Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 018

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 018
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 018) с русским переводом и комментариями.αἰολίων

-ωνος Эолион, сын Эола, т.е. μάκαρ HH.αἰόλλω

1) поворачивать (на огне), обжаривать
ex. (γαστέρα ἔνθα καὴ ἔνθα Hom.)
2) med.-pass. становиться пестрым, окрашиваться
ex. (ὄμφακες αἰόλλονται Hes.)αἰολοβρόντης

αἰολο-βρόντης
-ου громовержец (эпитет Зевса) Pind.αἰολοθώρηξ

αἰολο-θώρηξ
-ηκος adj. одетый в пеструю или сверкающую броню
ex. (μενέσθιος Hom.)αἰολοκένταυρος

αἰολο-κένταυρος
эолокентавр (фантастич. существо) Luc.αἰολομήτης

adj. Hes. = αἰολόμητιςαἰολόμητις

αἰολό-μητις
-ιος adj. хитроумный, изобретательный
ex. (προμηθεύς Hes.; θεός, sc. Ἥρα Aesch.)αἰολομίτρης

αἰολο-μίτρης
-ου adj. m
1) опоясанный сверкающим или пестрым поясом
ex. (Ὀρέσβιος Hom.)
2) (v. l. αἰολόμιτρος) с пестрой митрой на голове
ex. (πέρσαι Theocr.)αἰολόπωλος

αἰολό-πωλος
2
мчащийся на быстрых конях, быстроконный
ex. (φρύγες Hom.; κάστωρ Theocr.)αἰόλος

3, редко 2
1) проворный, подвижный
ex. (οἶστρος, σφῆκες, εὐλαί, ὄφις Hom.)
χορείαν αἰόλαν φθέγξασθαι Arph. — с песнями закружиться в быстром хороводе;
πόδας αἰ. ἵππος Hom. — резвоногий конь
2) переливчатый, пятнистый, пестрый
ex. (οστρακον HH.; δράκων Soph.)
αἰόλα σάρξ Soph. — тело, испещренное следами язв;
αἰόλα νύξ Soph. — звездная ночь
3) переменчивый, многообразный
ex. (ἡμέραι Arst.; ἀνθρώπων κακά Aesch.)
συρίγγων αἰόλαι ἰαχαί Eur. — переливчатые звуки сиринг
4) хитроумный
ex. (ψεῦδος Pind.; μηχάνημα σφιγγός ap. Plut.)αἴολος


ex. (Hom. тж. αἴωλος) Эол
1) сын Гиппота, страж ветров Hom.
2) сын Геллена, царь Магнесии, отец Сизифа, Ксута и др., миф. родоначальник эолийцев Hes., Pind., Her.αἰολόστομος

αἰολό-στομος
2
многозначный, двусмысленный
ex. (χρησμός Aesch.)αἰόλου

νῆσοι αἱ Эоловы острова (к сев.-зап. от Сицилии, ныне Липарские) Thuc.αἰολόχρως

αἰολό-χρως
-ωτος adj. многоцветный, т.е. усеянный звездами, звездный
ex. (νύξ Eur.)αἰολο-

в сложн. словах = αἰόλοςαἴπεια

Эпия или Эпея
1) город в Мессении, на зап. берегу Мессенского залива Hom.
2) город на сев. побережье Кипра Plut.αἰπεινός

3
1) высоко вздымающийся, высокий
ex. (πτολίεθρον, μυκάλης κάρηνα Hom.; βάθρον Soph.; Ἴλιον Eur., Theocr.; πυραμίδες Anth.)
2) перен. высокий, возвышенный
ex. (σοφία Pind.)
3) высокомерный
ex. (λόγοι Pind.)
4) недоступный, непостижимый, загадочный
ex. (μαντεῖα Eur.)αἴπερ

дор. Theocr. = εἴπεραἰπήεις

-ήεσσα -ῆεν
1) высокий
ex. (πήδασος Hom.)
2) стремительный
ex. (καταιγίς Anth.)αἰπολέω

пасти (коз и вообще мелкий скот) Lys., Theocr.; pass. пастись Aesch.αἰπολικός

3
пастушеский
ex. (σύριγγες Anth.)αἰπόλιον

τό
1) (преимущ. о козах) стадо Hom., Her., Soph., Plut.
2) пастбище для коз Hom., Anth.αἰπόλος

αἰ-πόλος
дор. (in crasi) ᾡπόλος козопас Hom., Plat., Theocr., Men., Anth.αἶπος

-εος τό
1) высота, крутизна, круча, гора
ex. (Ἀθῷον αἶ. Aesch.; παρνάσσιον αἶ Theocr.)
2) трудность, трудная задача
ex. πρὸς αἶ. ἔρχεσθαι Eur. — быть трудным;
αἶ. ὁδοῦ Eur. — утомительность путиαἰπός

3
1) высокий
ex. (πόλις Hom.)
2) свергающийся с высоты
ex. (στυγὸς ῥέεθρα Hom.)αἶπυ

или αἰπύ -εος τό Эпи (город Нестора в Пелопоннесе) Hom.αἰπυδολωτής

αἰπυ-δολωτής
2
необычайно хитрый, коварный
ex. (λυμάντορες Timon ap. Sext.)αἰπυμήτης

αἰπυ-μήτης
-ου adj. m лелеющий высокие помыслы
ex. (προμηθεύς Aesch.)αἰπύνωτος

αἰπύ-νωτος
2
расположенный высоко в горах, высокогорный
ex. (δωδώνη Aesch.)αἰπύς

-εῖα -ύ
1) высоко вздымающийся, высокий; крутой; отвесный
ex. (ὄρος, πέτρη, τεῖχος Hom.)
αἰ. ούρανός Soph. — небесная высь;
βρόχος αἰ. Hom. — отвесно висящая петля;
αἰπὺ πτολίεθρον Hom. — высоко расположенный или высокостенный город;
αἰπυτάτου ἐπ΄ ἀκρέμονος Anth. — на самой высокой ветке
2) стремительный, быстрый
ex. (ὄλεθρος, φόνος Hom.; θάνατος Pind.)
3) бурный, яростный
ex. (χόλος Hom.)
4) глубокий
ex. (σκότος Pind.; σοφίη Anth.)
αἰπεῖα ἰωή Hes. — глухой шум;
ὁρμαίνων δόλον αἰπὺν ἐνὴ φρεσίν HH. — глубоко в душе замышляя хитрость
5) трудный, тяжелый
ex. (πόνος Hom.)
αἰπύ οἱ ἐσσεῖται Hom. — трудно ему будетαἰπύτιος

3
(ῠ) принадлежащий Эпиту, эпитов
ex. (τύμβος Hom.)αἴπυτος

αἴπῠτος
Эпит (сын Элата, миф. царь Аркадии) Pind.αἶρα

бот. плевел Arst., Plut.αἱρεσιάρχης

αἱρεσι-άρχης
-ου глава (философской) школы Sext.αἱρέσιμος

2
могущий быть взятым (штурмом), уязвимый
ex. (τεῖχος Xen.)αἵρεσις

-εως
1) взятие, овладение, захват, завоевание
ex. (βαβυλῶνος Her.; τῆς πόλεως Thuc.)
2) свобода выбора, выбор
ex. (αἵ. καὴ κρίσις Isocr.; αἵρεσίν τινι διδόναι Her., προβάλλειν или προτιθέναι Plat.)
διακρῖναι τέν αἵρεσιν Her. — сделать выбор;
οἷς αἵ. γεγένηται Thuc. (те), у которых есть возможность выбирать;
οὐκ ἔχει αἵρεσιν Plut. — нет свободы выбора
3) выборы, избрание Thuc., Arst.
4) избранные лица
ex. αἵ. τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς Plat. — выборные от Ареопага
5) стремление, тяготение, влечение, склонность
ex. (τινος Plat. и πρός τινα Dem., Polyb.)
αἵ. Ἑλληνική Polyb. — ревностное изучение греческой словесности
6) направление, школа, учение
ex. (τοῦ περιπάτου αἵ. Polyb.)
αἱ τῆς φιλοσοφίας αἱρέσεις Sext. — философские школы
7) секта
ex. ( αἵ. τῶν σαδδουκαίων NT.)αἱρετέος

3
достойный быть избранным
ex. (μαθήματα Xen.)αἱρετίζω

тж. med. избирать, отдавать предпочтение, предпочитать
ex. (τινά и τι Babr., NT.)αἱρετικός

I.
3
умеющий выбирать
ex. αἱ. ὧν χρή Plat. — выбирающий то, что нужно
II.
сектант, еретик NT.αἱρετικῶς

выбирая, с разбором Diog.L.αἱρετιστής

-οῦ
1) сторонник, приверженец Diod., Diog.L.
ex. οἱ τῆς προαιρέσεως γεγονότες αἱρετισταί Polyb. — примкнувшие к данной программе
2) филос. основатель школы, основоположник (учения) Diog.L.αἱρετός

3
<adj. verb. к αἱρέω>
1) могущий быть взятым или завоеванным
ex. κατὰ μὲν τὸ ἰσχυρὸν οὐκ αἱ., δόλῳ δὲ αἱ. Her. — могущий быть взятым не силой, а хитростью
2) постижимый, понятный
ex. (νοητὸς καὴ φιλοσοφίᾳ αἱ. Plat.)
3) избираемый или избранный, выборный
ex. (βασιλεῖς, δικασταί Plat.; ἀρχή Isocr., Arst.; ἄνδρες Plut.)
οἱ αἱρετοί Xen. — делегаты, посланцы
4) заслуживающий выбора, предпочтительный, желательный
ex. (τινι Her.)
ζοῆς πονηρᾶς θάνατος αἱρετώτερος Men. — смерть предпочтительнее порочной жизниαἱρεύμενος

эп.-ион. part. med. к αἱρέωαἱρέω

(impf. ᾕρεον и ᾕρουν - ион. αἵρεον, fut. αἱρήσω, aor. 2 εἷλον, pf. ᾕρηκα - ион. ἀραίρηκα; med.: fut. αἱρήσομαι, aor. 1 ᾑρησάμην и εἱλάμην, aor. 2 εἱλόμην, inf. aor. ἑλεῖν, pf. ᾕρημαι; pass.: fut. αἱρεθήσομαι и ᾑρήσομαι, aor. ᾑρεθην, pf. ᾕρημαι) тж. med.
1) брать, хватать
ex. (τι χερσίν, ἐν и μετὰ χερσίν, χειρὸς ἑλεῖν τινα Hom.)
κατακτεῖναί τινα ἑλών Soph. — схватить и убить кого-л.;
ἑλέσθαι ἔγχος Hom. — взять свое копье;
ὕπνον τε καὴ σῖτν αἱρεῖσθαι Thuc. — спать и (= или) есть;
ἄριστον αἱρεῖσθαι Her. — завтракать
2) ловить
ex. (λέοντα ἐν βρόχοις Eur.; τοὺς φεύγοντας Lys.; μέγαν ἰχθύν Theocr.)
3) завладевать, захватывать
ex. (πόλιν Hom., Aesch., Her., Thuc.; χώραν Soph.)
αἱ. τὰς πόλιας χώμασι Her. — брать города с помощью осадных работ;
σκότος μιν εἷλεν Hom. — тьма охватила его;
κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα Soph. — да постигнет его злая судьба;
δελεάσμασί τινα ἑλεῖν Arph. — поймать кого-л. на приманку;
ἐπ΄ αὐτοφώρῳ ἑλεῖν τινα Eur. — поймать кого-л. на месте преступления;
ἐμὲ δέος ᾕρει Hom. — страх объял меня;
μῶν σ΄ οἶκτος εἷλε ; Eur. — разве тебя охватило сострадание?
4) понимать, постигать
ex. ἱκανῶς αἱρήσειν τι Plat. — получить достаточное представление о чем-л.
5) приобретать, выигрывать (на состязании)
ex. (στεφάνους Pind.)
κῦδος ἑλεῖν Hom. — стяжать славу
6) выигрывать
ex. αἱ. δίκην или γραφήν Dem., Plut.— выигрывать судебный процесс;
οἱ δίκῃ καὴ ψήφῳ ἑλόντες Dem. — выигравшие процесс по приговору суда;
ἀγὼν ᾑρέθη Soph. — борьба окончилась победой
7) поражать, убивать
ex. (τινα χαλκῷ или ἔγχεσιν, Ἕκτωρ ἕλε σχεδίον Hom.)
τοῦτ΄ ἔστιν ὃ ἐμὲ αἱρήσει, ἐάν περ αἱρῇ Plat. — если меня что-л. погубит, то именно это
8) одерживать верх, побеждать
ex. (τινα Hom.)
αἱ. κακά Eur. — превозмогать несчастья
9) привлекать на свою сторону
ex. (τὰ πονηρὰ ἀνθρώπια Xen.; ὑπὸ χρημάτων αἱρεθῆναι Plut.)
10) побуждать, убеждать, внушать
ex. ὅ τί μιν λόγος αἱρέει Her. — столько, сколько ему заблагорассудится;
αἱροῦντος λόγου Plat. — по велению здравого смысла;
ὅ τι ἂν αὐτὸς λογισμὸς αἱρῇ Aeschin. — как показал бы (простой) расчет;
χαλεπώτερον ἑλεῖν, ὡς …— трудновато доказать, что …
11) med. принимать, одобрять
ex. τέν γνώμην τινὸς αἱρέεσθαι Her. — присоединяться к чьему-л. мнению;
Ἀθηναίους или τὰ Ἀθηναίων ἑλέσθαι Thuc. — стать на сторону афинян;
τὰ Ἀριστοτέλους ᾑρῆσθαι Luc. — примкнуть к школе Аристотеля;
σὺ οὖν πότερον αἱρεῖ ; Plat. — так к которому же (мнению) ты склоняешься?;
οὐ μέν εἱλόμην ῥαθυμεῖν Isocr. — однако я не сложил рук
12) отнимать, снимать
ex. (ἀχλὺν ἀπ΄ ὀφθαλμῶν Hom.)
τὸν δ΄ ἄτη φρένας εἷλε Hom. — ум у него помутился (досл. помрачение отняло у него разум)
13) изобличать, уличать
ex. (τινά τινος Arph., τινά τι Isocr.)
αἱ. τινα κλέπτοντα Arph., Plat.— уличать кого-л. в воровстве
14) преимущ. med. выбирать, избирать
ex. Ὠρίων΄ ἕλετο Ἠώς Hom. — Эос избрала себе Ориона (в мужья);
αἰρεῖσθαί τινά τινα Her., Thuc., Xen.— выбирать кого-л. кем-л. (в качестве кого-л.);
αἱρεῖσθαί τινα ἄρχειν или ἐπὴ τέν ἀρχήν Plat. — выбирать кого-л. начальником
15) med. предпочитать
ex. (τι πρό τινος Her., Xen., τι ἀντί τινος Xen., Arst., Dem. и τί τινος Soph.)
μᾶλλον αἱροῦμαι ὧδε τεθνάναι ἢ ἐκείνως ζῆν Plat. — я предпочитаю так умереть, чем этак житьαἰρόπινον

αἰρό-πινον
τό сито для отделения плевела от пшеницы Arph.αἴρω

эп.-ион. ἀείρω (aor. ἦρα, ἤειρα и ἄειρα, pf. ἦρκα; med.: aor. 1 ἠράμην, pf. ἦρμαι; pass.: fut. ἀρθήσομαι, aor. ἤρθην, pf. ἦρμαι) тж. med.
1) поднимать
ex. (ὑψόσε τι Hom.; τινὰ ἀπὸ γῆς Plat.)
αἰετὸς ἐς αἰθέρα ἀέρθη Hom. — орел поднялся в небо;
ὀρθὸν αἴ. κάρα Aesch., — поднимать голову;
μάχαιρά οἱ ἄωρτο Hom. (сбоку) у него был подвешен нож;
τινὸς ἄντα ἔγχος ἀεῖραι Hom. — поднять копье на кого-л.;
ὅπλα ἀρέσθαι Xen. — пустить в ход оружие;
τὰ σημεῖα ἤρθη Thuc. — сигнальные значки были подняты (к бою);
ὀφθαλμὸν ἄρας, εἶδέ με Soph. — подняв глаза он увидел меня;
κοῦφον αἴ. βῆμα ἔς τι Eur. — спешить куда-л.;
αἴ. τινὰ εἰς ὕψος или ἐπαίνῳ ὑψηλόν Eur. — превозносить кого-л. до небес;
τὰ ἱστία ἀείρασθαι Hom. или ἱστοὺς ἀρέσθαι Xen. — поднять паруса;
τὸ ὕδωρ ᾔρετο Xen. — вода поднялась;
αἴ. θεούς Plat. или μηχανέν αἴ театр. Plut. — поднимать на сцену машину с богами (для развязки драматического действия), перен. пускать в ход чрезвычайные средства;
ζυγὸν ἀ. Thuc. — принять на себя ярмо
2) возводить, строить
ex. (τεῖχος Thuc.)
ὄλβος, ὃν δαρεῖος ἦρεν Aesch. — процветание, которое создал Дарий
3) захватывать, похищать, уводить
ex. (μῆλα ἐξ Ἰθάκης Hom.)
ἀρθῆναι φόβῳ Aesch. или δείμασι Eur. — быть охваченным страхом
4) убирать прочь, удалять
ex. (τινὰ ἐκ τῆς πόλεως Plat.)
ἀρθείσης τῆς τραπέζης Plut. — когда стол был унесен;
εἰ θενεῖς τὸν ἄνδρα τοῦτον, αὐτὸς ἀρθήσει τάχα Arph. — если ударишь его, сам будешь немедленно уничтожен;
συνθήκας ἄρασθαι Diog.L. — отменять (расторгать) договоры
5) лог. отрицать
ex. (οὔτε αἴρειν τι, οὔτε τίθεσθαι Sext.)
6) подниматься
ex. ἕως ἂν ἥλιος αἴρῃ Soph. — пока будет восходить солнце
7) стойко выдерживать, переносить
ex. (μόρον πολυπενθῆ Aesch.; ἆθλον Soph.)
8) med. приобретать, получать
ex. ἕλκος ἀρέσθαι Hom. — получить рану;
κῦδος ἀρέσθαι Hom. — стяжать славу;
νίκας ἀρέσθαι Pind. — одержать победы;
ὄγκον ἀρέσθαι Soph. — возгордиться
9) med. брать (что-л.) на себя, предпринимать
ex. (πόλεμον Aesch., Her., Thuc., Xen.; πόνον Eur.)
πατρὴ δίκας ἀρέσθαι τῶν φονευσάντων πάρα Soph. — покарать убийц отца
10) восстанавливать
ex. ἀπὸ σμικροῦ μέγα τι αἴ. Aesch. — вернуть былое величие чему-л.
11) преподносить, подавать
ex. (οῖνόν τινι Arph.)
αἶρε τὸ νᾶμα Theocr. — принеси воды
12) воен. отправлять
ex. τὰς ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς Thuc. — выйдя на кораблях в море;
στόλον ἀπὸ τῆς χώρας ἆραι Aesch. — отплыть с флотом
13) воен. отправляться
ex. ἄρας τῷ στρατῷ Thuc. — выступив в поход с войском;
ἆραι ἐκ τῶν Ἀχαρνῶν Thuc. — покинуть район Ахарны;
νόστον ἀρέσθαι Eur. — пуститься в обратный путь
14) увеличивать, расширять
ex. ὑψοῦ αἴ. θυμὸν λύπαισι Soph. — целиком предаваться своему горю;
δύναμις τῶν Ἀθηναίων ᾔρετο Thuc. — могущество афинян возросло;
τῷ λόγῳ τὸ πρᾶγμα αἴ. Dem. — раздувать вопрос, преувеличивать значение дела;
ῇρθη μέγας Dem. — он достиг большого могуществаαἶσα


1) судьба, рок, участь, (пред)определение, олицетв. богиня судьбы
ex. ἅσσα οἱ αἶ. γεινομένῳ ἐπένησε λίνῳ Hom. — то, что ему было на роду написано (досл. то, что ему при рождении судьба спряла изо льна);
διὸς αἲση Hom. — по велению Зевса;
ὑπὲρ αἶσαν Hom. — вопреки судьбе;
ἐν αἴσᾳ Aesch. — по воле рока
2) предел жизни, век
ex. ἐπεὴ νύ τοι αἶ. μίνυνθά περ Hom. — ибо жить тебе положено немного
3) законность, справедливость, право
ex. κατ΄ αἶσαν Hom., οὐδ΄ ὑπὲρ αἶσαν Hom. — справедливо, не зря;
παρ΄ αἶσαν Pind. — противозаконно
4) часть, доля
ex. (ληΐδος Hom.)
τίειν τινὰ ἐν καρὸς αἴσῃ Hom. — ни во что не ставить кого-л. (досл. ценить кого-л. наравне с соломинкой);
ἔργοιο τρίτη αἶ. Hes. — треть работыαἰσαγέης

αἰσᾰγέης
ὄρος τό Эсагейская гора (близ г. κλάρος в Мал. Азии) HH.{*}αἴσακος

миртовая или лавровая ветвь (ее держали в руке во время религиозных песнопений) Plut.αἰσάλων

-ωνος зоол. предполож. кобчик (Falco aesalon) Arst.αἴσαρος

αἴσᾱρος
Эсар (речка в Бруттии, близ Кротона) Theocr.αἴσηπος

Эсеп
1) река, впадающая в Пропонтиду близ Кизика Hom.
2) речной бог Hes.αἰσθάνομαι

(fut. αἰσθήαομαι, aor. 2 ᾐσθόμην, pf. ᾔσθημαι)
1) ощущать, воспринимать, чувствовать (т.е. слышать, видеть, обонять)
ex. (τινος или τι Soph., Arph., Xen., Plat.)
ἐξ ὧν ἐγὼ ἀκοῇ αἰσθάνομαι Thuc. (насколько можно судить) по тому, что я слышал;
τῇ ὀσμῇ αἰ. — обонять;
ὁρᾶν, ἀκούειν καὴ τἄλλα αἰ. Plat. — видеть, слышать или иметь другие ощущения;
ὁπότε τις αἴσθοιτο κάμνων Thuc. — как только кто-л. чувствовал себя больным
2) замечать, узнавать, понимать
ex. (τινος Eur. и τι Thuc., реже περί τινος Thuc.)
αἰ. ἀγαθῶν καὴ κακῶν Xen. — уметь различать добро и зло;
αἰ. ὑπό τινος, ὅτι … Thuc. — узнать от кого-л. что …
3) обладать здравым смыслом, быть разумным
ex. αἰσθανόμενος Thuc. — здравомыслящий человекαἴσθημα

-ατος τό
1) чувство, чувственное восприятие
ex. τὰ αἰσθητὰ καὴ τὰ αἰσθήματα Arst. — чувственно постигаемые свойства и чувственные восприятия
2) чувствование, ощущение, понимание
ex. αἴ. τοι κἀν νηπίοις γε τῶν κακῶν ἐγγίγνεται Eur. — даже детям свойственно чувствовать несчастьяαἴσθησις

-εως
1) чувство
ex. (τοῦ ὁρᾶν Plat.; ὀσμῆς Arst.)
2) чувствование, ощущение
ex. αἱ διὰ τῶν ῥινῶν αἰσθήσεις Plat. — обонятельные ощущения;
αἴσθησιν λαμβάνειν (λαμβάνεσθαι), αἰσθάνεσθαι или ἔχειν τινός Plat. — иметь ощущение чего-л., чувствовать что-л.;
αἴσθησιν παρέχειν τινός Thuc. — давать чувствовать что-л.;
αἴσθησιν ἔχειν τινί Plat. — быть воспринимаемым (ощущаться) кем-л.
3) сообразительность, понятливость
ex. βραδεῖα αἴ. Plut. — медленная восприимчивость
4) охот. звериный след
ex. καταπατεῖν τὰς αἰσθήσεις Xen. — идти по следамαἰσθητήριον

τό
1) филос. (лат. sensorium) орган чувств, чувствилище Plat., Arst., Sext.
2) чувство, способность
ex. (τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα πρός τι NT.)αἰσθητής

-οῦ чувствующий, ощущающий
ex. (τινος Plat.)αἰσθητικός

3
1) чувствующий, ощущающий
ex. (ζωή Arst.; περί τινος Plat. или αἰ. τινος Plut.)
2) чувственно воспринимаемый, чувственный
ex. (τὰ αἰσθητικὰ καὴ τὰ σωματικά Plut.)αἰσθητικῶς

чувственным образом, посредством чувств
ex. αἰ. ἔχειν Arst. — восприниматься чувствамиαἰσθητός

3 и 2
<adj. verb. к αἰσθάνομαι> воспринимаемый чувствами, чувственный Plat., Sext.αἰσθητῶς

Arst., Plut. = αἰσθητικῶςαἴσθομαι

(только praes.) Thuc., Plat., Isocr. = αἰσθάνομαιαἴσιμα

αἴσῐμα
adv. в меру, умеренно
ex. (πίνειν Hom.)αἰσιμία

αἰσῐμία
счастье, радость
ex. χαίρειν ἐν αἰσιμίαισι πλούτου Aesch. — наслаждаться богатствомαἴσιμος

αἴσῐμος
2 и 3
1) назначенный судьбой, роковой, неизбежный
ex. (ἦμαρ Hom.)
οὔ τοι δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστι Hom. — не суждено тебе быть покоренным
2) справедливый; подобающий, надлежащий
ex. αἴ. φρένας Hom. — разумный;
ταῦτα αἴσιμα εἶπες Hom. — эти слова твои справедливы;
μέ φρεσὴν αἴσιμα εἰδώς Hom. — не знающий справедливостиαἰσιόομαι

считать благоприятным предзнаменованием
ex. (τι Plut.)αἴσιος

2, реже 3
1) благоприятный, предвещающий счастье
ex. (βροντή Pind., Soph., Plut.; οἰωνοί Xen.)
ἐν ἡμέρᾳ τῇδ΄, αἰσία γάρ Eur. — в этот день, ибо он сулит счастье
2) подходящий, удачный, счастливый
ex. (ὁδοιπόρος Hom.)
αἴ. προσήκεις Soph. — ты вовремя пришелαἰσίως

счастливо, удачно
ex. εἰ αἰ. ἔλθοιμεν Eur. — да будет счастлив наш приходαἰσονίδας

αἰσονίδᾱς
-ου дор. = αἰσονίδηςαἰσονίδης

дор. αἰσονίδᾱς -ου сын Эсона, т.е. Ἰάσων Pind., Theocr.ἄισος

ἄ-ῑσος
2
Pind. = ἄνισοςαἰσυητήρ

αἰσῡητήρ
-ῆρος Hom. v. l. = αἰσυμνητήραἰσυήτης

-αο Эсиэт (троянский герой) Hom.αἰσυλοεργός

αἰσῠλο-εργός
2
творящий беззаконие, преступный
ex. (Hom. - v. l. ὀβριμοεργός)αἴσυλος

αἴσῠλος
2
преступный, нечестивый Hom., HH., Anth.αἰσύμη

(ῡ) Эсима (город во Фракии)
ex. ἐξ αἰσύμηθην Hom. — из Эсимыαἰσυμνάω

повелевать, править
ex. (χθονός Eur.)αἰσυμνητεία


1) выборная монархия
ex. (αἰ. ἐστὴν αἱρετέ τυραννίς Arst.)
2) власть Diog.L.αἰσυμνητήρ

-ῆρος Hom. = αἰσυμνήτηςαἰσυμνήτης

-ου эсимнет
1) председатель или судья на состязании Hom.
2) выборный носитель верховной власти Arst.
3) начальник, староста - αἰ. τῶν ἀγρῶν Theocr.αἰσυμνητία

Diog.L. v. l. = αίσυμνητείααἰσχίνης

-ου Эсхин
1) философ, ученик и друг Сократа Plat.
2) афинский оратор, противник Демосфена, глава промакедонской партии, 389 г. - 314 г. до н.э.
3) родом из Неаполя, философ, стоявший во главе Академии в конце II в. до н.э. Diog.L.αἴσχιστος

superl. к αἰσχρόςαἰσχίων

compar. к αἰσχρόςαἶσχος

-εος τό
1) тж. pl. стыд, позор Hom., Hes., Aesch.
2) позорные дела Hom.
3) уродливость, безобразие Xen., Plat., Arst., Plut.αἰσχόω

Eur. = αἰσχύνωαἰσχριωνίη

φυλή Эсхрионская фила (ветвь самосцев, населявшая г. Оасис в Египте) Her.αἰσχροεργέω

αἰσχρο-εργέω
стяж. αἰσχρουργέω предаваться противоестественному разврату Sext.
ex. τὰ αἰσχρουργούμενα Diog.L. — развратные поступкиαἰσχροεργία

αἰσχρο-εργία
стяж. αἰσχρουργία позорное поведение, постыдные поступки, разврат Eur., Xen., Aeschin.αἰσχροκέρδεια

низкая алчность, корыстолюбие Soph., Lys., Xen., Plat., Isae.αἰσχροκερδής

αἰσχρο-κερδής
2
алчный, корыстолюбивый Her., Eur., Plat., Arst.αἰσχροκερδία

v. l. = αἰσχροκέρδειααἰσχροκερδῶς

своекорыстно, из алчности NT.αἰσχρολογέω

αἰσχρο-λογέω
держать непристойные речи Plat.αἰσχρολογία

непристойная речь, сквернословие Xen., Plut.
ex. κατά τινος αἰ. Polyb. — брань по чьему-л. адресуαἰσχρόμητις

αἰσχρό-μητις
-ιος adj. дающий позорные советы
ex. (παρακοπά Aesch.)αἰσχρόν

τό стыд, позор Soph., Arst., Dem., Plut.αἰσχροποιός

αἰσχρο-ποιός
2
бесстыдный в своих поступках, не знающий стыда Eur.αἰσχροπραγέω

αἰσχρο-πρᾱγέω
совершать позорные поступки Arst.αἰσχρορρημοσύνη

αἰσχρο-ρρημοσύνη
Dem. = αἰσχρολογία


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика