Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 076

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 076
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 076) с русским переводом и комментариями.ἐρυσάρματες

ἐρῠσ-άρμᾰτες
acc. ας adj. pl. влекущие колесницу, т.е. упряжные
ex. (ἵπποι Hom., Hes.)ἔρυσα...

εἴρυσα, ἔρυσα
эп. aor. к ἐρύωἐρυσίβη

ἐρῠσίβη
(ῑ) тж. pl. медвяная роса (на пораженных спорыньей растениях, лат. robigo) Xen., Plat., Arst., Plut.ἐρυσιβώδης

ἐρῠσῑβ-ώδης
2
пораженный медвяной росой
ex. (ὕλη Arst.)ἐρυσίθριξ

ἐρυσί-θριξ
-τρῐχος adj. вычесывающий, т.е. удаляющий лишние волосы
ex. (ψήκτρα Anth.)ἐρυσινηΐς

ἐρῠσῐ-νηΐς
-ΐδος adj. f останавливающая или спасающая корабли
ex. (ἄγκυρα Anth.)ἐρυσίπτολις

ἐρῠσί-πτολις
-ιος градохранительница, защитница городов (эпитет Афины) Hom., HH.Ἐρυσίχθων

Ἐρῠσίχθων
-ονος Эрисихтон, «Бороздящий землю»
1) сын Кекропа и Агравлы, доставивший с о-ва Делос в Афины древнее изображение богини εἰλειθυία Plat.
2) фессалиец, сын Триопа; за то, что срубил деревья в роще Деметры, был наказан неутолимым голодом Anth.ἐρυσμός

спасительное средство
ex. ἐπηλυσίης ἐ. HH. — средство против чарἐρυσσαμένω

Theocr. part. aor. dual. к ἐρύομαιἐρυστός

3
<adj. verb. к ἐρύομαι> извлеченный
ex. (κολεῶν ἐρυστὰ ξίφη Soph.)ἔρυτο

эп. = εἴρυτοἐρύω

ион. εἰρύω
1) тащить, волочить, влечь
ex. ἐ. τρὴς περί τι Hom. — трижды протащить вокруг чего-л.
2) (тж. ἐ. εἴσω Hom.) втаскивать, выволакивать
ex. (νῆα ἤπειρόνδε Hom. или ἐπ΄ ἠπείροιο Hom., Hes.)
3) стаскивать, спускать
ex. (νῆα ἅλαδε или εἰς ἅλα, τινὰ ἐξ οὐρανόθεν πεδίονδε Hom.)
4) вырывать, выдергивать
ex. (ὀϊστὸν ἐξ ὤμοιο, φάρμακον ἐκ γαίης Hom.)
5) извлекать (из ножен), обнажать
ex. (ἔγχος Soph.)
6) натягивать, напрягать
ex. (νευρέν ἐπί τινι Hom.; τῶν τόξων τὸ ἕτερον Her.)
7) натягивать, опускать
ex. (φᾶρος κὰκ (= χατά) κεφαλῆς Hom.)
8) вздергивать, вешать
ex. (ἀν΄ ὑψηλέν κίονά τινα Hom.)
9) тянуть, дергать
ex. (τινὰ χλαίνης Hom.)
10) срывать, обламывать
ex. (κρόσσας πύργων Hom.)
11) утаскивать, уносить
ex. (νεκρούς Hom.)
12) удалять, устранять
ex. (τι ἐκ ποδός Pind.)
13) разрывать на части, растерзывать
ex. (κύνες ἐρύουσί τινα Hom.)
14) (ср. лат. lateres ducere) изготовлять, производить
ex. (πλίνθους Her.) - см. тж. ἐρύομαιἔρχαται

ἔρχᾰται
эп. 3 л. pl. pf. к εἴργωἑρχατάω

(только 3 л. pl. impf. pass.) запирать
ex. (πεντήκοντα σύες ἐρχατόωντο Hom.)ἔρχατο

ἔρχᾰτο
эп. 3 л. pl. ppf. к εἴργωἔρχατο...

ἐέρχατο, ἔρχατο
эп. 3 л. pl. ppf. к εἴργωἑρχθείς

part. aor. pass. к εἵργωἘρχιά

Эрхия (дем в атт. филе αἰγηΐς) Plat.Ἐρχιᾶσιν

adv. в деме Ἐρχιά Plat.Ἐρχιεύς

-έως гражданин дема Ἐρχιά Dem.ἔρχομαι

(impf. ἠρχόμην, fut. ἐλεύσομαι, aor. 2 ἦλθον - эп. ἤλῠθον, pf. ἐλήλῠθα - эп. εἰλήλουθα, 3 л. sing. ppf. ἐληλύθει - эп. εἰληλούθει(ν), imper. ἐλθέ, inf. aor. 2 ἐλθεῖν - эп. ἐλθέμεν(αι), эп. part. εἰληλουθώς и ἐληλουθώς, в атт. диалекте только ind., остальные формы praes. и impf. заимствуются у εἶμι: conjct. ἴω, opt. ἴοιμι и ἰοίην, imper. ἴθι, inf. ἰέναι, part. ἰών, impf. ᾔειν)
1) приходить, прибывать
ex. (πρὸς δώματα Hom.; πρὸς Ἄργος Aesch.; δόμους Soph.; χθόνα Eur.; ἐς λακεδαίμονα Arph.; ἐπὴ ποτιδαίας Thuc.)
ἦλθε θέουσα Hom. — она поспешно прибыла;
ἦλθε φθάμενος Hom. — он добежал до цели первым;
μαρτυρήσων ἦλθον Aesch. — я прибыл как свидетель;
γῆς τινος ἐλθεῖν Soph. — прибыть из какой-л. страны;
πυκνὰς ὁδοὺς εἰς τροίαν ἐλθεῖν Eur. — часто бывать в Трое;
πόδεσσι или πεζὸς ἔ. Hom. — приходить пешком;
ἐλθούσης ἐπιστολῆς Thuc. — когда прибыло письмо;
ἀγγελίην или ἐξεσίην ἐλθεῖν Hom. — прибыть с посольством;
κνέφας ἤλυθε ἐπὴ γαῖαν Hom. — сумерки спустились на землю
2) приходить на помощь
ex. (τινι ἀποροῦντι Plat.)
3) идти, уходить, отправляться
ex. (οἴκαδε Arph.; εἰς ἄπειρον Arst.)
τέν ἐναντίαν ὁδὸν ἔ. Plat. — идти в противоположном направлении;
δρᾶ νῦν τάδ΄ ἐλθών Soph. — иди теперь (и) сделай это;
ἄνους ἔρχει Soph. — твой уход неразумен;
ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἦλθεν Hom. — сердечная боль прошла (досл. боль отошла от сердца);
αἷμα ἦλθε κατὰ στόμα Hom. — кровь хлынула ртом;
ποταμὸς ἐλθὼν ἐξαπίνης Hom. — внезапно разлившийся поток;
(о птицах и насекомых) улетать (ψαρῶν νέφος ἔρχεται Hom.)
4) идти, проходить
ex. (ἀνὰ или κατὰ ἄστυ Hom.)
ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι περὴ ἄστυ Hom. (рати ахейцев) идут по равнине, чтобы сразиться у города (Трои);
ὁδὸν или κέλευθον ἔ. Hom., Plat.; — идти дорогой;
νόστιμον πόδα ἔ. Eur. — возвращаться;
διὰ πολλῶν κινδύνων ἔ. Plat. — пройти через (т.е. испытать) много опасностей;
διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες Xen. — люди испытанной добродетели;
νέφος ἐρχόμενον κατὰ πόντον Hom. — плывущая над морем туча;
κύκλωπα περὴ φρένας ἤλυθε οἶνος Hom. — вино затуманило сознание Киклопа
5) восходить
ex. ἀστέρ ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς Hom. — восходит звезда, возвещающая сияние Зари
6) возникать, начинаться
ex. (πρὴν ἐληλυθέναι τὸν ἄνεμον Arst.)
ἦλθε ἀνέμοιο θύελλα Hom. — поднялась сильная буря;
ὅτ΄ ἦλθ΄ πρῶτος ἄγγελος πυρός Aesch. — когда появился первый огненный сигнал;
ὅθεν νῦν παρὼν ἡμῖν λόγος ἐλήλυθε Plat. — то, с чего сегодня у нас началась беседа
7) приходить, наступать
ex. (ἐπέν ἔλθῃσι θέρος Hom.)
ὅ κεν ἔλθῃ νύξ Hom. — пока не наступит ночь;
εἰς ὅ κε γῆρας ἔλθῃ καὴ θάνατος Hom. — доколе не придут старость и смерть;
εἰ ἔλθοι τῇ Ἑλλάδι κίνδυνος Xen. — если нависнет над Элладой опасность
8) вступать, попадать, оказываться
ex. εἰς λόγους Her. и διὰ λόγων ἐλθεῖν τινι Soph., Plut.; — вступить в разговор с кем-л.;
ἐς ὄψιν τινὴ ἔ. Her. — предстать перед лицом кого-л., т.е. быть допущенным к кому-л.;
εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τινι Xen. — попасть в чьи-л. руки, Aesch., Thuc., Plut.; — вступить с кем-л. в борьбу;
ἐς μάχην ἔ. τινι Her., Arst., πρός τινα Eur. или διὰ μάχης τινὴ ἔ. Eur., Thuc.; — вступать в сражение с кем-л.;
διὰ φόβου ἔ. Eur. — быть в страхе;
εἰς ὀργάς τινι ἔ. Plat. — распалиться гневом на кого-л.;
δι΄ ἀπεχθείας τινὴ ἔ. Aesch. — стать предметом чьей-л. ненависти;
εἰς ἔχθραν ἐλθεῖν τινι Plut. — начать враждовать с кем-л.;
ἐπὴ μεῖζον ἔ. Soph. — возрастать, усиливаться;
δυνατὸς ἐς ἀριθμὸν ἐλθεῖν Thuc. — поддающийся исчислению (учету)
9) доходить, достигать
ex. (εἰς τοσοῦτον αἰσχύνης Plat.; μέχρι τούτου Arst.)
ἐπείπερ ἐνταῦθα ἐληλύθαμεν Plat. — поскольку мы добрались до такого (суждения);
παρ΄ ὀλίγον ἦλθε Plut. — немного недоставало (чтобы …), т.е. еще немного (и …);
παρὰ μικρὸν ἐλθὼν ἀποθανεῖν Luc. — чуть было не погибший;
περί σφεας ἤλυθε ἰωέ φόρμιγγος Hom. — до них донесся звук форминги;
τοῖς Ἀθηναῖοις ἦλθε τὰ περὴ τέν εὔβοιαν γεγενημένα Thuc. — до (сведения) афинян дошло то, что случилось в области Эвбеи;
λειμών, ἔνθ΄ οὐκ ἦλθέ πω σίδηρος Eur. — луг, которого никогда не касалось железо (серпа);
ὅσοι ἐνταῦθα ἡλικίας ἦλθον Plat. — достигшие такого возраста
10) переходить, доставаться
ex. (γέρας ἔρχεται ἄλλῃ Hom.; εἰς ὀλίγους Arst.)
11) приниматься (за что-л), предпринимать, начинать
ex. ἐλθεῖν ἐπί τι Hom., Thuc., Plat., Arst.; — приступить к чему-л., заняться чем-л.;
ἐπὴ πᾶν ἐλθεῖν, ὡς … Xen. — принять все меры к тому, чтобы …
12) посещать, т.е. находиться в интимной связи
ex. (τινα Her. и πρός τινα Xen.)
13) (в знач. вспомог. глагола с оттенком начинательности; ср. франц. aller в futur immediat или англ. to go в intentional tense «paulo-post-future» ) намереваться, собираться, приступать
ex. ἔ. ἐρέων, φράσων или λέξων Her. — я собираюсь (теперь) сказать, перехожу к вопросу;
ἔρχομαι περὴ αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον Her. (теперь) я приступаю к обстоятельному повествованию об Египте;
ἔρχεται κατηγορήσων μου Plat. — он начинает меня обвинять;
ἔρχομαι ἐπιχειρῶν Plat. — попытаюсь сейчас;
οὐ τοῦτο λέξων ἔρχομαι, ὡς … Xen. — я не намерен утверждать, будто …
14) (в imper. при imper. другого глагола) ступай!, давай!, ну!
ex. ἔρχεο, θέων αἴαντα κάλεσσον Hom. — беги, позови ЭантаἘρχομενός

или арх. = Ὀρχομενόςἕρψις

-εως <ἕρπω> ползание Plat., Arst.ἐρῶ

I.
fut. к εἴρω II, λέγω III или φημί
II.
стяж. к ἐράωἐρωδιός

цапля (Ardea major L.) Hom., Aesch., Arph. etc.ἐρωέω

I.
<ἐρωή I> стремительно течь, с силой вытекать
ex. (αἷμα ἐρωήσει περὴ δουρί Hom.)
II.
<ἐρωή II>
1) уходить, отступать
ex. ἐρωῆσαι πολέμοιο или χάρμης Hom. — бежать (уклониться) от боя
2) оставлять, прекращать
ex. (ἐ. καμάτοιο HH.)
τὸ μὲν οὔποτ΄ ἐρωεῖ Hom. — это никогда не прекращается
3) (тж. ἐ. ὀπίσσω Hom.) оставаться (на месте), отставать
ex. ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν μηδ΄ ἔτ΄ ἐρώει Hom. — отправляйся в стан ахейцев, да не медли
4) отгонять, отражать
ex. (τινα ἀπὸ νηῶν Hom.)
5) оставлять, покидать
ex. (τινα Theocr.)ἐρωή

I.
<одного корня с ῥέω и ῥώομαι>
1) напор, натиск
ex. (οὐχ ὑπομένειν ἐρωήν τινος Hom.)
2) быстрое движение, сила (размаха)
ex. (λικμητῆρος Hom.)
3) стремительный полет, стремительность
ex. (δούρατος, βελέων Hom.)
4) дальность полета
ex. (ὅσον ἐπὴ δουρὸς ἐ., sc. γίγνεται Hom.)
λείπετο μενελάου δουρὸς ἐρωήν Hom. (Мерион) отстал от Менелая на бросок копья
5) бурная страсть, вожделение
ex. (περὴ κύπριν Anth.)
II.
<одного корня с ἐρωέω II> прекращение, затихание
ex. (μάχης Theocr.)
πολέμου οὐ γίγνετ΄ ἐ. Hom. — сражение не утихалоἐρωμανέω

ἐρω-μᾰνέω
быть безумным от любви
ex. (πῶς δύναται ψυχέ ἐ. ὀρθὰ λογιζομένη; Anth.){*}ἐρωμανής

ἐρω-μανής
2
безумно влюбленный Diod.ἐρωμανία

ἐρωμᾰνία
безумная (безрассудная) любовь Anth.ἐρωμένιον

τό душечка, милая, любимая Anth.ἔρων

Anth. (= ἔρωτα) acc. к ἔρωςἔρως

-ωτος тж. pl.
1) любовь, преимущ. страсть
ex. ( ἔ. πάθος ἀλόγιστον Arst.)
ἔ. τινός Soph., Eur., Xen. и πρός τινα Arst. — любовь к кому-л.;
ἔ. ἀνίκατος μάχαν Soph. — любовь, непобедимая в борьбе;
ἔρωτ΄ ἐρᾶν Eur. — страстно любить, пылать любовью
2) страстное желание, горячее стремление
ex. (τινός Aesch., περί τι Plat. и πρός τι Luc.)
ἔρωτα σχὼν τῆς Ἑλλάδος τύραννος γενέσθαι Her. (Павсаний), жаждущий стать властелином Эллады;
ἔ. ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ἐκπλεῦσαι Thuc. — всеми овладело страстное желание отплыть, т.е. участвовать в морском походе;
ἔ. αὐτὸν ἔσχε τῶν σκιερῶν σχηνημάτων Xen. — его потянуло к тенистым шатрам;
ἔρωτες πόλεως Arph. — влечение к городу
3) предмет любви, любовь
ex. (ἀπρόσικτος Pind.)
4) наслаждение, радость
ex. ἔφριξα ἔρωτι Soph. — я затрепетал от радостиἜρως

-ωτος (иногда pl. Ἔρωτες) Эрот
1) бог любви; по Гесиоду - сын Хаоса, по орфикам и другим - первый и старейший из богов
ex.
πρώτιστος θεῶν Parmenides ap. Arst.; обычно — считается сыном Афродиты;
соотв. римск. Amor или Cupido;
— изображался красивым мальчиком с золотыми крылышками, вооруженный луком, он пронзал стрелами любви сердца людей и богов Trag. etc.

2) название ряда мелких местностей Anth.ἐρωτάριον

τό статуэтка Эрота Anth.ἐρωτάω

эп. εἰρωτάω, ион. εἰρωτέω
1) спрашивать, расспрашивать
ex. (τινά τι Hom., Soph., Eur., Arph., Plat., τινα περί τινος Plat. и τινα αμφί τινος Eur.)
εἰρώτα τίς εἴη καὴ πόθεν ἔλθοι Hom. — он спросил, кто она и откуда прибыла;
ἃ ἠρωτῶμεν περὴ αὐτῶν Plat. — то, что мы спрашивали об этих вещах;
εἰρωτᾷς μ΄ ἐλθόντα Hom. — ты спрашиваешь меня, зачем я пришел;
τὸ ἐρωτώμενον Xen. и τὸ ἐρωτηθέν Thuc. — вопрос;
τὰ ἔμπροσθεν ἠρωτημένα Plat. — ранее поставленные вопросы;
ἐ. ἐρώτημα Plat. — ставить вопрос, обращаться с вопросом
2) вопрошать
ex. (τὸν θεόν Xen.)
3) лог. ставить вопросы, рассуждать, доказывать
ex. ἐ. λόγον Arst., Sext.; — выставлять положение;
οἱ ἠρωτημένοι λόγοι и τὰ ἠρωτημένα Arst. — подлежащие рассмотрению положения
4) просить
ex. (τινα ποιεῖν τι, περί и ὑπέρ τινος, τι и ἵνα … NT.)ἐρώτη

ион. Theocr. 3 л. sing. impf. к ἐρωτάωἐρώτημα

-ατος τό
1) вопрос
ex. (περί τινος Plat. и εἴ … Thuc.)
τοῖς ἐρωτήμασι τοῦ ξυνθήματος πυκνοῖς χρῆσθαι Thuc. — то и дело спрашивать о пароле;
ἐ. ἐρωτᾶν Plat. — задавать вопрос
2) запрос
ex. (ἐ. τι προσπέμπειν τινί Plut.)
3) лог. (наводящий) вопрос
ex. (δι΄ ἐρωτημάτων συλλογίζεσθαι Arst.)ἐρωτηματίζω

ἐρωτημᾰτίζω
лог. задавать (наводящие) вопросы
ex. (τάττειν καὴ ἐ. ἴδιον τοῦ διαλεκτικοῦ ἐστιν Arst.)ἐρωτηματικός

ἐρωτημᾰτικός
3
грам. вопросительный
ex. (ὄνομα)ἐρώτησις

-εως
1) постановка вопроса, вопрос
ex. ἐξ ἐρωτήσεως Arst. — в порядке вопроса;
ψεύδους οὐδεμία ἔ. δεῖται Xen. — ни на один вопрос нельзя отвечать неправдой;
ἐρωτήσεως ἔτι ἀπόκρισις δεῖται Plat. (этот) ответ нуждается в (предварительной) постановке вопроса;
ἐρωτήσεος ἐπιρρήματα грам. — вопросительные наречия
2) лог. метод вопросов (для приведения собеседника к умозаключению)
ex. ( διαλεκτικέ πρότασις ἐ. ἀντιφάσεώς ἐστιν Arst.)ἐρωτητική

(sc. τέχνη) лог. эротетика, искусство ставить наводящие вопросы Arst.ἐρωτητικός

3
умело ставящий вопросы, искусно спрашивающий Plat., Arst.ἐρωτιάς

-άδος adj. f влюбленная
ex. (νύμφαι Anth.)Ἐρωτίδες

νῆσοι острова любви Anth.Ἐρωτιδεύς

-εως маленький Эрот Anacr.Ἐρωτίδια

τά = Ἐρωτικάἐρωτικά

τά
1) любовные начала
ex. (τοῦ σώματος Plat.)
2) любовные отношения или похождения
ex. (περὴ γυναῖκοις Plut.)Ἐρωτικά

τά (sc. ἱερά) праздник в честь Эрота (в Теспиях) Plut.ἐρωτική

искусство любви Arst.ἐρωτικός

3
1) любовный, вызванный любовью
ex. (λύπη Thuc.; μανία Plat.; ἐπιθυμία Arst.)
ἐρωτικέ ξυντυχία Thuc. — любовное приключение
2) посвященный любви
ex. (λόγος Plat.)
3) преисполненный любви, влюбленный, любящий
ex. (νέοι Arst.)
4) сведущий в вопросах любви Plat., Xen.
5) испытывающий влечение, стремящийся, склонный
ex. (πρός τι Plut. и περί τι Luc.)ἐρωτικῶς

любовно, влюбленно
ex. ἐ. ἔχειν τινός Plat. и πρός τινα Plut. и ἐ. ἀσπάζεσθαί τινα Plut. — быть влюбленным в кого-л.;
ἐ. διατίθεσθαι Plat. и διακεῖσθαι Plat., Arst. — быть охваченным любовью;
ποιῆσαί τινα ἐ. ἔχειν τοῦ ποιεῖν τι Xen. — внушить кому-л. желание совершить что-л.ἐρώτιον

τό Luc., Anth. = ἐρωτάριονἐρωτίς

-ίδος милая, любимая Theocr.ἐρωτογράφος

ἐρωτο-γράφος
2
воспевающий любовь
ex. (μέτρον Anth.)ἐρωτομανής

ἐρωτο-μᾰνής
2
Sext. = *ἐρωμανήςἐρωτομανία

ἐρωτο-μᾰνία
Plut. = ἐρωμανίαἘρωτοπαίγνιον

Ἐρωτο-παίγνιον
τό (Erotopaegnia) «Любовная забава» (произведение римского поэта Левия) Gell.ἐρωτοπλάνος

ἐρωτο-πλάνος
2
(ᾰ) заставляющий забыть о любви
ex. (φθόγγος Anth.)ἐρωτοπλοέω

ἐρωτο-πλοέω
плыть по волнам любви Anth.ἐρωτύλος


1) любимый, возлюбленный Theocr.
2) божок любви Anth.Ἔρωχος

Эрох (город в Фокиде) Her.ἐς

ион.-староатт. = εἰςἕς

2 л. sing. imper. aor. 2 ἴημιἐς-

ион.-староатт. = εἰσ-ἔσῃ

или ἔσει 2 л. sing. fut. к εἰμίἐσαγ-

ἐσ-αγ-
= εἰσαγ-ἐσαθ-

ἐσ-αθ-
= εἰσαθ-ἐσακ-

ἐσ-ακ-
= εἰσακ-ἐσᾶλτο

см. ἐσήλατο...ἔσαν

эп.-ион. (= ἦσαν) 3 л. pl. impf. к εἰμίἕσαν

эп.-ион. 3 л. pl. aor. 2 к ἵημιἔσαντα...

εἴσαντα, ἔσαντα
adv. прямо напротив, т.е. в упор, в лицо
ex. (ἰδεῖν и ἰδέσθαι Hom.)ἔσαξα

aor. к σάττωἐσάπην

(ᾰ) aor. 2 pass. к σήπωἐσαπικνέομαι

ἐσ-απικνέομαι
ион. = εἰσαφικνέομαιἐσαρ-

ἐσ-αρ-
= εἰσαρ-ἕσασθαι

эп. inf. med.-pass. к ἕννυμιἕσατο

эп. 3 л. sing. aor. med. к ἕννυμιἐσαύριον

Polyb. v. l. = ἐπαύριονἐσαῦτις

(тж. ἐς или εἰς αὖτις) = εἰσαῦτιςἐσάχθην

aor. pass. к σάττωἐσάωθεν

эп. 3 л. pl. aor. pass. к σαόωἐσβα-

ἐσ-βα-
= εἰσβα-ἔσβεσα

aor. к σβέννυμιἔσβην

aor. 2 pass. к σβέννυμιἐσβι-

ἐσ-βι-
= εἰσβι-ἐσβο-

ἐσ-βο-
= εἰσβο-ἐσγραφ-

ἐσ-γραφ-
= εἰσγραφ-ἐσδέκομαι

= εἰσδέχομαιἑσδώμεθα

эол. Theocr. conjct. 1 л. pl. к ἕζομαιἐσδ-

ἐσ-δ-
= εἰσδ-ἐσέδρακον

эп. aor. 2 к εἰσδέρκομαιἔσει

или ἔσῃ 2 л. sing. fut. к εἰμίἔσειμι

ἔσ-ειμι
= εἴσειμιἐσελεύσομαι

ἐσ-ελεύσομαι
fut. к εἰσέρχομαιἐσεμάσσατο

эп. 3 л. sing. aor. к *εἰσμαίομαιἐσενείκασθαι

inf. aor. med. к ἐσφέρωἐσέπτατο

ион. 3 л. sing. aor. med. к εἰσίπταμαι


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика