Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 070

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 070
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 070) с русским переводом и комментариями.ἐποποιϊκός

ἐπο-ποιϊκός
3
эпический
ex. (σύστημα Arst.)ἐπόπτας

дор. Pind. = ἐπόπτηςἐποπτάω

ἐπ-οπτάω
(на чём-л) жарить, поджаривать
ex. (ἔγκατα Hom.)ἐποπτεία

ἐπ-οπτεία
культ. «созерцание» (третья и высшая ступень посвященности в Элевсинские мистерии) Plut.ἐποπτεύω

ἐπ-οπτεύω
1) наблюдать, надзирать, присматривать
ex. (ἔργα Hom., Hes.)
2) быть свидетелем, видеть
ex. (μάχην Aesch.)
3) взирать зорким оком, (зорко) охранять
ex. (ἐ. καὴ φυλάττειν Dem.)
Ἑρμῆς πατρῷα ἐποπτεύων κράτη Aesch. — Гермес, стоящий на страже отчего владычества (т.е. Зевсовой власти);
οἱ περὴ τοὺς νόμους ἐποπτεύοντες Plat. — блюстители законов
4) становиться или быть эпоптом (см. ἐπόπτης), быть допущенным к высшей степени посвящения Plat., Plut.
5) (духовно) видеть, созерцать
ex. (εὐδαίμονα φάσματα Plat.)
6) быть на вершине блаженства
ex. ἐποπτεύειν δοκῶ Arph. — я чувствую себя безмерно счастливымἐποπτήρ

ἐπ-οπτήρ
-ῆρος (на что-л.) взирающий
ex. ἐ. λιτῶν Aesch. — внемлющий молитвам;
φρυκτωριῶν ἐποπτῆρες Arst. — дозорные, караульныеἐπόπτης

ἐπ-όπτης
дор. ἐπόπτας -ου
1) (на что-л.) взирающий, наблюдающий, созерцатель, свидетель
ex. (πόνων Aesch.; τῶν ἀνθρωπίνων Plat.; τῶν στρατηγουμένων Dem.)
2) страж
ex. (πυθῶνος Pind.)
3) культ. эпопт, «созерцатель» (высшая ступень посвященных в Элевсинские мистерии) Plut.ἐποπτικός

ἐπ-οπτικός
3
1) культ. созерцательный
ex. τὰ τέλεα καὴ ἐποπτικά Plat. — высшая ступень мистического созерцания
2) доступный лишь посвященным, тайный
ex. (μέρος τῆς φιλοσοφίας, διδασκαλίαι Plut.)ἐποράω

ἐπ-οράω
ион. = ἐφοράωἐποργιάζω

ἐπ-οργιάζω
справлять праздник, праздновать
ex. κρήτη, ὅπου πόλεσσιν Ἔρως ἐποργιάζει Anacr. — Крит, в городах которого справляет свое торжество Эротἐπορέγομαι

ἐπ-ορέγομαι
1) вытягиваться (вперед), протягиваться
ex. ἐπορεξάμενος ἄκρην οὔτασε χεῖρα Hom. — устремившись вперед, (Диомед) поразил (Афродиту) в верхнюю часть руки
2) перен. тянуться к (чему-л.) большему, желать большего, повышать свои требования
ex. δὲ ἐπορέγεται ὁρέων αὐτοὺς τετραμμένους Her. (Мелампод) повышает свои требования, видя, что в них (аргивянах) произошла перемена
3) стремиться, устремляться
ex. ὧν αὐτέ ψυχέ ἐπορέγεται Plat. (вещи), к которым душа сама устремляется
4) доставлять или прибавлять
ex. (τιμῆς Solon ap. Plut.)ἐπορέγω

ἐπ-ορέγω
(только in tmesi = ἐπορέγομαι 4) лапать, доставлять
ex. εἴπερ ἂν ζεὺς ἐπὴ διομήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ Hom. — если бы Зевс даровал Диомеду славуἐπορέω

ἐπ-ορέω
ион. = ἐφοράωἐπορθιάζω

ἐπ-ορθιάζω
1) досл. выпрямлять, поднимать, перен.голосе) возвышать, издавать
ex. (ὀλολυγμόν Aesch.)
ἐ. γόοις Aesch., — застонать, возопить
2) взывать, призывать
ex. (Ἐρινὺν δώμασιν Aesch.)ἐπορθοβοάω

ἐπ-ορθο-βοάω
(о восклицаниях) поднимать, издавать
ex. ἐ. πατρὴ γόους νυχίους Eur. — до рассвета обратиться со стенаниями к (умершему) отцу (v. l. *ἐπορθρεύω){*}ἐπορθρεύω

ἐπ-ορθρεύω
1) Eur. v. l. = ἐπορθοβοάω
2) med. вставать на рассвете, подниматься на заре
ex. (Luc. - v. l. ὀρθρεύομαι)ἐπορθρισμός

ἐπ-ορθρισμός
раннее вставание
ex. ἐπορθρισμοὴ τελωνικῶν κεκραγμῶν Plut. — утренние крики сборщиков налоговἐπορμ-

ἐπ-ορμ-
ион. = ἐφορμ-ἐπόρνυμι

см. ἐπορνύω...ἐπορνύω...

ἐπόρνυμι, ἐπ-ορνύω
(fut. ἐπόρσω, aor. 1 ἐπῶρσα, pf. ἐπόρωρα, 3 л. sing. aor. 2 pass. ἐπῶρτο)
1) возбуждать, пробуждать
ex. (μένος τινί Hom.)
2) (против кого-л.) восстанавливать, поднимать, подстрекать
ex. (πάντας ἑταίρους Hom.)
οἱ ἔπορσον Ἀθηναίην Hom. — подними против него (Арея) Афину;
ἐ. τινὰ πολεμίζειν Ἕκτορι Hom. — побудить (заставить) кого-л. сразиться с Гектором;
pass. — подниматься (против кого-л.), устремляться, бросаться, нападать (Ἀχιλῆϊ Hom.; τὸν στόλον Aesch.):
ὦρτο δ΄ ἐπὴ οὖρος ἀήμεναι Hom. — поднялся и подул ветер;
ἐπορνυμένου ἀνέμοιο Simonides ap. Plut. — когда дует ветер
3) (нис)посылать, насылать
ex. (ὀϊζύν, ὕπνον τινί Hom.)ἔπορον

aor. 2 к πορεῖνἐπορούω

ἐπ-ορούω
(только 3 л. sing. и pl. aor. ἐπόρουσε и ἐπόρουσαν и part. ἐπορούσας) устремляться, бросаться, налетать
ex. (κύων ὥς τινι Hom.)
ἅρμα ἐπορούσας Hom. — вскочив на колесницу;
τυδείδῃ ἐπόρουσε Ἀθήνη Hom. — к Тидиду поспешно подошла Афина;
οἱ γλυκὺς ὕπνος ἐπόρουσε Hom. — сладкий сон объял его (т.е. Одиссея)ἔπορσον

эп. 2 л. sing. imper. aor. к ἐπόρνυμιἐπορχέομαι

ἐπ-ορχέομαι
(в честь или вокруг чего-л.) плясать
ex. (λιθίνῃ εἰκόνι Plut.)
Ὑῆς Ἄττης ἐ. Dem. — плясать в честь Вакха-Аттисаἐπόρωρα

pf. pass. к ἐπόρνυμιἔπος

-εος τό тж. pl.
1) слово
ex. παύρῳ ἔπει Pind. — в немногих словах;
ἔ. πρὸς ἔ. Arph., Plat. — слово за слово;
ἑνὴ ἔπεϊ πάντα συλλαβόντα εἶπαι Her. — свести воедино и выразить все в одном слове
2) слова, речь, рассказ, повествование
ex. ἄγε δεῦρο, ἵν΄ ἔ. καὴ μῦθον ἀκούσῃς ἡμέτερον Hom. — подойди и услышь мои речи;
ἅμα ἔ. τε καὴ ἔργον ἐποίεε Her. — как он сказал, так и сделал;
ἔπεα ἀκράαντα Hom. — пустые слова
3) (данное) слово, обещание
ex. τελεῖν ἔ. Hom. — сдержать слово
4) (тж. ἔ. μάντιος Hom.) вещее слово, прорицание Soph., Her.
5) изречение, поговорка, пословица
ex. (τὸ παλαιὸν ἔ. Her.)
ὡς ἔ. εἰπεῖν Aesch., Arph., Plat. — как говорится, так сказать
6) предмет (речи), содержание, смысл
ex. πρὸς τί τοῦτο τοὔπος (= τὸ ἔ.) ἱστορεῖς ; Soph. — зачем ты толкуешь об этом?;
τί πρὸς ἔ. ; Plat. — какое это имеет отношение к делу?;
οὐδὲν πρὸς ἔ. Arph. — ни к чему, бесцельно
7) весть, новость
ex. ἄγγελος κακῶν ἐπῶν Soph. — приносящий дурные вести
8) стихотворная строка, стих, преимущ. гексаметр ex. (Ὁμήρου ἔ. ἐν Ὀδυοσείῃ Her.); pl. ἔπη эпическая, реже элегическая и лирическая поэзия
ex. (τὰ κύπρια ἔπεα Her.; τὰ Ὀρφικὰ ἔπη Arst.)
9) строка (вообще)
ex. (μυρίων ἐπῶν μῆκος Isocr.)
οὐδ΄ ἐν ἑπτὰ ἔπεσι γράφειν Luc. — описать менее, чем в семи строчкахἐποτοτύζω

ἐπ-οτοτύζω
издавать скорбные вопли
ex. ἐ. ἰήϊον μέλος Eur. — петь жалобную песньἐποτρύνω

ἐπ-οτρύνω
(ῡ)
1) побуждать, подбодрять, поощрять
ex. (τινὰ или τινὴ ποιεῖν τι Hom.; τινὰ ἐπί τι Thuc.)
θεοῦ ἐποτρύναντος Her. — по внушению божества;
ἐ. ἐς τὸ πρόσω Her. — погонять вперед
2) возбуждать, вызывать, разжигать
ex. (πόλεμόν τινι Hom.)
3) трубить к бою, призывать
ex. (τινὰ σάλπιγξιν εἰς μάχην Plut.)
ξύνοδον ἐ. τοῖς ὁπλίταις Thuc. — дать сигнал гоплитам к наступлению
4) срочно рассылать
ex. (ἀγγελίας πολίεσσιν Hom.)
5) med. ускорять
ex. (πομπήν Hom.)
6) med. спешить, торопиться Aesch.ἐπουραῖος

ἐπ-ουραῖος
2
хвостовой, т.е. нанесенный сзади
ex. (δῆγμα Anth.)ἐπουράνια

ἐπ-ουράνια
τά
1) небесные явления Plat.
2) небеса NT.ἐπουράνιος

ἐπ-ουράνιος
I.
2
(ᾰ)
1) небесный, живущий на (в) небе
ex. (θεοί Hom.; εὐσερῶν ψυχαί Pind.)
2) (под)небесный, пролегающий по небу
ex. ( πορεία Plat.)
II.
небожитель Theocr., Luc.ἐπουρεω

ἐπ-ουρεω
(на что-л.) мочиться Arst., Diog.L.ἐπουριάζω

ἐπ-ουριάζω
(о попутном ветре)
1) гнать, мчать вперед
ex. (τὰ ἀκάτια Luc.)
2) надувать
ex. (τέν ὀθόνην Luc.)ἐπουρίζω

ἐπ-ουρίζω
1) (о попутном ветре) досл. погонять, мчать, перен. поворачивать(ся), обращать(ся)
ex. οὔτι ταύτῃ σὸν φρόνημα ἐπουρίσας Eur. — не в эту сторону обратилась твоя мысль;
πνεῦμα αἱματηρὸν ἐ. τινί Aesch. — дохнуть на кого-л. кровавым дыханием (об Эриниях)
2) плыть с попутным ветром
ex. ἐ. περὴ χρημάτων κτῆσιν Plat. — плыть в поисках богатства;
τρέχε κατὰ τοὺς κόρακας ἐπουρίσας! Arph. — провались ты поскорее!ἔπουρος

ἔπ-ουρος
2
попутный
ex. (αὔρα Soph.)ἐπουρόω

ἐπ-ουρόω
плыть под попутным ветром Polyb.ἐπούρωσις

ἐπ-ούρωσις
-εως предполож. плавание под попутным ветром Licymnius ap. Arst.ἐποφείλω

ἐπ-οφείλω
оставаться еще должным
ex. οἱ φόροι, οὓς ἐπωφείλησεν Thuc. — подати, которые (сатрап Тиссаферн) был еще должен (царю Дарию)ἐποφθαλμέω

см. ἐποφθαλμιάω...ἐποφθαλμιάω...

ἐποφθαλμέω, ἐπ-οφθαλμιάω
смотреть с жадностью, поглядывать с вожделением
ex. (χρήμασι, πρὸς τὸν πλοῦτον Plut.)ἐποχέομαι

ἐπ-οχέομαι
(на чём-л)
1) ехать, ездить
ex. (ἵπποις, ἅρμασιν Hom.)
τρέφειν κάμηλον ὥστ΄ ἐποχεῖσθαι Xen. — выкармливать верблюда для (верховой) езды
2) парить, носиться
ex. (τῷ ἀέρι Plut.)
3) ирон. важно выступать, величаво шествовать
ex. (ἐμβάταις ὑψηλοῖς и ἀναπκίστοις μέτροις Luc.)ἐποχετεύω

ἐπ-οχετεύω
1) вливать, доливать Plat.
2) проводить, отводить
ex. τὸ ἀπορρέον ἐπὴ τοὺς ἔξω κύκλους δι΄ ὀχετῶν ἐ. Plat. — отвести сточные воды во внешние каналы через водостоки;
pass. — разливаться, разноситься (ἐκ τῆς καρδίας αἷμα ἐποχετεύεται εἰς τὰς φλέβας Arst.)
3) перен. наполнять, преисполнять
ex. (τὸ φιλάνθρωπον ἐπὴ τέν ψυνήν Plut.)
ἐποχετευσάμενος ἵμερον Plat. — преисполнившийся страстьюἐποχεύω

ἐπ-οχεύω
1) (о животных) покрывать, спариваться Arst.
2) med. соединяться, сочетаться
ex. (τινί Emped.)ἐποχή

ἐπ-οχή

1) остановка, задержка, прекращение
ex. ( κατὰ τὸν πόλεμον ἐ. Polyb.)
ἐποχὰς ποιεῖν τινος Plut. — прекратить что-л.
2) филос. воздержание от суждения (главный принцип скептических систем) Plut., Sext.
3) задержка лучей (при затмении) Plut.
4) астр. взаимное положение небесных светил, констелляция
ex. (ἀστέρων ἐποχαί Plut.)
5) поздн. эпохаἐποχθίδιος

ἐπ-οχθίδιος
3
(ῐδ) живущий на высотах, горный (эпитет ореад) Anth.ἔποχον

τό попона или седло Xen.ἔποχος

2
1) едущий
ex. (ναῶν, ἅρμασιν Aesch.)
λόγος μανίας ἔ. Eur. — безумная речь
2) твердо сидящий на лошади, обладающий хорошей посадкой
ex. (γυνή Arph.)
ἐπόχους θήρα ἀποδείκνυσι Xen. — охота воспитывает всадников с твердой посадкой;
ταῖς ἱππασίαις ἔ. Plut. — опытный всадник
3) удобопроходимый
ex. ποταμὸς ναυσὴ μεγάλαις ἔ. Plut. — река, проходимая для больших судовἐποχυρόω

ἐπ-οχῠρόω
(еще более) укреплять Diod.ἔποψ

-οπος удод (Upupa epops) Arph., Arst., Theocr.ἐποψάομαι

ἐπ-οψάομαι
есть с (заедать) хлебом
ex. (ζωμόν Plut.)ἐποψίδιος

2
(ῐδ) съедаемый с хлебом
ex. (χόνδρος Anth.)ἐπόψιμος

ἐπ-όψιμος
2
зримый
ex. δεινόν, οὐδ΄ ἀκουστόν, οὐδ΄ ἐπόψιμον Soph. — нечто страшное, неслыханное и невиданноеἐπόψιος

ἐπ-όψιος
3
1) находящийся на виду, отовсюду видимый
ex. (τόπος Soph.)
2) знаменитый, славный
ex. ( βωμὸς δέλφειος или δέλφιος = δελφικός HH.)
3) всевидящий
ex. (θεοί Soph.)ἔποψις

ἔπ-οψις
-εως вид, кругозор
ex. τέν ἔποψιν τῆς ναυμαχίας ἔχειν Thuc. — иметь перед собой картину морского сражения;
ἐπ΄ ὅσον ἔ. τοῦ ἱροῦ εἶχε Her. — насколько простирался вид из храма;
καταοτῆναι εἰς ἔποψίν τινος Plut. — стать на виду у кого-л.;
ἐκτὸς εἶναι τῆς ἐπόψεως Plat. — быть вне поля зренияἐπόψομαι

fut. к ἐφοράωἐπράθην

(ᾱ) aor. 1 pass. к πιπράσκωἔπραθον

ἔπρᾰθον
aor. 2 к πέρθωἔπραξα

aor. 1 к πράσσωἐπράχθην

aor. pass. к πράσσωἔπρεσε

Hes. (= ἔπρησε) 3 л. sing. aor. к πρήθωἐπρήθην

ион. (= ἐπράθην) aor. pass. 1 к πιπράσκωἔπρηξα

ион. = ἔπραξαἔπρησα

aor. 1 к πρήθωἑπτά

(ᾰ) οἱ, αἱ, τά indecl. семь, семеро
ex. ἑ. οἱ σοφοί Diog.L. — семь мудрецов (Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Хилон и Масон, по друг. Анахарсис или Периандр);
οἱ ἑ. ἐπὴ θήβας Arst. «Семеро против Фив» (название трагедии Эсхила);
τὰ ἑ. ἐπιφανέστατα (тж. κατονομαζόμενα или μέγιστα) ἔργα Diod. — семь чудес света (египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды в Эфесе, статуя Зевса работы Фидия, Мавсолей Галикарнасский, Колосс Родосский и Александрийский маяк)ἑπταβόειος

ἑπτᾰ-βόειος
2
1) сделанный (сшитый) из семи бычачьих шкур
ex. (σάκος Hom., Plut.)
2) шутл. словно обшитый семью шкурами, семишкурный
ex. (θυμοί Arph.)ἑπτάβοιος

ἑπτά-βοιος
2
Soph. = ἑπταβόειος 1ἑπτάγλωσσος

ἑπτά-γλωσσος
2
семиязычный, т.е. семиструнный
ex. (φόρμιγξ Pind.)ἑπταγράμματος

ἑπτᾰ-γράμματος
2
семибуквенный Anth.ἑπτάγωνα

ἑπτά-γωνα
τά семиугольники (род муз. инструмента) Arst.ἑπτάδραχμος

ἑπτά-δρᾰχμος
2
стоимостью в семь драхм, семидрахмовый Theocr.ἑπτάδυμος

ἑπτά-δῠμος
2
<по образцу δίδυμος> одновременно рожденный в числе семерых, каждый из семерых близнецов Arst.ἑπτάετες

ἑπτά-ετες
(ᾰ) adv. в течение семи лет, семь лет Hom.ἑπταετής

ἑπτᾰ-ετής
2
семилетний Plat.ἑπταετία

ἑπτα-ετία
семилетие Plat., Plut.ἑπταέτις

-ιδος Anth. adj. f к ἑπταετήςἐπταικώς

-υῖα -ός part. pf. к πταίωἑπτακαίδεκα

ἑπτᾰ-καί-δεκα
οἱ, αἱ, τά indecl. семнадцать Her. etc.ἑπτακαιδεκαέτης

ἑπτᾰκαιδεκα-έτης
2
семнадцатилетний Diod.ἑπτακαιδεκάπους

ἑπτᾰκαιδεκά-πους
πουν, gen. ποδος семнадцатифутовый Plat.ἑπτακαιδέκατος

ἑπτᾰκαιδέκᾰτος
3
семнадцатый Thuc. etc.επτακαιδεκετής

επτᾰκαιδεκ-ετής
2
Polyb. = ἑπτακαιδεκαέτηςἑπτακαιεικοσαπλάσιος

ἑπτᾰκαιεικοσα-πλάσιος
2
(λᾰ) двадцатисемикратный Plat.ἑπτακαιεικοσαπλασίων

ἑπτᾰκαιεικοσα-πλασίων
2, gen. ονος Plut. = ἑπτακαιεικοσαπλάσιοςἑπτακαιεικοσέτης

ἑπτᾰκαιεικοσ-έτης
2
двадцатисемилетний Anth.ἑπτακισμύριοι

ἑπτᾰκισ-μύριοι
3
(ῡ) семьдесят тысяч Her., Arst., Plut.ἑπτακισχίλιοι

ἑπτᾰκισ-χίλιοι
3
(χῑ) семь тысяч Her.ἑπτάκι(ς)

(ᾰ) <ἑπτά> семижды, семикратно, семь раз Pind., Arph., Luc., Plut.ἑπτάκλινον

ἑπτά-κλῑνον
τό гептаклин, место, занимаемое семью ложами
ex. κατέχειν εἰς ἑπτάκλινον Arst. — занимать площадь в (целый) гептаклинἑπτάκλινος

ἑπτά-κλῑνος
2
вмещающий семь лож (кроватей)
ex. (οἶκος Xen., Plut.)ἑπτακόσιοι

ἑπτᾰκόσιοι
3
семьсот Her., Thuc.ἑπτακοσιοστός

ἑπτᾰκοσιοστός
3
семисотый Diog.L.ἑπτακότυλος

ἑπτα-κότῠλος
2
содержащий семь κοτύλαι, т.е. ок. 1.9 л (λήκυθος Arst.)ἑπτάκτυπος

ἑπτά-κτῠπος
2
семизвучный, т.е. семиструнный
ex. (φόρμιγξ Pind.)ἑπτάλογχος

ἑπτά-λογχος
2
состоящий из семи армий
ex. ἑ. στόλος Soph. — поход «семерых» против Фивἑπτάλοφος

ἑπτά-λοφος
2
семихолмный
ex. (Ῥώμη Plut., Anth.)ἑπτάμην

aor. 2 med. к ἵπτημιἑπτάμηνα

ἑπτά-μηνα
τά (sc. τέκνα или παιδία) рожденные на седьмом месяце дети Arst.ἑπταμηνιαῖος

ἑπτᾰ-μηνιαῖος
3
семимесячный Plut., Luc.ἑπτάμηνος

ἑπτά-μηνος
I.
2
рожденный семимесячным, семимесячный
ex. (τέκνον Her.)
II.
(sc. ὥρα) семимесячный промежуток времени Plut.ἑπτάμιτος

ἑπτά-μῐτος
2
семиструнный
ex. (λύρα Luc.; κιθάρα Anth.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика