Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 077

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 077
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 077) с русским переводом и комментариями.ἁπλόω

1) раскладывать, распластывать, развертывать, распростирать
ex. (οὐρέν ἐφ΄ ὕδασιν Batr.; σῶμα κατὰ γῆς, med. δίκτυα Anth.; ἰχθὺς εἰς τὸ πλοῖον ἡπλώθη Babr.)
2) расплющивать
ex. (τὸν ἄργυρον Anacr.)ἀπλοώτερος

compar. к ἄπλοοςἁπλοϊκός

3
простой, бесхитростный, прямой Luc.ἀπλυσία

ἀπλῠσία
неумытость, грязь
ex. (μυσαρῶν ἐλέγων Anth.)ἀπλυσίας

ἀπλῠσίας
-ου зоол. губка грязно-серого цвета Arst.ἄπλυτος

ἄ-πλῠτος
2
немытый Arph., Arst.ἁπλῶς

1) просто Plat., Arst.
2) прямо, напрямик, без обиняков Xen., Dem., Polyb.
3) простодушно, наивно Isocr.
4) без прикрас, без затей, безыскусственно
ex. (λέγειν Isocr.)
5) вскользь, поверхностно
ex. (λίαν ἁ. πραγματεύειν Arst.)
6) вообще
ex. τὸ ἁ. ἀγαθόν Arst. — благо вообщеἄπλωτος

ἄ-πλωτος
2
несудоходный Arst.ἀπνεής

ἀ-πνεής
2
горящий без раздувания
ex. (πῦρ Anth.)ἀπνεύματος

ἀ-πνεύματος
2
не обвеваемый ветрами, безветренный
ex. (μεσημβρία Arst.)ἀπνευστί

ἀ-πνευστί
adv.
1) без дыхания, не дыша
ex. (ζῆν Arst.; κεῖσθαι Plut.)
ἀ. ἔχειν Plat. — задерживать дыхание
2) не переводя дыхания
ex. (λόγους συνείρειν Dem.; προπίνειν τι Anth.)ἀπνευστία

ἀ-πνευστία
задержка дыхания Arst.ἀπνευστιάζω

ἀ-πνευστιάζω
задерживать дыхание Arst.ἄπνευστος

ἄ-πνευστος
2
бездыханный Hom., Theocr.ἀπνεύστως

ἀ-πνεύστως
не переводя дыхания, единым духом
ex. (λέγειν ὅλας περιόδους Plut.)ἄπνοια

ἄ-πνοια
безветрие Arst., Polyb.ἄπνοος

ἄ-πνοος
стяж. ἄπνους 2
1) бездыханный
ex. (ἐπ΄ ἀσπίδος ἤλυθεν ἄ. Anth.)
2) не участвующий в дыхании
ex. (κεφαλῆς μόριον Arst.)
3) безветренный
ex. (τόπος Arst.)
4) укрытый от ветров
ex. (οἰκία Plut.)ἀπό

ἀπ΄, перед придых. ἀφ΄, in elisione после существ. анастрофически ἄπο praep. cum gen.
1) (при обознач. пространства) от, из, с
ex. (ἀ. τοῦ στρατοπέδου Ἀθέναζε Plat.; γᾶς ἀπ΄ Ἀσίδος ἐλθεῖν Aesch.)
ἀ. τετταράκοντα σταδίων τῆς θαλάττης Diod. — в 40 стадиях от моря;
ἀφ΄ ἵππων μάχεσθαι Hom. — сражаться с колесницы;
ἀ. χθονὸς ἀΐσσειν Hom. — подниматься с земли;
ἀ. τινος γενέσθαι Her. — освободиться от чего-л., окончить что-л.;
ἀπ΄ αἰῶνος ὀλέσθαι Hom. — расстаться с жизнью, умереть;
μένειν ἀ. τινος Hom. — быть вдали от кого-л.;
ἅψασθαί τι ἀ. τινος Hom. — привязать что-л. к чему-л.;
ἀ. τραπεζῶν δειπνεῖν Plat. — обедать за столами
2) (при обознач. времени) после, вслед за
ex. (ἀ. τούτου Her., Plut.)
ἀ. δείπνου Her. — после обеда;
εὐθὺς ἀ. τινος Plut. — тотчас же после чего-л.;
ἀ. μέσων νυκτῶν Arph. — пополуночи;
ἀ. τῆς στρατηγίας Plut. — бывший полководец
3) со времени, (начиная) с, с тех пор как
ex. (ἀπ΄ ἀρχῆς Aesch.; ἀφ΄ ἑσπέρας Xen.)
ἀ. παίδων Xen. — с детства;
ἀφ΄ οὗ Thuc. — с тех пор как;
ἀ. τοῦ πάνυ ἀρχαίου Thuc. — с древнейших времен
4) вопреки, наперекор
ex. (ἀ. δόξης Hom.; ἀπ΄ ἐλπίδος Aesch.; ἀ. ἀνθρωπείου τρόπου Thuc.)
ἀ. θυμοῦ εἶναί τινι Hom. — быть не по сердцу, быть не по душе, быть ненавистным кому-л.
5) без
ex. (ἀ. ῥυτῆρος σπεύδειν Soph.)
ἀπ΄ ἀκάνθης ῥόδον Anth. — роза без шипов;
οὐκ ἀ. γνώμης Soph. — не без разумных оснований
6) мимо, вне
ex. οὐκ ἀ. σκοποῦ οὐδ΄ ἀ. δόξης μυθεῖσθαι Hom. — говорить дело;
οὐκ ἀ. τοῦ πράγματος εἶναι Dem. — не отклоняться от вопроса
7) (при указании на средство или образ действия) посредством, путем, по
ex. ἐμῆς ἀ. χειρός Hom. — моей рукой;
πεφνεῖν ἀ. βιοῖο Hom. — убить из лука;
τὰ πραχθέντα ἀ. τινος Thuc. — совершенное кем-л.;
ἀ. σπουδῆς Hom. — всерьез, ревностно, усердно;
ἀ. τοῦ ἴσου и ἀ. (τῆς) ἴσης Thuc., Dem. — равным образом, одинаково;
ἀ. γλώσσης Her., Thuc. и ἀ. στόματος Plat. — на словах, устно, по памяти;
ἀ. τινος ζώειν Her. или βίον ἔχειν Plut. — жить (питаться) чем-л.;
κρίνειν ἀ. τινος Dem. — судить на основании чего-л.;
ἐπιγνῶναί τινα ἀ. τινος Polyb. — узнать кого-л. по чему-л.;
ἀ. κυάμου Xen. — путем голосования;
λογίζεσθαι ἀ. χειρός Arph. — считать по пальцам;
ἀ. μιᾶς ὁρμῆς Thuc. — в едином порыве, единодушно;
ἀ. τινος δειπνῆσαι Arph. — пообедать на чей-л. счет
8) (при указании на материал, тему) из, о
ex. (ἀ. ξύλου πεποιημένος Her.; εἴδατα ἀ. μέλιτος Theocr.; ἀ. τινος συγκεκραμένος καὴ ἀ. τινος Plat.)
τὰ ἐβούλοντο πυθέσθαι ἀ. τινος Her. — то, что они хотели узнать о чем-л.;
νόμος κείμενος ἀ. τινος Arph. — закон, установленный относительно чего-л.
9) (при указании на происхождение, причину, связь; в переводе обычно опускается)
ex. οἱ ἀπ΄ οἰδίπου Soph. — дети (потомки) Эдипа;
τρίτος ἀ. τινος Plat. чей-л. — потомок в третьем поколении:
οἱ ἀ. πελοποννήσου ξύμμαχοι Thuc. — пелопоннесские союзники;
οἱ ἀ. τῆς πόλεως Polyb. — горожане;
οἱ ἀ. τοῦ πυθαγόρου Luc. — пифагорейцы;
οἱ ἀ. σκηνῆς Plut. — актеры;
οἱ ἀ. βήματος Plut. — ораторы;
οἱ ἀ. βουλῆς Plut. (в Риме) — сенаторы;
οἱ ἀ. τῆς σκέψεως Sext. — скептики;
ἀ. τινος φόβος Xen. — внушаемый кем-л. страх;
τἀπ΄ ἐμοῦ Soph. — зависящее от меня;
τὸ ἀ. σεῦ Her. — твое мнение;
ἀ. τινος θαυμάζεσθαι Thuc. — вызывать удивление чем-л.;
οἱ ἀ. γένους Plut. — знатные родом, но тж. члены рода;
καλεῖσθαι Her. или ἐπωνυμίαν ἔχειν ἀ. τινος Thuc. — называться по чему-л.;
ἀ. δικαιοσύνης Her. — из чувства справедливости;
ἀ. τοῦ αὐτομάτου Plat. — самопроизвольно;
ἀ. τῆς παρούσης δυνάμεως Xen. — в меру наличной возможности;
τιμᾶν τινα ἀ. τινος Plut. — чтить кого-л. ради кого-л.;
ἀ. συμφορῶν Thuc. — вследствие несчастных случайностей
10) (при указании на колич. выделение) из
ex. (εἷς ἀ. πολλῶν Soph.)
11) ценою или весом в
ex. (ἀ. ταλάντων ἑξήκοντα Dem.; ἀ. μυρίων χρυσῶν Polyb.)ἀποαίνυμαι

ἀπο-αίνῠμαι
Hom. = ἀπαίνυμαιἀποαιρέομαι

ἀπο-αιρέομαι
Hom. = ἀφαιρέομαι (см. ἀφαιρέω)ἀποαιρέω

эп. = ἀφαιρέωἀπόβα

imper. aor. 2 к ἀποβαίνωἀποβαδίζω

ἀπο-βᾰδίζω
уходить
ex. (οἴκαδε Arph.)ἀποβάθρα

ἀπο-βάθρα
ион. ἀποβάθρη сходни, трап Her. etc.ἀποβαίνω

ἀπο-βαίνω
(fut. ἀποβήσομαι)
1) сходить, слезать
ex. (ἵππων и ἐξ ἵππων Hom.)
2) сходить, высаживаться, выгружаться
ex. (νηός Hom.; τῆς τριήρους Plut.; ἀπὸ τῶν νεῶν Her. и ἐκ τῶν νεῶν Xen.; ἀποβῆναι εἰς, ἐπὴ или κατὰ τόπον τινά Thuc., Xen.)
3) уходить, удаляться
ex. (τινός Eur., ἀπό τινος Xen., πρός и κατά τι Hom., μετά τινα Hom.)
αἱ ἐλπίδες ἀπέβησαν Eur. — надежды исчезли
4) простираться, доходить
ex. ( ἀκρόπολις πρὸς τὸν Ἠριδανὸν ἀποβεβηκυῖα Plat.)
5) происходить, возникать
ex. τὰ ἔμελλε ἀποβήσεσθαι ἀπὸ τῆς μάχης Her. — предстоящий исход боя;
τὰ ἀποβαίνοντα или ἀποβάντα Thuc. — последствия, исход:
τὰ ἔκ τινος ἀποβησόμενα Thuc. — предположительные последствия чего-л.;
τοιοῦτον ἀπέβη τὸ τέλος Polyb. — таков был исход;
ἀπέβη χρηστὸν οὐδέν Plut. — ничего хорошего не получилось
6) становиться, оказываться
ex. (τύραννος ἐκ βασιλέως ἀπέβη Polyb.)
τραῦμα ἰάσιμον ἀπέβη Plat. — рана оказалась излечимой
7) осуществляться, исполняться
ex. ( ὑπόσχεσις ἀπέβη Thuc.)
τὰ ἱερὰ ἀπέβη Xen. — приметы жертвоприношения сбылись
8) идти сзади
ex. ἀποβεβηκὼς πούς Arst. — задняя нога (лапа)
9) переходить, превращаться
ex. (εἴς τι Her., Plat. и ἔς τινα Theocr.)
10) (в aor. ἀπέβησα) высадить, выгрузить
ex. (τὰ ἀνδράποδα ἐς τέν νῆσον Her.)ἀποβάλλω

ἀπο-βάλλω
(часто in tmesi; редко med.)
1) сбрасывать, скидывать
ex. (χλαῖναν Hom.; ὅπλα Plat.)
2) отбрасывать прочь
ex. (ἀσπίδα Arph., Lys.; φροντίδος ἄχθος Aesch.)
3) прогонять, отгонять
ex. (ἀπ΄ ὀμμάτων ὕπνον Eur.; ἀποβληθεὴς τῆς τυραννίδος πλάτων Plut.)
4) отвергать, отталкивать
ex. (τὸν φιλέοντα Theocr.; τὸ ἄγαν Plut.)
5) продавать за бесценок
ex. (τὸν σῖτον Xen.)
6) сталкивать
ex. νῆας ἐς πόντον ἀ. Hom. — сталкивать корабли (с берега) в море, т.е. отчаливать, отплывать
7) лишаться, терять
ex. (τυραννίδα Her.; πᾶσαν τέν οὐσίαν Plat.; τέν ὄψιν Plut.)
χιλίους ἀποβαλεῖν πεσόνᾶς Plut. — потерять тысячу (человек) убитымиἀποβάπτω

ἀπο-βάπτω
погружать, окунать
ex. (τι и τινὰ εἴς τι Her., Arst., Plut., τί τινι и τι ἔν τινι Arst.)ἀπόβασις

ἀπό-βᾰσις
-εως тж. pl.
1) высадка, выгрузка
ex. (τῆς γῆς и ἐς γῆν Thuc.; τῆς χώρας Plut.; ἀπὸ τῶν ωεῶν ἐς τέν λοκρίδα Thuc.)
ᾖ ἀποβάσεις ἦσαν Thuc. — там, где можно было высадиться;
ναυτικέ ἐπί τινα ἀ. Thuc. — морской десант против кого-л.
2) выход, исход
ex. (οὐκ ἄχειν ἀπόβασιν Plut.)
3) нижняя часть, основание (sc. τῆς κλίμακος Polyb.)
4) отход, отступление Plut.
5) последствие, результат Luc.ἀποβάτης

ἀπο-βάτης
-ου апобат, вольтижер (наездник, перескакивающий на полном ходу с одной колесницы на другую) Plut.ἀποβηματίζω

ἀπο-βημᾰτίζω
понижать в звании Plut.ἀποβιάζομαι

ἀπο-βιάζομαι
1) оттеснять, отбрасывать
ex. (τὸ κωλῦον Arst.; ἀθρόῳ τινὴ ἀποβιασθῆναι Xen.; ὑπὸ τοῦ πνεύματος πρὸς τέν Ἀττικέν ἀποβιαζόμενοι Plut.)
2) применять силу, идти или действовать напролом Xen., Arst.
3) чинить насилия, притеснять
ex. (τινα Polyb.)ἀποβιβάζω

ἀπο-βῐβάζω
(fut. ἀποβιβῶ) высаживать, выгружать
ex. (τινὰ εἰς τόπον τινά Her., Plut.; τοὺς πεζούς Thuc., Plut.)
ἀ. τὸν πόδα ἐς τέν πολεμίαν Arph. — высадиться на вражескую территорию;
med. — заставлять высадиться (τινας ἀπὸ τῶν νεῶν Her.)ἀποβιβρώσκω

ἀπο-βιβρώσκω
отъедать, обгладывать
ex. (χεῖρας ἀποβρωθείς Anth.)ἀποβίωσις

ἀπο-βίωσις
-εως кончина, смерть Plut., Luc.ἀποβλάπτω

ἀπο-βλάπτω
окончательно портить, разрушать
ex. (σύνεσιν φρενῶν Pind.; τὰς φύσεις Plut.)
ἀποβλαφθῆναί τινος Plat. — лишиться кого-л.ἀποβλαστάνω

ἀπο-βλαστάνω
досл. произрастать, перен. происходить
ex. (τινός Soph., Plut.)ἀποβλάστημα

ἀπο-βλάστημα
-ατος τό отпрыск, побег Plat.ἀπόβλεπτος

ἀπό-βλεπτος
2
приковывающий к себе взоры, вызывающий восхищение Eur.ἀποβλέπω

ἀπο-βλέπω
1) смотреть, глядеть
ex. (εἴς τινα и τι Thuc., Xen., Plut., τι и κατά τι Plut., Luc.)
2) обращать свои взоры, взирать (с надеждой, интересом или восхищением)
ex. (πρός τινα Eur., Xen., Plut., εἴς τινα Eur. и τινά Luc.; ἀποβλέπεσθαι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων Plut.)
3) отдавать свое внимание, посвящать свои заботы
ex. (πρὸς τὰ κοινά Eur.; εἰς τὸν ἀγρόν Arph.)ἀπόβλητος

ἀπό-βλητος
2, редко 3
заслуживающий презрения, неприемлемый, негодный Hom., Plut., Luc.ἀποβλίττω

ἀπο-βλίττω
досл. вырезывать пчелиные соты, перен. выкрадывать, воровать
ex. (τι Arph.; med. Anth.)ἀποβλύζω

ἀπο-βλύζω
выплевывать, разбрызгивать Hom.ἀποβολεύς

ἀπο-βολεύς
-έως Plat. = ἀποβολιμαῖοςἀποβολή

ἀπο-βολή

1) отбрасывание, бросание
ex. (τῶν ὅπλων Plat.)
2) потеря, утрата
ex. (χρημάτων Plat., Arst., Plut.)
3) грам. выбрасывание, опущение (буквы)ἀποβολιμαῖος

ἀπο-βολιμαῖος
3
отбрасывающий прочь, бросающий
ex. (τῶν ὅπλων Arph.)ἀποβόσκομαι

ἀπο-βόσκομαι
объедать, поедать
ex. (ἀμβροσίων μελέων καρπόν Arph.)ἀποβουκολέω

ἀπο-βουκολέω
1) досл. дать отбиться от стада, перен. не досмотреть, не уберечь
ex. ἀ. τινι τὸν παῖδα Xen. — допустить, чтобы кто-л. не уберег ребенка;
δέος οὐδέν, μέ ἀποβουκοληθῇ Luc. — нечего опасаться, что он заблудится
2) отбивать, сманивать
ex. (τὸν ἐραστήν τινος Luc.)
τοῦ παθους ἀποβουκολῆσαι ἑαυτόν Luc. — отвлечься от своих страданий, забыть о своих страданияхἀποβρασμός

ἀπο-βρασμός
вскипание Sext.ἀπόβρεγμα

ἀπό-βρεγμα
-ατος τό настой, отвар Plut.ἀποβρίζω

ἀπο-βρίζω
заснуть, задремать Hom., Theocr.ἀποβροχίζω

ἀπο-βροχίζω
сдавливать, стягивать
ex. (λαιμόν Anth.)ἀποβρύκω

ἀπο-βρύκω
откусывать
ex. (τῶν κρεῶν Anth.)ἀποβώμιος

ἀπο-βώμιος
2
чуждый алтарям, т.е. нечестивый
ex. (κύκλωψ Eur.)ἀπόγαιον

ἀπό-γαιον
τό причальный канат Polyb.ἀπογαληνιάομαι

ἀπο-γᾰληνιάομαι
или ἀπογᾰληνιόομαι (о погоде или море) проясняться Democr.ἀπόγεια

ἀπό-γεια
τά
1) причальные канаты Luc.
2) надземные области
ex. (μετέωρα καὴ ἀ. Plut.)
3) Arst. = ἀπογείαἀπογεία

ἀπο-γεία
(sc. αὔρα) дующий с суши ветер Arst.ἀπόγειος

ἀπό-γειος
2
дующий с суши
ex. (ἄνεμος Arst., Luc.)ἀπογείσωμα

ἀπο-γείσωμα
-ατος τό навес, карниз Arst.ἀπογεισ(σ)όω

ἀπο-γεισ(σ)όω
прикрывать (словно) навесом
ex. (ὀφρύσι ἀπογεισῶσαι τὰ ὑπὲρ τῶν ὀμμάτων Xen.)
ὦτα ἀπογεγεισσωμένα Arst. — оттопыренные ушиἀπογεμίζομαι

ἀπο-γεμίζομαι
разгружаться, опорожняться
ex. (ἀγγεῖον ἀπογεμίζεται Luc.)ἀπογέννημα

ἀπο-γέννημα
-ατος τό отпрыск, порождение Plat.ἀπογέννησις

ἀπο-γέννησις
-εως произведение на свет, рождение Epicur. ap. Diog.L.ἀπογεύω

ἀπο-γεύω
1) давать пробовать
ex. (μέρος ὅσον ἀπογεῦσαι Anth.)
2) med. пробовать, отведывать
ex. (τινος Plat., Xen., Polyb., Plut., Luc.)ἀπογεφυρόω

ἀπο-γεφῡρόω
защищать плотинами
ex. (ἀπογεφυρῶσαι τέν μέμφιν Her.)ἀπογηράσκω

ἀπο-γηράσκω
стариться, стареть Arst.ἀπογίγνομαι

ἀπο-γίγνομαι
ион. ἀπογίνομαι
1) быть вдали, отсутствовать, не хватать Dem.
ex. προσγιγνομένων καὴ ἀπογιγνομένων Plat. — независимо от их наличия или отсутствия
2) быть в стороне, не принимать участия, быть непричастным
ex. (τινος Her., Thuc.)
ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενος NT. — избавившись от грехов
3) пропадать, теряться, гибнуть
ex. (νόσῳ Thuc.)
ἀ. ἀπὸ τοῦ σταθμοῦ Arst. — убывать в весе
4) умирать Her., Dem., Plut.
ex. οἱ ἀπογινόμενοι Her., Thuc. — умирающие;
οἱ ἀπογενόμενοι Thuc. — умершиеἀπογιγνώσκω

ἀπο-γιγνώσκω
ион. и позднеатт. ἀπογῑνώσκω
1) оставлять намерение, отказываться
ex. (τοῦ и τὸ ποιεῖν τι Xen., ποιεῖν τι Plut. и μέ ποιεῖν τι Dem.)
2) не признавать, отрицать, отвергать
ex. (τέν θειύτητα τῆς ἀρετης и τῆς προνοίας Plut.)
3) юр. отклонять
ex. ἀ. τινός (sc. δίκην или γράφην) Aeschin., Dem. — отклонить обвинение против кого-л., т.е. оправдать кого-л.;
ἀ. (δίκης) Dem. — выносить оправдательный приговор
4) оставлять надежду, отчаиваться
ex. (τινός Lys., Polyb., Plut. и τι Xen., Arst., Polyb., Plut.)
ἐλπίδες ἀπεγνωσμέναι Polyb. — разбитые надежды;
τὸν ἑαυτοῦ βίον ἀπεγνωκώς Plut. — пропащий человек;
ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀπεγνωσμένος Plut., Luc. — признанный врачами безнадежно больнымἀπογιν-

= ἀπογιγν-ἀπογλαυκόομαι

ἀπο-γλαυκόομαι
заболевать «желтой водой», слепнуть
ex. (ὄμματα ἀπογλαυκωθέντα Diod.; τέν ὄψιν ἀπογλαυκωθῆναι Plut.)ἀπογλυκαίνω

ἀπο-γλυκαίνω
делать сладким, (о речной воде) пресным
ex. (τὸ πυρῶδες πᾶν τὸ ὑγρὸν ἀπογλυκαίνει Diod.)ἀπογλωττίζομαι

ἀπο-γλωττίζομαι
лишаться языка, неметь Luc.ἀπόγνοια

ἀπό-γνοια
отсутствие надежды, безнадежность, отчаяние
ex. (τινος Thuc.)ἀπόγνωσις

-εως Plut., Luc. = ἀπόγνοιαἀπόγονος

ἀπό-γονος
I.
2
ведущий свой род, происходящий, порожденный
ex. (τινος Her., Luc.)
II.
и потомок Her., Soph., Thuc., Xen.ἀπογραφή

ἀπο-γρᾰφή

1) список, перечень или ведомость Plat., Dem., Polyb.
2) податной список Plut.
3) юр. заявление о взыскании в пользу казны, фискальная жалоба Lys., Dem.ἀπόγραφον

ἀπόγρᾰφον
τό список, копия Cic.ἀπόγραφος

ἀπό-γρᾰφος
2
переписанный Diog.L.ἀπογράφω

ἀπο-γράφω
1) тж. med. списывать, переписывать
ex. (τέν ἐπωδέν παρά τινος Plat.: τοὺς νόμους Plut.)
2) переписывать, вносить в списки, записывать, регистрировать ex. (ἔθνος ἓν ἕκαστον Her.: τὸ πλῆθος τῆς οὐσίας Plat.); med. записываться
ex. (πρὸς τὸν ταξίαρχον Xen.)
ἐπὴ στρατηγίαν πολιτικέν ἀπογράψασθαι Plut. — зарегистрироваться в качестве соискателя на пост претора по делам (римских) граждан (лат. praetor urbanus)
3) тж. med. подавать жалобу, обвинять
ex. (ἀπογράφεσθαι ἀπογραφήν Dem.)
ἀπογράψαι τινὰ ποιεῖν τι Lys. — подать на кого-л. жалобу за совершение какого-л. действия
4) med. переводить
ex. (τέν διάνοιαν ὀνύματος εἰς τέν ἡμετέραν φωνήν Plat.)ἀπογυιόω

ἀπο-γυιόω
лишать сил, ослаблять
ex. (τινα Hom.)ἀπογυμνάζω

ἀπο-γυμνάζω
упражнять, развивать
ex. (αὐτούς Arst.)
ἀ. στόμα Aesch. — давать волю языкуἀπογυμνόω

ἀπο-γυμνόω
1) обнажать ex. (τινα Luc.); перен. разоблачать ex. (τέν γνώμην τινός Plut.); med. и pass. обнажаться, раздеваться Hom., Hes., Xen.
2) med. снимать с себя
ex. (τὰ ἱμάτια Arst.)ἀπογύμνωσις

ἀπο-γύμνωσις
-εως снимание одежды, раздевание, обнажение Plut.; перен. открытие (тайны), разглашение
ex. (τῶν ἀπορρήτων Plut.)ἀπογυναίκωσις

ἀπο-γυναίκωσις
-εως изнеживание, расслабление
ex. (τοῦ θυμοειδοῦς Plut.)ἀποδῷσι

эп. 3 л. aor. 2 conjct. к ἀποδίδωμιἀποδαίομαι

ἀπο-δαίομαι
(эп. fut. ἀποδάσσομαι)
1) уделять, выделять
ex. (τινί τι и τινί τινος Hom., Pind., Theocr.)
2) отделять
ex. (μόριον τῆς στρατιᾶς Her.)ἀποδάκνω

ἀπο-δάκνω
1) разгрызать, кусать
ex. (τὸ στόμα τοῦ ἀ. ἕνεκα πεποίηται Xen.)
2) откусывать
ex. (μῆλα ἀποδεδεγμένα Luc.)
3) быть едким, разъедать
ex. τὸ ἀποδάκνεσθαι Arst. — ощущение едкости, жжениеἀποδακρύω

ἀπο-δακρύω
1) рыдать (по), оплакивать
ex. (τινά и τι Plat., Plut.)
2) плакать, рыдать Arph.
3) источать, струить
ex. (πίσσαν καὴ ῥητίνην Plut.)
4) вызывать слезы
ex. (τῷ δριμεῖ φαρμάκῳ Luc.)ἀποδαμ-

ἀποδᾱμ-
дор. = ἀποδημ-ἀποδαρθάνω

ἀπο-δαρθάνω
засыпать, погружаться в сон
ex. (μικρὸν ἀποδαρθεῖν ὑπὸ κόπου βιασθείς Plut.)ἀποδάσμιος

ἀπο-δάσμιος
2
отделившийся, оторвавшийся (от своих)
ex. (φωκέες Her.)ἀποδασμός

ἀπο-δασμός
обособившаяся часть
ex. (θεσσαλῶν Thuc.)ἀποδάσσασθαι

эп. inf. aor. к ἀποδαίομαιἀποδατέομαι

Hom. v. l. = ἀποδαίομαιἀποδέδεγμαι

I.
атт. pf. к ἀποδέχομαι
II.
ион. pf. pass. к ἀποδείκνυμιἀποδέδρακα

ἀπο-δέδρακα
pf. к ἀποδιδράσκωἀποδεής

ἀπο-δεής
2
1) неполный
ex. (πίθος Plut.)
2) неукомплектованный, недостаточно оснащенный
ex. (ναῦς Plut.)ἀποδειδίσσομαι

ἀπο-δειδίσσομαι
отпугивать
ex. (Hom. - in tmesi)ἀποδείκνυμι

ἀπο-δείκνῡμι
тж. med.
1) показывать
ex. (ἱρὸν ἀρχαῖον Her.; τάφους καὴ ξυγγένειαν Thuc.; med. ἔργα θαυμαστὰ τόλμης Plut.)
2) предъявлять, представлять, приводить
ex. (μαρτύρια Her.)
ἀ. ὅ τι δυνατὸν ἐς ἀριθμὸν ἐλθεῖν Thuc. — дать отчет обо всем, что поддается учету
3) объявлять, назначать, устанавливать, провозглашать
ex. (τινὰ στρατηγόν Her., Xen., Plut.: ἐκκλεσίαν Dem.)
ἀπεδείχθη διάδοχος Plut. — он был объявлен (престоло)наследником;
ἀποδείκνυσθαι τέν γνώμην Her., Thuc. — высказывать свое мнение;
νόμον ἀποδεῖξαι Lys. — обнародовать закон;
ἀνδραγαθίη ἀποδέδεκται … Her. — считается доблестью …;
ἀποδεδειγμένοι ἦσαν, ὅτι τὸ τέλος καλὸν ἔσται Xen. — они заявили, что (все) кончится благополучно
4) производить на свет, рождать
ex. (παῖδας Her., παιδάρια Isocr.)
5) превращать, делать
ex. ἀποδεῖξαί τινα ὑγιέα ἐόντα Her. — исцелить кого-л.;
τὰς ἔν τινι ἐλπίδας κενὰς ἀποδεῖξαι Polyb. — разрушить чьи-л. надежды;
ἀποδεῖξαί τινα τὰ ἐπιτήδεια ἔχοντα Xen. — снабдить кого-л. предметами первой необходимости;
γέλωτα ἀ. τινά Plat. — поднять кого-л. на смех
6) воздвигать, строить, посвящать
ex. (τέμενός τινι Her.; τὸ θέατρον Plut.)
νεὼς ἀποδέδεικται αὐτοῖς Luc. — в их честь воздвигнут храм
7) обнаруживать, доказывать
ex. (ἦθος τὸ πρὸς τοκέων Aesch.)
ψευδόμενόν τι ἀποδεῖξαι Her. — изобличить лживость чего-л.;
πολέμιοι ἀποδεδειγμένοι Xen. — заведомые (явные) враги;
ἀ., ὡς δυνατὰ ταῦτα γίγνεσθαι Plat. — доказывать, что возникновение этого возможноἀποδεικνύω

Xen., Polyb.; только praes. = ἀποδείκνυμι


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика