Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 105

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 105
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 105) с русским переводом и комментариями.ἀττέλαβος

ἀττέλᾰβος
ион. ἀττέλεβος зоол. аттелаб (бескрылый вид саранчи) Her., Arst., Plut.Ἄττης

-εω и Ἄττις -ιδος Аттис (жрец и возлюбленный фригийской богини Кибелы) Anacr., Dem., Polyb., Plut., Luc.Ἀττική

(sc. γῆ) Аттика Her., Thuc.ἀττικίζω

ἀττῐκίζω
1) быть на стороне Аттики, т.е. сочувствовать афинянам Thuc., Xen., Isocr., Dem., Plut.
2) говорить на аттическом диалекте Luc.ἀττίκισις

-εως аттическая манера, аттицизм Luc.ἀττικισμός

ἀττῐκισμός

1) приверженность к афинской партии Thuc.
2) Cic., Quint. = ἀττίκισιςἀττικιστί

ἀττῐκιστί
adv. по-аттически Dem., Plut.Ἀττικίων

Ἀττῐκίων
-ονος ирон. милейший афинянин Arph.ἀττικόν

ἀττῐκόν
τό аттический говор Plut.Ἀττικός

Ἀττῐκός
I.
3
аттический, афинский Her., Aesch., Arph., Xen., Plut.
ex. Ἀ. πάροικος погов. Arst. — аттический, т.е. беспокойный или опасный сосед
II.
житель Аттики Arph., Plut.ἀττικουργής

ἀττῐκ-ουργής
2
сделанный в аттическом вкусе Men.Ἀττικωνικός

3
(ирон., по созвуч. с λακωνικός, Arph.) = Ἀττικός Iἀττικῶς

ἀττῐκῶς
по-аттически Dem., Plut.Ἄττις

Anacr., Polyb., Plut., Anth. = Ἄττηςἄττω...

ᾄττω, ἄττω
атт. = ᾄσσωἀτύζω

(ᾰ)
1) поражать, изумлять
ex. (θυμὸν ἀτύξαι Theocr.)
2) pass. быть изумленным, быть в ужасе
ex. (ὑπό τινος Hom. и τι Hom., Pind. или περί τινα Anth.; ὄρνις ἀτυζομένα Eur.)
ἀτυζομένη ἀπολέσθαι Hom. — охваченная смертельной скорбью
3) pass. возмущаться, негодовать
ex. (τινος Eur.)
4) pass. бежать в испуге
ex. (πεδίοιο Hom.)ἀτύμβευτος

ἀ-τύμβευτος
2
оставленный без погребения
ex. (θάνατος Anth.)ἄτυμβος

ἄ-τυμβος
2
Luc. = ἀτύμβευτοςἄτυπος

ἄ-τῠπος
2
косноязычный (balbus et ἄ. Gell.)ἀτύπωτος

ἀ-τύπωτος
2
(ῠ) неотделанный, необработанный
ex. (ἀ. καὴ ἄμορφος Plut.)ἀτυράννευτος

ἀ-τῠράννευτος
2
неподвластный тираннам
ex. (λακεδαίμων Thuc.)Ἄτυς

-υος
1) Атий (миф. царь Лидии) Her.
2) Атий (сын Креза) Her.
3) Anth. = Ἄττηςἀτυφία

ἀ-τῡφία
отсутствие заносчивости, непритязательность, скромность Men., Plut.ἄτυφος

ἄ-τῡφος
2
лишенный заносчивости, непритязательный, скромный Plat., Plut., Luc., Diog.L.ἀτύφως

ἀ-τύφως
(ῡ) без заносчивости, скромно
ex. (ἔχειν πρός τι Plut.)ἀτυχέω

ἀ-τῠχέω
1) терпеть неудачу, не достигать
ex. (τινος Xen., Plat., παρά τινος и πρός τινα Xen.)
ἢν ἀτυχῶσιν Thuc. — в случае их неудачи;
τὰ ἀτυχηθέντα Dem. — неудачи
2) быть несчастным
ex. (ἔν τινι Isocr.; βοηθεῖν ἀτυχοῦσιν Xen.)
ἀτυχίαν ἀτυχῆσαι Polyb. — попасть в беду;
οἱ ἠτυχηκότες Polyb. — несчастныеἀτύχημα

-ατος (ῠ) τό
1) неудача, провал, несчастье Isae., Dem., Plut.
2) (невольная) ошибка Arst.
3) преступление, злодеяние
ex. (περί τινα Polyb.)ἀτυχής

ἀ-τῠχής
2
несчастный, злополучный Plat., Dem.ἀτυχθείς

эп. part. aor. pass. к ἀτύζωἀτυχία

ἀτῠχία
Xen., Plat., Aeschin., Dem., Polyb. = ἀτύχημα 1 и 3ἀτυχῶς

ἀ-τυχῶς
неудачно, несчастливо Isocr.ἀτῶμαι

стяж. к ἀτάομαιαὗ

αὗ interj. подраж. лаю гав гав! Arph.αὖ

частица со знач.:
1) (перехода или следования) потом, затем, далее, и вот
ex. ἐνθ΄ αὖ διομήδεϊ Ἀθήνη δῶκε μένος Hom. — и вот Афина дала Диомеду силу
2) (повторности или обратности) еще (раз), снова, опять, в свою очередь, со своей стороны
ex. ἀπὸ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὴ τὸ ἕτερον, ἀπὸ δ΄ αὖ τοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὴ τὸ ἕτερον Plat. — от одного к другому и снова обратно;
καὴ ἐγὼ μὲν οὐκ ἔδρασα τοῦτο, οὐδε αὖ σύ Soph. — ведь ни ты этого не сделал, ни, со своей стороны, яαὐΐαχος

αὐΐᾰχος
2
кричащий во все горло, с громким криком Hom.αὐαίνω

см. αὑαίνω...αὑαίνω...

αὐαίνω, αὑαίνω
1) сушить ex. (ἰχθῦς πρὸς ἥλιον Her.); pass. сохнуть, высыхать, засыхать
ex. (ῥόπαλον αὐανθέν Hom.; φοῖνιξ αὐαίνετο Xen.)
2) (тж. βίον αὑ. Soph.) pass. чахнуть, томиться, изнывать
ex. (αὐανοῦμαι τῷδ΄ ἐν αὐλίῳ Soph.)αὐαλέος

αὐᾰλέος
3
1) высохший, опаленный
ex. (χρὼς ὑπὸ καύματος Hes.; κίκινοι Theocr.; κόμη δένδρων Anth.)
2) досл. сухой, перен. бессонный
ex. (ὄμματα Anth.)αὐάτα

эол. Pind. = ἄτηαὐγά

дор. = αὐγήαὐγάζω

1) освещать, озарять
ex. (τινά Eur.)
2) преимущ. med. видеть, замечать
ex. (τινά и τι Hom., Soph., Eur., Anth.)
3) med. взирать, глядеть
ex. (πρὸς ἄλλους Hes.)
4) сиять NT.αὐγάσδεο

дор. 2 л. imper. med. к αὐγάζωαὐγασμός

сияние, блеск Plut.αὐγέας

см. αὐγείας...αὐγειαί

αἱ Авгеи
1) город в Локриде Hom.
2) город в Лаконии Hom.αὐγείας

ион. αὐγείης = αὐγέαςαὐγείας...

αὐγέας, αὐγείᾱς
ион. αὐγείης -ου, эп.-дор. ᾱο Авгий (миф. царь Элиды; очистка его скотных дворов была одним из «12 подвигов» Геракла) Hom., Pind., Theocr., Anth.
ex. καθαίρειν τέν αὐγέου βουστασίαν или κόπρον Luc. — очищать Авгиевы стойлаαὐγή

дор. αὐγά
1) тж. pl. сияние, свет, блеск
ex. (ἠελίου Hom.; πυρός Aesch.; βροντᾶς αὐγαί Soph.)
2) pl. солнечный свет
ex. ἠελίου ἴδεν αὐγάς Hom. — он увидел свет, т.е. родился;
ὑπ΄ αὐγὰς ἠελίοιο φοιτᾶν или ζώειν Hom., αὐγὰς λεύσσειν Aesch., βλέπειν и εἰσιδεῖν Eur. — жить на свете, быть в живых;
δυσμαὴ αὐγᾶν Pind. — заход солнца;
ὑπ΄ αὐγὰς θεωρεῖν Arph. или ἰδεῖν Plat. — рассматривать при ярком свете;
βίου δύντος αὐγαί Aesch. — лучи догорающей жизни
3) рассвет
ex. (ἄχρι αὐγῆς NT.)
4) pl. глаза
ex. (εἴς τινα αὐγὰς βαλεῖν Eur.)αὐγηϊάδης

-αο сын Авгия, т.е. Ἀγασθένης Hom.αὔγλα

τά Авгилы (оазис в Ливии) Her.αὐγοειδής

αὐγο-ειδής
2
сияющий, блистающий Plut.αὔγουστος

2
(лат.) августовский
ex. ταῖς αὐγούστοις εἰδοῖς Plut. — в августовские Идыαὐδά

дор. = αὐδήαὐδάεις

дор. = αὐδήειςαὐδάζω

говорить
ex. (Anth. - v. l. αὐγάζω; med. φωνῇ ἀνθρωπηΐῃ αὐδάξασθαι Her.)αὐδάω

1) редко med. говорить
ex. (ηὔδα μάντις Hom.)
ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα Hom. — он грозно проговорил;
τινὰ ἀντίον αὐ. Hom. — обращаться к кому-л. с речью;
αὐ. τινί τι Soph. и τινά τι Eur. — говорить кому-л. что-л.;
ποικίλως αὐδᾶσθαι Soph. — затейливо говорить;
αὐ. κραυγήν Eur. — издать крик
2) подразумевать
ex. Ἱππόλυτον αὐδᾷς ; Eur. — ты имеешь в виду Гипполита?
3) приказывать
ex. (τινα μέ ποιεῖν τι Aesch. и τινι ποιεῖν τι Eur.; med. Soph.)
4) называть, именовать
ex. (θετίδειον πεδίον τι Eur.)
αὐδῶμαι νεοπτόλεμος Soph. — меня зовут Неоптолемом
5) воспевать
ex. (ἀγῶνα Pind.)αὐδή

дор. αὐδά
1) речь, слова
ex. (ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐ. Hom.; οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐ. Hes.)
2) звук; голос, пение; звон
ex. (νευρῆς Hom.; sc. τέττιγος Hes.; σάλπιγγος Eur.)
3) весть, рассказ
ex. (ἔργων Soph.; τῶν ἔσωθεν Eur.)
4) прорицание, предсказание
ex. (τρίποδος ἐκ χρυσοῦ Eur.)
5) похвальное слово, прославление
ex. (τινος Pind.)αὐδήεις

дор. αὐδάεις -εσσα -εν (δᾱ)
1) говорящий (человеческим голосом) Hom., Hes.
2) благозвучный, певучий
ex. (κόσμος λόγων Pind.)αὐδήσασκε

эп. 3 л. sing. aor. iter. к αὐδάωαὔδω

ως Sappho = αὐδήαὔδων...

ηὔδων, αὔδων
impf. к αὐδάωαὐερύω

1) оттягивать назад
ex. (παρ΄ ὦμον, sc. νευρήν Hom.)
αὐέρυσαν καὴ ἔσφαξαν Hom. — они загнули назад (головы жертвенных животных) и закололи (их);
αὐ. τὸ φίλημα Anth. — целовать взасос
2) выворачивать
ex. (στήλας Hom.)αὐηλός

v. l. αὐηρός 3
Anth. = αὐαλέοςαὖθ΄

in elisione
1) = αὖτε перед густым придыханием,
2) = αὖθι перед гласнымиαὐθάδεια

поэт. αὐθᾱδία самоуверенность, самонадеянность, самомнение, самодовольство или своенравие Trag., Arph., Plat., Arst., Polyb., Plut.αὐθαδειάζομαι

αὐθᾱδειάζομαι
Sext. = αὐθαδίζομαιαὔθαδες

αὔθᾱδες
τό Polyb. = αὐθάδειααὐθάδης

2
(θᾱ)
1) самоуверенный, самонадеянный, самодовольный, заносчивый Her., Aesch., Thuc., Plat.
2) своенравный, строптивый
ex. (κύων Xen.)
3) беспощадный, жестокий
ex. (σφηνὸς γνάθος Aesch.; αὐθαδεστέρα θαλάττης Eur.; φύσει τραχὺς καὴ αὐ. Plut.)αὐθαδία

αὐθᾱδία
поэт. = αὐθάδειααὐθαδίζομαι

αὐθᾱδίζομαι
быть дерзким, самонадеянным Plat.αὐθαδικός

αὐθᾱδικός
3
Arph. = αὐθάδηςαὐθάδισμα

-ατος (θᾱ) τό самомнение, заносчивость Aesch.αὐθαδόστομος

αὐθᾱδό-στομος
2
высокомерно выражающийся, надменно говорящий Arph.αὐθαδῶς

αὐθᾱδῶς
высокомерно, надменно Arph., Plat., Plut.αὔθαιμος

2
Soph., Anth. = αὐθαίμωναὐθαίμων

αὐθ-αίμων
2, gen. ονος единокровный, родной по крови Soph.αὐθαίρετος

αὐθ-αίρετος
2
1) добровольно избранный, добровольный
ex. (πημοναί Soph.; κίνδυνοι Thuc.; θάνατος Xen.; δουλεία Dem.)
πόλεμον αὐθαίρετον προσάγειν Plut. — намеренно затягивать войну;
αὐ. ἀμφοτέροις εὐβουλία Thuc. — обе стороны могут прийти к благоразумному решению
2) сам себя избравший, т.е. самозванный
ex. (στρατηγοί Xen.)αὐθαιρέτως

добровольно, самостоятельно, по собственному желанию Plut., Luc.αὐθέκαστος

αὐθ-έκαστος
2
1) прямой, прямодушный
ex. (αὐ. καὴ ἀληθευτικός Arst.; ὄρθιος και αὐ. Plut.)
2) суровый, строгий
ex. (αὐστηρὸς καὴ αὐ. Plut.)αὐθεκάστως

αὐθ-εκάστως
сурово, строго
ex. (στρατηγεῖν Plut.)αὐθεντέω

αὐθ-εντέω
иметь власть, властвовать
ex. (τινος NT.)αὐθέντης

αὐθ-έντης
I.
поэт. тж. αὐτοέντης -ου adj. <ἄνυμι> обращенный на своих, т.е. братоубийственный
ex. αὐ. θάνατος Aesch. или φόνος Aesch., Eur. — убийство, совершенное над близким родственником
II.
поэт. тж. αὐτοέντης -ου
1) самовластный повелитель, властелин
ex. (χθονός Eur.)
2) непосредственный виновник
ex. (πράξεως Polyb.; ἀνομημάτων Diod.)
3) убийца Her., Thuc., Eur.αὐθεντικῶς

на основании непосредственных данных, достоверным образом (narrare Cic.)αὐθέψης

αὐθ-έψης
-ου автепса (переносная печь для варки пищи) Cic.αὐθημερόν

αὐθ-ημερόν
ион. αὐτημερόν adv. в тот же день, немедленно, тут же Aesch., Her., Thuc., Arph., Xen., Plat., Arst., Plut.αὐθήμερος

αὐθ-ήμερος
2
приготовленный в тот же день, т.е. составленный наспех
ex. (λόγοι Aeschin.)αὖθι

adv.
1) на том же месте, там же, здесь же Hom., Soph.
2) тотчас же, тут же Hom., Anth.αὐθιγενής

αὐθῐ-γενής
I.
ион. αὐτιγενής 2
1) местного происхождения, местный, туземный
ex. (θεός Her.)
αὐτιγενέες ποταμοὴ σκυθικοί Her. — собственно скифские реки (т.е. берущие начало в самой Скифии)
2) самобытный, своеобразный
ex. (βίος αὐ. καὴ ἄκρατος ἀλλοτρίοις ἤθεσι Plut.)
3) искренний
ex. (ἰάλεμος Eur.)
II.
-οῦς местный житель, туземец
ex. (ξένοι, αὐ. δὲ οὐδείς Luc.)αὖθις

ион. αὖτις adv.
1) обратно, назад
ex. (ἰέναι Hom.; διδόναι Soph.)
2) снова, опять
ex. ἔτ΄ αὖ. Hom. — еще раз;
ὕστερον αὖ. Hom. — впредь;
αὖ. ἀρχή Plat. — возобновление
3) потом, после
ex. νῦν μὲν μενέλαος αὖ. δ΄ ἐγώ Hom. — ныне Менелай, а после я;
αὖ. χρόνος Plat. — будущее:
οἱ αὖ. Isocr. — потомки
4) с другой стороны, в свою очередь
ex. (αὖ. ἐγὼ αὐτοὺς ἀνηρώτων Plat.)αὐθόμαιμος

αὐθ-όμαιμος
2
кровно близкий, родной Soph.αὐθομολογέομαι

αὐθ-ομολογέομαι
добровольно соглашаться
ex. αὐθομολογούμενον πρᾶγμα Luc. — самоочевидное делоαὐθυπότακτος

αὐθ-υπότακτος
грам. конъюнктив аористаαὐθωρεί

αὐθ-ωρεί
Cic. и αὐθ-ωρί Plut. adv. тотчас жеαὐθ-

перед густым, придыханием = αὐτόςαὐλῳδία

αὐλ-ῳδία
Plat., Plut. = αὔλημααὐλῳδικός

3
Plut. = αὐλητικόςαὐλῳδός

Plut. = αὐλητήςαὐλά

дор. = αὐλήαὐλαία


1) завеса, занавес Polyb., Plut.
2) ковер Plut.αὐλακεργάτης

αὐλᾰκ-εργάτης
2
проводящий борозды, бороздящий землю
ex. (σίδηρος Anth.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика