Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 075

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 075
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 075) с русским переводом и комментариями.Ἑρμούπολις...

Ἑρμόπολις, Ἑρμούπολις
-εως <Ἑρμέω πόλις> Гермополь, «Град Гермеса»
1) Ἑ. μικρά Гермополь Малый, главный город Александрийского нома в Нижнем Египте, на канале, соединяющем Канопский рукав с оз. Мареотида
2) Ἑ. μεγάλη Гермополь Большой, главный город Гермополитского нома в Среднем Египте, близ границы с Верхним Египтом, центр культа Анубиса Plut.Ἑρμώνειος

2
гермонов
ex. Ἑ. χάρις погов. Diod. — Гермонов дар, т.е. вынужденный подарок (в связи с преданием о Лемносском царе Гермоне - Ἕρμων, ωνος, который во время Персидских войн вынужден был подарить свой остров афинянам)ἔρνος

-εος τό
1) побег, молодая ветвь
ex. (ἐλαίης Hom.; φοίνικος Hom., Pind.; δάφνης Eur.)
2) перен. отпрыск, дитя
ex. (ἔρνεα λατοῦς Pind.; φίλτατα ἔρνη Soph.; κύπριδος Arph.)
3) плод
ex. (τῆς νηδύος Eur.; sc. τῆς ἐρίκης Plut.)ἔρνυξ

-ῠγος поэт. (= κέρας) рог Arst.ἔρξα

aor. к ἔρδωἕρξα

ион. aor. к εἵργωἘρξείης

см. Ἐρξίης...Ἐρξίης...

Ἐρξείης, Ἐρξίης
<ἔργω> могущественный, могучий, по друг. <εἵργω> укротитель, покоритель (греч. значение персидского имени δαρεῖος = Darayavahush Her.)ἔρξω

fut. к ἔρδωἐρόεις

-όεσσα -όεν, gen. εντος прелестный, восхитительный
ex. (σπεῖος HH.; Ἱπποθόη Hes.; λειμών Arph.)
φυέν ἐρόεσσα HH. — прелестная наружностью, очаровательнаяἘροιάδης

-ου житель или уроженец Эреад (атт. дема в филе Ἱπποθωντίς) Dem.{*}ἔρομαι

(impf. εἰρόμην, fut. ἐρήσομαι, aor. 2 ἠρόμην, imper. ἐροῦ - эп. ἔρεο и εἴρειο, inf. ἐρέσθαι - эп. εἴρεσθαι) спрашивать, расспрашивать
ex. (τινά τι Hom., Pind., Plat., τινα ἀμφί τι и ἀμφί τινι Hom.; τινα περί τινος Hom., Her., Eur.)
εἴροντο ὅττι ἑ κήδοι Hom. (сбежавшиеся киклопы) спрашивали (Полифема), что его беспокоит;
ἤρετο Ξενοφῶντα Xen. (Сократ) обратился с вопросом к Ксенофонту;
{. δώματα πατρός Hom. — разузнать, где находится дом отца;
εἴρειν πρός τινά ἐρόμενον Arst. — отвечать на чей-л. вопросἔρος

(acc. ἔρον, dat. ἔρῳ) эп.-поэт. Hom., Luc. = ἔρωςἜρος

Hes., Theocr. = Ἔρωςἔροτις

эол. Eur. = ἑορτήἑρπετόν

τό
1) пресмыкающееся
ex. (ὄφις καὴ σαῦροι καὴ τοιαῦτα τῶν ἑρπετῶν Her.; τὰ ἔνυδρα καὴ τὰ ἑρπετά Arst.; ἑρπετά τε καὴ δάκετα Arph.)
2) змея Theocr.
3) животное Hom.
ex. τοῖς μὲν ἄλλοις ἑρπετοῖς πόδας ἔδωκαν, ἀνθρώπῳ δὲ καὴ χεῖρας προσέθεσαν Xen. — остальным животным дали (боги только) ноги, человеку же придали также и рукиἑρπηστής

-οῦ adj. m ползучий
ex. (πούς, sc. τοῦ κισσοῦ Anth.)
πάμφαγος ἑ. Anth. = μῦςἕρπνουν

слово, выдуманное для этимол. объяснения слова τερπνόν Plat. γςατωμ. 419 δἑρπύζω

(impf. εἵρπυζον)
1) ползти, тащиться, влачиться
ex. (ἀνὰ γουνὸν ἀλωῆς, παρά τι Hom.; θύραζε Arph.)
2) вползать, проникать
ex. (εἰς θαλάμους Anth.)
3) подползать
ex. (ἐπὴ τέν τράπεζαν Diog.L.)
4) (о плюще) ползти, виться
ex. (ὑπὲρ τύμβοιο Anth.)
5) долго тянуться
ex. χρόνος ἑρπύζων Anth. — течение (ход) времени или долгое времяἙρπυλλίς

-ίδος Герпиллида, «Кузнечик» (жена Аристотеля, мать его сына Никомаха) Diog.L.ἕρπυλλος

поэт. тж. бот. тимьян (Thymus serpyllum L.) Arph., Arst., Theocr., Anth.ἑρπυστής

-οῦ ползающий на четвереньках ребенок Anth.ἑρπυστικός

3
ползающий, пресмыкающийся
ex. (ζῷα Arst.)ἕρπω

(impf. εἷρπον, fut. ἕρψω - дор. ἑρψῶ, aor. εἶρψα)
1) ползать, пресмыкаться
ex. (ἐπὴ τῆς γῆς Arst.)
πάντα, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὴ ἕρπει Hom. — все, что на земле дышит и движется
2) влачиться, тащиться, бродить
ex. ἥμενος ἢ ἕρπων Hom. — сидящий (дома) или бродящий (вне дома);
στίβου κατ΄ ἀνάγκαν ἕρπων Soph. — с трудом влачащийся по дороге (Филоктет)
3) слезать
ex. (ἐξ εὐνῆς Arph.)
4) идти, двигаться, направляться
ex. ἕρπεθ΄ ὡς τάχιστα Soph. — уходите поскорее;
ἕρπε δεῦρο Eur. — прийди сюда;
θησεὺς ὅδ΄ ἕρπει Eur. — вот идет Тесей;
ἕ. ὁδόν или κέλευθον Soph. — совершать путь;
ἕρπει παραλλὰξ ταῦτα Soph. — все это меняется, т.е. жизнь полна превратностей;
εἰς ποῖον ἕρπεις μῦθον ; Eur. — куда ты клонишь речь (свою)?;
ἕρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο Soph. — слеза струится из глаз;
ἕ. πρὸς ᾠδάς Eur. — приступить к песням, начать петь;
χρόνος ἕρπων Pind. — ход времени
5) подползать, подкрадываться, приближаться, надвигаться
ex. (νόσος ἕρπει τινί Plut.)
ἕ. εἰδότι οὐδέν Soph. — подкрасться к ничего не подозревающему (человеку);
ἕ. τοῖς ὀδοῦσι Plut. — вгрызаться, въедаться
6) тянуться, продолжаться
ex. (πόλεμος ἕρπει Arph.)ἐρράγην

(ᾰ) aor. 2 pass. к ῥήγνυμιἐρράδαται

ἐρράδᾰται
эп. 3 л. pl. pf. к ῥαίνωἐρράδατο

ἐρράδᾰτο
эп. 3 л. pl. ppf. к ῥαίνωἐρρέθην

Arst. = ἐρρήθηνἔρρει

3 л. sing. к ῥέωἔρρεξα

aor. к ῥέζωἔρρευσα

aor. к ῥέω 1ἔρρηγμαι

pf. pass. к ῥήγνυμιἐρρήθην

aor. pass. к εἴρω IIἔρρηξα

aor. к ῥήγνυμιἐρρήχθην

поздн. = ἐρράγηνἔρριγα

ἔρρῑγα
pf. 2 к ῥιγέωἐρρίγησα

aor. к ῥιγέωἔρριμαι

pf. pass. к ῥίπτωἐρρύηκα

pf. к ῥέωἐρρύην

aor. 2 pass. к ρέωἔρρυθμος

ἔρ-ρυθμος
2
мерный, размеренный, ритмичный
ex. (κίνησις Plut.)ἔρρω

(fut. ἐρρήσω, aor. ἥρρησα)
1) медленно идти, тащиться, плестись
ex. ἔρρων πλησίον ἐπὴ θρόνου ἷζε — с трудом продвигаясь поближе, (хромой Гефест) сел в кресло;
ἥ μ΄ οἴῳ ἔρροντι συνήντετο Hom. — она встретилась мне, одиноко бродившему
2) (велением рока) двигаться, отправляться, идти
ex. ἐνθάδε ἔρρων Hom. — свершая сюда свой роковой путь
3) быть вытесненным, изгнанным
ex. (ἐκ τῆς αὐτῶν χώρας Plat.)
ἐκ ναὸς ἔ. Aesch. — быть сброшенным с корабля
4) лишиться
ex. (ὀμμάτων ἔ. Aesch.)
ἐξ οἵων καλῶν ἔρρεις! Eur. — какой славной судьбы ты лишился бы!
5) погибнуть, исчезнуть, пропасть
ex. (βακτρίων ἔρρει πανώλης δῆμος Aesch.)
πόσον τίνα χρόνον ἄφαντος ἔρρει ; Soph. — сколько же времени тому назад бесследно исчез (царь Лаий)?;
ἔρρει τὰ θεῖα Soph. — почитанию богов пришел конец;
ἔρρει δέμας φλογιστόν Soph. — тело уничтожено огнем;
τἀκείνου σωτήρι΄ ἔρρει Soph. — нет больше надежды на его спасение;
ἔρρει τὰ ἐμὰ πράγματα! Xen. — дело мое пропало!, я погиб! (лат. actum est de me! );
ἀχλεῆ ἔ. Plut. — бесславно пропасть, быть преданным забвению
6) (в проклятиях) убираться, проваливать
ex. ἔρρε, κακέ γλήνη! Hom. — сгинь, презренная баба! (лат. abi in malam rem! );
ἔρρ΄ ἐς κόρακας! Arph. — проваливай на съедение воронам! (лат. pasce corvos! );
ἐρρέτω Ἴλιον! — пропади пропадом Илион!;
ἔρρ΄ ἀπ΄ ἐμεῖο! Theocr. — прочь от меня!ἔρρωγα

pf. к ῥήγνυμιἐρρωμένος

3
(part. pf. pass. к ῥώννυμι)
1) крепкий, сильный, мощный
ex. (δύναμις Plat.; τράχηλος, φωνή Arst.)
2) решительный, энергичный
ex. (ἄνθρωποι Plat.)
ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις Xen. — с большей решимостью
3) ожесточенный
ex. (τειχομαχίη Xen.)ἐρρωμένως

1) крепко, сильно
ex. (πασσαλεύειν Aesch.)
2) решительно, энергично
ex. (ἐπιτιμᾶν Isocr.)
3) мужественно, стойко
ex. (χωρεῖν Xen.; τοὺς πόνους ὑπομένειν Arst.; ἀγωνίσασθαι πρὸς τοὺς πολεμίους Plut.)
4) усердно, основательно
ex. (μαθεῖν Plat.)
5) пристально, внимательно
ex. (σκοπεῖν Isocr.)ἐρρώμην

ppf. к ῥώννυμιἐρρώοντο

эп. 3 л. pl. impf. к ῥώομαιἔρρωσα

aor. к ῥώννυμιἐρρώσθην

aor. pass. к ῥώννυμιἔρρωσο

imper. к ῥώννυμιἔρσα

дор. = ἕρσηἕρση

дор. ἔερσα, v. l. ἐέρσα, эп. тж. ἐέρση
1) тж. pl. роса Hes., Pind., Alcman ap. Plut., Theocr., Anth.
ex. ὡσεὴ περὴ σταχύεσσιν ἐέρση Hom. — словно роса на колосьях
2) тж. pl. влага
ex. (πόντιαι ἐέρσαι Pind.)
γλυκερέ ἐέρση Hes. = μέλι
3) (pl. Soph. ψάκαλοι, Aesch. δρόσοι) новорожденные ягнята или козлята
ex. χωρὴς μὲν πρόγονοι, χωρὴς δὲ μέτασσαι, χωρὴς δ΄ αὖθ΄ ἕρσαι Hom. (у Полифема) отдельно (стояли животные) старшие, отдельно те, которые помоложе, отдельно также недавно родившиесяἑρσήεις

см. ἐερσήεις...ἔρσην

-ενος Her. = ἄρσηνἐρυγγάνω

(= ἐρεύγομαι) отрыгать
ex. (οἶνον Eur.; σκοροδάλμην Luc.)ἐρύγγιον

τό Plut. = ἠρύγγιονἐρυγεῖν

ἐρῠγεῖν
inf. aor. 2 к ἐρεύγομαιἐρύγμηλος

2
издающий громкое мычание, мычащий
ex. (ταῦρος Hom.)ἐρυγμός

отрыгивание, отрыжка Arst.ἐρυθαίνω

ἐρῠθαίνω
окрашивать в красный цвет, обагрять, pass. краснеть, обагряться
ex. (ἐρυθαίνετο αἵματι ὕδωρ, sc. ποταμοῖο Hom.)Ἐρύθεια

ион. Ἐρυθείη Эрифея (миф. остров на крайнем Западе, за Геракловыми столпами, царство трехтелого Гериона) Hes., Her., Isocr.ἐρύθημα

-ατος (ῠ) τό
1) краснота
ex. (Arst.; τῶν ὀφθαλμῶν ἐρυθήματα καὴ φλόγωσις Thuc.)
2) рыжая масть
ex. (λαγώ Xen.)
3) румянец
ex. (προσώπου Eur., Plut. и ἐπὴ τοῦ προσώπου Luc.)
ὑποπλησθεὴς ἐρυθήματος, Plut. — зарумянившийся, зардевшийсяἘρυθῖνοι

Ἐρῠθῖνοι
οἱ Эритины (город на побережье Пафлагонии) Hom.ἐρυθῖνος

Arst. v. l. = ἐρυθρῖνοςἘρυθρὰ

βῶλος Красная Почва (город в Египте) Her.Ἐρυθρὰ θάλασσα

и Ἐρυθρος πόντος Красное море
1) Аравийское море, Красное море и часть Индийского океана Pind.
2) Аравийское и Красное моря, а тж. Ἀράβιος κόλπος Her.
3) нынешний Персидский залив Xen., Arst., Diod.Ἐρυθραί

αἱ Эритры
1) город в Беотии, метрополия Эритр малоазийских Hom., Her.
2) один из 12 ионийских городов Мал. Азии, против о-ва Хиос Her., Thuc., Arst.Ἐρυθραῖα

(sc. χώρα) Эритрея (область города Ἐρυθραί Thuc.)ἐρυθραίνω

преимущ. pass. становиться красным, краснеть Xen., Arst.Ἐρυθραῖος

I.
3
1) <Ἐρυθρὰ θάλασσα> красноморский, растущий на побережье Красного моря
ex. (κάλαμος Luc.)
2) <Ἐρυθραί> эритрейский
ex. (σίβυλλα Arst.)
II.
эритреец, житель города Ἐρυθραί Her., Thuc.ἐρυθρίας

-ου adj. m с красным цветом лица, краснолицый
ex. (οὐχ ἐρυθριῶν διὰ τὸ αἰσχυνθῆναι ἐ. λέγεται Arst.)ἐρυθριάω

(impf. ἠρυθρίων, aor. ἠρυθρίᾱσα) становиться красным, краснеть, румяниться Arph., Dem., Plut.
ex. ἐρωτηθεὴς ἠρυθρίασε Plat. — когда его спросили, он покраснел;
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιδίδωσι πρὸς τὸ ἐ. Arst. — у него краснеют глазаἐρυθρῖνος

барабулька (рыба, предполож. Mullus surmeletus L.) Arst.ἐρυθρόγραμμος

ἐρυθρό-γραμμος
2
с красными полосами
ex. (σάλπη Arst.)ἐρυθροδάκτυλος

ἐρυθρο-δάκτῠλος
2
красноперстый
ex. (ἐ. φαυλότερον λέγεται ἢ ῥοδοδάκτυλος Arst.)ἐρυθρόπους

ἐρυθρό-πους
I.
2, gen. ποδος красноногий, с красными лапами
ex. ( πελειάς Arst.)
II.
красноножка (птица) Arph.ἐρυθρός

ἐρῠθρός
3
красный
ex. (οἶνος, χαλκός Hom.; κῆρυξ Her. - о корабле; sc. αἵματος χρῶμα Plat.; φλόξ Arst.)
ἐ. ἐκ μελέων πέλανος Aesch. = αἷμαἘρυθρὸς

πόντος = Ἐρυθρὰ θάλασσαἐρυθρότης

-ητος краснота Arst.Ἐρύκα

(ῠ) дор. Theocr. = Ἔρυξἐρυκακέειν

ἐρῡκακέειν
эп. inf. aor. к ἐρύκωἐρύκακον

ἐρύκᾰκον
(ῡ) эп. aor. 2 к ἐρύκωἐρυκανάω

ἐρῡκᾰνάω
(только 3 л. pl. praes. ἐρυκανόωσι) Hom. = ἐρύκωἐρυκάνω

ἐρῡκάνω
(только 3 л. sing. impf. ἐρύκανε) Hom. = ἐρύκωἘρυκίνη

Ἐρῠκίνη
(sc. χώρα) Эрикина (местность вокруг горы Ἔρυξ) Her., Plut.ἐρύκω

(ῡ) (fut. ἐρύξω, aor. 1 ἤρυξα - эп. ἔρυξα, aor. 2 ἠρύκᾰκον и ἐρύκακον)
1) редко med. сдерживать, удерживать
ex. (ἵππους, λαόν, τινὰ μάχης Hom.)
ἕτερός με θυμὸς ἔρυκεν Hom. — другая мысль удержала меня
2) подавлять
ex. (θυμόν Hom.)
3) обуздывать, смирять
ex. (εὐρύοπα ζῆν Hom.)
4) отвращать, отклонять
ex. (ἀπ΄ ἔργου θυμόν Hes.)
5) препятствовать, служить препятствием
ex. μή μ΄ ἔρυκε δρᾶν παρεσκευασμένον Eur. — не мешай мне, когда я приготовился действовать;
οὐδ΄ ἵκετο χρόα ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια Hom. (копье Диомеда) не достигло кожи (Гектора), ибо помешал шлем
6) не допускать, держать на расстоянии, отгонять
ex. (λιμόν τινι Hom.; τὰ κακὰ ἀπό τινος Xen.; τὰ μέ καλὰ νοσφίν Theocr.)
ἐρυκόμενοι ἀπὸ τοῦ Ἀσωποῦ Her. (так как) они не допускались к (реке) Асопу
7) отбивать, отражать
ex. (ἄκοντα Hom.; τοὺς ἐπιόντας Her.)
8) задерживать, останавливать
ex. (τινὰ ἐνὴ νήσῳ Hom.)
εἷς ἀνέρ πάντας ἐρύκοι Hom. — один человек мог бы преградить путь всем;
pass. — задерживаться, отставать:
μέ ἐρύκεσθον Hom. — не отставайте
9) держать взаперти
ex. (ἐνὴ μεγάροισι γυναῖκας Hom.)
10) отделять, разобщать, разъединять
ex. ὀλίγος χῶρος ἐρύκει Hom. — небольшое расстояние разделяет (их);
ἀνέδην ὅδε χῶρος ἐρύκεται Soph. — это место широко открыто, т.е. ничем не защищеноἔρυμα

ἔρῠμα
-ατος τό
1) защита, охрана, прикрытие
ex. (χροός Hom., Hes.; ναυσίν Thuc.; σωμάτων Xen.; τόπων Plut.; τείχη καὴ ἄλλα ἐρύματα Arst.)
τὸ ἔ. τοῦ τείχεος Her. — защитная стена;
ἔ. τῶν νεῶν Her. — защита для судов;
τρώων ἔ. Soph. — стены Трои;
ἔ. λίθοις καὴ ξύλοις ὀρθοῦν Thuc. — возвести укрепления из камней и бревен;
ἔ. ἔχειν τι Xen. — быть защищенным чем-л.
2) перен. защита, охрана, оплот
ex. (χώρας Aesch. - об ареопаге; δώμασι Eur.)
ἔ. πολεμίας, χερός Eur. — защита от вражеской рукиἔρυμαι

ἔρῡμαι
эп. = ἐρύομαιἘρυμάνθιος

Ἐρῠμάνθιος
3
эриманфский
ex. Ἐ. θήρ Soph. — эриманфский зверь, т.е. вепрь;
Ἐρυμάνθιον ὕδωρ Anth. = Ἐρύμανθος 2Ἐρύμανθος

(ῠ) Эриманф
1) гора в Аркадии, на границе с Элидой и Ахайей, ныне Olonos Hom.
2) река в сев.-зап. Аркадии, текущая с горы Эриманф, правый приток Алфея Anth.ἐρυμάτιον

ἐρῠμάτιον
τό укрепленьице
ex. (ἐ. φρουρεῖν Luc.)ἐρυμνά

τά (sc. χωρία) воен. сильные, хорошо защищенные позиции Xen.ἐρυμνόνωτος

ἐρυμνό-νωτος
2
с крепко защищенной спиной
ex. (πάγουρος Anth. - v. l. τερεμνόνωτος)ἐρυμνός

3
1) хорошо защищенный, укрепленный
ex. (δώματα Eur.; χωρίον Thuc.; τόποι Arst., Polyb.; πόλις Plut.)
2) недоступный
ex. (λόφος Polyb.)ἐρυμνοτέρως

более защищенно
ex. (ἐ. ἔχειν πρὸς τὰ γειτνιῶντα μέρη τῆς πόλεως Arst.)ἐρυμνότης

-ητος
1) укрепленность
ex. ὅσα ἐρυμνότητος προσεδεῖτο Xen. — незащищенные места (лагеря)
2) крепость, неприступность
ex. (τῶν τειχῶν Arst.)
3) непроходимость
ex. (τῶν Ἀλπεινῶν ὀρῶν Polyb.)Ἔρυξ

-ῠκος Эрик(с)
1) гора в сев.-зап. Сицилии, ныне San Giuliano, на вершине которой находился древний храм Афродиты Эрикинской, построенный якобы легендарным царем элимов Эрик(с)ом Polyb.
2) город на зап. склоне этой горы Her., Thuc., Polyb.Ἐρυξίας

Эриксий (приписываемый Платону диалог о полезном - χρήσιμον - и о богатстве - χρήματα)ἐρύομαι

ион. εἰρύομαι (ῠ)
1) тащить, вытаскивать; извлекать
ex. (φάσγανον, ἐκ κολεοῖο ξίφος, δόρυ ἐξ ὠτειλῆς Hom.)
2) стаскивать, спускать
ex. (νῆας εἰς ἅλα Hom.)
3) притягивать, привлекать
ex. (τινα ἆσσον Hom.)
4) совлекать, сдирать
ex. (βύρσαν θηρός Theocr.)
5) натягивать (sc. τόξον Hom.)
6) выводить (прочь), уводить
ex. (τινα μάχης Hom.)
7) уносить, удалять
ex. (νέκυν ἐκ βελέων Hom.)
8) уводить от опасности, избавлять, спасать
ex. (Ἴλιον, νέστορος υἱόν Hom.)
9) освобождать от рабства, выкупать
ex. (τινα χρυσῷ Hom.)
10) защищать, прикрывать
ex. (ἄστυ πύργοι ὑψηλαί τε πύλαι εἰρύσσονται Hom.)
εἰρύσατο ζωστήρ Hom. — пояс защитил (от раны)
11) отражать, отбивать
ex. (ἔγχος Hom.)
12) (пред)отвращать
ex. (κῇρα μέλαιναν Hom.)
13) препятствовать, мешать
ex. (νόστον τινός Pind.)
κραδίῃ χόλον ἐ. Hom. — подавить в сердце гнев
14) охранять, стеречь
ex. (θύρας θαλάμοιο Hom.; αὖλιν Theocr.)
φρεσὴν ἐ. Hom. — хранить в мыслях, т.е. в тайне
15) хранить, соблюдать, чтить
ex. (θέμιστας πρὸς διός, βουλὰς κρονίωνος Hom.)
ἐ. ἔπος Hom. — соблюдать приказание
16) подстерегать
ex. (τινα οἴκαδ΄ ἰόντα Hom.)
17) подсматривать, улавливать, угадывать
ex. (θεῶν δήνεα Hom.). - см. тж. ἐρύωἐρυσαίατο

эп. 3 л. pl. opt. к ἐρύομαι


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика