Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 002

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 002
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 002) с русским переводом и комментариями.ἐβουλόμην...

ἠβουλόμην, ἐβουλόμην
impf. к βούλομαιἙβραΐς

-ΐδος adj. f еврейская
ex. (διάλεκτος NT.)Ἑβραιος

еврей NT.ἔβραχε

см. βράχε...ἐβράχην

aor. 2 pass. к βρέχωἙβραϊκός

3
еврейский NT.ἑβραϊστί

adv. по-еврейски
ex. (λεγόμενος NT.)Ἕβρος

Гебр (река во Фригии, ныне Марица) Her., Thuc., Eur., Arst., Theocr.ἔβρων

aor. 2 к βιβρώσκωἐβώσθην

Her. aor. pass. к βοάωἐγῷδα

in crasi = ἐγὼ οἶδαἐγῷμαι

in crasi = ἐγὼ οἶμαιἔγγαιος

ἔγ-γαιος
2 и 3 и ἔγγειος 2
1) приросший к земле или растущий из земли
ex. (φυτά Plat.)
2) подземный
ex. (σκότος Plut.; sc. θεοί Anth.)
3) земной
ex. (οὐκ ἔ., ἀλλ΄ οὐράνιος Plat.)
4) земельный
ex. (κτῆσις Polyb.; συμβόλαιον Dem.)
τόκοι ἔγγειοι Dem. — доход с земельных участков
5) находящийся в земле, врытый в землю
ex. (τῶν λίθων μέρη Plut.)
τὰ ἔγγεια Dem. — врытое в землю (сельскохозяйственное) имущество
6) туземный, отечественный
ex. (ἥβα Aesch.)
τὰ ἔγγαια Xen. (в отличие от ὑπερόρια) — земельные владения внутри страныἐγγαληνίζω

ἐγ-γᾰληνίζω
быть спокойным или спокойно наслаждаться
ex. (βίῳ Diog.L.)ἐγγαστρίμυθος

ἐγ-γαστρί-μῡθος
чревовещатель Luc., Plut.ἐγγέγαα

эп. pf. к ἐγγίγνομαι{*}ἐγγείνομαι

ἐγ-γείνομαι
(только 3 л. pl. aor. conjct. ἐγγείνωνται) зарождать или производить внутри
ex. (εὐλάς Hom.)ἔγγειος

Plat., Dem., Polyb., Plut. = ἔγγαιοςἐγγελαστής

ἐγ-γελαστής
-οῦ насмешник Eur.ἐγγελάω

ἐγ-γελάω
смеяться, насмехаться
ex. (τινι Soph., Eur. и κατά τινος Soph.)
ἐγγελῶσα φροῦδος Soph. — она ушла, издеваясьἐγγενής

ἐγ-γενής
2
1) туземный, местный
ex. (θεοί Aesch., Soph.)
ἐ. κηδεία Eur. — внутриплеменной брак
2) коренной, природный
ex. (θηβαῖος Soph.; πολῖται Plut.)
3) родственный, родной, близкий
ex. κῆδος ἐγγενές Aesch. — близкое родство
4) прирожденный, врожденный
ex. (πόνος Aesch.; νοῦς Soph.)ἐγγεννάω

ἐγ-γεννάω
внедрять, прививать
ex. (τῷ σώματι τέν ἀσιτίαν Plut.)ἐγγέννησις

ἐγ-γέννησις
-εως место рождения
ex. (νεοττῶν Plat.)ἐγγενῶς

ἐγ-γενῶς
в силу родства, по врожденной склонности
ex. ἐ. τῶν λαβδακείων δωμάτων Soph. — по прирожденной преданности дому Лабдакидовἐγγεύομαι

ἐγ-γεύομαι
вкушать, пробовать
ex. (τινος Polyb.)ἐγγήραμα

ἐγ-γήρᾱμα
-ατος τό занятие в старости
ex. κάλλιστον ἐ. τέν πολιτείαν ποιεῖσθαι Plut. — считать, что лучшей деятельностью на старости лет является политическаяἐγγηράσκω

ἐγ-γηράσκω
1) стариться
ex. ἐγγηράσαι τῇ δυναστείᾳ Polyb. — состариться на престоле
2) дряхлеть, ослабевать, притупляться
ex. πάντων τέν ἐπιστήμην ἐγγηράσεσθαι (fut. inf.) Thuc. (Алкивиад сказал, что, если государство предастся бездействию), все знания придут в упадок;
πρὴν ἐγγηράσαι τέν ἀκμέν τῆς ἐλπίδος Plut. — пока не угасла последняя надеждаἐγγίγνομαι

см. ἐγγίνομαι...ἐγγίζω

1) приближать, подводить
ex. (τῇ γῇ τὰς ναῦς Polyb.)
2) приближаться
ex. (τινός и τινί Polyb., Diod.)ἐγγίνομαι

(γῑ) ион. и поздн. = ἐγγίγνομαιἐγγίνομαι...

ἐγγίγνομαι, ἐγγίνομαι
(γῑ) (fut. ἐγγενήσομαι, aor. ἐγγενόμην, эп. pf. ἐγγέγαα)
1) рождаться
ex. (πάντες, τοὴ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν Hom.)
2) (внутри) появляться, зарождаться
ex. (ἵνα μυσαρὸν μηδὲν ἐγγίνηται Her.; ἐν τοῖς νέφεσι ἐγγίνεται πῦρ Arst.)
ἐγγινόμενα τὰ ἄρθρα σαφῆ ποιεῖ τέν λέξιν Arst. — вставка (грамматических) членов делает фразу ясной
3) быть врожденным, свойственным, присущим
ex. (ἔν τινι Her., Eur., Plat. и τινι Eur., Thuc., Plut.)
4) водиться, жить, быть
ex. (ἰχθὺς ἐγγίνεται ἐν τῇ λίμνῃ Arst.)
5) происходить, случаться, бывать Plat.
ex. τινός τινι λήθη ἐγγιγνομένη Xen. — забивание чего-л. кем-л.
6) проходить, протекать
ex. χρόνου ἐγγινομένου Her. и ἐγγενομένου Thuc. — по прошествии некоторого времени
7) impers. ἐγγί(γ)νεται (воз)можно, позволено
ex. (τινι ποιεῖν τι Her., Plut.)
ἐγγενόμενον (acc. abs.) Isae. — поскольку или хотя было возможноἔγγιον

Polyb. compar. к ἐγγύς Iἔγγιστα

Dem. superl. к ἐγγύς Iἔγγλαυκος

ἔγ-γλαυκος
2
синеватый, голубой
ex. (πρόσωψις, sc. τῆς ἀέρος Diod.)ἐγγλύσσω

ἐγ-γλύσσω
<γλυκύς> быть сладковатым на вкус
ex. ( ρίζα τοῦ λωτοῦ ἐγγλύσσει Her.)ἐγγλύφω

ἐγ-γλύφω
(ῠ)
1) вырезать, высекать
ex. (ζῷα ἐν λίθοισι Her.)
2) покрывать резными изображениями
ex. (αἱμασιέ ἐγγεγλυμμένη τύποισι Her.; λίθοι ἐγγεγλυμμένοι Plat.)ἐγγλωττογάστωρ

ἐγ-γλωττο-γάστωρ
-ορος ирон. кормящийся своим языком, т.е. профессиональный оратор Arph.ἐγγλωττοτυπέω

ἐγγλωττο-τῠπέω
молоть языком, разглагольствовать
ex. (μεγάλως Arph.)ἐγγνάμπτω

ἐγ-γνάμπτω
сгибать
ex. (γόνυ Hom. - in tmesi)ἔγγονον

ἔγ-γονον
τό потомство
ex. (τὰ τῶν νέων ἔγγονα Arst.)ἔγγονος

ἔγ-γονος
и
1) внук, внучка Plut.
2) потомок Plat., Arst., Dem.ἐγγράμματος

ἐγ-γράμμᾰτος
2
записанный или могущий быть записанным
ex. (φωνή Plat., Sext., Diog.L.)ἔγγραπτα

ἔγ-γραπτα
τά письменный договор
ex. (τὰ συνέχοντα τῶν ἐγγράπτων Polyb.)ἔγγραπτος

ἔγ-γραπτος
2
(за)писанный, письменный ex. (νόμοι Diod.); письменно оформленный
ex. (τιμαί Polyb.)
εἰρήνη ἔ. Polyb. — письменный договор о миреἐγγραφή

ἐγ-γρᾰφή

1) внесение в список, записывание, регистрация
ex. (αἱ εἰς τοὺς δημότας ἐγγραφαί Dem.)
2) список
ex. (οἱ κατὰ τὰς ἐγγραφὰς καταδικασθέντες Arst.)ἔγγραφον

ἔγγρᾰφον
τό Polyb. = ἔγγραπταἔγγραφος

ἔγγρᾰφος
2
Arst., Polyb., Plut. = ἔγγραπτοςἐγγράφω

ἐγ-γράφω
(ᾰ)
1) вырезывать, начертать, изображать
ex. (γράμματα ἐν στήλῃ и ζῷα ἐς τέν ἐσθῆτα Her.)
2) записывать, вписывать
ex. (τοὺς νόμους Lys.; ἐν ἐπιστολῇ ἐγγράψασθαι Thuc.)
3) записывать, вносить в списки
ex. (εἰς τοὺς ἐφήβους Plat.; εἰς τό ληξιαρχικὸν γραμματεῖον Aeschin.; τοῖς πράκτορσιν Dem.; εἰς τοὺς ἀτίμους Plut.; εἰς τοὺς δημότας ἐγγραφῆναι Dem.)
4) перен. запечатлевать
ex. (μέλλουσι τοιαῦται διάνοιαι ἐγγραφήσεσθαι ἀνθρώποις Xen.; med. ἐ. τι μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν Aesch.)ἐγγυαλίζω

ἐγ-γυαλίζω
(эп. fut. ἐγγυαλίξω)
1) вручать, передавать, давать
ex. (τί τινι Hom., Hes. или τινὴ ἔχειν τι HH.)
2) поручать
ex. (τινά τινι Hom.)ἐγγυάω

(impf. ἠγγύων и ἐνεγύων, aor. ἠγγύησα и ἐνεγύησα, pf. ἠγγύηκα и ἐγγεγύηκα; pf. pass. ἠγγύημαι и ἐγγεγύημαι)
1) тж. med. вручать как залог, давать ручательство
ex. ἐγγύην ἐγγυᾶσθαι Plat. — (по)ручаться;
ἐγγύα (v. l. ἐγγύη), πάρα δ΄ ἄτα погов. Thales ap. Plat., Plut. — поручись, и беда тут как тут, т.е. избегай ручаться;
δειλαὴ δειλῶν καὴ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι Hom. — ручательства за дурных (людей) тоже дурны;
ἐ. τινα πρός τινα Plat. и τινά τινι Dem. — ручаться кому-л. или перед кем-л. за кого-л.;
ἠγγυᾶτο μηδὲν αὐτοὺς κακὸν πείσεσθαι Xen. — он поручился, что им не будет причинено никакого зла:
οἱ ἐγγυώμενοι Lys. — поручители;
τίς ἐ. τὰ μέλλοντ΄ ἔσεσθαι ; Dem. — кто может поручиться за будущее?
2) обручать, обещать или давать в жены, выдавать замуж ex. (θυγατέρα τινί Her.; ἐγγεγυημένη τινί Plut.); тж. давать в мужья, женить
ex. (θυγατρί τινος ἐγγεγυημένος Plat.): med. обручаться (Her.; τινα Dem.)ἐγγύη

(ῠ, Anth. тж. ῡ)
1) залог, порука, ручательство
ex. (ἐγγύην τιθέναι τινί Her. и ἀποδιδόναι Dem.; λαμβάνειν ἐγγύας παρά τινος Arst.)
2) тж. pl. обручение, помолвка Plat., Dem., Plut.ἐγγύησις

-εως Isae. = ἐγγύη 2ἐγγυητή

adj. f обрученная, помолвленная Isae., Dem.ἐγγυητής

-οῦ ручающийся, поручитель Her., Lys., Plat., Arst., Dem., Polyb.
ex. ἐπ΄ ἐγγυητῶν Xen. — по получении гарантий;
ἐ. τινος Plat. и ὑπέρ τινος Arst. — поручитель за кого(что)-л.ἐγγύθεν

ἐγγύ-θεν
I.
(ῠ) adv.
1) на близком расстоянии, близко, вблизи
ex. (εἶναι, ἱστάναι Hom. и παρεῖναι Aesch.)
ἐ. Arst. — близкий
2) на близкое расстояние, близко
ex. (ἐλθεῖν Hom. и προσελθεῖν Plat.)
3) с близкого расстояния, вблизи
ex. (σκοπεῖν Soph. и ἰδεῖν Dem.)
4) близко, скоро
ex. (ἐ. ἦμαρ ὀλέθριον Hom.)
5) в близком родстве
ex. (εἶναί τινι Hom.)
II.
в знач. praep. близ
ex. (τινός и τινί Hom.)ἐγγυθήκη

ἐγγυ-θήκη
ящик, ларец Luc.ἐγγύθι

I.
(ῠ) adv.
1) близко, вблизи Hom., Hes.
2) близко, скоро
ex. (ἠώς Hom.)
II.
в знач. praep. близ
ex. (τινός Hom., Hes., Theocr. и τινὴ Hom.)ἐγγυμνάζω

ἐγ-γυμνάζω
упражнять, обучать, приучать ex. (τὰς ψυζὰς καλλίστοις θεάμασιν Luc.); преимущ. med. упражняться
ex. (Plat.; τινί Plut.)ἐγγυοθήκη

v. l. = ἐγγυθήκηἔγγυος

2
1) ручающийся, дающий ручательство Xen., Aeschin., Arst., Polyb.
2) служащий порукой
ex. (ἑκατὸν μναῖ Lys. - v. l. ἔγγειος)ἐγγύς

I.
(ῠ) adv. (compar. ἐγγυτέρω и ἔγγιον, superl. ἐγγύτατα, ἐγγυτάτω и ἔγγιστα)
1) (о пространстве) близко, на близком расстоянии или на близкое расстояние, вблизи
ex. (εἶναι Hom., Hes.; χωρεῖν Aesch.; προσιέναι Plat.)
ἐ. Xen., Arst. — близкий, соседний;
τὰ ἐ. Thuc. — окрестности
2) (о времени) близко, скоро
ex. ( ἐγγύτατα χρόνος Plat.)
3) приблизительно, почти
ex. (ἔτη ἐ. τριακόσια Thuc.)
ἐγγύτατα τιαροειδής Xen. — чрезвычайно похожий на тиару;
οὐδ΄ ἐ. Dem. — ничего подобного, нисколько
4) в родственных отношениях
ex. ἐγγυτέρω γένους Aesch., Arph., Plat. или γένει Plat. — в более близком родстве
II.
в знач. praep. cum gen., реже cum dat.
1) близ, близко к
ex. (πέτρη ἁλὸς ἐ. ἐοῦσα Hom.)
2) близко к, скоро
ex. ἀγὼν ἐ. ἡμῖν Xen. — нам скоро предстоит битва
3) сходно с
ex. ἐ. φαίνεσθαι τυφλοῦ Plat. — быть похожим на слепого
4) в родстве с
ex. ἐ. τινος Aesch. и τινι Eur. чей-л. — родственникἐγγύτατος

3
(ῠ) чрезвычайно близкий
ex. δι΄ ἐγγυτάτου Thuc. — в ближайшем будущемἘγγύϊοι

οἱ жители города Энгий Plut.Ἐγγύϊον

τό Энгий (город в Сицилии) Plut.ἐγγώνιος

ἐγ-γώνιος
2
образующий (прямой) угол, прямоугольный
ex. (λίθοι Thuc.)ἐγδούπησαν

эп. 3 л. pl. aor. к δουπέωἐγεινάμην

aor. к γείνομαιἐγείρω

(pf. ἐγήγερκα; pass.: fut. ἐγερθήσομαι, aor. ἐγέρθην, pf. ἐγήγερμαι, ppf. ἐγηγέρμην)
1) будить, пробуждать ex. (τινὰ ἐξ ὕπνου Hom.; τινά Aesch.; ὑπνώδεα εὐνᾶς Eur.; ἀπὸ и ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι NT.); med. пробуждаться, просыпаться, вставать
ex. (ἐξ ὕπνου Hom.)
κἂν ἔγρῃ μεσημβρινός Arph. — даже если ты проснешься не раньше полудня
2) воскрешать ex. (τοὺς νεκρούς, ἀπὸ τῶν и ἐκ νεκρῶν NT.); перен. восстанавливать, отстраивать
ex. (ναόν NT.)
3) побуждать, подгонять, тж. поощрять
ex. (τινὰ ἐπὴ ἔργον Hes.; τὸν ἀκόλαστον ἐπὴ τέν ἡδονήν Plut.)
4) разжигать раздувать ex. (λαμπάδας Arph.; φλόγα Xen.); перен. разжигать, возбуждать
ex. (μάχην Hes.; πόλεμον Thuc.; ἐπιθυμίας, ὠδῖνας Plat.; κύπριν Anth.)
ἐγειρομένου χειμῶνος Her. — в случае, если разразится буря;
ἐγηγερμένοι ἦσαν Thuc. — они воспрянули духом
5) заставлять звучать
ex. ἐ. λύραν Pind. — играть на лире;
ἐ. θρῆνον Soph. — поднимать жалобный вопль;
ἐ. τὸν μῦθον Plat. — начинать рассказ
6) воздвигать, строить
ex. (ἐγεῖραι νεών Luc.; πόλιν Anth.)
7) (pf. в знач. praes. ἐγρήγορα, ppf. в знач. impf. ἐγρηγόρειν и ἠγρηγόρειν) проснуться, встать
ex. ἐγρήγορθε ἕκαστος Hom. — пусть никто из вас не спит;
τὸ ἐγρηγορέναι Arst. — бодрствование;
перен. — быть настороже, быть бдительным (φρονεῖν καὴ ἐγρηγορέναι Xen.)ἐγέλαξα

Theocr. v. l. и ἐγέλασσα Hom. aor. к γελάωἐγενόμαν...

γενόμαν, ἐγενόμαν
дор. aor. 2 к γίγνομαιἐγενόμην

aor. 2 к γίγνομαιἔγεντο

см. γέντο...ἔγερθεν

эп. (= ἐγέρησαν), v. l. ἄγερθεν 3 л. pl. aor. к ἐγείρωἘγερία

Plut. = ἨγερίαἘγερία...

Ἠγερία, Ἐγερία
Эгерия (римская нимфа) Plut.ἐγερσίγελως

ἐγερσί-γελως
-ωτος adj. возбуждающий смех, заставляющий смеяться
ex. (λυαῖος Anth.)ἐγερσιμάχα

ἐγερσι-μάχα
-ας (μᾰ) adj. f побуждающая к битвам
ex. (θεά Anth.)ἐγερσιμάχας

ἐγερσι-μάχας
-ου (μᾰ) adj. m зовущий на бой
ex. (θοῦρος Anth.)ἐγέρσιμος

ἐγέρσῐμος
2
за которым следует пробуждение, небеспробудный
ex. (ὕπνος Theocr.)ἔγερσις

-εως
1) пробуждение, возбуждение
ex. (θυμοῦ Plat., Arst.)
2) воскресение NT.ἐγερσιφαής

ἐγερσι-φᾰής
2
производящий огонь
ex. (πέτρος - v. l. λίθος Anth.)ἐγερτέον

adj. verb. к ἐγείρωἐγερτί

adv.
1) деятельно или возбуждая, поощрительно
ex. (κινεῖν τινα Soph.)
2) бдительно
ex. (φρουρεῖν Eur.)ἐγερτικός

3
1) возбуждающий
ex. (νοήσεως Plat.; θυμοῦ Plut.)
2) грам. превращающий тупое ударение (предшествующего слога) в острое, т.е. энклитический
ex. τὰ ἐγερτικά — энклитики, энклитические словаἐγερτός

3
Arst. = ἐγέρσιμοςἜγεστα

(лат. Segesta) Эгеста (город в сев.-зап. Сицилии) Thuc.Ἐγεσταῖος

уроженец или житель Эгесты Her., Thuc.ἐγήγερμαι

pf. pass. к ἐγείρωἔγημα

aor. к γαμέωἐγήρα

эп. 3 л. sing. aor. 2 к γηράσκωἐγκαθαρμόζω

см. ἐγκαθαρμόττω...ἐγκαθαρμόττω...

ἐγκαθαρμόζω, ἐγκαθαρμόττω
всовывать, вдевать
ex. (ἐς ξύλον τὸν αὐχένα ἐγκαθαρμόσαι Arph.)ἐγκαθέζομαι

ἐγ-καθέζομαι
(fut. ἐγκαθεδοῦμαι)
1) усаживаться, рассаживаться
ex. (εἰς τὸν θᾶκον Arph.)
2) располагаться лагерем, обосновываться
ex. (ἐγκαθεζόμενοι ἐδῄουν τέν γῆν Thuc.)ἐγκαθείργνυμι

ἐγ-καθείργνῡμι
досл. держать взаперти, перен. замыкать, держать в связанном состоянии
ex. ( ἀναθυμίασις ἐγκαθειργνυμένη τοῖς ὑγροῖς Plut.)ἐγκάθετος

ἐγ-κάθετος
2
(тайно) поставленный, подосланный Plat., Polyb.ἐγκαθέτως

ἐγ-καθέτως
исподтишка, тайком
ex. (οἱ ἐ. δημηγοροῦντες Diod.)ἐγκαθεύδω

ἐγ-καθεύδω
(на или в чем-л.) спать или лежать
ex. (τάπησι Anacr.; τοῖς τείχεσι и ἐν τοῖς τείχεσι Plut.)
ἐ. ψυχρότεραι ὄϊες αἰγῶν Arst. — овцы любят лежать в более прохладных местах, чем козыἐγκαθηβάω

ἐγ-καθηβάω
(в чём-л) проводить юность, вырастать
ex. ἐγκαθηβᾶν πόλλ΄ ἔχειν εὐδαίμονα Eur. — доставлять много наслаждений юношествуἐγκάθημαι

ἐγ-κάθημαι
(на или в чем-л.)
1) лежать, находиться
ex. (ἐν τοῖς τρίβωσιν Arph.)
ἐγκαθημένου ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν τοῦ παλαιοῦ φόβου Polyb. — так как в них таился прежний страх
2) сидеть
ex. (ῥάχις τοῦ ἵππου ἐγκαθῆσθαι μαλακωτέρα Xen.)
3) сидеть в засаде Arph., Aeschin., Polyb.
4) вести осаду, осаждать Polyb.ἐγκαθιδρύω

ἐγ-καθιδρύω
(в или на чем-л.) ставить, помещать, воздвигать
ex. (ἄγαλμα Ἀθηνῶν χθονί Eur.)
ἀκροτάτῃ κορυφῇ τοῦ οὐρανοῦ ἐγκαθιδρύμενος Arst. — помещающийся в самой глубине неба


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика