Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 016

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 016
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 016) с русским переводом и комментариями.ἐκεῖθι

ἐκεῖ-θι
эп.-поэт. κεῖθι adv. там
ex. (ἐ. κοιμᾶται γυνή Her.)
εἴ τίς τοι καὴ κεῖθι φίλος ἀνθρώπων Hom. — если у тебя и там есть близкий человекἐκείνῃ

эп.-дор. κείνῃ adv.
1) с той стороны
ex. (ἐσέρχεσθαι Hom.)
2) там
ex. (οἰκέειν Her.)
οἱ ἐ. ἄνθρωποι Thuc. — живущие там люди
3) так, таким образом
ex. οὔτ΄ ἐ. οὔτε τῇδε Plat. — ни так, ни этакἐκείνινος

2
(по образцу λίθινος и т.п.) филос. сделанный из такого-то материала Arst.ἐκεῖνος

ἐκείνη, ἐκεῖνο, эп.-поэт. тж. κεῖνος, дор. τῆνος, эол. κῆνος
1) в знач. pron. demonstr. тот
ex. (ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ или ἡμέρας ἐκείνης Thuc.)
ἐξ ἐκείνου Xen. и ἀπ΄ ἐκείνου (sc. χρόνου) Luc. — с того времени;
μετ΄ ἐκεῖνα Thuc. — после того, вслед за тем;
ἀπὸ Ὀρχομένου καὴ τῶν κατ΄ ἐκεῖνα χωρίων Xen. — из Орхомена и окрестных областей;
οὗτος ἐ. Her., ἐ. ὄντως и ἐ. αὐτός Arph. — тот самый;
τόδ΄ или τοῦτ΄ ἐ. Soph., Eur.; — то самое, т.е. вот именно, ну вот;
ἐκεῖν΄ ἐκεῖνο Arph. и κεῖνο κεῖνο Soph. — именно это;
ἀλλ΄ ἐκεῖνο! Luc. — да, вот (еще) что!;
ἐ …, οὗτος, но тж. οὗτος …, ἐ. Xen., Plat., Plut.; — тот …, этот, первый (ранее упомянутый) …, последний
2) в знач. adj. νοδι
ex. Ἶρος ἐ. ἧσται Hom. — вот там сидит Ир;
νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν Thuc. — вот они, корабли, уже плывут сюда
3) в знач. pron. pers. 3 л. sing. он сам(ый), он
ex. ἵνα μέ κεῖνος ἡμῖν ἐπιτύχῃ Arph. — как бы он не застал нас;
ἥλιος καὴ ἐκείνου φορά Arst. — солнце и его движение
4) adj. (ср. лат. ille) всем известный, славный
ex. (θουκυδίδης Arph.)ἐκεινοσί

Arph. intens. = ἐκεῖνοςἐκείνως

ион. κείνως так, таким или следующим образом Her., Thuc., Isocr., Plat., Dem.ἔκειρα

aor. к κείρωἐκεῖσε

ἐκεῖ-σε
эп.-поэт. κεῖσε adv.
1) туда
ex. δεῦρο καὴ ἐ., ἐ. καὴ τὸ δεῦρο или ἐ. κὰκεῖσε Eur. — туда и сюда;
ἴωμεν ἐ., ὁπόθεν ἐξέβημεν δεῦρο Plat. — вернемся туда, откуда мы пришли сюда, т.е. к исходной точке (нашего рассуждения);
ἄνειμι ἐ. τοῦ λόγου, τῇ μοι ἐξέλιπε Hom. — я возвращусь к той части рассказа, которая осталась у меня незаконченной
2) (= ἐκεῖ) там
ex. (ἐ. κρειττόνως αὐξάνουσι τὰ φυτά Arst.)
ἀποδοθέντος ἐ. διαβολίου Polyb. — посовещавшись тамἐκεκάσμην

ppf. к καίνυμαιἐκεκλόμην

см. κεκλόμην...ἐκεκλόμην...

κεκλόμην, ἐκεκλόμην
эп. aor. 2 к κέλομαιἐκέρδανα

эп. ἐκέρδηνα aor. 1 к κερδαίνωἔκερσα

эп.-поэт. aor. к κείρωἐκεχειρία

ἐκε-χειρία
<ἔχω>
1) прекращение военных действий, перемирие Thuc., Xen., Arst., Luc., Plut.
2) прекращение дел, перерыв, отдых Arph., Luc.
3) воздержание
ex. (πρὸς τὸν ἰχθύν Plut.)ἐκεχήνειν

ppf. к χαίνω и χάσκωἔκζεσις

ἔκ-ζεσις
-εως досл. вскипание, мед. высыпание
ex. (ἐκζέσεις ἑλκῶν Arst.)ἐκζέω

ἐκ-ζέω
1) досл. вскипать, перен. вспыхивать, разражаться
ex. (ὃσα τοῦ θέρους ἐκζεῖ, sc. πάθη Arst.)
ἐξέζεσεν οἰδίπου κατεύγματα Aesch. — раздались проклятья Эдипа
2) кишеть
ex. (εὐλέων Her.; φθειρσί Diog.L.)ἐκζητέω

ἐκ-ζητέω
1) разыскивать, исследовать
ex. (περί τινος NT.)
2) взыскивать
ex. (τὸ αἷμα πάντων ἐκζητηθήσεται ἀπό τινος NT.)
3) искать, жаждать
ex. (τὸν κύριον NT.)ἐκζωπυρέω

ἐκ-ζωπῠρέω
1) (снова) разжигать
ex. (πολλοὺς ἄνθρακας Plut.)
2) возобновлять, восстанавливать
ex. (πόλεμον Arph., Plut.; ἐκλιποῦσαν ἤδη τέν παλαιὰν οἰκειότητα Plut.)ἐκζωπύρησις

ἐκ-ζωπύρησις
-εως разжигание
ex. (ἀνθράκων Plut.)ἐκζωπυρίζω

Plut. v. l. к ἐκζωπυρέωἔκηα

эп. aor. к καίωἑκηβολία

ἑκη-βολία
преимущ. pl. искусство дальней или меткой стрельбы Hom., Anth.ἑκηβόλος

ἑκη-βόλος
дор. ἑκᾱβόλος 2
<ἑκάς> далеко мечущий, издали разящий, по друг. <ἕκητι> поражающий любую цель, метко разящий
ex. (Ἀπόλλων Hom., HH., Soph.; Ἄρτεμις Soph.; τόξα Aesch.; χέρες, σφενδόναι Eur.; βέλη Polyb.; ἄνδρες Plut.)ἕκηλα

adv. спокойно
ex. (ἡμερεύειν Soph.)ἕκηλος

дор. тж. ἕκᾱλος 2
1) спокойный, безмятежный
ex. ἕ. ἐρρέτω Hom. — пусть он уходит с миром;
ἐᾶν ἕκηλόν τινα Soph. — оставлять кого-л. в покое
2) бездеятельный
ex. οὔτις ἕ. εἱστήκει Theocr. — никто не стоял без дела:
οὖθαρ ἀρούρης ἕκηλον ἑστήκει HH. — кормилица-пашня лежала без всходовἕκητι

дор.-поэт. ἕκᾱτι praep. cum gen.
1) по милости, по воле
ex. (διός Hom.; παλλάδος καὴ λοξίου Aesch.)
2) из-за, по поводу
ex. (κεδνῶν πραγμάτων Aesch.; ἔργου τοῦδε Soph.; γάμων ἕ. τῶν Ἰάσονος Eur.)
3) что касается
ex. πλήθους ἕ. Aesch. — что касается количества;
ἐμεῦ μὲν ἕ. Anth. — что до меня, по мне (хоть …)ἐκθαμβέομαι

ἐκ-θαμβέομαι
изумляться, поражаться
ex. (ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν NT.)ἔκθαμβος

ἔκ-θαμβος
2
изумленный, пораженный
ex. (ἔκθαμβοι γεγονότες ἕστασαν ἄφωνοι Polyb.; συνέδραμεν πᾶς λαὸς ἔκθαμβοι NT.)ἐκθαμνίζω

ἐκ-θαμνίζω
досл. вырывать с корнем, перен. разрушать до основания
ex. (πόλιν Aesch.)ἔκθανον

Hom. aor. 2 к ἐκθνῄσκωἐκθαρρέω

см. ἐκθαρσέω...ἐκθαρσέω...

ἐκθαρρέω, ἐκθαρσέω
преисполняться надеждой, ободряться
ex. (τοῖς πράγμασι и ὑπό τινος Plut.)ἐκθάρσημα

ἐκ-θάρσημα
-ατος τό то, что придает бодрости, опора, поддержка
ex. (ἐ. καὴ γῆθος εἶναί τινι Plut.)ἐκθεάομαι

ἐκ-θεάομαι
отчетливо видеть, aor. разглядеть
ex. (τι Soph.)ἐκθεατρίζω

ἐκ-θεατρίζω
1) выставлять напоказ, обнаруживать
ex. (τέν ἑαυτῶν ἀκρισίαν Polyb.)
2) выставлять на посмеяние
ex. (τοὺς πολεμίους φυγομαχοῦντας Polyb.)ἐκθειάζω

ἐκ-θειάζω
обоготворять, обожествлять
ex. (τινά и τι Luc., Plut., Sext.)ἐκθειόω

обоготворять
ex. ἐκτεθειῶσθαι Plut. — быть причисленным к богамἔκθεμα

ἔκ-θεμα
-ατος τό публичное распоряжение, приказание Polyb.ἐκθεραπεύω

ἐκ-θερᾰπεύω
1) совершенно вылечивать, исцелять
ex. (τέν καχεξίαν τινός Polyb.)
2) заботами снискивать привязанность, привязывать к себе
ex. (τινά Aeschin., Diod., Plut.)ἐκθερίζω

ἐκ-θερίζω
сжинать, скашивать
ex. (θέρος Dem.; βίος ἐκθερίζεταί τινι Eur. ap. Plut.)ἐκθερμαίνω

ἐκ-θερμαίνω
1) согревать, греть
ex. (τὰ τέκνα Arst.)
2) нагревать
ex. (τὸ σῶμα ὑπὸ κινήσεως ἐκθερμαινόμενον Arst.)
3) выжигать, уничтожать огнем
ex. (τὸν ἐντὸς εὐρῶτα Plut.)
4) испарять нагреванием
ex. (ἱδρὼς ἐκθερμαίνεται Arst.)
5) разжигать, возбуждать
ex. (τὰς ψυχάς Plut.)ἔκθεσις

ἔκ-θεσις
-εως
1) выставление, показ
ex. (ἀργυρωμάτων καὴ στρωμάτων Diod.)
2) (sc. ἐκ τοῦ πλοίου) высадка на берег Arst.
3) оставление, подкидывание
ex. (τέκνου Her., Eur., Plut.)
4) лог. отбрасывание, абстракция
ex. ἔκθεσιν λαμβάνειν τινός Arst. — отвлекаться от чего-л.
5) (о растениях) выпускание
ex. καὴ καρπὸς καὴ φύλλα μιᾷ ἐκθέσει ἐξέρχεται Arst. — плод и листья появляются (иногда) сразу
6) изложение, разъяснение, развитие
ex. (τῶν ὅρων Arst.)ἔκθεσμος

ἔκ-θεσμος
2
жуткий, страшный
ex. (ὄναρ Plut.)ἔκθετος

ἔκ-θετος
2
отосланный прочь, удаленный (из дому)
ex. ( γόνος Eur.)ἐκθέω

ἐκ-θέω
(fut. ἐκθεύσομαι)
1) выбегать
ex. (εἰσδραμεῖν καὴ πάλιν ἐ. Arph.; διὰ τῆς πύλης Plut.)
2) вылетать
ex. (ἐκθέοντες σφῆκες Xen.; ἐκθέοντα βέλη Plut.)
3) совершать вылазку
ex. (ἐκ τοῦ τείχους Xen.)ἐκθηλάζομαι

ἐκ-θηλάζομαι
высасываться
ex. (μετὰ τοῦ γάλακτος Arst.)ἐκθηλύνω

ἐκ-θηλύνω
изнеживать, ослаблять
ex. (ἐκτεθηλυμμένος καὴ τῇ ψυχῇ καὴ τῷ σώματι Polyb.)ἐκθηράομαι

ἐκ-θηράομαι
охотиться, вылавливать, ловить (sc. τὰ θηρία Xen.; τὰς ναῦς πειρατικάς Plut.)ἐκθηρεύω

Her., Arst., Plut. = ἐκθηράομαιἐκθηριόομαι

ἐκ-θηριόομαι
превращаться в дикого зверя, дичать Eur.ἐκθλίβω

ἐκ-θλίβω
(ῑ)
1) выдавливать, выжимать
ex. (γάλα ἐκθλίβεται Arst.)
ἐκθλίψας τὸ πνεῦμα Plut. — задохнувшись
2) вытеснять, выпирать, изгонять
ex. (ἀνάγκη ἐστὴν ἐκθλίβεσθαι τοὺς οπλίτας Xen.; ὑπὸ ψυχροῦ ἐκθλίβεται τὸ θερμόν Arst.; πόνῳ ἐκθλιβομένη ῥᾳθυμία Plut.)ἔκθλιψις

ἔκ-θλιψις
-εως
1) выдавливание
ex. (ἔκκρισις ὑπὸ τῆς ἐκθλίψεως Arst.)
2) грам. эктлипс (выпадение средних букв, напр. σκῆπτον вм. σκῆπτρον)
3) грам. элизия (опущение краткой конечной гласной перед начальной гласной следующего слова, напр. θέλοιμ΄ ἄν вм. θέλοιμι ἄν)ἐκθνῄσκω

ἐκ-θνῄσκω
(fut. ἐκθανοῦμαι, эп. aor. 2 ἔκθανον) умирать
ex. (Soph., Arst., Luc., Plut.; перен. γέλῳ Hom. или ὑπὸ τοῦ γέλωτος Plut. и ὑπ΄ αἰδοῦς Luc.)
ἐκτεθνεὼς καὴ ὄντως τεθνηκώς Plat. — умерший и действительно мертвый, т.е. смерть которого удостоверенаἐκθοινάομαι

ἐκ-θοινάομαι
выедать, пожирать
ex. (ἧπαρ ἐκθοινάσεται ἀετός Aesch.)ἐκθορεῖν

inf. aor. 2 к ἐκθρῴσκωἐκθρῴσκω

ἐκ-θρῴσκω
(fut. ἐκθοροῦμαι, aor. 2 ἐξέθορον)
1) выпрыгивать, выскакивать
ex. (ἔξω τινός Hom. и τινός Hom., Aesch., редко τι Anth.)
ἐκθορεῖν πρὸ φόωσδε HH. - in tmesi — родиться на свет;
ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐκθορεῖν Luc. — пробудиться от сна
2) устремляться, бросаться
ex. ἀντίος ἐξέθορε Hom. — он бросился навстречу:
χθονὸς ἐκθορεῖν Soph. — бежать прочь из страныἐκθρηνέω

ἐκ-θρηνέω
горько жаловаться, оплакивать
ex. (τι Luc.)ἐκθυμία

ἐκ-θῡμία
пыл, ожесточение Polyb.ἐκθυμιάω

ἐκ-θῡμιάω
возжигать, воскурять
ex. (σμύρνης ἱδρῶτα Eur.)
τὰ ἐκθυμιώμενα Arst. — испарения, парыἔκθυμος

ἔκ-θῡμος
2
страстный, пылкий, ревностный
ex. (φρήν Aesch. - v. l. εὔθυμος; ὑπηρεσίαι φίλων Plut.)ἐκθύμως

ἐκ-θύμως
(ῡ) страстно, ревностно, тж. ожесточенно
ex. (ὁρμᾶν Polyb.; ἐρίζειν Luc.; μάχεσθαι и ἀγωνίζεσθαι Plut.)ἐκθύσιμος

ἐκ-θύσιμος
2
(ῠ) требующий искупления
ex. (ἐ. καὴ μιαρός Plut.)ἔκθυσις

ἔκ-θῠσις
-εως (ритуальное) очищение, искупительная жертва Plut.ἐκθύω

ἐκ-θύω
1) приносить в виде искупительной жертвы
ex. (τινά Soph.)
2) med. приносить искупительную жертву, совершать обряд очищения
ex. (ὑπέρ τινος Plut.)
3) умилостивлять искупительной жертвой
ex. (τῶν μακάρων τινά Eur.)
4) med. искупать, заглаживать
ex. (ἄγος Her.)
5) умерщвлять, губить
ex. (τινά Eur.)ἐκθώπτω

ἐκ-θώπτω
склонять лестью, обольщать Soph. ap. Plut.ἔκιχον

aor. 2 к κιχάνωἐκκαγχάζω

ἐκ-καγχάζω
разражаться хохотом, aor. захохотать
ex. (ἐπί τινι Xen.; ἀθρόον Arst.)ἐκκαθαίρω

ἐκ-κᾰθαίρω
(aor. ἐκκάθηρα)
1) очищать
ex. (οὐρούς Hom.; κοιλίην Her.; τέν χθόνα κνωδάλων βροτοφθόρων Aesch.; ἑαυτὸν ἀπό τινος NT.)
2) начищать до блеска
ex. (ἀσπίδες ἐκκεκαθαρμέναι Xen.)
3) тщательно чистить, отделывать
ex. (τινὰ ὥσπερ ἀνδριάντα Plat.)
4) вычищать, убирать
ex. (τὰ λυμαινόμενα θηρία Arst.; πηλόν Plut.)
5) перен. удалять, искоренять, изгонять
ex. (ὕβριν ἅπασαν Plut.)
6) выверять
ex. δαπάνης ἐκκαθᾶραι λογισμόν Plut. — проверить счет расходовἑκκαθεύδω

ἑκ-καθεύδω
ночевать вне дома, т.е. нести ночную стражу Xen.ἑκκαίδεκα

ἑκ-καί-δεκα
οἱ, αἱ, τά indecl. шестнадцать Her. etc.ἑκκαιδεκάδωρος

ἑκκαιδεκά-δωρος
2
протяжением или размером в шестнадцать доров
ex. (δῶρον = 7.77 см) Hom.ἑκκαιδεκαετής

ἑκκαιδεκα-ετής
или ἑκκαιδεκαέτης 2
шестнадцатилетний Plut.ἑκκαιδεκάλινος

ἑκκαιδεκά-λινος
2
свитый из шестнадцати нитей
ex. (δίκτυον Xen.)ἑκκαιδεκάπηχυς

ἑκκαιδεκά-πηχυς
2, gen. εος, стяж. ους протяжением или размером в шестнадцать пехиев
ex. (πῆχυς = 46.24 см) Dem., Polyb.ἑκκαιδεκασύλλαβος

ἑκκαιδεκα-σύλλαβος
2
стих. шестнадцатисложныйἑκκαιδεκατάλαντος

ἑκκαιδεκα-τάλαντος
2
досл. стоящий шестнадцать талантов, шутл. с приданым в шестнадцать талантов
ex. (γύναιον Men.)ἑκκαιδέκατος

ἑκ-και-δέκατος
3
шестнадцатый Her. etc.ἑκκαιδεκέτης

2
Plut. = ἑκκαιδεκαετήςἑκκαιδεκέτις

ἑκκαιδεκ-έτις
-ιδος Anth. f к ἑκκαιδεκαετήςἑκκαιδεκήρης

ἑκκαιδεκ-ήρης
-εος, стяж. ους (sc. ναῦς) корабль с шестнадцатью рядами весел Polyb., Plut.ἔκκαιρος

ἔκ-καιρος
2
досл. несвоевременный, поздний, ирон. старческий
ex. (ῥυτίς Anth.)ἐκκαίω

ἐκ-καίω
атт. тж. ἐκκάω (aor. ἐξέκηα - поздн. ἐξέκαυσα; pass.: fut. ἐκκαυθήσομαι, aor. 1 ἐξεκαύθην, aor. 2 ἐξεκάην, pf. ἐκκέκαυμαι)
1) выжигать
ex. τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκαῆναι Plat. — быть с выжженными глазами (род казни)
2) воспламенять, зажигать, жечь
ex. (τὰ πυρά Her.; τὰ ξύλα Arph.)
ἀναθυμίασις ἐκκαιομένη Arst. — горящие испарения
3) перен. воспламенять, разжигать, возбуждать ex. (ἐλπίδα Polyb.; πόλεμον Polyb., Plut.; τέν πρός τινα ὀργήν τινος Plut.); pass. разгораться, вспыхивать
ex. (τὸ κακὸν ἐκκαόμενον Plat.)ἐκκακέω

ἐκ-κᾰκέω
падать духом, унывать NT.ἐκκαλαμάομαι

ἐκ-κᾰλᾰμάομαι
досл. выуживать, шутл. ловить
ex. (τὸ τριώβολον τῇ γλώττῃ Arph.)ἐκκαλέω

ἐκ-κᾰλέω
1) вызывать, звать к себе
ex. (τινα Hom., Arph., τινα δόμων Eur. и τινα ἔνδοθεν Lys.; med. τινα Hom., Her., Soph., Arph.; φόνος φόνον ἐξεκάλεσε Eur.)
ἐκκληθέντες ἐπεβάλοντο πλεῖν ἐπὴ τέν νῆσον Polyb. — следуя призыву, они решили поплыть к острову
2) призывать
ex. (τινα Soph.; med. θεούς Plut.)
3) med. вызывать, возбуждать
ex. (δάκρυον Aesch.; ὀργήν Aesch.; τέν ὁρμήν τινος и τινα πρός τι Polyb.)
θορύβους ἐκκαλέσασθαι Aesch. — поднять шум;
φωνήν τινα ἐ. παρά τινος Plut. — заставлять кого-л. заговорить;
ἐ. τινα ταῖς ἐλπίσι πρός τι Plut. — соблазнять кого-л. видами на что-л.;
ἐ. τινα φονέα γενέσθαι Soph. — подстрекать кого-л. стать убийцейἐκκάλυμμα

ἐκ-κάλυμμα
-ατος τό средство обнаружить, т.е. признак, знак
ex. (τινος Plut.)ἐκκαλυπτικός

ἐκ-κᾰλυπτικός
3
обнаруживающий, являющийся признаком
ex. (τινος Sext.)ἐκκαλυπτικῶς

ἐκ-κᾰλυπτικῶς
раскрывая, т.е. показывая воочию
ex. (ἄγειν τινά Sext.)ἐκκαλύπτω

ἐκ-κᾰλύπτω
1) открывать, раскутывать
ex. (κρᾶτα Eur.; τὸ παιδίον Her.)
ἐκ δὲ καλυψάμενοι Hom. - in tmesi — распахнув или сняв одежды;
ἐκκαλυψάμενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ Plat. — он раскрылся, так как (прежде) был закутан
2) открывать, обнаруживать
ex. (πάντα Aesch., Soph. и ἅπαν Plut.; πενία τοῦ λυσάνδρου τελευτήσαντος ἐκκαλυφθεῖσα Plut.)
ἐκκάλυπτε οὕστινας λέγεις λόγους Eur. — разъясни свои словаἐκκάμνω

ἐκ-κάμνω
(fut. ἐκκᾰμοῦμαι, aor. 2 ἐξέκαμον)
1) уставать, утомляться
ex. πολεμοῦντες ἐξέκαμον Plut. — они устали воевать
2) терять силы, слабеть, становиться непригодным
ex. (ὑπὸ γήρως πρός τι Plut.)
3) становиться нечувствительным
ex. τὰς ὀλιφύρσεις ἐξέκαμνον Thuc. — они стали невосприимчивыми к жалобам
4) притупляться
ex. (σίδηρος ἐξέκαμεν πληγαῖς Plut.)ἐκκανάζω

ἐκ-κᾰνάζω
выпивать до дна
ex. (Eur. - v. l. ἐγκανάζω)ἐκκαρπίζομαι

ἐκ-καρπίζομαι
досл. приносить плод, перен. производить, причинять
ex. (θάνατον Aesch.)ἐκκαρπόομαι

ἐκ-καρπόομαι
1) производить (плод), рождать
ex. (παῖδας Eur.)
2) пользоваться плодами, извлекать пользу
ex. ἀμφοτέροις ἔνσπονδοι ὄντες ἐκκαρπωσάμενοι Thuc. — заключив мир с обеими сторонами, (аргивяне) оказались в выгодном положении
3) обирать, эксплуатировать
ex. (πολὺν χρόνον τινά Dem.){*}ἐκκαταπάλλομαι

ἐκ-καταπάλλομαι
тж. ἐκ καταπάλλομαι (только 3 л. sing. aor. ἐκκατέπαλτο) устремиться, ринуться
ex. (οὐρανοῦ δι΄ αἰθέρος Hom.){*}ἐκκατεῖδον

ἐκ-κατεῖδον
<aor. к *ἐκκαθοράω> (только part. ἐκκατιδών) тж. раздельно (с высоты чего-л.) взглянуть
ex. (περγάμου Hom.)ἐκκαυλέω

ἐκ-καυλέω
(о растениях) давать стебель
ex. (ἐκ παλαιοτέρου σπέρματος Arst.)ἐκκαυλίζω

ἐκ-καυλίζω
досл. вырывать со стеблем, перен. удалять с корнем, искоренять
ex. (τοὺς καυλοὺς τῶν εὐθυνῶν Arph.)ἔκκαυμα

ἔκ-καυμα
-ατος τό
1) дрова для разжигания, растопка
ex. (κριβάνων ὑπάρχειν ἐκκαύματα Diod.)
2) побудительная причина, побуждение
ex. (τόλμης καὴ θράσους Eur.; τῆς ψυχῆς Plut.)ἔκκαυσις

ἔκ-καυσις
-εως воспламенение Arst.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика