Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 055

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 055
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 055) с русским переводом и комментариями.ἀνέπταν

ἀνέπτᾱν
дор. Soph. aor. 2 med.-pass. к ἀναπέτομαιἀνεπτόμην

aor. 2 к ἀναπέτομαιἀνέραμαι

ἀν-έραμαι
снова проникаться любовью
ex. (πάλιν ἀνερασθῆναι τῆς ἀρχαίας ἀρετῆς Xen.)ἀνέραστον

τό отсутствие любви
ex. (τινος Plut.)ἀνέραστος

ἀν-έραστος
2
1) лишенный или не знающий любви, нелюбящий
ex. (ὁμιλία Plut.; βίος Anth.)
ἀ. γενέσθαι τινί Luc. — разлюбить кого-л.
2) нелюбимый
ex. (τινι Luc.)
3) нелюбезный, неприятный, суровый
ex. (δεσπότης Luc.; sc. ἔπη Anth.)ἀνέργαστος

ἀν-έργαστος
2
1) необработанный (sc. ὕλη Arst.; γῆ Luc.)
2) неотделанный, необработанный
ex. (λίθος Diod.)
3) плохо разработанный, недостаточно освещенный
ex. (τὸ κατὰ τὰς πυρσείας γένος Polyb.)ἄνεργος

ἄν-εργος
2
несделанный
ex. ἔργα ἄνεργα Eur. — невольные (по друг. преступные) действияἀνερεθίζω

ἀν-ερεθίζω
возбуждать, подстрекать ex. (τινά Plut.), pass. приходить в возбужденное состояние, волноваться
ex. (ἀνηρέθιστο πόλις Thuc., τὸ πλεῖστον τῆς στρατιᾶς Plut.; ὑπό τινος ἀνερεθιζόμενος Xen.){*}ἀνερείπομαι

ἀν-ερείπομαι
(только aor. ἀνηρειψάμην) уносить (вверх), похищать
ex. (τινα Hom., Hes.)ἀνέρεσθαι

Soph. эп. inf. aor. 2 к ἀνέρομαιἀνερεύγομαι

ἀν-ερεύγομαι
изливаться, вливаться, впадать
ex. (ποταμοὴ ἀνερευγόμενοι εἰς θάλασσαν Arst.)ἀνερευνάω

ἀν-ερευνάω
тж. med. исследовать, разбирать, испытывать
ex. (τι и τινα Plat., Plut.)ἀνερεύνητος

ἀν-ερεύνητος
2
1) неисследованный
ex. (ἀνερεύνητα λέγειν Plat.; ἀνερεύνητον παραλιπεῖν τι Arst.)
2) не поддающийся исследованию, непостижимый, таинственный
ex. (ὀνόματα Plat.)
ἀνερεύνητα (v. l. ἀνερμήνευτα) δυσθυμεῖσθαι Eur. — ломать себе голову над тайнамиἀνερήσομαι

fut. к ἀνέρομαιἀνερμάτιστος

ἀν-ερμάτιστος
2
1) ненагруженный, порожний
ex. (πλοῖα Plat.)
2) ненакрытый, пустой
ex. (τράπεζα Plut.)
3) перен. неустойчивый, шаткий
ex. (ἄνθρωπος ἀκυβέρνητος καὴ ἀ. Plut.)ἀνερμήνευτος

ἀν-ερμήνευτος
2
необъяснимый
ex. (τινι Sext.; v. l. Eur.)ἀνέρομαι

ἀν-έρομαι
эп.-ион. ἀνείρομαι (рас)спрашивать
ex. (τινα Hom., Eur.; τι Hom. и περί τινος Plat.; τινά τι Hom., Eur., Plat.){*}ἀνερπύζω

ἀν-ερπύζω
(только aor. ἀνείρπῠσα) проползать, выползать
ex. (διὰ στομίου Luc.)
εἰς ἀγρὸν ἀνερπύσαι Arph. — забраться (далеко) в полеἀνέρπω

ἀν-έρπω
ползти вверх, взбираться
ex. (κισσὸς ἀνεῖρπε Eur.; πρὸς τὸ μετεωρότερον Arst.)ἀνερρήθην

aor. pass. к ἀνειπεῖνἀνερρωγώς

part. pf. к ἀναρρήγνυμιἀνερυθριάω

ἀν-ερυθριάω
(начинать) краснеть, румяниться Xen., Plat.ἀνερύω

ἀν-ερύω
ион.-дор. ἀνειρύω
1) подтягивать, подбирать
ex. (πέπλως Theocr.)
2) натягивать, поднимать
ex. (ἱστία Hom. - in tmesi)
3) вытаскивать на берег
ex. (νῆας Her.)
4) med. выбираться
ex. (ἐκ νόσου Anth.)ἀνέρχομαι

ἀν-έρχομαι
(fut. ἀνελεύσομαι, aor. ἀνήλυθον и ἀνῆλθον)
1) всходить, подниматься, взбираться
ex. (εἰς σκοπιήν Hom.; κάτωθεν πρός τι Arph.; εἰς τέν ἀκρόπολιν Xen.; ἀνῆλθε ἡλίου φάος Aesch.; τὸ ὕδωρ ανέρχεται Arst.)
ἀνελθὼν ἔφη Plut. — поднявшись (на трибуну), он сказал;
ὄλβος ἀνῆλθε Eur. — воссияло счастье
2) возноситься
ex. (ἐξ Ἅιδου πρὸς φῶς Soph. и εἰς θεούς Plat.)
3) вырастать
ex. (ἐκ γαίης Hom.)
4) отправляться (вглубь страны)
ex. (ἄστυδ΄ ἀνελθών Hom.)
5) возвращаться Hom.
ex. ἄνελθέ μοι πάλιν Eur. — вернись к своему рассказу;
πάλιν ἐπ΄ ἀρχέν ἀνελθεῖν Plat. — вернуться к началу;
λόγος οὐκ εἶχεν εἰς ἀρχέν ἀνελθεῖν βέβαιον Plut. — невозможно было точно установить источник этого слуха
6) относиться, зависеть
ex. νόμος εἴς σ΄ ἀνελθών Eur. — закон, оплотом которого ты являешьсяἀνερῶ

fut. к ἀναγορεύωἀνερωτάω

ἀν-ερωτάω
ион. ἀνειρωτάω (рас)спрашивать
ex. (περί τινος Her. и τι Plat.; τινά τι и τινα ὑπέρ τινος Eur., Arph., Plat.; ἀνηρώτα τι βούλοιντο Xen.)ἀνέσαιμι

эп. opt. к *ἀνεῖσαἄνεσαν

эп. 3 л. pl. aor. 2 к ἀνίημιἀνέσαντες

эп. part. pl. m к *ἀνεῖσαἄνεσις

-εως
1) ослабление напряженности, отпускание
ex. (χορδῶν Plat., Plut.)
2) облегчение, льгота
ex. (φορῶν Plut.)
3) ослабление, уменьшение, смягчение
ex. (κακῶν Her.; πυρετοῦ Arst.; λύπης Plut.)
4) передышка, отдых
ex. (τοῦ σώματος Arst.; ἄ. καὴ σχολή Polyb.)
5) освобождение
ex. (λύσις καὴ ἄ. τῆς αἰσθήσεως Arst.)
6) таяние
ex. (πάγων Plut.)
7) распущенность, разнузданность
ex. (τῶν ἀνωφελῶν ἡδονῶν Plat.; δούλων, γυναικῶν Arst.; ἄ. τοῖς στρατιώταις ἐγγενομένη Plut.)ἀνέσσυτο

ἀνέσσῠτο
эп. 3 л. sing. aor. к ἀνασεύομαιἀνέστα

дор. Soph. 3 л. sing. aor. 2 к ἀνίστημιἀνέστιος

ἀν-έστιος
2
не имеющий домашнего очага, бездомный, бесприютный Hom., Soph., Arph., Plut., Luc.ἀνέσχεθον

эп. aor. 2 к ἀνέχωἀνέσω

см. ἀνήσω...ἀνετάζω

ἀν-ετάζω
допрашивать, пытать
ex. (τινά NT.)ἀνέταιρος

ἀν-έταιρος
2
не имеющий товарищей
ex. (ἄφιλος καὴ ἀ. Plut.)ἀνετέον

Plat. adj. verb. к ἀνίημιἀνετεροίωτος

ἀν-ετεροίωτος
2
неизменяющийся, неизменный
ex. (ἀ. καὴ ἄτρεπτος Arst.; ἀπαθές καὴ ἀ. Sext.)ἀνέτοιμος

ἀν-έτοιμος
2
1) неготовый Polyb., Diod.
2) недостижимый, неуловимый
ex. (ἀνέτοιμα διώκειν Hes. ap. Plut.)ἄνετον

τό непричесанность
ex. τὸ ἄ. τῆς κόμης Luc. — распущенные волосыἄνετος

2
1) распущенный
ex. (κόμη Luc.)
2) несдержанный
ex. ὁρμέν ἄνετον ἐᾶν νέμεσθαι Plut. — дать волю порыву
3) физиол. расслабленный, вялый
ex. (τόποι, sc. σώματος Arst.)ἀνετυμολόγητος

ἀν-ετῠμολόγητος
2
этимологически неясный
ex. (ὄνομα Sext.)ἀνέτυμος

ἀν-έτῠμος
2
Sext. = ἀνετυμολόγητοςἀνετύμως

без указания этимологии Sext.ἄνευ

praep. cum gen.
1) без
ex. (ἄ. ἕθεν Hom.; ἄ. άκολούθου Plat.; ὧν ἄ. Xen., Arst.)
ἄ. φθόνου Soph. — без желания оскорбить (богов)
2) без ведома, согласия или содействия
ex. οὔ τοι ἄ. θεοῦ Hom. — не без воли бога;
ἄ. ἐμοῦ Plat. — без моего ведома
3) кроме, помимо
ex. (πάντα ἄ. χρυσοῦ καὴ ἀργύρου Plat.)
ἄ. τοῦ καλέν δόξαν ἐνεγκεῖν Dem. — не считая того, что (война) покрыла славой
4) вдалеке, вдали от
ex. (ἄ. δηΐων Hom.)ἀνευάζω

ἀν-ευάζω
издавать вакхические возгласы Anth.ἀνεύθετος

ἀν-εύθετος
2
неприспособленный, непригодный
ex. (πρός τι NT.)ἄνευθε(ν)

ἄνευ-θε(ν)
I.
adv. вдалеке, далеко
ex. (οὐκ ἄ., ἀλλὰ ἐγγύς Hom.)
ἄ. Hom. — далекий
II.
в знач. praep. cum gen. Hom., Pind. = ἄνευἀνεύθυνος

ἀν-εύθῡνος
2
1) не обязанный давать отчет, не ответственный (перед народом), т.е. неограниченный
ex. (μουναρχίη Her.)
2) не несущий ответственности, невиновный Thuc.
ex. ἀ. ποιεῖν τι Plut. или τινος Luc. — невиновный в чем-л.
3) не сопряженный с ответственностью, т.е. необязательный
ex. (προστάγματα Luc.)ἀνεύθυντος

ἀν-εύθυντος
2
не могущий быть выпрямленным, непрямой
ex. (ἄκαμπτος καὴ ἀ. Arst.)ἄνευκτος

ἄν-ευκτος
2
не желающий, не просящий Plat., Anth.ἀνεύρεσις

ἀν-εύρεσις
-εως нахождение, обнаружение
ex. εἰς σέν ἀνεύρεσιν ὀρθῶς ἔκρανε Eur. — он мудро помог (мне) найти тебяἀνεύρετος

ἀν-εύρετος
2
не могущий быть обнаруженным
ex. ( κτείνας Plat.; αἰτία Plut.; νῆσος Diod.)ἀνευρίσκω

ἀν-ευρίσκω
1) находить, обнаруживать, открывать
ex. (αἰτίαν Plat.; φόνον Aesch.; ξίφος κεκριμμένον Plut.)
ὡς ὕστερον ἀνευρέθη Thuc. — как впоследствии обнаружилось;
τοσάδε ἀ. λογιζόμενος Her. — рассуждая (об этом), я прихожу к следующему
2) изобретать, создавать
ex. (τέχνην Plat.)ἄνευρος

ἄ-νευρος
2
не имеющий
ex. (ἄ. καὴ ἄναρθρος Arst.) или имеющий мало сухожилий (ἀνευρότερος καὴ μαλακώτερος Arst.)ἀνευρύνω

ἀν-ευρύνω
шире раскрывать, делать шире ex. (τὸ στόμα Plut.); pass. расширяться
ex. (ἀνευρύνεται πάλιν Ὠκεανός Arst.; πᾶσαι ἀνευρύνονται ὁδοί Luc.)ἀνευφημέω

ἀν-ευφημέω
восклицать «εὐφήμει!», т.е. поднимать жалобный вопль, горестно вопить Soph., Eur., Plat.ἀνεύχομαι

ἀν-εύχομαι
брать назад свою просьбу, отступаться от мольбы
ex. ἀνευχόμενος ἅττ΄ ἂν τὸ πρῶτον εὔξηται Plat. — молясь о противоположном тому, о чем прежде молилсяἀνέφελος

ἀ-νέφελος
2
1) безоблачный
ex. (αἴθρη Hom. - с ᾱν; ἀήρ Arst.; νύξ Plut.)
ἐξ ἀνεφέλου Plut. — с безоблачного неба
2) неприкрытый, явный
ex. (κακόν Soph.)ἀνέφικτος

ἀν-έφικτος
2
неприступный, недосягаемый
ex. (ὕψος Plut.; ἀδύνατος καὴ ἀ. ἀνθρώπῳ Luc.)ἀνέχῃσι

эп. 3 л. sing. praes. conjct. к ἀνέχωἀνεχέγγυος

ἀν-εχέγγυος
2
досл. не гарантированный, не обеспеченный залогом, перен. ненадежный
ex. γνώμη ἀ. Thuc. — неуверенность в своих силах, нерешительностьἀνέχω

см. ἀνίσχω...ἀνεψιά

(ᾰν) двоюродная сестра Xen., Isocr., Dem., Plut.ἀνεψιαδέη

ἀνεψιᾰδέη
стяж. ἀνεψιαδῆ двоюродная племянница Arph.ἀνεψιαδοῦς

ἀνεψιᾰδοῦς
-οῦ двоюродный племянник Dem.ἀνεψιός

(эп. тж. ψῑ) двоюродный брат, перен. родственник Hom., Aesch., Her., Isae., Theocr.ἀνεψιότης

-ητος двоюродное родство, тж. родственная связь Plat., Dem.ἀνέψυχθεν

эп. 3 л. pl. aor. pass. к ἀναψύχωἄνεω

см. ἄνεῳ...ἀνέωνται

ион. 3 л. pl. pf. pass. к ἀνίημιἄνη

(ᾰ) Aesch. = ἄνυσιςἀνήῃ

(= ἀνῇ) эп. 3 л. sing. conjct. к ἀνίημιἀνηβάω

ἀν-ηβάω
(вновь) молодеть Eur., Xen., Plat., Plut.ἀνηβητήριος

3
делающий вновь молодым, возвращающий молодость
ex. (ῥώμη Eur.)ἄνηβος

ἄν-ηβος
дор. ἄνᾱβος 2
не достигший возмужалости Lys., Plat., Arst., Theocr., Plut.ἀνηγεμόνευτος

ἀν-ηγεμόνευτος
2
не имеющий руководителя
ex. (ἀδέσποτος καὴ ἀ. Luc.)ἀνηγέομαι

ἀν-ηγέομαι
дор. ἀνᾱγέομαι
1) обозревать, перечислять
ex. (ἀρετάς Pind.; τὰ ἀθρωπήϊα πάθεα Her. - v. l. ἀπηγέομαι)
2) продвигаться, следовать
ex. (ἐν μοισᾶν δίφρῳ Pind.)ἀνηγέρθην

aor. pass. к ἀνεγείρωἀνηγρόμενος

part. med. к ἀνεγείρωἀνήδυντος

ἀν-ήδυντος
2
1) несладкий, невкусный
ex. (αἱ ἐπὴ τῶν βοτρύων ῥᾶγες Arst.)
2) неприятный
ex. (φωνή, γυνή Plut.)ἀνήδυστος

2
Plut. = ἀνήδυντος 2ἀνήθινος

ἀνήθῐνος
дор. ἀνήτῐνος 2
сделанный из укропа
ex. (στέφανος Theocr.)ἄνηθον

(ᾰ) τό бот. укроп Arph., Theocr.ἀνηθοποίητος

ἀν-ηθοποίητος
2
безнравственный Cic.ἀνῆκα

aor. к ἀνίημιἀνήκεστος

ἀν-ήκεστος
2
1) досл. неизлечимый, перен. неутолимый
ex. (ἄλγος, χόλος Hom.; ὀργή Plut.)
2) непоправимый, гибельный, губительный
ex. (λῦμαι Her.; χαρά Soph.; κακόν Hes., Plat.; συμφορά Thuc., Plut.; μίασμα, πῦρ Soph.)
βουλεῦσαί τι ἀνήκεστον περί τινος Thuc. — вынести кому-л. смертный приговор;
ἀνήκεστα πάσχειν Thuc. или παθεῖν Dem., Plut. — погибать
3) непримиримый, жестокий
ex. (ἔχθρα Plut.)ἀνηκέστως

1) немилосердно, жестоко
ex. (διατιθέναι Her.; χρῆσθαι τοῖς ἐχθροῖς Plut.)
2) безмерно, без умолку
ex. (λέγειν Aeschin.)ἀνηκοΐα


1) глухота Plut.
2) невежественность
ex. (ἀμάθεια καὴ ἀ. Plut.)ἀνῆκον

τό подобающее, должное NT.ἀνήκοος

ἀν-ήκοος
2
1) ничего не слышащий, лишенный слуха
ex. (οἱ καθεύδοντες Arst.)
2) никого не слышащий
ex. (τινος Xen., Plat.)
3) никого не слышавший, неосведомленный, несведущий
ex. (παιδείας Aeschin.; τῶν Ἑλληνικῶν φιλοσόφων οὐδενός Plut.)
οἶμαί σε οὐκ ἀνήκοον εἶναι ἔνια χθιζὰ γεγενημένα Plat. — полагаю, что ты слышал о кое-каких вчерашних событиях
4) неученый
ex. (σκαιὸς καὴ ἀ. Dem.)ἀνηκουστέω

не слушаться, не повиноваться
ex. (τινος Hom., Aesch., Thuc. и τινι Her.)ἀνηκουστία

непослушание, неповиновение Plat., Plut.ἀνήκουστον

τό Xen. = ἀνηκουστίαἀνήκουστος

ἀν-ήκουστος
2
1) неслышный
ex. ( μικρὸς ψόφος Arst.)
2) неслыханный, ужасный
ex. (πάθεα Eur.; ἤκουσ΄ ἀνήκουστα Soph.)ἀνηκόως

не будучи осведомленным
ex. ἀστρολογίας μέ ἀ. ἔχων Plut. — знакомый с астрономиейἀνήκω

ἀν-ήκω
1) доходить, достигать
ex. (ἔς τι Her.)
χρήμασι ἀνήκοντες ἐς τὰ πρῶτα Her. — самые богатые люди;
τὸ θησέως γένος εἰς Ἐρχθέα ἀνήκει Plut. — род Тесея восходит к Эрехтею;
ἐπὴ τέν πύλην ἀνήκων στενωπός Plut. — узкая дорога, ведущая к воротам;
τοῦτο ἐς οὐδὲν ἀνήκει Her. — это ничего не значит;
μεῖζον ἀνήκει ἢ κατ΄ ἐμὰν ῥώμαν Soph. — это превосходит мои силы;
ἐς τὸν θάνατον αἱ πολλαὴ (ζημίαι) ἀνήκουσιν Thuc. — многие наказания были заменены смертной казнью
2) простираться
ex. (εἰς μεσόγαιαν Xen. или μεσόγειον Diod.)
3) относиться, касаться
ex. (εἴς τι Dem. и πρός τι Polyb., Diod.)
ἔς τινα ἀνήκει τι Her. что-л. — зависит от кого-л.
4) возвращаться
ex. (εἰς τοὺς πρώτους λόγους Plat.)
5) приличествовать, подобать NT.ἀνήλατος

ἀν-ήλᾰτος
2
не тягучий
ex. (λίθος καὴ ξύλον Arst.)ἀνηλεής

ἀν-ηλεής
2
немилосердный, безжалостный
ex. (ἄνθρωπος Aeschin.; στοιχεῖον Babr.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика