Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 037

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 037
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 037) с русским переводом и комментариями.ἐνιαύσιος

3 и 2
1) годовалый, однолетний
ex. (σῦς Hom. и ὗς Arst.)
κατελείφθην ἐ. Dem. — одного года от роду я остался сиротой
2) длящийся год, годовалый
ex. (σπονδαί Thuc.; ὁδός Xen.; χρόνος Plat.; ἀρχαί Arst.)
ἐ. βεβώς Soph. — отправившись в путь год тому назад
3) ежегодный, годичный
ex. (ὁρτή Her.; πανηγύρεις Arst.)ἐνιαυτός


1) цикл времени, век
ex. ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν, τῷ … Hom. — в круговороте времен пришел год, когда …;
χρόνιοι ἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυτοί Arph. — длинные вереницы долгих лет;
μέτωνος или μέγας ἐ. Diod. — Метонов цикл, т.е. период в 19 лет
2) год
ex. ἐνιαυτόν, εἰς ἐνιαυτόν Hom. и κατ΄ ἐνιαυτόν Thuc., Arst. — в течение года;
τοῦ ἐνιαυτοῦ Xen., Plat. и ἑκάστου ἐνιαυτοῦ Xen. — каждый год;
μετὰ τὸν ἐνιαυτόν Thuc. — по истечении года;
ἐνιαυτὸν κατ΄ ἐνιαυτόν Diod. — из года в год;
πρὸ ἐνιαυτοῦ Plut. — год тому назад, за год до этого;
παρ΄ ἐνιαυτόν Diod. — чередуясь каждый год;
δι΄ ἐνιαυτοῦ πέμπτου Plat. — каждые пять лет;
αἱ κατ΄ ἐνιαυτὸν ὧραι Arst. — времена годаἐνιαύω

ἐν-ιαύω
досл. (где-л.) спать, перен. жить, обитать
ex. (ἔνθα, ὕεσσιν Hom.)ἐνιαχῆ

ἐνιᾰχῆ
Her., Plut. = ἐνιαχοῦἐνιαχοῦ

ἐνιᾰ-χοῦ
adv.
1) в некоторых местах, кое-где Plut.
2) иногда, кое-когда Plat., Arst.ἐνιδεῖν

inf. aor. 2 к ἐνοράωἐνιδρόω

ἐν-ῑδρόω
досл. (в чём-л.) обливаться потом, перен. трудиться до пота Xen.ἐνιδρύω

ἐν-ιδρύω
(в чём-л.)
1) устанавливать, помещать
ex. (ἥλιον ἐν οὐρανῷ, τὸν λογισμὸν τῇ κεφαλῇ Plut.)
2) med. (прочно) утверждаться, селиться
ex. (πλατέεσσι πεδίοισι Theocr.)
3) med. воздвигать, сооружать
ex. (βωμοὺς καὴ τεμένεα θεοῖσι Her.; πόλιν Plut.; τείχεα θαλάσσῃ Anth.)ἑνίζω

филос. устанавливать единство, класть в основу мира единое начало
ex. (Ξενοφάνης πρῶτος τούτων ἑνίσας Arst.)ἐνίζω

ἐν-ίζω
1) восседать, сидеть
ex. (μουσεῖα καὴ θάκους Eur.)
2) иметь местопребывание, находиться
ex. (ἀπηνθηκότι καὴ σώματι καὴ ψυχῇ οὐκ ἐνίζει ἔρως Plat.)ἐνίημι

ἐν-ίημι
(fut. ἐνήσω, aor. ἐνῆκα - эп. ἐνέηκα) (куда-л.)
1) посылать
ex. (ἄλλην πέλειαν Hom.; ἄλλους ῥητορας Thuc.)
ἄλλους ὀτρύνοντες ἐνήσομεν Her. — мы убедим других идти (в бой)
2) вводить, вгонять
ex. (τὰ ὑποζύγια εἰς τὸν ποταμόν Polyb.)
3) спускать
ex. (πόντῳ, sc. νῆα Hom.)
4) опускать
ex. (τέν κλεψύδραν εἰς τὸ ὕδωρ Arst.)
5) впускать
ex. ἐνίησί τι τὰ φαλάγγια κατὰ τὸ δῆγμα Xen. — жаля, пауки впускают что-то;
ἐνιέντες ἀργύριον τιτρώσκοντες Plat. (о ростовщиках) причиняя раны своими денежными ссудами
6) вливать (sc. φάρμακον οἴνῳ Hom.; τάμισον δριμεῖαν Theocr.)
7) обрушивать, бросать
ex. (πῦρ νηυσίν Hom., ἐς τὰ ἱρά Her., τῇ πόλει Plut.)
ἐ. τὰς διαβολάς Polyb. — распространять клевету
8) насылать, внушать
ex. (μένος τινί Hom.; λύσσαν Eur.)
9) трубить
ex. σαλπίγγων ἐνιεμένων Diod. — когда затрубили трубы
10) ввергать, погружать
ex. (τινὰ πόνοις Hom.)
ἀγηνορίῃσιν ἐ. τινά Hom. — заставить кого-л. возгордиться
11) (sc. ἑαυτόν) устремляться, бросаться
ex. ἐνίει οὐδὲν φειδόμενος τῶν ἵππων Xen. — он помчался вперед, не жалея лошадей
12) ослаблять, убавлять
ex. (τὰ μὲν ἐ., τὰ δὲ ἐντείνειν Plut.)Ἐνιῆνες

οἱ Hom. = αἰνιᾶνεςἐνικάτθεο

Hes. 2 л. sing. imper. к ἐγκατατίθημιἐνικλάω

эп. = ἐγκλάωἔνικμος

ἔν-ικμος
2
влажный, мокрый
ex. (γῇ Arst.)ἑνικός

3
грам. единственный
ex. ἑνικαὴ καὴ πληθυντικαὴ ἐκφοραί Diog.L. — формы единственного и множественного числаἑνικῶς

грам. в единственном числеἔνιοι

3
(редко Arst. sing.) некоторые
ex. ἔ. μὲν …, ἔ. (или οἱ) δέ … Xen., Plat. — одни …;
— другие … ἔ. τινες Plat. некоторые люди;
ἔ. τῶν πολιτειῶν Arst. — некоторые государстваἐνίοτε

adv. иногда, порой
ex. ἐ. μὲν …, ἐ. δέ (или τότε δέ) Plat. и ἐ. μὲν …, ὅτε δέ Arst. — когда …когда, то …тоἐνιπά

дор. = ἐνιπήἘνιπεύς

-έως Энипей
1) река в Фессалии, южн. приток Пенея Hom., Her., Thuc.
2) река в Македонии, берущая начало на горе Олимп и впадающая в Термейский залив Polyb.ἐνιπή

ἐνῑπή
дор. ἐνιπά порицание, упрек Hom., Pind.ἐνιπλ-

эп. = ἐμπλ-ἐνιππάζομαι

ἐν-ιππάζομαι
Plut. = ἐνιππεύωἐνιππεύω

ἐν-ιππεύω
(где-л.) проезжать на лошадях
ex. ἐπιτηδεώτατον χωρίον ἐνιππεῦσαι Her. — чрезвычайно удобная для конницы равнинаἐνιπρήθω

эп. = ἐμπρήθωἐνίπτω

(эп. aor. 2 ἐνένισπον, ἐνένῑπον и ἠνίπᾰπον с ῑ)
1) порицать, бранить, упрекать
ex. (τινά Hom., Aesch.; τινὰ μύθῳ или χαλεποῖσιν ὀνείδεσιν Hom.)
2) возвещать или внушать
ex. (ἁδείας ἐλπίδας Pind.)ἐνισκίμπτω

эп. = ἐνσκίμπτωἐνισπεῖν

Aesch. inf. aor. 2 к ἐνίσπωἐνίσπω

(fut. ἐνισπήσω, aor. 2 ἔνισπον) Hom., Aesch., Eur. = ἐνέπωἐνίσσω

Hom. = ἐνίπτωἐνίστημι

ἐν-ίστημι
(fut. ἐνστήσω, aor. 1 ἐνέστησα; для неперех. - med., см. 6 - 12: aor. 2 ἐνέστην, pf. ἐνέστηκα и ἐνέσταα)
1) (где-л.) устанавливать, ставить
ex. (στήλας ἐς τὰς χώρας Her.; χρυσᾶ ἀγάλματα Plat.)
2) расставлять
ex. (ἱπποκόμους εἰς τοὺς ἱππέας Xen.)
3) ставить во главе, назначать начальником
ex. (τινὰ οἶον ἡνίοχον εἰς τέν ἀγέλην Plat.)
4) med. предпринимать, устраивать, начинать
ex. (πρᾶγμα Arph., Dem.; ὁδόν Plat.: ἀγῶνα Dem.; πόλεμον Polyb., Diod.; τέν περὴ Ἀκροκόρινθον πρᾶξιν Plut.; ποιεῖν τι Diod.)
5) med. выказывать, проявлять
ex. (ὀργέν καὴ μῖσος πρός τινα Polyb.)
6) med. становиться, aor. и pf. стоять, быть, находиться
ex. (ἄγαλμα ἐν τῷ νηῷ ἐνέστηκε Her.)
πύλαι ἐνεστέασι πέριξ τοῦ τείχεος ἑκατόν Her. — вокруг стены имеется сто ворот;
τραυμάτων ἐνεστώτων Plat. — при наличии, т.е. в случае нанесения ран
7) med. наступать, начинаться, aor. и pf. наступить, оказаться
ex. τοῦ ἐνεστῶτος μηνός Dem. — с наступлением месяца;
τὰ ἐνεστηκότα πράγματα Xen. или τὰ ἐνεστῶτα Polyb. — текущие дела;
τοιούτων ἐνεστεώτων πρηγμάτων Her. — при таком положении дел;
ἐνεστὼς или ἐνστὰς πόλεμος Aeschin., Dem., Arst., Polyb.; — вспыхнувшая, т.е. нынешняя война (ср. 9);
κατὰ τὸν ἐνεστῶτα καιρόν Arst. — в настоящий момент, пока что;
τὸ ἐνεστὸς νῦν Arst. — настоящее время, текущий момент;
περὴ οὗ νῦν λόγος ἐνέστηκε Arst. или πρὸς ἃ ἐνέστηκεν λόγος Plut. — то, о чем идет теперь речь
8) med. вступать, приступать
ex. (εἰς τέν ἀρχήν Her.)
λοχοις ἐνεστώς (v. l. ἐφεστώς) Eur. — вступив в ряды войск;
ἐνεστεῶτος βασιλῆος Her. — с воцарением (нового) царя
9) med. предстоять, надвигаться, т.е. угрожать
ex. ( πόλεμος ἐνστὰς τῇ πόλει Isocr. - ср. 7)
ἐνεστηκυιῶν αὐτοῖς τῶν δικῶν Dem. — так как, им предстоит судебный процесс
10) med. напирать, теснить
ex. (τοῖς πολεμίοις Polyb.)
τινὰ ἐνστησόμενον τῇ φυγῇ ἀποστέλλειν Plut. — посылать кого-л. для преследования бегущих
11) med. противодействовать, противиться, сопротивляться
ex. (τινί Thuc., Isocr., Dem., Polyb., Plut. и πρός τι Plut.)
αὐτὸν ἠμυνάμην ἐνστάς Lys. — я дал ему отпор
12) med. возражать
ex. (τινι и πρός τι Arst.)
τὰ τοιαῦτα ἐνιστάμενοι Arst. — те, кто выдвигает подобные возражения;
ἐὰν εἷς ἐνίστηται τῶν δημάρχων Polyb. — если один из народных трибунов (Рима) заявит протест;
οὐδεὴς ἐνέστη Plut. — никто не возразилἐνισχυρίζομαι

ἐν-ισχῡρίζομαι
досл. твердо опираться, перен. рассчитывать, уповать
ex. (τῷ δικαίῳ Dem.)ἐνισχύω

ἐν-ισχύω
черпать силу, укрепляться
ex. (ἐνισχύει ἐν ταῖς πόλεσι τὸ νόμιμα Arst.)
ἐ. ἧττον Arst. — ослабевать, слабеть;
ἐνίσχυσεν ὡς αὐτοὴ πρῶτοι τέν τῶν ἄστρων εὕρεσιν ἐποιήσαντο Diod. — укоренилось мнение, что они первые создали науку о звездахἐνίσχω

Her., Xen., Plut. = ἐνέχωἐνίσχω...

ἐνέχω, ἐνίσχω
(fut. ἐνέξω, aor. 2 ἐνέσχον; pass.: fut. ἐνέξομαι, aor. 1 ἐνεσχέθην, aor. 2 ἐνεσχόμην)
1) иметь в душе, питать, хранить в себе
ex. (χόλον τινί Her.)
2) pass. быть схваченным, находиться во власти (чьей-л. или чего-л.), быть подвергнутым или подверженным
ex. ἐ. ἐν τοῖς τῆς νεὼς σκεύεσι Plat. — запутаться в корабельных снастях;
ἐ. τοῖς σταυροῖς Xen. — зацепиться за колья;
ἐνσχεθεὴς δεσμῷ Plut. — связанный или скованный;
ἐ. τῇ πάγῃ Her. — попасться в капкан;
φιλοτιμίᾳ ἐνέχεται Eur. — он одержим честолюбием;
παθήμασι ἐ. Plut. — находиться во власти страстей;
ἐ. ἐν τῷ νόμῳ Plat. и τῷ νόμῳ Plut. — быть подвластным закону;
οὐ δικαίοις ἐ. λόγοις Aesch. — подвергаться несправедливым упрекам;
ταῖς αἰτίαις ἐ. Plat. — подвергаться обвинениям;
(ἐν) τοῖς ἐπιτιμίοις ἐ. Aeschin., Dem.; — подлежать наказаниям;
ἐ. ἐν ἀπορίῃσι Her. и ἐν ταῖς δυσχερείαις Arst. — оказаться в затруднительном положении;
ἐν ταύτῃ ἐνέσχετο Plat. — на этом он стал втупик;
τέν φωνέν ἐνισχόμενος Plut. — прерывающимся голосом;
τὰ ἐπιῤῥέοντα ἐνισχόμενά τινι Plut. — задержанное чем-л. течение вод;
ἐν τῷ ἄγει Her. и ἀρᾷ ἐ. Plat., Plut.; — быть преданным проклятию;
ἐν θωύματι μεγάλῳ ἐ. Her. — быть крайне удивленным;
δόγμασι Ὀρφικοῖς ἐ. Plut. — быть преданным орфическому учению
3) входить, проникать
ex. (εἰς τὸν κόλπον Xen.; κατὰ τὸ ἰνίον Plut.)
4) приступать (с требованиями), приставать
ex. (τινι NT.)ἐνίψω

fut. и conjct. к ἐνίπτωἐνλαξεύω

ἐν-λαξεύω
вырезывать на камне, высекать
ex. (οἱ ποσειδῶνος παῖδες ἐνλελάξευνται ἔν τινι Anth.)Ἔννα

Энна (город в центре Сицилии - ὀμφαλὸς σικελίας - на пути из Катаны в Акрагант) Arst., Plut.ἐννάετες

ἐννά-ετες
v. l. εἰνάετες adv. в течение девяти лет Hes.ἐνναετηρ

-ῆρος житель, обитатель
ex. (Ἑλλάδος Anth.)ἐνναετηρίς

ἐννα-ετηρίς
-ίδος девятилетие Plat., Plut.ἐνναέτηρος

ἐννα-έτηρος
2
девятилетний Hes.ἐνναέτης

см. ἐνναετής...ἐνναετής...

ἐνναέτης, ἐνναετής
I.
2

ex. (Theocr. - v. l. ἐκγενέτης) = ἐνναέτηρος
II.
-ου Anth. = ἐνναετήρἐνναίρω

Batr. = ἐναίρωἐνναίω

ἐν-ναίω
(только praes.) обитать, жить
ex. (ἐκεῖ χώρας Soph.; τοισίδε δόμοις Eur.)
ὁρᾶν τινα ἐνναίοντα κακοῖς Soph. — видеть кого-л. в бедеἐννακ-

v. l. = ἐνακ-ἐννάσσω

ἐν-νάσσω
набивать внутрь
ex. (Theocr. - in tmesi)ἐννατ-

v. l. = ἐνατ-ἐνναυμαχέω

ἐν-ναυμᾰχέω
(где-л.) сражаться на море Plut.{*}ἐνναυπηγέω

ἐν-ναυπηγέω
(где-л.) строить корабли
ex. (λέγονται τριήρεις ἐν κορίνθῳ ἐναυπηγηθῆναι Thuc. - v. l. к ναυπηγηθῆναι Thuc.)ἐννέα

ἐννέᾰ
эол. Theocr. ἔννεα οἱ, αἱ, τά indecl. девять Hom. etc.
ex. αἱ Ἐ. ὁδοί Her., Thuc. — Девять Путей (местность в области Амфиполя, во Фракии)Ἐννέα ὁδοί

αἱ см. ἐννέαἐννεάβοιος

ἐννεά-βοιος
2
стоящий девять быков Hom.ἐννεακαίδεκα

ἐννεα-καί-δεκα
οἱ, αἱ, τά indecl. девятнадцать Hom. etc.ἐννεακαιδεκαετηρίς

ἐννεακαιδεκα-ετηρίς
-ίδος период в девятнадцать лет Diod., Plut.ἐννεακαιδεκαέτης

ἐννεακαιδεκα-έτης
2
девятнадцатилетний Diod.ἐννεακαιδεκάμηνος

ἐννεακαιδεκά-μηνος
2
девятнадцатимесячный Anth.ἐννεακαιδεκαπλασίων

ἐννεακαιδεκα-πλᾰσίων
2, gen. ονος в девятнадцать раз больший, девятнадцатикратный Plut.ἐννεακαιδεκέτης

2
Anth. = ἐννεακαιδεκαέτηςἐννεακαιεικοσικαιεπτακοσιοπλασιάκις

ἐννεα-και-εικοσι-και-επτακοσιο-πλασιάκις
adv. семьсот двадцать девять раз Plat.ἐννεάκις

= ἐν(ν)άκιςἐννεακισχίλιοι

ἐννεακισ-χίλιοι
3
девять тысяч Diod.ἐννεάκλινος

ἐννεά-κλῑνος
2
вмещающий девять застольных лож
ex. (οἶκος Diod.)Ἐννεάκρουνος

Ἐννεά-κρουνος
Девять источников (название источника на горе Гиметт, вода которого текла в Афины по девяти каналам, до Писистрата назывался καλλιππόη) Her., Thuc.ἐννεάλινος

ἐννεά-λῐνος
2
свитый из девяти нитей
ex. (ἄρκυς Xen.)ἐννεάμηνος

ἐννεά-μηνος
2
девятимесячный Her., Arst.ἐννεάπηχυς

ἐννεά-πηχυς
2, gen. εος (размером) в девять пехиев (т.е. ок. 13 м Hom.)ἐννεάς

эп. Hes. εἰνάς -άδος число девять, девятка Theocr., Plut.
ex. αἱ Ἐννεάδες — Эннеады (сочинение Плотина в 6 книгах, по девять разделов в каждой)ἐννεάστεγος

ἐννεά-στεγος
2
девятиярусный
ex. (κατασκεύασμα Diod.)ἐννεασύλλαβος

ἐννεα-σύλλαβος
2
грам., стих. девятисложныйἐννεάφωνος

ἐννεά-φωνος
2
девятиголосый, т.е. девятиствольный
ex. (σύριγξ Theocr.)ἐννεάχιλοι

ἐννεά-χῑλοι
οἱ, αἱ, τά indecl. девять тысяч Hom.ἔννεκα

Theocr. = ἕνεκαἐννεκρόομαι

ἐν-νεκρόομαι
(в чём-л.) умирать
ex. (ταῖς γαλήναις ἐννεκρωθείς Plut.)ἐννενηκ-

v. l. = ἐνενηκ-ἐννενώκασι

ион. (= ἐννενοήκασι) 3 л. pl. ppf. к ἐννοέωἔννεον

эп. (= ἔνεον) impf. к νέω IIἐννεόργυιος

ἐννε-όργυιος
2
размером в девять оргий (т.е. ок. 16.5 м) Hom.ἐννεός

3
v. l. = ἐνεόςἐννεοσσεύω

ἐν-νεοσσεύω
атт. ἐννεοττεύω
1) тж. med. (где-л.) вить гнезда, выводить птенцов
ex. (ἐν τοῖς βαλαντίοις Arph.; ἐν τῇ πόλει Plat.; ὀρνέων πλῆθος ἐννεοττεύεται Diod.)
2) взращивать, воспитывать, лелеять
ex. (ἔρωτα παρά τινι Plat.)ἐννέπω

эп.-поэт. = ἐνέπωἐννέπω...

ἐνέπω, ἐννέπω
1) рассказывать, повествовать
ex. (μῦθον Hom.; τοὔνειρον Aesch.)
ἄνδρα μοι ἔννεπε Hom. — поведай мне о муже
2) звать, именовать
ex. (σύας τὸ βοιώτιον ἔθνος Pind.; τινὰ δοῦλον Eur.)
3) обращаться с речью
ex. (τινά Hes. и πρός τινα Trag.)
4) просить, велеть
ex. (τινὰ ποιεῖν τι Pind., Soph.)ἐννεσίη

<ἐνίημι> внушение, совет, наставление Hom., Hes., Anth.ἐννεύω

ἐν-νεύω
1) кивать головой, подавать знак
ex. (τινὰ φεύγειν Arph.)
ἐ. τινά Luc. — подмигивать кому-л.
2) спрашивать знаками
ex. (τινί τι NT.)ἐννέωρος

ἐννέ-ωρος
2
(εω односложно)
1) девятилетний
ex. ἐ. βασίλευε Hom. — он царствовал девять лет
2) (о животных) достигший зрелого возраста, взрослый
ex. (βοῦς Hom.)ἐννήκοντα

эп. = ἐνενήκονταἐννῆμαρ

ἐνν-ῆμαρ
adv. в течение девяти дней Hom.ἐννήρης

ἐνν-ήρης
2
имеющий девять рядов весел
ex. (ναῦς Polyb.)ἔννηφιν

эп. acc. к ἔνηἐννήχομαι

ἐν-νήχομαι
(в чём-л.) плавать Plut.ἐννοέω

ἐν-νοέω
(тж. med.; aor. med.-pass. ἐνενοήθην)
1) принимать во внимание, соображать, замечать
ex. (τὸ δὲ ὀλίγοι ἐννενώκασι Her.)
ἐννενόηκα σοῦ λέγοντος Plat. — я обратил внимание на твои слова;
ἀλλ΄ ἐ. χρέ τοῦτο μέν … Soph. — но нужно же иметь в виду …
2) (тж. ἐ. πρὸς ἑαυτόν Plut.) размышлять, обдумывать
ex. (τὰ λεγόμενα Her.; περί τινος Plat.)
3) думать, полагать
ex. (ὅτι … и ὥς … Her., Xen., Plat.)
ἐννοήσας μή … Xen. — боясь, что (как бы не) …
4) замышлять, задумывать, намереваться
ex. (τι и ποιεῖν τι Soph., Her.)
5) придумывать
ex. (ὁδὸν κρείττω Xen.; μηχανήν τινα Plat.)
6) замечать, распознавать
ex. ἄνωθεν ἢ κάτωθεν ; οὐ γὰρ ἐννοῶ Soph. — вверху или внизу? - Я не вижу (ср. 7)
7) понимать, постигать
ex. δέδρακε ποῖον ἔργον ; οὐ γὰρ ἐννοῶ Soph. — что именно он сделал? - Я не понимаю (ср. 6);
νῦν δ΄ ἐννοοῦμαι φαῦλος οὖσα Eur. — теперь я понимаю, что (была) безрассудна
8) med. приходить к выводу, умозаключать
ex. (ἔκ τινος Plat.)
9) вспоминать
ex. οἶσθ΄ ἐπὴ τῷ τοιούτῳ τὸν λόγον …;
- οὐκ ἐννοῶ νῦν γ΄ οὕτως Plat. — знаешь ли ты поговорку об этом? В данную минуту не припоминаю
10) подразумевать, значить, означать
ex. τί σοι ἐννοεῖ (v. l. νοεῖ) τοῦτο τὸ ῥῆμα ; Plat. — что же означают твои слова?
11) стремиться мыслью, желать
ex. οὐκ ἔσθ΄ ὁμονοεῖν τὸ αὑτῷ - v. l. αὐτό - ἑκάτερον ἐ. Arst. — это не единомыслие, когда каждый из обоих желает одного и того жеἐννόημα

ἐν-νόημα
-ατος τό мышление, тж. мысль, дума Arst., Plut.ἐννόησις

ἐν-νόησις
-εως размышление Plat.ἐννοητικός

ἐν-νοητικός
3
размышляющий, мыслящий Arst.ἔννοια

ἔν-νοια

1) мышление, тж. размышление
ex. ἔννοιαν λαβεῖν Eur., Dem. — размышлять, обдумывать (ср. 4)
2) внимательное обсуждение, внимание
ex. (ἀληθές τι καὴ ἄξιον ἐννοίας Plat.)
3) мысль, понятие, представление
ex. (αἱ φαντασίαι καὴ αἱ αἰσθήσεις καὴ αἱ ἔννοιαι Arst.)
4) общее представление
ex. (ἔννοιαν μὲν λαβεῖν δυνατόν, ἐπιστήμην δὲ ἀδύνατον Polyb.)
ἐννοίας χάριν Arst. — чтобы дать общее представление
5) понимание
ex. (εἰς ἔννοιαν ἐλθεῖν τῶν προειρημένων Polyb.)
6) мысль, мнение
ex. (τὰς αὐτὰς ἐννοίας ἔχειν περί τινος Diod.)
7) здравый смысл
ex. (παρὰ τέν ἔννοιαν Plut.)ἐννομολέσχης

ἐννομο-λέσχης
-ου болтающий о законах Timon ap. Diog.L.ἔννομος

ἔν-νομος
I.
2
<νόμος>
1) законный, установленный законом
ex. (ἀγῶνες Pind.)
ἔννομα πάσχειν Thuc. — нести заслуженное наказание
2) правомерный, правовой
ex. (πολιτεία Aeschin.; δημοκρατία Arst.)
3) поступающий по законам, справедливый, честный
ex. (ἔννομοι καὴ σπουδαῖοι ἀνδρες Plat.)
4) размеренный, мерный, правильный
ex. (κιθάρᾳ τὰ ἔννομα προσᾴδειν Luc.)
II.
2
<νέμομαι> (где-л.) обитающий, живущий
ex. (οἳ γᾶς τότ΄ ἦσαν ἔννομοι Aesch.)ἐννόμως

ἐν-νόμως
1) сообразно с законами, по закону
ex. (ζημιοῦσθαι Lys.)
2) размеренно
ex. (ὕμνον ὑμνεῖν Aesch.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика