Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 014

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 014
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 014) с русским переводом и комментариями.ἕκαθεν

ἕκᾰ-θεν
I.
adv.
1) вдалеке, вдали Hom.
2) издали Hom., Pind., Aesch.
II.
в знач. praep. cum gen. вдали, далеко от
ex. (τινος Hom.)ἐκαθέσθην

aor. к καθέζομαιἐκάθηρα

aor. к καθαίρωἙκάλειος

гекалец (эпитет Зевса) Plut.ἐκαλεσσάμην...

καλεσσάμην, ἐκαλεσσάμην
эп. aor. med. к καλέωἙκάλη

(ᾰ) Гекала
1) бедная старуха, приютившая юного Тесея Plut.
2) дем в атт. филе λεοντίς Dem.Ἑκαλῆθεν

Ἑκᾰλῆ-θεν
adv. из дема Гекала Dem.Ἑκαλήνη

= ἙκαλίνηἙκαλήνη...

Ἑκαλίνη, Ἑκαλήνη
Plut. demin. к Ἑκάλη 2Ἑκαλήσιον

Ἑκᾰλήσιον
τό гекалесий (праздник в деме Гекала, посвященный Зевсу) Plut.Ἑκαλίνη

см. Ἑκαλήνη...ἕκαλος

ἕκᾱλος
2
дор. = ἕκηλοςἝκαλος

Plut. = Ἑκάλειοςἔκαμον

ἔκᾰμον
aor. 2 к κάμνωἔκανον

aor. 2 к καίνωἔκαον

ἔκᾱον
атт. impf. к καίωἐκάρην

(ᾰ) aor. 2 pass. к κείρωἑκάς

I.
атт. v. l. ἕκᾰς adv. далеко, вдалеке, вдали Hom., Soph., Eur., Her., Thuc.
ex. οὐχ ἑ. χρόνου Her. — в недалеком будущем
II.
в знач. praep. cum gen. далеко (вдали) от
ex. (τινος Hom., Pind., Eur.)ἑκαστάτω

superl. к ἑκάς Iἑκασταχόθεν

ἑκαστᾰχό-θεν
adv. со всех сторон, отовсюду Thuc., Xen., Plut.ἑκασταχόθι

ἑκαστᾰχό-θι
adv. повсюду
ex. οἱ ἑ. Plut. — всюду находящиесяἑκασταχοῖ

ἑκαστᾰχοῖ
adv. Plut. = ἑκασταχόσεἑκασταχόσε

ἑκαστᾰχό-σε
adv. во все стороны, (по)всюду Thuc., Xen., Plat.ἑκασταχοῦ

ἑκαστᾰχοῦ
Thuc., Plat., Plut. = ἑκαστοχόθιἑκαστέρω

compar. к ἑκάςἑκάστοθεν

adv. Diog.L. = ἑκασταχόθενἑκάστοθι

adv. Hom. = ἑκασταχόθιἕκαστος

3
(тж. εἶς ἕ., ἕ. τις, τὴς ἕ., ὡς ἕ. и εἶς τις ἕ.) каждый, всякий
ex. αἱ γυναῖκες ἑκάστη Hom. — каждая из женщин;
τῆς ἡμέρας ἑκάστης и κατὰ τέν ἡμέραν ἑκάστην Thuc. — каждый день, ежедневно;
ὅπῃ ἐδύναντο ἕ. Xen. или ὡς ἕ. ἐδύνατο Thuc. — кто как мог;
τῶν πάντων ἕ. Hom. или οἱ ἕκαστοι Hes. — решительно всякий τὰς πόλις ἐπ΄ ἡμέρης ἑκάστης αἵρεε Her. (Даврис) брал по городу в день;
κατὰ ἔτος ἕκαστον Thuc. — ежегодно;
(τὸ) καθ΄ ἕκαστον (καθ΄ ἑκάστους) и (τὰ) καθ΄ ἕκαστα Thuc., Plut. — каждый в отдельности, порознь;
παρ΄ ἕκαστον и παρ΄ ἕκαστα Polyb. — в каждом отдельном случае;
τὸ καθ΄ ἕκαστον филос. Arst. — отдельный (единичный, конкретный) предмет;
ἅστινας (ἑορτὰς) καὴ οἵστισιν ἑκάστοις τῶν θεῶν καὴ δαίμοσι γίγνεσθαι χρεών Plat. — какие именно празднества и в честь каких именно богов и божеств нужно справлятьἑκάστοτε

adv. всякий раз, в каждом отдельном случае Thuc., Plat., Arst.
ex. ἵνα ἑ. γίνοιτο ἐλαύνων Her. (все города), через которые ему ни доводилось проходитьἑκαστοτέρω

v. l. = ἑκαστέρωἙκάτα

дор. = Ἑκάτηἑκαταβόλος

ἑκατᾱβόλος
2
дор. = ἑκατηβόλοςἙκαταῖα

Ἑκᾰταῖα
τά подношения Гекате (из овощей и проч.) Dem.Ἑκάταιον

τό v. l. = ἙκάτειονἙκαταῖος

Ἑκᾰταῖος
I.
3
гекатин, посвящаемый Гекате
ex. (μαγίδες Soph.)
II.
Гекатей
1) родом из Милета, один из старейших греч. историков и географов VI-V вв. до н.э., автор περίοδος γῆς или περιήγησις и γενεαλογίαι или Ἱστορίαι Her., Diod.
2) родом из Абдер, историк, философ и грамматик IV в. до н.э. Diod.Ἑκάτειον

τό гекатей
1) v. l. Ἑκάταιον - святилище Гекаты Arph.
2) статуя Гекаты, ставившаяся у входа в дом или на распутье трёх дорог Arph.ἑκατεράκις

ἑκᾰτεράκις
adv. один и другой раз, оба раза Xen.ἑκάτερθε(ν)

ἑκάτερ-θε(ν)
adv. Hom. = ἑκατέρωθενἑκάτερος

3
(ᾰ) каждый (из обоих), тот и другой (в отдельности)
ex. (καὴ εἷς ἑ. καὴ ἀμφότεροι Dem.)
ἐν μέρει πρὸς ἑκατέραν, ἀλλὰ μέ πρὸς ἀμφοτέρας ἅμα τὰς δυνάμεις κινδυνεύειν Lys. — выступать против каждого войска порознь, а не против обоих вместе;
ἐφ΄ ἑκατέρῳ τῷ κέρᾳ Thuc. — на каждом из обоих флангов;
(ὡς) ἑκάτεροι Her., Thuc. — каждая из обеих сторон;
ἑφ΄ ἑκάτερα Thuc., καθ΄ ἑκάτερα Xen. и ἐξ ἑκατέρων Luc. — с каждой стороны, с обеих сторонἑκατέρωθεν

ἑκᾰτέρω-θεν
adv. (на вопрос «откуда?») с каждой стороны, с обеих сторон Arst.
ex. ἑ. τινος Thuc., Xen. — с каждой стороны чего-л.ἑκατέρωθι

ἑκᾰτέρω-θι
adv. (на вопрос «где?») с каждой стороны, по обе стороны Pind., Arst., Plut.ἑκατέρως

ἑκᾰτέρως
тем и другим образом, обоими способами Plat.ἑκατέρωσε

ἑκᾰτέρω-σε
adv. в обе стороны Plat.Ἑκάτη

дор. Ἑκάτα (κᾰ) Геката (дочь Персея и Астерии, по друг. - Зевса и Деметры, богиня подземного мира, позже - богиня луны, отожд. с Артемидой Hes., Aesch., Eur., Theocr.)
ex. Ἑκάτης δεῖπνον Luc. = Ἑκαταῖαἑκατηβελέτης

ἑκᾰτη-βελέτης
-ου adj. m Hom., HH., Hes. = ἑκατηβόλοςἑκατηβόλος

ἑκᾰτη-βόλος
дор. ἑκατᾱβόλος 2
Hom., HH., Hes., Pind. = ἑκάεργοςἙκατήσιον

Ἑκᾰτήσιον
τό Plut. = Ἑκάτειον 2ἕκατι

ἕκᾱτι
дор.-атт. = ἕκητιἑκατόγγυιος

ἑκατόγ-γυιος
2
стотелый
ex. (κορᾶν ἀγέλα Pind.)ἑκατογκάρανος

ἑκατογ-κάρᾱνος
2
(κᾰ) Aesch. = ἑκατογκέφαλοςἑκατογκεφάλας

adj. Pind., Arph. = ἑκατογκέφαλοςἑκατογκέφαλος

ἑκατογ-κέφᾰλος
2
стоглавый
ex. (ὕδρα Eur.; ἔχιδνα Arph.)
ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα Eur. — шипение стоглавых (или сотен) змейἑκατόγκρανος

ἑκατόγκρᾱνος
2
Pind. = ἑκατογκέφαλοςἑκατόγχειρ

-χειρος adj. Plut. = ἑκατόγχειροςἑκατόγχειρος

ἑκατόγ-χειρος
2
сторукий
ex. (βριάρεως Hom.)ἑκατογ-

ἑκᾰτογ-
в сложн. словах (перед γ, κ, χ) = ἑκατόνἑκατόζυγος

ἑκατό-ζῠγος
2
имеющий сто скамей (для гребцов)
ex. (νηῦς Hom.)Ἑκατόμβαιον

Ἑκᾰτόμβαιον
τό Гекатомбей (селение в Ахайе) Plut.Ἑκατομβαιών

Ἑκᾰτομβαιών
-ῶνος гекатомбеон (первый месяц атт. календаря, соотв. 2-ой половине июля и 1-ой половине августа) Arst., Plut.ἑκατόμβη

ἑκατόμ-βη
<βοῦς> гекатомба, т.е. жертвоприношение из «ста быков» Her., Plut.; перен. большое торжественное жертвоприношение Hom., Pind.ἑκατόμβοιον

ἑκατόμ-βοιον
τό
1) стоимость сотни быков
ex. (ἀλφάνειν τινί Hom.)
2) стоимость двух мин (приблиз. 200 атт. драхм Plut.)ἑκατόμβοιος

ἑκατόμ-βοιος
2
ценою в сто быков
ex. (θύσανοι ἑ. ἕκαστος Hom.)ἑκατόμπεδος

ἑκᾰτόμ-πεδος
v. l. ἑκατόμποδος 2
стофутовый
ex. (πυρή Hom.; κέλευθοι Pind.; νεώς Plut.)Ἑκατόμπεδος

Гекатомпед (часть Сиракуз) Plut.ἑκατόμποδος

2
v. l. = ἑκατόμπεδοςἑκατόμπολις

ἑκατόμ-πολις
2
имеющий сто (или множество) городов, стоградный
ex. (κρήτη Hom.)ἑκατόμπους

ἑκατόμ-πους
2, gen. ποδος стоногий
ex. αἱ ἑκατόμποδοι νηρῇδες Soph. — пятьдесят (или множество) Нереидἑκατομπτολίεθρος

ἑκατομ-πτολίεθρος
2
Eur. = ἑκατόμπολιςἑκατόμπυλος

ἑκατόμ-πῠλος
2
стовратный
ex. (θῆβαι Hom.)ἑκατομφόνια

ἑκατομ-φόνια
τά гекатомфонии (благодарственная жертва за сто убитых врагов) Plut.ἑκατομ-

перед β, π и φ = ἑκατον-ἑκατόν

ἑκᾰτόν
οἱ, αἱ, τά indecl. сто, сотня ex. (ἑ. καὴ εἴκοσι Hom., Theocr. или εἴκοσι καὴ ἑ. Thuc.); перен. (о неопределенном множестве)
ex. (ἑ. δὲ δούραθ΄ ἁμάξης Hes.)Ἑκατόννησοι

αἱ Гекатоннесы, «Сто островов» (группа мелких островов между Лесбосом и побережьем Эолиды) Her.ἑκατονταετηρίς

ἑκατοντα-ετηρίς
-ίδος столетие Plat.ἑκατονταέτης

ἑκατοντα-έτης
или ἑκατονταετής 2
столетний
ex. (βιοτά Pind.)ἑκατοντακάρανος

ἑκατοντα-κάρᾱνος
2
(κᾰ) Pind. = ἑκατογκέφαλοςἑκατοντάκλινος

ἑκατοντά-κλῑνος
2
вмещающий сто застольных лож
ex. (σκηνή Diod.)ἑκατοντάλαντος

ἑκατον-τάλαντος
3
весом или стоимостью в сто талантов
ex. φεύγειν γραφέν ἑκατοντάλαντον Arph. — вчинять иск об уплате ста талантовἑκατονταπλασίων

ἑκατοντα-πλᾰσίων
2, gen. ονος стократный, в сто раз больший
ex. (τινός Xen.)ἑκατοντάπυλος

ἑκατοντά-πῠλος
2
Anth. = ἑκατόμπυλοςἑκατοντάρχης

ἑκατοντ-άρχης
-ου
1) начальник сотни, т.е. отряда в сто человек Aesch., Her.
2) (у римлян) центурион Plut.ἑκατόνταρχος

Xen., Plut. = ἑκατοντάρχηςἑκατοντάς

-άδος число сто, сотня Her., Plat., Theocr., Luc., Anth.ἑκατοντάχειρ

ἑκατοντά-χειρ
-χειρος adj. Plut. = ἑκατόγχειροςἑκατοντόπυλος

ἑκατοντό-πῠλος
2
Anth. = ἑκατόμπυλοςἑκατοντόργυιος

ἑκατοντ-όργυιος
2
размером в сто оргий ex. (ὀργυιαί), стосаженный
ex. (ἀνδριάς Pind.)ἑκατοντορόγυιος

ἑκατοντ-ορόγυιος
2
Arph. = ἑκατοντόργυιοςἑκατοντούτης

ἑκατοντ-ούτης
2
Pind. = ἑκατονταέτηςἕκατος

ἕκᾰτος
3
<ἑκάς> далекоразящий (эпитет Аполлона и Артемиды) Hom., Her., Aesch.ἑκατοστή

(μερίς или μοῖρα)
1) сотая часть, т.е. однопроцентный налог (натурой)
ex. (τὰ τέλη καὴ αἱ ἑκατοσταί Arph.)
ἑ. τῇ πόλει Xen. — однопроцентный налог в пользу города
2) процент
ex. ἑκατοστέν εἰς τοὺς τόκους λογίζεσθαι Plut. — взимать 1% (в месяц) за ссудуἑκατόστομος

ἑκατό-στομος
2
досл. стоустый, перен. со ста устьями
ex. (ποταμοῦ ῥοαί Eur.)ἑκατοστός

3
1) сотый Her., Thuc.
2) стократный
ex. ἐπ΄ ἑκατοστὰ ἐκφέρειν Her. — давать урожай сам-сотἑκατοστύς

ἑκᾰτοστύς
-ύος
1) сотня
ex. (ἑκατοστύες τῶν ἁρμάτων Xen.)
2) (у римлян) центурия
ex. (δύναμις συλλελοχισμένη εἰς ἑκατοστύας Plut.)ἔκαυσα

aor. к καίωἐκβάζω

ἐκ-βάζω
(fut. ἐκβάξω) высказывать, объявлять Aesch.ἐκβαίνω

ἐκ-βαίνω
дор. ἐκβάω (fut. ἐκβήσομαι, aor. ἐξέβην, pf. ἐκβέβηκα)
1) выходить, высаживаться, сходить
ex. (νηός Hom. - in tmesi и ἐκ τῆς νεώς Thuc.; ἀπήνης Aesch.)
πετρης ἐ. Hom. — спуститься со скалы
2) выходить, уходить
ex. (ψυχέ ἐκβαίνουσα ἐκ τοῦ σώματος Plat.)
3) восходить, подниматься
ex. (πρὸς τὰ ὄρη и ἐπὴ τὸν λόφον Xen.)
4) исходить
ex. τίνος βοέ ἐξέβη νάπους ; Soph. — чей крик послышался из рощи?
5) доходить, достигать
ex. (ἐκ παίδων εἰς τὸ μερακιοῦσθαι Xen.)
εἰς τοῦτ΄ ἐκβέβηκα ἀλγηδόνος, ὥστε … Eur. — в своей скорби я дошла до того, что …
6) выходить за пределы, переступать
ex. (γαίας ὅρια Eur.)
ἐκβῆναι τέν ἑλικίαν τινός Plat. — выйти за пределы какого-л. возраста;
ἐ. τῆς εἰωθυίας διαίτης Plat. — отойти от привычного образа жизни;
ἐ. τὸ μέσον Arst. — превысить средний уровень;
ἐ. τῆς λεκτικῆς ἁρμονίας Arst. — отклониться от строя разговорной речи;
ἐπανελθεῖν, ὁπόθεν ἐξέβην, βούλομαι Dem. — я хочу вернуться к тому, от чего я (в своей речи) отклонился;
ἐξέβην ἄλλοσε Eur. — мои мысли были заняты другим
7) нарушать
ex. (τὸν ὅρκον, τὰ ἀρχαῖα νομοθετηθέντα Plat.)
8) идти, происходить
ex. ἢν τὰ οἰκότα ἐκ τοῦ πολέμου ἐκβαίνῃ Her. — если военные действия будут развиваться нормально;
ἐ. κατὰ νοῦν Plat. или κατὰ γνώμην Dem. — складываться согласно желанию;
τοιοῦτον ἐκβέβηκεν Soph. — вот что произошло;
τὰ ἐκβησόμενα (πρήγματα) Her., Arst. и τὰ μέλλοντα ἐ. Her. — предстоящие события;
τὰ ἐκβαίνοντα Dem., Polyb. — события, происшествия;
τὸ τελευταῖον ἐκβάν Dem. — конечный исход, результат
9) становиться, делаться
ex. (κάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηκε Eur.)
σοφοῖς ὁμιλῶν κἀυτὸς ἐκβήσῃ σοφός Men. — от общения с мудрыми и сам станешь мудрым
10) высаживать (на берег), выгружать
ex. (τι Hom.; εἰς γαῖάν τινα Eur.)ἐκβακχεύω

ἐκ-βακχεύω
(aor. ἐξεβάκχευσα; pf. pass. ἐκβεβάκχευμαι) приводить в вакхическое исступление ex. (τινά Eur., Plut.; ψυχήν Plat.); med.-pass. приходить в вакхическое исступление, неистовствовать Eur., Plat., Luc.ἐκβάλλω

ἐκ-βάλλω
(fut. ἐκβαλῶ, aor. 2 ἐξέβαλον, pf. ἐκβέβληκα)
1) выбрасывать
ex. (τινὰ ἰχθύσι Hom.; τινὰ ἐς τέν γῆν Her.)
2) прибивать, пригонять
ex. (τὰς ναῦς εἰς τέν γῆν Polyb.)
3) сбрасывать, опрокидывать
ex. (τινὰ δίφρου Hom.)
4) свергать
ex. (τινὰ ἕδρας и ἐκ τυραννίδος θρόνων Aesch.)
5) валить, срубать
ex. (δοῦρα πάντα Hom.)
6) выбивать, вышибать
ex. (βιὸν χειρός τινι Hom.)
7) выламывать, взламывать
ex. (πύλας Eur.; θύρας Polyb.)
8) изгонять
ex. (τινὰ ἐκ и ἔξω τῆς πόλεως Plat., Arst.; τὸν μῆδον ἐκ τῆς Ἑλλάδος Plut.)
9) прогонять
ex. (θυγατέρα Dem.; γυναῖκα Diod., Plut.)
10) прогонять шиканьем или свистом
ex. (τινὰ ἐκ τῶν θεάτρων Dem.)
11) отбрасывать, бросать
ex. (ξίφος Eur., Arph.; ὀϊστούς Xen.)
12) ронять
ex. ἐ. δάκρυα Hom. и ἐ. δάκρυ Eur. — проливать слезы
13) бросать, подкидывать
ex. (τέκνον Eur.)
14) бросать, покидать
ex. (τινά Soph.)
15) высказывать, произносить
ex. (ἅλιον ἔπος Hom. и ἔπος τόδε Aesch.; κόμπους κενούς Eur.; ῥῆμά τε καὴ λόγον Plat.; ἀπόκρισιν Polyb.)
16) отвергать, отрицать
ex. (τοὺς θεούς Arph.; πολλοὺς τῶν μύθων Plat.; τὸν νόμον Plut.)
17) опровергать
ex. (λόγους Plat., Polyb.; διαβούλιον Polyb.)
18) лишать
ex. (τινὰ πλούτου Eur.)
ἐκ τῆς φιλίας τινός ἐκβληθῆναι Xen. — лишиться чьей-л. дружбы
19) лишаться, терять
ex. (τὰς φρένας ὑφ΄ ἡδονῆς Soph.; ὀδόντας Arst.)
τὸν ἱδρῶτα καὴ φειδωλίαν ἐκβαλεῖν Arph. — лишиться всего, что накоплено потом и бережливостью
20) рождать, производить на свет
ex. (εὔκαρπον θηβαίων στάχυν Eur.)
21) преждевременно родить, выкинуть
ex. (αἱ κυοῦσαι γυναῖκες ἐξέβαλλον ἀνάπηρα Plut.)
22) выкапывать, рыть
ex. (πανταχοῦ φρέατα Plut.)
23) (о линиях) проводить, чертить
ex. (ἔστω ἐκβεβλημένη αβ Arst.)
24) уходить, удаляться
ex. (ἄλλην εἰς αἶαν Eur.)
25) выходить, вытекать
ex. ( ποταμὸς κατὰ μέσον ἐκβάλλει Plat.)
26) выходить из берегов
ex. ( θάλαττα κυμαίνουσα ἐκβάλλει Arst.)
27) med. выводить на сушу, высаживать, выгружать
ex. (ἵππους Her.)ἐκβαρβαρόω

ἐκ-βαρβᾰρόω
делать варварским ex. (πόλιν τινά Isocr., Plut.); pass. становиться варварским, дичать
ex. (σικελία ἐκβαρβαρωθεῖσα Plat.; διὰ τὸ ἐκβεβαρβαρῶσθαι ἔρημοι τόποι Polyb.; ἐκβαρβαρωθῆναι τοῖς περσικοῖς ἔθεσι Plut.)ἐκβαρβάρωσις

ἐκ-βαρβάρωσις
-εως одичание или переход во власть варваров Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика