Soph. - v. l. ἀναπλάκητος)ἀναμυχθίζομαι

ἀνα-μυχθίζομαι
тяжело вздыхать, стонать Aesch.ἀναμφιβόλως

ἀν-αμφιβόλως
недвусмысленно, бесспорно Luc.ἀναμφιδόξως

ἀν-αμφιδόξως
Plut. = ἀναμφιβόλωςἀναμφιλέκτως

ἀν-αμφιλέκτως
Luc., Sext. = ἀναμφιλόγωςἀναμφίλογος

ἀν-αμφίλογος
2
бесспорный, несомненный Xen.ἀναμφιλόγως

1) бесспорно, неоспоримо Xen., Luc.
2) без возражений, охотно Xen.ἀναμφισβήτητος

ἀν-αμφισβήτητος
2
1) неоспоримый, бесспорный Thuc., Lys., Xen., Arst., Plut.
2) не спорящий Isae.ἀναμφισβητήτως

неоспоримо, бесспорно Lys., Xen., Plat., Dem.ἀνανδρεία

Plat. v. l. = ἀνανδρίαἀνανδρία

ἀν-ανδρία
Luc. ἀνανδρηΐη
1) отсутствие мужества, малодушие, тж. робость, трусость Aesch., Eur., Thuc., Isocr., Plat., Arst., Plut.
2) оскопление, скопчество Luc.
3) женское безбрачие (девичество или вдовство) Plut.ἄνανδρον

τό Thuc. = ἀνανδρία 1ἄνανδρος

ἄν-ανδρος
2
1) лишенный мужчин или бедный мужчинами, безлюдный
ex. (πόλις Soph.)
ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου θανών Aesch. — с его смертью войско осиротело;
χρημάτων ἀνάνδρων πλῆθος Aesch. — множество богатств, но отсутствие людей
2) не имеющая мужа, незамужняя (девица или вдова) Trag., Plat., Plut.
3) лишенный мужества, малодушный, робкий, трусливый ex. (ἄνθρωποι Her., Plut.); недостойный мужчины
ex. (δίαιτα Plat.; πρᾶξις Polyb.; βίος Plut.)ἀνάνδρως

немужественно, малодушно Plat., Plut.
ex. ἀ. διακεῖσθαι или ἔχειν Isocr. — быть малодушнымἀνάνδρωτος

ἀν-άνδρωτος
adj. f лишившаяся супруга, овдовевшая
ex. (εὐναί Soph.)ἀνανεάζω

ἀνα-νεάζω
(по)молодеть Arph.ἀνανέμομαι

ἀνα-νέμομαι
поэт.-дор. ἀννέμομαι (ион. fut. ἀνανεμέομαι)
1) перечислять
ex. (τινας Her.)
2) читать Theocr.{*}ἀνανέομαι

ἀνα-νέομαι
эп. ἀννέομαι вновь восходить
ex. (ἀννεῖται ἠέλιος Hom.)ἀνανεόομαι

ἀνα-νεόομαι
Soph. ἀννεόομαι
1) возобновлять, восстанавливать
ex. (τὸν ὅρκον Thuc.; τὰς παλαιὰς ξενίας Isocr.; τέν πατρικέν φιλίαν Dem.; τέν συμμαχίαν Polyb.; τέν τῶν προγόνων τύχην Plut.)
ἀννεώσασθαι λόγους Soph. — возобновить беседу
2) воскрешать в памяти, вспоминать
ex. (τὸν ὑμέναιόν τινος Eur.; τὸν λόγον Polyb.)ἀνανεύω

ἀνα-νεύω
(fut. ἀνανεύσομαι - поздн. ἀνανεύσω)
1) отрицательно качать головой
ex. (τινι, καρήατι Hom.)
2) отвечать отрицательно или отказом Her., Arph., Plat., Arst.
ex. ἕτερον μὲν ἔδωκε, ἕτερον δ΄ ἀνένευσεν Hom. — одно дал, а в другом отказал;
ἀ. τι Xen. и πρός τι Plut. — отрицательно отвечать на что-л.;
αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων Theocr. (никогда) не отказывающий в просьбе
3) закидывать голову вверх
ex. συνθεωροῦντες ἀνανενευκότες τοὺς κόρακας Polyb. — глядя с запрокинутыми головами на вороновἀνανέω

ἀνα-νέω
выплывать на поверхность
ex. (κάππεσε δ΄, οὐδ΄ ἀνένευσεν Batr.)ἀνανέωσις

ἀνα-νέωσις
-εως
1) возобновление
ex. (συμμαχίας Thuc., Polyb.)
2) восстановление в памяти
ex. τὰ πρὸς ἀνανέωσιν καὴ μνήμην Diod. — средства, помогающие воспоминанию и запоминаниюἀνανήφω

ἀνα-νήφω
досл. протрезвляться, перен. приходить в себя
ex. (ἐκ τῆς παρακοπῆς Arst.)
ἀνένηφε πρὸς τοὺς λογους Luc. — он отрезвел от этих (моих) рассуждений;
ἀνανήψαντες ἐν τῷ φόβῳ Plut. — те, у которых от страха прошел хмельἀνανήχομαι

ἀνα-νήχομαι
выплывать на поверхность
ex. (ἐν τοῖς ὑγροῖς Arst.; δελφῖνες ἀνανηξάμενοι Plut.)ἀνανθής

ἀν-ανθής
2
отцветший, увядший
ex. (φυτόν Plut. - v. l. ἀνάνθεον; σῶμα καὴ ψυχή Plat.)ἄναντα

ἄν-αντα
adv. в гору, вверх
ex. (ἦλθον Hom.)ἀνανταγώνιστος

ἀν-αντᾰγώνιστος
2
1) не имеющий противников, не встречающий сопротивления
ex. (ἀκίνδυνος καὴ ἀ. Plut.)
ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τιμᾶσθαι Thuc. — быть предметом единодушного почитания
2) неодолимый
ex. (σθένος Polyb.)
3) неспособный к сопротивлению
ex. (ἄμαχος καὴ ἀ. Plut.)ἀνανταγωνίστως

ἀναντᾰγωνίστως
без борьбы или сопротивления
ex. (τυγχάνειν τῆς δόξης Plut.)ἄναντες

τό
1) крутизна, круча Xen., Plat.
2) вершина, верх Plat.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика