Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 096

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 096
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 096) с русским переводом и комментариями.ἐφέννυμι

ἐφέννῡμι
= ἐπιέννυμιἐφεξῆς

ἐφ-εξῆς
I.
ион. ἐπεξῆς adv.
1) по порядку, в ряд, рядом
ex. (ἵζεσθαι Her.; ἑστάναι Arph.)
2) друг за другом
ex. (χωρεῖν Eur.)
3) подряд, последовательно
ex. (τρεῖς ἡμέρας ἐ. Her.; τὰς πράξεις τῆς πόλεως ἐ. διελθεῖν Isocr.; δὴς ἐ. Xen.; τὰ ἐ. λεγόμενα Plat.)
πάντες ἐ. Xen. — все по очереди, т.е. без исключения;
πᾶσα γῆ ἐ. Xen. — вся страна сплошь;
τὸ ἐ. ῥητέον Plat. — вслед за этим следует сказать;
εὐθὺς ἐ. Dem. — тотчас же;
ἐ. — сплошной, непрерывный (αἱ στιγμαὴ οὐκ εἰοὴν ἐ. Arst.) или последовательный, (по)следующий (ἐν τοῖς ἐ. χρόνοις Arst.), мат. тж. смежный (γωνία);
τὸ κατὰ τὸν χρόνον ἐ. Arst. — последовательность во времени
II.
в знач. praep. cum dat., реже cum gen. вслед за, (непосредственно) после или рядом с
ex. (ἐ. κεῖσθαί τινι Plat.; ἐ. τῶν εἰρημένων и τοῖς εἰρημένοις Arst.)ἔφεξις

ἔφ-εξις
-εως предлог, повод
ex. τοῦ δ΄ ἔφεξιν ; Arph. — по какому же поводу?ἐφέπεσκον

эп. aor. iter. к ἐφέπωἐφεπτακαιδέκατος

ἐφ-επτᾰκαιδέκᾰτος
3
содержащий одну и одну семнадцатую Plut.ἐφέπω

ἐφ-έπω
ион. ἐπέπω (impf. ἐφεῖπον - эп. ἔφεπον, fut. ἐφέψω, aor. 2 ἔπεσπον, inf. aor. ἐπισπεῖν, part. aor. ἐπισπών)
1) следовать по пятам, преследовать, теснить
ex. (τοσσούσδ΄ ἀνθρώπους Hom.; τοῖς φεύγουσιν Her., Plut.)
2) гнать, погонять
ex. (ἵππους μάστιγι Hom.)
Ἕκτωρ πατρόκλῳ ἔφεπε ἵππους Hom. — Гектор погнал коней на Патрокла
3) бросать, пускать, метать
ex. (ἔγχος Pind.)
4) преследовать, карать
ex. (παραιβασίας Hes.)
5) проноситься, пробегать, проходить, тж. обходить
ex. (κορυφὰς ὀρέων, πεδίον Hom.; βένθεα λίμνης Hes.; ὄρος Pind.; γῆν καὴ θάλασσαν Luc.)
6) участвовать, заниматься
ex. ὑσμίνης στόμα ἐ. Hom. — выдерживать жаркий бой;
ἄγρην ἐ. Hom. — промышлять охотой;
ἐπὴ ἔργον ἕποιεν Hom. — они были заняты работой;
ἐ. συμποσίας Pind. и θαλίας Archilochus ap. Plut. — участвовать в пирах;
πολλὰ ἐ. Her. — совершать много (славных) дел;
ἐ. ὅσια Arph. — соблюдать благочестивые обряды;
γεωργίαν ἐ. Plut. — заниматься земледелием;
πόλεμον λαῶν ἐ. Anth. — принимать участие в войне народов
7) натыкаться, встречаться, сталкиваться
ex. ἐπεὴ ἂν σὺ πότμον ἐπίσπῃς Hom. — после того, как ты столкнешься со (своим) роком, т.е. когда тебя настигнет гибель;
κακὸν οἶτον ἐπισπεῖν Hom. — пасть жертвой злой судьбы
8) настигать
ex. αἰὼν ἔφεπε μόρσιμος Pind. — настиг злой рок
9) следовать
ex. ἐ. δίκαν φιλοκτήταο Pind. — следовать по стопам Филоктета;
ἐ. τῷ δικαίῳ Soph. — жить по справедливости
10) med. (тж. ποσὴν ἐ. Hom.) сопровождать, сопутствовать
ex. (τινι ἐς αἴγυπτον Her.)
εἰ μή οἱ τύχη ἐπίσποιτο Her. — если бы ему не сопутствовало счастье
11) med. следовать, следить
ex. μόγις μέν πως ἐφέπομαι Plat. — мне трудно следовать (за тобой), т.е. следить за твоей речью
12) med. управлять, править
ex. (θήβας Aesch.)
13) med. следовать, слушаться, повиноваться
ex. (θεοῦ ὀμφῇ Hom.; τῇ βουλῇ τινος Her.; γνώμαις Soph.)
14) med. следовать, примыкать
ex. ληϊστῆρσιν ἐπισπόμενος ταφίοισιν Hom. — присоединившись к тафийским разбойникамἐφερπύζω

ἐφ-ερπύζω
(aor. ἐφείρπῠσα) Anth. = ἐφέρπωἐφέρπω

ἐφ-έρπω
1) подползать, подкрадываться
ex. (ἐπὴ χύτραν Arph.)
2) крадучись подходить, приближаться
ex. (τινά Aesch.)
3) наползать, надвигаться
ex. (σκοτία ἐπ΄ ὄσσοις νὺξ ἐφέρπει Eur.)
4) идти, наступать, близиться
ex. (χρόνος ἐφέρπων Pind.)ἔφες

imper. aor. 2 к ἐφίημιἘφεσία

Эфесия (область Эфеса) Xen.Ἐφέσια

-ων τά Эфесские празднества (в честь Артемиды) Thuc.ἐφέσιμος

2
юр. апелляционный, допускающий апелляцию
ex. (δίκη Arst., Luc.; γνῶσις Dem.)Ἐφέσιος

3
эфесский Her., NT.
ex. τὰ Ἐφέσια γράμματα Plut. — эфесские письмена (которым приписывалась магическая сила)ἔφεσις

ἔφ-εσις
-εως
1) бросание, метание
ex. τοῖς βέλεσιν ἔ. Plat. — стрельба из лука
2) юр. апелляция, апелляционная жалоба
ex. (εἴς и ἐπί τινα Dem., Arst.; εἰς δικαστήριον Plut.)
ἔφεσιν ἀγωνίζεσθαι Luc. — разбирать (чью-л.) апелляцию
3) (у)стремление, порыв, тяготение
ex. (δόξης τῆς ἀληθοῦς περὴ τὸ ἄριστον ἔ. Plat.; τοῦ τέλους Arst.)
4) разыскивание, исследование
ex. (περὴ θεῶν Plut.)Ἔφεσος

Эфес (крупнейший из 12 ионийских городов Мал. Азии, близ устья римск. Каистр, родина Гераклита) Her., Arst., NT.ἐφέσπερος

ἐφ-έσπερος
2
лежащий на западе, западный
ex. (χῶρος Soph.)ἐφεσπόμην

aor. 2 med. к ἐφέπωἐφέσσαι

inf. aor. к ἐφεῖσαἔφεσσαι

imper. aor. med. к ἐφεῖσαἐφεσσάμενος

part. aor. med. к ἐφέννυμι и ἐφεῖσαἐφεσσάμην

aor. 1 med. к ἐφεῖσαἐφέσσεσθαι

inf. fut. к ἐφεῖσαἐφεστάκει

(ᾰ) 3 л. sing. ppf. act. к ἐφίστημιἐφεστηκότες

ион. ἐπεστεῶτες οἱ начальники, власти Xen.Ἑφεστιάδαι

-ῶν αἱ Гефестиады (городок неизвестного местонахождения) Plat.ἐφέστιος

ἐφ-έστιος
ион. ἐπίστιος 2
1) находящийся или горящий на очаге
ex. (φλόξ Eur.; σέλας Soph.)
ἐφέστιον πῆξαι σκῆπτρον Soph. — воткнуть посох в очаг
2) приходящий к очагу, т.е. в дом
ex. (ἱκέτης Aesch.)
ἐμὲ ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων Hom. — божество привело меня в жилище (Калипсо);
ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν Hom. (троянцы), сколько их здесь живет, т.е. все троянцы;
ἑζόμεσθα ἐφέστιοι Soph. — мы сидим у очагов, т.е. пришли с мольбой;
ἥκων ἐ. ἐμοί Her. — пришедший ко мне;
ἀπολέσθαι ἐ. Hom. — умереть в своем доме
3) связанный с домашним очагом, касающийся дома, домашний, семейный
ex. (θύματα, μίασμα Aesch.; εὐναί Eur.; ἵδρυμα Plat.)
πόνοι δόμων ἐφέστιοι Aesch. — домашние труды
4) покровительствующий домашнему очагу
ex. (ζεύς Her., Soph.)ἐφεστρίδιον

(ῐδ) τό Luc. demin. к ἐφεστρίςἐφεστρίς

ἐφ-εστρίς
-ίδος эфестрида (род верхней одежды) Xen., Plut., Anth.ἐφεστώς

-ῶσα -ός атт. part. pf. к ἐφίστημιἐφετέον

Cic. adj. verb. к ἐφίημιἐφέτης

ἐφ-έτης
-ου
1) эфет (член судейской коллегии эвпатридов в Афинах, окончательной инстанции по уголовным делам и апелляционной - по гражданским, ἐφέται заседали по четырем судебным установлениям: ἐπὴ παλλαδίῳ - о неумышленных убийствах, ἐπὴ δελφινίῳ - об убийствах в условиях самозащиты, ἐπὴ πρυτανείῳ - о вещах и животных, послуживших причиной чьей-л. насильственной смерти, ἐν φρεαττοῖ - об убийстве, совершенном теми, кто уже подвергся изгнанию за неумышленное убийство; заседания происходили под председательством ἄρχων βασιλεύς; дела об умышленных убийствах разбирались Ареопагом; коллегия эфетов состояла из 51 человека) Dem., Arst., Plut.,
2) начальник, предводитель, вождь Aesch.ἐφετμή

ἐφ-ετμή

1) предписание, (по)веление, указание
ex. (θεοῦ Hom., Pind., Aesch.; Ἀγαμέμνονος Eur.)
2) поручение, просьба
ex. (παιδὸς ἑοῦ Hom.; ἀνδρὸς φίλου Pind.)ἐφετός

3
<adj. verb. к ἐφίημι> составляющий предмет стремлений, желанный
ex. (θεῖος καὴ ἐ. Arst.; ἐραστὸς χαὴ ἐ. Plut.)ἐφευάζω

ἐφ-ευάζω
восклицать εὖα, радоваться, ликовать
ex. (Plut. - v. l. εὐάζω)ἐφευρετής

-οῦ изобретатель
ex. (χορείας Anacr.; κακῶν NT.)ἐφευρίσκω

ἐφ-ευρίσκω
ион. ἐπευρίσκω (fut. ἐφευρήσω, aor. 2 ἐφεῦρον и ἐφηῦρον)
1) находить, встречать, обнаруживать
ex. (ἠϊόνας λιμένας τε, δαινυμένους πάντας Hom.)
ἐπεὴ σ΄ ἐφηύρηκα μοίρᾳ οὐκ ἐν ἐσθλᾷ Soph. — ибо я нашел, т.е. вижу тебя в тяжелых обстоятельствах;
τήνγε ἀλλύουσα ἐφεύρομεν ἱστόν Hom. — ее (Пенелопу) мы застали за распусканием (готовой уже) ткани
2) изобличать
ex. (τινὰ ἄκοντα Soph.; τινὰ κλέπτοντά τι Eur.)
φοβεόμενος μέ ἐπευρεθῇ Her. — боясь оказаться уличенным;
πρὸς αὐτὸν ἐφεύρημαι κακός Soph. — перед ним я оказался кругом виноватым
3) делать открытие, открывать
ex. (ἄστρων μέτρα καὴ περιστροφάς Soph.)
4) изобретать, придумывать
ex. (τέχνην Pind.; μῆτίν τινα Hom., med. Pind.; ὀρχήσεις Luc.)
ἐ. ὥστε μέ θανεῖν Eur. — изобрести средство против смерти
5) (о доходах) приносить
ex. (ὅσα δ΄ ἂν χρήματα ἐφευρίσκῃ τὰ τέλη Xen.)ἐφεψιάομαι

ἐφ-εψιάομαι
насмехаться, издеваться, глумиться
ex. (τινι Hom.)ἔφη

3 л. sing. impf. к φημί{*}ἐφηβαῖος

3
юношеский
ex. (ἁλικία Anth.)ἐφηβάω

ἐφ-ηβάω
ион. ἐπηβάω вступать в юношеский возраст, становиться юношей Aesch., Eur., Her., Xen.ἐφηβεία

ἐφ-ηβεία
юность Anth.ἐφήβειος

3
Anth. = *ἐφηβαῖοςἐφηβικόν

τό юношеский возраст, юность Luc.ἐφηβικός

ἐφ-ηβικός
дор. ἐφᾱβικός 3
юношеский
ex. (ἆθλα Theocr.)ἔφηβος

ἔφ-ηβος
дор. ἔφᾱβος
1) эфеб, юноша, достигший возмужалости, подросток (с 16, в Афинах с 18 лет, между παῖς и νέος; достигнув этого возраста, он подвергался докимасии (см. δοκιμασία), записывался как совершеннолетний и полноправный гражданин в ληξιαρχικόν своего дема и привлекался к περίπολος, т.е. к военной службе в пограничных отрядах, отбывая ее до 20-летнего возраста) Arst., Plut.
ex. εἰς τοὺς ἐφήβους εἰσέρχεσθαι Xen. — вступить в число эфебов;
εἰς ἐφήβους ἐγγράφεσθαι Plat. — быть записанным в число эфебов;
ἐξ ἐφήβων γίγνεσθαι Luc. — выйти из юношеского возраста
2) «эфеб» (бросок в игре в кости) Anth.ἐφηβοσύνη

возраст эфеба, возмужалость, юность Anth.ἐφηγέομαι

ἐφ-ηγέομαι
1) вести
ex. (τινα ἐπὴ στίχας Hom. - in tmesi)
2) юр. указывать местонахождение подлежащего аресту преступника
ex. (τοῖς ἄρχουσιν Dem.)ἐφήδομαι

ἐφ-ήδομαι
радоваться (чужому несчастью), злорадствовать
ex. (τινι Xen., Plut.)
θηβαίοις ἐφησθῆναι παθοῦσιν Dem. — возликовать по поводу страданий фиванцевἐφηδύνω

ἐφ-ηδύνω
(ῡ)
1) давать вкус, приправлять, делать вкуснее
ex. (τροφήν Plut.)
2) смягчать, скрашивать
ex. (τὸ συσσίτιον ὁμιλίᾳ Plut.)ἐφῆκα

aor. к ἐφίημιἐφήκω

ἐφ-ήκω
1) приходить, подходить, приближаться
ex. ( δ΄ ἄναξ αὐτὸς ἐφήκει Soph.)
2) (о времени) наступать
ex. (ἐπειδέ ἡμέρα ἐφῆκεν Thuc.)
3) простираться, тянуться
ex. ὅσον ἂν μόρα ἐφήκῃ Xen. — в пределах занимаемого морой участкаἐφῆλιξ

ἐφ-ῆλιξ
-ῐκος adj. юношеский
ex. (τὸ τᾶς νεότατος ἐφήλικος ἄνθος Anth.)ἐφηλίς

ἐφ-ηλίς
-ίδος или ἔφηλις -ιδος веснушка Plut.ἐφηλότης

ἐφ-ηλότης
-ητος белое пятно на глазу, бельмо Sext.ἐφηλόω

ἐφ-ηλόω
пригвождать, приколачивать
ex. τῶνδε ἐφήλωται τορῶς γόμφος διαμπάξ Aesch. — это крепко пригвождено сквозным гвоздем, т.е. незыблемо, нерушимоἔφημαι

ἔφ-ημαι
1) (где-л., на чем-л. или у чего-л.) сидеть, восседать
ex. (θρόνῳ, κληΐδεσσιν Hom.; δόμοις Aesch.; νώτοις Eur.)
ἔ. πόντου θινός Soph. — сидеть на песчаном берегу моря;
ἔ. τάφῳ и τάφον Aesch. — сидеть у могилы;
βωμία (= βωμῷ) ἐφημένη Eur. — сидящая у алтаря
2) заседать, т.е. вершить суд
ex. οἱ ἐφήμενοι Aesch. — вершители, судьиἐφημερεύω

ἐφ-ημερεύω
быть весь день занятым, проводить весь день
ex. (τινί Polyb., Diod.)ἐφημερία

ἐφ-ημερία
(у евр. первосвященников) очередь в совершении богослужения NT.ἐφημέριος

ἐφ-ημέριος
2 и 3
1) длящийся целый день
ex. οὔ κεν ἐ. βάλοι δάκρυ Hom. (отведавший вина Елены) в течение целого дня не проронил бы ни слезы
2) длящийся не более дня, однодневный
ex. ἐφημέρια φρονέοντες Hom. — думающие лишь о текущем дне, т.е. недальновидные люди;
ἀπτῆνες ἐφημέριοι Arph. — бескрылые однодневки, жалкие мимолетные создания
3) ежедневный, поденный
ex. (μισθός Anth.)ἐφημερίς

ἐφ-ημερίς
-ίδος (sc. βίβλος)
1) pl. эфемериды, дневник Plut.
2) pl. приходо-расходные поденные записи Plut., Diog.L.ἐφήμερον

ἐφ-ήμερον
I.
τό зоол. эфемер, однодневка, поденка (предполож. Ephemera longicauda) Arst.
II.
τό adv. в течение одного (лишь) дня Arst.ἐφήμερος

ἐφ-ήμερος
2
1) действующий в тот же день, т.е. убивающий в течение одного дня
ex. (φάρμακον Plut.)
2) длящийся не более дня, однодневный, мимолетный
ex. (τύχαι, ὄλβος Eur.; σώματα καὴ χρήματα Thuc.; ἔργον Plut.)
3) ежедневный, повседневный, дневной
ex. (πράξεις Luc.; δαπάνη Plut.; τροφή NT.)ἐφῆμμαι

pf. pass. к ἐφάπτω Iἐφημοσύνη

Hom., Pind., Soph. = ἐφετμήἔφην

aor. 2 к φημίἔφηνα

aor. к φαίνωἔφησθα

2 л. sing. impf. к φημίἐφήσομαι

fut. med. к ἐφίημιἔφθαρχα

pf. к φθείρωἔφθασα

aor. к φθάνωἑφθήμερος

ἑφθ-ήμερος
2
семидневный
ex. (ἀνοχαί Plut.)ἑφθημιμερής

ἑφθ-ημῐμερής
2
стих.
1) содержащий семь полустоп
2) (о цезуре) находящийся после седьмой полустопы (гексаметра или ямбического триметра) Plut.ἔφθην

aor. 2 к φθάνωἐφθίατο

эп. 3 л. pl. ppf. к φθίωἐφθίθην

aor. pass. к φθίωἔφθορα

pf. 2 к φθείρωἑφθός

3
<adj. verb. к ἕψω>
1) вареный
ex. (ὄρνιθες ἢ ἰχθύες Her.; τὰ ἐκ λέβητος ἑφθά Eur.; κριθαί Arst.; ἀλεκτρυών Plut.)
2) переваренный, кипяченый
ex. (ὕδωρ Arst.)
3) очищенный плавкой, т.е. чистый
ex. (χρυσός Plut.)Ἐφιάλτης

ион. Ἐπιάλτης -ου Эфиальт
1) сын Алоэя и Ифимедии, сказочный великан, который, совместно с братом Отом, пытался низвергнуть богов, но был убит Аполлоном и Артемидой Hom.
2) малаец, открывший Ксерксу тайный проход к Фермопилам и тем ускоривший гибель отряда Леонида Спартанского Her.
3) современник Перикла, в 461 г. до н.э. выступивший против Ареопага, но убитый агентами аристократической олигархии Arst., Plut.
4) афинский политик времен Филиппа Македонского, старавшийся удержать афинян от союза с Македонией, в 335 г. до н.э. бежавший в Персию от мести Александра Plut.ἐφῖγμαι

pf. к ἐφικνέομαιἔφιδε

v. l. ἔπιδε NT. 2 л. sing. imper. к ἐφοράωἐφίδρωσις

ἐφ-ίδρωσις
-εως испарина Plut.ἐφίεμαι

med. к ἐφίημιἐφιζάνω

ἐφ-ιζάνω
(только impf. ἐφίζανον) садиться, усаживаться
ex. (δείπνῳ, αἰθούσῃσιν Hom.)
οὐδ΄ αὐτῷ ὕπνος ἐπὴ βλεφάροισιν ἐφίζανε Hom. — сон не спускался на его веждыἐφίζω

ἐφ-ίζω
(impf. ἐφῖζον, 3 л. sing. impf. iter. ἐφίζεσκεν) Hom., Pind., Aesch. = ἐφιζάνωἐφίημι

ἐφ-ίημι
ион. ἐπίημι (fut. ἐφήσω, aor. ἐφῆκα - эп. ἐφέηκα; med.: impf. ἐφιέμην, aor. ἐφηκάμην)
1) посылать, отправлять
ex. (Ἶριν πριάμῳ Hom.)
2) перегонять
ex. (ἀγέλας ἐπὴ τὰ χωρία Xen.)
3) направлять, отводить
ex. (ποταμὸν ἐπὴ τέν χώρην Her.)
4) (о животных) подводить, припускать, случать
ex. (τοὺς ὄνους ταῖς ἵπποις Her.; τὸν πῶλον, sc. πρὸς τὸ ὀχεύειν Arst.)
5) доводить, побуждать, заставлять
ex. (τινὰ στοναχῆσαι Hom.)
τινὰ χαλεπῆναι ἐ. Hom. — приводить кого-л. в бешенство
6) бросать, метать, пускать
ex. (βέλος τινί Hom.; ὀϊστὸν ἐπί τινι Eur.)
7) med. метить, целиться
ex. (τῶν προσώπων Plut.)
8) med. стремиться, добиваться
ex. (ἄρξειν, τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχῆς Thuc.; τοῦ ἀρίστου Plat.; βεβαιῶσαί τι Arst.; διαποντίων πολέμων Plut.)
τί τῶν δυσφόρων ἐφίει ; Soph. — отчего ты (словно) хочешь растравить (свои) раны (досл. стремишься к страданиям)?
9) налагать, пускать в ход
ex. ἐ. τινὴ χεῖρας Hom. или χέρα Eur. (лат. manus inferre alicui) — избить, убить или одолеть кого-л.
10) пускать, бросать, устремлять, направлять, двигать
ex. (τέν ἵππον τισί Her., Plut. и ἐπί τινας Her.; στρατὸν ἐς πεδία Eur.)
ἐφεῖναι ἰχθύσιν διαφθοράν Soph. — бросить рыбам на съедение
11) ниспосылать, насылать, обрушивать
ex. (Ἀργείοισι χήδεια, ἀεικέα πότμον τινί Hom.)
ὀργήν τινι ἐ. Plat. — обрушивать на кого-л. (свой) гнев
12) юр. направлять в порядке апелляции, посылать для пересмотра, обжаловать
ex. (δίκην εἴς τινα Dem.; εἰς ἕτερον δικαστήριόν τι Luc.)
13) юр. вызывать
ex. (τινὰ ἐς δικαστήριον Dem.)
14) юр. переносить дело на новое решение, апеллировать
ex. (εἰς τοὺς δικαστάς Dem.; ἐπί τινα Luc.)
15) отпускать, ослаблять
ex. (τὰς ἡνίας τοῖς λόγοις Plat.; τὸ ἱστίον Arst.)
ἐφεῖναι γλῶσσαν εἴς τι Eur. — дать волю языку против чего-л., т.е. бранить за что-л.
16) тж. med. разрешать, позволять
ex. (τινὴ ποιεῖν τι Soph., Her., Plut. и τινὰ ποιοῖν τι Aesch., Xen.)
ἐφέντων ταῦτα πράττειν Xen. — когда они согласились на это;
πλέν ὧν νόμος ἐφίησι Plat. — за исключением случаев, когда это допускается законом
17) тж. med. предоставлять, уступать
ex. (ἡγεμονίαν τινί Thuc.)
χαίρειν τἄλλ΄ ἐγώ σ΄ ἐφίεμαι Soph. — я охотно уступаю тебе в остальном;
κάρα τέμνειν ἐφεῖτο τῷ θέλοντι Soph. — он перед всеми поручился головой
18) (sc. ἑαυτόν; тж. med.) пускаться (во что-л), предаваться
ex. (τῇ ἡδονῇ Plat.)
ἐ. ἰσχυρῷ γέλωτι Plat. — предаваться неудержимому смеху;
ἐφίεσθαι τῆς φιλοτιμίας Eur. — поддаваться чувству честолюбия;
αὐλητικῆς ἐφίεσθαι Polyb. — заниматься игрой на флейте
19) med. предписывать, поручать
ex. (τινι ποιεῖν τι Soph., Arph.)
ὑμέων ἀνδρὴ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω Hom. — к каждому из вас я обращаюсь со следующими словами;
ἐπιστολάς τινι ἐ. Aesch. — давать кому-л. приказания;
ἐς τέν λακεδαίμονα ἐφιέμενος, στρατιάν προσαποστέλλειν ἐκέλευε Thuc. (Брасид) отправил в Лакедемон требование прислать дополнительное войскоἐφικνέομαι

ἐφ-ικνέομαι
ион. ἐπικνέομαι (aor. 2 ἐφικόμην)
1) доходить, достигать
ex. (τῆς ἀρετῆς Isocr.; τοῦ τριηραρχεῖν Dem.; τοῖς ἐγχειριδίοις τὼν πολεμίων Plut.; ἄχρι τινός и εἴς τινα NT.)
ἅμα ἀλλήλων ἐφίκοντο Hom. — оба одновременно напали друг на друга;
ἐφικέσθαι πάντων Dem. — проникнуть всюду;
οὐκ ἦν φθεγγόμενον ἐφικέσθαι Plut. — его невозможно было услышать;
ἐ. τινος τῷ νόμῳ Plut. — получить что-л. на основании закона
2) попадать
ex. (πρὸς τὸν σκοπόν Luc.)
3) задевать, касаться
ex. (τῷ λόγῳ τῶν κακῶν Dem.)
4) (в словах) улавливать, излагать
ex. (ἄριστα καὴ ἀληθέστατά τι Her.; μάλιστα τῶν πραγμάτων ἐφικνούμενος λόγος Plut.)
5) поражать, ударять
ex. (ἐφικέσθαι τινός Plat.)
τὸν Ἑλλήσποντον ἐκέλευε τριηκοσίας ἐπικέσθαι μάστιγι πληγάς Her. (Ксеркс) приказал нанести Геллеспонту триста ударов бичом
6) простираться
ex. (ἐπὴ τοσαύτην γῆν Xen.)
ἐφ΄ ὅσον ἀνθρώπων μνήμη ἐφικνεῖται Xen. — насколько простирается человеческая память;
τῇ ἐπιμελείᾳ ἐ. τινος Luc. — простирать свои заботы на что-л.ἐφικτός

3
<adj. verb. к ἐφικνέομαι>
1) достижимый, доступный
ex. (ὄφθαλμοῖσιν Emped.; ὀλίγοις Polyb.; εἰκότι λόγῳ Plut.)
εἰς ἐφικτὸν πελάσαι Plut. — подойти на расстояние досягаемости;
ἐν ἐφικτῷ γενέσθαι Plut. — оказаться в пределах досягаемости
2) возможный
ex. ἐφικτόν ἐστι Polyb. — возможно;
ἐν ἐφικτῷ τινος Plut. — в пределах возможности чего-л.;
καθ΄ ὅσον ἐφικτόν (лат. pro virili parte) Arst. — насколько возможноἐφίλαθεν

ἐφίλᾱθεν
Theocr. 3 л. pl. aor. pass. к φιλέωἐφιλάμην

ἐφῑλάμην
(ᾰ) Anth. aor. med. к φιλέωἐφιμείρω

ἐφ-ῑμείρω
страстно желать
ex. (τινός Anth.)ἐφίμερος

ἐφ-ίμερος
2
(ῑ) желательный, желаемый, желанный
ex. (φιλότης Hes.; ὕμνος Theocr.; ἔρωτες Anth.)
ἐ. προσλεύσσειν Soph. (такой), который страстно хочется увидеть;
φάτις οὐδαμῶς ἐ. Aesch. — крайне неприятная вестьἐφιππάζομαι

ἐφ-ιππάζομαι
ездить верхом или плыть сидя верхом
ex. (ἐπὴ δελφῖνος Luc.)ἐφιππειο-

Xen., Luc.; Plat. v. l. = ἐφιππιο-ἐφίππιον

τό конская попона, чепрак Xen., Luc., Plut.ἐφίππιος

ἐφ-ίππιος
I.
2
которым покрывают коня, конский
ex. (κασαῖ Xen.; πῖλος Plut.)
II.
(sc. δρόμος) дистанция для конного пробега Plat.ἔφιππος

ἔφ-ιππος
2
сидящий на коне, конный
ex. (ἀνδριάς, εἰκὼν χαλκῆ Plut.)
κλύδων ἔ. Soph. — свалка колесниц и конейἐφιπποτοξότης

ἐφ-ιππο-τοξότης
-ου конный стрелок
ex. (Diod. - v. l. ἀμφιπποτοξότης)ἐφίπταμαι

ἐφ-ίπταμαι
Hom., Arst., Plut. = ἐπιπέτομαιἐφίσδω

дор. = ἐφίζωἐφιστάνω

ἐφ-ιστάνω
1) ставить во главе, назначать начальником
ex. (τινά τινι Plut.)
2) обращать внимание, рассматривать, обдумывать
ex. (τινί Polyb.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика