Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 032

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 032
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 032) с русским переводом и комментариями.ἐμ-

приставка (перед губными β, μ, π, φ и ψ) = ἐν-ἐν

I.
эп.-поэт. тж. ἐνί (в анастрофе ἔνι), εἰν, εἰνί praep. cum dat.
1) (на вопрос «где?») в
ex. (ἐν δόμοις Aesch.; ἐν τῇ πόλει Plat.)
ἐνὴ κίρκης (sc. δόμοις) Hom. — во дворце Кирки;
ἐν αὑτοῦ (sc. δόμῳ) Arph. — у себя;
τὰ ἐν ποσὴν κακά Soph. — нынешние бедствия
2) (на вопрос «где?») на
ex. (καθίζειν ἐν θρόνοισιν, οὔρεος ἐν κορυφῇσι Hom.)
ἐν πέτροισι πέτρον ἐκτρίβων Soph. — посредством трения камня о камни
3) (на вопрос «куда?») в
ex. (πίπτειν ἐν κονίῃσι Hom.; ἐν τάφῳ θεῖναι Soph.; ἐν τῷ πειραιῷ καταφυγή Thuc.; ἐν σικελίᾳ πλοῦς Lys.) или на (ἐν δίφροισι ἀναβῆναι Hom.)
ἵκανον ἐν ποταμῷ Hom. — они пришли к реке;
ἐν δεσμῷ δῆσαι Hom. — заключить в оковы;
λαβεῖν ἐν χείρεσσι Hom. и ἐν χεροῖν Soph. — взять в руки или руками (ср. 13)
4) среди, между, у
ex. (ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις Thuc.)
ἐν τοῖς δένδροις ἑστάναι Xen. — стоять между деревьями;
ταῦτα νόμιμα ἦν ἐν μήδοις Xen. — таковы были обычаи (у) мидян;
ἐν τοῖς πρῶτοι τὸν σίδηρον κατέθεντο Thuc. — они первые из них сложили оружие
5) у (берегов), при
ex. (ἐν κύπρῳ ναυμαχέειν Her.; ἐν σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι Thuc.)
οἱ ἐν μαραθῶνι Thuc. — участники Марафонского сражения
6) из
ex. (ἐν ἐπιστολαῖς εἰδέναι τι Thuc.; πίνειν ἐν ποτηρίῳ Luc.)
7) в (отношении)
ex. ἐν πάντεσσι ἔργοισι δαήμων Hom. — искусный во всех делах;
θρασὺς ἔν τινι Soph. — смело выступающий против кого-л.;
διαφέρειν ἔν τινι Isocr. — отличаться в чем-л.
8) (об одежде, доспехах и т.д.) в, с
ex. (ἐν ἔντεσι Pind.; ἐν ὅπλοις Her., Xen. - ср. 12; ἐν τῇ ἐσθῆτι Her.)
ἐν μεγάλοις φορτίοις βαδίζειν Xen. — ходить тяжело нагруженным;
ἐν πώγωνι βαθεῖ Luc. — с густой бородой
9) в присутствии, перед
ex. λέγειν ἐν τῷ δήμῳ Xen. — говорить перед народом или в народном собрании;
ἐν δ΄ ὑμῖν ἐρέω Hom. — я расскажу вам
10) в, во время
ex. (ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ Hom.; ἐν τῇ ἑορτῇ Thuc.)
ἐν τούτῳ (sc. τῷ χρόνῳ) Her., Xen. — в (э)то время
11) в течение, в продолжение, на протяжении
ex. (ἐν ἔτεσι πεντήκοντα Thuc.; μεῖον ἢ ἐν μηνί Xen.)
12) (для выражения занятости чем-л.; в переводе обычно опускается)
ex. ἐν πτολέμῳ Hom. (будучи занят) войной или на войне;
ἐν ὅπλοις μάθησις Plat. — изучение боевого искусства (ср. 8);
οἱ ἐν τοῖς πράγμασι Thuc. — руководители государства;
οἱ ἐν τέλει Thuc. — должностные лица;
ἐν φιλοσοφία εἶναι Plat. — заниматься философией;
δέ κῦρος ἐν τούτοις ἦν Xen. — вот каковы были дела Кира;
οἱ δέ ἐν τούτοις τοῖς λόγοις ἦσαν Xen. — вот в чем состояла их беседа
13) посредством
ex. (ἐν ὀφθαλμοῖσι ὁρᾶσθαι или ἰδέσθαι Hom.; ἐν τῇ ἀκοῇ διαγιγνώσκειν Plat.)
ἐν ξέναισι χερσὴ κηδευθείς Soph. — погребенный чужими руками (ср. 3);
μάχη ἐν χερσί Thuc. — рукопашный бой;
ἐν λόγοις πείσειν τινά Soph. — убедить кого-л. словами;
ἐν δόλῳ Soph. — хитростью
14) во власти (в руках) у, в зависимости от
ex. (ἐν τῷ θεῷ τὸ τέλος ἦν, οὐκ ἐν ἐμοῖ Dem.)
δύναμις γὰρ ἐν ὑμῖν Hom. — ведь в вашей власти (сделать это);
ἐν ταῖς ναυσὴ γενέσθαι Thuc. — зависеть от флота
15) соответственно, согласно, по
ex. ἐν τοῖς νόμοις Isocr., Plat., Dem. — в соответствии с законами
16) (в нареч. выражениях, в переводе часто опускается)
ex. ἐνὴ πένθεϊ Hom. — в печали;
ἐν βραχεῖ Soph. — вкратце;
ἐν τάχει Soph. — быстро, поспешно;
ἐν ἀσφαλεῖ Eur. — в безопасности, надежно;
ἐν ἀργοῖς Soph. — праздно;
ἐν κενοῖς Soph. — впустую, напрасно;
ἐν δίκῃ Soph. — по справедливости;
ἐν παρέργῳ Soph. — в виде дополнения, мимоходом;
ἐν ὁμοίῳ κρίνειν Thuc. — считать безразличным;
ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν Xen. — жить в достатке;
ἐν ὀργῇ ἔχειν τινά Thuc. — негодовать на кого-л.;
ἐν αἰτίᾳ ἔχειν τινά Her. — винить кого-л.;
ἐν αἰτίᾳ εἶναι Xen. — быть обвиняемым;
ἐν ῥυθμῷ Xen. — мерно, в такт;
εἰ οἱ ἐν ἡδονῇ ἐστιν Her. — если ему угодно;
ἐν ἐπαίνῳ τιθέναι Arst. — вменять в похвалу
17) (для выражения принадлежности или вины)
ex. ἐν τοῖς δικασταῖς κοὐκ ἐμοὴ τόδ΄ ἐσφάλη Soph. — это была ошибка судей, а не моя
II.
эп.-поэт. тж. ἐνί adv.
1) внутри (чего-л.), там
ex. ἐν μὲν γὰρ λειμῶνες …, ἐν δ΄ ἄροσις λείη Hom. — имеются там и луга …, и легкие для обработки пашни;
ἐν δ΄ ἄλοχοι ἐπιστενάχουσιν Soph. — там стонут жены
2) внутрь, туда
ex. ἐν δὲ οἱ ἀσκὸν ἔθηκε οἴνοιο …, ἐν δὲ καὴ ἤϊα Hom. — она положила туда и мех с вином, и съестные припасы
3) в это время, между тем
ex. ἐν δ΄ ἐμεστώθη αἰθήρ Soph. — между тем воздух наполнился (ураганом)ἕν

n к εἶςἐνᾴδω

ἐν-ᾴδω
(в числе других) петь
ex. (ἐναρμόνια μέλη Arst.)ἐνῴδιον

τό v. l. = ἐνώτιονἐναβρύνομαι

ἐν-αβρύνομαι
красоваться, кичиться
ex. (ἐσθῆσι μαλακαῖς καὴ ᾄσμασιν Luc.)ἐναγής

ἐν-ᾰγής
2
<ἄγος>
1) отягощенный тяжелым преступлением, пораженный проклятием
ex. (τοὺς ἐναγέας ἐπιλέγειν τινάς Her.; ἐ. καὴ ἀλιτήριος τῆς θεοῦ Thuc.; ἐ. καὴ μιαρός Plut.)
ἐ. ἔστω τοῦ Ἀπόλλωνος καὴ τῆς Ἀρτέμιδος Aeschin. — да поразит его проклятие Аполлона и Артемиды
2) приносимый по обету
ex. (θεοῖς ἐναγέα τέλεα Aesch.)
3) связавший себя клятвой
ex. (φίλος Soph.)ἐναγίζω

ἐν-ᾰγίζω
(тж. ἐ. τι Plut.) совершать жертвоприношение (теням усопших)
ex. (τῷ μὲν ἀθανάτῳ θύειν, τῷ δ΄ ἥρωϊ ἐ. Her.; φθαρτοῖς καὴ ἥρωσιν ἐ., ἀλλὰ μέ θύειν ὡς θεοῖς Plut.; τινί Arst., Isae.)ἐναγικός

ἐν-ᾰγικός
3
пораженный проклятием, запятнанный преступлением
ex. (χρήματα Plut.)ἐνάγισμα

ἐν-άγισμα
-ατος τό Arph., Luc. = ἐναγισμόςἐναγισμός

ἐν-ᾰγισμός
жертвоприношение теням усопших, заупокойная жертва
ex. (τιμᾶν τεθνηκότα καὴ γεραίρειν ἐναγισμοῖς Plut.)ἐναγκαλίζομαι

ἐν-αγκᾰλίζομαι
1) med. (тж. ἐ. κόλποις Anth.) брать в свои объятья, носить на руках
ex. (τὰ τέκνα τινός Plut.)
2) pass. быть носимым на руках
ex. (ὑπό τινος Diod.)ἐναγκυλάω

ἐν-αγκῠλάω
прикреплять метательный ремень
ex. (ἀγκύλη) к дротику Xen.ἐναγκυλέω

ἐναγκῠλέω
Diod., med. Plut. = ἐναγκυλάωἐναγκυλίζω

ἐναγκῠλίζω
Polyb. = ἐναγκυλάωἔναγχος

ἔν-αγχος
adv. недавно Arph., Lys., Isocr., Plat., Arst.ἐνάγω

ἐν-άγω
1) вводить
ex. (τι Plat.)
2) приводить, убеждать, побуждать
ex. (τινά, τινὰ ποιεῖν τι и ὥστε ποιεῖν τι Her. и τινὰ εἴς τι Plut.)
ἐ. τινί Her. и τι Thuc., Plut. — побуждать к чему-л.ἐναγωνίζομαι

ἐν-αγωνίζομαι
(где-л. или с кем-л.) вести борьбу, бороться
ex. (τινι Her., Polyb.)
γῆ εὐμενής τινι ἐ. Thuc. и καλὸν τὸ πεδίον τινὴ ἐ. Plut. — территория, удобная кому-л. для сраженияἐναγώνιος

ἐν-ᾰγώνιος
2
1) покровительствующий состязаниям
ex. (Ἑρμῆς Pind., Aesch., Arph.)
2) участвующий в состязании
ex. (παῖς Pind.)
3) исполняемый на состязании
ex. (ὄρχησις Luc.)
4) надеваемый для состязаний
ex. (κόσμος Plut.)
5) одерживаемый на состязаниях
ex. (νίκαι Arst.)
6) военный, боевой
ex. (ἐνέργεια Diod.; ἐσθής, ἀλαλαγμός Plut.)
ἐναγώνιοι πυκνώσεις Polyb. — сомкнутые боевые порядки
7) воинственный, резкий
ex. (τοῦ σώματος κίνησις Diod.)ἐναγωνίως

ἐν-ᾰγωνίως
с большой силой
ex. (συντραγῳδεῖσθαί τινι Plut.)ἐναέριος

ἐν-ᾱέριος
2
1) живущий (высоко) в воздухе
ex. (ζῷα Plat.)
2) совершающийся на лету
ex. (μῖξις, sc. τῶν μυιῶν Luc.)ἐνάερος

ἐν-άερος
2
(ᾱ) цвета воздуха, воздушный
ex. (χρῶμα Plut.)ἐναθλέω

ἐν-αθλέω
упражняться
ex. (ταῖς τοξείαις и ἐν τοῖς γυμνασίοις Diod.; μαθήμασι Luc.; τοῖς πολέμοις Diod., Plut.; med. προνοίᾳ Anth.)ἐναιμήεις

ἐν-αιμήεις
-ήεσσα -ῆεν напитавшийся кровью или окровавленный
ex. (κέντρα μύωπος Anth.)ἔναιμος

ἔν-αιμος
2
1) наполненный кровью
ex. ( πλεύμων Arst.)
ἔ. καὴ σαρκώδης Her. — состоящий из плоти и крови
2) кровавый, кровоточащий
ex. (καταμήνια Arst.; θέρη σταχύων Plut.)
3) зоол. обладающий красной кровью, т.е. теплокровный
ex. (τὰ ἔναιμα - sc. ζῷα - ἢ ζῳοτοκεῖ ἢ ᾠοτοκεῖ Arst.)
4) окровавленный
ex. (λάφυρα Plut.)
5) кровяной, кроваво-красный
ex. (χρῶμα Plat.)ἐναίρω

эп. Batr. тж. ἐνναίρω (impf. ἤναιρον, aor. 2 ἤνᾰρον)
1) умерщвлять, убивать
ex. (τινά Hom., Soph.; ἀδελφαῖς χερσίν Aesch.; θῆρας Eur.; med. τινα Hom. и τινα χαλκῷ Hes.)
2) разрушать, губить
ex. (πόλις ἐναίρεται Soph.)
3) портить, уродовать
ex. (χρόα καλόν Hom.)ἐναίσιμον

ἐν-αίσῐμον
adv. во-время
ex. (ἐλθεῖν Hom.)ἐναίσιμος

ἐν-αίσῐμος
2
1) предвещающий, служащий предзнаменованием, вещий
ex. (ὄρνιθες Hom.)
ἐναίσιμα μυθήσασθαι Hom. — предсказывать, пророчествовать
2) благоприятный, сулящий успех, счастливый
ex. (σήματα Hom.)
3) достойный, порядочный
ex. (ἀνήρ Hom.)
4) надлежащий, подобающий, приличествующий
ex. (δῶρα Hom.; βίος Aesch.)
ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι Hom. — выполнить свой долг
5) роковой
ex. (δῆρις Plut.)ἐναισίμως

ἐν-αισίμως
1) справедливо, законно, заслуженно
ex. (αἰνεῖν Aesch.)
2) достойным образом, т.е. стойко
ex. (φέρειν, sc. τὸ κακόν Eur.)ἐναίσιος

2
Aesch., Soph. = ἐναίσιμος 3, 4ἐναιχμάζω

ἐν-αιχμάζω
(где-л.) сражаться Anth.ἐναιωρέομαι

ἐν-αιωρέομαι
(где-л.) носиться, блуждать
ex. (θαλάσσῃ πολὺν χρόνον Eur.)ἐνάκις

v. l. ἐννάκις, эп. εἰνάκις adv. девятикратно, девять раз Hom., Plat., Diod., Anth.ἐνακισχίλιοι

ἐνακισ-χίλιοι
ион. εἰνακισχίλιοι 3
(χῑ) девять тысяч Her., Plat.ἐνακόσιοι

ион. εἰνακόσιοι 3
девятьсот Thuc.ἐνακούω

ἐν-ᾰκούω
вслушиваться, прислушиваться
ex. (γόων Soph.)ἐνάλειμμα

ἐν-άλειμμα
-ατος τό мазь Arst.ἐναλείφω

ἐν-ᾰλείφω
1) намазывать, натирать, умащивать (med. τέν κόμην φαρμάκῳ τινί Plut.)
2) подкрашивать
ex. (ὀφθαλμοὴ ὀστρείῳ ἐναληλιμμένοι Plat.)
3) раскрашивать, расписывать
ex. (τοῖς χρώμασί τι Arst.)ἐναλήθως

ἐν-ᾰλήθως
вероятно, правдоподобно
ex. (πιθανῶς καὴ ἐ. Luc.)ἐναλίγκιος

ἐν-ᾰλίγκιος
2
подобный, похожий
ex. (τινι Hom. и τινί τι Hom., Hes., Pind.)ἐνάλιος

ἐν-άλιος
эп.-дор. εἰνάλιος 3 и 2
(ᾰ)
1) морской
ex. (κορῶναι Hom.; ἄκατος Pind.; πόροι Aesch.; θεός Soph., Eur.; νῆσοι, ζῷα Arst.)
εἰνάλιοι πόνοι Pind., Theocr. — труды рыбаков;
ἐ. λεώς Soph. — мореплаватели, моряки;
πόντου ἐναλία φύσις Soph. и τὸ τῶν ἐναλίων γένος Plut. = ἰχθύες
2) приморский
ex. (χθών Eur.; δίαιται Plut.)ἐναλλάγδην

Anth. = ἐναλλάξἐναλλαγή

ἐν-αλλᾰγή

1) поворот
ex. κατ΄ ἐναλλαγήν Plat. — обратно, наоборот
2) грам. перемещение, перестановка
ex. (ἐ. στοιχείων ὡς τὸ «ἀρχων» ὄνομα γίνεται «χάρων» Sext.)ἐναλλάξ

ἐν-αλλάξ
adv.
1) перемежаясь, чередуясь, попеременно
ex. (μεταμειβόμενοι Pind.; ἐ. συνιστάναι καὴ διαλύειν Arst.)
ἐ. πρήσσειν Her. — испытывать то удачи, то неудачи
2) обратно, наоборот
ex. (ὡς α πρὸς τὸν В, οὕτως Г πρὸς τὸν δ, καὴ ἐ. Arst.)
τὸ ἀνάλογον ἐ. Arst. — обратное отношение
3) крест-накрест
ex. (ἴσχειν τὼ πόδ΄ ἐ. Arph.)ἐνάλλαξις

ἐν-άλλαξις
-εως перекрещивание, скрещивание
ex. (τῶν φλεβῶν Arst.)ἐναλλάσσω

ἐν-αλλάσσω
атт. ἐναλλάττω
1) изменять
ex. (νῦν δ΄ ἐνήλλαξεν θεός Soph.)
τὰ φυτὰ ἐναλλάττονται τῇ διαφορᾷ τῶν τόπων Arst. — растения изменяются в зависимости от особенностей мест;
τὰς μεταβολὰς ἐνηλλαγέναι Polyb. — испытать изменения
2) заменять, сменять
ex. τί δ΄ ἐνήλλακται τῆς εὐμαρίας βάρος! Soph. — какая скорбь сменила (прежнее) благополучие!
3) обменивать
ex. ἐναλλάξαι φόνον θανάτῳ Eur. — заплатить (своей) смертью за убийство
4) заменять, подменивать
ex. (τὰ βιβλία μηδὲν διαφέροντα τῇ ὄψει Plut.)
5) pass. находиться в торговых связях, торговать
ex. (ἐναλλαγῆναί τινι Thuc.)
6) перекрещиваться
ex. (αἱ φλέβες ἐναλλάσσουσαι Arst.)ἐνάλλομαι

ἐν-άλλομαι
(fut. ἐναλοῦμαι, aor. 1 ἐνηλάμην)
1) устремляться, бросаться
ex. (πύλαις διπλαῖς Soph.; ἐναλλουμένους ἀνατρέπειν, sc. πολεμίους Xen.; κενταυρικῶς Arph.; τοῖς πολεμίοις Plut.)
2) обрушиваться
ex. (ἐς τὸ κρᾶτά τινος Soph.)
ἐ. εἰς τέν γαστέρα (sc. τινί) погов. Plut. — брать кого-л. измором
3) скакать, прыгать
ex. (ἐ., σκιρτᾶν Arph.; εἰς ζέον ὕδωρ Plut.)
4) (тж. ἐ. ποδοῖν τινι Aesch.) досл. попирать, топтать, перен. обижать, оскорблять
ex. (ἐ. καὴ ὑβρίζειν Dem.; τῷ περὴ θεῶν λόγῳ Plut.)ἔναλλος

ἔν-αλλος
2
замененный, обратный, перевернутый
ex. πάντα ἔναλλα γένοντο Theocr., Anth. — все стало вверх дномἐνάλλως

ἐν-άλλως
обратно, наоборот Plut.ἔναλος

ἔνᾰλος
2
HH., Eur., Plut., Sext. = ἐνάλιοςἜναλος

Энал (миф. основатель поселений на о-ве Лесбос) Plut.ἐναμβλύνω

ἐν-αμβλύνω
досл. притуплять, перен. расхолаживать
ex. (τινά Plut.)ἐναμέλγω

ἐν-ᾰμέλγω
(во что-л) доить (sc. γαυλοῖς Hom.)ἐνάμιλλος

ἐν-άμιλλος
2
(ᾰ) досл. вступающий или вступивший в соревнование, перен. успешно соперничающий, не уступающий
ex. (τινί τι Plat., Isocr., τινι εἴς τι Plat. и τινι πρός τι Plat., Arst.)
δεινῶν ὄντων, ὧν ἠκούσατε, τὰ λοιπὰ ἐνάμιλλα τούτοις Dem. — если то, что вы услышали, ужасно, то (и) остальное этому подстатьἐναμίλλως

ἐν-ᾰμίλλως
наравне
ex. ἐ. τοῖς μάλιστα εὐτυχηκόσιν Isocr. — не уступая наиболее одареннымἔναμμα

ἔν-αμμα
-ατος τό <ἐνάπτο I>
1) петля
ex. (τῆς ἀγκύλης Plut.)
2) повязка
ex. τὸ ἔ. τῆς νεβρίδος Diod. — плащ из оленьей шкурыἐναμμένος

Her. part. pf. pass. к ἐνάπτω Iἔναντα

ἔν-αντα
I.
adv. (на)против
ex. (στάθεν Pind.; ἐλθεῖν Eur.)
ἐ. προσβλέπειν τινά Soph. — видеть кого-л. перед собой
II.
praep. cum gen. (на)против, лицом к лицу
ex. (ἔ. τινος ἵστασθαι Hom.)ἔναντι

ἔν-αντι
praep. cum gen. в присутствии, перед (лицом)
ex. (ἔ. τοῦ θεοῦ NT.)ἐναντία

ἐν-αντία
I.
praep. cum dat.
1) (на)против
ex. (στρατοπεδεύεσθαί τινι Her.)
2) против
ex. πολεμεῖν ἐ. τινί Thuc. — воевать с кем-л.
II.
τά = ἐναντίον Iἐναντίβιον

ἐναντί-βιον
adv. противоборствуя, оказывая сопротивление, против, лицом к лицу
ex. (μεῖναι, πολεμίζειν τινός Hom.)ἐναντιοδρομία

ἐναντιο-δρομία
встречный бег Heracl.ἐναντιολογέω

ἐναντιο-λογέω
противоречить, прекословить
ex. (τινι Plat.)ἐναντιολογία

ἐναντιο-λογία
противоречие
ex. (Plat., Arst.; Plut. - v. l. ἀντιλογία)ἐναντίον

ἐν-αντίον
I.
τό, in crasi τοὐναντίον, тж. pl. ἐναντία τά, in crasi τἀναντία (тж. κατὰ τἀναντία Plat. и ἐκ τῶν ἐναντίων Polyb.)
1) напротив, наоборот Soph., Thuc., Xen., Plat.
ex. πᾶν τοὐναντίον Plat. и πάντα τἀναντία Xen. — как раз наоборот, совсем напротив;
τὰ ἔναντία τούτων Her., Thuc. и τἀναντία τούτοις Plat. — в противоположность этому;
τοὐναντίον δρῶν ἢ προσῆκ΄ αὐτῷ ποιεῖν Arph. — поступая не так, как ему следует, а как раз наоборот
2) в лицо, лицом к лицу
ex. (προσβλέπειν τινά Eur.)
τὸν ἐναντίον ὧδε κάλεσσον Hom. — позови его сюда;
ἐ. παντὸς τοῦ λαοῦ NT. — перед лицом всего народа
II.

1) praep. cum gen.
(1) в лицо
ex. (βλέπειν ἐ. τινός Eur.)
(2) навстречу
ex. (ἰέναι Hom. и ἐλθεῖν ἐ. τινός Pind.)
(3) перед лицом, в присутствии
ex. (ἐ. ἁπάντων Thuc.; ἐ. τῶνδε Soph.)
2) praep. cum gen. и cum dat. против
ex. (μάχεσθαι ἐ. τινός, νεικεῖν ἐ. ἀλλήλοισιν Hom.)
III.
τό
1) противоположность
ex. ( τῶν ἐναντίων ἐπιστήμη Arst.)
2) враждебная партия Xen.ἐναντιόομαι

ἐν-αντιόομαι
(pf. ἠναντιούμην, fut. ἐναντιώσομαι, aor. ἠναντιώθην, pf. ἠναντίωμαι и ἐνηντίωμαι; fut. med.-pass. ἐναντιωθήσομαι) противиться, противодействовать, сопротивляться
ex. (τινι Soph., Her., Thuc., Plat., πρός τι Plat., Polyb., Plut. и πρός τινα Plut.)
ἐ. τινί τινος Thuc. и τινί τι Thuc., Arph. — бороться с кем-л. из-за чего-л.;
ἐ. περί или ὑπέρ τινος Lys. — выступать в защиту чего-л.;
οὐκ ἐναντιώσομαι τὸ μέ οὐ γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρῄζετε Aesch. — я не против того, чтобы рассказать вам все, что вы хотите;
πνεῦμ΄ ἐναντιούμενον Soph. — встречный ветер;
τὰ πάντα ἠναντιοῦτο αὐτῷ Thuc. — все обстоятельства сложились против негоἐναντιοποιολογικός

ἐναντιο-ποιο-λογικός
3
запутывающий противника в противоречиях Plat.ἐναντιοπραγέω

ἐναντιο-πρᾱγέω
принадлежать к противной партии
ex. οἱ ἐναντιοπραγοῦντες Diod. — противникиἐναντίος

ἐν-αντίος
3
1) находящийся напротив, противоположный, противолежащий
ex. (ἀκταὴ ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν Hom.; μέρη τῆς πόλεως Arst.)
ἐ. ἧστο Hom. — он сидел напротив;
τὰ τυφλὰ τοῦ σώματος ἐναντία τάττειν τοῖς πολεμίοις Xen. — обращать тыл к врагу, т.е. бежать от врага;
πρόσωπα ἐναντία Plat. — лица, обращенные в противоположные стороны;
ἐξ ἐναντίας Thuc., Plat., ἐξ (ἐκ τοῦ) ἐναντίου Xen., Luc. и ἐκ τῶν ἐναντίων Polyb. — с противоположной стороны
2) направляющийся навстречу, встречный
ex. (δύο ἅμαξαι ἐναντίαι ἀλλήλαις Thuc.; ῥοή Plat.; κινήσεις Arst.)
οἱ ἐναντίη ἤλυθε Hom. — она вышла ему навстречу;
ἄνεμος ἐ. ἔπνει Xen. — дул встречный ветер;
τραύματα ἐναντία Plut. — раны спереди (в грудь или в лицо)
3) противоположный по смыслу, обратный
ex. (τινί и τινός Plat.)
καὴ σμικρὰ καὴ τἀναντία Soph. — и малое, и большое;
τέν ἐναντίαν (sc. ψῆφον) θέσθαι τινί перен. Plat. — высказать мнение, противоположное чьему-л.
4) вражеский, враждебный, неприятельский
ex. (στρατός Pind.; στρατόπεδον Plat.)
ἐναντίοι καὴ σύμμαχοι Xen. — противники и союзникиἐναντιότης

ἐν-αντιότης
-ητος противоположность, противоречие Plat., Arst.ἐναντιοτροπή

ἐναντιο-τροπή
изменение на обратное, переход в свою противоположность Heracl. ap. Diog.L.ἐναντίωμα

ἐν-αντίωμα
-ατος τό
1) противодействие, препятствие Thuc., Dem., Plut.
2) противоположность, противоречие Plat., Arst.ἐναντιωματικός

ἐν-αντιωματικός
3
грам. противительный
ex. (σύνδεσμοι - напр., ὅμως)ἐναντίως

ἐν-αντίως
противоположно, в обратную сторону, наоборот
ex. ἐ. ἱστὸν μεταχειρίζεσθαι Plat. — распускать сотканную (уже) ткань;
ἐ. ἔχειν πρός τι Dem. — препятствовать чему-л.;
τὰ ἐ. διαφέροντα Arst. — противоположностиἐναντίωσις

ἐν-αντίωσις
-εως
1) противодействие, сопротивление
ex. (τὸ κῦμα δι΄ ἐναντίωσιν ἐγίγνετο πνευμάτων Arst.)
2) противоречие
ex. (τοῦ λεχθέντος Plat.; λύειν τὰς ἀπορίας καὴ τὰς ἐναντιώσεις Arst.)
ἐ. τῶν ὑπό τινος λεχθέντων Thuc. чьё-л. — возражение
3) противоположность
ex. (θερμὸν καὴ ψυχρὸν καὴ αἱ ἄλλαι τῶν φυσικῶν ἐναντιώσεις Arst.)
4) разногласие, спор
ex. (ἐ. παλαιά Plat.)ἔναξα

aor. к νάσσωἐναξονίζομαι

ἐν-αξονίζομαι
вращаться вокруг своей оси
ex. (τροχοῦ δίκην Plut. - v. l. ἐνζωνίζομαι)ἐναπάρχομαι

ἐν-απάρχομαι
начинать Aesop.ἐναπειροκαλέω

ἐν-απειροκᾰλέω
(в чём-л.) быть необразованным, непросвещенным Sext.ἐναπεργάζομαι

ἐν-απεργάζομαι
(в чём-л.) производить, создавать
ex. (τινί τι Plat., Plut.)ἐναπερείδομαι

ἐν-απερείδομαι
1) противодействовать, оказывать сопротивление
ex. (τινι Plut.)
2) обрушивать, вымещать
ex. (τέν ὀργέν εἴς τινα Polyb.)ἐναπεσφραγισμένως

ἐν-απεσφραγισμένως
оставляя отпечатки Sext.ἐναπῆκα

ион. aor. к ἐναφίημιἐναπῆπτε

ион. (v. l. ἐναπῆκε) 3 л. sing. impf. к ἐναφάπτωἐναπίημι

ἐν-απίημι
ион. = ἐναφίημιἐναπογεννάω

ἐν-απογεννάω
удовлетворять свою похоть
ex. (οἷς ἔτυχε σώμασιν ἐναπογεννήσαντες Plut.)ἐναπογράφομαι

ἐν-απογράφομαι
вписывать, вносить
ex. (εἴς τι Plut.)ἐναποδείκνυμαι

ἐν-αποδείκνῠμαι
1) выдаваться, выделяться, отличаться
ex. (ἐν τοῖς Ἕλλησι Her.)
2) выказывать, проявлять
ex. (τέν εὔνοιαν εἴς τινα Polyb.)ἐναπόδεικτος

ἐν-απόδεικτος
2
ясно выраженный
ex. (Arst. - v. l. к ἀναπόδεικτος)ἐναπόθεσις

ἐν-απόθεσις
-εως вкладывание, откладывание
ex. (ἐ. καταλήψεων καὴ ἀθροισμός Sext.)ἐναποθνῄκω

ἐν-αποθνῄκω
(где-л., среди чего-л. или от чего-л.) умирать (sc. ἐν τῷ τεμένῳ Her.; ἐν τῇ νήσῳ Thuc.; ἐν καλλίστοις ἔργοις Polyb., τοῖς τραύμασι Plut.)ἐναποθραύω

ἐν-αποθραύω
(в чём-л.) ломать, отламывать
ex. (ὀϊστὸν τραύματι Plut.)ἐναπόκειμαι

ἐν-απόκειμαι
внутри лежать, находиться, быть сокрытым
ex. (τοῖς τόποις Plut.)ἐναποκινδυνεύω

ἐν-αποκινδυνεύω
подвергать опасности, рисковать
ex. (ἑπτακισχιλίοις πολίταις Plut.)ἐναποκλάω

ἐν-αποκλάω
ломать, переламывать
ex. (δοράτια ἐναποκέκλαστο, sc. ἐν τοῖς πίλοις Thuc.)ἐναποκυβέω

ἐν-αποκυβέω
досл. (в игре в кости) делать ставку, перен. рисковать
ex. (ταῖς ψυχαῖς τινων Diod.)ἐναπολαμβάνω

ἐν-απολαμβάνω
заключать, помещать
ex. (εἰς τὸ μέσον Plat.; μῦς ἐναποληφθεῖσα ἐν ἀγγείῳ Arst.)
ἐναποληφθῆναι τῇ πάσῃ δίνῃ Diod. — быть вовлеченным в общий круговоротἐναπολαύω

ἐν-απολαύω
пользоваться
ex. (τινός Plut.)ἐναπολείπω

ἐν-απολείπω
(в чём-л.) оставлять
ex. (τι ἔν τινι Plut.; τὸ ἐναπολειφθὲν ὕδωρ Arst.)ἐναπόλειψις

ἐν-απόλειψις
-εως задержка
ex. (πνευμάτων ἐναπολείψεις Plut.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика