Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 083

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 083
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 083) с русским переводом и комментариями.εὐδιήγητος

εὐ-διήγητος
2
легко излагаемый
ex. οὐκ εὐδιήγητά ἐστιν Isocr. — это с трудом поддается описаниюεὐδικία

εὐ-δῐκία
правосудие, справедливый суд Plut.
ex. εὐδικίας ἀνέχειν Hom. — творить правосудиеεὐδίνητος

εὐ-δίνητος
2
(ῑ) легко вращаемый
ex. (τρύπανα Anth.)εὐδίοδος

εὐ-δίοδος
2
удобопроходимый, легко проницаемый (sc. ἕξις τῆς σαρκός Arst.)εὐδίοπτον

τό прозрачность
ex. (τῆς θαλάττης Arst.)εὐδίοπτος

εὐ-δίοπτος
2
прозрачный
ex. (ἀήρ Arst.)εὐδιόριστος

εὐ-διόριστος
2
легко определимый Arst.εὔδιος

εὔ-διος
2
1) спокойный, тихий
ex. (λιμήν Diod., Luc.; πρὸς πλόον Theocr.)
2) теплый, мягкий
ex. (ἄνεμος Xen.)
3) спокойный, ясный, веселый (sc. ἀνήρ Anth.)εὔδματος

εὔδμᾱτος
дор. Pind. = εὔδμητοςεὔδμητος

εὔ-δμητος
эп. ἐΰδμητος, дор. εὔδμᾱτος 2
хорошо построенный, красиво сооруженный
ex. (βωμός, πόλις, τοῖχος Hom.; πύργος Hom., Hes.; κολώνα Pind.)εὐδοκέω

εὐ-δοκέω
(impf. ηὐδόκουν и εὐδόκουν, aor. ηὐδόκησα и εὐδόκησα)
1) удовлетворяться, быть довольным
ex. (τινι Polyb. и ἔν τινι NT., med. τινι и ἐπί τινι Polyb.)
2) одобрительно относиться, соглашаться
ex. (ποιεῖν τι Polyb., NT.)
εὐδοκήσας τῇ συνθήκῃ Diod. — приняв это условие
3) быть по душе, нравиться
ex. (τινι Polyb.)
4) благоволить
ex. (εἴς τινα NT.)εὐδόκησις

εὐ-δόκησις
-εως одобрение, согласие Polyb., Diod.εὐδοκητός

3
одобряемый, приятный, желанный
ex. (ἡδονή Diog.L.)εὐδοκία

εὐ-δοκία
благоволение
ex. (ἐν ἀνθρώποις NT.)εὐδοκιμέω

εὐ-δοκῐμέω
1) пользоваться добрым именем, иметь хорошую славу, быть в почете
ex. εὐ. τινι Xen., ἔν τινι Her., Thuc., Xen., Plut., ἐπί τινι Xen., Plut., ἐπί τινος Dem., περί τι Plat., Plut., ἔκ τινος Plut., κατά τι Arst., Plut. и ἀπο τινος Anth. — славиться чем-л., быть уважаемым за что-л.;
εὐ. ἐν τῇ πρὸς μεγαρέας γενομένῃ στρατηγίῃ Her. — прославиться в войне против мегарцев;
εὐ. ἐπὴ σοφίᾳ ἐν πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν Plat. — славиться (своею) мудростью у всех эллинов;
εὐ. παρὰ Ξέρξῃ Her. — снискать себе уважение Ксеркса
2) (о вещах) высоко цениться, славиться
ex. (οἱ εὐδοκιμοῦντες τῶν νόμων Arst.)εὐδοκίμησις

εὐ-δοκίμησις
-εως доброе имя, слава, уважение, почет Plat., Luc.εὐδοκιμία

Plat. = εὐδοκίμησιςεὐδόκιμος

εὐ-δόκῐμος
2
пользующийся доброй славой, славный, окруженный почетом или уважением
ex. (στρατιά Aesch.; γυνή Plut.; εἴς или πρός τι Plat., ἐπί или ἔν τινι и περι τι Plut.)
εὐδόκιμον θανάτου μέρος Eur. — доблестная смертьεὐδοκουμένως

<part. praes. med. к εὐδοκέω> с одобрения
ex. (εὐ. τινὴ διεξάξειν τι Polyb.)εὐδοξέω

εὐ-δοξέω
Eur., Xen., Dem. = εὐδοκιμέωεὐδοξία


1) доброе имя, слава, почет, уважение Pind., Arst., Isocr., pl. Dem.
2) высокие качества, доблесть Pind.
3) одобрение, похвала
ex. (τοῦ πλήθους Plat.)
4) филос. правильное суждение, здравый смысл
ex. (εὐδοξίᾳ τὰς πόλεις ὀρθοῦν Plat.)εὔδοξος

εὔ-δοξος
2
1) пользующийся хорошей славой, окруженный почетом или уважением, славный
ex. (νίκα, ἄνδρες Pind.; γῆρας Eur.; πόλις Thuc.)
2) замечательный, превосходный, отличный
ex. (φρήν Aesch.; νέες Her.; δύναμις λόγων Arst.)εὔδοξος

Эвдокс
1) родом из Книдоса, сын Эсхина, врач, математик и астроном, ученик Архита и Платона, IV в. до н.э. Arst., Plut.
2) родом из Сицилии, сын Агафокла, один из представителей новоатт. комедии
3) родом из Кизика, географ и мореплаватель, сопровождавший Птолемея Эвергета в Индию, II в. до н.э. Polyb.εὐδόξως

εὐ-δόξως
замечательно, прекрасно
ex. (ἀποκρίνεσθαι Plat.)εὐδρακής

εὐ-δρᾰκής
2
досл. зоркий, перен. чуткий
ex. (πάντων ἐν νόσῳ εὐ. ὕπνος Soph.)εὐδρομέω

εὐ-δρομέω
1) быстро бегать
ex. (ἀθλητές εὐδρομῶν Plut.)
2) перен. двигаться, развиваться
ex. (κατὰ τέν τοιαύτην νόησιν Sext.)
λόγος σου κατ΄ ὀρθὸν εὐδρομεῖ Men. — речь твоя льется плавноεὐδρομίας

εὐ-δρομίας
рыба эвдромий, предполож. = ἔλλοψ II Eratosthenes ap. Plut.εὔδρομος

εὔ-δρομος
2
1) быстро бегающий, проворный
ex. (κλωστήρ Anth.; σῶμα Plut.)
2) имеющий хорошие ристалища
ex. (πόλις Anth.)εὔδροσος

εὔ-δροσος
2
1) изобилующий водой, многоводный
ex. (παγαί Eur.)
2) хорошо орошаемый
ex. (τόποι Arph.)εὐδυσώπητος

εὐ-δῠσώπητος
2
легко робеющий, крайне застенчивый Plut.εὕδω

(impf. ηὗδον и εὗδον, 3 л. sing. эп. impf. iter. εὕδεσκε, эп. inf. εὑδέμεναι)
1) спать, покоиться
ex. (εἶδε ὄψιν εὕδων Her.; τέν ὅλην νύκτα Plat.)
εὖδον παννύχιοι Hom. — они спали всю ночь;
εὕδων ὕπνῳ Soph. — погруженный в сон;
εὕδειν ὕπνον γλυκύ Hom. или εὐδαίμονα Eur. — покоиться безмятежным сном
2) перен. дремать, успокаиваться, утихать
ex. (εὕδοντα πόλεμον ἐπεγείρειν Dem.)
ὄφρ΄ εὕδῃσι μένος ἀνέμων Hom. — пока дремлют буйные ветры;
οὔπω κακὸν τόδ΄ εὕδει Eur. — еще не утихло это горе;
ἐᾶν τινα εὕ. Plat. — оставить кого-л. в покое
3) (о мертвых) спать непробудным сном
ex. (εὕδων νέκυς Soph.)εὔεδρος

εὔ-εδρος
2
1) восседающий на прекрасном троне
ex. (μάκαρες Aesch.)
2) снабженный прекрасными скамьями
ex. (Ἀργώ Theocr.)
3) с удобным для сидения хребтом
ex. (ἵππος Xen.)εὐέθειρος

εὐ-έθειρος
2
прекраснокудрый Anacr.εὐειδές

εὐ-ειδές
τό миловидность
ex. (τὸ εὐ. οἱ κρῆτες εὐπρόσωπον καλοῦσιν Arst.)εὐειδής

εὐ-ειδής
2
миловидный, красивый, прекрасный
ex. (γυνή Hom.; ἄλοχος Pind.; ἀνήρ Aesch., Her., Xen., Plat.; παῖς Her., Plut.)
χρωτὸς εὐ. φύσις Eur. — прекрасная наружностьεὔειλος

εὔ-ειλος
2
нагретый солнцем, жаркий
ex. (αἰθέρος πνοαί Eur. - v. l. εὐήλιοι; χωρία Arst.)εὐειματέω

εὐ-ειμᾰτέω
быть хорошо одетым
ex. εὐειματοῦσα ἕξις τοῦ σώματος Arst. — умение хорошо одеватьсяεὐείμων

εὐ-είμων
2, gen. ονος adj. красиво одетый
ex. (γυνή Aesch.)εὔειρος

εὔ-ειρος
2
покрытый красивой шерстью, прекраснорунный
ex. (οἶες Anth.)εὐεκτέω

быть здоровым, крепким
ex. (ὅταν ἢ ζῷον ἢ δένδρον εὐεκτῇ Plut.)εὐέκτης

εὐ-έκτης
2
Polyb., Diog.L. = εὐεκτικός 1εὐεκτικός

εὐ-εκτικός
3
1) здоровый, крепкий
ex. (σώματα Plat., Plut.; σάρξ Arst.)
2) делающий здоровым, придающий, крепость
ex. (εὐεκτικὸν τὸ ποιητικὸν εὐεξίας Arst.)εὐέκφορος

εὐ-έκφορος
adj. f легко рожающая
ex. (γυναῖκες Arst.)εὐέλεγκτος

εὐ-έλεγκτος
2
1) легко опровергаемый Arst.
ex. εὐ. τοῦτο ποιῶν Plat. — того, кто это утверждает, было бы легко опровергнуть
2) легко доказуемый
ex. (ταῦτα καὴ ἀληθῆ ἐστι καὴ εὐέλεγκτα Plat.)εὐέλθων

-οντος Эвельтонт (царь Саламина на Кипре) Her.εὔελπι

τό твердая надежда, уверенность Plut.εὐελπίδης

εὐ-ελπίδης
-ου Эвельпид, «Человек доброй надежды» (одно из действующих лиц комедии Аристофана «Птицы»)εὔελπις

εὔ-ελπις
-ι, gen. ιδος (acc. ιν)
1) питающий большую или радостную надежду, твердо надеющийся, тж. самоуверенный
ex. (ἐπί τινι Thuc., περί τινος Plat., πρός τι Plat., Luc. и τινος Diod.)
εὔ. ὁμόσε χωρῆσαι τοῖς ἐναντίοις Thuc. — уверенно атаковать противников;
ἐπὴ τοῖς δεινοῖς εὔ. Thuc. — не теряющий надежды (и) в тяжелых обстоятельствах;
εὔ. εἶναι πρὸς τὸν θάνατον Plat., Luc. — не бояться смерти;
εὔ. εἰμι Aesch., Plat., Plut. — я полон уверенности;
εὐέλπιδες ὄντες σωθήσεσθαι Thuc. — твердо уповая на спасение
2) внушающий надежду или уверенность, надежный
ex. (βέβαιος καὴ εὔ. Thuc.)
θροῦς εὔ. Polyb. — обнадеживающий слухεὐελπιστία

εὐ-ελπιστία
твердая надежда, уверенность Polyb.εὐέμβολος

εὐ-έμβολος
2
легко оккупируемый, т.е. плохо защищенный
ex. (χώρα Arst.)εὐεμπτωσία

εὐ-εμπτωσία
склонность к заболеванию, предрасположенность к болезни
ex. (αἱ ἐπὴ τοῦ σώματος εὐεμπτω σίαι Diog.L.)εὐένδοτος

εὐ-ένδοτος
2
податливый, склонный
ex. (πρός τι Sext.)εὐεξάλειπτος

εὐ-εξάλειπτος
2
легко стирающийся
ex. (ὄνομα Xen.)εὐεξαπάτητος

εὐ-εξᾰπάτητος
2
легко поддающийся обману, без труда вводимый в заблуждение
ex. (ὑπὸ τῶν ἀδίκων Plat.; εὐεξαπατητότεροι οἱ ἀγαθοί Arst.)εὐεξέλεγκτος

εὐ-εξέλεγκτος
2
легко доказуемый
ex. (λίαν εὐήθης τε χαὴ εὐ. Plat.)εὐεξέταστος

εὐ-εξέταστος
2
легко поддающийся проверке, без труда обнаруживаемый Arst.εὐεξία

εὐ-εξία
хорошее состояние, сила, крепость, здоровье
ex. (τῶν σωμάτων Plat.; τῆς ψυχῆς Plat.; εὐ. καὴ καχεξία Plat., Arst.; εὐ. τῆς πολιτείας Xen. или πολιτική Arst.)
φιονῆς εὐ. Plut. — зычный голос;
εὐ. ἐν τοῖς πολεμικοῖς Polyb. — боеспособностьεὐέξοδος

εὐ-έξοδος
2
1) имеющий удобный выход
ex. (πόλις Arst.)
ἔστι δ΄ οὐκ εὐέξοδον Aesch. — нет выхода (из царства теней)
2) легко находящий выход, быстро вытекающий
ex. (ὕδωρ Arst.)εὐεπάγωγος

εὐ-επάγωγος
2
легко приводимый
ex. (πρός τι Polyb.)εὐεπακολούθητος

εὐ-επᾰκολούθητος
2
легко прослеживаемый
ex. (τὸ συλλελογισμένον Arst.)εὐέπεια

εὐ-έπεια

1) красота речи, красноречие Plat., Plut.
ex. εὐέπειαι λόγων Plat. — красивые словосплетения, словесные красоты
2) ласковая речь, доброжелательные слова
ex. ἄξιος εἶ τῆς εὐεπείας οὕνεκα Soph. — ты достоин (этого) за эти ласковые словаεὐεπήβολος

εὐ-επήβολος
2
легко достигающий цели, искусный Sext.εὐεπής

εὐ-επής
2
1) сладкоречивый, хорошо говорящий
ex. (φωνή Xen.)
2) хорошо сказанный, изящный
ex. (λόγος Her.)
3) (о Геликоне) делающий красноречивым, вдохновляющий
ex. (ὕδωρ Anth.)εὐεπία

Anth. = εὐέπειαεὐεπίβατος

εὐ-επίβᾰτος
2
легко доступный
ex. (τὸ τῆς ψυχῆς εὐεπίβατον Luc.)εὐεπίβολος

εὐ-επίβολος
v. l. = εὐεπήβολοςεὐεπιβούλευτος

εὐ-επιβούλευτος
2
открытый для покушений, доступный нападению
ex. (ἀριστερὰ χείρ Xen.)εὐεπίη

ион. Anth. = εὐέπειαεὐεπίθετος

εὐ-επίθετος
2
удобный для нападения, уязвимый
ex. (τοῖς πολεμίοις Xen.; τὸποι Polyb.)
εὐ. πρὸς τὰς τῶν πολλῶν δόξας Plat. — вызывающий возражения большинстваεὐεπιλόγιστος

εὐ-επιλόγιστος
2
легко выводимый, без труда доказуемый Sext.εὐεπίτακτος

εὐ-επίτακτος
2
послушный, податливый (sc. γυνή Anth.)εὐεπιφορία

εὐ-επιφορία
повышенная склонность Sext.εὐεπιχείρητος

εὐ-επιχείρητος
2
1) легко предпринимаемый, нетрудный
ex. (πρόβλημα Arst.)
2) деятельный, предприимчивый
ex. (νεανίσκος Diog.L.)εὐέργεια

благодеяние Anth.εὐεργεσία

ион. εὐεργεσίη
1) доброе дело
ex. (κακοεργίης εὐεργεσίη ἀμείνων Hom.)
2) благодеяние, услуга
ex. (εὐεργεσίαι καὴ χάριτες Plut.)
εὐεργεσίαν ποιεῖν Her., προσφέρειν Plat., προέσθαι Xen., καταθέσθαι Thuc. (ἔς и πρός τινα) — оказывать услугу
3) звание благодетеля
ex. (εὐεργεσίαν ψηφίζεσθαί τινι Dem.; ср. εὐεργέτης 2)εὐεργετέω

εὐ-εργετέω
(impf. εὐεργέτουν, aor. εὐεργέτησα, pf. εὐεργέτηκα; pass.: part. aor. εὐεργετηθείς, pf. εὐεργέτημαι)
1) хорошо поступать, делать добро
ex. εὐεργετῶν αὐτὰ ἐκτησάμην Soph. — я и сам получил их (т.е. это оружие) за добрые свои дела
2) (тж. τέν εὐεργεσίαν εὐ. Plat.) совершать благодеяние, оказывать услугу ex. (τινα Aesch., Eur., Arph., Lys., Plut.); pass. (тж. εὐεργεσίαν εὐ. Plat.) быть благодетельствуемым, пользоваться услугами Xen., Plut.
ex. εὐεργετούμενος εἰς χρήματα Plat. — получающий денежную поддержкуεὐεργέτημα

-ατος τό благодеяние, услуга Xen., Isocr., Arst., Dem., Polyb.εὐεργέτης

εὐ-εργέτης
-ου
1) (тж. εὐ. ἀνήρ Pind.) оказывающий услуги или благодеяния
ex. (τινί Her., Eur. и τινός Eur., Plat., Arst.; ὑπερτιμᾶν τινα ὡς εὐεργέτην Soph.)
τίς ἂν γένοιτο τῆσδε γῆς εὐ. ; Eur., — кто (из вас) окажет услугу этой стране?
2) носящий звание «благодетеля» (с присвоением которого связывались определенные права и преимущества; ср. εὐεργεσία 3)
ex. (μέγιστος εὐ. παρ΄ ἐμοὴ ἀναγεγράψει Plat.)εὐεργέτης

Эвергет (прозвище Птолемеев III и VII Египетских Plut.; pl. εὐεργέται, ῶν почетное прозвище, данное аримаспам Киром за оказанную ими услугу Diod.)εὐεργετητικός

Arst. = εὐεργετικόςεὐεργετικόν

τό благотворительство Diod.εὐεργετικός

3
делающий добро, творящий добрые дела, оказывающий услуги
ex. εὐ. τινος Plat., Arst. — делающий добро кому-л.;
δόξα εὐ. Arst. — репутация творящего добро человека;
εὐ. πολλῶν καὴ μεγάλων Arst. — готовый оказывать большие и важные услугиεὐεργέτις

-ιδος (acc. ιν) благодетельница Eur., Plat., Diod., Luc., Plut.εὐεργής

εὐ-εργής
2
1) хорошо сделанный, искусно сработанный
ex. (δίφρος, λώπη, νηῦς Hom.; πηδάλιον Hes.)
2) хорошо обработанный
ex. (χρυσός Hom.)
3) (о делах) хороший, добрый
ex. χάρις εὐεργέων Hom. — благодарность за добрые делаεὐεργός

εὐ-εργός
2
1) поступающий хорошо, добродетельный (sc. γυνή Hom.)
2) годный, пригодный
ex. (πρός τι Arst.)
3) хорошо обработанный
ex. (τὸ λᾷον Theocr.)
4) удобный для обработки, легко поддающийся обработке
ex. (ὕελος Her.; ὕλη Arst.; ἔρια Luc.)εὐεργῶς

пригодно, полезно
ex. εὐ. ἔχειν πρός τι Arst. — годиться для чего-л.εὐέρκεια

εὐ-έρκεια
v. l. εὐερκία укрепленность, защищенность
ex. εὐέρκειαν ἔχειν Plat. — быть защищенным;
εὐερκείας τινὸς χάριν Plat. — для защиты чего-л.εὐερκής

εὐ-ερκής
2
1) хорошо огражденный, защищенный
ex. (αὐλή Hom.; ἄλσος Pind.)
2) тщательно огороженный
ex. (εὐ. τοῖς φρουροῖς ὑποδοχή Plat.)
3) хорошо укрепленный
ex. (πόλις Aesch., Plut.; χώρα πρὸς τοὺς πολεμίους Plat.; λόφος Plut.)εὐερκία

Plat. v. l. = εὐέρκειαεὐέρκτης

εὐ-έρκτης
Anth. = εὐεργέτηςεὐερκῶς

εὐ-ερκῶς
в хорошо укрепленном состоянии
ex. εὐ. χαρακοῦν τι Plut. — хорошо защитить что-л.εὐερνής

εὐ-ερνής
2
прекрасно растущий, пышно разросшийся или высокий
ex. (δάφνη Eur.)εὔερος

εὔ-ερος
2
1) Soph. = εὔειρος
2) богатый шерстью
ex. (πόλις Arph.)εὐεσπερίδες

-ῶν αἱ Эвеспериды (приморский город в Киренаике, ныне Benghazi) Her.εὐεσπερῖται

-ῶν οἱ жители города Эвеспериды Her., Thuc.εὐεστώ

εὐ-εστώ
-οῦς <εἰμί> благосостояние, благополучие, процветание Aesch., Diog.L.
ex. ἐν τῇ παρελθούσῃ εὐεστοῖ Her. — в пору былого благоденствияεὐετηρία

εὐ-ετηρία
счастливый год, благоденствие, процветание, изобилие, хороший урожай Xen., Plat., Arst., Plut.εὐετία

εὐ-ετία
Anth. = εὐετηρίαεὐεύρετος

εὐ-εύρετος
2
легко находимый, не требующий долгих розысков
ex. (χώρα Xen.)εὐέφοδος

εὐ-έφοδος
2
легко доступный, открытый для нападения
ex. (χωρία Xen.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика