Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 044

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 044
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 044) с русским переводом и комментариями.ἐξελαύνω

ἐξ-ελαύνω
эп. тж. ἐξελάω (fut. ἐξελάσω и ἐξελῶ)
1) выгонять
ex. (μῆλα ἄντρου Hom.; τὰ πρόβατα ὀψὲ τῆς ἡμέρας Arst.)
2) угонять
ex. (ἵππους τρώων μετ΄ Ἀχαιούς Hom.; med. ἵππους ὑφ΄ ἅρματι Theocr.)
3) гнать вперед или напролом
ex. (ἁρμάτων ὄχους Eur.)
4) изгонять
ex. (τινὰ γαίης Hom.; τιτῆνας ἀπ΄ οὐρανοῦ Hes.; δωμάτων Aesch.; πάτρας и ἐκ τῆς πατρίδος Soph.; πᾶν τὸ βάρβαρον ἐκ τῆς θαλάττης Plat.; med. ἐκ τῆς χώρας Thuc.)
5) выводить, уводить, вести
ex. (στρατὸν и στρατιήν Her.)
ἐ. τὸν Ἴακχον Plut. — выступать в шествии, совершать шествие с изображением Иакха (Диониса);
τὸν θρίαμβον ἐξελάσαι Plut. — совершить триумфальный въезд
6) выбивать, вышибать
ex. (πάντας ὀδόντας γναθμῶν Hom.)
7) выковывать, ковать
ex. (ἡμιπλίνθια ἐκ τοῦ χρυσοῦ Her.)
τὸ κέντρον ἐπὴ λεπτὸν ἐξεληλασμένον Polyb. — тонко откованное острие
8) (sc. ἑαυτόν) бросаться, устремляться
ex. (ἐς πληθύν Hom.)
9) (sc. ἵππον, στρατιάν etc.) выступать (преимущ. в поход), отправляться
ex. (ἔς βοιωτούς Her.; διὰ τῆς λυδίας ἐπὴ τὸν μαίανδρον ποταμόν Xen.)ἐξελέγχω

ἐξ-ελέγχω
(pf. pass. ἐξελήλεγμαι и ἐξήλεγμαι)
1) исследовать, проверять, испытывать
ex. (χαλκὸν μυρίον Pind.; τύχην Polyb.)
2) устанавливать, доказывать, выяснять
ex. (ἀλάθειαν ἐτήτυμον Pind.)
ἐξηλέγχθη ἐς τὸ ἀληθές Thuc. — это обнаруживалось в истинном виде
3) оспаривать, опровергать
ex. (τινά τι Plat.; ἐξελέγχεσθαι ἔργῳ Plat., Arst. и ὑπὸ τῶν ἔργων Arst.)
4) (из)обличать
ex. (τινὰ ποιοῦντα или ὄντα τι Plat., Dem., Plut.)
ἐπ΄ αἰσχραῖς αἰτίαις ἐξεληλεγμένοι Lys. — уличенные в позорных преступлениях;
οὐ δέ τοῦτό γ΄ ἐξελέγχομαι Eur. — в этом обвинить меня нельзяἐξελεῖν

inf. aor. 2 к ἐξαιρέωἐξελέσθαι

inf. aor. 2 med. к ἐξαιρέωἐξελευθερικός

ἐξ-ελευθερικός
I.
3
вольноотпущеннический
ex. (νόμοι Polyb.; καθάρματα Plut.)
II.
вольноотпущенник или из вольноотпущенников Plut.ἐξελεύθερος

ἐξ-ελεύθερος
вольноотпущенник Cic.ἐξελευθεροστομέω

ἐξ-ελευθεροστομέω
говорить свободно, смело Soph.ἐξελεύσομαι

fut. pass. к ἐξέρχομαιἐξελήλακα

pf. к ἐξελαύνωἐξελήλεγμαι

pf. pass. к ἐξελέγχωἐξελήλυθα

pf. к ἐξέρχομαιἐξελθεῖν

inf. aor. 2 к ἐξέρχομαιἐξελθέμεναι

эп. inf. aor. 2 к ἐξέρχομαιἐξέλιπον

aor. 2 к ἐκλείπωἐξελίσσω

ἐξ-ελίσσω
атт. ἐξελίττω (aor. ἐξείλιξα)
1) разворачивать, разматывать
ex. (περιβολᾶς σφραγισμάτων Eur.)
2) развертывать ex. ( κύκλος ἐξελιττόμενος Arst.); преимущ. воен. развертывать, располагать по фронту
ex. (τέν φάλαγγα Xen.)
3) med. развертываясь описывать
ex. ( κύκλος ἐξελίττεται γραμμήν Arst.)
4) делать поворот, поворачиваться
ex. (ἀπὸ τῶν εὐωνόμων παρὰ τέν γῆν Polyb.; ἐπὴ δεξιά Plut.)
5) огибать, обходить
ex. (τέν τάφρον Plut.)
6) вращать
ex. ἴχνος ἐ. ποδός Eur. — кружиться в пляске;
τὸν κύκλον ἐ. и ἐξελίττεσθαι κατὰ κύκλου Plut. — совершать круговорот
7) гонять вокруг
ex. ἐ. τινὰ κίονος κύκλῳ Eur. — гоняться за кем-л. вокруг столба
8) воен. выводить
ex. (τέν δύναμιν τῶν στενῶν Plut.)
9) воен. уходить, отступать
ex. (εἰς πεδίον Plut.)
10) развивать, раскрывать
ex. ἐ. λόγον Eur. — рассказывать
11) разъяснять, истолковывать
ex. (θεοῦ θεσπίσματα Eur.)ἐξελκόω

ἐξ-ελκόω
покрывать язвами
ex. (τέν σάρκα Arst.; τὸ πρόσωπον Diod.)ἐξελκύω

см. ἐξέλκω...ἐξέλκωσις

ἐξ-έλκωσις
-εως изъязвление
ex. (τῶν χειρῶν Diod.)ἐξέλκω...

ἐξελκύω, ἐξέλκω
1) вытаскивать, извлекать
ex. (πηνίον παρὲκ μίτον Hom.; φάσγανον κολεοῦ Eur.; τινὰ εἰς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς Plat.; τὸ δόρυ τοῦ σώματος Plut.)
2) волочить
ex. (δύστηνον πόδα Soph.)
3) увлекать, понуждать
ex. (ἐξελκυσθεὴς παρά τινος Arst.)
4) спасать, избавлять
ex. (Ἑλλάδα βαρείας δουλείας Pind.){*}ἐξελλεβορίζω

ἐξ-ελλεβορίζω
лечить эллебором Arst.ἐξελληνίζω

ἐξ-ελληνίζω
выводить из греческого языка, объявлять греческим
ex. (ὄνομά τι Plut.)ἑξέμεν

эп. (= ἕξειν) inf. fut. к ἔχωἐξέμεν(αι)

эп. inf. aor. 2 ἐξίημιἐξεμέω

ἐξ-εμέω
1) изрыгать, отрыгать
ex. (ἁλμυρόν ὕδωρ Hom.; λίθον Hes.; τὰς κόγχας Arst.; χολήν Plut.)
ἐξεμέσαι τὸ νόσημα Plat. — благодаря рвоте освободиться от болезни
2) иметь рвоту Arph.ἐξέμμορε

эп. 3 л. sing. pf. к ἐκμείρομαιἐξεμπεδόω

ἐξ-εμπεδόω
точно соблюдать
ex. (τὰς συνθήκας Xen.)ἐξεμπολάω

ἐξ-εμπολάω
ион. ἐξεμπολέω
1) распродавать
ex. ἐξεμπολημένων πάντων Her. — когда все было распродано
2) зарабатывать торговлей, наживать
ex. (κέρδος Soph.)
3) перен. продавать, предавать
ex. (ἐξημπόλημαι κἀκπεφόρτισμαι Soph.)ἐξεναίρω

ἐξ-εναίρω
убивать, умерщвлять, уничтожать
ex. (ἐξεναρεῖν τινα Hes.)ἐξεναρίζω

ἐξ-ενᾰρίζω
1) (тж. ἐ. τεύχεα Hom.) снимать доспехи с убитого
ex. (ἐ. τινά Hom.)
2) убивать в бою Hom., Hes.ἐξενεῖκαι

эп.-ион. inf. aor. к ἐκφέρωἐξενειχθῆναι

эп. ион. inf. aor. med. к ἐκφέρωἐξενέπω

ἐξ-ενέπω
провозглашать, объявлять Pind.ἐξενεχυριάζω

ἐξ-ενεχῠριάζω
брать в залог, получать в обеспечение
ex. (δανείζειν καὴ ἐ. Diog.L.)ἐξένθοις

Theocr. 2 л. sing. aor. 2 opt. к ἐξέρχομαιἐξεντῶν

Theocr. part. aor. 2 к ἐξέρχομαιἐξεπᾴδω

ἐξ-επᾴδω
исцелять заклинаниями
ex. (ἐπᾴδειν τινὴ ἕως ἂν ἐξεπᾴσητε Plat.; τὸ ἐμπαθὲς καὴ ἄλογον τῆς ψυχῆς Plut.; ἐπῳδαῖς ἐξεπᾴδεσθαι Soph.)ἐξεπαίρω

ἐξ-επαίρω
побуждать, поощрять, подстрекать
ex. (τινὰ ποιεῖν τι Arph.; ἐξεπαίρεσθαι μεῖζον, ἢ χρεών, φρονεῖν Plut.)ἐξέπεσον

aor. 2 к ἐκπίπτωἐξεπέτασα

aor. к ἐκπετάννυμιἐξεπεύχομαι

ἐξ-επεύχομαι
хвастаться
ex. (ἐξεπεύξασθαι ποιῆσαί τι Soph.)ἑξεπικαιδέκατος

ἑξ-επι-και-δέκᾰτος
3
Anth. = ἑκκαιδέκατοςἐξέπιον

aor. 2 к ἐκπίνωἐξεπιπολῆς

ἐξ-επιπολῆς
тж. ἐξ ἐπιπολῆς adv. по поверхности, поверхностно, слегка
ex. (καθίκετο λόγος Luc.)ἐξεπίσταμαι

ἐξ-επίστᾰμαι
1) хорошо знать
ex. (τι Her.)
ἐξεπιστάμενος, μνήμην οὐ ποιήσομαι Her. — хотя я и знаю, но упоминать (об этом) не стану
2) уметь, отваживаться
ex. (ὑβρίζειν ἐξηπίστατο Soph.)
3) (тж. ἐ. ἀπὸ στόματος Arst.) знать наизусть
ex. (τι Plat.)ἐξεπίτηδες

ἐξ-επίτηδες
adv.
1) (пред)намеренно, умышленно
ex. (ποιεῖν τι Arph., Plat.)
2) упорным трудом
ex. (εὑρεθείς Luc.)
3) усердно, деятельно, ревностно
ex. (καταπλεῦσαι Arst.)
4) со злым умыслом
ex. (ὑβρίζειν Dem.)ἐξεπομβρέω

ἐξ-επομβρέω
ниспосылать дождь Soph.ἐξέπραθον

эп. aor. к ἐκπέρθωἐξέπτην

эп. aor. 2 к ἐκπέτομαιἐξέραμα

ἐξέρᾱμα
-ατος τό блевотина NT.ἐξεράω

ἐξ-εράω
1) вытряхивать, высыпать
ex. (λίθους, ψήφους Arph.)
2) выливать
ex. (ὕδωρ Dem.)
3) выталкивать, выпускать, вытеснять
ex. (τὸν ἀέρα Arst., Plut.)ἐξεργάζομαι

ἐξ-εργάζομαι
(aor. ἐξειργασάμην - pass. ἐξειργάσθην)
1) совершать, делать, выполнять
ex. (ἔργον Soph.)
ἐξεργάσασθαι φόνον Plat. или αἷμα Soph. — совершить убийство;
ἀλγεῖν ἐπ΄ ἐξειργασμένοις Soph. — скорбеть о содеянном (т.е. непоправимом):
ἐ. τοιοῦτόν τινα Xen. — делать кого-л. таким именно
2) создавать, творить
ex. (βλέποντα σώματα Eur.)
3) строить, воздвигать
ex. (νηόν Her.)
4) обрабатывать, возделывать
ex. (τέν γήν Thuc.; ἀγροὴ εὖ ἐξεργασμένοι Her.)
5) прясть
ex. νῆμα ἐξειργασμένον Arst. — готовая пряжа
6) проводить, рыть
ex. (τῆς τάφρου τὸ τρίτον μέρος Plut.)
7) вызывать или вести
ex. (πλείονας πολέμους Plut.)
8) добиваться, устраивать
ex. ἐξειργάσατο βασιλεὺς προσαγορευθῆναι Polyb. — он заставил провозгласить себя царем;
μισθὸς ἐξείργασται τῇ στρατιᾷ ἐνιαυτοῦ Xen. — жалованье войску обеспечено на год
9) причинять
ex. (κακά τινα Her., Plat.)
10) тщательно исследовать, обстоятельно излагать
ex. (περί τινος Polyb.; τέν αἰτίαν τινος Plut.)
11) в совершенстве владеть
ex. (ἐ. τέχνην τινά Xen., Plat.)
12) уничтожать, истреблять, губить
ex. (τινα Her., Eur.)
ἐξείργασμαι Eur. — я погибἐξεργασία

ἐξ-εργᾰσία

1) завершение, довершение Polyb.
2) разработка, разъяснение Plut.ἐξεργαστικός

ἐξ-εργαστικός
3
способный совершить или довести до конца
ex. (τολμηρὸς καὴ τοῦ προτεθέντος ἐ. Polyb.; ἐρρωμενέστατοι ταῖς ψυχαῖς καὴ ἐξεργαστικώτατοι Xen.)ἐξέργω

ион. = ἐξείργω IIἐξερεείνω

ἐξ-ερεείνω
1) расспрашивать, разузнавать
ex. (τι Hom.)
ἐ. τινά Hom. — расспрашивать о ком-л.;
med. ἐ. τινὰ μύθῳ Hom. — расспрашивать кого-л.
2) разведывать, исследовать
ex. (πόρους ἁλός Hom.; μυχοὺς δόμοιο HH.)
ἐ. κιθάραν HH. — играть на кифареἐξερεθίζω

ἐξ-ερεθίζω
возбуждать, раздражать
ex. (τινά Pind., Plut.; ὀργήν Plut.)ἐξερέθω

ἐξ-ερέθω
Anth. = ἐξερεθίζωἐξερείδω

ἐξ-ερείδω
1) упирать, подпирать
ex. (ταῖς ἀντηρέσιν Polyb.)
2) поддерживать
ex. (βάσιν τρέμουσάν τινος Luc.)ἐξερείπω

ἐξ-ερείπω
1) валить, срубать
ex. (ὄζους δρυὸς πελέκει Pind.)
2) (только aor. 2) валиться, падать
ex. (δρῦς ἐξήριπε Hom.; ὑψόθεν Hes.)
κάπροι αὐχένας ἐξεριπόντες Hes. — кабаны с низко опущенными шеямиἐξέρεισις

ἐξ-έρεισις
-εως упирание
ex. (αἱ πρὸς τέν γῆν ἐξερείσεις Polyb.)ἐξερέομαι

Hom. med. к ἐξερεείνω IIἐξερεύγομαι

ἐξ-ερεύγομαι
1) изливаться Arst.
ex. ποταμὸς ἐξερεύγεται στόμασι τεσσεράκοντα Her. — река впадает (в море) сорока устьями
2) физиол. очищаться
ex. (διὰ τὸ σῶμα ἐξερεύγεσθαι Arst.)ἐξερευνάω

тж. med. Soph., Polyb., Plut. = ἐξερεείνωἐξερέω

ἐξ-ερέω
I.
<fut. к ἐξεῖπον> (pf. ἐξείρηκα) (рас)сказать
ex. (τινι ὡς … Her.; τι Soph.)
φανεῖτέ μοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖθ΄ ὅτι … Soph. — укажите мне виновников, (а не то) вам придется сказать (т.е. вы убедитесь в том), что …;
καλῶς ἅπαντα ταῦτ΄ ἂν ἐξείρητό σοι, εἰμη … Soph. — все то, что сказано тобой, было бы правильно, если бы не …
II.
тж. med. Hom. = ἐξερεείνωἐξερημόω

ἐξ-ερημόω
1) делать безлюдным, опустелым
ex. (οἶκον Dem.; Ἑλλὰς ἐξερημωθεῖσα Arph.; ἐξηρημωμέναι πόλεις Plat.)
ὀλέσθαι κἀξερημῶσαι γένος Soph. — погибнуть и (тем) пресечь свой род
2) оставлять, покидать
ex. (δόμους Eur.; τὰ ἑαυτῶν Xen.)
3) лишать зубов
ex. (δράκοντος γένυν Eur.)ἐξερήσομαι

fut. к ἐξέρομαιἐξερίζω

ἐξ-ερίζω
упорно спорить, проявлять непримиримость Plut.ἐξεριθεύομαι

ἐξ-ερῑθεύομαι
улавливать своими кознями, завлекать
ex. (τοὺς νέους Polyb.)ἐξερινάζω

ἐξ-ερῑνάζω
досл. (о диких фигах) приводить к созреванию, перен. ирон. умудрять, наставлять на ум
ex. (τινὰ λόγῳ Soph.)ἐξεριστής

ἐξ-εριστής
-ου завзятый спорщик
ex. (ἐ. τῶν λόγων Eur.)ἐξεριστικός

ἐξ-εριστικός
3
умеющий (успешно) спорить
ex. δύναμις ἐξεριστική Diog.L. — умение побеждатьἐξερμηνεύω

ἐξ-ερμηνεύω
1) (о языке) переводить
ex. (τὸ «trans» ἐξερμηνευόμενόν ἐστι πέραν Polyb.)
2) подробно описывать
ex. ( ἀσπίς τινος ὅλῳ βιβλίῳ ἐξηρμηνεύθη Luc.)ἐξέρομαι

Hom., Soph. = ἐξερεείνωἐξερπύζω

см. ἐξερπύω...ἐξερπύω...

ἐξερπύζω, ἐξερπύω
Arst. = ἐξέρπωἐξέρπω

ἐξ-έρπω
1) выползать
ex. (θύραζε Arph.; ὥσπερ τὰ φαλάγγια Arst.)
2) медленно продвигаться ex. (οὐ ταχὴυ ἐξέρπει τὸ στράτευμα Xen.); (о больном Филоктете) с трудом ползти, волочиться Soph.
3) ирон. уезжать Chilon ap. Diog.L.ἐξερραίνω

ἐξ-ερραίνω
вынимать, удалять
ex. (τέν χεῖρα ἔκ τινος Polyb. - v. l. ἐξεράω)ἐξέρρω

ἐξ-έρρω
(только 2 л. sing. imper. praes.) уходить прочь
ex. (ἔξερρε γαίας τῆσδε Eur.)ἐξέρυθρος

ἐξ-έρυθρος
2
густо-красный
ex. (τὸ πρόσωπον Arst.)ἐξερύκω

ἐξ-ερύκω
(ῡ) удерживать, отклонять
ex. (τὰ κακά Soph.)ἐξερύω

ἐξ-ερύω
эп.-ион. ἐξειρύω
1) выдергивать, извлекать, вынимать
ex. (δόρυ μηροῦ Hom.)
2) вырывать, удалять
ex. (μήδεα χαλκῷ Hom.)
3) вылавливать
ex. (ἰχθύας δικτύῳ Hom.)
4) вытаскивать
ex. (ποδός τινα Hom.)
5) вытягивать, высовывать
ex. (γλῶσσαν Her.)ἐξέρχομαι

ἐξ-έρχομαι
(fut. ἐξελεύσομαι, aor. 2 ἐξῆλθον, pf. ἐξελήλυθα)
1) выходить, уходить
ex. (πόλεως Hom., ἐκ τῆς πόλεως Plat. и τὸ ἄστυ Her.; χθονός Soph. и τέν χώραν Her., Arst.)
ἐ. τοῦ βίου Plut. — умирать
2) выступать, отправляться
ex. (ἐκ σπάρτης Her.; πρὸς λέρνης λειμῶνα Aesch.; ἐπὴ φορβῆς νόστον Soph.; ἐπὴ τέν θήραν Xen.; ἐκ τῆς πόλεως ἐπὴ θεωρίαν Plat.; στρατείαν Aeschin.; ἐπὴ τὸν πόλεμον Plut.)
3) переходить
ex. (ἐκ τῶν ἐφήβων εἰς τοὺς τελείους Xen.)
4) приходить, являться
ex. (ἐπί τινα Her.)
5) вступать, приступать
ex. εἰς ἔλεγχον ἐξελθεῖν Eur. — подвергнуться испытанию;
εἰς χερῶν ἅμιλλαν ἐξελθεῖν τινι Eur. — вступить с кем-л. в рукопашный бой
6) продвигаться вперед
ex. (ἐπὴ πλεῖστον Thuc.)
τὸ πολὺ τοῦ ἔργου ἐξελθεῖν Thuc. — совершить большую часть дела
7) выходить, выделяться
ex. (τὸ σπέρμα ἐξέρχεται Arst.)
8) появляться (на свет), рождаться
ex. (τὸ παιδίον ἐξέρχεται Arst.)
9) высовываться
ex. ( γλῶττα ἐξέρχεται μέχρι πόρρω Arst.)
10) расходоваться, тратиться
ex. (τὰ εἰσερχόμενα καὴ τὰ ἐξερχόμενα Arst.)
11) уходить с государственного поста
ex. καὴ ἐξεληλυθότες καὴ μέλλοντες Arst. — как прежние, так и будущие чиновники
12) (о времени) проходить, миновать
ex. (ἐπειδὰν ἐνιαυτὸς ἐξέλθῃ Plat.)
τίς χρόνος τοῖσδ΄ ἐστὴν οὑξεληλυθώς ; Soph. — сколько времени прошло с тех пор?
13) вывозиться, служить предметом вывоза
ex. (χρυσίον καὴ ἀργυριον ἐξέρχεται Plat.)
14) исходить
ex. (οὐδεὴς τῶν λόγων ἐξέρχεται παρ΄ ἐμοῦ Plat.)
15) доходить, достигать
ex. (εἰς τέλος Hes.)
16) выходить за пределы, отклоняться
ex. εἴ ποτε ἐξέρχεται δυνατὸν δ΄ ἐστὴν ἐπανορθοῦσθαι Plat. — если есть какой-л. недочет, который может быть исправлен
17) исполняться, осуществляться
ex. δοκέειν οἱ ἐξεληλυθέναι τὸν χρησμόν Her. (он сказал, что), по его мнению, предсказание сбылось
18) становиться, оказываться
ex. ἐξελθεῖν κατ΄ ὀρθόν Soph. — оканчиваться благополучно;
ἀριθμὸς καὴ ἄλλοθεν οὐκ ἂν ἐλάττων ἐξέλθοι Xen. — численность (войска) и в других местах может оказаться не меньше:
φίλοι γενόμενοι ἐπὴ τελευτῆς ἐξέρχονται Arst. — в конце концов они оказались друзьямиἐξερῶ

(= ἐξερέω) fut. к ἐκλέγωἐξερωέω

ἐξ-ερωέω
сворачивать в сторону
ex. (μέσσης κελεύθου Theocr.)
αἱ (ἵπποι) ἐξηρώησαν Hom. — лошади метнулись в сторонуἐξερωτάω

ἐξ-ερωτάω
1) расспрашивать
ex. (τινα Eur.)
2) разузнавать
ex. (γενεάν τινος Pind.)ἐξεσθίω

ἐξ-εσθίω
(fut. ἐξέδομαι, pf. ἐξεδήδοκα, inf. aor. ἐκφαγεῖν) выедать, объедать, съедать, пожирать
ex. (τι Arph., Arst., Plut.)ἐξέσθω

Aesch. = ἐξεσθίωἐξεσίη

<ἐξίημι> посольство
ex. ἐξεσίην ἐλθεῖν Hom. — отправиться или прийти в качестве послаἔξεσις

-εως, ион. ιος <ἐξίημι> отсылка, изгнание
ex. ἔ. τῆς γυναικός Her. — развод с женойἐξεσσύμην

эп. aor. 2 к ἐκσεύομαιἔξεστι

impers. 3 л. sing. к ἔξειμι Iἐξεσύθην

эп. aor. pass. к ἐκσεύομαιἐξετάζω

ἐξ-ετάζω
(fut. ἐξετάσω и ἐξετῶ, aor. ἐξήτασα, pf. ἐξήτακα: pass.: pf. ἐξήτασμαι, aor. ἐξητάσθην)
1) рассматривать, исследовать, испытывать
ex. (περί τινος Plat. и τι Arph., Plat., Arst., Dem., Polyb.)
πρὸς τὸ πάνθ΄ ὑφ΄ ἑαυτῷ ποιήσασθαι τοὺς λογισμοὺς ἐ. Dem. — рассматривать все с точки зрения эгоистических целей
2) воен. производить (о)смотр, осматривать
ex. (τέν συμμαχίαν Thuc.; τὸν στρατόν Plut.; δύναμις ἐξητασμένη Dem.)
3) (рас)спрашивать
ex. ἐάν τίς δε ταῦτα ἐξετάζῃ, τί ἐρεῖς ; Plat. — если кто-л. спросит тебя об этом, что ты ответишь?
4) подвергать допросу, допрашивать
ex. (ἐ. καὴ ἐλέγχειν τινά Plat.; οἰκέται ὑπὸ τῶν δεσποτῶν ἐξεταζόμενοι Dem.)
5) сопоставлять, сравнивать
ex. (παρ΄ ἄλληλά τι καί τι Dem.; τοὺς λόγους παρ΄ ἀλλήλους Isocr.)
6) (путем исследования) устанавливать, обнаруживать, выявлять
ex. (τοὺς κακούς τε κἀγαθούς Xen.; τοὺς χρηοίμους τῷ δήμῳ Dem.)
τὰ ὀνείδη ἐξετασθήσεται Dem. — эти позорные деяния будут раскрыты;
ἐὰν μέ παρὼν ἐξετάζηται τοῖς ξυλλόγοις Plat. — если окажется, что он не присутствовал на собраниях
7) pass. (по)являться
ex. (πανταχοῦ Dem.)
8) обозревать, перечислять
ex. (τὰ ἁμαρτήματά τινος Isocr.; τινάς Dem.)
9) pass. причисляться, относиться, принадлежать
ex. (τῶν ἐχθρῶν и μετὰ τῶν μηδὲν ἠδικηκότων Dem.; ἐν τοῖς ἱππικοῖς Plut.)ἐξετάθην

aor. pass. к ἐκτείνωἐξέτασις

ἐξ-έτᾰσις
-εως
1) рассмотрение, исследование, испытание
ex. ἐξέτασιν ποιεῖν (ποιεῖσθαι) Thuc., Xen., Plat. или λαμβάνειν Dem. — производить (предпринимать) исследование
2) воен. проверка, (о)смотр, инспектирование
ex. (ὅπλων καὴ ἵππων Dem.; ἐν τῷ πεδίῳ τῶν Ἑλλήνων Xen.)
3) сопоставление, сравнение
ex. (πρός τι Luc.)
4) учет, перепись
ex. (ἐ. καὴ σύνταξις τῶν πολιτῶν Arst.)
5) надзор (лат. censura)
ex. (περὴ τὰ ἤθη καὴ τοὺς βίους, тж. βίων Plut.)ἐξετασμός

Dem., Plut. = ἐξέτασιςἐξεταστής

ἐξ-εταστής
-οῦ
1) осуществляющий проверку, следователь
ex. (πικρός Luc., Plut.)
2) исследователь
ex. (τῆς ἀληθείας Plut.)
3) эксетаст, государственный ревизор, контролер Arst.
ex. ἐ. τῶν ξένων Aeschin. (в Афинах) — эксетаст по делам иноземных (т.е. наемных) войскἐξεταστικόν

τό (sc. ἀργύριον) вознаграждение за ведение судебного следствия Dem.ἐξεταστικός

ἐξ-εταστικός
3
1) умеющий исследовать, тщательно разбирающий
ex. (τῶν ἔργων Xen.; κριτικὸς καὴ ἐ. Luc.)
2) исследующий
ex. (διαλεκτική Arst.)ἐξεταστικῶς

тщательно, внимательно
ex. (παρέργως ἀλλ΄ οὐκ ἐ. Dem.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика