Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 045

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 045
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 045) с русским переводом и комментариями.ἀνακλητικόν

τό сигнал к отступлению Plut., Anth.ἀνακλητικός

3
служащий призывом, призывающий
ex. (λόγοι πρὸς εὐπεύθειαν ἀνακλητικοί Plut.)ἀνακλινοπάλη

ἀνακλῑνο-πάλη
борьба в лежачем положении Mart.ἀνακλίνω

ἀνα-κλίνω
эп. тж. ἀγκλίνω (ῑ)
1) прислонять, пригибать, приставлять
ex. (τινὰ ποτὴ ἑρκίον αὐλῆς Hom.)
ἀ. ἑαυτὸν ἐπὴ τὸ ἐναντίον Arst. — наклоняться против ветра
2) pass. ложиться Polyb., NT.
ex. ἀνακλινθεὴς πέσεν ὕπτιος Hom. — он повалился навзничь;
ἀνακλίνεσθαι ἐπὴ τὰ εὐώνυμα Arst. — ложиться на левый бок
3) отворять
ex. (θύρην Hom., Her.)
4) отодвигать
ex. (πυκινὸν νέφος Hom.)
5) устремлять вверх, поднимать
ex. (τέν τῆς ψυχῆς αὐγήν Plat.)ἀνάκλισις

ἀνά-κλῐσις
-εως
1) лежачее положение, лежание
ex. (ἀ. καὴ στάσις καὴ καθέδρα Arst.)
2) подъем (с постели), вставание
ex. (ἐξέγερσις καὴ ἀ. Plut.)ἀνάκλιτος

ἀνά-κλῐτος
2
наклоненный, откидной
ex. ἀ. θρόνος Plut. — кресло со спинкойἀνακλύζω

ἀνα-κλύζω
плескаться, волноваться, бурлить
ex. (σκότος ἀνακλύζον Plut.)ἀνακλώθω

ἀνα-κλώθω
(о Мойрах) досл. прясть обратно, перен. переделывать, изменять судьбу
ex. (ἀλλάττειν τι καὴ ἀ. Luc.)ἀνακογχυλιάζω

ἀνα-κογχῠλιάζω
1) полоскать горло
ex. (ὕδατι Plat.)
2) вскрывать печать, т.е. подделывать
ex. (διαθήκην Arph.)ἀνακοινόω

ἀνα-κοινόω
(преимущ. med.; pf. pass. в знач. med. ἀνακεκοίνωμαι)
1) сообщать
ex. (τινί τι Plat., Plut.)
2) med. совещаться, советоваться
ex. (τινί τι Xen., Isocr., Plut., τινι περί τινος Xen., Plat., Plut. и τινι ὑπέρ τινος Arst.)
3) med. соединяться, сливаться
ex. (τῷ Ἴστρῳ Her.)ἀνακοινωνέομαι

ἀνα-κοινωνέομαι
спрашивать совета, совещаться Plut.ἀνακοιρανέω

ἀνα-κοιρᾰνέω
властвовать, управлять Anth.ἀνακολουθία

ἀνᾰκολουθία
грам. = ἀνακόλουθονἀνακόλουθον

ἀν-ᾰκόλουθον
τό грам., лог. анаколуф, синтаксическая или логическая непоследовательность, нарушение конструкции Diog.L.ἀνακολούθως

ἀν-ακολούθως
непоследовательно, несвязно Sext.ἀνακολπάζω

ἀνα-κολπάζω
подбирать одежду, подпоясываться Arph.ἀνακομάω

ἀνα-κομάω
вновь обрастать волосами Luc.ἀνακομιδή

ἀνα-κομῐδή

1) возврат
ex. (τῶν πλοίων Dem.)
2) возвращение Arst., Plut.
ex. ἀνακομιδέν ποιεῖσθαι Polyb. — возвратиться, вернутьсяἀνακομίζω

ἀνα-κομίζω
Pind. ἀγκομίζω
1) тж. med. перевозить, доставлять (преимущ. вверх по течению, вглубь страны и т.п.)
ex. (τὰ ὅπλα εἰς τέν ἀκρόπολιν Xen.; τιμέν πρός τινα Arst.)
ἀνακομισθέντων πάντων Her. — когда все были доставлены (по Нилу в Мемфис);
τὰ ἐπιτήδεια ἀνακεκομισμένοι ἐν τοῖς ἰσχυροῖς Xen. — перевезя продовольствие в укрепленные пункты
2) возвращать обратно ex. (τινά Xen.); med.-pass. возвращаться
ex. (ἀσφαλῶς ἀνακομισθῆναι Plut.)
αἰγίνῃ ὄντες ἐπ΄ οἴκου ἀνακομιζόμενοι Thuc. — находящиеся в Эгине на пути домой;
ἀνακομισθεὴς ἐς πελοπόννησον Plut. — вернувшись в Пелопоннес
3) уводить, уносить; med.-pass. ускользать
ex. (ἐκ τῆς ναυαγίας Polyb.)
ἀνακομίζεσθαι ἑαυτὸν ἐκ τῆς πρός τινα συνηθείας Plut. — прекратить общение с кем-л.
4) med. вести
ex. πρόσωθεν ἀνακομίζεσθαί τι Eur. — начать издалека рассказ о чем-л.
5) med. приводить в исполнение, довершать
ex. (τὸ ἔπος τινός Pind.)ἀνακοντίζω

ἀν-ακοντίζω
досл. пускаться стрелой, перен. устремляться вверх, бить ключом
ex. (αἷμα ἀνηκόντιζε Hom.; ὕδωρ ἀνακοντίζει Her.)ἀνακοπή

ἀνα-κοπή

1) преграда, препятствие
ex. (ἀ. τραχεῖα Plut.)
2) задержка, прекращение
ex. (τῆς προθυμίας Plut.)
3) отлив (sc. τῆς θαλάσσης Plut.)
4) застаивающаяся (после разлива) вода, стоячий водоем
ex. (τῆς μαιώτιδος λίμνης Plut.)ἀνακόπτω

ἀνα-κόπτω
1) сбивать в сторону, отодвигать
ex. (θυρέων ὀχῆας Hom., Theocr.)
2) отбивать, отбрасывать, отражать
ex. (τοὺς πολεμίους Plut.; ἀνακοπῆναι ὑπό τινος Thuc., Plut.)
3) отрубать
ex. (κεφαλήν Diod.)
4) выбивать, выкалывать
ex. (ὀφθαλμούς Diod.)
5) сдерживать, мешать
ex. ἀνεκόπην τῆς ὁρμῆς Luc. — моя попытка была пресечена;
ἐξέπιπτον καὴ ἀνεκοπτόμην Luc. — я смешался и не мог выговорить ни словаἀνακουφίζω

ἀνα-κουφίζω
1) поднимать
ex. (κάρα βυθῶν Soph.; δέμας τινός Eur.; τινὰ πρὸς τὰ τείχη Plut.)
ἀ. ἑαυτὸν εἰς τέν ἀνάβασιν Xen. — вскакивать на лошадь
2) (о воздухе) держать на поверхности
ex. (τὸν ἀσκόν Arst.)
3) pass. (тж. act. ἀ. ἑαυτόν Plut.) чувствовать облегчение
ex. ἀνεκουφίσθην δέμας Eur. — мне легче;
ἀκούσας ταῦτα ἀνεκουφίσθη Xen. — услышав это, он воспрянул духомἀνακούφισις

ἀνακούφῐσις
-εως облегчение
ex. (κακῶν Soph.)ἀνακράζω

ἀνα-κράζω
(aor. 2 ἀνέκρᾰγον, поздн. aor. 1 ἀνέκραξα)
1) вскрикивать, восклицать
ex. (ἐξ ἑνὸς στόματος ἅπαντες ἀνέκραγον Arph.; ἀκούσαντες ἀνέκραγον, ὡς … Xen.)
ἀ. πολεμικόν Xen. — издать боевой клич
2) начинать говорить
ex. ἐπεὴ οὖν ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω Hom. — если уж я заговорил, я (ничего) не скроюἀνάκρασις

ἀνά-κρᾱσις
-εως смешение
ex. (ἀ. καὴ κοινωνία Plut.)ἀνακραυγάζω

Epictetus ap. Gell. = ἀνακράζωἈνακρείων

Anth. = Ἀνακρέωνἀνακρέκομαι

ἀνα-κρέκομαι
начинать бряцать по струнам
ex. ἀ. τινα (v. l. εἴς τινα) Anth. — славить кого-л. песнямиἀνακρεμάννυμι

ἀνα-κρεμάννῡμι
эп. ἀγκρεμάννῡμι
1) подвешивать, вешать
ex. (χιτῶνα πασσάλῳ Hom.)
2) культ, вешать в храме, т.е. приносить в качестве жертвенного дара
ex. (τι ἐς τέν ἀκρόπολιν и πρὸς τὸ Ἀθήναιον Her.)
3) казнить через повешение, вешать
ex. (τινα Her.)
περιπεσὼν λύττῃ ἀνεκρέμασε (sc. ἑαυτόν) Diod. — впав в безумие, он повесился
4) соединять, связывать
ex. ἀ. τι ἔκ τινος Plat. — ставить что-л. в зависимость от чего-л.;
ἀ. λόφους ὀρύγμασι Plut. — соединить холмы рвами;
ἀνακρεμάσαι τινὰ ἀπὸ τῶν ἐλπίδων Aeschin. — обольстить кого-л. надеждами;
ἀνακρεμάσαι πᾶσαν τέν πίστιν εἴς τινα Polyb. — целиком довериться кому-л.Ἀνακρέων

-οντος Анакреонт (родом из Теоса - τήϊος, - живший на Самосе, в Афинах и в Абдерах, лирический поэт, 559 - 478 гг. до н.э.)ἀνακρίνω

ἀνα-κρίνω
(ῑ) (fut. ἀνακρῐνῶ)
1) расспрашивать
ex. (τινά Plat.; τινὰ περί τινος Plut. и τινά τι Luc.)
2) тж. med., юр. допрашивать ex. (τινά Thuc., Plat.); расследовать, вести следствие
ex. (τινός Pind., ὑπέρ τινος Polyb.)
ἀνακρίνεσθαι τέν γραφήν Dem. — вести следствие по делу
3) иметь суждение, судить
ex. ἀ. τινά Arst. — высказывать суждение о ком-л.
4) med. спорить
ex. πρὸς ἑαυτοὺς ἀνακρίνεσθαι Her. — спорить друг с другомἀνάκρισις

ἀνά-κρῐσις
Aesch. ἄγκρῐσις -εως
1) разбор, исследование Plat.
2) юр. разбирательство, розыск, предварительное следствие, дознание Aesch., Xen., Plat., Arst., Isae., Plut.
ex. ἀ. μαρτύρων Plut. — допрос свидетелейἀνακροτέω

ἀνα-κροτέω
(тж. ἀ. τὼ χεῖρε Arph., τὰς χεῖρας Aeschin. и ταῖς χερσίν Plut.) хлопать в ладоши, рукоплескать Arph.ἀνάκρουσις

ἀνά-κρουσις
-εως
1) отталкивание, толкание назад, т.е. попятное движение, обратный ход Plut.
ex. ἀνἀκρουσιν ἔχειν Thuc. — иметь возможность отступления
2) стих. анакруза (безударная часть стиха, предшествующая первой его стопе, затакт)ἀνακρουστικός

3
толкающий обратно
ex. (πληγή Plut.)ἀνακρούω

ἀνα-κρούω
Theocr. ἀγκρούομαι
1) дергать назад, сдерживать, останавливать
ex. (ἵππον χαλινῷ Xen.; τὸ ζεῦγος Plut.)
2) med. (о корабле) толкать в обратном направлении, давать задний ход, грести обратно, табанить
ex. πρύμνην ἀνακρούεσθαι Her., Arph. — плыть кормой вперед, т.е. отступать лицом к противнику
3) med. медленно отступать, пятиться
ex. (πρὸς τέν πόλιν Thuc.)
παῦε μικρὸν ἀνακρούμενος перен. Luc. — погоди, вернемся немного назад;
ἀ. ἐπὴ τὸν τοῦ λυκούργου βίον Plut. — вернуться к законам Ликурга
4) med. (о песне или речи) приступать, начинать Theocr., Anth.
ex. αὐτοῦ ταῦτ΄ ἀνακρουομένου Polyb. — после этих его вступительных словἀνακτάομαι

ἀνα-κτάομαι
1) вновь завладевать, получать обратно, отвоевывать
ex. (δῶμα πατρός Aesch.; τυραννίδα Her.; τέν πατρῴαν ἀρχήν Plut.)
2) восполнять
ex. (τὰς ἐλαττώσεις Polyb.)
3) приобретать
ex. φίλους τινάς τινι ἀνακτήσασθαι Xen. — с помощью чего-л. сделать кого-л. своими друзьями
4) склонять на свою сторону
ex. (τινα Her., Xen.)ἀνακτέον

Arst. adj. verb. к ἀνάγωἀνακτορία

ион. ἀνακτορίη управление (sc. ἵππων HH.)Ἀνακτορία

Анактория (область г. Анакторий) Thuc.Ἀνακτόριον

τό Анакторий (мыс и город в Акарнании, у входа в Амбракийский залив) Thuc.ἀνακτόριος

3
господский, хозяйский
ex. (ὕες Hom.)Ἀνακτόριος

уроженец или житель города Анакторий Her.ἀνάκτορον

τό преимущ. pl. дворец, чертог, обычно Святилище, храм Soph., Eur., Her., Plut., Anth.ἀνάκτωρ

-ορος властелин, повелитель Aesch., Eur.ἀνακυΐσκω

ἀνα-κυΐσκω
coitum repetere Arst.ἀνακυκάω

ἀνα-κῠκάω
смешивать, размешивать
ex. (φάρμακα Arph.)ἀνακυκλέω

ἀνα-κυκλέω
1) поворачивать
ex. (δέμας Eur.)
2) повторять или обдумывать
ex. (ἀ. πρὸς ἑαυτόν τι Luc.)
3) тж. med. делать круг, кружиться, возвращаться
ex. (ἀ. καὴ ἀνακάμπτειν Arst.)
ἀνακυκλεῖσθαι πρὸς ἑαυτό Plat. или περὴ τὸ αὐτό Arst. — совершать круговорот;
ἀνακυκλεῖσθαι εἰς τὸν συνήθη βίον Plut. — возвращаться к привычному образу жизниἀνακύκλησις

ἀνα-κύκλησις
-εως круговращение, круговорот, возвращение к исходному положению Plat., Plut.ἀνακυκλικός

ἀνα-κυκλῐκός
3
обратимый, т.е. могущий быть прочтенным в обратном направлении Anth.{*}ἀνακυκλισμός

круговорот
ex. (Diod. - v. l. к ἀνακυλισμός)ἀνακυκλόω

Anth. = ἀνακυκλέωἀνακύκλωσις

ἀνα-κύκλωσις
-εως круговорот
ex. πολιτειῶν ἀ. Polyb. — государственный переворотἀνακυλισμός

ἀνα-κῠλισμός
досл. вращательное движение вспять, перен. обратное движение
ex. (ἐνιαυτοῦ Diod.)ἀνακυλίω

ἀνα-κῠλίω
(ῑ) скатывать
ex. (τὰς ἀμάξας εἰς τέν λίμνην Plut.; λίθους Luc.)ἀνακυμβαλιάζω

ἀνα-κυμβᾰλιάζω
опрокидываться с грохотом
ex. (δίφροι ἀνεκυμβαλίαζον Hom.)ἀνακύπτω

ἀνα-κύπτω
Arph. тж. ἀγκύπτω
1) подниматься над поверхностью, высовываться
ex. (ἐκ τῆς θαλάσσης, μέχρι τοῦ αὐχένος Plat.)
ἀνακύψαι εἴς τι Plat. — подняться до чего-л.
2) (высоко) поднимать голову
ex. (ἐλευθερωθεὴς ἀνέκυψε, sc. δῆμος Her.; πρὸς τὸν δία Eur.; ἵππος ἀνακεκυφώς Xen.)
θεώμενός τι ἀνακύπτων Plat. — заглядевшийся на что-л. закинувши голову
3) возникать, появляться, обнаруживаться
ex. (παρά τινι Arph. и ἔν τινι Plut.)
ᾔδη ὅτι ἐξ αὐτῶν καλόν τι ἀνακύψοι Plat. — я предвидел, что из этого выйдет нечто хорошее
4) выходить из трудного положения, приходить в себя, оправляться
ex. ἀνέκυψα ἀκούσας, ὅτι … Xen. — я воспрянул духом, услышав, что …;
τὰ τῶν καρχηδονίων ἀνέκυψε Polyb. — дела карфагенян поправилисьἀνακωδωνίζω

ἀνα-κωδωνίζω
заставлять звучать Arph.ἀνακωκύω

ἀνα-κωκύω
(ῡ) жалобно восклицать, вопить Aesch.
ex. ἀ. ὀξὺν φθόγγον Soph. — издавать жалобные пронзительные звукиἀνάκωλος

ἀνά-κωλος
2
1) укороченный, короткий
ex. (χιτωνίσκος Plut.)
2) коротконогий, приземистый
ex. (δρομάδες Diod.)ἀνακωμῳδέω

ἀνα-κωμῳδέω
высмеивать в комедии
ex. (τι Plut.)ἀνακῶς

ἀνᾰκῶς
(ᾰν) внимательно, тщательно, заботливо
ex. ἀ. ἔχειν τινός Her., Thuc., Plut. — внимательно относиться к кому(чему)-л., тщательно следить за кем(чем)-л.ἀνακωχεύω

атт. ἀνοκωχεύω
1) сдерживать, останавливать(ся) Soph., Diod.
ex. ἀνεκώχευον τὰς νέας Her. — они бросили якорь
2) натягивать
ex. ἀ. τὸν τόνον τῶν ὅπλων Her. — натягивать канаты
3) оставаться на месте
ex. ἀνεκώχευε ἐθέλων εἰδέναι … Her. — он не трогался с места, желая узнать …ἀνακωχή

ἀν-ακωχή
атт. ἀνοκωχή <ἔχω>
1) остановка, прекращение, передышка
ex. (κακῶν Thuc.)
2) прекращение военных действий, перемирие
ex. (τινι πρός τινα Thuc.)
δι΄ ἀνακωχῆς γενέσθαι τινί Thuc. — иметь соглашение с кем-л. о перемирии
3) задержка, замедление
ex. ἀνακωχῆς ἕνεκα τῶν Ἑλληνικῶν Thuc. — для того, чтобы задержать греческие войскаἀναλαλάζω

ἀν-αλᾰλάζω
1) поднимать крик, вскрикивать
ex. (ἐγὼ ἀνηλάλαξα κἀνωρχησάμην Eur.)
2) издавать боевой клич
ex. (οἱ στρατιῶται ἀνηλάλαζον Xen.)ἀναλαμβάνω

ἀνα-λαμβάνω
тж. med.
1) брать
ex. (εἰς τὰς χεῖράς τι Polyb.)
σκεψώμεθα καθ΄ ἕκαστον ἀναλαμβάνοντες Plat. — возьмем и рассмотрим поодиночке;
ἀναλήψεσθαι τὰ ὅπλα Plut. — взяться за оружие
2) брать на руки, поднимать
ex. (τὸ παιδίον Her.)
3) надевать на себя
ex. (τὰ τόξα Her.; λευκέν ἐσθῆτα Plut.)
Ἀγαμέμνονος πρόσωπον ἀνειληφώς Luc. — надевший маску Агамемнона, т.е. играющий роль Агамемнона
4) брать с собой
ex. (τοὺς ξυμμάχους Thuc.; ὅσον τριάκοντα Plut.)
ὑμὰς ἀναλαβὼν ἡγήσομαι Xen. — я возьму вас и поведу с собой
5) принимать к себе или на себя ex. (ὁπλίτας ἐπὴ τὰς ναῦς Thuc.; φιλοφρόνως τινά Plat.; ἐν ταῖς οἰκίαις τινά Aeschin.; τέν αἰτίαν τινός Polyb. - ср. 11; σχῆμά τι Plut., Luc.); брать на себя
ex. ἀναλαβέσθαι κίνδυνον Her. — решиться на опасное дело;
τὸν πόλεμον ἀναλαβεῖν Dem. — начать войну;
τέν ὑπατείαν ἀναλαβεῖν Plut. — принять консульство
6) воспринимать, усваивать, приобретать
ex. (δόξαν Xen., Polyb.; τὰς ὀσμάς Arst.)
τὸ ὑγρὸν εἰς αὑτὸ ἀ. Arst. — вбирать в себя влагу;
τέν γονέν ἀναλαβεῖν Plut. — принять в себя семя, зачать;
οὐσία εἰς τὸ ταμιεῖον ἀναληφθεῖσα Plut. — конфискованное имущество (досл. взятое в казну);
ἀ. εἰς μνήμην или τῇ μνήμῃ Plat. — удерживать в памяти, запоминать;
λόγος ἀπολελειμμένος Plut. — заученная (наизусть) речь
7) вновь начинать, повторять
ex. (πολλάκις Plat.)
δεῖ ἀναλαβέειν τὸν κατ΄ ἀρχὰς ἤϊα λέξων λόγον Her. — мне нужно вернуться к начатому мной рассказу
8) перечислять, пересказывать
ex. (πάντας τοὺς προγόνους ἐξ ἀρχῆς Arst.)
9) снова брать, обратно получать или принимать, восстанавливать
ex. (ἀρχέν ἣν πρότερον ἐκέκτησθε Xen.; θυσίας καὴ πομπάς Plut.)
10) пробуждать, воскрешать
ex. (ἐπιστήμην ἐν αὑτῷ Plat.; τέν πόλιν ἐκ τῆς πρόσθεν ἀθυμίας Polyb.)
11) исправлять, заглаживать
ex. (πᾶσαν τέν αἰτίην Her.; τὰς ἁμαρτίας Soph.)
τὸ τρῶμα ἀνέλαβον Her. — они оправились от поражения;
ἀνειληφότες τὰς κατασκευὰς μετὰ τὰ μηδικά Thuc. — восстановившие свои хозяйства после Греко-Персидских войн
12) дать прийти в себя, дать отдохнуть; подкреплять; подбадривать
ex. (τὰς δυνάμεις Polyb.; τὸν στρατόν Plut.)
13) приходить в себя, оправляться
ex. (ἐξ ἀρρωστίας μεγάλης Plut.)
ἀναλαβεῖν ἑαυτὸν ἀπό τινος Thuc. — оправиться от чего-л.;
ἀναλαβὼν ἑμαυτὸν, ἀντεῖπον Isocr. — прийдя в себя, я ответил
14) задерживать, останавливать
ex. (ἵππον Xen., Plat.; ἀφεθέντα λίθον Arst.)
τῇ μίτρᾳ ἀνειλημμένος τοὺς βοστρύχους Luc. — с кудрями, перехваченными повязкой
15) склонять на свою сторону, располагать в свою пользу
ex. (τὸν ἀκροατήν Arst.; δῆμον ἑστιάσεσι Plut.)ἀναλάμπω

ἀνα-λάμπω
1) загораться, воспламеняться
ex. (τὰ ξύλα ἀναλάμπει Xen.)
2) перен. вновь разгораться, опять вспыхивать
ex. ( πόλεμος ἐπὴ τέν πόλιν ἀναλάμψας Plut.)
3) приходить в себя, оправляться
ex. βραχὺ ἐμφαγόντες ἀναλάμπουσι Plut. — поев немного, они набираются силἀνάλαμψις

-εως сияние
ex. τὰς ἀναλάμψεις εὐμενεῖς ἔχειν Plut. — сиять тихим светомἀνάλαψις

дор. = ἀνάληψιςἀναλγής

ἀν-αλγής
2
1) безболезненный
ex. (θάνατος Plut.)
2) бесчувственный, невосприимчивый
ex. (πρός τι Plut.)ἀναλγησία


1) бесчувственность, невосприимчивость Arst., Plut., Luc.
2) тупоумие, ограниченность
ex. (ἀ. καὴ βαρύτης Dem.)ἀνάλγητος

ἀν-άλγητος
2
1) безболезненный Soph.
2) нечувствительный, невосприимчивый
ex. (Arst., Luc.; ἀ. τινος Plut.)
3) бесчувственный, равнодушный; безжалостный, жестокий Soph., Eur., Thuc.ἀναλγήτως

1) равнодушно, бесстрастно Plut.
2) бесчувственно, безжалостно Soph.ἀναλδής

ἀν-αλδής
2
невсхожий, не дающий ростков, нежизнеспособный Arph.ἀναλέγω

ἀνα-λέγω
эп. ἀλλέγω
1) тж. med. подбирать, собирать
ex. (ὀστέα ἐς φιάλην Hom.; τοὺς ἀναπίπτοντας στατῆρας Her.; med. σκώληκας τῇ γλώττῃ Arst.; χρείας καὴ ἱστορίας Plut.)
πνεῦμα ἀναλέξασθαι Anth. — перевести дух
2) рассказывать
ex. ὃ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἀναλεγόμενον Xen. — рассказы будущих поколений
3) med. рассчитывать, исчислять
ex. (χρόνον Plut.)
4) med. читать
ex. (ἐκ γραμμάτων τι, βιβλίων τῶν παλαιῶν χαρακτῆρας Plut.; πολέμου πάντα Anth.)ἀναλείχω

ἀνα-λείχω
слизывать
ex. (τὸ αἷμα Her.)ἀναλήθης

ἀν-ᾰλήθης
2
неправдивый, лживый
ex. (πανοῦργος καὴ ἀ. Plut.)ἀνάλημμα

ἀνά-λημμα
-ατος τό фундамент, подпора Diod.ἀναληπτέον

adj. verb. к ἀναλαμβάνωἀνάληψις

ἀνά-ληψις
-εως
1) получение или взятие назад, отвоевание
ex. (τῆς ἀρχῆς Plut.)
2) приобретение, усвоение
ex. (ἐπιστήμης Plat.; ἀρετῆς Sext.)
3) восстановление
ex. (μνήμης Arst.; τῆς πόλεως Plut.)
4) исправление, искупление
ex. (τῆς ἐπαιτίου ἀναχωρήσεως Thuc.)
5) предоставление отдыха, восстановление сил
ex. (ἀ. καὴ θεραπεία τῶν ἀνδρῶν Polyb.)
6) излечение Plat.
7) принятие в дом, усыновление
ex. (υἱοῦ Luc.; παιδός NT.)
8) вознесение NT.ἀναλικμάω

ἀνα-λικμάω
v. l. ἀναλικνάω провеивать (сквозь сито) Plat.ἀνάλιος

2
дор. = ἀνήλιος{*}ἀνάλιπος

2
дор. = ἀνήλιποςἀναλίσκω

см. ἀναλόω...ἀνάλιστος

ἀν-άλιστος
2
несоленый, перен. лишенный соли Diog.L.ἀναλκείη

ἀν-αλκείη
(только dat. pl. ἀναλκεὴῃσι) бессилие, слабость, тж. робость Hom.ἀναλκής

2
Arst. = ἄναλκιςἄναλκις

ἄν-αλκῐς
-ῐδος adj. бессильный, слабый, тж. робкий Hom., Pind., Aesch., Soph., Her., Plut.ἀναλλοίωτος

ἀν-αλλοίωτος
2
не подверженный изменениям, неизменяющийся
ex. (οὐσία Arst.; φύσις Plut.)ἀναλλοιώτως

неизменно, без изменений Diog.L.ἀνάλλομαι

ἀν-άλλομαι
(aor. 1 ἀνηλάμην - дор. ἀνᾱλάμην) вскакивать, вспрыгивать Arph., Xen., Theocr.ἄναλμος

ἄν-αλμος
2
несоленый Xen.ἀναλογέω

находиться в соответствии, соответствовать или быть аналогичным
ex. (τινι Plut.)
οὐκ ἔχειν ἀναλογοῦν Arst. — не иметь себе подобногоἀναλογητικός

3
пользующийся методом аналогии, аналогический Diog.L.ἀναλογία


1) мат. пропорция Plat.
ex. ἀ. ἰσότης ἐστὴ λόγων Arst. — пропорция есть равенство отношений
2) соответствие, соразмерность или аналогия Plat.
ex. κατὰ τέν ἀναλογίαν Arst. — пропорционально, соразмерно, соответственноἀναλογίζομαι

1) прикидывать, подсчитывать, сводить воедино
ex. (τὰ ὡμολογημένα Plat.)
2) подмечать, учитывать
ex. (τὰ δεινά Xen.)
ἀ. τι πρός τι Plat., Arst. — рассматривать что-л. в соотношении с чем-л.;
τὰ εἰρημένα ἀναλογισάμενοι Lys. — приняв во внимание сказанное
3) предполагать, приходить к выводу
ex. (ὅτι … Thuc.; ὡς … Xen.)ἀναλογικός

3
пропорциональный, соразмерный или аналогичный Plut., Sext.ἀναλόγισμα

-ατος τό размышление, сопоставление, сравнение
ex. (τὰ περί τινος ἀναλογίσματα πρός τι Plat.)ἀναλογισμός


1) размышление, рассуждение или рассмотрение Thuc., Xen., Plut.
2) соотношение, пропорция
ex. κατὰ τὸν ἀναλογισμόν Dem. — пропорционально, соразмерно


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика