Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 109

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 109
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 109) с русским переводом и комментариями.αὔτως

атт. тж. αὕτως
1) также точно, таким же образом
ex. (αὕ. δε καὴ σύ Soph.; αὔ. …ὥστε Hom.)
2) таким вот образом, именно так
ex. τί σὺ κήδεαι αὔ. ἀνδρῶν ; Hom. — отчего ты так о них заботишься?
3) все еще, по-прежнему
ex. (λευκὸς ἔτ΄ αὔ. λέβης Hom.)
4) вполне, вовсе, совершенно
ex. (νήπιος αὔ. Hom.)
5) всего лишь, просто-напросто, просто так
ex. (οὐκ αὔ. μυθήσομαι, ἀλλὰ σὺν ὅρχῳ Hom.)
6) напрасно, зря
ex. (αὔ. ἐπέεσσι ἐριδαίνομεν Hom.)
αὕ. γανόωντα ὅπλα Anth. — сверкающее без пользы, т.е. лежащее без дела оружие
7) и без того, и так уж
ex. (καὴ αὔ. μ΄ αἰεὴ νεικεῖ Hom.; ἀλλ΄ αὔ. ἐξεμαρὰνθη Theocr.)αὐτ-

= αὐτο-αὔχα

дор. = αὔχηαὐχάται

οἱ авхаты (одно из скифских племен) Her.αὐχενίζω

перерезывать горло
ex. (τοὺς μὲν ηὐχένιζε, τοὺς δ΄ ἔσφαζε Soph.)αὐχένιος

3
шейный
ex. (τένοντες Hom.)αὐχέω

1) хвалиться, хвастаться
ex. (ἐπί τινι Batr., Anth. и τινι Eur.: τοσοῦτον Her.; τι Anth.)
αὐχοῦσιν νικηθέντες ὑφ΄ ἁπάντων ἡσσῆσθαι Thuc. — будучи побеждены, они хвалятся, что уступили (лишь) соединенным силам всех (противников)
2) гордо утверждать, иметь смелость говорить или надеяться
ex. διὰ μακροῦ χρόνου τάδ΄ ηὔχουν ἐκτελευτήσειν θεούς Aesch. — я надеялся, что боги нескоро исполнят это;
οὐκ ηὔχει χεῖρας ἵξεσθαι σέθεν Eur. — он не ожидал, что попадется в твои рукиαὔχη

дор. αὔχα только pl. гордыня, высокомерие Pind.αὐχήεις

-ήεσσα -ήεν горделивый, величавый
ex. (βοῦς Hom.)αὔχημα

-ατος τό
1) гордость, самоуверенность Thuc.; pl. Plat.
2) гордость, краса
ex. (χθονός Soph.)
3) слава, величие
ex. (ἐς τόδ΄ ἕσσι αὔ. τινα Soph.; λαμπρότης καὴ αὔ. Thuc.)αὐχήν

-ένος
1) шея
ex. (Hom., Hes.; pl. Soph., Anth.; αὐ. τὸ μεταξὺ προσώπου καὴ θώρακος Arst.)
2) затылок
ex. (αὐ. ἀστραγάλων ἐάγη Hom.)
3) горло Hes.
4) ущелье, лощина, горный проход Her.
5) перешеек Her., Xen., Polyb.
6) пролив Aesch., Her., Arst., Plut.
7) разветвление, развилка, раздвоение
ex. (ποταμοῦ Her.)αὔχησις

-εως хвастовство, похвальба Thuc.αὐχθῆναι

inf. aor. pass. к αὔξωαὐχμάω

см. αὐχμέω...αὐχμέω...

αὐχμάω, αὐχμέω
1) быть сухим Plat.
2) быть покрытым пылью, быть грязным Arph., Plat., Arst., Plut., Luc.αὐχμήεις

-εσσα -εν HH. = αὐχμηρός 2αὐχμηρός

3
1) сухой
ex. (τόπος Plat.; θέρος Arst.; καρποί Diod.; νῶτα λιβύης Anth.)
αὐ. λίθος Anth. — пемза
2) нечистый, грязный, неопрятный
ex. (θρίξ Soph.; πλόκαμος Eur.; χαίτη Theocr.; βίος Luc.; αὐ. καὴ ἀνυπόδητος Plat.)
3) одетый во вретище, несчастный
ex. (λύπαι Plut.)αὐχμός


1) тж. pl. сухость, засуха Her., Thuc., Isocr., Plat., Plut.
2) сухость, бесплодность, скудость
ex. (σοφίας Plat.)
3) неопрятность, грязь
ex. (αὐ. καὴ κόνις Plat.; αὐ. καὴ ἀγροικία Plut.)αὐχμῶδες

τό Her. = αὐχμός 1αὐχμώδης

αὐχμ-ώδης
2
Eur., Arst., Plut. = αὐχμηρός 1 и 2αὔω

I.
атт. тж. αὕω зажигать Hom., Arph.
II.
(fut. ἀΰσω с ῡ, aor. ἤϋσα и ἄϋσα с ῡ)
1) кричать, восклицать Hom., Aesch., Soph.
2) звенеть, бряцать
ex. (ἀσπὴς ἄϋσεν Hom.)
3) испускать, издавать
ex. (στεναγμόν, αὐδάν Eur.)
4) громко звать, призывать
ex. (τινά Hom., Theocr.)αὔως

эол. = ἕωςἀφῄρημαι

pf. med. к ἀφαιρέωἀφῇ

3 л. sing. aor. conjct. к ἀφίημιἀφ΄

in elisione перед придых. = ἀπ(ο)ἀφάβρωμα

ἀφ-άβρωμα
-ατος τό женское платье (в Мегаре) Plut.ἀφαγνεύω

ἀφ-αγνεύω
удалять очищением
ex. (ἀπὸ τοῦ σώματος μιασμούς Plut.)ἀφαγνίζομαι

ἀφ-αγνίζομαι
приносить очистительную жертву
ex. (θεοῖς νερτέροις Eur.)ἀφαίρεσις

ἀφ-αίρεσις
-εως
1) отнятие, лишение
ex. (χρημάτων Plat.; πλούτου Plut.)
2) убывание
ex. (τὸ τῆς φθίδεως αἴτιον ἀ. τις Arst.)
3) лог. отвлечение, абстракция
ex. τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως и ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα Arst. — отвлеченные слова
4) грам. афереза (опущение начальной буквы, напр. αἶα вм. γαῖα)ἀφαιρετός

3
отделимый, устранимый
ex. (πυρὴ μόνον Plat.)ἀφαιρέω

ἀφ-αιρέω
эп. тж. ἀποαιρέω, ион. ἀπαιρέω (aor. 2 ἀφεῖλον)
1) тж. med. отнимать, лишать
ex. (τί τινι Hom., Aesch., τί τινα Aesch., Soph., τί τινος Aesch., Arph., Xen. и ἔκ τινος Aesch., Xen.)
δόλῳ ἀπαιρεθῆναι ὑπό τινος Her. — быть хитростью отнятым кем-л.;
ἀφαιρεθείς Plat. — пострадавший;
ἀπὸ τῆς ὀργῆς τέν ἀκαλήφην ἀφελέσθαι Arph. — смягчить гнев;
τέν μνήμην τινὸς ἀφελέσθαι Dem. — изгладиться из чьей-л. памяти
2) освобождать, избавлять
ex. (τινα λύπης Plut.)
3) тж. med. отделять, удалять, устранять, отстранять
ex. (τί τινος и ἀπό τινος Eur., Plat. и τι ἔκ τινος Aesch.)
4) отсекать, отрубать
ex. (τὸ ὠτίον τινός NT.)
5) уменьшать, убавлять
ex. (τοῦ πλῆθους Xen.)
6) med. снимать, совлекать
ex. (τεύχεα ὤμοιϊν Hom.)
7) med. не давать, мешать, препятствовать
ex. (τινά τινος Xen., Plat. и τινα μέ ποιεῖν τι Soph.)
ἀ. ὄμμα τινὸς εἰσορᾶν τι Eur. — закрывать что-л. от чьих-л. взоров;
ἀφελομένης νυκτὸς τὸ ἔργον Thuc. — когда (наступившая) ночь прервала битву;
ἀ. τέν δίωξιν Plut. — отрезать путь к преследованию
8) med. увлекать, уносить
ex. ἀ. τινα εἰς ἐλευθερίαν Isocr., Plat., Dem. и πρὸς ἐλευθερίαν Luc. — возвращать кому-л. свободуἍφαιστος

(ᾱ) дор. и Ἄφαιστος эол. = Ἥφαιστοςἀφάκη

бот. вика (разновидность Vicia cracca) Arst.ἀφάλλομαι

ἀφ-άλλομαι
1) спрыгивать, соскакивать
ex. (ἐκ νεώς Aesch.; ἐπὴ τέν κεφαλήν τινος Arph.; τοῦ ἵππου, v. l. ἀφ΄ ἵππου Plut.)
2) подпрыгивать, подскакивать
ex. (τῆς γῆς Plut.)
3) отскакивать, быть отражаемым
ex. (φῶς ἀπὸ φωτὸς ἀφαλλόμενον Plut.)
τὰ πίπτοντα καὴ ἀφαλλόμενα ὁμοίας γωνίας ποιεῖ Arst. — углы падения равны углам отраженияἄφαλος

ἄ-φᾰλος
2
без гребня или шиша (куда вставлялся султан)
ex. (κυνέη Hom.)ἀφαμαρτάνω

ἀφ-ᾰμαρτάνω
(эп. 3 л. sing. aor. 2 ἀφάμαρτεν и ἀπήμβροτεν)
1) не попадать, давать промах
ex. (Hom., Batr.; τινός Hom., Anth.)
2) терпеть неудачу Xen., Dem.
3) лишаться
ex. (τινός Hom.)ἀφαμαρτοεπής

ἀφ-ᾰμαρτοεπής
2
говорящий невпопад, болтающий зря Hom.ἀφανδάνω

ἀφ-ανδάνω
(ион. inf. aor. 2 ἀπαδεῖν) не нравиться Hom., Her., Soph.ἀφάνεια

ἀ-φάνεια
(φᾰ)
1) темнота, неясность
ex. (τύχας Pind.)
2) безвестность, незнатность
ex. (ἀξιώματος Thuc.)
3) исчезновение, гибель
ex. (λακτίζειν τι εἰς ἀφάνειαν Aesch.)ἀφανής

ἀ-φᾰνής
2
1) невидимый, незримый
ex. (τάρταρος Pind.; θεός Soph.; πόλος Arst.)
2) скрытый, спрятанный
ex. (ξιφίδιον Thuc.)
3) тайный, секретный
ex. (νεῦμα Thuc.; βούλευμα Plut.)
ἐν ἀφανεῖ Thuc., Plat. и ἐκ τοῦ ἀφανοῦς Thuc. — тайно, втайне;
μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀ. ἦν Xen. — было известно, что он прибегал к колдовству
4) таинственный, неведомый, неизвестный
ex. (νόσος Her.)
οὐκ ἀφανῆ κρινεῖτε τέν δίκην τήνδε Thuc. — не думайте, что это осуждение останется неизвестным
5) смутный, неясный
ex. (λόγος Soph.; ἐλπίς Thuc.)
6) исчезнувший, пропавший
ex. ( ἥλιος ἐκλιπὼν ἀ. ἦν Her.; ὄνομα γᾶς ἀφανὲς εἶσιν Eur.)
οἱ ἀφανεῖς Thuc. — пропавшие без вести
7) незаметный, безвестный
ex. (ἀ. καὴ ταπεινός Dem.)
8) (об имуществе) обращенный в деньги, наличный
ex. (πλοῦτος Arph., Men.)
ἀφανῆ καταστῆσαι τέν οὐσάν Lys. — обратить имущество в деньгиἀφανίζω

ἀ-φᾰνίζω
1) делать невидимым, закрывать, застилать, затмевать
ex. (ἥλιον νεφέλη ἠφάνισε Xen.; σελήνη ἠφανίσθη Plut.)
2) скрывать, убирать, прятать ex. (τινά и τι Her., Thuc., Xen.); pass. угасать ex. (τὸ πῦρ ἠφανίσθη Plut.); иссякать ex. (ποταμοὴ ἀφανίζονται Arst.); исчезать
ex. ἀφανισθῆναι ἐξ ἀνθρώπων Her., Lys., Isocr. — умереть, не быть в живых;
ὑπὲρ τοὺς τῆς ζώρας ὅρους ἀφανισθῆναι Plat. — быть удаленным за пределы страны;
κατακαυθεὴς ἠφανίσθη Her. — он сгорел бесследно
3) уничтожать, разрушать
ex. (ἱερά Dem.; τὰς Ἀθήνας Xen.)
4) истреблять
ex. (ἐλαίαν Lys.; τὸ γένος Plat.)
5) смывать, сглаживать
ex. (ἀφανίζει δρόσος τὰ ἴχνη Xen.)
6) заглаживать
ex. (ἀγαθῷ κακόν Thuc.)
7) уводить, уносить, похищать
ex. (τινὰ πόλεος Eur.; μέ ἐᾶσαι ἀφανισθῆναι παῖδας καὴ γυναῖκας Xen.)
8) обращать в наличные деньги, т.е. расточать
ex. (οὐσίαν Aeschin., Dem.)
9) умалять, помрачать
ex. (τὰς πατρικὰς ἀρετάς Thuc.; ἀνδρὸς ἐνδόξου τιμάς Plut.)ἀφάνισις

ἀ-φάνισις
-εως (φᾰ)
1) исчезновение
ex. (τοῦ Ἀριστέω Her.; Ἡρακλέους ἐν οἴτῃ Arst.)
2) прекращение, конец
ex. (πάντων λόγων Plat.)
3) уничтожение, отмена
ex. (τῆς δίκης Arph.)ἀφανισμός

ἀ-φᾰνισμός

1) уничтожение, истребление
ex. (ἀπώλεια καὴ ἀ. Polyb.; τῶν πόλεων αὐτάνδρων Diod.)
2) похищение (sc. τοῦ νεανίσκου Luc.)
3) убыль, ущерб
ex. (οἱ ἀφανισμοὴ τῆς σελήνης Plut.){*}ἀφανιστής

ἀφᾰνιστής
-οῦ разрушитель
ex. (Plut. - v. l. δανειστής)ἄφαντασίωτος

ἄ-φαντᾰσίωτος
2
лишенный воображения Plut.ἀφάνταστος

ἀ-φάνταστος
2
Sext. = ἀφαντασίωτοςἄφαντος

ἄ-φαντος
2
1) невидимый, сокровенный, тайный Pind., Soph., Plut., Sext.
2) бесследно пропавший, исчезнувший Hom.
ex. ἄφαντον οἴχεσθαι Aesch. или ἔρρειν Soph. — исчезать, пропадатьἀφανῶς

ἀ-φᾰνῶς
тайно, втайне Thuc., Xen., Plat.ἀφάπτω

ἀφ-άπτω
завязывать ex. (ἅμματα ἐν ἱμάντι Her.); pass. быть привязанным, подвешенным ex. (ἀφημμένος ἔκ τινος Theocr. и βρόχοις Plut.); свешиваться
ex. (τῶν ἀσκῶν ποδεῶνες ἀπαμμένοι Her.)ἄφαρ

ἄφᾰρ
(ᾰφ) adv.
1) тотчас же, сразу же, немедленно Hom.
2) после (э)того, тогда
ex. (ἄ. τόδ΄ λώϊόν ἐστιν Hom.; παραγγείλας ἄ. στρατεύματι Aesch.)ἀφαρεύς

-έως хвостовой плавник (у тунца-самки) Arst.Ἀφαρεύς

Ἀφᾰρεύς
-έως, эп. ῆος (ᾰφ) Афарей
1) один из греч. предводителей у стен Трои Hom.
2) царь Мессины, отец Ида и Линкея Pind.Ἀφαρητίδαι

Ἀφᾰρητίδαι
-ῶν οἱ сыновья Афарея (царя Мессины) Pind.Ἀφαρήϊος

Ἀφᾰρήϊος
3
афареев
ex. (τύμβος Theocr.)ἄφαρκτος

староатт., v. l. = ἄφρακτοςἀφάρμακτος

ἀ-φάρμακτος
2
не отравленный
ex. (κύλιξ Luc.)ἀφαρπάζω

ἀφ-αρπάζω
1) срывать, сдергивать
ex. (κόρυθα κρατός Hom.; ἄνθος Soph.; τὸν στέφανον Dem.; τέν χλαμύδα Plut.)
2) сдирать
ex. (φλοῖον τοῦ ξύλου Xen.)
3) хватать, похищать
ex. (τοὺς φθοῖς ἀπὸ τῆς τραπέζης Arph.; τὰ φορτία Plut.)
4) убирать прочь, уносить
ex. (οἰνηρὰ τεύχη Eur.)ἀφάρτερος

3
<compar. к ἄφαρ> более быстрый
ex. (ἵπποι Hom.)ἀφασία

ἀ-φᾰσία
утрата речи
ex. ἀ. μ΄ ἔχει Eur. — я ошеломлен;
εἰς ἀφασίαν ἐμβαλεῖν τινα Plat., Sext. — повергнуть кого-л. в недоумениеἀφάσσω

осязать, ощупывать
ex. (τι Her.)ἄφατος

ἄ-φᾰτος
2
1) безвестный, неведомый
ex. (ἄνδρες Hes.)
2) невыразимый, неописуемый, огромный
ex. (μέλεα Pind.; νέφος Soph.; ἄχεα Eur.; χρήματα Her.; κακά Plut.)
3) неслыханный, невероятный
ex. (λόγος Eur.; ἄ. καὴ παράλογος Polyb.)ἀφαυαίνω

ἀφ-αυαίνω
досл. высушивать, иссушать, перен. разрушать, портить ex. (ἡδονάς Plut.); pass. сохнуть, чахнуть
ex. (δίψῃ ἀφαυανθήσομαι Arph.)ἀφαυρός

3
(ᾰφ) слабый, бессильный, немощный
ex. (παῖς, βέλος Hom.; ἄνδρες Hes., Pind.; καιριώτατος καὴ ἀφαυρότατος Xen.; ἀ. καὴ μικρός Arst.; σίδαροι = ἄγκιστρον Theocr.)ἀφαυρότης

-ητος слабость, бессилие
ex. (τῶν αἰσθήσεων Anax. ap. Sext.)ἀφαυρῶς

бессильно, беспомощно
ex. (ἰδεῖν τι Anth.)ἀφαύω

ἀφ-αύω
сушить, подсушивать
ex. (τοὺς στάχυς Arph.)ἁφάω

Anth. ἀφάω ощупывать, осматривать, испытывать
ex. (ἀσπίδα καὴ θώρηκα Hom.; θησαυρόν Anth.)ἀφέῃ

(= ἀφῇ) эп. 3 л. sing. praes. conjct. к ἀφίημιἀφεγγής

ἀ-φεγγής
2
1) несветящийся, т.е. невидимый, незримый
ex. (φῶς Soph.)
2) неясный, смутный
ex. (ὀδμή Aesch.)
3) темный
ex. (νυκτὸς βλέφαρον Eur. = σελήνη; σκοτεινὸς καὴ ἀ. Plut.)
4) мрачный, зловещий
ex. (ἀφεγγές τι φέρειν τινί Soph.)ἀφεδρών

ἀφ-εδρών
-ῶνος τό отхожее место, по друг. anus
ex. (εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεσθαι NT.)ἀφέηκα

(= ἀφῆκα) эп. aor. 1 к ἀφίημιἈφείδας

-αντος Афидант (сын Полипемона, именем которого назвался Одиссей) Hom.ἀφειδέω

ἀ-φειδέω
1) не щадить, не беречь, не жалеть, пренебрегать
ex. (ψυχῆς Soph.; βίου Thuc.; τῶν ἀλλοτρίων Eur.; τῶν σωμάτων Lys.; ἑαυτῶν Plut.)
2) избегать, уклоняться
ex. (τοῦδ΄ πόνου Soph.)ἀφειδέως

ион. = ἀφειδῶςἀφειδής

ἀ-φειδής
2
1) не щадящий, не жалеющий
ex. (νεῶν καὴ πεισμάτων Aesch.; βίου Arst.; τῶν ἰδίων ἐγκομίων Plut.)
2) не считающийся с опасностями
ex. (κατάπλους Thuc.)
3) щедрый
ex. (εὐδάπανος καὴ ἀ. Plut.; δῶρα λυαίου Anth.)ἀφειδία

ἀ-φειδία

1) щедрость Plat., Plut.
2) беспощадность, пренебрежение
ex. ἀ. σώματος NT. — изнурение (т.е. умерщвление) плотиἀφειδῶς

ἀ-φειδῶς
ион. ἀφειδέως
1) щедро, не скупясь, не жалея
ex. (διδόναι Her.; τῶν χρημάτων Plut.)
ἀ. ἑαυτῶν ἔχειν Arst. — не щадить себя
2) не щадя себя, бесстрашно
ex. (ὁρμῆσαι πρὸς τὸν πόλεμον Dem.; ἐφορμᾶν πρὸς τοὺς πολεμίους Plut.)
3) безжалостно, беспощадно
ex. (φονεύειν Her.; κολάζειν Xen.; χρῇσθαί τινι Plut.)ἀφείη

3 л. sing. aor. 2 opt. к ἀφίημιἀφείθην

aor. pass. к ἀφίημιἀφείθην...

ἠφείθην, ἀφείθην
Plut. aor. pass. к ἀφίημιἀφεῖκα

pf. к ἀφίημιἀφείλκυσα

ἀφείλκῠσα
Aesch. aor. к ἀφέλκωἀφεῖλον

aor. 2 к ἀφαιρέωἀφεῖμαι

pf. pass. к ἀφίημιἀφεῖναι

inf. aor. 2 к ἀφίημιἀφείς

-εῖσα -έν part. aor. 2 к ἀφίημιἀφεκτέον

adj. verb. к ἀπέχωἀφέλεια

простота
ex. (περὴ τέν δίαιταν Polyb.; ἐσθῆτος Plut.)ἀφελής

2
1) ровный, гладкий
ex. (πεδία Arph.)
2) безукоризненный
ex. (αἰδώς Anacr.)
3) простой, неприхотливый
ex. (δεῖπνον Plut.)
4) простой, несложный
ex. (περίοδος Arst.)
5) простой, прямодушный, бесхитростный (sc. ἀνήρ Dem., Plut., Luc.)ἀφελκόομαι

ἀφ-ελκόομαι
изъязвляться
ex. τὸ ἀφηλκωμένον Arst. — изъязвленное местоἀφέλκω

ἀφ-έλκω
ион. ἀπέλκω
1) оттаскивать, отрывать
ex. (τοὺς ἱκέτας ἐκ τοῦ ἱροῦ Her.; πῶλον ἀπὸ μαστῶν Eur.; ἑαυτὸν εἰς τοὐναντίον Arst.)
2) тащить силой, угонять
ex. (τινά Xen., Plat.; τριήρεις Thuc.)
3) med. стаскивать, сдергивать
ex. (δόρατος τοὔλυτρον Arph.)
4) med. заманивать, подговаривать
ex. (τινά Plut.)
5) всасывать, впивать
ex. (θρόμβους φόνου Aesch.)ἀφελότης

-ητος простота
ex. (καρδίας NT.)ἀφελοῦμαι

fut. med. к ἀφαιρέωἀφελῶς

(ᾰ)
1) просто, неприхотливо
ex. (φαγεῖν Plut.)
2) как ни в чем не бывало
ex. (περιπατεῖν Plut.)
3) просто, простодушно
ex. (ἀφελέστατα ἔφη Plut.)ἄφενος

(ᾰ) τό (только nom. и acc. sing.; Hes., Anth. - ἄ.) богатство, изобилие, достаток Hom.ἀφέξω

fut. к ἀπέχωἄφερκτος

ἄφ-ερκτος
2
выброшенный, исключенный
ex. (μυχοῦ Aesch.)ἀφερμηνεύω

ἀφ-ερμηνεύω
истолковывать, разъяснять
ex. (τι и κατά τι Plat.)ἀφέρπω

ἀφ-έρπω
досл. уползать, перен. удаляться, уходить Soph.ἄφερτος

ἄ-φερτος
2
невыносимый, нестерпимый
ex. (πρόστριμμα, κακόν Aesch.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика