Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 021

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 021
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 021) с русским переводом и комментариями.ἐκρύομαι

ἐκ-ρύομαι
вырывать, освобождать, спасать
ex. (τινα Eur.)ἔκρυσις

ἔκ-ρῠσις
-εως
1) Arst., Polyb. = ἔκροος
2) «истечение», ранний выкидыш
ex. (καλοῦνται ἐκρύσεις αἱ μέχρι τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν διαφθοραί Arst.)ἐκσῴζω

ἐκ-σῴζω
спасать, избавлять
ex. (τινά Soph., Her.; τινὰ χερός τινος Eur.; τινὰ ἐκ τῶν κινδύνων Plat.)
ἐκοῶσαί τινα εἰς φάος νεκρῶν πάρα Eur. — вывести кого-л. из страны мертвых на свет;
med. — спасать для себя или спасаться;
ἔ. νῆσον (v. l. ἐκφέρεσθαι) Aesch. — искать убежища на острове;
βίοτον ἐ. Aesch. — спасать свою жизнь;
ὃσα δένδρων ὑπείκει κλῶνας ἐκσώζεται Soph. — деревья, которые подаются (гнутся), сохраняют свои ветвиἐκσαγηνεύω

ἐκ-σᾰγηνεύω
ловить в свои сети
ex. (αὐτὸν τὸν κυνηγόν Plut.)ἐκσαλάσσω

ἐκ-σᾰλάσσω
потрясать
ex. (ὅλην φαντασίαν θάμβεϊ Anth.)ἐκσαόω

ἐκ-σαόω
(aor. ἐξεσάωσα) Hom. = ἐκσῴζωἐκσείω

ἐκ-σείω
1) вытряхивать
ex. (λαβόμενος τῆς κεφαλῆς ἐκσείει Her.; ἐκσεσεῖσθαι χαμᾶζε Arph.; ὑπὸ πνευμάτων ἐκσεισθῆναι Plut.)
2) отряхивать
ex. (τὸ ἱμάτιον Plut.)
3) досл. стряхивать, перен. лишать
ex. (τινά τινος Plut.)
4) отбрасывать, отвергать
ex. (τοῖς θορύβοις τι Diod.)ἐκσεύομαι

ἐκ-σεύομαι
(3 л. sing. aor. med. ἐξέσσυτο, aor. pass. ἐξεσύθην) спешить прочь, выбегать, устремляться, aor. ринуться
ex. (πυλῶν, νομόνδε Hom.)
ἐξέσσυτο οἶνος Hom. — вино хлынуло;
αἰχμέ ἐξεσύθη παρὰ ἀνθερεῶνα Hom. — острие вонзилось до подбородка;
βλεφάρων ἐξέσσυτο ὕπνος Hom. — сон слетел с веждἐκσημαίνω

ἐκ-σημαίνω
(aor. ἐξεσήμηνα) указывать, возвещать
ex. (κακόν τι Soph.)ἐκσιγάομαι

ἐκ-σῑγάομαι
быть приводимым к молчанию, умолкать Anth. - in tmesiἐκσιωπάομαι

ἐκ-σιωπάομαι
Polyb. = ἐκσιγάομαιἐκσκαλεύω

ἐκ-σκᾰλεύω
досл. выгребать, перен. удалять, устранять
ex. (τι Arph.)ἐκσκεδάννυμι

ἐκ-σκεδάννῡμι
досл. развеивать, перен. прогонять, отвергать
ex. (τέν εἰρήνην ἐξεσκέδασας Arph.)ἐκσκευάζω

ἐκ-σκευάζω
лишать орудий
ex. γεωργία ἐξεσκευάσθη Dem. — сельскохозяйственный инвентарь был отобранἔκσκηνος

ἔκ-σκηνος
2
лишенный шатра, бездомный
ex. ἔκσκηνοι ἡλίου Sext. — лишившиеся места под солнцем, т.е. умершиеἐκσκορπισμός

ἐκ-σκορπισμός
досл. удаление, перен. изгнание, прекращение
ex. (τῆς ληρήσεως Plut.)ἐκσμάω

ἐκ-σμάω
вытирать
ex. (τὰ ποτήρια θεράποντες ἐξέσμων Her.)ἐκσοβέω

ἐκ-σοβέω
1) выпугивать, пугая выгонять
ex. (τὰς ὄρνεις Men.)
2) вспугивать
ex. (πτῶκας Anth.)
3) перен. прогонять, удалять
ex. (τὸ ἀκόλαστον Plut.; νόον ἐκ στέρνων Anth.)ἐκσπάω

ἐκ-σπάω
вырывать, выдергивать, вытаскивать
ex. (ἔγχος Hom. - тж. med.; med. βόλον Eur.; τι ἐκ τοῦ στόματός τινος Arph.; ἀπὸ ῥιζῶν ἐκσπῶνται τὰ δένδρα Arst.; τὰς ἐκφύσεις Polyb.)ἐκσπένδω

ἐκ-σπένδω
совершать возлияние Eur.ἐκσπεύδω

ἐκ-σπεύδω
поспешно уходить
ex. (ἔκσπευδε ταχέως Arph.)ἔκσπονδος

ἔκ-σπονδος
2
1) (тж. ἔ. τῶν συνθηκῶν Polyb.) исключенный из союзного договора Thuc., Xen., Dem., Plut.
2) противоречащий договору, вероломный
ex. (ἔ. καὴ ἀκατάγγελτος πόλεμος Plut.)ἑκστάδιος

ἑκ-στάδιος
2
равный шести стадиям Luc.ἔκστασις

ἔκ-στᾰσις
-εως
1) смещение, перемещение
ex. (πᾶσα κίνησις ἔ. ἐστι τοῦ κινουμένου Arst.)
ἔ. εἰς τἀντικείμενα Arst. — расхождение в разные стороны
2) отход в сторону, подобострастное исчезновение
ex. (προσκυνήσεις καὴ ἐκστάσεις Arst.)
3) уход, уменьшение, убыль
ex. (αἱ κακίαι ἐκστάσεις εἰσίν Arst.; θερμότητος Plut.)
4) исступление
ex. μανικέ ἔ. Arst. и ἔ. τῶν λογισμῶν Plut. — помешательство;
περὴ τὰ ἀφροδίσια ἔ. Arst. — любовная возбужденность
5) восторг, экстаз
ex. (ἐξέστησαν ἐκστάσει μεγάλῃ NT.)ἐκστατικός

ἐκ-στᾰτικός
3
1) смещающий
ex. (κίνησις Plat.; μεταβολέ πᾶσα ἐκστατικόν ἐστιν Arst.)
2) приводящий в восторженное состояние
ex. (ἡδοναί Plut.)
3) потерявший самообладание, обезумевший
ex. (διὰ πάθος и ὑπὸ ὀργῆς Arst.; ἔ. καὴ παραφρονοῦν Plut.)
4) легко возбуждающийся
ex. (ζῷα Arst.)ἐκστατικῶς

ἐκ-στᾰτικῶς
в возбужденном состоянии, не помня себя Polyb., Plut.ἐκστέλλω

ἐκ-στέλλω
разукрашивать
ex. χρυσηλάτοις περόναις ἐκστέλλεσθαι Soph. — закалывать свои одежды золотыми булавкамиἐκστέφω

ἐκ-στέφω
украшать венками
ex. (τέκνα κρᾶτας ἐξεστεμμένα Eur.)
ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι Soph. — увенчанные молящими ветвями, т.е. несущие в знак мольбы (обвитые шерстяными нитями) ветвиἐκστρατεία

ἐκ-στρᾰτεία
выступление в поход Luc.ἐκστρατεύω

ἐκ-στρᾰτεύω
тж. med. выступать в поход, идти войной Her., Thuc., Xen., Arst., Plut.ἐκστρατοπεδεύομαι

ἐκ-στρᾰτοπεδεύομαι
(вне чего-л.) располагаться лагерем
ex. (ἔξω τῆς πόλεως Thuc.; ὡς δυνατὸν ἐγγύτατα Xen.)ἐκστρέφω

ἐκ-στρέφω
1) выворачивать, выдергивать
ex. (δένδρον βόθρου Hom.)
2) выворачивать наружу
ex. (τὰ βλέφαρα Arph.)
τοῖς ποσὴν ἐξεστραμμένοις πορεύεσθαι Arst. — ходить, выворачивая ноги в стороны
3) перен. выворачивать наизнанку, совершенно изменять, извращать
ex. (τοὺς τρόπους Arph.)ἐκστροφή

ἐκ-στροφή
извращение
ex. (τοῦ λόγου Plut.)ἐκσυρίττω

ἐκ-σῡρίττω
выгонять шиканьем, освистывать
ex. (τινά Dem., Luc.)ἐκσύρω

ἐκ-σύρω
(ῡ) вытаскивать
ex. (ἐξεσύρη δέμας, sc. ἐκ τοῦ ποταμοῦ Anth.)ἐκσφραγίζομαι

ἐκ-σφρᾱγίζομαι
исключаться, изгоняться
ex. (δόμων Eur. - in tmesi)ἐκσχίζω

ἐκ-σχίζω
раскалывать, pass. раздваиваться, разделяться
ex. ( ῥεῦμα ἐξεσχίσθη Arst.)ἐκσωρεύω

ἐκ-σωρεύω
наваливать, нагромождать
ex. (νεκροὴ νεκροῖς ἐξεσωρεύοντο Eur.)ἔκτα

эп. 3 л. sing. aor. 2 к *κτῆμιἔκταγκα

Diod. pf. к κτείνωἐκτάδην

<ἐκτείνω> adv. в вытянутом положении, вытянувшись
ex. (κεῖσθαι Eur., Luc.)ἐκτάδιος

3
растянутый, т.е. широкий, просторный
ex. (χλαῖνα Hom.: ἁπλοΐς Anth.)ἔκταθεν

(= ἐκτάθησαν) эп. 3 л. pl. aor. pass. к κτείνωἑκταῖος

3
1) относящийся к шестому дню
ex. ἀφίκοντο ἑκταῖοι εἰς χρυσόπολιν Xen. — они пришли в Хрисополь на шестой день
2) шестой
ex. (μοῖρα Anth.)ἐκτακείς

part. aor. pass. к ἐκτήκωἔκταμαι

pf. pass. к κτείνωἔκταμε

ἔκτᾰμε
эп. 3 л. sing. aor. 2 к ἐκτέμνωἐκτάμην

aor. 2 med. к *κτῆμιἐκτάμνω

эп.-ион. = ἐκτέμνωἔκταν

aor. 2 к *κτῆμιἐκτανύω

ἐκ-τᾰνύω
1) растягивать
ex. (ἱμάντα βοός Hom. - in tmesi; δέρμα Pind.)
2) вытягивать
ex. (βραχίονάς τινι Theocr. и τὰς χέρας Anth.; ἐξετανύσθη ἄμπελος ἔνθα καὴ ἔνθα HH.)
3) валить
ex. (δένδρον ἐπὴ γαίῃ Hom.)
ὕπτιος ἐξετανύσθη Hom. — он повалился навзничь
4) разглаживать
ex. (παρειάων ῥυτίδας Anth.)ἔκταξις

ἔκ-ταξις
-εως развертывание войска, построение в боевой порядок Polyb., Diod.ἐκταπεινόω

ἐκ-τᾰπεινόω
принижать, делать смиренным
ex. (δέος ἐκταπεινοῦν τὸν ἄνθρωπον Plut.)
ἐ. ἑαυτὸν τῷ σχήματι πρὸς τέν δέησιν Plut. — обращаясь с просьбой, напускать на себя смиренный видἐκτάραξις

ἐκ-τάραξις
-εως смятение, расстройство
ex. (αἱ περὴ τέν κάτω κοιλίαν ἐκταράξεις Plut.)ἐκταράσσω

ἐκ-τᾰράσσω
атт. ἐκταράττω приводить в смятение, волновать ex. (τὸν δῆμον Plut.); pass. приходить в смятение, волноваться
ex. (ὑπὸ τινος Isocr., πρός τι Luc. и τινί Plut.)ἔκτασα

ἔκτᾱσα
Theocr. 2 л. sing. aor. 2 к κτάομαιἔκτασις

ἔκ-τᾰσις
-εως
1) растягивание, развертывание
ex. (συναγωγαὴ καὴ ἐκτάσεις στρατιᾶς Plat.)
2) вытягивание
ex. (κώλων Arst.)
ἐπὴ μῆκος ἔ. Arst. — вытягивание в длину
3) грам. удлинение, протяжность
ex. (τῶν στοιχείων Plut.)ἐκτάσσω

ἐκ-τάσσω
атт. ἐκτάττω выстраивать, med. выстраиваться в боевой порядок Xen., Polyb., Diod.
ex. αὐτῶν εἰς μῆκος ἐκτεταγμένων Plut. — когда они заняли более дальние (боевые) позиции (досл. когда их строй растянулся в длину)ἐκτατός

ἐκτᾰτός
3
вытянутый, длинный или могущий вытягиваться
ex. (ἐκτατὰ καὴ καμπτὰ κῶλα Plat.)ἐκτάττω

атт. = ἐκτάσσωἐκτέατο

ион. 3 л. pl. ppf. к κτέαμαιἐκτεθῆναι

inf. aor. 1 pass. к ἐκτίθημιἐκτέθραμμαι

pf. pass. к ἐκτρέφωἐκτείνω

ἐκ-τείνω
(= ἐκτανύω)
ex. (fut. ἐκτενῶ, aor. ἐξέτεινα; pass.: fut. ἐκταθήσομαι, aor. ἐξετάθην)
1) вытягивать, распрямлять
ex. (τὰ σκέλη Xen.; τὸν δάκτυλον Arst.)
ἐκταθεὴς καθεύδων Xen. и ἐκτεταμένος καθεύδων Plut. — вытянувшись во сне;
προς κέντρα κῶλον ἐ. Aesch. — лезть на рожон;
ἐκτέταμαι φοβερὰν φρένα Soph. — я охвачен ужасом (досл. я распростерт в страхе)
2) растягивать, удлинять
ex. (τὸν βίον πρὸς τὰ πεντήκοντα Arst.; τοὺς περιπάτους Xen.; воен. τὸ κέρας Plut.)
ἐ. πλεῦνα λόγον Her. и μείζονα λόγον Soph. — говорить пространно;
πολὺς ἐκτέταται χρόνος Soph. — прошло много времени
3) протягивать, простирать
ex. (τέν χεῖρα Arph., Plat., Polyb.)
ἐκεῖσε κακεῖσ΄ ἀσπίδ΄ ἐκτείνων χερί Eur. (об — обороняющемся) поворачивая рукой щит то туда, то сюда
4) натягивать
ex. πάντα κάλων ἐ. погов. Plat. — натягивать все канаты, т.е. пускать в ход все средства
5) воен. вытягивать в длину, выстраивать
ex. (στρατόν Eur.)
ἐ. τὸ στράτευμα ἐπὴ δέκα ἀσπίδων Xen. — построить войско по десяти бойцов в глубину
6) напрягать
ex. (πᾶσαν προθυμίην ἐ. Her.)
ἅπασαν ἀγωνίαν ἐ. Dem. — бороться изо всех сил;
ἐκτείνων ἵππον Xen. — пустив коня во весь опор
7) убивать наповал
ex. ἓν γὰρ ἐκτενεῖ σ΄ ἔπος Eur. — одно лишь слово убьет тебя
8) вонзать
ex. (ξίφος εἰς ἧπαρ Eur.)ἐκτειχίζω

ἐκ-τειχίζω
окружать стеной, возводить укрепления Thuc., Xen.
ex. τὸ τεῖχος ἐκτετείχισται Arph. — стена построенаἐκτεκνόομαι

ἐκ-τεκνόομαι
рождать
ex. (παῖδας Eur.)ἐκτελέθω

ἐκ-τελέθω
происходить, возникать
ex. (τινός Emped. ap. Arst.)ἐκτελείω

ἐκ-τελείω
эп. = ἐκτελέωἐκτελευτάω

ἐκ-τελευτάω
1) совершать, осуществлять
ex. (τι и γενέσθαι τι Pind.)
2) завершать, оканчивать, pass. оканчиваться Soph.
ex. μακρὸν μῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου Aesch. — по истечении долгого времени
3) заканчиваться
ex. ὅπως ταῦτα ἐκτελευτήσει καλῶς Aesch. — чтобы (все) это сложилось благополучноἐκτελέω

ἐκ-τελέω
эп. тж. ἐκτελείω
1) доводить до конца, завершать
ex. (μέγα ἔργον Hom.; καλῶς τι Plut.)
ὅτε μῆνές τε καὴ ἡμέραι ἐξετελοῦντο Hom. — когда прошли месяцы и дни
2) осуществлять, выполнять
ex. (ὑπόσχεσιν Hom.; τὰ ἐντεταλμένα Eur.)
ἐπιθυμίην ἐκτελέσαι Her. — удовлетворить свою страсть
3) проделывать, совершать
ex. (ὁδόν Hom.)
ὧδε ἐκτελέεσθαι ὀΐομαι Her. — так именно, по-моему, и случится
4) справлять, праздновать
ex. (τὰ μυστήρια τῆς θεοῦ Plut.)ἐκτελής

ἐκ-τελής
2
1) совершенный, законченный
ex. (ἀγαθά Aesch.)
2) зрелый, взрослый
ex. (νεανίας Eur.)
3) созревший, спелый
ex. (δημήτερος ἀκτή Hes.)ἐκτέμνω

ἐκ-τέμνω
эп.-ион. ἐκτάμνω
1) вырезывать ex. (ὀϊστὸν μηροῦ Hom.; ὥσπερ νεῦρα ἐκ τῆς ψυχῆς Plat.); перен. очерчивать, описывать
ex. (τοιοῦτον σχῆμα ἐκτέμνουσιν αἱ ἀγόμεναι γραμμαί Arst.)
2) отрезывать, отрубать
ex. (μηρούς Hom.; πλόκαμον Eur.; γλῶσσαν Her.; φυτὰ ἐκτετμημένα Arst.)
3) перерезывать
ex. (τὸν λάρυγγά τινος Arph.; νεῦρα τῆς πόλεως Plut.)
4) вырубать, срубать
ex. (αἴγειρον Hom.; ἔλαιον Soph.; τὰ πρέμνα Lys.)
5) оскоплять, кастрировать
ex. (παῖδας Her.; τοὺς ἀλεκτρυόνας Plut.; ταῦρος ἐκτμηθείς Arst.)
οἱ ἐκτετμημένοι Arst. — кастраты
6) досл. подрезывать, перен. подсекать, разрушать
ex. (ἐλπίδας Anth.; τέν ἀλκήν Plut.)
7) med. усыплять бдительность, обезоруживать
ex. (τῇ φιλανθρωπίᾳ τινά Polyb.)ἐκτένεια

ἐκ-τένεια
усердие, рвение Cic.
ex. ἐν ἐκτενείᾳ NT. — усердно, ревностноἐκτενέως

ион. = ἐκτενῶςἐκτενής

ἐκ-τενής
2
прилежный, усердный, ревностный
ex. (Polyb., Diod.; Aesch. - v. l. к ἐγγενής)ἐκτενῶς

ἐκ-τενῶς
ион. ἐκτενέως прилежно, усердно, ревностно, горячо Her., Arst., Polyb., Diod.ἔκτεξις

ἔκ-τεξις
-εως деторождение, роды Arst., Sext.ἑκτέος

adj. verb. к ἔχωἐκτέταμαι

pf. pass. к ἐκτείνωἑκτεύς

<ἕξ> гектей (1/6 медимна, приблиз. 8.75 л) Arph.ἐκτεφρόομαι

ἐκ-τεφρόομαι
превращаться в пепел Plut.ἐκτεχνάομαι

ἐκ-τεχνάομαι
придумывать, затевать
ex. (τι Thuc.)ἐκτήκω

ἐκ-τήκω
(fut. ἐκτήξω, aor. 2 ἐξέτᾰκον, pf. ἐκτέτηκα; aor. 2 pass. ἐξετάκην)
1) расплавлять, растоплять
ex. (τὰ γράμματα, sc. κήρινα Arph.)
μήποτ΄ ἐκτακείη Aesch. — да не изгладится никогда (это из памяти)
2) растворять, выводить
ex. (τὰς κηλῖδας Arst.)
3) выжигать
ex. (ὄμματα πυρί Eur.)
4) разъедать, портить
ex. (δάκρυσι χρόα Eur.)
5) выводить прочь, изгонять
ex. (τῷ σώματι πονηρῷ τέν κρᾶσιν ὑπὸ φαρμάκων Plut.)
6) размягчать, ослаблять
ex. (ἀδαμαντίνους δεσμούς Plut.)
7) расслаблять, изнеживать
ex. (ἐ. καὴ ἀποθηλύνειν τινά Plut.)
8) (рас)трогать, умилять
ex. ἐ. τινὰ εἰς δάκρυα Plut. — доводить кого-л. до слез
9) чахнуть, томиться
ex. ἐκτέτηκα καρδίαν Eur. — у меня сердце изнылоἔκτημαι

Hom., Aesch. pf. pass. к κτάομαιἑκτημόριοι

ἑκτη-μόριοι
и Arst. ἑκτήμοροι οἱ гектеморы (издольщики, платившие шестую часть сбора) Plut.ἑκτημόριον

ἑκτη-μόριον
τό шестая часть Sext.ἑκτήμοροι

οἱ Arst. = ἑκτημόριοιἐκτήσομαι

Plat. fut. 3 к κτάομαιἐκτίθημι

ἐκ-τίθημι
(fut. ἐκθήσω, aor. ἐξέθηκα)
1) выставлять, ставить
ex. (λέχος Hom.)
2) выставлять (для всеобщего обозрения), вывешивать
ex. (τὸν καινὸν νόμον Dem.)
3) бросать на произвол судьбы, подкидывать
ex. (παῖδα Her., Eur., Arph.)
θηρσὴν ἐκτηθείς Eur. — брошенный на растерзание зверям
4) высаживать (на берег)
ex. (τινά ἐπὴ τέν γῆν Plut.)
5) выставлять, объявлять (в качестве приза)
ex. (λέβητας Soph.; ἆθλα Polyb.)
6) водружать
ex. (τὸ τῆς μάχης σύμβολον ἐν τῷ στρατοπέδῳ Plut.)
7) med. представлять, отправлять
ex. (τέν λείαν πᾶσαν εἴς τινα Plut.)
8) (в качестве примера) выставлять, приводить
ex. (ὅρους Arst.)
9) тж. med. представлять, излагать
ex. (τέν πρόθεσιν Arst.; τέν ἑαυτοῦ γνώμην Polyb.)ἐκτιθηνέομαι

ἐκ-τιθηνέομαι
вскармливать в себе, воспитывать, лелеять
ex. (ἐννοίας ὥσπερ τέκνα Plut.)ἑκτικός

3
(= καχεκτικός) чахоточный Arst.ἐκτίκτω

ἐκ-τίκτω
(fut. ἐκτέξομαι, pf. ἐκτέτοκα)
1) производить на свет, рождать Plat., Arst.
2) (о неживородящих) метать икру, откладывать яйца
ex. (τὰ ἐκτικτόμενα ᾠά Arst.)ἑκτικῶς

привычно, т.е. опытно, умело, бегло, плавно
ex. (ἀναγινώσκειν Diod.; ἑ. καὴ τεχνικῶς Plut.)ἐκτίλλω

ἐκ-τίλλω
(fut. ἐκτῐλῶ)
1) выщипывать, вырывать, выдергивать
ex. (τρίχας, πτερόν Arst.; μίαν τῶν τριχῶν Plut.; ἐκτετιλμένος πώγωνα Anacr.)
2) очищать от шелухи
ex. (τὰ κρόμμυα, τέν ὀρίγανον Arst.)
3) обрывать
ex. (τέν ῥοδωνιάν Dem.)ἐκτιμάω

ἐκ-τῑμάω
1) глубоко почитать, ценить ex. (τινα Polyb.), pass. быть почитаемым Soph.
2) переплачивать
ex. ἀγοράσματα ἐκτετιμημένα Arst. — товары, купленные по слишком высоким ценам
3) оценивать
ex. ἂν ἐκτιμᾷ τις ὀρθῶς Plat. — при правильной оценкеἔκτιμος

ἔκ-τῑμος
2
неуважающий, непочтительный
ex. (γονέων Soph.)ἐκτινάσσω

ἐκ-τινάσσω
1) выбивать
ex. (ἐκ δὲ τίναχθεν ὀδόντες Hom.; ἐκτιναχθέντες ὀδόντες Plut.)
2) тж. med. отряхивать
ex. (τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν NT.)ἐκτίνυμι

ἐκ-τίνῡμι
Diod. = ἐκτίνωἐκτίνω

ἐκ-τίνω
1) выплачивать, уплачивать
ex. (τά ὀφειλόμενα Plat.; τὸ ἀργύριον Arst.; χρέα τινί Dem.; ἑκατὸν δραχμὰς εἰς τὸ δημόσιον Plut.)
ἐκτίσαι δίκην Thuc., Lys., Isae. — уплатить штраф, Eur. понести наказание;
ἐ. τῷ δημοσίῳ Lys. — платить штраф в казну;
ζημίαν ἐ. χίλια τάλαντα Her. — уплатить возмещение в тысячу талантов
2) тж. med. отплачивать, возмещать
ex. (τέν βλάβην Plat.)
εὐεργεσίας Her. или χάριν ἐκτίνων Eur., Plut. — в виде благодарности;
ἐκτίσαι τινά Eur. — отомстить кому-л.;
ἐκτίσαι τι Eur., med. Soph. — отомстить за что-л.ἔκτισις

ἔκ-τῐσις
-εως
1) уплата, выплата
ex. (χρημάτων Plat.)
πρὸς τέν ἔκτισιν εἱρκθείς Plut. — посаженный в тюрьму за неуплату долгов;
ἔκτισιν ποιεῖσθαι Dem. = ἐκτίνειν;
οὐκ οὔσης ἐκτίσεως Arst. — за неимением средств для уплаты
2) возмещение
ex. (βλάβης Plat.; κλεμμάτων Dem.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика