Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 113

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 113
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 113) с русским переводом и комментариями.ἀχέων...

ἀχεύων, ἀχέων
-ουσα (ᾰχ) adj. огорченный, горюющий, скорбящий Hom., Hes.ἄχημα

-ατος τό дор. Eur. = ἤχημαἀχήν

(ᾱ) adj. (только nom. sing.) бедный, неимущий Theocr.ἀχηνία

(ᾰ) недостаток, отсутствие
ex. (χρημάτων Aesch.; φίλων Arph.)
ὀμμάτων ἐν ἀχηνίαις Aesch. (о статуе) в невидящих глазахἀχθεινός

3
мучительный, тягостный, неприятный Eur., Xen., Plut.ἀχθεινῶς

с неудовольствием
ex. οὐκ ἀ. Xen. — не без удовольствия, охотноἀχθηδών

-όνος
1) тяжесть, бремя
ex. (κακοῦ Aesch.)
2) мучение, скорбь Plat.
ex. δι΄ ἀχθηδόνα Thuc. — на зло;
πρὸς ἀχθηδόνα Luc. — с досадойἀχθήσομαι

fut. pass. к ἄγωἀχθίζω

нагружать, навьючивать
ex. (κάμηλον Babr.)ἄχθομαι

(fut. ἀχθέσομαι - v. l. ἀχθήσομαι и ἀχθεσθήσομαι, aor. ἠχθέσθην)
1) быть нагружаемым
ex. (νηῦς ἤχθετο Hom.)
2) быть удручаемым, печалиться, мучиться
ex. (τινα Hom., τινι Hom., Her., Thuc., Arph., Xen., περί τινος Her., ἐπί τινι или τινος Xen. и ἐπί или ὑπέρ τινος Plat.)
ἄ. ἔλκος Hom. — страдать от раны;
ἄ. κῆρ Hom. — скорбеть сердцем, сокрушаться;
οὐκ ἄ. σ΄ ἰδών Soph. — я не жалею, что увидел тебяἄχθος

-εος τό
1) тяжесть, груз, ноша, кладь
ex. (ὀλίγον Hom.; ὑπέρβιον Hes.; ἄ. φέρειν Her.)
2) тяжесть, бремя, обуза
ex. (ἀρούρης Hom. и γῆς Plat.; λύπης Soph.; κακῶν Eur.)
3) печаль, горе, скорбь, забота Hes., Pind., Trag.ἀχθοφορέω

ἀχθο-φορέω
1) таскать тяжести Polyb., Plut.
2) переносить
ex. (νέκυν οἰμωγᾷ Anth.)ἀχθοφορία

ἀχθο-φορία
(тж. βαρῶν Plut.) таскание тяжестей, переноска Luc.ἀχθοφόρος

ἀχθο-φόρος
2
таскающий тяжести, вьючный
ex. (κτήνεα Her.)Ἀχιλλείδης

-ου (ᾰ) сын Ахилла, т.е. νεοπτόλεμος (πύρρος) Anth.Ἀχίλλειον

ион. Ἀχιλλήϊον τό Ахиллей
1) город в Троаде, близ Сигейского мыса Her., Xen.
2) город в Ионии, близ устья Меандра
3) город близ Танагры Plut.ἀχίλλειον

(ᾰ) τό ахиллей (хлеб из наилучшего ячменя) Arph.Ἀχίλλειος

ион. Ἀχιλλήϊος, у Theocr. Ἀχιλλέϊος 2
(ᾰ) ахиллесов Soph., Eur., Anth.
ex. Ἀ. δρόμος Her. — Ахиллесов бег (длинная коса на Черном море у устья Борисфена)Ἀχιλλήϊ-

ион. = Ἀχίλλει-Ἀχιλ(λ)εύς

-έως, эп. ῆος, поэт. έος Ахилл или Ахиллес (сын фессалийского царя Пелея и нереиды Фетиды, предводитель мирмидонян, участник похода греков на Трою) Hom., Pind., Trag., Plat., Arst., Plut., Anth.Ἀχιλ-

v. l. = Ἀχιλλ-ἀχίτων

ἀ-χίτων
2, gen. ονος (ῐ) не носящий хитона, т.е. одетый в один лишь ἱμάτιον Xen., Plut.ἀχλαινία

ἀ-χλαινία
отсутствие плаща Eur.ἄχλοος

ἄ-χλοος
стяж. ἄχλους 2
лишенный зелени
ex. (πεδία γᾶς Eur.)ἀχλυόεις

-όεσσα -όεν мрачный, темный
ex. (δεσμός Her.)ἀχλύς

-ύος (в nom. и acc. ῡ) мрак, тьма, мгла Hom., Hes., Aesch., Arst., Plut.ἀχλύω

темнеть, туманиться
ex. (ἤχλυσε πόντος Hom.; ἤχλυσε ἀντέλλουσα μήνη Anth.)ἀχλυώδης

ἀχλυ-ώδης
2
покрытый мглой, затуманившийся
ex. (ἥλιος Arst.; ψυχή Plut.)ἄχνη


1) мякина Hom., Aesop., Plut.
2) пена
ex. (ἁλός Hom.)
οἰνωπὸς ἄ. Eur. — пенящееся вино
3) роса
ex. (ἄ. οὐρανία Soph.)
δακρύων ἄ. Soph. — слезы
4) дым
ex. (πυρός Aesch.)
5) пыль или опилки
ex. (τῆς χαλκίτιδος Plut.)
ἄχνην Arph. — чуточку
6) налет или пушок
ex. (μήλου Anth.)ἄχνοος

ἄ-χνοος
стяж. ἄχνους 2
не обросший (даже) пушком, безбородый, безусый
ex. (Ἑρμῆς Anth.)ἀχνυμαι

ἀχνῠμαι
1) скорбеть, печалиться, горевать
ex. (τινος Hom., τι Pind., Soph., περί τινι HH. и ἐπί τινι Anth.; κῆρ ἄχνυται Hom.; ἀχνυμένη κραδίη Plut.)
ἀχνύμενος κῆρ (acc.) Hom. — с сокрушенным сердцем
2) негодовать, волноваться
ex. (ἀνέστη Ἀγαμέμνων ἀχνύμενος Hom.)ἀχολία

ἀ-χολία
отсутствие желчности, кротость Plut.ἄχολον

τό Arst. = ἀχολίαἄχολος

ἄ-χολος
2
1) не имеющий желчи
ex. (ἧπαρ Arst.)
2) разгоняющий желчь, т.е. успокоительный
ex. (φάρμακον Hom.)
3) кроткий (sc. ζῷα Arst.)ἄχομαι

(ᾰχ) (только praes.) Hom. = ἄχνυμαιἄχονδρος

ἄ-χονδρος
2
не имеющий хрящей
ex. ( ῥάχις Arst.)ἄχορδος

ἄ-χορδος
2
1) бесструнный
ex. (φόρμιγξ Theogn. ap. Arst.)
2) не сопровождаемый игрой на струнах
ex. (μέλος ap. Arst.)ἀχόρευτος

ἀ-χόρευτος
2
1) не сопровождаемый пляской, безрадостный
ex. (ὀνείδη Soph.; ἆται Eur.)
2) не умеющий танцевать, чуждый плясок
ex. ( ἀπαίδευτος ἀ. Plat.)ἀχορηγησία

ἀ-χορηγησία
недостаток или отсутствие средств к существованию Polyb.ἀχορήγητος

ἀ-χορήγητος
2
не имеющий средств к существованию Arst.
ex. ἀ. τῶν ἀναγκαίων Arst. — лишенный предметов первой необходимости{*}ἀχορηγία

Polyb. v. l. = ἀχορηγησίαἄχορος

ἄ-χορος
2
1) не сопровождаемый плясками
ex. (θυσίαι Plut.)
2) чуждый плясок, т.е. безрадостный, мрачный
ex. (Ἄρης Aesch.; μοῖρα Soph.; στοναχαί Eur.)ἀχόρταστος

ἀ-χόρταστος
2
ненасытный
ex. (τύχη Men.)ἄχος

-εος (ᾰ) τό
1) (физическая) боль, страдание Pind.
2) скорбь, печаль, горе Hom., Trag., Her., Xen., Plut.Ἀχραδίνη

Ахрадина (вост. часть Сиракуз) Polyb., Diod., Plut.Ἀχραδούσιος

Ἀχρᾰδούσιος
<ирон. от ἀχράς, по созвуч. с Ἀχερδούσιος> противный на вкус или несъедобный «фрукт» Arph.ἀχραής

ἀ-χρᾱής
2
Anth. = ἄχραντοςἄχραντος

ἄ-χραντος
2
досл. незапятнанный или (ничем) не зараженный; перен. нетронутый, чистый Eur. etc.ἀχράς

-άδος дикая груша (дерево и плод, предполож. Pirus salicifolia) Arph., Arst., Plut., Anth.ἀχρεῖον

ἀ-χρεῖον
I.
τό небоеспособное население
ex. τὸ ἀ. τῆς ἡλικίας Thuc. — возраст, утративший боеспособность;
τὸ ἀ. στρατοῦ Her. — нестроевая часть войска
II.
adv.
1) растерянно, с недоумением
ex. (ἰδών Hom.)
2) деланно, притворно
ex. (γελᾶν Hom.)
3) (о собаках) беззлобно, ласково
ex. (κλάζειν Theocr.)ἀχρεῖος

ἀ-χρεῖος
ион. ἀχρήϊος 2
1) бесполезный, ненужный, непригодный Hes., Trag., Her., Thuc., Plut.
ex. ἀ. τι ἄλλο ἔργον πράττειν Plat. — неспособный к какому-л. другому делу
2) негодный к военной службе
ex. (ὅμιλος Her.; ἄνθρωποι ἀχρειότατοι Thuc.)ἀχρειόω

ἀ-χρειόω
1) делать бесполезным или непригодным
ex. (τοὺς ἵππους Polyb.)
2) pass. становиться бесполезным ex. (τὸ πρακτικώτατον τῆς δυνάμεως ἠχρείωται διὰ τοὺς τόπους Polyb.); приходить в негодность
ex. (ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀχρειωθῆναι Polyb.)ἀχρεόω

NT. v. l. = ἀχρειόωἀχρηματία

ἀ-χρημᾰτία
недостаток средств или денег, безденежье, бедность Thuc., Plut.ἀχρημάτιστος

ἀ-χρημάτιστος
2
свободный от дел, незанятый
ex. (ἡμέρα Plut.)ἀχρήματος

ἀ-χρήμᾰτος
2
1) не имеющий средств или денег, нуждающийся, бедный Aesch., Her., Arst., Plut.
2) дешевый, скромный
ex. (δίαιτα Plut.)ἀχρημοσύνη

Hom. = ἀχρηματίαἀχρήμων

2, gen. ονος Pind., Eur. = ἀχρήματοςἀχρηστέω

ἀ-χρηστέω
быть бесполезным, ненужным Sext.ἀχρηστία

ἀ-χρηστία

1) ненужная вещь или помеха
ex. (ῥύπτειν τι ὡς ἀχρηστίαν Anth.)
2) бесполезность или неиспользуемость
ex. (τῆς ἀχρηστίας τοὺς μή χρωμένους αἰτιᾶσθαι Plat.)
3) праздность, безделье
ex. (ἀ. καὴ ἡσυχία Plut.)ἄχρηστος

ἄ-χρηστος
2
1) бесполезный, ненужный
ex. (ἔς τι Her., πρός τι и τινος Arst.)
οὐκ ἄχρηστόν ἐστι Arst. — небесполезно
2) негодный, неисправный
ex. (νῆες Her.)
3) праздный, напрасный
ex. (μετάνοια Batr.; θέσφατον Eur. - v. l. ἄκραντος)
4) недоброжелательный, злобный
ex. (θεοί, λόγοι Her.)
5) не бывший в употреблении, ненадеванный
ex. (ἱμάτια Luc.)
6) не пользующийся, не владеющий
ex. ξυνέσει ἄ. Eur. — неразумныйἀχρήστως

ἀ-χρήστως
бесполезно, без пользы
ex. (ἔχειν πρός τι Dem.; λυπεῖν καὴ ταράττειν Plut.)ἀχρήϊος

ион. = ἀιχρεῖοςἄχρι

I.
эп. и поздн. тж. ἄχρις adv.
1) поверх, вплотную
ex. (γράψαι τι Hom.)
2) совершенно, целиком
ex. (ὀστέον ἀπαράξαι Hom.)
II.
и ἄχρις praep. cum gen. (вплоть) до
ex. (ἄ. τῆς ἐσόδου Her.; ἄ. ἐτῶν εἴκοσι Arst.; ἄ. τῆς τήμερον ἡμέρας Dem.; ἄ. δεῦρο Plut.)
ἄ. μάλα κνέφαος Hom. — до глубокой ночи;
ἄ. πρὸς τέν πόλιν Luc. — до самого города;
ἄ. τοῦ μέ πεινῆν Xen. — до полного насыщения
III.
и ἄχρις conj. (до тех пор) пока, пока не
ex. ἄ. οὗ ὅδε λόγος ἐγράψετο Xen. — пока писалось это сочинение;
ἄ. οὗ τελευτήσῃ Her. — пока он не умретἄχρις

I, II, III = ἄχρι I, II, IIIἄχροια

ἄ-χροια
бесцветность, бледность Arst.ἄχρονος

ἄ-χρονος
2
1) кратковременный, недолговечный
ex. (δυστυχές καὴ ἄ. Plut.)
2) вневременный
ex. (συμπτώματα οὐκ ἄχρονα Sext.)
ἄ. αἰών Plut. — вечностьἄχροον

ἄ-χροον
стяж. ἄχρουν τό Arst. = ἄχροιαἄχροος

ἄ-χροος
стяж. ἄχρους 2
1) бесцветный
ex. (ὕδωρ Arst.)
2) бледный
ex. (ἄ. καὴ καταρροϊκός Arst.)ἄχρου-

стяж. к ἄχροο-ἀχρυσόπεπλος

ἀ-χρῡσόπεπλος
2
без златотканной одежды
ex. (Simonides ap. Plut. - v. l. χρυσόπεπλος)ἄχρυσος

ἄ-χρῡσος
2
1) не имеющий золота
ex. (ἄ. καὴ ἀνάργυρος Plat.)
2) без золотых украшений
ex. (γυνή Plut.)ἀχρωμάτιστος

ἀ-χρωμάτιστος
2
бесцветный, неокрашенный
ex. (τὰ νέφη Arst.; σῶμα Plut.)ἀχρώματος

ἀχρώμᾰτος
2
Plat., Plut. = ἀχρωμάτιστοςἄχρως

-ων, gen. ω Plat. = ἀχρωμάτιστοςἄχρωστος

ἄ-χρωστος
2
1) нетронутый
ex. οὐκ ἄχρωστα γόνατ΄ ἐμῶν ἕξει χερῶν Eur. — я прикоснусь к ее коленям, т.е. буду умолять ее
2) Plut. = ἀχρωμάτιστοςἄχυμος

ἄ-χῡμος
2
лишенный соков, безвкусный
ex. (ὕδωρ Arst., Plut.)ἀχύρινος

ἀχύρῐνος
2
(ᾰῠ) мякинный, соломенный
ex. ἀ. φλόξ Plut. — горящая соломаἀχυρῖτις

ἀχῠρῖτις
-ιδος (ᾰ) adj. f мякинная, соломенная
ex. (κάρφαι Anth.)ἄχυρμιά

ион. ἀχυρμιή (ᾰ) только pl. куча мякины Hom., Anth.ἀχυρμός

(ᾰ) мякина, шелуха Arph.ἄχυροδόκη

ἄχῠρο-δόκη
(ᾰ) хранилище для мякины Xen.ἄχυρον

ἄχῠρον
(ᾰ) τό (преимущ. pl.) Her., Xen., Plut., Anth. = ἀύρμόςἀχυρόομαι

ἀχῠρόομαι
(ᾰ) быть усыпанным мякиной
ex. (ὅταν ἀχυρωθῶσιν αἱ ὀρχῆστραι Arst.)ἀχυρός

ἀχῠρός
или ἄχῠρος (ᾰ) Arph. v. l. = ἀχυρμόςἀχυρότριψ

ἀχῠρό-τριψ
τριβος (ᾰ) adj. вымолачивающий зерно из шелухи
ex. (τρίβολοι Anth.)ἀχυρώδης

ἀχῠρ-ώδης
2
похожий на мякину
ex. (ἄλευρον Arst.)ἀχυρών

ἀχῠρών
-ῶνος Arph. v. l. = ἀχυρμόςἀχύρωσις

-εως (о гнезде ласточки) сооружение из мякины Arst.ἀχώ

(ᾱ) дор. = *ἠχώἄχωρ

-ορος или ωρος струпья Arph.ἀχώριστος

ἀ-χώριστος
2
1) не разделенный
ex. (οὐκ ἀχώριστά γε δύο, ἀλλ΄ ἕν Plat.)
2) не(раз)делимый
ex. (τόπῳ ἢ διανοίᾳ Arst.)
3) неотделимый
ex. (τῶν Ἐπικούρου δογμάτων Plut.)
4) оставшийся без места
ex. (ἐν παλαίσματι συγγυμναστής Xen.)ἄψ

adv.
1) назад, обратно
ex. (ἰέναι, ὁρᾶν, κλινθῆναι, διδόναι Hom.; λαμβάνειν μῦθον Theocr.)
2) вновь, опять
ex. (ἀρέσαι, μένος ὀρνύμεναι ἔν τινι Hom.)ἀψάλακτος

ἀ-ψάλακτος
2
нетронутый, невредимый
ex. (ἀπῆλθεν ἀ. Arph.)ἀψαυστί

ἀ-ψαυστί
adv. не прикасаясь, не задевая
ex. (διεκθεῖν Plut.)ἄψαυστος

ἄ-ψαυστος
2
1) нетронутый, невредимый
ex. ( μελιτόεσσα Her.; τὸ βρέτας τῆς θεοῦ Plut.; κορεία Anth.)
2) не прикоснувшийся
ex. ἄ. ἔγχους Soph. — непричастный к копью (т.е. к убийству)
3) неприкосновенный, запретный
ex. (ὕδωρ ἄψαυστύν τινι Thuc.)ἀψεγής

ἀ-ψεγής
2
безукоризненный, безупречный
ex. οὐκ ἀ. πελᾶν τινι Soph. — приносить несчастье кому-л.ἀψεύδεια

ἀ-ψεύδεια

1) правдивость, искренность Plat.
2) непреложность, точность
ex. (ἣν φυλάττουσιν αἱ ὧραι Arst.)ἀψευδέω

ἀ-ψευδέω
1) не лгать, говорить правду Soph., Arph., Xen., Aeschin., Dem., Arst.
2) не ошибаться Plat., Arst.ἀψευδέως

ἀ-ψευδέως
истинно, действительно
ex. (οἱ ἀ. ἄριστοι Her.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика