Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 011

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 011
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 011) с русским переводом и комментариями.εἰρέμης

<εἴρω II> вестник (вымышленное слово для этимологич. объяснения имени Ἐρμῆς) Plat. γςατωμ. 408 αεἴρερος

плен, рабство Hom.εἰρεσία

эп.-ион. εἰρεσίη
1) (тж. πλόος εἰρησίῃ χρεώμενος Her.) гребля, плавание на веслах Hom., Arst.
ex. τέν εἰρεσίαν ξυνέχειν или ξυνάγειν Thuc. — управлять работой гребцов, командовать гребцами
2) мерное движение
ex. (μαστῶν Eur.; πτερῶν Luc.)
3) весельное судно
ex. (ὀλίγη Anth.)
4) команда гребцов, гребцы
ex. (κώπα εἰρεσίᾳ φίλα Eur.)
5) скамья для гребцов
ex. (καθίζειν ἐπὴ τῶν εἰρεσιῶν τοὺς ἄνδρας Polyb.)
6) песня гребцов
ex. (αὐλεῖν εἰρεσίαν Plut.)εἰρεσίαι

αἱ Иресии (город в Фессалии) HH.εἰρεσίδαι

-ῶν αἱ Иресиды (дем в атт. филе Ἀκαμαντίς) Diog.L.εἰρεσιώνη

<εἶρος>
1) лавровый или масличный венок, перевитый шерстью (который носился во время праздников πυανέψια и θαργήλια) Arph.
2) иресиона (песня, исполнявшаяся в праздники πυανέψια и θαργήλια Plut.; тж. песня странствующих нищих Hom.)εἰρέτρια

эп.-поэт. = Ἐρέτριαεἰρέω

эп.-ион. = εἴρω IIεἰρήθην

aor. pass. к εἴρω IIεἴρηκα

pf. к εἴρω IIεἴρημαι

pf. pass. к εἴρω IIεἰρήν

ион. ἰρήν -ένος ирен (достигший 20-летнего возраста спартанец) Her., Plut.εἰρήνα

поэт. = εἰρήνηεἰρηναῖα

τά
1) (sc. γέρεα) дары мирного времени, т.е. почетные преимущества спартанских царей в мирное время Her.
2) мир
ex. (εἰ. βούλεσθαι Plut.)εἰρηναῖος

3
мирный
ex. εἰ. τινι εἶναι Her. — жить в мире с кем-л., но ταῦτά σφι εἰρηναῖα ἦν Her. это умиротворило их;
εἰρηναῖόν τι ἀπαγγεῖλαι παρά τινος Thuc. — прийти от кого-л. с мирными предложениямиεἰρηναίως

мирно, спокойно
ex. (καθήμενοι Her.)εἰρηνεύω

1) тж. med. жить в мире
ex. (Plat.; πρός τινα Diod., med. Arst. и μετά τινος NT.)
2) умиротворять
ex. (στάσιν Babr.; εἰρηνευομένη χώρα Polyb.)εἰρηνέω

Arst., Diog.L. = εἰρηνεύω Iεἰρήνη

поэт. εἰρήνα, дор. εἰράνα (ρᾱ) мир, мирная жизнь
ex. (περὴ πολέμου καὴ εἰρήνης συμβουλεύειν Arst.)
εἰρήνην ἔχειν Xen., Plut. — вести мирную жизнь;
εἰρήνην ἄγειν πρός τινα Xen., Plat. — жить в мире с кем-л.;
ἐπ΄ εἰρήνης Hom. — в мирное время;
ἐν εἰρήνῃ Plat. — мирно, спокойно;
εἰρήνην ποιεῖν τινι καί τινι Xen. — мирить кого-л. с кем-л.;
εἰρήνην διαπράττεσθαι Xen., ποιεῖσθαι Aeschin., κατεργάζεσθαι или πράττειν Dem. — заключать мирεἰρήνη

дор. εἰράνα (ρᾱ) Ирена или Ирина (богиня мирной жизни Pind., Eur., Arph.; одна из трёх Ὧραι - εὐνομίη τε δίκη τε καὴ εἰ. Hes.)εἰρηνικός

3
мирный, миролюбивый
ex. (λόγος Isocr.; ἐπιστῆμαι Xen.; χρεία Arst., Plut.)
τελευτῆς τυχεῖν εἰρηνικῆς Plut. — тихо скончатьсяεἰρηνικῶς

мирно, миролюбиво Xen., Isocr., Luc., Plut.εἰρηνοποιέω

εἰρηνο-ποιέω
умиротворять
ex. (εἴτε τὰ ἐπὴ γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς NT.)εἰρηνοποιός

εἰρηνο-ποιός

1) миротворец Xen., Plut.
2) (в Риме, лат. fetialis) жрец-фециал Plut.εἰρηνοφύλαξ

εἰρηνο-φύλαξ
-ᾰκος страж или хранитель мира Xen., Aeschin., Plut.εἰρήσεται

3 л. sing. fut. 3 в знач. fut. 1 к εἴρω IIεἰρίνεος

(ῑ) ион. = ἐρίνεος и ἐρεοῦςεἴριον

τό эп.-ион. = ἔριονεἱρκταί

αἱ Гиркты, «Ограждения»
1) местность в Арголиде Xen.
2) местность в Сицилии Polyb.εἰρκτέος

adj. verb. к εἴργωεἱρκτή

ион. ἑρκτή
1) темница, тюрьма Her., Thuc., Xen., Plut., pl. Eur.
2) внутренняя часть дома, женская половина Xen.εἱρμός

<εἴρω I> сплетение, сцепление
ex. ( τοῦ εἱρμοῦ τάξις Arst.; αἰτιῶν Plut.)εἶρξα

см. εἷρξα...εἷρξα...

εἶρξα, εἷρξα
aor. к εἴργω и εἵργωεἰροκόμος

εἰρο-κόμος
I.
2
1) прядущий шерсть
ex. (γρηΰς Hom.)
2) служащий для крашения шерсти
ex. (τάλαρος Anth.)
II.
пряха Anth.εἴρομαι

I.
эп.-ион. = *ἔρομαι
II.
med.-pass. к εἴρω IIεἰροπόκος

εἰρο-πόκος
2
покрытый густой шерстью, глубокорунный
ex. (ὄϊες Hom., Hes., Theocr.)εἶρος

-εος τό Hom. = ἔριονεἰροχαρής

εἰρο-χᾰρής
2
любящий шерсть
ex. (τάλαρος Anth.)εἷρπον

impf. к ἕρπωεἰρύαται

εἰρύᾰται
эп. 3 л. pf. pass. к ἐρύωεἰρύομαι

эп.-ион. = ἐρύομαιεἴρυσα

см. ἔρυσα...εἴρυσμαι

эп. pf. pass. к ἐρύωεἴρυτο

εἴρῡτο
тж. ἔρῡτο и ἔρῠτο эп. 3 л. sing. ppf. med. к ἐρύωεἰρύω

эп.-ион. = ἐρύωεἴρω

I.
(aor. εἶρα; pass.: эп. 3 л. sing. ppf. ἔερτο, эп. part. pf. ἐερμένος)
1) плести, сплетать, свивать
ex. (στεφάνους Pind.)
2) низать, нанизывать
ex. (ὅρμος ἠλέκτροισιν ἐερμένος Hom.)
εἰρομένη λέξις Arst. — непрерывная речь
II.
эп.-ион. εἰρέω (fut. ἐρῶ - эп.-ион. ἐρέω, pf. εἴρηκα, ppf. εἰρήκειν; pass.: fut. ῥηθήσομαι, aor. ἐρρήθην и ἐρρέθην - ион. εἰρέθην, pf. εἴρημαι)
1) говорить
ex. (τινί τι Hom.; τὸ εἴ. λέγειν ἐστίν Plat.)
οὐκ ἄλλα ἢ ἃ ἂν γιγνώσκω βέλτιστα ἐρῶ Thuc. — я выскажу лишь то, что считаю наилучшим;
ἐπεὴ ταῦτα ἐρρήθη Xen. — после этих слов;
εἴρηται λόγος Aesch. — слово сказано, т.е. я кончил;
κακῶς ἐρεῖν τινα Eur. — дурно отзываться о ком-л.
2) говорить, приказывать
ex. εἴρηκα πάντας πείθεσθαί σοι Xen. — я приказал всем слушаться тебя;
εἴρητο συλλέγεσθαι ( στρατός) Her. — войску приказано было собраться
3) оговаривать, обусловливать
ex. μισθὸς εἰρημένος Hes., Her.; — обусловленное вознаграждение - см. тж. ἔρομαιεἴρων

-ωνος притворщик, хитрец Arst., Luc., Plut.εἰρωνεία

притворное незнание, притворное самоуничижение, ирония (о сократовском диалектическом методе) Plat., Plut.
ex. προσποίησις μὲν ἐπὴ τὸ μεῖζον ἀλαζονεία, δ΄ ἐπὴ τὸ ἔλαττον εἰ. Arst. — притворство, сопряженное с преувеличением, есть хвастовство, сопряженное же с умалением - ирония;
πᾶσαν ἀφεὴς τέν εἰρωνείαν Dem. — отбросив всякие уверткиεἰρωνεύομαι

1) притворяться незнающим или непонимающим, т.е. лукавить, хитрить Plat., Arst., Dem.
2) (тж. εἰ. μετὰ γέλωτος Plut.) насмехаться, издеваться Arph.εἰρωνευτής

-οῦ Diog.L. = εἴρωνεἰρωνικόν

τό Plat. = εἰρωνείαεἰρωνικός

3
притворяющийся невеждой, т.е. лукавый, насмешливый, иронический
ex. (μιμητής Soph.)εἰρωνικῶς

1) с притворным непониманием, лукаво; иронически, насмешливо
ex. (λέγειν Plat.)
2) как ни в чем не бывало, хитро, ловко
ex. (πρόφασιν καθιέναι Arph.)εἰρωτάω

эп. = ἐρωτάωεἰρωτέω

ион. = ἐρωτάωεἰς

ион., дор. и староатт. ἐς praep. cum acc.
1) (направление в пространстве) в, на, до, к
ex. (ἐρύσαι νῆα εἰς ἅλα Hom.; ἐμβαλεῖν τι εἴς τι Soph.)
ἐμβαλεῖν εἰς τέν Ἀττικήν Xen. — вторгнуться в Аттику;
πέμπειν εἴς τινα Hes., Thuc., Xen.; — послать к кому-л.;
εἰς ἐλάτην ἀναβῆναι Hom. — взобраться на сосну;
εἰς τὸ πεδίον καταβῆναι Xen. — спуститься на равнину;
ἐς πατρὸς (sc. οἶκον) ἀπονέεσθαι Hom. — возвращаться в отчий дом;
εἰς Ἀθηναίης (sc. ἱερόν) Hom. — в храм Афины;
ἐς τὸν δῆμον λέγειν Thuc. — говорить (обращаясь) к народу;
γράμματα ἑάλωσαν εἰς Ἀθήνας Xen. — письмо было перехвачено и доставлено в Афины;
εἰς (τὸ) πρόσθεν Soph., Plat., Arst.; — вперед;
εἰς τὸν οὐρανὸν ἅλλεσθαι Xen. — прыгать до неба;
παραγγέλλειν εἰς τὰ ὅπλα Xen. — призывать к оружию;
εἰς (τὸ) ὀρθόν Arst. — в прямом направлении, прямо;
συνελθεῖν εἰς ἕν Arst. — свестись к одному, слиться воедино;
τῆς γεφύρης τὸ ἐς τέν σκυθικέν ἔχον Her. — обращенная к Скифии часть моста;
εἰς βοιωτοὺς ὁδός Xen. — дорога в Беотию
2) (редко - местонахождение, преимущ. в результате глаголов движения) в, на
ex. φανήμεναι εἰς ὁδόν Hom. — показаться на дороге;
παρεῖναι εἰς τὸν ἀριθμόν Xen. — присутствовать на перекличке;
μετὰ τούτους ὁρᾶται χερσόνησος καὴ λιμέν εἰς αὐτήν Diod. — за этими (песчаными холмами) виден полуостров и в нем залив
3) (направление во времени)
ex. (вплоть) до
ἐς ἠῶ Hom. — до зари;
εἰς ἕω Arst. — до (следующего) утра;
ἐς ἠέλιον καταδύντα Hom. — до захода солнца (ср. 4);
ἐς ἐμέ Her. — до моего времени;
εἰς τότε Plat. — до тех пор, пока;
εἰς ὅτε Hom. и ἐς οὗ Her. — до тех пор как, пока не;
εἰς ἄνδρας Plat. — до возмужалости;
εἰς πότε ; Soph. — доколе?, до каких пор?;
εἰς τὸν ἐνιαυτὸν δαπάνη Xen. — годичный запас (ср. 4);
εἰς ἀεί Thuc. — навсегда, на вечные времена
4) (момент или положение во времени) во время, в течение
ex. ἐς ἠέλιον καταδύντα Hom. — с заходом солнца (ср. 3);
εἰς τὸ ἐνιαυτόν Arst. — в течение года (ср. 3);
ἐς ὀψέ Thuc. — в поздний час;
ἐς τέλος Her. — наконец, в конце концов;
ἐς καιρόν Her. — во-время, кстати
5) (предел) до
ex. εἰς ἔτη ἑκατὸν ζῆν Arst. — жить до (т.е. не свыше) ста лет
6) (приблизительность) около
ex. ἐς τριακάδας δέκα ναῶν Aesch. — до трехсот кораблей
7) (разделительность) по, на
ex. ἐς δεκάδας διακοσμεῖσθαι Hom. — разделиться на десятки;
ἐς δραχμήν ἑκάστῳ Thuc. — по драхме каждому;
οἱ ὁπλῖται εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο Xen. — гоплиты выстроились по восьми в ряд
8) (близкая связь или сходство)
ex. ἀργύριον ἢ ὅσα εἰς ἀργύριον Arst. — деньги или то, что их заменяет
9) (образ или качество) по, в отношении
ex. εὐδόκιμος εἰς σοφίαν καὴ ἰσχύν Plat. — славящийся мудростью и могуществом;
εἰς τρόπον τινά Luc. каким-л. — способом;
ἐς τὸ ἀκριβές Thuc. и εἰς ἀκρίβειαν Plat., Arst.; — точно, тщательно
10) (мера или степень) по, насколько, сообразно
ex. εἰς δύναμιν и εἰς τὸ δυνατόν Xen., Arst.; — по возможности, насколько возможно;
εἰς ὅσον ἐγὼ σθένω Soph. — насколько я в силах;
ἐς τὰ μάλιστα Her. — в высшей степени
11) (враждебность) против
ex. εἴςτινα ἰέναι Xen. — устремиться на кого-л.;
στρατεύειν εἰς Ἀττικήν Thuc. — воевать против Аттики
12) (действие или чувство) к, по отношению к
ex. φιλία ἔς τινα Thuc. — дружба к кому-л.;
δίκαιος εἴς τινα Soph. — справедливый к кому-л.;
δέος ἔς τινα Thuc. — страх перед кем-л.;
τό γ΄ εἰς ἑαυτόν Soph. — что касается его лично;
εἴς τι ἀρχή Thuc. — власть над чем-л., αἰτία ἐς μαλακίαν Thuc. обвинение в трусости;
ἐπαινεῖσθαι εἰς δικαιοσύνην Arst. — быть хвалимым за справедливость;
σκωπτειν εἴς τι Arph. — смеяться над чем-л.
13) (цель или намерение) для, из, из-за
ex. εἰς κέρδος δρᾶν τι Soph. — делать что-л. из-за выгоды;
ἐς φόβον τινός Hom. — на страх кому-л.;
τὰ εἰς τροφέν ὕδατα Arst. — вода для приготовления пищи;
εἰς ἑορτὰς ἐσθής Xen. — праздничная одежда;
ἀδικεῖν εἰς ὕβριν Arst. — совершать преступления из озорства;
εἰς τί ; Soph. — для чего?, к чему?εἵς

ἕντος part. aor. 2 к ἵημιεἷς

(эп. тж. ἕεις), μία (эп. тж. ἴᾰ), ἕν, gen. ἑνός, μιᾶς (эп. тж. ἰῆς), ἑνός
1) один, единый
ex. εἷς οἶος Hom. и εἷς μοῦνος Her. — один единственный;
πλέν εἷς τις Soph. — за исключением кого-то одного;
εἷς οὐδείς Her., Thuc., тж. εἷς οὐ Aesch. и εἷς μή Xen. — ни один, решительно никто;
οὐχ εἷς Aesch., Eur.; — не один;
εἷς ἕκαστος Her., Plat., Plut.; — каждый в отдельности;
καθ΄ ἕνα (καθ΄ ἕν) Plat., Arst.; — поодиночке, по одному, но тж. вместе, воедино;
καθ΄ ἓν ξύμπαντες Plat. — все сразу;
καθ΄ ἓν γενέσθαι Thuc. — объединиться;
ἐς μίαν (βουλήν) Hom., Thuc.; — единодушно;
τὸ ἓν ἐπὴ πολλῶν Plut., Arst.; — единство во множестве;
ἓν καθ΄ αὑτό Arst. — абсолютное единство;
ἓν κατὰ συμβεβηκός Arst. — относительное единство;
εἷς πρὸς ἕνα Dem. и ἓν πρὸς ἕν Plat., Arst.; — ее поставляя одно с другим, т.е. при сравнительном рассмотрении;
εἷς μὲν …εἷς (или ἕτερος) δε Xen., Arst.; — один …, другой же, для усиления superl. что ни на есть (εἷς ἄριστος Hom., Soph.);
εἷς αὐτῶν Thuc. — один из них;
τὰ ἕνα Arst. — единства
2) некий, какой-то, какой-л.
ex. ἑνὴ τῷ τρόπῳ Plat. каким-л. — способом;
εἷς πρῶτος Dem. — первый попавшийся, любой
3) (= πρῶτος) первый
ex. (ἓν καὴ εἰκοστὸν ἔτος Thuc.)εἴς

εἶς и ἐσσί эп.-ион. (= εἶ) 2 л. sing. praes. к εἰμίεἶς

Hes. (= εἶ) 2 л. sing. praes. fut. к εἶμιεἰσᾴττω

атт. = εἰσαΐσσωεἰσῄειν

impf. к εἴσειμιεἷσα

I.
aor. к *ἕζω
II.
part. f aor. 2 к ἵημιεἰσαΐσσω

εἰσ-ᾱΐσσω
атт. εἰσᾴττω (aor. εἰσῇξα) вторгаться, врываться
ex. (εἰς ὀρχηστρίδος, sc. οἶκον Arph.)εἰσαΐω

εἰσ-αΐω
слушать
ex. (τινός Theocr. и τι Anth.)εἰσαγγελεύς

εἰσ-αγγελεύς
-έως, ион. ἐσαγγελεύς -έος докладывающий о посетителях (преимущ. при персидском дворе) Her., Diod., Plut.εἰσαγγελία

εἰσ-αγγελία

1) донесение, известие
ex. (Polyb. - v. l. ἀγγελία)
2) юр. исангелия, обвинение, жалоба (преимущ. по особо важным государственным делам, но тж. и по семейным)
ex. (Isocr., Lys., Arst., Plat.; εἰ. ἐδόθη εἰς τέν βουλέν ὑπέρ τινος Dem.)εἰσαγγέλλω

εἰσ-αγγέλλω
ион. и староатт. ἐσαγγέλλω
1) возвещать, докладывать о (чьём-л.) приходе Her., Eur.
2) докладывать, уведомлять, извещать
ex. (τι Arst.; πρός τινα Xen.)
τὰ ἐσαγγελλόμενα Thuc. — сообщения, вести;
ἐσαγγελθέντων ὅτι νῆες ἐπ΄ αὐτοὺς πλέουσιν Thuc. — получив донесение, что флот идет против них
3) в порядке исангелии (см. εἰσαγγελία 2) возбуждать судебное дело, привлекать к ответственности
ex. (πρὸς τοὺς ἄρχοντας Plat., Isae.; τινὰ περὴ προδοσίας Dem., Plut.; εἰσαγγελίαν εἰ. Arst., Dem.)εἰσάγγελσις

εἰσ-άγγελσις
-εως извещение, уведомление
ex. (τινος διά τινος Plat.)εἰσαγγελτικός

εἰσ-αγγελτικός
3
касающийся исангелии
ex. (νόμος Dem.){*}εἰσαγείρω

εἰσ-αγείρω
ион. ἐσαγείρω собирать ex. (ἐρέτας ἐς τέν ναῦν Hom. - in tmesi); med. собираться
ex. (ἐσαγείρετο λαός Hom.)
ἐσαγείρετο θυμόν Hom. — он собрался с духомεἰσαγήοχα

pf. к εἰσάγωεἰσάγω

εἰσ-άγω
ион. и староатт. ἐσάγω (fut. εἰσάξω, aor. 2 εἰσήγαγον)
1) вводить
ex. (τινὰ δόμον Hom. и δόμοις Eur.; τὸν ἀρήϊον θρίαμβον Plut.)
2) ввозить
ex. (σῖτον ἐς νῆσον Thuc. и Ὀρχομενίοις Plut.; οἶνον Ἀθήναζε Dem.; med. σῖτα Her.)
εἰσαγόμενα καὴ ἐξαγόμενα Arst. — ввоз и вывоз
3) приводить, приглашать
ex. (ἰατρὸν τινι Xen.; med. ἰατροὺς ἐφ΄ ἑαυτούς Arst.; τὰς ἑταίρας τινί Plut.)
4) тж. med. брать в жены, вводить в (свой) дом
ex. (γυναῖκα Her.)
5) вводить, записывать, включать
ex. (τινὰ εἰς τοὺς φράτορας Lys., εἰς τοὺς δημότας Dem. и εἰς τέν πολιτείαν Arst.)
6) вовлекать, приобщать (med. τινα Hom.)
ex. ἐς τὰς σπονδὰς εἰσαγαγεῖν τινα Thuc. — убедить кого-л. примкнуть к перемирию
7) выводить на сцене, представлять, ирон. разыгрывать
ex. (τὰ ἐλεεινὰ δράματα Plat.)
8) юр. представлять на судебное рассмотрение
ex. (δίκην Aesch.)
9) (тж. εἰ. εἰς τέν βουλήν Xen. и εἰς δικαστήριον Plat.) привлекать к судебной ответственности
ex. (τοὺς ποιήσαντας Xen.; τινὰ ὡς διαφθείροντα τοὺς νέους Plat.)
εἰ. τινά τινι Plat. — привлекать кого-л. на чей-л. суд;
εἰ. τινά τινος Plat. — привлекать кого-л. по обвинению в чем-л.εἰσαγωγεύς

εἰσ-ᾰγωγεύς
-έως
1) (в состязаниях) выводящий на сцену, руководитель участников состязания Plat.
2) судебный докладчик (в Афинах, принимавший исковые заявления и докладывавший их суду) Arst., Dem.εἰσαγωγή

εἰσ-ᾰγωγή

1) введение, начальное руководство
ex. (τὰ βιβλία καὴ αἱ εἰσαγωγαί Plut.)
2) ввоз, импорт
ex. (ἐξαγωγέ καὴ εἰ. Arst.)
3) юр. (об исковом заявлении, судебном деле и т.п.) представление суду, внесение дела в суд Plat., Isae., Arst.εἰσαγωγικός

εἰσ-ᾰγωγικός
3
вступительный, вводный или подготовительный
ex. (συλλογισμοί Diog.L.)εἰσαγώγιμος

εἰσ-ᾰγώγιμος
2
1) ввозной, привозной или подлежащий ввозу
ex. (τροφή Arst.)
2) иноземный
ex. (τέχνη Plat.; σωτηρία Eur.)
3) юр. могущий быть принятым к рассмотрению, подсудный
ex. (δίκη Dem.)εἰσαθρέω

εἰσ-αθρέω
поэт. ἐσαθρέω
1) видеть, замечать
ex. (τινα Hom., Theocr.)
2) глядеть, созерцать
ex. (ἀστέρας Anth.)εἰσαίρω

εἰσ-αίρω
вносить
ex. (τράπεζ΄ εἰσῄρετο Arph.)εἴσαιτο

эп. 3 л. sing. opt. med. к *εἴδωεἰσακοντίζω

εἰσ-ᾰκοντίζω
ион. и староатт. ἐσακοντίζω
1) метать копья, поражать копьем
ex. (τὸν ὗν Her.; ἐς τὰ γυμνά Thuc.)
2) стремительно хлынуть, бить ключом
ex. (αἵματος ἀπορροαὴ ἐσηκόντιζον Eur.)εἰσακούω

εἰσ-ᾰκούω
ион. и староатт. ἐσακούω
1) слушать, внимать
ex. (φωνέν ἐλεινήν τινος HH.; τῶν λόγων τινός Eur.)
ἔξωθεν εἰς τέν οἰκίαν εἰσακούεσθαι Arst. — слышаться в доме извне
2) слышать
ex. (τὰ παραγγελλόμενα Thuc.)
τοσαῦτα φωνήσαντος εἰσηκούσαμεν Soph. — вот что мы услышали из его уст
3) слышать, узнавать
ex. εἰσακοῦσαι ζῶντά τινα Eur. — услышать, что кто-л. жив;
εἰοακοῦσαί τί τινος Soph. — узнать что-л. от кого-л.
4) aor. услышать, внять
ex. (εἰσηκούσθη δέησίς τινος NT.)
5) слушаться, повиноваться
ex. (τινί Her. и τινός Plut.)εἰσακτέον

adj. verb. к εἰσάγωεἰσάλλομαι

εἰσ-άλλομαι
ион. и староатт. ἐσάλλομαι (fut. εἰσαλοῦμαι, aor. εἰσηλάμην)
1) вскакивать, врываться
ex. (τὸ τεῖχος Hom. и εἰς τὰ τείχη Xen., Plut.; πύλας Hom.; πύργον Pind.; ἐς τὸ πύρ Her.)
πυρὸς κρητῆρας ἐσήλατο Anth. (Эмпедокл) бросился в огненный кратер
2) обрушиваться
ex. (ἐπὴ κρατί μοι πότμος εἰσήλατο Soph.)εἰσαμείβω

εἰσ-ᾰμείβω
входить, проникать (sc. πτόλιν Aesch.)εἰσάμην

I.
эп. aor. med. к εἶμι
II.
эп. aor. med. к *εἴδωεἰσαναβαίνω

εἰσ-αναβαίνω
1) подниматься, всходить, взбираться
ex. (ὑπερώϊα Hom.; ἀκροτάταν Soph.)
2) отправляться
ex. (Ἴλιον Hom.)εἰσαναγκάζω

εἰσ-αναγκάζω
принуждать
ex. (τινά Aesch.; ποιεῖν τι Plat.)εἰσανάγω

εἰσ-ανάγω
отводить, уводить
ex. εἴρερον εἰ. Hom. — угонять в рабство;
οἱ ζωγρίᾳ πρός τινα εἰσαναχθέντες Polyb. — живьем захваченные и приведенные к кому-л.εἰσανεῖδον

εἰσ-ανεῖδον
aor. (только part. εἰσανιδών) взглянуть вверх, посмотреть
ex. (οὐρανόν Hom.)εἰσάνειμι

εἰσ-άνειμι
(только part. praes.) всходить, подниматься
ex. (ἠέλιος οὐρανόν εἰσανιών Hom., Hes.)εἰσανιδών

part. к εἰσανεῖδονεἴσαντα

см. ἔσαντα...εἰσάπαξ

εἰσ-άπαξ
ион. и староатт. ἐσάπαξ adv. тж. раздельно
1) (всего) один раз, однажды, однократно
ex. (γίγνεσθαι Arst.)
ὃς οὐκ ἂν εἵλετ΄ εἰ. εἰπεῖν Soph. — который беспрестанно повторял (досл. не довольствовался однократным высказыванием)
2) раз навсегда
ex. (κρεῖσσον εἰ. θανεῖν ἢ πάσχειν κακῶς Aesch.)
3) зараз, в один прием
ex. (ἐξενείκασθαί τι Her.; εἰ. ἔπιεν ἐλέφας τέσσαρας καὴ δέκα μετρητάς Arst.)εἰσαράσσω

εἰσ-αράσσω
ион. ἐσαράσσω отгонять, отбрасывать, оттеснять
ex. (τέν ἵππον, τοὺς πολεμίους ἐς τὰς νέας Her.)εἰσαρπάζω

εἰσ-αρπάζω
силой втаскивать (в дом)
ex. (εἰσαρπασθεὴς ἐκ τῆς ὁδοῦ Lys.)εἰσάσκετο

см. ἰσάσκετο...εἰσαυγάζω

εἰσ-αυγάζω
ион. ἐσαυγάζω взирать, созерцать
ex. (εἶδός τι Anth.)εἰσαῦθις

εἰσ-αῦθις
adv., тж. раздельно
1) в другой раз, впоследствии, потом
ex. (ἐπισκεπτέον Arst.)
εἰ. Eur., Arst. — ближайший (во времени), предстоящий в ближайшем будущем
2) до другого раза
ex. (ἀναβάλλεσθαι Plat.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика