Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 036

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 036
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 036) с русским переводом и комментариями.ἀμηχανέω

ἀμηχᾰνέω
1) недоумевать, быть в недоумении, находиться в затруднении, быть смущенным или обеспокоенным
ex. (τι Aesch., Eur., Thuc., τινι Aesch., Luc., περί τινος Eur. и πρός τι Aesop.)
ποῖ λόγων, ἀμηχανῶν, ἔλθω ; Soph. — что сказать мне в своей растерянности?;
ἀ. ἀμύνειν τινί Plut. — не быть в состоянии помочь кому-л.
2) терпеть нужду
ex. ἀ. χρήματος οὐδενός Her. — ни в чем не нуждаться;
βιοτεύειν ἀμηχανῶν Xen. — жить в нуждеἀμηχανής

ἀμηχᾰνής
2
HH. = ἀμήχανοςἀμηχανία

ἀμηχᾰνία
ион. ἀμηχᾰνίη, дор. ἀμᾱχᾰνία
1) недоумение, смущение, тж. затруднительное положение Plut.
ex. ἀ. ἔχε θυμόν Hom. — смущение овладело душой (каждого), (все мы) были поражены
2) бедственное положение, нужда, тж. скудость Her., Pind., Arph., Xen.ἀμηχανοεργός

ἀμηχᾰνο-εργός
2
неспособный к труду Hes.ἀμήχανον

ἀμήχᾰνον
adv.
1) неизмеримо, безмерно
ex. (διαφέρειν τινί Plat.)
2) поразительно
ex. ἀ. τι οἷον Plat. — как-то странноἀμήχανος

ἀ-μήχᾰνος
дор. ἀμάχᾰνος 2
(μᾱ)
1) бессильный, беспомощный, неспособный
ex. (ἀ. καὴ ἄτεχνος Plat.; ἀ. εἴς τι Eur.)
ἐγὼ σέο ἀ. Hom. — я не в силах помочь тебе;
ἀ. τῇ πόλει Arph. — не умеющий быть полезным государству;
ἀ. πρὸς τὸν βίον Arst. — неприспособленный к жизни;
ἔφυν ἀ. ποιεῖν τι Soph. — я от природы не в состоянии сделать что-л.;
ἀμήχανόν τινα ποιεῖν или τιθέναι Plat. — поставить кого-л. в затруднительное положение
2) непреодолимый, неотвратимый
ex. (συμφορά Eur.)
3) непроходимый
ex. (ὁδός Xen., Plut.)
4) неразрывный
ex. (δεσμά HH.)
5) неутолимый
ex. (ἄλγος Soph.)
6) неизлечимый, безнадежный
ex. (νόσοι Soph.)
7) непреклонный, несговорчивый, неуступчивый, своенравный
ex. (ζεύς, Ἥρη, Ἀχιλλεύς Hom.)
ἀ. παραρρητοῖσι πιθέσθαι Hom. — не поддающийся (никаким) уговорам
8) непоправимый
ex. (ἔργα Hom.; δόλος Hes.)
9) невозможный, неисполнимый
ex. (ἀμήχανον τελέσσαι Hom.)
ἀ. ἐκμαθεῖν Soph. — непостижимый
10) неуловимый (в своем значении), непонятный
ex. (ὄνειρος Hom.)
11) невообразимый, невероятный, неописуемый, необычайный
ex. (μεγέθη, ἡδοναί Plat., Plut.)
ἀ. τὸ πλῆθος Xen. или ἀ. πλήθει Plat. — бесчисленный, несметный;
ἀ. ὅσος Plat. — невероятно большой, необыкновенныйἀμηχάνως

1) в безвыходном положении
ex. ἀ. ἔχειν Aesch., Eur., Plat. — быть в тяжелом положения
2) невероятно, неописуемо
ex. ἀ. ὡς εὖ Plat. — удивительно хорошоἀμία

амия (рыба, разновидность тунца) Arst., Plut.ἀμίαντος

ἀ-μίαντος
I.
2
незапятнанный, чистый
ex. (φάος Pind.; σῶμα Plut.)
ἀ. περί τινος Plat. — не запятнанный чем-л.
II.
(sc. ἅλς) море
ex. παῖδες τᾶς ἀμιάντου Aesch. = ἰχθύεςἀμιγής

ἀ-μῐγής
2
1) беспримесный, чистый
ex. (ἡδονή Arst.)
ἀ. τινος Plat., Plut., Luc. — без примеси чего-л.
2) несмешивающийся или несмешанный
ex. (πρός τι Plat.)ἀμίδιον

τό Sext. demin. к ἀμίςἁμίθεος

см. ἀμίθεος...ἀμίθεος...

ἁμίθεος, ἀμίθεος
(ᾱ) дор. = ἡμίθεοςἀμιθρέω

Theocr. v. l. = ἀριθμέωἄμικτος

ἄ-μικτος
2
1) беспримесный, чистый
ex. (βίος, ἡδονή Plat.)
ἄ. τινι Plat. — свободный от примеси чего-л.
2) неслитный, многоголосый
ex. (βοή Aesch.)
3) необщительный, нелюдимый, дикий
ex. (θηρῶν στρατός Soph.; ἀνήρ Eur.; θηρίον Dem.; τῆς πλεονεξίας ὑπόθεσις Plut.; γείτονες Luc.)
4) негостеприимный, неласковый
ex. (αἶα Eur.; τόπος Isocr.)
5) несоединимый, несовместимый, непримиримый
ex. (τοῖς ἄλλοις Thuc. и πρὸς ἄλληλα Plat.)ἀμίκτως

без примеси
ex. ἀμικτότατα ἔχειν Plat. — быть совершенно свободным от примесейἈμίλκας

-ᾱ и ου Гамилькар (карфагенский полководец III в. до н.э., отец Ганнибала) Polyb., Plut., Diod.ἅμιλλα

(ᾰμ)
1) состязание, соревнование, борьба
ex. (νεῶν, ἵππων Her.; ἅ. περί τινος Isocr. и ἐπί τινι Dem.)
ἅ. τινος Aesch., Eur., Plat. — соперничество в чем-л.;
ἅ. αἵματος Eur. — кровавая борьба;
ἅμιλλαν (προ)τιθέναι Eur. — предлагать (вступить в) состязание;
ἅμιλλαν ποιεῖσθαι πρός τινα Plat. — вести борьбу с кем-л.;
ἐξ ἁμίλλης Plut. — наперебой или взапуски
2) стремление
ex. φιλόπλουτος ἅ. Eur. — погоня за богатством
3) удар
ex. αὐτοσίδαρος διὰ σαρκὸς ἅ. Eur. — удар мечом насквозьἁμιλλάομαι

(ᾰμ) (aor. ἡμιλλήθην - поздн. ἡμιλλησάμην)
1) состязаться, соперничать, спорить, бороться
ex. (τινι Her., Eur. и πρός τινα Eur.; τι Plat., τινι Eur., Plat.; περί τινι Pind., ἐπί и πρός τι Plat., περί τινος Luc., ὑπέρ τινος Polyb.): (τὰ) ἁμιλληθέντα Eur. предметы спора; ἁμιλληθείς (pass. = act.) τινι Eur., Thuc.; поспорив(ший) с кем-л.
2) устремляться, стремиться
ex. (ἐπί τι Xen., πρός τι Plat., Arst. и ὑπέρ τινος Polyb., Plut.)
γέροντι ἁ. ποδί Eur. — спешить старческой походкой;
ἁ. τὰς τιμὰς ὑπερβάλλεσθαι Plut. — стремиться стяжать себе почести;
ἁ. γόον Eur. — возопить
3) отстаивать, защищать
ex. ἁ. τι βίῳ Eur. — отстаивать что-л., не щадя жизни;
τῷ δικαίῳ ἁ. λόγον Eur. — говорить в защиту справедливостиἁμίλλημα

-ατος (ᾰμ) τό борьба
ex. μιαιφόνων γάμων ἁμιλλήματα Soph. — запятнанный кровью бракἁμιλλητήρ

-ῆρος adj. состязающийся (в беге), т.е. быстро движущийся, стремительный
ex. (τρόχοι ἡλίου Soph.)ἁμιλλητικός

3
(ᾰμ) состязательный
ex. (γένος Plat.)ἀμιμητόβιος

ἀμῑμητό-βιος
2
ведущий неподражаемый образ жизни, т.е. живущий в необыкновенной роскоши Plut.ἀμίμητος

ἀ-μίμητος
2
(ῑ)
1) неподражаемый Plut., Anth.
2) не нашедший подражателей
ex. οὐδὲν ἀπολείπειν ἀμίμητον Plut. — подражать решительно всемуἀμιμήτως

ἀμῑμήτως
неподражаемо Plut.ἇμιν

ἁμῖν и ἁμίν дор. = ἡμῖνἀμιξία

ион. ἀμιξίη
1) отсутствие общения, необщительность
ex. (πρός τινα Plut., Luc.)
ἀ. διαίτης Plut. — замкнутый образ жизни;
ἀ. ἀλλήλων Thuc. — отсутствие взаимных связей;
ἀ. χρημάτων Her. — застой в денежном обращении
2) отсутствие взаимопонимания
ex. (ἀ. καὴ θόρυβος Polyb.)ἅμιπποι

ἅμ-ιπποι
οἱ пехота, перемешанная с конницей, по друг. конница, сражавшаяся и в пешем строю Thuc., Xen.ἅμιππος

ἅμ-ιππος
2
быстрый как конь
ex. (βορεάς Soph.)ἀμίς

или ἁμίς -ίδος (ᾰ)
1) ночная посуда Arph. Dem., Plut.
2) ладья Aesch.Ἀμισηνός

уроженец или житель г. Ἀμισός Plut.ἀμισής

ἀ-μῑσής
2
не внушающий неприязни, не неприятный Xen., Plut.ἀμισθί

adv.
1) без вознаграждения, даром
ex. (ποιεῖν τι Dem.; λαβεῖν τι Eur. ap. Plut.)
οὐ χρημάτων μόνον, ἀλλὰ καὴ δόξης ἀ. Plut. — не получая взамен не только денег, но и славы
2) безнаказанно Eur.ἄμισθος

ἄ-μισθος
2
1) не получающий вознаграждения, неоплачиваемый или неоплаченный, безвозмездный, даровой
ex. (ἀοιδή Aesch.; στράτευμα Dem.; διδάσκαλος Plut.; ἱππεῖς Luc.)
2) перен. незваный, непрошенный, по друг. незаслуженный
ex. (λύπη Aesch.)
3) ничего не платящий Luc.ἀμίσθωτος

ἀ-μίσθωτος
2
1) не сдаваемый в наем, не приносящий дохода
ex. (οἶκος Dem.)
2) неоплачиваемый
ex. (ξένοι Diod.)Ἀμισός

Амис(ос) (город на черноморском побережье Понта, ныне Самсун) Arst., Plut.ἅμισυς

(ᾱ) дор. = ἥμισυςἈμισώδαρος

Ἀμῐσώδᾰρος
(ᾰμ) Амисодар (царь Карии, тесть Беллерофонта) Hom.ἀμιτροχίτωνες

ἀ-μιτρο-χίτωνες
-ων (χῐ) adj. m pl. не носящие митры (на броне), не подпоясанные (эпитет ликийцев) Hom.ἀμιχθαλόεις

ἀμιχθᾰλόεις
-όεσσα -όεν <ὀμίχλη> окутанный испарениями, туманный, по друг. <ἄμικτος> недоступный, негостеприимный (эпитет о-ва Лемнос) Hom., HH.ἅμμα

-ατος τό <ἅπτω I>
1) завязка, узел, петля Her., Eur., Xen., Plat., Anth.
2) перевязь, пояс
ex. (παρθενίης, κορείας Anth.)
3) (в борьбе) хватка, захват
ex. (τὰ ἅματα τοῦ πιεζοῦντος Plut.; ἅ. σφίγγειν Luc.)
4) гамма (мера длины = 40 πήχεις = ок. 18.5 м)ἄμμε

эп. и староэол. = ἡμᾶςἀμμεμίξεται

Aesch. 3 л. sing. fut. med. к ἀναμίγνυμιἀμμένω

Soph., Eur. = ἀναμένωἄμμες

эп.-эол.-дор. = ἡμεῖςἀμμέσον

Hes. поэт. = ἂμ μέσονἀμμέτερος

эол. Theocr. = ἡμέτεροςἀμμέων

эол. Theocr. = ἡμῶνἄμμι

ἄμμῐ
эп.-эол.-дор. = ἡμῖνἄμμιγα

ἄμμῐγᾰ
adv. вперемешку, как попало, без разбору Soph., Theocr., Anth.ἀμμίγνυμι

Hom., Her., Aesch. = ἀναμίγνυμιἄμμιν

= ἄμμιἀμμίξας

эп. part. aor. к ἀναμίγνυμιἀμμίσγω

Emped. ap. Plut. = ἀναμίσγωἀμμνάσω

дор. fut. к ἀναμιμνῄσκωἀμμοδυότας

ἀμμο-δῡότας
adj. m зарывающийся в песок
ex. (πάγουρος Anth.)ἀμμόνιτρον

ἀμμό-νιτρον
τό поташ с песком Plin.ἀμμορία

I.
ион. ἀμμορίη <ἄμμορος> несчастная судьба, несчастье, беда
ex. (Ἑλλάδος Anth.)
μοῖρά τ΄ ἀ. Hom. — хорошая или дурная участь, по друг. что суждено и что не суждено
II.
<ὅρος> граница, предел Dem., Anth.ἄμμορος

2
Hom., Pind., Soph., Eur. = ἄμοιρος 1 и 2ἄμμος


1) песок Plat., Arst., Plut.
2) песчаная почва, песчаное место Xen.ἀμμοτρόφος

ἀμμο-τρόφος
2
растущий в песках
ex. (πάραλος Anth.)Ἀμμοῦν

Plut. и Ἀμμοῦς Her. = Ἄμμωνἀμμόχρυσος

ἀμμό-χρῡσος
аммохрис (предполож. род золотистого песчаника) Plut.ἀμμώδης

ἀμμ-ώδης
2
песчаный
ex. (γῆ Arst.; χώρα Polyb.; ἐρῆμος Diod.)Ἄμμων

-ωνος Аммон (ливийско-египетское божество, впосл. отождествленное с греч. Зевсом) Her., Plat.
ex. ἐν Ἄμμωνος (sc. ἱερῷ) Plut. — в храме АммонаἈμμωνιακός

Ἀμμωνιᾰκός
3
аммонов, т.е. ливийский Anth.Ἀμμωνιάς

-άδος и Ἀμμωνίς -ίδος adj. f аммонова
ex. Ἀ. ἕδρα и Ἀμμωνίδες ἕδραι Eur. = λιβύηἈμμώνιοι

οἱ аммонии, т.е. ливийцы Her.Ἀμμωνίς

= Ἀμμωνιάςἀμνάμων

(νᾱ) дор. = ἀμνήμωνἀμναστ-

дор. = ἀμνηστ-ἀμνάσω

v. l. = ἀμμνάσωἀμνεῖος

3
из шерсти ягнят
ex. (χλαῖνα Theocr.)ἀμνή

Anth. = ἀμνόςἀμνήμονες

οἱ амнемоны (60 членов высшего совета в г. Книдос) Plut.ἀμνημόνευτος

ἀ-μνημόνευτος
2
1) невспомянутый, забытый Arst., Polyb., Plut.
2) не помнящий, забывающий Diog.L.{*}ἀμνημονεύω

Diog.L., Luc. = ἀμνημονέωἀμνημονέω

не помнить, забывать
ex. (Aesch., Eur., Isocr.; τινος Eur., Thuc., Lys., Xen. и τι Dem.)
ἀ. περί τινος Thuc. — по забывчивости не сказать чего-л. о чем-л.;
ἀμνημονήσας εἰπεῖν Isocr. — забыв сказать;
ἀμνημονεῖς σαυτὸν δρῶντα αὐτά ; Plat. — разве ты забыл, что сам сделал то же самое?ἀμνημοσύνη

ἀ-μνημοσύνη
(ῠ)
1) забвение или забывчивость Arst.
2) перен. неблагодарность Eur.ἀμνήμων

ἀ-μνήμων
дор. ἀμνάμων 2, gen. ονος (νᾱ)
1) не помнящий, забывший
ex. (Pind., Soph., Plat.; ἀ. τινός Aesch., Eur., Plut.)
2) неблагодарный
ex. ἀμνήμονες μᾶλλον εὖ πάσχειν ἢ ποιεῖν ἐφίενται Arst. — неблагодарные предпочитают получать благодеяния, чем оказывать их
3) забытый Anth.
ex. ἵν΄ ἀ. γένοιτο Eur. — чтобы изгладить воспоминание о немἀμνησικακέομαι

ἀμνησῐ-κᾰκέομαι
получать прощение за преступления, пользоваться амнистией Diod.
ex. ἀμνησικάκητον ποιεῖσθαι τέν ἁμαρτίαν τινί Polyb. — простить кому-л. (его) преступлениеἀμνήστευτος

ἀ-μνήστευτος
adj. f к которой не сватаются
ex. ἀ. γυνή Eur. = παλλακήἀμνηστέω

ἀ-μνηστέω
дор. ἀμναστέω не помнить, забывать Soph.
ex. τὰ οὐ χρόνῳ ἀμνηστούμενα Thuc. — то, что время не изгладило из памятиἀμνηστία

ион. ἀμνηστίη
1) забвение
ex. ἀμνηστίην ἔχειν τινός Diog.L. — предать что-л. забвению
2) прощение, амнистия Plut.ἄμνηστος

дор. ἄμναστος 2
забытый Theocr.ἀμνίον

τό
1) чаша для жертвенной крови Hom.
2) анат. амнион, зародышевая оболочка Emped.ἀμνίς

-ίδος Theocr. = ἀμνόςἈμνισός

Ἀμνῑσός
Амнис (портовый город на сев. побережье Крита, в устье реки того же названия) Hom.ἀμνοκῶν

ἀμνο-κῶν
<κοέω> человек с умом ягненка, т.е. простак Arph.ἀμνός

и ягненок, агнец Arph., Theocr., Anth.ἀμογητί

adv. без усилий, без труда Hom., Luc.ἀμόγητος

ἀ-μόγητος
2
не знающий устали
ex. (Ἄρης HH.)ἀμοθεί

ἀ-μοθεί
v. l. ἀμοθί adv. без разногласий, единодушно
ex. (βουλευσάμενοι Thuc.)ἀμόθεν

ἀμό-θεν
атт. ἁμόθεν adv. с какой-л. стороны, откуда-л.
ex. τῶν ἀ. γε εἰπέ Hom. — расскажи что-нибудь о них;
ἁ. γέ ποθεν Plat. — кое-как, как-либо, так или иначеἀμοθί

v. l. = ἀμοθείἀμοιβάδιος

3
(ᾰᾰ) взаимный
ex. (ἀπόλαυσις Anth.)ἀμοιβαδίς

ἀμοιβᾰδίς
adv. попеременно
ex. ἀ. ἄλλοθεν ἄλλος Theocr. — попеременно то один, то другойἀμοιβαδόν

ἀμοιβᾰδόν
Plat. = ἀμοιβαδίςἀμοιβαῖος

2 и 3
1) даваемый в ответ или в обмен, взаимный
ex. (χάρις Plut., Anth.; νέμεσις Anth.)
ἀμοιβαῖα βιβλία Her. — ответные письма
2) попеременный, чередующийся
ex. (ἀοιδή Theocr.)
τὰ ἀμοιβαῖα Plat. (лат. carmen amoebaeum) — поэма в лицах;
χορὸς εἰς ἀμοιβαῖα συγκεκροτημένος Plut. — попеременно отвечающий хорἀμοιβαίως

в свою очередь, в ответ Luc.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика