Древнегреческо-русский словарь, Α, лист 008

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Α > 008
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Α: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114

Лексика древнегреческого койнэ с буквы α (часть 008) с русским переводом и комментариями.ἀγωγαῖος

2
служащий для вождения
ex. (κυνάγχη Anth.)ἀγωγεύς

-έως
1) переносящий тяжести, грузчик, носильщик
ex. (ἄνδρες ἀγωγέες Her.)
2) (у лошадей) повод Xen., Polyb.; (у собак) привязь, поводок Soph.ἀγωγή


1) ведение (sc. τοῦ ἵππου Xen.)
2) приведение
ex. — привод Aesch. ἐς τοὺς ὀλίγους ἀ. Thuc. — приведение в комиссию (для допроса)
3) передвигание, движение
ex. ἐναντία ἀ. Plat. — обратное движение;
αἱ ἀγωγαὴ τοῦ ποδός Plat. (ритмические) движения ноги, т.е. правильное чередование стоп
4) увод, увоз (sc. τοῦ βασιλέως Her.; sc. τοῦ οἰδίποδος Soph.)
5) перевозка, доставка
ex. πρὸς τὰς ἀγωνὰς ὑποζυγίοις χρῆσθαι Plat. — пользоваться для перевозок вьючными животными
6) отъезд, поездка
ex. τέν ἀγωγέν διὰ τάχους ποιεῖσθαι Thuc., — ускорить свой отъезд
7) поход
ex. (αἱ πολεμικαὴ ἀγωγαί Plat.)
ἐν ταῖς ἀγωγαῖς Xen. — во время (военных) переходов
8) руководство, управление
ex. (τῆς πολιτείας Polyb.)
τέν ἀγωγέν ποιεῖσθαι τῶν πραγμάτων Polyb. — заниматься государственными делами;
ἀ. τοῦ νόμου Plat. — руководство со стороны закона
9) воспитание, обучение
ex. (παίδων Plat.; λακωνικέ ἀ. Polyb.; τῶν παρθένων ἀ. Plut.)
10) поведение, образ жизни
ex. (τὸ ἦθος καὴ ἀ. Arst.)
11) направление, метод Arst.
12) филос. направление, школа Sext.
13) муз. система, лад
ex. ( διθυραμβικέ ἀ. Plut.)ἀγωγία

увод, совращение Plut.ἀγώγιμον

ἀγώγῐμον
τό тж. pl. груз, кладь, товар Xen., Plat., Dem.ἀγώγιμος

ἀγώγῐμος
2
1) могущий быть перевезенным, поддающийся перевозке
ex. τρισσῶν ἁμαξῶν ὡς ἀγώγιμον βάρος Eur. — тяжесть, для перевозки которой нужно три подводы;
τὸ σιδηροῦν (νόμισμα) ἀγώγιμον οὐκ ἦν πρὸς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας Plut. — железная монета (Ликурга) не могла вывозиться в другие греческие государства, т.е. не имела там хождения
2) юр. подлежащий задержанию и выдаче
ex. (φυγάδες Xen.; φεύγοντες Plut.)
3) податливый, склонный
ex. (πρὸς ἡδονάς Plut.)
ἀ. τοῖς δεομένοις Plut. — уступчивый по отношению к просителямἀγώγιον

τό Xen. v. l. = ἀγώγιμονἀγωγόν

τό привлекательность, прелесть
ex. (τὸ γλυκὺ τοῦ λόγου καὴ ἀ. Plut.)ἀγωγός

I.
2
1) ведущий, приводящий
ex. (πρός и ἐπί τι Plat. или εἴς τι Plut.)
2) вызывающий
ex. ἀ. νεκρῶν Eur. — вызывающий души усопших;
δακρύων ἀ. — вызывающий слезы
3) влекущий (к себе), привлекательный
ex. (προσώπου χάρις Plut.)
δύναμις ἀνθρώπων ἀ. Plut., — влекущая к себе людей сила, обаяние
II.
провожатый, проводник Her., Thuc.ἀγών

-ῶνος
1) собрание
ex. θεῖος ἀ. Hom. — собрание богов (ср. 2)
2) место сбора
ex. θεῖος ἀ. Hom. — храм (ср. 1);
νεῶν ἐν ἀγῶνι Hom. — в месте стоянки флота
3) собрание зрителей (на общественных состязаниях)
ex. λῦτο ἀ. Hom. — собрание окончилось
4) место для общественных состязаний, арена, стадион
ex. καλὸν εὔρυναν ἀγῶνα Hom. — они устроили прекрасную и широкую арену;
ἐν τῷ ἀγῶνι Thuc. — на стадионе
5) публичное состязание, общественные игры
ex. ( ἐν Ὀλυμπίῃ ἀ. Her., Ὀλυμπίας ἀ. Pind. и Ὀλυμπικὸς ἀ. Arph.; ἀ. λόγων Plat.)
ἱππικοὴ καὴ γυμνικοὴ καὴ χορηγικοὴ ἀγῶνες Xen. — конные, гимнастические и хорегические состязания;
ἀ. στεφανηφόρος Her. и στεφανίτης Arst. — состязание, победитель которого награждался венком;
ἀ. μονομάχων Plut. — единоборство
6) борьба, бой, сражение
ex. (τινος Soph. и περί τινος Soph., Eur.; στρατιωτικοὴ ἀγῶνες Plut.)
τὸν ἀγῶνα ἐν τῷκόλπῳ ποιεῖσθαι Thuc. — завязать сражение в заливе
7) борьба мнений, спор
ex. προκέεται ἀ. Her. — предстоит (решить) вопрос;
κἀν τῷδ΄ ἀ. μέγιστος Eur. — в этом весь вопрос;
οὐ περὴ τῆς ἀδικίας ἡμῖν ἀ. Thuc. — не об обиде идет у нас спор;
ἔξω τοῦ ἀγῶνος Pind., Luc. — вне спора (темы)
8) критический момент, опасность
ex. ού λόγων ἐθ΄ ἁγών (in crasi = ἀ.) Eur. — не время говорить;
ἀ. πρόφασιν οὐ δέχεται Arph. — теперь не до уверток
9) судебный процесс, тяжба
ex. (ἀ. ἄπορος Lys.)
εἰς ἀγῶνα καθιστάναι τινά Plat. — привлекать кого-л. к судебной ответственности
10) усилие, старание
ex. ἐμοὴ τέν ἀληθηΐην ἀσκέειν ἀ. μέγιστός ἐστι Her. — моя величайшая забота - быть правдивымἀγωνάρχης

ἀγων-άρχης
-ου агонарх (распорядитель или судья на общественных состязаниях) Soph.ἀγωνία

ион. ἀγωνίη
1) бой, битва
ex. (ἀ. δοριπετής, πολεμίων Eur.)
2) борьба, состязание Pind., Her., Xen., Isocr., Plat.
3) спор, тяжба Dem.
4) душевная борьба, смятение, тревога, тоска
ex. (ἐν φόβῳ καὴ ἀγωνίᾳ Dem.; αἱ τῆς ψυχῆς ἀγωνίαι Arst.; ἀ. καὴ σιγή Plut.)ἀγωνιάτης

-ου (ᾱτ) беспокойный человек Diog.L.ἀγωνιάω

1) бороться, соревноваться, соперничать
ex. (πρὸς ἀλλήλους Isocr.)
2) беспокоиться, тревожиться
ex. (περί τινος Polyb., Plut., ὑπέρ τινος, ἐπί τινι и περί τι Plut.)
ἐδόκει μοι τετραχύνθαι τε καὴ ἀ. Plat. — он, кажется мне, раздражен и взволнован;
ἀ. τινα Polyb. — опасаться кого-л.ἀγωνίδαται

Her. 3 л. pl. pf. pass. к ἀγωνίζομαιἀγωνίζομαι

1) биться, сражаться
ex. (περί τινος Thuc., Xen., Isocr.; πρός τινα Thuc.)
ἀ. ἀγώνισμα Polyb. и ἀγῶνα или μάχην Plut. — вести бой, сражаться;
μῶν τι κεδνὸν ἠγωνίζετο ; Eur. — отличился ли он в сражении?;
περὴ τῶν ἁπάντων ἀγωνίσασθαι Thuc. — повести борьбу не на жизнь, а на смерть;
μέγας κίνδυνος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἠγωνίσθη Lys. — разгорелась великая борьба за свободу
2) спорить, соревноваться, состязаться, соперничать Plat., Arst., Dem.
ex. ἀ. στάδιον Her. — принимать участие в состязании;
ὁτ΄ θεόγνις ἠγωνίζετο Arph. — когда выступал в (поэтическом) состязании Феогнид;
ἐν τῷ πλήθει ἀ. Xen. — вести публичный диспут;
λαμπρὸν ἐπιτάφιον ἀγωνίσασθαί τινι Plut. — устроить торжественные состязания в память кого-л.
3) оспаривать, обсуждать
ex. τὰ ἠγωνισμένα Eur. — оспариваемые мнения, спорные вопросы;
ἐπεὴδ΄ ἀγῶνα καὴ σὺτόνδ΄ ἠγωνίσω, ἄκουε Eur. — поскольку ты начал этот спор, выслушай (и меня);
νῦν ἀγωνιζόμενος νόμος Dem. — ныне обсуждаемый закон
4) подвизаться на сцене, выступать
ex. (ἠγωνίζετό τις τῶν ὑποκριτῶν Dem.)
ἂ πολλάκις ἠγωνίσω Dem. — роли, которые ты часто исполнял
5) прилагать усилия, добиваться
ex. ἀγωνίσασθαι δόξαν τινὴ καταθέσθαι Thuc. — стяжать славу кому-л.
6) судиться
ex. ἀ. τὸν φόνον Eur. — судиться за убийство;
ἀ. ψευδομαρτυριῶν (sc. δίκην или γραφήν) Dem. — судиться за лжесвидетельство;
ἀγωνιεῖσθαι εὖ μετὰ τοῦ δικαίου Lys. — будучи правым, выиграть процессἀγώνιμον

τό груз, кладь Dem., pl. Xen.ἀγώνιος

I.
2
1) добытый в состязании, победный
ex. (ἄεθλος Pind.)
2) покровительствующий состязаниям или решающий исход борьбы
ex. (Ἑρμῆς Pind.; θεοί Aesch.; ζεύς Soph.)
3) полный борьбы, боевой
ex. (σχολά Soph.)
II.
2
не имеющий углов
ex. (κύκλος Arst.)ἀγώνισις

-εως Thuc. = ἀγωνισμόςἀγώνισμα

-ατος τό
1) столкновение, бой, стычка
ex. (τὰ ἐν Ἀρτεμισίῳ ἀγωνίσματα Her.)
2) состязание
ex. (ἀγωνίσματα ποιεῖν Arst.)
3) доблестное деяние, подвиг
ex. (καλὸν ἀ. Thuc.; μέγιστον ἀ. Lys.)
4) слава, успех
ex. ἀ. μέγα ποιέεσθαί τι Her. — вменять себе что-л. в большую заслугу;
ἀ. ἐς τὸ παραχρῆμα Thuc. — минутный успех;
προσλαβεῖν ἀ. τινος Thuc. — стяжать славу за что-л.
5) исход, результат
ex. πῶς καὴ πέπρακται ἀρᾶς ἀ. οἰδίπου ; Eur. — что вышло из проклятия Эдипа?
6) предмет спора, вопрос
ex. οὐ μικρὸν τὸ ἀ. προστάττεις Luc. — немалую задачу ты ставишьἀγωνισμός

борьба, соперничество, соревнование
ex. (πρὸς ἀλλήλους Thuc.)ἀγωνιστής

-οῦ
1) участник соревнования, соперник Her., Isocr.
ex. ἵπποι ἀγωνισταί Plut. — лошади для состязаний
2) спорящая сторона, участник спора Thuc., Plat.
3) борец, защитник, ревнитель
ex. (τῆς ἀρετῆς Aeschin.; τῆς ἀληθείας Plut.)
4) мастер, знаток
ex. (τῆς γεωμετρίας Dem.)
5) актер Arst.ἀγωνιστική

(sc. τέχνη) искусство состязания или борьбы Plat.ἀγωνιστικόν

τό Plat. = ἀγωνιατικήἀγωνιστικός

3
1) пригодный для состязаний
ex. (σώματος ἀρετή, δύναμις Arst.)
2) задорный, полемический
ex. (λόγοι Arst., Plut.)
3) склонный к спорам
ex. (τῶν σοφῶν τις Plat.)ἀγωνιστικῶς

1) задорно, полемически
ex. ἀ. ἔχειν Plut. — быть воинственно настроенным, входить в задор
2) мастерски
ex. (ᾄδειν Arst.)ἀγωνοθεσία

звание или обязанности агонотета Plut.ἀγωνοθετέω

1) устраивать состязания или быть судьей на состязаниях Thuc., Dem., Plut.
2) награждать участников состязаний
ex. (ἀ. μίμοις καὴ ὀρχησταῖς Plut.)
3) возбуждать, подстрекать
ex. (Ἀθηναίους Polyb.)
4) разжигать, вызывать
ex. (στάσιν Plut.)
5) судить, разбирать, решать
ex. (ἀ. καὴ βασανίζειν Plat.)ἀγωνοθέτης

ἀγωνο-θέτης
-ου
1) агонотет (устроитель или судья состязаний) Her., Dem.
2) судья, вершитель, арбитр Xen., Aeschin.ἀγωνοθήκη

Soph. = ἀγωνοθεσίαἀδῄωτος

ἀ-δῄωτος
2
неопустошенный, неразоренный
ex. (χώρα Xen., Plut.)ἀδῇος

стяж. к ἀδήϊοςἌδα

Ада (дочь Гекатомна и сестра Мавсола, царица Карии с 344 г. по 340 г. до н.э.) Plut.ἀδαγμός

ἀ-δαγμός
укус
ex. ἀ. ἀντίσπαστος Soph. — рвущая боль, боль с судорогами (v. l. ὀδαγμός)ἀδαημονίη

ἀδᾰημονίη
незнание, неумение, неопытность
ex. (ποιεῖν τι Hom.)ἀδαημοσύνη

ἀδᾰημοσύνη
Hom. v. l. = ἀδαημονίηἀδαήμων

ἀ-δᾰήμων
2, gen. ονος несведущий, незнакомый, незнающий, неопытный
ex. (μάχης, κακῶν Hom.; τῶν ἱρῶν τῶν ἐν Ἐλευσῖνι Her.)ἀδαής

ἀ-δᾰής
2
незнающий, несведущий Xen.
ex. ἀ. τινος Her., Soph. — незнакомый с кем(чем)-л.ἀδάητος

ἀ-δάητος
2
неизвестный, неведомый Hes.ἄδαιτος

ἄ-δαιτος
2
не могущий быть съеденным, т.е. чудовищный, мерзостный
ex. (θυσία Aesch.)ἄδακρυς

ἄ-δακρυς
2, gen. υος
1) бесслезный, неплачущий
ex. (αἰών Pind.; παῖς Theocr.)
οὐκ ἂν δυναίμην ἄ. εἶναι Eur. — я не смог бы удержаться от слез;
πῶς ἄδακρυν μοῖραν σχήσεις ; Eur. — сможешь ли не заплакать над судьбой (детей)?;
ἄ. καὴ ἄτεγκτος Plut. — без слез и твердо
2) обошедшийся без слез, т.е. не стоивший жертв
ex. (νίκη, μάχη Plut.)
πόλεμος οὗτος λακεδαιμονίοις ἄ. ἔσται Diod. — эта война не будет стоить лакедемонянам слезἀδακρυτί

ἀδακρῡτί
adv. без слез
ex. (ἡμέραν οὐδεμίαν διάγειν Isocr.)
οὐκ ἀ. Plut. — со слезамиἀδάκρυτος

ἀ-δάκρῡτος
2
1) не проливающий слез, не плачущий
ex. (ὄσσε Hom.; βλέφαρα Soph.; θανών Eur.)
2) проведенный без слез
ex. (ἁμέρα Eur.)
3) неоплаканный
ex. (πότμος Soph.)
4) обошедшийся без слез, т.е. не стоивший жертв
ex. (τρόπαια Plut.)Ἀδάλλας...

σαδάλας, Ἀδάλλας
-ου Садал (царь Фракии) Plut.ἀδαμάντινος

ἀδᾰμάντῐνος
3
стальной или крепкий (твердый) как сталь
ex. (σφήν Aesch.; ἄροτρον Pind.; τείχη Aeschin.; δεσμοί, τυραννίς Plut.; перен. λόγοι Plat.; ούκ ἀδαμαντίνα, sc. παρθένος Theocr.)ἀδαμαντίνως

ἀδᾰμαντίνως
досл. твердо как сталь, перен. с железной необходимостью
ex. (δεῖ εἰς Ἄιδου ἰέναι Plat.)ἀδαμαντόδετος

ἀδᾰμαντό-δετος
2
скованный сталью, в стальных оковах
ex. (λῦμαι, πόνος Aesch.)ἀδαμαντοπέδιλος

ἀδᾰμαντο-πέδῑλος
2
на стальном или крепком как сталь основании
ex. (κίων Pind., Plut.)ἀδάμας

ἀ-δάμᾱς
I.
-αντος (δᾰ) adj. непреклонный, неумолимый
ex. (Ἅιδης Theocr.)
II.
-αντος адамант, твердый металл или сплав, предполож. сталь Hes., Pind., Her., Plat., Plut.ἀδάμαστος

ἀ-δάμαστος
2
(δᾰ)
1) непреклонный, неумолимый
ex. (Ἀΐδης Hom.)
2) неукрощенный, необъезженный
ex. (πῶλος Xen.; ἵπποι Plut.)ἀδάματος

ἀ-δάμᾰτος
2
1) неодолимый, непобедимый
ex. (πόλις Aesch.)
2) неумолимый, неотвратимый
ex. (βέλεα Soph.)
3) девственный
ex. (θεά, sc. Ἀθήνα Soph.)ἀδάπανος

ἀ-δάπᾰνος
2
(δᾰ)
1) не сопряженный с расходами, ничего не стоящий, даровой
ex. (γλυκέα Arph.)
τῶν κόσμων ἀδαπανώτατος Plut. — самое дешевое из всех украшений
2) не расходующий, не расточительный, бережливый
ex. ἀ. τῶν χρημάτων Arst. — не любящий тратить деньгиἀδαπάνως

ἀδᾰπάνως
без всяких затрат, т.е. вволю
ex. (τέρψαι φρένα Eur.)ἄδασμος

ἄ-δασμος
2
свободный от дани Aesch.ἄδαστος

ἄ-δαστος
2
<δαίω I> неразделенный
ex. (λείας φρουρήματα Aesch.)ἀδαχέω

ἀδᾰχέω
чесать, расчесывать, соскребывать (ногтями)
ex. (τι Arph.)ἀδάϊος

дор. = ἀδήϊοςἄδδιξ

ῐχος аддих (мера сыпучих тел = 4 χοίνικες) Arph.ἀδδ-

v. l. к ἀδ-ἅδε

I.
3 л. sing. aor. к ἁνδάνω
II.
дор. = ἥδεἀδεᾶ

acc. sing. тж. nom. и acc. pl. n к ἀδεήςἁδέα

дор.
1) f sing. к ἡδύς
2) pl. n к ἡδύςἀδεές

τό отсутствие страха, чувство безопасности
ex. (πρὸς ἀλλήλους καὴ ἔς τινα Thuc.)ἀδεής

ἀ-δεής
эп. ἀδδεής и ἀδειής 2
1) безбоязненный, бесстрашный, неустрашимый (sc. Ἕκτωρ Hom.; ἀ. τινος Plat., πρός τι и ἔν τινι Arst.)
2) не внушающий страха, не страшный
ex. (πρός τινα Thuc.)
ἀδεὲς δέος δεδιέναι Plat. — испытывать неосновательный страх;
οὐκ ἀδεὲς τοῦθ΄ ὑπολαμβάνω τῇ πόλει Dem. — я считаю это небезопасным для города
3) беззастенчивый, бесстыдный
ex. (κύων Hom.)ἄδεια

ион. ἀδείη
1) безопасность, неприкосновенность
ex. (εἰρήνη καὴ ἄ. Plut.)
μετ΄ ἀδείας Thuc., Dem. и ἐπ΄ ἀδείας Plut. — в безопасности;
ούκ ἐν ἀδείῃ ποιέεσθαι τὸ λέγειν Her. — считать небезопасным говорить (о чём-л.);
τῶν σωμάτων ἄδειαν ποιεῖν τινι Dem. — обеспечить кому-л. личную безопасность;
γῆς ἄ. Soph. — возможность безопасного пребывания или передвижения в стране
2) свобода (действий), право
ex. ἄ. τοῦ ποιεῖν τι Lys. — право беспрепятственно делать что-л.
3) освобождение от наказания, ненаказуемость
ex. (ἄ. πληγῶν καὴ κολάσεως Plut.)
ἀδείας τυχεῖν Dem. — получить гарантию неприкосновенностиἀδειγάνες

οἱ адиганы (название некоторых должностных лиц в Селевкии) Polyb.ἀδείη

ион. = ἄδειαἀδειής

2
эп. = ἀδεήςἀδείμαντος

ἀ-δείμαντος
2
1) безбоязненный, неустрашимый
ex. (παῖς Pind.)
οὐκ ἀ. ἑαυτοῦ Aesch. — боящийся за себя;
ὅστις ἦλθ΄ ἀδειμάντῳ ποδί Eur. — который бесстрашно прошел
2) не внушающий страха, безопасный
ex. (οἰκία Luc.)Ἀδείμαντος

Адимант
1) командующий коринфским флотом в 480 г. до н.э. Her.
2) афинский военачальник в битве при Эгоспотамосе Xen.
3) брат философа Платона Plat.ἀδειμάντως

без страха Aesch.ἁδεῖν

inf. aor. 2 к ἁνδάνωἄδειπνος

ἄ-δειπνος
2
непообедавший
ex. ηὐλίσθησαν ἄνευ πυρὸς καὴ ἄδειπνοι Xen. — они расположились лагерем, не зажигая огней и не поевшиἀδεισιδαιμόνως

ἀ-δεισιδαιμόνως
без суеверий, без суеверного страха Diod.ἀδέκαστος

ἀ-δέκαστος
2
досл. неподкупленный, неподкупный, перен. беспристрастный Arst., Plut., Luc.ἀδεκάστως

беспристрастно
ex. (ἐξηγεῖσθαι προσέχοντα Luc.)ἀδεκάτευτος

ἀ-δεκάτευτος
2
свободный от обложения десятиной
ex. (ἵεραὴ κοιλίαι Arph.)ἄδεκτος

ἄ-δεκτος
2
не принимающий в себя, невосприимчивый
ex. (κακοῦ Plut.)
οὐκ ἄ. μεταβολῆς Plut. — доступный изменениям, могущий изменятьсяἀδελφά

τά парные органы
ex. (χεῖρέ τε καὴ πόδε καὴ ὀφθαλμὼ καὴ τἄλλα γε ὅσα ἀ. Xen.)ἀδελφεά

дор., ἀδελφεή и ἀδελφειή ион. = ἀδελφήἀδελφειός

эп.-ион. = ἀδελφός Iἀδελφεοκτόνος

ион. = ἀδελφοκτόνοςἀδελφεός

эп.-ион. = ἀδελφός Iἀδελφή

атт. сестра Trag. etc.ἀδελφιδεός

стяж. атт. ἀδελφιδοῦς племянник (сын брата или сестры) Her., Thuc.ἀδελφιδῆ

племянница (дочь брата или сестры) Arph., Lys.ἀδελφίδιον

τό братик, братец Arph.ἀδελφιδοῦς

стяж. к ἀδελφιδεόςἀδελφίζω

называть братом
ex. (τινά Isocr.)ἀδελφικός

3
братский
ex. (φιλία Arst.; συγγενές καὴ ἀ. Plut.)ἀδελφοκτόνος

ἀδελφο-κτόνος
братоубийца Plut.ἀδελφός

I.
эп.-ион. ἀδελφε(ι)ός (voc. ἄδελφε) брат
ex. οἱ ἀδελφοί Eur. etc. — братья, реже Eur. брат и сестра;
ἀδελφεοὴ ἀπ΄ ἀμφοτέρων Her. — брат и по отцу и по матери
II.
3
1) братский, братнин
ex. (χεῖρες Aesch., Soph.; πολιτεία Plut.)
2) перен. братский, родственный, близкий
ex. ἀδελφὰ τῶνδε и τούτοιν Soph. — нечто вроде этого;
τούτων ἀδελφά τε καὴ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα Plat. — дела, близкие к этим и совершаемые родственными между собой душами;
τῆς ἐν μαραθῶνι μάχης ἀδελφή Plut. (сражение), напоминающее Марафонскоеἀδελφότης

-ητος братство NT.ἄδενδρος

ἄ-δενδρος
2
лишенный деревьев, безлесный
ex. (πεδίον, ὁδός Plut.)
τὰ ἄδενδρα Polyb. — безлесные местностиἀδενώδης

ἀδεν-ώδης
2
похожий на железу, железистый
ex. (φύματα Plut.)ἀδέξιος

ἀ-δέξιος
2
неловкий, неуклюжий Luc.ἀδερκής

ἀ-δερκής
2
невидимый, незримый
ex. (αὔρα Anth.)ἄδερκτος

ἄ-δερκτος
2
невидящий, незрячий
ex. (ὄμματα Soph.)ἀδέρκτως

не глядя Soph.ἄδεσμος

ἄ-δεσμος
2
1) не связанный, нескованный
ex. ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ ἔχειν τινά Thuc. — держать кого-л. под арестом, но без оков;
βαλάντιον ἄδεσμον Plut. — незавязанный кошель, перен. неумеренная щедрость
2) сковывающий
ex. δεσμὸς ἄ. Eur. — не сковывающие, т.е. добровольно наложенные на себя оковы


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика