Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 035

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 035
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 035) с русским переводом и комментариями.ἐνδυτόν

ἐν-δῠτόν
τό одеяние, покров
ex. ἐ. νεβρίδος Eur. — одежда из оленьей шкуры;
ὅπλων ἐνδυτά Eur. — доспехи;
ἐνδυτὰ σαρκός Eur. — кожный покров, кожаἐνδυτός

ἐν-δῠτός
2
1) одетый, увенчанный
ex. (στέμμασι Eur.)
2) надетый
ex. (ἐσθήματα Aesch.)ἐνδύω

ἐν-δύω
(fut. ἐνδύσω, aor. 1 ἐνέδυσα; для неперех. aor. 2 ἐνέδυν, pf. ἐνδέδυχα)
1) одевать
ex. (ἄγαλμα τοῦ διός Her.)
ἐ. τινά τινι Batr. и τινά τι Arph., Xen. — одевать кого-л. во что-л., надевать на кого-л. что-л.;
med. — одеваться (в), надевать на себя (χιτῶνα Hom.; πέπλον Soph.; ὅπλα Her.; στολήν Eur.; κροκωτόν Arph.; λεοντῆν Plat.; θώρακα Arst.):
ἐνδεδυμένος ἔνδυμα γάμου NT. — одетый в брачную одежду
2) тж. med. проникать, входить
ex. (εἴς τι и εἴς τινα Her., Thuc., Arph., Xen., Plat., Arst., Plut., τι и τινά Plat. и τινί Xen., Plat., Plut.)
ἐνδύεσθαι τῇ ψυχῇ Plut. — заглянуть себе в душу, т.е. прислушаться к голосу своей совести
3) тж. med. брать на себя, предпринимать
ex. ἐνδύεσθαι τοῖς πράγμασι Plut. — захватить власть в свои руки;
ἐνδυόμενος τόλμημα τηλικοῦτον Arph. — отважившийся на подобное действие;
ἐνέδυ εἰς ταύτην τέν ἐπιμέλειαν Xen. — он ревностно занялся этим вопросомἐνεαρίζω

ἐν-εᾰρίζω
досл. (в чём-л.) проводить весну, перен. проводить юность
ex. (τοῖς τεθηλόσι καὴ ἀνθηροῖς Plut.){*}ἐνεγγυάω

ἐν-εγγυάω
обручать (sc. τέν θυγατέρα Plut.)ἐνέγκαι

inf. aor. 1 к φέρωἐνεγκεῖν

inf. aor. 2 к φέρωἐνέδειμα

aor. к ἐνδέμωἐνέδρα

ἐν-έδρα

1) засада
ex. (ἐνέδραν ποιεῖσθαι Thuc., κατασκευάζειν Xen. или τιθέναι Diod., Plut.)
2) отряд, находящийся в засаде
ex. (ἐξανιστάναι τέν ἐνέδραν Xen.)
3) козни
ex. (δόλος καὴ ἐ. Plat.; πολλὰς ὑφιέναι ἐνέδρας Plut.)ἐνεδρεύω

ἐν-εδρεύω
1) (где-л.) устраивать засаду
ex. (ἐς τὸν Ἐνυάλιον Thuc., med. εἰς φλιοῦντα Xen.)
χωρίον κρεῖττον ἐνεδρεῦσαι Plut. — место, более удобное для засад;
ἐ. τινά Dem., Plut.; — строить козни против кого-л.
2) pass. (где-л.) попадать в засаду, перен. становиться жертвой козней
ex. πρὸς ἀσφάλειαν τοῦ μέ ἐ. Arst. — чтобы предохранить себя от засады;
ἐ. ὑπό τινος Lys. и τινι Xen. — попадать в ловушку из-за чего-л.;
τῷ χρόνῳ ἐνεδρευθῆναί τι Dem. — коварным образом быть лишенным достаточного времени для чего-л.;
παντὴ τρόπῳ ἐνηδρευμένος Luc. — будучи жертвой всяческих кознейἔνεδρον

τό NT. = ἐνέδραἔνεδρος

ἔν-εδρος
обитатель, житель Soph.ἐνέζομαι

ἐν-έζομαι
1) (на что-л.) садиться, aor. сидеть
ex. (ἐγκλιθῆναι καὴ ἐνέζεσθαι Arst.)
2) селиться или обитать
ex. (τὸ στέγος ἀρχαῖον Aesch.)ἐνέηκα

см. ἐνῆκα...ἐνεθῆναι

inf. aor. pass. к ἐνίημιἐνεθίζω

ἐν-εθίζω
приучать
ex. ἐνειθίσθαι τινί Diog.L. — приучиться к чему-л., приобрести опыт в чем-л.ἐνεῖδον

aor. 2 к ἐνοράωἐνειδοφορέω

ἐν-ειδοφορέω
придавать образ, т.е. превращать в статую
ex. (πραξιτέλης πέτρον ἐνειδοφορῶν Anth.)ἐνείην

I.
opt. praes. к ἔνειμι
II.
opt. aor. 2 к ἐνίημιἐνεῖκαι

(= ἐνέγκαι) эп.-ион. inf. aor. к φέρωἔνεικα...

ἤνεικα, ἔνεικα
эп.-ион. aor. к φέρωἐνεικονίζομαι

ἐν-εικονίζομαι
отображаться или видеть себя отраженным
ex. (τοῖς ἑτέρων λόγοις Plut.)ἐνειλέω

ἐν-ειλέω
заворачивать, закутывать, pass. попадать, проникать
ex. (ἐνειλούμενον ἐν τῇ γῇ πνεῦμα Arst.; τὸ πνευματῶδες ἐνειλούμενον τῷ νέφει Plut.)
ἐνειλούμενος τοῖς πολεμίοις Plut. — врезавшись в гущу неприятельских войск;
ἐνειληθεὴς χρεώστης Plut. — запутавшийся в долгах человекἐνειλίσσω

ἐν-ειλίσσω
ион. = ἐνελίσσωἐνείλλω

ἐν-είλλω
(= ἐνειλέω) втискивать, набивать
ex. (πηλὸν ἐν ταρσοῖς καλάμου Thuc.)ἔνειμα

aor. к νέμωἔνειμεν

I.
3 л. sing. aor. к νέμω
II.
эп. (= ἐνεσμεν) 1 л. pl. praes. к ἔνειμιἔνειμι

ἔν-ειμι
<εἰμί> (impf. ἐνῆν, fut. ἐνέσομαι)
1) (в чём-л.) быть, находиться, содержаться, заключаться
ex. (τινι Hom., Aesch., Soph., Plat. и ἔν τινι Aesch., Her., Arph., Plat., Arst., Plut.; αὐτόθι Arph.; πολλοὴ ἔνεσαν ὀϊστοί, sc. τῇ φαρέτρῃ Hom.)
οὔ νυ καὴ ὑμῖν οἴκοι ἔνεστι γόος ; Hom. — разве нет и в вашем доме печали?;
ἔνεστι τοῦτο τῇ τυραννίδι νόσημα Aesch. — таков недуг самовластия;
πόλλ΄ ἔνεστι τῷ γήρᾳ κακά Arph. — старости присущи многие страдания;
τοῖς λόγοις ἔνεστι ἀμφοῖν κέρδος Soph. — в словах обеих есть польза;
ἐν τῷ λόγῳ ἔνεστιν ἐναντίωσις Arst. — в словесной формулировке имеется противоположение;
ἀπορίαι ἐνοῦσαι Arst. — внутренние трудности;
τουτοίσι καὴ αὐτοὴ ἐνεσόμεθα Her. — мы сами войдем в их число;
ἐνέσεσθαι τῇ γνώμῃ Thuc. — возникнуть в сознании;
ἐν τοῖς λογίοις ἔνεστιν Arph. — в прорицании сказано
2) быть в наличии
ex. (οὐκ ἐξέφθιτο οἶνος, ἀλλ΄ ἐνέην Hom.)
Ἄρεως δ΄ οὐκ ἔνι (= ἔνεστι) χώρα Aesch. — это не область Арея, т.е. здесь нет воинственного пыла;
σίτου οὐκ ἐνόντος Thuc. — ввиду отсутствия хлеба;
πόλεμος οὐκ ἐνῆν οὐδὲ στάσις Plat. — не было ни войн, ни восстаний;
τὰ ἐνόντα Plat. — собственность, Arst. существо дела, сущность
3) находиться в промежутке
ex. εἰ μελετήσομεν, χρόνος ἐνέσται Thuc. — если мы станем готовиться, пройдет время
4) быть возможным (преимущ. impers. ἔνεστι или ἔνι)
ex. τῶνδ΄ ἄρνησις οὐκ ἔνεστί μοι Soph. — я не могу отрицать этого;
εἴ τι ἄλλο ἐνῆν Dem. — если имелась другая возможность;
οὐκ ἐνῆν πρόφασις Xen. и ἐνούσης οὐδεμιᾶς ἀποστροφῆς Dem. (так как) отговорки были невозможны;
τίς δ΄ ἔνεστί μοι λόγος ; Eur. — что могу я сказать?;
νόμῳ χρῆσθαι παντὴ ἔνεστί σοι Anth. — ты можешь установить любой закон;
ὡς ἐνῆν ἄριστα Luc. — как можно (было) лучше;
ὡς ἔνι μάλιστα Luc. — как только возможно;
οὐκ ἐνὸν ποιεῖν τι Luc. — невозможно сделать что-л.;
ἐκ τῶν ἐνόντων Dem. — насколько возможноἐνείρω

ἐν-είρω
вплетать, перевивать
ex. (ἀνθέρικες ἐνερμένοι περὴ σχοίνους Her.)
ἐνειρμένη ἀμφιβολία Arst. — запутанное противоречиеἐνείς

ἐνεῖσα, ἐνέν part. aor. 2 к ἐνίημιἐνεῖσθαι

inf. pf. pass. к ἐνίημιἕνεκα

I.
реже ἕνεκε(ν), эп.-ион. тж. εἵνεκα и εἱνεκε(ν), эол. Theocr. ἔννεκα, v. l. ἔνεκα (с долгим ἔ) praep. cum gen. (и преимущ. после него)
1) из-за, ради
ex. ἕ. μισθοῦ Xen. — ради вознаграждения;
τοῦ ἕ. τηνικάδ΄ ἀφίκου ; Plat. — зачем ты пришел так рано?;
ἕ. του καὴ διά τι Plat. — с какой-л. целью и по какой-л. причине;
τὸ οὖ ἔ. филос. Arst. — конечная причина (лат. causa finalis);
τίνος δέ χάριν ἕ. ταῦτα ἐλέχθη ; усил. Plat. — для какой же такой цели это было сказано?
2) вследствие, по причине
ex. (ὧν ἕ. Hom.; σοφίη; εἵνεκεν τῆς σῆς Her.)
3) с помощью, посредством, благодаря
ex. (χρημάτων Her.)
ἀπὸ βοῆς ἕ. ὀργίζεσθαι Thuc. — сердиться только для виду (досл. только криком)
4) в отношении, касательно
ex. τοῦ φυλάσσοντος εἵνεκεν Her. — насколько это зависит от охраняющего лица;
ἐμοῦ γ΄ ἕ. Arph., Dem. — что же касается меня;
ἕ. γε τῶν ἡμετέρων ὀφθαλμῶν Xen. — поскольку речь идет о наших глазах - см. тж. οὕνεκα
II.
эп.-ион. εἵνεκεν conj. так как, потому что
ex. (εἵ. πεπρωμένον ἦν Pind.)ἕνεκε(ν)

= ἕνεκα Iἐνελαύνω

ἐν-ελαύνω
(aor. 1 ἐνήλασα)
1) вгонять, вонзать
ex. (ἔγχος σάκεϊ Hom. - in tmesi)
2) вселять, внушать
ex. (κότον καρδίᾳ Pind.)ἐνελίσσω

ἐν-ελίσσω
ион. ἐνειλίσσω заворачивать, закутывать
ex. ἐνειλιγμένος τοὺς πόδας εἰς πίλους Plat. — обмотав себе ноги войлоком;
med. — закутываться (ἐν ἱματίῳ Her.)ἐνεμέω

ἐν-εμέω
изрыгать, со рвотой извергать или харкать
ex. (ἐς τὸν ποδανιπτῆρα Her.; ἀπλυσίην τινί Anth.)ἐνενήκοντα

эп. ἐννήκοντα οἱ, αἱ, τά indecl. девяносто Hom. etc.ἐνενηκονταετής

ἐνενηκοντα-ετής
2
девяностолетний Luc.ἐνενηκοστός

3
девяностый Xen.ἐνένιπον

ἐνένῑπον
ἐνένιπτον и ἐνένισπον, тж. ἠνίπαπον эп. aor. 2 к ἐνίπτωἐνενώμην

ион. ppf. med. к νοέωἐνεορτάζω

ἐν-εορτάζω
справлять праздники
ex. (ἐνεορτάσαι καὴ ἐμπανηγυρίσαι Plut.)ἐνεός

v. l. ἐννεός 3
1) немой Xen., Plat., Arst., Plut.
2) тупоумный
ex. (ἄπειρος καὴ ἐ. Plat.)ἐνεότης

-ητος немота Arst.ἐνεπάγην

aor. 2 pass. к ἐμπήγνυμιἐνεπάγομαι

ἐν-επάγομαι
врываться, бросаться Aesop.ἐνέπεσον

aor. 2 к ἐμπίπτωἐνέπηξα

aor. к ἐμπήγνυμιἐνεπιδείκνυμαι

ἐν-επιδείκνῠμαι
проявлять, обнаруживать
ex. (πρᾳότητα ταῖς ἔχθραις Plut.)ἐνεπιορκέω

ἐν-επιορκέω
ложно клясться Aeschin.ἐνεπισκήπτομαι

ἐν-επισκήπτομαι
налагать арест на имущество в обеспечение уплаты долга Dem.ἐνέπλησα

aor. к ἐμπίπλημιἐνέποισι

дор. 3 л. pl. praes. к ἐνέπωἐνεπορπέατο

ион. 3 л. pl. ppf. к ἐμπορπάομαιἐνέπρησα

aor. к ἐμπίμπρημιἐνέπω

см. ἐννέπω...ἐνεργάζομαι

ἐν-εργάζομαι
1) (где-л., в чем-л. или над чем-л.) трудиться, работать, заниматься
ex. (τοῖς τόποις Polyb.)
τῇ οὐσίᾳ ἐ. Dem. — пускать в оборот свои средства, т.е. заниматься торговыми операциями;
αἱ ἐνεργαζόμεναι παιδίσκαι Her. — публичные женщины
2) вносить, вводить
ex. τὸ ζωτικοὺς φαίνεσθαι τοῖς ἀνδριᾶσιν ἐ. Xen. — придавать статуям живость
3) aor. pass. быть поставленным (в качестве судьи), т.е. быть судьей, решать
ex. (τούτων γνώμων ἐνειργάσθη Xen.)
4) внушать, прививать
ex. (τὸ πείθεσθαι τοῖς νόμοις τινί Xen.; δέος τινί Dem.; ἕξιν καὴ γνώμην τινός τινι Polyb.)
ἐν πᾶσι εὔνοιαν ἐνειργάσατο Polyb. — он снискал себе всеобщее благоволение
5) причинять
ex. (ἔκπληξιν καὴ βοὰς μετ΄ ἀφροσύνης Plat.)ἐνέργεια

ἐν-έργεια

1) действие, деяние
ex. (ἐνέργειαι σπουδαῖαι Arst.)
2) деятельность (характера), активность, живость
ex. (μεταβάλλειν εἰς ἐνέργειαν ἐξ ἀργίας Arst.)
3) сила, мощь
ex. (ἐ. ἐναγώνιος Diod.)
κατὰ τέν (κατ΄) ἐνέργειαν NT. — согласно, тж. в силу или в меру (чего-л.)
4) филос. энергия, сила в действии, (осуществленная) действительность
ex. ὕλη ἐστὴ δυνάμει, ὅτι ἔλθοι ἂν εἰς τὸ εἶδος ὅταν δέ γ΄ ἐνεργείᾳ ᾖ, τότε ἐν τῷ εἴδει ἐστίν Arst. — материя существует в возможности, так как может облечься в форму;
— когда же она существует в действительности, тогда она форму (уже) приобрелаἐνεργέω

ἐν-εργέω
1) действовать, быть деятельным Arst., тж. med. NT.
2) делать, совершать
ex. (πάντα κατὰ δύναμιν Polyb.)
κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐνηργεῖτο πόλεμος Polyb. — в это самое время происходила война
3) Theocr. = βινέωἐνέργημα

ἐν-έργημα
-ατος τό дело, действие, деяние Polyb., Diod., Sext., NT.ἐνεργής

ἐν-εργής
2
Arst., Polyb., Diod., Plut. = ἔνεργοςἐνεργητικός

ἐν-εργητικός
3
1) действующий
ex. (τὸ κινητικόν ἐστιν ἐνεργητικὸν τοῦ κινητοῦ Arst.)
2) деятельный
ex. (αὐτοπάθεια Polyb.)
3) грам. действительный, активный
ex. (ῥήματα)ἐνεργητικῶς

ἐν-εργητικῶς
1) филос. в форме энергии, т.е. действенно
ex. (ποιεῖσθαι Sext.)
2) грам. в действительном залоге или значенииἐνεργοβατέω

ἐνεργο-βᾰτέω
стремительно превращаться
ex. (εἴς τι Luc.)ἐνεργολαβέω

ἐνεργο-λᾰβέω
извлекать (незаконную) прибыль Aeschin.ἐνεργός

ἐν-εργός
2
1) работающий, занятый
ex. (δικασταί Plat.)
ἐ. εἶναι βουλόμενος Hom., Plut. — ищущий работы;
ἐ. γενέσθαι περί τι Polyb. — быть занятым чем-л
2) деятельный, боеспособный, неутомимый
ex. (στράτευμα Xen.; ὑσσοί Polyb.)
3) подвижный, живой
ex. (ζῷα Xen.)
4) стремительный, быстрый
ex. (πορεία Polyb.)
5) годный, исправный, в отличном состоянии
ex. (νῆες Thuc.; πελέκεις Diod.)
6) годный для обработки, плодородный
ex. (χώρα, γῆ Xen.; τόποι Arst.; πεδίον Plut.)
7) производительный, дающий доход
ex. (χρήματα Dem.)
8) питательный
ex. (τροφή Arst.)ἐνεργῶς

1) решительно, упорно
ex. (μάχεσθαι Xen.)
2) стремительно
ex. (ἐμπεσεῖν εἴς τι Polyb.)ἐνερείδω

ἐν-ερείδω
1) вонзать
ex. (μοχλὸν ὀφθαλμῷ Hom.; βέλος τοῖς ὀστέοις Plut.)
βέλος τὸ στέρνον ἐνερεισθέν Plut. — вонзившаяся в грудь стрела
2) вперять, устремлять
ex. (τέν ὄψιν τινί Plut.)
ἐ. τέν ψυχήν Luc. — напрягать внимание
3) med. упирать(ся)
ex. (πέτρᾳ γόνυ Theocr.)ἐνερεύγω

ἐν-ερεύγω
(aor. 2 ἐνήρυγον) отрыгивать
ex. (τυροῦ κάκιστον Arph.)ἐνερευθής

ἐν-ερευθής
2
красноватый, румяный Polyb., Luc., Sext.ἔνερθε(ν)

I.
adv.
1) снизу
ex. (τινάσσειν γαῖαν Hom.)
2) вниз
ex. (ὑπὸ γᾶν κρύψαι τι Pind.)
3) внизу
ex. (ὑπὸ γῆς Hes.)
οἱ ἔ. θεοί Hom. — боги подземного царства;
οἱ ἔ. νεκροί Soph. — усопшие
II.
в знач. praep. cum gen.
1) ниже, под
ex. (Ἀΐδεω Hom.; χθονός Aesch.; λίμνης Her.; μαστῶν Luc.)
2) под властью, во власти
ex. (τινος Soph.)ἐνερμένος

ион. part. pf. pass. к ἐνείρωἔνεροι

οἱ <ἔν> досл. находящиеся в подземном царстве, т.е. усопшие, мертвецы Hom., Hes., Aesch., Plat. или подземные боги Plut.ἔνερσις

-εως втыкание, вкалывание
ex. (χρυσῶν τεττίγων Thuc.)ἐνέρτερος

3
<compar. к ἔνεροι> находящийся в подземном царстве, подземный
ex. (θεοί Hom.)
ἐ. οὐρανιώνων Hom. — низринутый ниже сыновей Урана, т.е. Титанов;
οἱ ἐνέρτεροι Aesch. — мертвецыἔνεσαν

(= ἐνῆσαν) эп. 3 л. pl. impf. к ἔνειμι{*}ἐνεσθίω

ἐν-εσθίω
(только aor. 2 ἐνέφαγον - inf. ἐμφαγεῖν) (в чём-л.) есть, кушать Xen., Plut.
ex. χρυσὸς κοῖλος ἐμφαγεῖν τινι Luc. — золотая посуда для чьей-л. трапезыἐνεστέασι

ион. 3 л. pl. pf. к ἐνίστημιἐνεστιάομαι

ἐν-εστιάομαι
(на чём-л.) пировать
ex. (κλισίαι τοῖς ἐ. θέλουσιν Luc.)ἐνεστώς

part. pf. к ἐνιστημιἐνεσχέθην

aor. 1 pass. к ἐνέχωἐνέτειλα

aor. к ἐντέλλωἐνετή

застежка, булавка Hom.Ἐνέτης

-ου adj. m (дор. gen. pl. Ἐνετᾶν) венетский
ex. (πῶλοι Eur.)Ἐνετοί

см. Ἑνετοί...Ἑνετοί...

Ἐνετοί, Ἑνετοί
οἱ венеты
1) племя в Пафлагонии Hom.
2) племя на иллирийском побережье Адриатического моря Her.ἐνετός

3
<adj. verb. к ἐνίημι> подосланный
ex. (ὑπό τινος Xen. - v. l. ἀναστάς)ἐνευδαιμονέω

ἐν-ευδαιμονέω
(в чем-л. или чем-л.) быть счастливым, наслаждаться счастьем Thuc., Diod.ἐνευδοκιμέω

ἐν-ευδοκῐμέω
добиваться славы или стяжать славу, прославиться
ex. (ἀλλοτρίοις σφάλμασι Plut.)
τὰ ἀτυχήματά τινος ἐ. Dem. — нажить себе славу на чьих-л. несчастьяхἐνεύδω

ἐν-εύδω
(в чем-л. или завернувшись во что-л.) спать
ex. (κώεσιν Hom.; τρίβωνι Diog.L.)ἐνευημερέω

ἐν-ευημερέω
благоденствовать, быть счастливым
ex. (τινι Plut.)ἐνευλογέω

ἐν-ευλογέω
(в чём-л.) благословлять
ex. (ἐν σπέρματί τινος ἐνευλογηθῆναι NT.)ἐνεύναια

ἐν-εύναια
τά постельные покрывала, постель Hom.ἐνεύναιος

ἐν-εύναιος
2
служащий постелью
ex. (δέρμα Hom.)ἐνευρίσκω

ἐν-ευρίσκω
(в чём-л.) находить, обнаруживать
ex. (Soph. - v. l. к ἂν εὖρες)ἔνευσα

I.
aor. к νεύω
II.
aor. к νέω IIἐνευσχολέω

ἐν-ευσχολέω
(на что-л.) обращать свои досуги, заниматься на досуге
ex. (τινι Luc.)ἐνέχεα

aor. к ἐγχέωἐνεχθήσομαι

fut. pass. к φέρωἐνεχυράζω

ἐν-εχῠράζω
брать в залог
ex. (τί τινος Plat., Aeschin., Dem.)
τὰ χρήματ΄ ἐνεχυράζομαι Arph. — мое имущество берут в залог (в обеспечение долгов);
med. ἐνεχυράσασθαι τόκου Arph. — взять залог в обеспечение уплаты процентов


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика