Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 049

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 049
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 049) с русским переводом и комментариями.ἀναρ(ρ)οιβδέω

ἀνα-ρ(ρ)οιβδέω
с шумом (вновь) поглощать, втягивать в себя
ex. (μέλαν ὕδωρ Hom.)ἀνασῴζω

ἀνα-σῴζω
тж. med.
1) спасать, избавлять ex. (τινὰ ἀπὸ φόνου и φόνου Soph.; τὰς αὑτῶν νῆας Plut.); pass. спасаться, благополучно возвращаться или прибывать
ex. (ἀνασωθῆναι εἰς κατάνην Lys.; εἰς τὰς πατρίδας Xen.; ἐκ φυγῆς Polyb.)
2) восстанавливать, тж. возвращать, отвоевывать
ex. (ἀνασώσασθαι ἀρχήν Her.; τέν πατρῴαν δόξαν Xen.)
τὸν μῦθον ἀ. πρὸς τέν ἀλήθειαν Plut. — показывать истинность рассказа
3) повторять, напоминать
ex. (ἐκεῖνο τὸ ἔπος Her.)ἀνασαλεύομαι

ἀνα-σᾰλεύομαι
взлететь вверх
ex. (ἵππου θέοντος λίθοι ἀνασαλεύονται Luc.){*}ἀνασβέννυμι

ἀνα-σβέννῡμι
угашать, подавлять
ex. (τὰς ὁρμάς Plut.)ἀνασειράζω

ἀνα-σειράζω
досл. оттягивать поводом, перен.:
1) сбивать с пути
ex. (ἀ. τινὰ καὴ παρακόπτειν φρένας Eur.)
2) сдерживать, подавлять
ex. (ὄρεξιν, ἰωήν Anth.)ἀνασείω

ἀνα-σείω
поэт. ἀνασσείω
1) встряхивать, потрясать
ex. (αἰγίδα Hes.; κόμας Eur.; φοινικίδας Lys.; τὸν τήβεννον Plut.)
τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν Thuc. — они помахали руками;
ἀ. βοήν Arph. — издать крик;
τέν κατά τινος εἰσαγγελίαν ἀ. Dem. — угрожать привлечь кого-л. к судебной ответственности
2) возбуждать, подстрекать, возмущать
ex. (τὰ πλήθη Diod.; τὸν λαόν NT.)ἀνασελγαίνομαι

ἀν-ασελγαίνομαι
терпеть оскорбления Arph.ἀνασεύομαι

ἀνα-σεύομαι
брызгать
ex. (αἷμα ἀνέσσῠτο Hom.)ἀνάσιλ(λ)ος

ἀνά-σῑλ(λ)ος
(у парфян) клок волос на лбу, чуб Plut.ἀνάσιμος

ἀνά-σῑμος
2
1) курносый Arph.
2) загнутый вверх
ex. (τοВο ἐλέφαντος ὀδόντες, πλοῖον Arst.)ἀνασκάπτω

ἀνα-σκάπτω
1) раскапывать, разрывать
ex. (τόπον Plut.)
2) прорывать рвами
ex. (πόλιν Plut.)
3) срывать, разрушать до основания
ex. (τοὺς ναοὺς ἐκ θεμελίων Polyb.)ἀνασκεδάννυμι

ἀνα-σκεδάννῡμι
рассеивать, разгонять
ex. (τοῖς βέλεσι τοὺς βαρβάρους Plut.)ἀνασκέπτομαι

ἀνα-σκέπτομαι
Plut. = ἀνασκοπέωἀνασκευάζω

ἀνα-σκευάζω
тж. med.
1) собирать вещи, укладываться Xen., Plut.
ex. ἀνασκευασάμενοι ἐς τὰς ναῦς ἐμβάντες Thuc. — собравшись и сев на корабли
2) расхищать, разорять, разрушать, разграблять
ex. (τι Eur., Thuc., Xen., Plat.)
οἱ ἀνεσκευασμένοι τῶν τραπεζιτῶν Dem. — разорившиеся менялы
3) нарушать, расторгать
ex. (συνθήκας Polyb.)
4) опровергать
ex. (φήμην Polyb.)
κατασκευάζειν ἢ ἀ. Arst. — подтверждать или опровергатьἀνασκευαστικός

ἀνα-σκευαστικός
3
1) разрушительный, разрушающий
ex. (τινος Sext.)
2) опровергающий, служащий для опровержения
ex. (τόποι Arst.)ἀνασκευαστικῶς

в порядке или для опровержения Arst.ἀνασκευή

ἀνα-σκευή
рит. опровержение Sext.ἀνάσκητος

ἀν-άσκητος
2
необученный, неопытный Xen., Polyb., Plut.ἀνασκήτως

без опыта
ex. ἀ. διακεῖσθαι Plut. — быть неопытным{*}ἀνασκινδυλέω

= ἀνασχινδυλέωἀνασκιρτάω

ἀνα-σκιρτάω
подпрыгивать, прыгать, скакать Plut., Diod.ἀνασκολοπίζω

ἀνα-σκολοπίζω
(fut. pass. ἀνασκολοπιοῦμαι - поздн. ἀνασκολοπισθήσομαι) пригвождать к столбу, распинать или сажать на кол Her., Luc.ἀνασκοπέω

ἀνα-σκοπέω
(реже med.; fut. и aor. от ἀνασκέπτομαι) внимательно рассматривать, исследовать, обдумывать Thuc., Arph., Xen., Plat., Luc.
ex. ἔτυχέ τι καθ΄ ἑαυτὸν ἀνασκοπῶν ἐπὴ διαγράμματος Plut. (Архимед) был тогда погружен в исследование чертежаἀνασκοπή

рассмотрение, исследование Sext.ἀνασοβέω

ἀνα-σοβέω
1) ставить дыбом
ex. ἀνασεσοβημένος τέν κόμην Luc. — с торчащими дыбом волосами
2) возбуждать, раздражать
ex. (τοὺς ἀκροωμένους Plut.)
3) спугивать
ex. (τέν ἄγραν Plat.)ἀνασπαράσσω

ἀνα-σπᾰράσσω
вырывать, выкорчевывать
ex. (ῥίζας μοχλοῖς Eur.)ἀνάσπαστος

ἀν-άσπαστος
или ἀνασπαστός 2
1) оттянутый назад, т.е. отворенный
ex. (πύλη Soph.)
2) приведенный насильно
ex. ἀνασπαστόν τινα ποιεῖν εἴσω Arph. — силой притащить кого-л. в дом
3) силой уведенный, похищенный
ex. (θυγατέρες καὴ γυναῖκες Plut.)
4) переселенный, выселенный
ex. (ἀνάσπαστον ποιεῖν τινα ἐξ αἰγύπτου и ἐς τέν Ἀσίην Her.)ἀνασπάω

ἀνα-σπάω
поэт. ἀνσπάω
1) тянуть наверх, вытягивать, вытаскивать
ex. (σπυρίδα Her.; ὕδωρ Thuc.; ἀγκύρας Polyb.)
2) выдергивать, извлекать
ex. (βύβλον ἐκ τῶν ἑλέων Her.; med. ἔγχος ἐκ χροός Hom.)
3) вытаскивать на берег
ex. (τὰς τριήρεις Thuc.)
4) втягивать, всасывать, впитывать
ex. (αἷμα Aesch.; ποτόν Arst.)
5) взламывать, ломать, разрушать
ex. (σκηνήν Her., Plut.; τύμβους Eur.; πυλίδας Polyb.)
ἀ. τὰς πράξεις τινός Plut. — расстраивать чьи-л. дела
6) стаскивать, срывать
ex. (τὰ ἀγάλματα ἐκ τῶν βάθρων Her.)
7) утаскивать, уносить ex. (τὸν τρίποδα τὸν μαντικόν Plut.); силой уводить
ex. (τινα Luc.)
8) отдергивать назад
ex. (τέν χεῖρα Arph.)
9) (высоко) поднимать
ex. ἀ. τὰς ὀφρῦς Arph., Dem., τὸ πρόσωπον Xen. или τὰ μέτωπα Arph. — поднимать брови, морщить лоб;
λόγους ἀ. Soph. или ἀ. αὐτοπρέμνοις λόγοισιν Arph. — грозно или высокомерно говорить;
λόγος ὀφρῦν ἀνασπῶν Plut. — грозная речьἄνασσα


1) владычица, повелительница (эпитет Деметры, Афродиты, Афины и др.) Hom., HH., Aesch.
2) царица
ex. (γῆς τῆσδε, περσίδων Aesch.)
3) госпожа, хозяйка или предводительница
ex. (ἁγνῶν ὀργίων Arph.)ἀνάσσατος

дор. = ἀνήσσητοςἀνασσείασκε

HH. 3 л. sing. aor. iter. к ἀνασείωἀνασσείσασα

Hes. part. aor. к ἀνασείωἀνασσείω

поэт. = ἀνασείωἀνάσσω

1) повелевать, править, царствовать, тж. владеть
ex. (τισί Hom., Hes., τινός, μετά и ἔν τισί Hom., τινί Aesch., τι, παρά τι и ὑπό τινος Soph.)
οἱ ἀνάσσοντες Soph. — предводители, начальники;
ἀνάσσεσθαί τινι Hom. — находиться в чьей-л. власти;
τρίς μιν, φασίν, ἀνάξασθαι (med.) γενε΄ ἀνδρων Hom. — говорят, что он (Нестор) был царем трех человеческих поколений
2) начальствовать, управлять
ex. ἀ. Ἑλλάδος στρατηγίας Eur. — командовать греческим войском;
ὄχων ἀ. Eur. — править колесницей;
παρ΄ ὅτω σκῆπτρον ἀνάσσεται Soph. (тот), кому принадлежит скиптрἀνάστα

см. ἄνστα...ἀνασταδόν

ἀναστᾰ-δόν
adv. поднимаясь или поднявшись, вставая или стоя Hom.ἀνασταλζω

ἀνα-στᾰλζω
рыдать Anacr.ἀνάστασις

ἀνά-στᾰσις
-εως
1) подъем, вставание
ex. ἀ. ἐξ ὕπνου Soph. — пробуждение
2) возвращение к жизни, воскресение Aesch., Luc., NT.
3) подъем, возрождение
ex. (πτῶσις καὴ ἀ. NT.)
4) выход, уход
ex. (ἐκ τοῦ ἱεροῦ Thuc.)
5) перемещение, переселение
ex. (τῆς Ἰωνίης Her.)
6) восстание (sc. τῆς Ἑλλάδος Plut.)
7) воздвигание, сооружение
ex. (τειχῶν Dem.; τροπαίου Plut.)
8) разрушение, уничтожение, разорение
ex. (πόλεων Aesch., Plut.; δόμων Eur.; τῆς πατρίδος Dem.)ἀναστατήρ

ἀναστᾰτήρ
-ῆρος разрушитель, опустошитель
ex. (καδμείας χθονός Aesch.)ἀναστάτης

-ου Aesch. = ἀναστατήρἀνάστατος

ἀνά-στᾰτος
2
1) изгнанный
ex. ἀνάστατον ποιεῖν τινα Her., Dem., Plut. — изгонять кого-л.
2) разрушенный, разоренный
ex. (πόλις Her., Xen., Plat., Plut.; οἶκος Soph.)
τὰ κάτω τῆς Ἀσίης ἀνάστατα ποιέειν Her. — разорить нижние области Азии
3) лишенный
ex. (χαρίτων ἀνάστατον συμπόσιον Plut.)
4) восставший, мятежный
ex. (πάντα ἀνάστατα γέγονεν Plat.)ἀναστατόω

ἀναστᾰτόω
возмущать, бунтовать
ex. (οἱ τέν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες NT.)ἀνασταυρόω

ἀνα-σταυρόω
1) (лат. in crucem suffigere) сажать на кол
ex. (τινα Her., Thuc., Plat.)
2) (лат. cruci figere или affigere) распинать на кресте
ex. (τινα Polyb., Plut.)
3) вновь распинать NT.ἀναστείβω

ἀνα-στείβω
проходить (через)
ex. (δρυμόν Anth.)ἀναστεῖλος

Arst. = ἀνάσιλλοςἀνάστειρος

ἀνά-στειρος
2
с высоко поднятой носовой частью
ex. (ναῦς Polyb.)ἀναστέλλω

ἀνα-στέλλω
1) высоко поднимать, подбирать, задирать вверх
ex. (τὰς ῥίζας ἄνω Arst.)
ἀνεσταλμένος χιτών Plut. — высоко подобранный хитон;
med. — подтягивать на себе, т.е. надевать на себя (χιτώνια Arph.; νεβρίδας Eur.)
2) отгонять прочь, отбивать, отражать (sc. πολεμίους Eur., Thuc., Xen.; οἱ ἄνεμοι ἀναστέλλουσι τἄ νέφη Arst.)
3) удалять, счищать
ex. (τέν γῆν Diod.)
4) сдерживать ex. (τινὰ τῆς ἐπί τι ὁρμῆς Diod.); med. сдерживать себя, быть сдержанным Polyb.ἀναστενάζω

ἀνα-στενάζω
1) громко стонать, вопить Her., Xen.,
2) со стоном произносить
ex. (ἐχθοδοπά Soph.)
3) оплакивать
ex. (τινά Aesch., Eur.)ἀναστεναχίζω

ἀναστενᾰχίζω
Hom. = ἀναστενάζω Iἀναστενάχω

тж. med., Eur. = ἀναστενάω 3ἀναστένω

Trag. = ἀναστενάζω 1 и 3ἀναστεφανόω

ἀναστεφᾰνόω
Anth. = ἀναστέφωἀναστέφω

ἀνα-στέφω
1) увенчивать, венчать
ex. (τὸν κρᾶτά τινος Eur.; τοὺς νικῶντας σελίνοις Plut.)
2) увивать, обвивать
ex. (τὰς θύρας δάφνη Plut.)
κλάδος ἐλαίας ἐρίῳ ἀνεστεμμένος Plut. — масличная ветвь, перевитая шерстьюἀναστηλόω

ἀνα-στηλόω
ставить на колонне
ex. (εἰκόνα χαλκῆν Plut.)ἀνάστημα

-ατος τό
1) возвышенность, высота
ex. (πόλεις ἐν τοῖς ἀναστήμασι κατοικίζειν Diod.)
2) вышина, рост
ex. (ἀναστήματα τῶν σωμάτων Diod.)
3) величие, величественность
ex. (βασιλικόν Diod.)ἀναστηρίζω

ἀνα-στηρίζω
втыкать, сажать
ex. (πρέμνον ἐλαίης Anth.)ἀναστολή

ἀνα-στολή
откидывание назад
ex. (τῆς κόμης Plut.)ἀναστομόω

ἀνα-στομόω
1) досл. снабжать устьем, перен. делать сквозным, прорывать насквозь
ex. (τάφρον πρὸς τὸν ποταμόν Xen.; τὰς διώρυχας Polyb.; τοὺς πόρους Plut.)
ἀναστομωθέντα ἀγγεῖα Sext. — сообщающиеся сосуды
2) med. широко открывать, разевать
ex. (φάρυγγος τὸ χεῖλος Eur.)
3) pass. открываться, иметь выход
ex. (Ὠκεανὸς κατὰ στενοπόρους αὐχένας ἀνεστομωμένος Arst.; κόλπος ἀνεστόμωται εἰς τὸν Ὠκεανόν Diod.)ἀναστόμωσις

-εως устье, выход Plut.ἀναστρατοπεδεία

ἀναστρᾰτοπεδεία
снятие с лагеря, выступление в поход Polyb.ἀναστρατοπεδεύω

ἀνα-στρᾰτοπεδεύω
сниматься с лагеря Polyb., Plut.ἀναστρεπτέον

adj. verb. к ἀναστρέφωἀναστρέφον

τό стих. анастрефон (стихотворение, которое может читаться и в обратном порядке) Anth.ἀναστρέφω

ἀνα-στρέφω
1) переворачивать, опрокидывать
ex. (δίφρους Hom.; ἔμβαμμα Xen.)
ἀ. τέν καρδίαν Xen. — вызывать тошноту (ср. 3)
2) поворачивать, вращать
ex. (ὄμμα κύκλῳ Eur.; τὸν κόσμον Plat.)
ἐμοὴ τοῦτ΄ ἀνέστραπται Xen. — у меня дело обстоит наоборот
3) в корне изменять
ex. (τὰ τῆς Ἑλλάδος πράγματα Isocr.; γνώμην Plat.)
ἀ. τέν καρδίαν τινός Plut. — вызывать переворот в чьей-л. душе (ср. 1)
4) поворачиваться
ex. (πάλιν ὀπίσω Plut.)
ἀναστρέφαντες ἐπὴ δόρυ Xen. — сделав поворот направо
5) возвращать
ex. (τινὰ ἐξ Ἅιδου Soph.)
ἀναστρέφαι πόδα Eur. — вернуться
6) возвращаться
ex. (ἀπὸ τῶν νεῶν Thuc.; ἐκ φοινὴκης Xen.; ἀπὸ τῆς διώξεωζ Plut.)
φράσον μοι τοῦτ΄ ἀναστρέφαζ πάλιν … Aesch. — вернись к своему рассказу и скажи мне …
7) возобновлять, повторять
ex. (πάλιν τὸν λόγον Plat.)
πάλιν ἀναστρέφαι τινὴ δίκην Eur. — вновь наказать кого-л.
8) перекапывать
ex. (τέ πόαν Xen.)
ὄροζ ἀνεστραμμένον Her. — изрытая гора
9) med.-pass. переходить, переселяться, прибывать
ex. (ἄλλην γαῖαν Hom.)
10) med.-pass. пребывать, находиться, оставаться
ex. (ἐν Ἄργει Eur.; περὴ τέν Ἐπίδαυρον Thuc.)
ἀ. ἐν φανερῷ Xen., ἐν μέσῳ Plat. и ἐν ὀφθαλοῖζ Plut. — быть на глазах (у всех), открыто показываться;
ἀ. ἔν τινι Xen., Plut. и ἐπί τινι Polyb. — заниматься чем-л., предаваться чему-л.
11) med.-pass. вести себя, поступать
ex. (ὡς δεσπόηζ Xen.; θρασέωζ εἴζ τινα Polyb.; ἀσεβῶζ Plut.)
12) грам. делать анастрофу (см. ἀναστροφή)ἀναστροφή

ἀνα-στροφή

1) перевертывание, опрокидывание
ex. εἰς ἀναστροφέν δοῦναί τι Eur. — опрокинуть что-л.
2) поворачивание, поворот Xen., Thuc.
ex. ἐξ ἀναστροφῆς Polyb. — сделав поворот;
κατὰ ἀναστροφήν Sext. — наоборот
3) возвращение Soph.
ex. πολλὰς ἀναστροφὰς ποιεῖσθαι Xen. — неоднократно возвращаться назад
4) пребывание
ex. (ἐν τῇ ἰδία Plut.)
5) местопребывание, пристанище
ex. (δαιμόνω Aesch.)
6) образ жизни, поведение Polyb., Diog.L., NT.
7) отсрочка, время Plut., Diod.
ex. ἀναστροφέν διδόναι τινὴ εἴς или πρός τι Polyb. — давать кому-л. срок для чего-л.
8) грам. анастрофа (смещение ударения назад в предлоге при постановке его на второе место, напр. Ἰθάκην κάτα, τούτων πέρι)
9) грам. перестановка, инверсия
10) рит. анастрофа (повторение заключительного слова предыдущей фразы в начале следующей)ἀναστρόφως

обратно, наоборот Sext.ἀναστρωπή

ἀνα-στρωπή
слово, вымышленное для объяснения слова ἀστραπή Plat. γςατ. 409 γἀναστρωφάω

ἀνα-στρωφάω
Hom., Hes., Anth., med. Soph. frequ. к ἀναστρέφωἀνασύρω

ἀνα-σύρω
(ῡ)
1) поднимать платье, обнажаться Diog.L.; med. Her., Diod.
2) med. высоко подбирать
ex. (τοὺς χιτωνίσκους Plut.)
3) уносить, похищать, захватывать добычу
ex. (σπαράξαι καὴ ἀνασύασθαι Plut.)ἀνασφάλλω

ἀνα-σφάλλω
вновь подниматься, (п)оправляться
ex. (συμπτώματος Plat.; νόσου и ἐκ νόσου Babr.; ἐκ κακῶν Luc.)ἀνασχεθεῖν

см. ἀνασχεῖν...ἀνασχεῖν...

ἀνασχεθεῖν, ἀνασχεῖν
inf. aor. 2 к ἀνέχωἀνασχέμεν

эп. inf. aor. 2 к ἀνέχωἀνάσχεο

эп. 2 л. sing. aor. 2 med. к ἀνέχωἀνάσχεσις

-εως
1) поднятие
ex. (χειρός Plut. - v. l.)
2) восход
ex. (τοῦ ἡλίου Arst.)
3) устранение, прекращение
ex. (τῶν δεινῶν Plut.)ἀνασχετικός

3
терпеливо переносящий, терпеливый Plut.ἀνασχετός

поэт. ἀνσχετός 2
выносимый
ex. ταῦτα δῆτ΄ ἀνασχετά ; Soph. — разве это можно терпеть?;
οὐκ ἀ. Hom., Aesch., Her., Thuc., Arst., Plut. — невыносимый, нестерпимыйἀνασχήσω

тж. ἀνέξω fut. к ἀνέχωἀνασχίζω

ἀνα-σχίζω
рассекать, разрезать, вскрывать
ex. (τέν γαστέρα τοῦ λαγοῦ Her.; τὸ ᾠόν Arst.; δέρμα ὀνύχεσσι Theocr.; τρίβος ἀνασχιζόμενος Plut.)ἀνασχινδυλεύω

ἀνα-σχινδυλεύω
сажать на кол Plat.ἀνασωρεύω

ἀνα-σωρεύω
нагромождать, наваливать
ex. (χόος ἀνασωρευόμενος Polyb.)ἀναταράσσω

ἀνα-τᾰράσσω
атт. ἀνατᾰράττω
1) мутить, взбалтывать (sc. τὰ θολώδη Arst.)
2) приводить в неистовство, возбуждать
ex. (τινά Eur.)
3) смущать
ex. (ὑπὸ τοῦ ἔμπροσθεν λόγου πεπεισμένους Plat.)
4) приводить в беспорядок, расстраивать
ex. (στράτευμα ἀνατεταραγμένον Xen.; ἀναταραχθεῖσαι πόλεις Plut.)ἀνάτασις

ἀνά-τᾰσις
-εως
1) протяжение
ex. εἰς ὕφος ἀ. Polyb. — высота
2) (предполож. вм. v. l. ἀνάκλισις) согнутость
ex. (τοῦ αὐχένος εἰς εὐώνυμον Plut.)
3) угрожающая поза, грозный вид Polyb., Plut.
4) высокомерие, надменность
ex. (ἀ. τοῦ φρονήματος Plut.)
5) воздержание
ex. (μέ κακοῦν ἀνατάσει τὸ σῶμα Plut.)ἀνατάσσομαι

ἀνα-τάσσομαι
атт. ἀνατάττομαι перечислять, повторять ex. (μαθήματα Plut.); пересказывать
ex. (διήγησιν NT.)ἀνατατικός

ἀνατᾰτικός
3
угрожающий, грозный
ex. (ἐπιστολή Polyb.; ἀπειλητές καἰ ἀ. Diod.)ἀνατατικῶς

ἀνατᾰτικῶς
угрожающе Polyb.ἀνατάττομαι

атт. = ἀνατάσσομαιἀνατεί

ἀνᾱτεί
v. l. = ἀνατίἀνατείνω

ἀνα-τείνω
поэт. ἀντείνω
1) протягивать вверх, простирать, поднимать
ex. (χεῖρα οὐρανῷ Pind. или εἰς τὸν οὐρανόν Arst., Plut. и πρὸς τὸν οὐρανόν Xen.)
ἀετὸς ἀνατεταμένος Xen. — орел с распростертыми крыльями;
τὰς ὀφρῦς ἀνατείνας Luc. — с высоко поднятыми бровями;
ἀ. ἑαυτὸν ἐπί τινι Luc. — важничать из-за чего-л.;
ἀνατείνεσθαι τέν ἀρχήν Plut. — расширять, увеличивать свою (служебную) власть;
τὸ ξίφος ἀ. Plut. — поднимать меч на кого-л.
2) тянуть
ex. τοῦ ὠτὸς ἀνατείνεσθαι Plut. — быть выдранным за уши
3) воен. вытягивать, растягивать, развертывать
ex. (τὰ κέρατα Xen.)
4) простираться, достигать, доходить
ex. (εἰς ὕψος Polyb.; εἰς τὸ πέλαγος Polyb.; πλέον ἢ δέκα σταδίους Plut.)
πέδιλα ἐς γόνυ ἀνατείνοντα Her. — обувь, доходящая до колен
5) держать в напряженном состоянии
ex. ἀ. πάντας Plut. — привлекать всеобщее внимание
6) med. грозить, угрожать
ex. ἀ. τινι φοβερόν Dem. или φόβον Polyb. — держать кого-л. в страхеἀνατειχίζω

ἀνα-τειχίζω
восстанавливать, отстраивать
ex. (τὰ διῃρημένα τείχη Xen.)ἀνατειχισμός

восстановление стен Xen.ἀνατεί...

ἀνατί, ἀνατεί
adv. без вреда (для себя), безнаказанно Trag., Arph., Plat.ἀνατέλλω

ἀνα-τέλλω
поэт. ἀντέλλω
1) выращивать или (по)рождать, производить, создавать
ex. (ἀμβροσίην τοῖς ἵπποις Hom.; δήμητρος στάχυν Aesch.; μυρία κακὰ ἀπό τινος Soph.; φλόξ ἀνατελλομένα Pind.)
ἀ. τὸν ἥλιον NT. — велеть восходить солнцу
2) вытекать
ex. (ἐκ τῆς λίμνης Her.)
3) восходить
ex. (πρὸς ἠέλιον ἀνατέλλοντα Her.; σελήνη ἀνατέλλει Arph.)
4) подниматься, вздыматься
ex. (καπνὸς ἀνατέλλων Plut.)
5) вырастать
ex. (ἀντέλλουσα θρίξ Aesch.; ὀδόντες ἀνατέλλουσιν Arst.)ἀνατέμνω

ἀνα-τέμνω
1) разрезать, рассекать
ex. (νεκρόν Her., Plut.)
2) отрезать, отсекать
ex. (τὰ κλήματα Aeschin.)
3) растерзывать
ex. (ἀνατεμνόμενος ὑπὸ τοῦ ὀρνέου, sc. προμηθεύς Luc.)ἀνατήκω

ἀνα-τήκω
1) плавить, расплавлять, растоплять, pass. плавиться, таять
ex. (πλῆθος τῶν ἀνατηκομένων χιόνων Polyb.; χαλκὸς ἀνατήκεται Plut.)
2) размягчать, изнеживать, делать дряблым
ex. (τὰ σώματα ταῖς ἡδοναῖς Plut.)ἀνάτηξις

ἀνά-τηξις
-εως таяние
ex. (χιόνων Polyb.)ἀνατί

см. ἀνατεί...ἀνατίθημι

ἀνα-τίθημι
1) класть поверх, накладывать, нагружать, взваливать
ex. (ἄχθος Arph.; σκεύη Xen.; med. ἐπὴ τὰ ὑποζύγια Xen.)
τοῖς ὤμοις ἀναθέσθαι τινά Plut. — взвалить кого-л. себе на спину
2) возлагать, вменять (в обязанность)
ex. (τί τινι Her.; τέν αἰτίαν τινός τινι Isocr. или ἐπί τινα Polyb.)
τινὴ ποιήσασθαί τι ἀ. Her. — приписывать кому-л. создание чего-л.;
ἐλεγχείην ἀ. τινι Hom. — бросать кому-л. укор
3) возлагать, поручать
ex. (τινί τι Thuc., Arph. - med. Polyb., Plut.)
4) помещать, подвешивать
ex. (τινὰ ἐπὴ κρημνόν Arph.)
τὰς ἀκοάς τινι ἀ. Polyb. — внимательно слушать что-л.
5) распинать
ex. (τινὰ ζῶντα Polyb.)
6) культ. приносить в дар, жертвовать, посвящать
ex. (τρίποδα μούσαις Hes.; ἐς δελφούς Her. и ἐν δελφοῖς Arst.; τι εἰς τὸ ἱερόν Plat.; τὰς ἀσπίδας τοῖς θεοῖς Plut.)
ἀναθεῖναι βωμόν Polyb. — воздвигнуть жертвенник
7) откладывать, отсрочивать
ex. (τοῦτο οὐδαμῶς ἀναθετέον Plat.)
ἀ. τοῦ κατθανεῖν Soph. — отдалять день смерти
8) med. сообщать
ex. (τέν πρᾶξίν τισι Plut.; εἰς τέν σύγκλητον περί τινος Polyb.)
9) med. (о прежде сказанном) брать назад, отказываться, отменять
ex. (τι Xen., Plat.; τὰ κατηγορημένα Luc.)ἀνατιμάω

ἀνα-τῑμάω
повышать цену Her.ἀνατινάσσω

ἀνα-τῐνάσσω
1) потрясать, размахивать
ex. (θύρσον Eur.)
2) трепать, рвать
ex. (λαῖφος ἀκάτου Eur. - in tmesi)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика