Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 081

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 081
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 081) с русским переводом и комментариями.ἀπολέπω

ἀπο-λέπω
облуплять, сдирать
ex. (τὸ λέμμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς Arph.; μάστιγι τὸ νῶτον Eur.)ἀπολέσ(σ)ω

fut. к ἀπόλλυμιἀπολευκαίνω

ἀπο-λευκαίνω
делать белым ex. (κόνις ἀπολευκαίνουσα τὸν ἀέρα Plut.); pass. белеть Arst., Plut.{*}ἀποληΐζομαι

ἀπο-ληΐζομαι
захватывать в виде добычи, грабить
ex. (Her. - v. l. к ἀπόλλυμι)ἀπολήγω

ἀπο-λήγω
(у Hom. in arsi -ο-)
1) оставлять, прекращать, переставать
ex. (μάχης Hom.; ἔρωτος Plat.)
2) прекращаться
ex. ἀνδρῶν γενεέ μὲν φύει, δ΄ ἀπολήγει Hom. — одно поколение людей нарождается, другое умирает;
ἀπολήγοντ΄ ἄνεμοι Theocr. — ветры утихают
3) оканчиваться, переходить
ex. (εἴς τι Arst., Plut., Luc.)ἀποληπτέον

adj. verb. к ἀπολαμβάνωἀποληρέω

ἀπο-ληρέω
1) говорить вздор Dem.
2) превзойти в пустой болтовне
ex. (ἀπολεληρηκέναι τινά Polyb.)ἀπόληψις

ἀπό-ληψις
-εως воен. перехватывание, отрезывание, обход
ex. (τῶν ὁπλιτῶν Thuc.)ἀπολιβάζω

ἀπο-λῐβάζω
убираться прочь Arph.ἀπολιγαίνω

ἀπο-λῐγαίνω
пронзительно кричать, верещать Arph., Plut.ἀπολιθόω

ἀπο-λῐθόω
превращать в камень Arst.; pass. каменеть Arst., Plut.ἀπολίθωσις

ἀπο-λίθωσις
-εως окаменение Arst.ἀπολιμπάνω

Plut., Luc. = ἀπολείπωἀπολιόρκητος

ἀ-πολιόρκητος
2
досл. недоступный для осаждающих, перен. неприступный
ex. ( τῶν στωϊκῶν σοφός Plut.)ἄπολις

ἄ-πολις
-ιδος adj. (ион. dat. ἀπόλῑ)
1) не имеющий или лишенный отечества Her., Soph., Lys., Xen., Plat.
2) недостойный быть гражданином
ex. (ἄ., ὅτῳ τὸ μέ καλὸν ξύνεστι Soph.)
3) не имеющий граждан, обезлюдевший
ex. (σικελία Plut.)
4) не имеющий гражданских установлений
ex. (πόλις ἄ. Plat. - ср. 5)
5) прекративший (как город) свое существование, разрушенный
ex. (ἄ. Ἰλίου πόλις Aesch.)ἀπολισθαίνω

ἀπ-ολισθαίνω
атт. ἀπολισθάνω
1) выскальзывать, скользить
ex. (ἀ. καὴ οὐκ ἔχειν ἀντιλαβήν Thuc.)
2) соскальзывать, выскальзывать, сваливаться Arph., Arst.
3) ускользать, отделываться
ex. (τινός Plut.)
4) впадать, вовлекаться
ex. (εἰς τὰς τέρψεις Luc.)
5) быть косноязычным
ex. (τὸ λ τοῖς ἀπολισθαίνουσι τοῦ ρ ὑπόκειται Plut.)ἀπολιταργίζω

ἀπο-λιταργίζω
ускользать, удирать Arph.ἀπολίτευτος

ἀ-πολίτευτος
2
(ῑ)
1) не имеющий гражданских установлений
ex. (ἐθνη Arst.)
2) непригодный для политической деятельности
ex. (ἀφυές πρὸς εἰρήνην καὴ ἀ. Plut.)
3) стоящий вне политической жизни, аполитичный
ex. (βίος Plut.)
4) политически бездеятельный
ex. (ὑπατεια Plut.)
5) не имеющий государственного значения
ex. μέ ἀ. Plut. — небесполезный для государства
6) неподходящий для государственных документов
ex. (λέξις Plut.)ἀπολιτικός

3
непригодный для политической деятельности Cic.ἀπολιχμάομαι

ἀπο-λιχμάομαι
слизывать
ex. (αἷμα Hom.)ἀπολλήγω

Hom. v. l. = ἀπολήγωἀπόλλυμι

ἀπ-όλλῡμι
(pf. 1 ἀπολώλεκα)
1) губить, уничтожать
ex. (πόλιν Hom., Plut.; λαὸν Ἀχαιῶν Hom.)
ἀπολεῖς με Arph. — ты уморишь меня;
οἱ ἀπολλύντες Soph. — убийцы
2) терять, утрачивать
ex. (τινά Hom.; τέν ἀρχέν ὑπό τινος Xen.; ἔχειν τι καὴ μέ ἀπολωλεκέναι Plat.; τὸν καιρόν Plut.)
3) med. (с pf. 2 ἀπόλωλα и ppf. ἀπολώλειν) гибнуть, погибать, тж. пропадать
ex. (λυγρῷ ὀλέθρῳ Hom.; ὑπό τινος Her.)
ὕδωρ ἀπολέσκετ΄ ἀναβροχέν Hom. — вода, впитавшись, пропадала;
ἀπόλωλα τὠφθαλμὼ δακρύων Arph. — я выплакал все глаза;
βαρέως ἤνεγκεν τοῦ μὲν ἀπολωλότος, τοῦ δὲ ἀπολλυμένου Plut. — он был потрясен гибелью одного и смертельной опасностью для другого;
ἀπολοῦμενος Arph., Luc. — пропащий человек, отъявленный негодяйἀπολλύω

Thuc., Arst. = ἀπόλλυμιἈπόλλων

-ωνος (ᾰ; voc. Ἄπολλον; арх. acc. - в клятвах - Ἀπόλλω) Аполлон (сын Зевса и Лето, брат-близнец Артемиды, рожденный на о-ве Делос, бог света, пророческого дара, поэзии и врачевания, хранитель стад, предводитель Муз - μουσηγέτης, - впосл. отожд. с Гелиосом; его эпитеты у Hom.: σμινθεύς «истребитель мышей», φοῖβος «бог света», λυκηγενής «светорожденный», ἀφήτωρ, ἑκάεργος, ἕκατος, ἑκατηβόλος и ἑκηβόλος «стрелок», κλυτότοξος «со славным луком», ἀργυρότοξος «сребролукий», χρυσάορος «с золотым мечом», ἀκερσεκόμης «длиннокудрый», ἄναξ «владыка»)
ex. ναὴ (тж. μὰ и νέ) τὸν Ἀπόλλω! Xen., Arph. — клянусь Аполлоном!Ἀπολλωνία

ион. Ἀπολλωνίη Аполлония
1) город во Фракии Her.
2) город в Македонии Xen.
3) город в Эпире Her., Thuc.
4) город в Мисии Xen.
5) город в Вифинии Plut.Ἀπολλωνιάτης

-ου, ион. Ἀπολλωνιήτης -εω уроженец или житель Аполлонии Her., Xen.Ἀπολλωνίη

ион. = ἈπολλωνίαἈπολλωνιήτης

-εω = ἈπολλωνιάτηςἈπολλώνιον

τό Аполлоний (святилище Аполлона близ Навпакта) Thuc.Ἀπολλώνιος

I.
3
аполлонов(ский) Pind., Eur.
II.
Аполлоний
1) Родосский, грамматик и эп. поэт III в. до н.э., автор поэмы Ἀργοναυτικά
2) Тианский, философ пифагорейской школы I в. н.э.,
3) δύσκολος, александрийский грамматик II в. н.э.ἀπολογέομαι

1) защищаться, оправдываться
ex. (πρός τινα Plat., πρός τι Thuc. и περί τινος Thuc., Xen.)
ἀπολογούμενος Arph. — ответчик;
ἀ. ταῖς κατηγορίαις Plut. — защищаться против обвинений
2) приводить в свое оправдание
ex. (τι Thuc., Xen., Plat.)
ταῦτα ἡμῖν ἀπολελογήσθω Plat. — пусть это будет сказано в наше оправдание
3) оспаривать, опровергать
ex. (τὰς διαβολάς Thuc.)
4) выступать в защиту
ex. (ὑπέρ τινος Her., Eur., Plat.)ἀπολόγημα

-ατος τό Plat., Plut. = ἀπολογίαἀπολογητικός

3
защитительный, оправдательный
ex. (λόγος Arst.)ἀπολογία

ἀπο-λογία

1) заступничество, оправдание, защита, преимущ. защитительная речь Thuc., Lys., Xen., Isae., Plat., Dem.
2) ответ NT.ἀπολογίζομαι

ἀπο-λογίζομαι
1) представлять отчет, отчитываться
ex. (τι Polyb., Plut. и περί τινος Polyb.)
ἀ. τὰς προσόδους τῷ δήμῳ Aeschin. — давать отчет народу о государственных доходах
2) считать, исчислять
ex. τὰ εἰς ἐνιαυτὸν ἀπολελογισμένα Xen. — годовые расчеты
3) причислять
ex. (τι εἴς τι Plat.)
4) перечислять
ex. (τὰ ἀδικήματα Polyb.)
5) подробно излагать, разъяснять
ex. (τι и περί τινος Polyb.; τίνα τρόπον, πότερον … Plat.)ἀπολογισμός

ἀπο-λογισμός

1) отчет
ex. (Aeschin., Polyb.; ἀπολογισμὸν τῶν πράξεων ποιεῖσθαι Plut.)
2) оправдание; объяснение, обоснование
ex. (ἀπολογισμοὺς φέρειν περί τινος Polyb.)
3) изложение, сообщение
ex. (τινος и περί τινος Polyb.)ἀπόλογος

ἀπό-λογος

1) рассказ, повествование Plat., Arst.
2) сказка (преимущ. о животных), басня Cic., Quint., Gell.ἀπολοίατο

эп.-ион. 3 л. pl. opt. к ἀπόλλυμιἀπολοιδορέω

ἀπο-λοιδορέω
оскорблять, бранить
ex. (τινα Polyb. - v. l. ἐπιλοιδορέω)ἀπολολύζω

Aesch. = ὀλολύζωἀπολοπίζω

Arph. = ἀπολέπωἀπολοῦμαι

fut. med. к ἀπόλλυμιἀπόλουσις

ἀπό-λουσις
-εως смывание, омовение Plat.ἀπολούω

ἀπο-λούω
1) смывать
ex. (βρότον Hom.)
2) med. смывать с себя ex. (ἅλμην ὤμοιϊν Hom.); умываться, купаться Hom., Luc.
3) мыть, умывать
ex. (τι Plut. и τινά Arph., Plut.)ἀπολοφύρομαι

ἀπ-ολοφύρομαι
(ῡ) (fut. ἀπολοφῠροῦμαι) оплакивать
ex. (τέν συμφοράν Xen.; τινα Thuc.)ἀπολυμαίνομαι

ἀπο-λῡμαίνομαι
культ. совершать омовение, очищаться Hom.ἀπολυμαντήρ

ἀπο-λῡμαντήρ
-ῆρος чистильщик, уборщик
ex. δαιτῶν ἀ. Hom. ирон. — уборщик (чужих) блюд, блюдолизἀπόλυσις

ἀπό-λῠσις
-εως
1) освобождение, отпущение на свободу (sc. τῶν κατῃτιαμένων Polyb.)
2) освобождение, избавление
ex. (πόνων καὴ κακῶν Plut.)
ἀ. τοῦ θανάτου Her. — отмена смертного приговора
3) разделение, отделение
ex. ψυχῆς ἀ. Arst. — кончина, смерть
4) отбытие, уход, отъезд
ex. (κατὰ τὸν ἰσθμόν Polyb.)ἀπολυτικῶς

ἀπο-λῠτικῶς
с желанием освободить
ex. ἀ. ἔχειν τινός Xen. — иметь намерение освободить кого-л.ἀπόλυτον

ἀπόλῠτον
τό грам. положительная степеньἀπόλυτος

ἀπό-λῠτος
2
1) освобожденный, свободный
ex. (ἀ. καὴ ἐλεύθερος Plut.)
2) безотносительный, абсолютный
ex. οὐκ ἀ., ἀλλὰ πρός τι Sext. — не абсолютный, а относительныйἀπολυτρόω

ἀπο-λυτρόω
освобождать за выкуп
ex. (τινας τῶν μακροτάτων λύτρων Plat.; ταλάντων ἐννέα Dem.)ἀπολύτρωσις

ἀπο-λύτρωσις
-εως
1) (освобождение за) выкуп
ex. (αἰχμαλώτων Plut.)
2) искупление NT.ἀπολύτως

ἀπο-λύτως
безотносительно, абсолютно Sext.ἀπολύω

ἀπο-λύω
1) развязывать, отвязывать
ex. (ἱμάντα κορώνης Hom.)
2) снимать, убирать
ex. (κρήδεμνον Hom.)
3) освобождать, отпускать на свободу
ex. (τινά Hom.; πολλῶν χρημάτων ἀπολύεσθαι Xen.)
4) реже med. освобождать, избавлять
ex. (τινά τινος Her., Xen., Plat., Plut.)
τῆς στρατηΐης ἀπολελύσθαι Her. — быть освобожденным от военной службы
5) освобождать, оправдывать
ex. ἀ. τινὰ αἰτίας Her., Xen. — освобождать кого-л. от обвинения;
ἀπέλυσαν αὐτὸν μέ φῶρα εἶναι Her. — его не признали вором;
διαβολὰς ἀπολύεσθαι Thuc., Plat. — защищаться от клеветнических обвинений
6) отпускать, прощать
ex. (ἀνάλωμα Plat.; med. τὰς αἰτίας καὴ ὑπονοίας Plut.)
7) распускать
ex. (τοὺς σπαρτιάτας οἴκαδε Xen.)
8) отсылать
ex. (τινὰ ἄδειπνον Arph.)
ἀ. τὸν ἄνδρα Diod. — разводиться с мужем
9) отделять
ex. ἀπολύεσθαι (ἀπ΄) ἀλλήλων Arst. — разделяться, расставаться, разобщаться;
ἀπολελυμένος Arst. — отдельный, обособленный, филос. безотносительный, абсолютный
10) med. уходить, удаляться
ex. (εἰς τὸν τόπον Polyb.)
11) med. кончать жизнь самоубийством
ex. (ποίῳ ἀπελύσατο τρόπῳ; Soph.)ἀπολωβάω

ἀπο-λωβάω
покрывать позором, позорить
ex. (μανίᾳ ἁλοὺς αἴας ἀπελωβήθη Soph.)ἀπολωτίζω

ἀπο-λωτίζω
досл. срывать цветы, перен. отторгать, похищать
ex. (τινὰ πατρίδος Eur.)ἀπομαγδαλία

см. ἀπομαγδαλιά...ἀπομαγδαλιά...

ἀπομαγδαλία, ἀπο-μαγδαλιά
хлебный мякиш (для вытирания рук после обеда) Arph., Plut.ἀπομαδάω

ἀπο-μᾰδάω
выпадать
ex. (αἱ τρίχες ἀπομαδῶσιν Arst.)ἀπομαίνομαι

ἀπο-μαίνομαι
совсем обезуметь Luc.ἀπομακρύνω

ἀπο-μακρύνω
удалять на большое расстояние
ex. (τόποι ἀπομεμακρυσμένοι τοῦ ἡλίου Arst.)ἀπομάκτης

ἀπο-μάκτης
-ου очиститель, т.е. избавитель
ex. (μεγάλων συμφορῶν Soph.)ἀπομαλακίζομαι

ἀπο-μᾰλᾰκίζομαι
становиться нерешительным, малодушным, робеть, обнаруживать слабость
ex. (πρός τι Arst., Plut.)ἀπομαλακόομαι

см. ἀπομαλθακίζομαι...ἀπομαλθακίζομαι...

ἀπομαλακόομαι, ἀπομαλθᾰκίζομαι
Plut. = ἀπομαλακίζομαιἀπομανθάνω

ἀπο-μανθάνω
разучиваться, отучиваться, забывать, отвыкать
ex. (τι Xen., Plat. и ποιεῖν τι Plut.)ἀπομαντεύομαι

ἀπο-μαντεύομαι
прорицать, предсказывать
ex. (τι Plat.)ἀπόμαξις

ἀπό-μαξις
-εως стирание, вытирание Plut.ἀπομαραίνομαι

ἀπο-μᾰραίνομαι
блекнуть, увядать или утихать, угасать Xen., Plat., Arst., Plut.ἀπομαρτυρέω

ἀπο-μαρτῠρέω
представлять свидетельство, свидетельствовать
ex. (τινι Polyb.; τι Plut.)ἀπομαρτύρομαι

ἀπο-μαρτύρομαι
(ῡ) решительно утверждать, заверять
ex. (τι Plat.)ἀπομάσσω

ἀπο-μάσσω
атт. ἀπομάττω
1) стирать, вытирать
ex. (δάκρυα Polyb., Plut.; ἱδρῶτα Plut.; καθαίρειν καὴ ἀ. τινά Luc.)
ἀπομάξασθαί τι Arst. — стереть с себя что-л.;
Ἀχιλλείων ἀπομάττεσθαι Arph. — вытираться Ахилловым хлебом, т.е. есть изысканные блюда
2) натирать
ex. (τινὰ τῷ πηλῷ καὴ τοῖς πιτύροις Dem.)
3) срезать ровно, выравнивать
ex. χοῖνιξ ἀπομεμαγμένη Luc. — точно отмеренный хеник;
κενεὰν (sc. χοίνικα) ἀπομάξαι погов. Theocr. — выравнять пустой хеник, т.е. потрудиться без всякой пользы
4) лепить или отпечатывать, запечатлевать
ex. (σχήματα ἐν μαλακοῖς Plat.)
5) med. запечатлевать в себе, воспроизводить
ex. (πολλὰς ἀρετάς Arph.)
ἀπομάττεσθαι παρ΄ ἀλλήλων Arst. — подражать друг другуἀπομαστιγόω

ἀπο-μαστῑγόω
сечь плетью, пороть Her.ἀποματαΐζω

ἀπο-ματαΐζω
выпускать кишечные газы Her.ἀπομάττω

атт. = ἀπομάσσωἀπομάχομαι

ἀπο-μάχομαι
1) (с какого-л. возвышенного места) вести бой, сражаться
ex. (ἐξ ὕψους Thuc.; ἐκτῶν πλοίων Polyb.)
2) защищаться, обороняться, оказывать решительное сопротивление
ex. (τινι и πρός τινα Plut.)
3) отбивать, отражать
ex. (τι Her. и τινα Xen.)
τὰ μὲν δεόμενοι, τὰ δ΄ ἀπομαχόμενοι Plut. — одних останавливая уговорами, а других силойἀπόμαχος

ἀπό-μᾰχος
2
1) небоеспособный Xen.
2) не принимающий участия в боях
ex. (Ἀχιλλεύς Anth.)ἀπομείρομαι

ἀπο-μείρομαι
1) распределять, назначать в удел
ex. (ἔγοιο τρίτην αἶσαν Hes.)
2) отделяться
ex. (θεῶν Hes.)ἀπομέμφομαι

ἀπο-μέμφομαι
резко порицать
ex. (τινα ἐπί τινι Plut.)ἀπομένω

ἀπο-μένω
оставаться, пребывать
ex. (οἱ καρποὴ ἀπομένουσι ὠμοί Arst.)ἀπομερίζω

ἀπο-μερίζω
1) отделять, выделять
ex. (τινί τι, πρός и ἐπί τι Polyb.)
πολλῶν ἑτέρων ἀπομερισθῆναι Plat. — быть отделенным от многих других или быть разлученным со многими другими
2) уделять
ex. (τῆς αὐτοῦ τροφῆς Plut.)
3) выбирать
ex. ἀριστίνδην ἀπομερισθὲν δικαστήριον Plat. — суд, избранный на основании наибольших заслуг или из наиболее отличившихся (в прошлом архонтов)ἀπομερμηρίζω

ἀπο-μερμηρίζω
забыться во сне от забот, безмятежно спать Arph.ἀπομεστόω

ἀπο-μεστόω
наполнять доверху, переполнять
ex. (ἀπομεστουμένου ἔξω ἀπορρεῖ Plat.)ἀπομετρέω

ἀπο-μετρέω
отмеривать
ex. (τοὺς δακτυλίους μεδίμνοις Luc.; ἀπομετρεῖται τετράγωνος τόπος Polyb.; med. μεδίμνῳ τὸ ἀργύριον Xen.)ἀπομηκύνω

ἀπο-μηκύνω
1) тянуть, растягивать
ex. (λόγον Plat., Plut.; πρᾶγμα Luc.)
2) pass. тянуться, простираться
ex. (μεταξὺ τοῦ ὄρους καὴ τῆς θαλάττης αἰγιαλὸς ἀπομηκύνεται Luc.)ἀπομηνίω

ἀπο-μηνίω
продолжать сердиться, хранить гнев
ex. (τινί Hom.)ἀπομιμέομαι

ἀπο-μῑμέομαι
подражать, воспроизводить
ex. (τῆς ψυχῆς ἦθος Xen.; εἶδος Plat.; τέν τραυλότητά τινος Plut.)ἀπομίμημα

ἀπο-μίμημα
-ατος (ῑ) τό точное изображение
ex. τὰ χρώμασι ἀπομιμήματα Diod. — цветные изображенияἀπομίμησις

ἀπο-μίμησις
-εως (μῑ) точное воспроизведение, подражание
ex. (ἔκ τινος Arst.; τινος Plut.)ἀπομιμνῄσκομαι

ἀπο-μιμνῄσκομαι
(aor. ἀπέμνησα)
1) хранить в памяти, помнить
ex. ἀπομνήσεσθαι χάριν τινός Hes. — отблагодарить за что-л., τινί Thuc. кого-л.
2) быть благодарным, (aor.) отблагодарить
ex. (τινι Hom.)ἀπόμισθος

ἀπό-μισθος
2
1) не получивший жалования Lys., Xen., Dem.
2) получивший расчет, уволенный Plut.
ex. ἀ. γίγνεται παρά τινος Dem. — его увольняет кто-л.ἀπομισθόω

ἀπο-μισθόω
1) разрешать за плату
ex. (ποιεῖν τι Dem.)
2) сдавать в наем, отдавать в аренду
ex. (γῆν Thuc.; χωρίον τινί Lys.; ирон. τὰ ὦτα Plat.)ἀπομνημόνευμα

ἀπο-μνημόνευμα
-ατος τό
1) знак памяти
ex. (τινος Diod.)
2) достопамятное слово или событие Plut.
3) pl. воспоминания, записки, мемуары Xen.ἀπομνημόνευσις

ἀπο-μνημόνευσις
-εως воспоминание, упоминание
ex. (τινος Arst.; Plut.)ἀπομνημονεύω

ἀπο-μνημονεύω
1) рассказывать по памяти Xen., Plat., Plut.
2) припоминать, напоминать Plat., Aeschin., Dem.
ex. ἐπί τινος οὔνομα ἀπομνημονεῦσαί τινι θέσθαι Her. — дать кому-л. имя в память о ком-л.
3) запоминать, помнить
ex. (πεντήκοντα ὀνόματα Plat.)
4) таить в душе злобу, не прощать
ex. (τινί Xen., Aeschin.)ἀπομνησικακέω

ἀπο-μνησικᾰκέω
хранить злобу, не забывать зла
ex. (τινι Her.)ἀπόμνυμι

ἀπ-όμνῡμι
1) клятвенно отрицать
ex. ἀ. θεῶν ὄρκον … Hom. или τοὺς θεούς … Arph. — клясться богами, что не …;
ἀπώμοσε τἀναντία τούτων κατὰ τῆς θυγατρός Dem. — он жизнью дочери поклялся в противоположном;
ἀ. (ἦ μέν) μέ ποιεῖν τι Pind., Xen., Plat. — клятвенно отрицать что-л.
2) med. с принесением клятвы, т.е. торжественно слагать с себя
ex. (τέν ἀρχήν Plut.)ἀπομνύω

Pind. = ἀπόμνυμιἀπομοίρια

ἀπο-μοίρια
τά участие, доля
ex. (ἁλίων Anth.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика