Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 025

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 025
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 025) с русским переводом и комментариями.ἄκρος

3
1) высший, верхний
ex. ἀκροτάτῃ κορυφῇ Hom. — на самой вершине;
ἐπ΄ ἄκρων ὀρέων Soph. — на вершинах гор;
ἄκρη πόλις Hom. = ἀκρόπολις
2) наружный, поверхностный
ex. ἄκρη ῥινός Hom. — поверхность кожи;
ὕδωρ ἄκρον Hom. — верхний слой или поверхность воды;
οὐκ ἄκρας καρδίας ἔψαυσέ μου Eur. — это глубоко врезалось в мое сердце (ср. 3)
3) крайний
ex. ἄκρη χείρ Hom., Her. — кисть руки, рука;
ἄκρα γλῶσσα Soph. — кончик языка;
ἐπ΄ ἄκρων (sc. ποδῶν или δακτύλων) Soph. — на цыпочках;
πεδίον ἄκρον Soph. — край равнины;
ἄκρα ἱστία Arph. — край парусов;
πρὸς ἄκρον μυηλὸν ψυχᾶς Eur. — до глубины души (ср. 2);
ἄκρα νύξ Soph. — глубокая (поздняя) ночь;
ἄ. ὀργήν Her. — вспыльчивый;
οἱ ἄκροι Arst. — крайние классы, т.е. богачи и бедняки
4) наилучший, превосходный, отличный
ex. (εἴς и περί τι Plat.; ἀνήρ Her.; τεχνῖται καὴ σοφισταί Plut.)
ἄκροι γενόμενοι ταύτην τέν ἡμέραν Her. — храбро сражаясь в этот день;
ψυχέν οὐκ ἄ. Her. — павший духом, малодушный;
οἱ ἄκροι τῆς ποιήσεως Plat. — величайшие представители поэзии;
ἐγώ σοι μάντις εἰμὴ τῶν δ΄ ἄ. Soph. — это я тебе безошибочно предсказываю;
ἄ. διαλέγεσθαι Plut. — искусный в споре;
Ἄργείων ἄκροι Eur. — аргосская знать;
ἄκρα ἐπιμέλεια Plut. — тщательный уходἀκροσίδαρος

ἀκροσίδᾱρος
2
дор. = ἀκροσίδηροςἀκροσίδηρος

ἀκρο-σίδηρος
дор. ἀκροσίδᾱρος 2
с железным наконечником
ex. (μύωψ Anth.)ἀκρόσοφος

ἀκρό-σοφος
2
мудрейший Pind., Plut.ἀκροστήθιον

ἀκρο-στήθιον
τό верхняя часть груди Arst.ἀκροστιχίς

ἀκρο-στῐχίς
-ίδος акростих Cic.ἀκροστόλιον

ἀκρο-στόλιον
τό мор.
1) верхний край борта Plut.
2) конец корабельного носа Diod.ἀκροσφαλής

ἀκρο-σφᾰλής
2
1) неустойчивый, шаткий
ex. (αἱ κλίμακες Polyb.)
ἀ. πρὸς ὑγίειαν Plat. — шаткого здоровья;
προς οὐδὲν ἀ. Plut. — стойкий, невозмутимый
2) склонный, подверженный
ex. (πρός τι Plut.)ἀκροσφαλῶς

ἀκροσφᾰλῶς
неустойчиво
ex. ἀ. ἔχειν Plut. — быть неустойчивымἈκρότατος

Акротат
1) сын Клеомена II, царь Спарты, участник сицилийского похода 314 г. до н.э. Plut., Diod.
2) внук предыдущего, сын Арея I, царь Спарты с 265 г. до н.э., в этом же году павший в сражении с Аристодемом Plut.ἀκροτελεύτιον

ἀκρο-τελεύτιον
τό конец, окончание, заключительная часть
ex. (πυθικοῦ μαντείου Thuc.)ἀκρότης

-ητος
1) край, конец (sc. τοῦ φυτοῦ Arst.)
2) крайность, высшая степень Arst.
ex. ἀκρότητας ἀντιπάλους συνάγειν Plut. — примирять противоположные крайности
3) верх, совершенство
ex. (τοῦ λόγου Plat.)ἀκροτομέω

ἀκρο-τομέω
срезать сверху (sc. τὸν σῖτον Xen.)ἀκρότομος

ἀκρό-τομος
2
круто срезанный, обрывистый
ex. (πέτρα Polyb.)ἄκρουλος

ἄκρ-ουλος
2
вьющийся на концах
ex. (τρίχες Arst.)ἀκρουρανία

ἀκρ-ουρᾰνία
небесная высь Luc.Ἀκρούριον

ὄρος τό Акрурий (гора в Фокиде) Plut.ἀκροφύλαξ

ἀκρο-φύλαξ
-ᾱκος комендант цитадели Polyb.ἀκροφύσιον

ἀκρο-φύσιον
(ῡ) τό дульце кузнечного меха Thuc., Soph., Arph.ἀκροχανής

ἀκρο-χᾰνής
2
зияющий сверху
ex. ἀκροχανὲς δέρμα λέοντος Anth. — львиная шкура с раскрытой пастьюἀκροχειριασμός

v. l. = ἀκροχειρισμόςἀκροχειρίζομαι

ἀκρο-χειρίζομαι
бороться одними кистями рук, грифами, хватать друг друга за руки Arph., Luc.
ex. ἀ. τινι Plat. — бороться с кем-л. (одними) руками (без συμπλοκή)ἀκροχειρισμός

борьба грифами Luc.ἀκρόχλοος

ἀκρό-χλοος
2
мертвенно-бледный
ex. (ὑπαὴ δείους Theocr. - v. l. ἀκράχολος)ἀκροχολέω

Aesop. = ἀκραχολέωἀκροχολία

вспыльчивость, раздражительность Plut.ἀκρόχολος

2
Arst., Plut. = ἀκράχολοςἀκροχορδών

ἀκρο-χορδών
-όνος бородавка с тонкой ножкой Plut.ἀκρο-

в сложн. словах = ἄκροςἄκρυπτος

ἄ-κρυπτος
2
нескрытый, нескрываемый
ex. τί δέ με δεῖ καλύπτει ἄκρυπτα ; Eur. — к чему мне скрывать то, что не может быть сокрыто?ἀκρύσταλλος

ἀ-κρύσταλλος
2
никогда не покрывающийся льдом
ex. (ἄνομβρος χώρη καὴ ἀ. Her.)ἀκρωλένιον

ἀκρ-ωλένιον
τό досл. локтевой сгиб, перен. край сети
ex. (Xen. - v. l. ἀκρολίνιον)ἀκρωμία

ἀκρ-ωμία
верхний край лопатки, у лошади загривок, холка Xen., Arst.ἀκρώμιον

τό Arst. = ἀκρωμία{*}ἀκρωνία

обрубание конечностей (вид казни) Aesch.ἀκρωνυχία

ἀκρωνῠχία
досл. кончик ногтя, перен. вершина
ex. (τοῦ ὄρους Xen.)ἀκρώνυχος

ἀκρ-ώνῠχος
2
сделанный кончиком ногтя или копыта
ex. (ἴχνος Plut.)
προσκαθίζων ἀ. Plut. — чуть присев (о птице);
χερὸς ἀκρώνυχα Anth. — кончики пальцевἀκρώρεια

ἀκρ-ώρεια
вершина горы Xen., Theocr., Polyb., Plut.Ἀκρώρειοι

οἱ Акрории
1) город в Элиде Xen.
2) жители этого города Xen.ἄκρως

1) выдающимся образом, отлично
ex. τῇ μελλούσῃ ἄ. οἰκεῖν πόλει Plat. — жить в образцово устроенном государстве
2) чрезвычайно, вполне
ex. (μακάριος, δίκαιος Plut.)ἀκρωτηρία

мыс, коса
ex. (τὰ ὄρη καὴ αἱ ἀκρωτηρίαι Sext.)ἀκρωτηριάζω

1) отрубать, отсекать
ex. (τὰς πρῴρας τῶν νεῶν Her.)
2) med. обрубать, лишать носовой части
ex. (τὰς τριήρεις Xen.)
3) увечить, обезображивать
ex. (πολλοὺς τῶν σελευκέων Polyb.; τὸ σῶμά τινος Plut.)
οἱ ἑρμαῖ ἀκρωτηριασθέντες τὰ πρόσωπα Plut. — статуи Гермеса с обезображенными лицами
4) образовать мыс, выдаваться в виде мыса
ex. (προοχέ ἀκρωτηριάζουσα ἐν τῷ στόματι Polyb.)ἀκρωτήριον

τό
1) вершина
ex. (τοῦ οὔρεος Her.)
2) выступ, мыс
ex. (τῆς λιβύης Her.; τῆς κερκύρας Thuc.)
3) носовая часть, нос
ex. (νηός Her.)
4) край, конец
ex. (ἀκρωτήρια πρύμνης HH.)
5) верх, фронтон
ex. (τὰ τοῦ ναοῦ ἀκρωτήρια Plat.)
6) pl. конечности, руки и ноги Thuc., Lys., Plat.
ex. τὰ ἀκροτήρια τῆς νίκης Dem. — крылья (богини) Никеἀκρώτης

-ου v. l. = ἀγρέτηςἀκτά

дор. = ἀκτήἀκτάζω

веселиться на взморье Plut.ἀκταία

актея (парадная одежда у персов) Democr.ἀκταινόω

Anacr., Plat. = ἀκταίνωἀκταίνω

быстро двигать, поднимать
ex. ἀ. βάσιν Aesch. — быстро двигаться (v. l. ἀ. στάσιν держаться прямо)Ἀκταιονίς

-ίδος adj. f актеонова
ex. (σκύλακες Anth.)ἀκταῖος

3
береговой, прибрежный, приморский
ex. (πόλεις Thuc.; θίς Anth.)
ἀκταία ἐπωφελία Anth. — подаваемая с берега или на берегу помощь (рыбакам)Ἀκταίων

-ωνος и ονος Актеон (внук Кадма, охотник, который был превращен Артемидой в оленя и растерзан собственными собаками) Eur., Luc.ἀκτέα

бузина (Sambucus nigra) Luc.ἀκτέανος

ἀ-κτέᾰνος
2
лишившийся
ex. (τεκέων ἀ. πατήρ Anth.)ἀκτένιστος

ἀ-κτένιστος
2
не(при)чесанный
ex. (κόμη Soph.)ἀκτέον

adj. verb. κ ἄγωἀκτερέϊστος

2
Anth. = ἀκτέριστοςἀκτέριστος

ἀ-κτέριστος
2
лишенный похоронных почестей ex. (παστάς Soph.); брошенный без погребения
ex. (νεκύς Soph.)ἀκτή

I.

1) мука
ex. (ἀλφίτου ἀ. Hom.)
δάματρος ἀκτᾶς δέμας ἁγνὸν ἴσχειν Eur. — воздерживаться от пищи, голодать
2) зерно, хлеб на корню Hes.
II.
дор. ἀκτά
1) крутой морской берег, взморье
ex. (ἀκταὴ προβλῆτες Hom.; βαθύκρημνοι ἀκταί Pind.; ἀ. ἀμφίκλυστος Soph.)
2) речной берег
ex. (νείλου Pind.; σιμόεντος Aesch.)
3) мыс, коса; полуостров Xen., Arst.
ex. ἀκταὴ διφάσιαι κατατείνουσι ἐς θάλασσαν Her. — два мыса выдаются в море
4) возвышенность, высота
ex. (χλωρὰ ἀ. Soph.)
χώματος ἀ. Aesch. — могильный курган;
βώμιος ἀ. Soph. — алтарь на возвышенииἈκτή


1) Акта, «Побережье»
(1) древнее название Аттики Eur.
(2) зап. полуостров Халкидики Thuc.
2) καλέ Ἀ. «Прекрасный берег» (область на сев. побережье Сицилии Her.)ἀκτήμων

ἀ-κτήμων
2, gen. ονος неимущий, бедный Plut.
ex. οὐκ ἀ. χρυσοῖο Hom. — богатый золотом;
πενία ἀ. Theocr. — крайняя бедностьἄκτητος

ἄ-κτητος
2
не стоящий того, чтобы быть приобретенным, нежелательный Plat.Ἀκτιακός

3
актийский, при Актии
ex. (πόλεμος Anth.)Ἀκτιάς

-άδος adj. f актийская, при Актии
ex. (νίκη Anth.)ἀκτίνεσσι

или ἀκτῖσι эп. dat. pl. к ἀκτίςἀκτινηδόν

ἀκτῑνη-δόν
adj. наподобие лучей, лучеобразно
ex. (τὰ βέλη περιδεῖν Luc.)ἀκτινοβολία

ἀκτῑνο-βολία
лучеиспускание, сверкание
ex. (βρονταὴ καὴ κεραυνοὴ καὴ ἀκτινοβολίαι Plut.)Ἀκτινογραφία

Ἀκτῑνο-γρᾰφία
«Актинография», «Сочинение о световых лучах» (название произведения Демокрита) Diog.L.Ἄκτιον

τό Актий (мыс в Акарнании, у входа в Амбракийский залив Thuc.; здесь в 31 г. до н.э. Август нанес поражение Антонию и Клеопатре Anth.)ἄκτιος

2
прибрежный, береговой (эпитет Пана) Theocr.ἀκτίς

-ῖνος
1) луч
ex. (ἠελίοιο Hom., Aesch.)
ἀνὰ μέσσαν ἀκτῖνα (sc. ὄντος τοῦ ἡλίου) Soph. — в среднем направлении южных лучей, т.е. на юге;
πρὸς τελευτώσας ἀκτῖνας Eur. — на запад
2) сверкание
ex. (ἀκτῖνες στεροπᾶς Pind.)
3) молния
ex. (διὸς ἀ. Soph.)
4) сияние, слава
ex. (ἐργμάτων, ἀγώνων Pind.)
5) спица (sc. τῆς τροχιᾶς Anth.)ἀκτίτης

-ου (ῑ) adj. m <ἀκτή II> прибрежный, береговой
ex. (λίθος Soph.; καλαμευτής Anth.)ἄκτιτος

ἄ-κτιτος
2
необработанный
ex. (γῆ HH.)Ἀκτορίδης

-ου сын Актора, т.е. Ἐχεκλῆς Hom.Ἀκτορίς

-ίδος Акторида (служанка Пенелопы) Hom.Ἀκτορίων

-ωνος сын Актора, т.е. εὔρυτος или κτέατος Hom.ἀκτός

3
adj. verb. к ἄγωἄκτωρ

-ορος предводитель, вождь Aesch.Ἄκτωρ

-ορος Актор
1) отец Менетия, дед Патрокла Hom.
2) отец Эврита и Ктеата Hom.
3) отец Эхекла Hom.ἀκυβέρνητος

ἀ-κῠβέρνητος
2
не имеющий кормчего, никем не управляемый
ex. (ἄλογος καὴ ἀ. Plut.; ἀ. καὴ ἀνηγεμόνευτος Luc.)ἀκύθηρος

ἀ-κύθηρος
2
(ῠ) лишенный прелести, некрасивый Cic.ἀκύλιστος

ἀ-κύλιστος
2
(ῠ) досл. с трудом катящийся, перен. неповоротливый
ex. οὐκ ἀ. Sext. — бойкийἀκύλος

или ἄκυλος (ᾰ) желудь (одна из съедобных разновидностей) Hom., Arst., Theocr.ἀκύμαντος

ἀ-κύμαντος
2
(ῡ)
1) не заливаемый волнами
ex. (ψάμαθοι Eur.)
2) не взволнованный, спокойный
ex. (πέλαγος Luc.; εὐπλοΐη Anth.)ἄκυμος

ἄ-κῡμος
2
не волнующийся, спокойный
ex. (θάλαττα Arst., Plut.; βίοτος Eur.)ἀκύμων

ἀ-κύμων
I.
2, gen. ονος (ῡ) не взволнованный, спокойный
ex. (πόντος Aesch., Pind.; πόντου νῶτος Eur.; θάλασσα, πόρος, βίος Plut.)
II.
2, gen. ονος (ῡ) бесплодный
ex. (νηδύς Eur.)ἄκυρος

ἄ-κῡρος
2
1) неправомочный, недееспособный Xen., Plut.
ex. ἄ. τῶν ἑαυτοῦ Plat. — неправомочный распоряжаться своим имуществом;
ἄκυρόν τινος ποιεῖν τινα Dem. — лишать кого-л. права делать что-л.
2) не вступивший в силу или лишенный силы, недействительный
ex. (νόμος Plat., Aeschin.; δίκη Plat.)
ἄκυρον ποιεῖν τι Lys., Xen., Aesch. — отменять что-л.
3) не имеющий веса, лишенный значения
ex. (κρίσις Plat.)
4) неуместный, неподходящий Cic.ἀκυρόω

ἀκῡρόω
объявлять недействительным, отменять
ex. (ἐκδόσεις καὴ μισθώσεις, νόμισμα χρυσοῦν Plat.; τὰ δόγματα τῶν Ἀμφικτυόνων Diod.)ἀκύρωτος

2
(ῡ) неподтвержденный, недостоверный
ex. (Eur. - v. l. ἀκήρυκτος)ἀκωδώνιστος

ἀ-κωδώνιστος
2
неиспытанный, непроверенный
ex. ἀκωδώνιστον ἐᾶν τι Arph. — не разобраться в чем-л.ἀκωκή


1) острие
ex. (δουρός, ἔγχεος, βέλεος Hom.)
2) копье или меч Theocr., Luc.ἀκωλυτί

ἀκωλῡτί
Democr. = ἀκωλύτωςἀκώλυτος

ἀ-κώλῡτος
2
беспрепятственный
ex. (ἔξοδος Luc.)
τὸ πρός τι ἀκώλυτον Plut. — беспрепятственный доступ к чему-л.ἀκωλύτως

(ῡ) беспрепятственно Plat., Plut.ἀκωμῳδήτως

ἀ-κωμῳδήτως
без насмешки, без высмеивания Luc.ἄκων

I.
-οντος (ᾰ) метательное копье, дротик Hom., Pind., Eur.
II.
ἄκουσα, ἆκον (ᾱ), нестяж. ἀ-έκων -ουσα -ον
1) нежелающий, вынужденный
ex. ἄκοντός (ἀέκοντός) τινος Hom., Aesch., Plut. — против чьей-л. воли, вопреки кому-л.;
ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ Hom. — согласившись против воли;
πάρειμι ἄ. οὐχ ἑκοῦσιν (pl. = sing.) Soph. — я здесь против своей воли, да и против твоей
2) невольный, непреднамеренный
ex. (ἔργον, πρᾶγμα Soph.)
κακὰ ἑκόντα κοὐκ ἄκοντα Soph. — сознательно причиненные самому себе (точнее вполне добровольные) бедствия;
ἄ. ψευδόμενος Plat. — обманывающий без умыслаἄκωπος

ἄ-κωπος
2
не имеющий весел
ex. (ναύτης Anth.)ἅλῳ...

ἅλω, ἅλῳ
acc. и dat. к ἅλωςἁλῴη

эп. 3 л. sing. opt. aor. к ἁλίσκομαιἈλάβανδα

τά Алабанды
1) город в Карии Her.
2) прежнее название Антиохии Фригийской Her.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика