Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 098

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 098
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 098) с русским переводом и комментариями.ἀσέλγημα

-ατος τό бесчинство, наглость
ex. (εἴς τινα Polyb.)ἀσελγής

2
1) разнузданный, наглый, грубый Isae., Dem., Arst., Polyb., Plut.
2) распущенный, распутный Plut., Luc.ἀσελγομανέω

ἀσελγο-μᾰνέω
быть разнузданным, беспутным, сумасбродствовать Luc.ἀσελγῶς

разнузданно, бесстыдно, нагло Lys., Arph., Isocr., Dem., Arst., Plut.ἀσέληνος

ἀ-σέληνος
2
безлунный
ex. (νύξ Anacr., Thuc., Polyb., Plut.)ἄσεμνος

ἄ-σεμνος
2
неблагородный, неподобающий, недостойный
ex. (τινι Arst.; λόγοι Plut.)ἀσεπτέω

Soph. = ἀσεβέωἄσεπτος

2
Soph., Eur. = ἀσεβήςἄσεσθε

эп. 2 л. pl. fut. med. к ἄωἄση

(ᾰ) досл. пресыщение, перен. тж. pl. отвращение; раздражение, досада Sappho, Eur., Her., Plat., Luc.ἀσήμαντος

ἀ-σήμαντος
I.
2
<σημάντωρ> оставшийся без пастуха, беспризорный
ex. (μῆλα Hom.)
II.
2
<σημαίνω>
1) не меченный
ex. (βοῦς Her.)
ἀ. τινος Plat. — лишенный какого-л. признака;
τὰ σεσημασμένα καὴ τὰ ἀσήμαντα Plat. — вещи, как опечатанные, так и неопечатанные
2) ничего не обозначающий, лишенный значения
ex. (φωνή Plut.; λέξις Diog.L.)ἀσημοκλέπτης

ἀσημο-κλέπτης
-ου <ἄσημος> предполож. тайный вор, по друг. <ἄσημον> крадущий драгоценности Anth.ἄσημον

τό драгоценные металлы в слитках Anth.ἄσημος

ἄ-σημος
2
1) не меченный, не имеющий знаков, без эмблем
ex. (ὅπλα Eur.)
2) нечеканенный, в слитках
ex. (χρυσός Her.; χρυσίον Thuc., Arst.; ἄργυρος ἄ. καὴ νομίσματα Plut.)
3) неясный, неразборчивый, невнятный
ex. (ἄσημα φράζειν Her.; φωναί Arst., Plut.)
4) непонятный, темный
ex. (χρηστήρια Her.; χρησμοί Aesch.; ὄργια Soph.)
5) неизвестный, безвестный, незначительный
ex. (οὐκ ἄ. πόλις Eur.; οἱ ἔνδοξοι καὴ οἱ ἀσημότεροι Plut.)
6) неузнанный, незамеченный
ex. ( ἐργάτης Soph.)ἀσήμων

ἀ-σήμων
2, gen. ονος неясный, неразборчивый
ex. (φθόγγοι Soph.)ἀσήμως

ἀ-σήμως
1) не оставляя следов
ex. (πορεύεσθαι Xen.)
2) бесславно
ex. (τῆς παρατάξεως οὐκ ἀ. μετασχεῖν Diod.)ἄσηπτος

ἄ-σηπτος
2
не подверженный гниению, не гниющий Xen., Arst., Plut.ἀσηρός

дор. ἀσᾱρός 2
(ᾰς) <ἄση> чувствующий отвращение или презрение Sapphoἀσθένεια

ἀ-σθένεια
ион. ἀσθενίη
1) бессилие, немощь, слабость
ex. (σωμάτων Thuc.; τοῦ γήρως Plat.; τῆς ὄψεως Arst.; τῆς ψυχῆς Plut.)
2) недуг, болезнь
ex. ( καταβολέ τῆς ἀσθενείας Plat.; περὴ τὸν ὀφθαλμὸν ἀ. Luc.)
3) бедность, скудость
ex. (βίου Her.)ἀσθενές

τό
1) слабость
ex. (τῆς γνώμης Thuc.)
2) ничтожность
ex. ἐς ἀ. ἔρχεσθαι Her. — не иметь никакого значенияἀσθενέω

ἀ-σθενέω
1) быть слабым, немощным
ex. (μέλη Eur.)
2) быть больным, хворать
ex. (τοὺς ὀφθαλμούς Plat.; ἄνθρωποι ἀσθενοῦσιν Thuc.)
εἶτ΄ ἠσθένησε Dem. — затем он заболел
3) бедствовать, нуждаться
ex. (ἀσθενοῦντες κἀποροῦντες Arph.)ἀσθένημα

-ατος τό слабость, нездоровье Arst.ἀσθενής

ἀ-σθενής
2
1) слабый, слабосильный
ex. (δύναμις Her.; τῷ σώματι Dem.)
2) бессильный, неспособный
ex. (εἰς ταλαιπωρίην Her.; πόνον ἐνεγκεῖν Dem.)
3) бедный, неимущий
ex. (χρήμασιν Her.; ἀ. καὴ πένης Plat.)
4) ничтожный, жалкий
ex. (σοφιστής Her.; σόφισμα Aesch.)
5) мелкий, маловодный
ex. (ποταμός Her.)
6) легковесный, низкого удельного веса
ex. (ὕδωρ Her.)ἀσθενίη

ион. = ἀσθένειαἀσθενικός

3
слабосильный, болезненный, хилый Arst., Luc., Diog.L.ἀσθενικῶς

слабо, болезненно Arst.ἀσθενόω

лишать сил, ослаблять Xen.ἀσθενῶς

1) слабо, болезненно
ex. ἀ. ἴσχειν Plat. — недомогать, хворать
2) слабо, плохо
ex. (ζητεῖσθαι Plat.)
ἀσθενέστερα ἔχειν Thuc. — быть ниже, уступатьἆσθμα

-ατος τό <ἄημι>
1) тяжелое дыхание, одышка Aesch., Plat., Arst.
ex. ἀργαλέῳ ἔχετ΄ ἄσθματι Hom. — он тяжело переводил дыхание
2) дуновение, порыв (ветра)
ex. (ἀρκτῴοις ἄσθμασι βαλλόμενος Anth.)ἀσθμαίνω

1) тяжело дышать, задыхаться Hom., Pind., Aesch., Plut., Luc.
2) (об умирающих) хрипеть Hom.Ἀσία

ион. Ἀσίη (ᾰσ)
1) Асия (дочь Океана и Фетиды, жена Иапета, мать Атланта, Прометея и Эпиметея Hes., по друг. - жена Прометея, именем которой названа Азия) Her.
2) (тж. κάτω Ἀ. Xen.) Азия, преимущ. Малая Азия Pind., Aesch., Soph., Her., Xen.Ἀσιαγενής

Ἀσια-γενής
2
азиатского происхождения Diod.Ἀσιάδης

-ου сын Асия Hom.Ἀσιανός

Ἀσιᾱνός
3
азиатский Thuc., Plut.Ἀσιάρχος

Ἀσι-άρχος
асиарх (верховный жрец в римск. провинции Азии) NT.Ἀσιάς

I.
-άδος adj. f асийская, азиатская Aesch., Eur., Arph., Plut.
II.
-άδος Асиада (часть г. Сарды) Her.Ἀσιάτης

ион. Ἀσιήτας -ου азиат Eur.Ἀσιατικός

Ἀσιᾱτικός
3
азиатский Anth.Ἀσιάτις

ион. Ἀσιῆτις -ιδος adj. f к ἈσιάτηςἈσιατογενής

Ἀσιᾱτογενής
2
Aesch. = Ἀσιαγενήςἀσιγησία

ἀ-σῑγησία
неумение молчать, болтливость Plut.ἀσίδαρος

ἀσίδᾱρος
2
дор. = ἀσίδηροςἀσίδηρος

ἀ-σίδηρος
дор. ἀσίδᾱρος 2
(ῐ)
1) не железный
ex. (μόχλοι Eur.)
2) вырытый не железом
ex. (αὖλαξ ἐν ὕδασιν Anth.)
3) не вооруженный
ex. (χείρ Eur.)Ἀσιη-

ион. = Ἀσια-ἄσικχος

ἄ-σικχος
2
1) неразборчивый, непривередливый
ex. (εὔκολος ταῖς διαίταις καὴ ἄ. Plut.)
2) не вызывающий отвращения, не приедающийся
ex. (ὄψων ἀσικχότατον Plut.)ἄσιλλα

коромысло Arst.ἄσιλος

Arst. v. l. = ἀνάσιλλοςἈσιναρία

Ἀσῐνᾱρία
асинария (праздник, ежегодно справлявшийся в Сиракузах в память победы над афинянами в 415 г. до н.э.) Plut.Ἀσίναρος

Ἀσίνᾱρος
Асинар (речка на юго-вост. побережье Сицилии) Plut.Ἀσίνη

(ᾰσῐ) Асина
1) город дриопов в Арголиде Hom.
2) прибрежный город в Лаконии Thuc., Xen.
3) город в Мессении, у входа в Мессенский залив Her., Thuc., Polyb.ἀσινής

ἀ-σῐνής
2
1) невредимый, нетронутый
ex. (ἀσινέα τινὰ ἐᾶν Hom. или ἀποπέμπειν Her.; οἴκημα Her.)
2) благополучный, безмятежный
ex. (βίοτος Aesch.)
3) охраняющий от бедствий, покровительствующий
ex. (δαίμων, σωτήρ Aesch.)
4) не причиняющий вреда, безвредный, безобидный
ex. (ἔλαφοι Xen.; ἡδοναί Plat.; ζῷον Plut.)ἀσινῶς

ἀ-σῐνῶς
без всякого вреда Xen., Arst.Ἄσιος

I.
(ᾱ) Асий (имя брата царицы Гекубы) Her.
II.
(ᾱ) adj. m асийский
ex. Ἀ. λειμών Hom. — Асийский луг (равнина близ римск. Каистр)ἄσις

-ιος (ᾱ) тина, ил Hom.Ἀσίς

I.
-ίδος adj. f асийская, азиатская
ex. (αἶα Aesch.)
II.
-ίδος (sc. γῆ) Асида, т.е. Азия Aesch.ἀσιτέω

ἀ-σῑτέω
не есть, воздерживаться от пищи, голодать Eur., Plat., Arst., Plut.ἀσιτία

ἀσῑτία
ион. ἀσῑτίη воздержание от пищи, голодание Her., Eur., Arst., Plut.ἄσιτος

ἄ-σῑτος
2
не евший, голодный, без пищи Hom., Soph., Eur., Thuc., Plat., Xen., Plut.ἀσκαλαβώτης

ἀσκᾰλᾰβώτης
-ου аскалобот (пятнистая ящерица, предполож. Lacerta mauretanica или gekko) Arph., Arst.ἀσκάλαφος

ἀσκάλᾰφος
аскалаф (вид совы, предполож. Stryx ulula) Arst.Ἀσκάλαφος

Ἀσκάλᾰφος
Аскалаф (сын Арея, убитый Деифобом) Hom.ἄσκαλος

ἄ-σκᾰλος
2
невзрытый, невскопанный
ex. (ἄσκαλα πάντα Theocr.)Ἀσκάλων

-ωνος Аскалон (прибрежный город в Сирии, между Азотом и Газой) Her.ἀσκαλώπας

ἀσκᾰλώπας
-ου предполож. бекас или кулик (Scolopax gallinago, phaeopus или rusticola) Arst.Ἀσκανία

Ἀσκᾰνία
ион. Ἀσκᾰνίη Аскания
1) город и область в Вифинии, близ Никеи Hom.
2) соленое озеро во Фригии, на границе Писидии Her.Ἀσκάνιος

Асканий (сын Энея) Plut.ἀσκάντης

-ου
1) убогая постель, жалкий одр Arph., Luc.
2) похоронные носилки Anth.ἀσκαρδαμυκτί

ἀ-σκαρδᾰμυκτί
adv. не моргая глазами, т.е. пристально
ex. (ὁρᾶν Xen., Luc.)ἀσκαρδάμυκτος

ἀ-σκαρδάμυκτος
2
(δᾰ) не моргающий глазами
ex. βλέψον εἴς μ΄ ἀ. Arph. — посмотри на меня пристально, т.е. прямо в глазаἀσκαρίς

ἀσκᾰρίς
-ίδος
1) аскарида (предполож. Oxyuris vermicularis) Arst.
2) личинка комара Arst.ἀσκελέως

ἀ-σκελέως
беспрестанно
ex. (μενεαινέμεν Hom.)ἀσκελής

ἀ-σκελής
I.
2
<σκέλος> безногий
ex. (ἀ. καὴ ἄπους Plat., Arst.)
II.
2
<σκέλλω>
1) высохший, изнуренный
ex. (ἀ. καὴ ἄθυμος Hom.)
2) упорный, постоянный
ex. ἀσκελὲς αἰεὴ κεχολῶσθαι Hom. — не переставать сердитьсяἀσκέπαρνος

ἀ-σκέπαρνος
2
необтесанный
ex. (βάθρον Soph.)ἀσκεπής

ἀ-σκεπής
2
непокрытый
ex. (κάρηνον Anth.)ἄσκεπος

2
Luc. = ἀσκεπήςἄσκεπτος

ἄ-σκεπτος
2
1) необдуманно поступающий, неосмотрительный, безрассудный
ex. (Plat.; ἄσκεπτοι καὴ ἀφρόντιδες Plut.)
2) нерассмотренный, неисследованный
ex. (ἄσκεπτον παραλιπεῖν τι Xen.)
3) неощутимый, незаметный
ex. (ἐν ἀσκέπτῳ χρόνῳ Arst.)ἀσκέπτως

1) необдуманно, наобум
ex. (λέγειν Arst.)
2) невнимательно
ex. ἀ. ἔχειν τινός Plat. — не обращать внимания на что-л.ἀσκευής

ἀ-σκευής
2
не имеющий инструментов
ex. (ἰητρός Her.)ἄσκευος

ἄ-σκευος
2
не имеющий никаких орудий, с голыми руками
ex. (ψιλὸς καὴ ἄ. Soph.)
ἄ. ἀσπίδων καὴ στρατοῦ Soph. — не имеющий ни оружия, ни войскаἀσκεψία

ἀ-σκεψία
неосмотрительность, необдуманность Polyb.ἀσκέω

1) обрабатывать
ex. (εἴρια Hom.; δρυὸς πρέμνον Plut.)
2) искусно выделывать, изготовлять
ex. (ἀργύρεον κρητῆρα Hom.)
ἑανὸν ἔξυσ΄ ἀσκήσασα Hom. — она искусно соткала одежду
3) отделывать
ex. (χρυσῷ τι Hom.)
4) вырезывать, чеканить, изображать
ex. (χορόν Hom.)
5) расправлять, разглаживать
ex. (χιτῶνα Hom.)
6) украшать, убирать
ex. (τινα κόσμῳ Her.; πέπλοισι περσικοῖς ἠσκημένη Aesch.; βοῦς στέμμασι ἠσκημένοι Plut.)
λόγῳ ἠσκημένος Soph. — приукрашенный словом, т.е. мнимый
7) снабжать, оснащать
ex. (ναυσὴν ἀσπίσιν θ΄ ἅρμασίν τ΄ ἠσκημένοι Eur.)
σῶμ΄ ὅπλοις ἠσκήσατο Eur. — он надел на себя оружие
8) чтить, почитать
ex. (δαίμονα Pind.)
9) упражнять, приучать, тренировать
ex. (τὸ σῶμα πρός и εἴς τι Xen., Diod., Plut. или τινά τι Xen., Arph., Plut.)
λόγον ἀ. περὴ δίκας Plut. — упражняться в судебном красноречии
10) упражняться, заниматься
ex. ἀ. παγκράτιον Plat. — упражняться во всеборье;
τὰ περὴ τὸν πόλεμον ἀ. Plat. — изучать военное дело:
ἰητρὸς τέν τέχνην ἀσκέων ἄριστα Her. — самый искусный врач;
ἀσέβειαν ἀσκῶν Eur. — нечестивец;
λαλιὰν μόνον ἀσκῆσαι Arph. — заниматься одной болтовней;
σιωπέν ἀ. Xen. — хранить молчание;
τέν ἀλήθειαν ἀ. ἀντία τινός Her. — говорить кому-л. правду;
σοφίαν καὴ ἀρετέν ἀ. Plat. — вести мудрую и добродетельную жизнь;
σωφροσύνην μετ΄ ἀνδρείας ἀσκοῦντες Plut. — сочетающие в себе благоразумие с мужеством
11) стараться, стремиться, пытаться
ex. (ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ ποιεῖν Xen.; λέγειν ἀσκοῦσι πρὴν ἀκούειν ἐθισθῆναι Plut.)ἀσκηθής

2
невредимый
ex. (ἀ. ἱκόμην Hom.)ἄσκημα

-ατος τό упражнение, занятие, дело
ex. (τοῖς ἀσκήμασι πλεονεκτεῖν Xen.)ἄσκηνος

ἄ-σκηνος
2
проводимый вне палаток, т.е. под открытым небом
ex. (δίαιτα Plut.)ἄσκησις

-εως
1) упражнение, практическое изучение, практика
ex. (ἐπιμέλεια καὴ ἄ. Plat.; μελέτη καὴ ἄ. Plut.; ἄ. πολεμική Xen. и τῶν ἐς τὸν πόλεμον Thuc.)
ἄ. τῆς ἀρετῆς Xen. — воспитание добродетели
2) образ жизни, занятие Luc.
3) образ мыслей, направление
ex. ( κυνικέ ἄ. Luc.)ἀσκητής

-οῦ
1) обученный, приобретший навыки
ex. (τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἔργων Xen.)
2) борец, атлет Arph., Xen., Isocr., Plat.ἀσκητικός

3
1) трудовой
ex. (βίος Plat.)
2) свойственный борцам
ex. (νόσημα Arph.)ἀσκητός

3
1) искусно сделанный
ex. (λέχος Hom.; εἵματα Theocr.)
2) украшенный, одетый
ex. (πέπλῳ τε καὴ ἄμπυκι Theocr.)
3) опытный, сведущий
ex. (ἀνέρ ἀ. καὴ σοφός Plut.)
4) достигаемый упражнением, усваиваемый практически
ex. (τὰ καλὰ καὴ τὰ ἀγαθά Xen.; οὐ διδακτός, ἀλλ΄ ἀ. Plat.; μαθητὸς ἢ ἀ. Arst.)ἀσκίδιον

τό Arph. = ἀσκίονἀσκίον

τό небольшой мех, бурдючок Plut., Diog.L.ἄσκιος

ἄ-σκιος
2
1) покрытый тенью, тенистый (v. l. δάσκιος), по друг. - лишенный тени
ex. (ὄρεα Pind.)
2) не отбрасывающий тени
ex. (γνώμων Diod., Plut.)
ἀσκίους γίνεσθαι Polyb. — лишаться собственной тениἀσκίπων

ἀ-σκίπων
2, gen. ονος без посоха
ex. (εἰς ἄστυ κατέστιχον Anth.)ἀσκίτης

2
похожий на (раздутый) мех, т.е. отечный
ex. ἀ. νόσος Plut. — общая отечность, водянкаἈσκλαπιός

Ἀσκλᾱπιός
дор. = ἈσκληπιόςἈσκληπιάδειος

2
асклепиадов
ex. Ἀ. στίχος или Ἀσκληπιάδειον μέτρον — Асклепиадов стих (большой: ___UU_
_UU_
_UU_U-;
малый: ___UU_
_UU_U-)Ἀσκληπιάδης

-ου, эп.-ион. εω сын Асклепия, т.е. μαχάων Hom.
ex. οἱ Ἀσκληπιάδαι Plat., Arst. — сыны Асклепия, т.е. врачиἈσκληπίδης

-ου Soph. = ἈσκληπιάδηςἈσκληπίεια

τὰ Асклепии (праздник в честь Асклепия, справлявшийся в Эпидавре раз в четырехлетие) Plat.Ἀσκληπιεῖον

см. Ἀσκληπίειον...Ἀσκληπίειον...

Ἀσκληπιεῖον, Ἀσκληπίειον
τό святилище Асклепия Polyb., Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика