Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 043

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 043
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 043) с русским переводом и комментариями.ἔξαρμα

-ατος τό <ἐξαίρω> астр. возвышение (по меридиану), высота
ex. (τοῦ πόλου Plut.)ἐξαρμόνιος

ἐξ-αρμόνιος
2
нарушающий гармонию, нестройный Plut.ἐξαρνέομαι

ἐξ-αρνέομαι
(aor. ἐξηρνήθην - ион. ἐξηρνησάμην)
1) решительно отрицать, опровергать
ex. (τι Her., Eur.)
ἤν τις ὀφείλων ἐξαρνῆται Arph. — если кто-л. станет отрицать свой долг
2) не соглашаться, отказываться Plat., Aeschin.ἐξάρνησις

ἐξ-άρνησις
-εως отрицание, возражение, опровержение Plat.ἐξαρνητικός

ἐξ-αρνητικός
3
склонный отрицать
ex. (ἐ. κάντιλογικός Arph.)ἔξαρνος

ἔξ-αρνος
2
решительно отрицающий
ex. ἔ. εἶναι или γίγνεσθαι — отрицать (τι Lys. и περί τινος Dem.):
ἔ. ἦν μέ ἀποκτεῖναι Her. — он категорически заявил, что не убивал;
ἔ. ἐστι μηδ΄ ἰδεῖν με πώποτε Arph. — он утверждает, что никогда меня не виделἐξαρπάζω

ἐξ-αρπάζω
(fut. ἐξαρπάσομαι, aor. ἐξήρπασα - эп. ἐξήρπαξα)
1) похищать
ex. (τινὰ νεός Hom.)
2) выхватывать, вырывать
ex. (τέν δέλτον παρά τινος Her.; ἐπιστολὰς ἐκ χερῶν τινος Eur.; τἄντερά τινος Arph.)
3) вырывать, спасать, избавлять
ex. (πόλιν τινά ἐκ χειρῶν τινος Plut.)
4) отнимать, удалять
ex. (τὸ ὑπὸ πυρὸς τὸ νοτερὸν ἐξαρπασθέν Plat.)ἐξαρτάω

ἐξ-αρτάω
1) привешивать, подвешивать, прикреплять
ex. τοὺς θυρεοὺς ἐκ τῶν ὤμων ἐξηοτηκότες Polyb. — закинув на плечи щиты
2) med.-pass. вешать на себя, надевать
ex. (πήραν Luc.)
πώγωνα ἐξηρτημένος Arph. — приладив себе бороду
3) med.-pass. виснуть, ухватиться, цепляться
ex. (χειρός, sc. τινος Eur.)
ἐξηρτῆσθαι περὴ γένειόν τινος Eur. — прильнуть к чьему-л. подбородку, т.е. ласкаться к кому-л.
4) med.-pass. примыкать, соприкасаться, быть смежным, граничить
ex. (τινος, τινι и ἔκ τινος Arst.; πεδίον ἐξηρτημένον πόλεως Plut.)
5) med.-pass. свисать, нависать
ex. λαμπρὸν ὄμμα λύχνου ἐξηρτημένον Arph. — падающий сверху свет лампады;
ἐξήρτηται τὸ ἄλλο χωρίον Thuc. — остальная часть местности представляла собой возвышенность
6) med. держать на весу
ex. ἐξηρτημένος ἐκ τῶν δακτύλων τὰς ἐπιστολάς Aeschin. — держа в руках (точнее выставляя напоказ) письма
7) med. находиться в связи, опираться
ex. ἐ. τῆς ἰσχύος Xen. — поддерживать связь с главными силами армии
8) ставить в зависимость
ex. (τέν δόξαν ἀλλοτρίων ἐπαίνων Plut.)
9) med. находиться в зависимости, зависеть
ex. (τινος Eur., ἔκ τινος Plat., Polyb. и τινι Arst.)
10) med. примыкать, быть приверженцем
ex. (τῆς παλαιᾶς Ἀκαδημίας Plut.)
11) влечь за собой, вести с собой
ex. (ἐξηρτῆσθαι τὸν στρατόπεδον Dem. - v. l. ἐξηρτύσθαι)ἐξάρτησις

ἐξ-άρτησις
-εως связь, соприкосновение, соединение
ex. (πρός τι Arst.)
τέν ἐξάρτησιν ἔχειν τινί и ἔκ τινος Arst. — быть соединенным с чем-л.ἐξαρτίζω

ἐξ-αρτίζω
1) завершать, оканчивать, (о времени) проводить
ex. (τὰς ἡμέρας NT.)
2) med. готовиться
ex. (πρός τι NT.)
3) med. готовить себе, устраивать для себя
ex. (στιβάδας ἐνοικοδομεῖσθαι καὴ τὰ ἄλλα ἐ. Luc.)ἐξαρτύω

ἐξ-αρτύω
преимущ. med.
1) устраивать, готовить
ex. (πόλεμος ἐξαρτύεται Eur.; med.: γάμον γαμεῖν Aesch.; φόνον τινός Eur.; τὸ σῶμα πρὸς τοὺς ἀγῶνας Plut.)
ἐ. τἄνδον Eur. — приводить в порядок домашние дела;
πάντα ἐξήρτυτο ἐς τέν κάτοδον Her. — все было готово к возвращению;
ὄργανον ἐξαρτύεσθαι Plut. — настраивать музыкальный инструмент
2) снабжать
ex. (τοῖσί τε ἄλλοισι καὴ σίτῳ ἐξηρτυμένοι Her.)
ἐξηρτυμένος νεηνίῃσι Her. — в сопровождении юношей;
στόλος καὴ ναυσὴ καὴ πεζῷ ἐξαρτυθείς Thuc. — военная экспедиция, состоящая из флота и пехоты;
ναυτικὰ ἐξηρτύετο Ἑλλάς Thuc. — Греция обзавелась флотом;
τόξοισιν ἐξηρτυμένοι Aesch. — вооруженные луками и стрелами
3) снаряжать
ex. (νεῶν ἐπίπλουν Thuc.; med. ναυτικὸν στόλον Plut.)ἐξαρύω

ἐξ-αρύω
вычерпывать
ex. (τὸ ὕδωρ Plut.)ἔξαρχος

ἔξ-αρχος

1) зачинатель
ex. (θρήνων ἔξαρχοι Hom.)
2) начальник хора, главный запевала
ex. ( ἔ. βρόμιος Eur.; ἔ. καὴ προηγεμών Dem., ирон. τοῦ χοροῦ τῶν κολάκων Plut.)
3) глава, руководитель, начальник
ex. (τεχνῶν καὴ ἐργασιῶν Plut.)
τῶν ἱερέων ἔ. Plut. (в Риме) = pontifex maximusἐξάρχω

ἐξ-άρχω
редко med.
1) класть начало, начинать
ex. (γόοιο Hom.; πάσης κινήσεως Plut.)
ἐ. λόγους (v. l. λόγοις) τινά Soph. — заговаривать с кем-л., обращаться к кому-л.;
ἐ. ὅρκον Eur. — первым произносить клятву;
ἐ. βιαίου τινός Xen. — быть зачинщиком какого-л. насилия;
ἄλλοις ἐξάρχοντες Plut. — задающие тон другим, т.е. заправилы;
παντὸς ἐ. δόγματος Plut. — быть инициатором всех (сенатских) постановлений;
ἐξάρχεσθαι κανᾶ Eur. — начинать с освящения корзин с ячменем, т.е. приступать к жертвоприношению
2) (тж. ἐ. φωνᾷ Pind.) запевать
ex. (μολπῆς Hom.; ἀοιδῆς Hes.; παιᾶνα Xen. и παιᾶνος Plut.)
3) быть во главе, вести
ex. (χορούς HH.; τὸν διθύραμβον Arst.)
4) внушать, подавать
ex. (βουλὰς ἀγαθάς, med. κακῆς βουλῆς Hom.)ἑξάς

-άδος число шесть, шестерка Arst., Luc., Plut.ἑξᾶς

-ᾶντος гексант (лат. sextans; монета у сицилийских греков) Arst.ἑξάσημος

ἑξά-σημος
2
стих. состоящий из шести мор или шести кратких слоговἐξασθενέω

ἐξ-ασθενέω
становиться или быть крайне слабым, терять силы
ex. (καταμαλακίζεσθαι καὴ ἐ. Arst.; τὰ τῆς πατρίδος ἐξησθένηκεν Plut.; ἐξασθενήσαι τοῖς λογισμοῖς Diod.)ἐξασκέω

ἐξ-ασκέω
1) тщательно обучать, упражнять
ex. (τινα Plat.; τέν δύναμιν δρόμοις Plut.)
ἐξησκημένος τι Xen. и περί τι Plut. — обученный чему-л.
2) приводить в порядок, убирать
ex. (πλόκαμον κόμης Eur.)
λουτροῖς τ΄ ἐσθῆτι τ΄ ἐ. τινα Soph. — обмывать и одевать кого-л.
3) украшать
ex. (πόλις τοσούτοις ἐξησκημένη καλοῖς Plut.)
μνῆμα εἰς κάλλος ἐξησκημένον Luc. — великолепный памятник
4) снабжать, наделять, pass. иметь, обладать
ex. (ὀργάνοισιν ἐξησκημέναι μοῦσαι Eur.; εὐμόρφοις παισίν Luc.)
στόλοι τάχεσι νεῶν ἐξησκημένοι Plut. — флоты быстроходных кораблей
5) делать, совершать
ex. εἰς ἀπορίαν κατακλείουσαν ἐ. ἕξιν Plut. — ставить (собеседников) в тупикἐξαστράπτω

ἐξ-αστράπτω
быть сверкающим, блистать
ex. ( ἱματισμὸς λευκὸς ἐξαστράπτων NT.)ἐξασφαλίζομαι

ἐξ-ασφᾰλίζομαι
полностью предохранять от опасностей, обеспечивать
ex. (τι Cic.)ἐξατιμάζω

ἐξ-ατῑμάζω
ни во что не ставить, презирать Soph.ἐξατμίζω

ἐξ-ατμίζω
1) испарять ex. (τὸ ὑγρὸν ἐκ τῆς γῆς Arst.; τὰ νάματα Plut.); med.-pass. испаряться
ex. (ἐξατμίζοντος τοῦ ὑγροῦ Arst.)
2) med.-pass. выдыхаться, улетучиваться
ex. (τῆς θερμασίας ἐξατμισθείσης Plut.)ἐξατονέω

ἐξ-ατονέω
терять силы, слабеть Arst.ἑξάτονος

ἑξά-τονος
2
имеющий шесть тонов Plut.ἐξάττω...

ἐξᾴττω, ἐξάττω
атт. = ἐξαΐσσωἐξαυαίνω

ἐξ-αυαίνω
1) высушивать
ex. (τὰ ἔλυτρα τῶν ὑδάτων Her.)
2) pass. сохнуть, увядать ex. (τὰ δένδρεα ἐξαυάνθη Her.; τὰ φυτὰ ἐξαυαίνεται Arst.); чахнуть
ex. (παιδάριον ἐξαυαίνεται Arph.)ἐξαυγής

ἐξ-αυγής
2
сияющий, блистающий
ex. (χιών Eur.)ἐξαυδάω

ἐξ-αυδάω
1) высказывать, произносить
ex. (ἔπος τι Pind.; οὐδὲν σοφόν Soph.)
ἐξαύδα, μέ κεῦθε νόῳ Hom. — расскажи, не таись
2) называть, именовать
ex. (τινά τινα Eur.)
3) петь
ex. (βάρβαρον ἰαχάν Eur.; med. παιᾶνα τοῦ θανόντος Aesch.)ἐξαυλίζομαι

ἐξ-αυλίζομαι
выселяться, воен. выступать (с места стоянки), переносить свою стоянку
ex. (εἰς κώμας τινάς Xen.)ἐξαυστήρ

ἐξ-αυστήρ
-ῆρος вилка для супового мяса Aesch.ἐξαυτῆς

ἐξ-αυτῆς
тж. ἐξ ἀυτῆς adv. (sc. τῆς ὥρας) тотчас же, немедленно Polyb.ἐξαῦτις

ἐξ-αῦτις
adv.
1) обратно, назад
ex. (ὠθεῖσθαί τινα προτὴ ἄστυ Hom.)
2) снова, опять
ex. (προσέειπε Hom.)
3) со своей стороны, в свою очередь
ex. (τὸν δ΄ ἐ. ἀμείβετο κόττος Hes.)ἐξαυτομολέω

ἐξ-αυτομολέω
перебегать, переходить
ex. (πρός τινα Arph.; ирон. εἰς χεῖρας καλῆς γυναικός Plut.)ἐξαυχέω

ἐξ-αυχέω
1) хвалиться, хвастаться
ex. (τρίμοιρον χλαῖναν λαβεῖν Aesch.; φρονεῖν ἄμεινον διός Eur.)
2) быть уверенным, полагать
ex. σχολῆ ποθ΄ ἥξειν (v. l. ἐλθεῖν) δεῦρ΄ ἂν ἐξηύχουν ἐγώ Soph. — я и в мыслях не имел прийти сюдаἐξαυχμόομαι

ἐξ-αυχμόομαι
сохнуть, высыхать
ex. ( κόσμος ἐξαυχμοῦται Diog.L.)ἐξαύω

ἐξ-αύω
вскрикивать
ex. (ἐκ δ΄ ἤυσ΄ ἐγώ Soph.)ἐξαφαιρέομαι

ἐξ-αφαιρέομαι
отнимать, вырывать, похищать
ex. (ψυχήν τινος Hom.; τι Soph.)
φρενῶν τὸν νοῦν ἐ. Eur. — лишать рассудкаἐξαφανίζω

ἐξ-ᾰφᾰνίζω
совершенно уничтожать, pass. погибать, исчезать Plat.ἐξαφίημι

ἐξ-αφίημι
1) выпускать
ex. (παλτόν Xen.; θορόν Arst.; γροσφομάχους Polyb.)
2) освобождать, pass. избавляться
ex. (τινος Soph.)ἐξαφίστημι

ἐξ-αφίστημι
тж. med.
1) уклоняться, воздерживаться (sc. πράξεως Soph.)
2) отказываться
ex. (τῶν παλαιῶν λόγων Eur.){*}ἐξαφοράω

ἐξ-αφοράω
praes. к ἐξαπεῖδονἑξάφορον

ἑξά-φορον
τό носилки на шесть носильщиков Mart.ἐξαφρίζομαι

ἐξ-αφρίζομαι
давать перекипеть
ex. ἐ. μένος Aesch. — дать улечься гневуἐξαφύω

ἐξ-αφύω
вычерпывать, черпать
ex. (οἶνον Hom.)ἑξαχῇ

ἑξᾰχῇ
adv. шестикратно, шесть раз Plat.ἑξάχειρ

ἑξά-χειρ
-χειρος adj. шестирукий
ex. (γηρυών Luc.)ἑξαχοίνικος

ἑξα-χοίνικος
2
содержащий шесть хеников (ок. 6, 5 л) Arph.ἑξάχοος

ἑξά-χοος
стяж. ἑξάχους 2
содержащий шесть хоев (ок. 19.8 л) Plut.ἑξαχῶς

ἑξᾰχῶς
шестью способами Arst.ἔξαψις

-εως <ἐξάπτω II> воспламенение Arst., Plut.ἐξαϊστόω

ἐξ-αϊστόω
сделать совершенно невидимым, т.е. стирать с лица земли, полностью уничтожать
ex. (πᾶν γένος Aesch.)ἑξα-...

ἑξ-, ἑξα-
в сложн. словах = ἑξἐξέβαν

in tmesi ἐκ δ΄ ἔβαν эп. (= ἐξέβην) aor. к ἐκβαίνωἐξεγγυάω

ἐξ-εγγυάω
тж. med. брать на поруки ex. (τινα Dem.); pass. быть освобождаемым на поруки Dem.
ex. ἐφ΄ οἶς ἐξηγγυήθη Lys. — поручительство, на основании которого он был освобожденἐξεγγύη

Isae. = ἐγγύηἐξεγγύησις

ἐξ-εγγύησις
-εως взятие на поруки, поручительство Dem.ἐξεγείρω

ἐξ-εγείρω
(aor. ἐξήγειρα)
1) будить, пробуждать
ex. (τινὰ ὕπνῳ εὔδοντα Soph.; τέν δύναμιν ὑπὸ τέν ἑωθινήν Polyb.)
2) возбуждать, горячить
ex. (ἵππον Xen.)
3) воскрешать в памяти
ex. (τὸν Ἀγαμέμνονος φόνον Eur.)
4) разжигать, раздувать
ex. (ἄνθρακα Arph.; πῦρ Arst.)
5) вызывать, разжигать
ex. (μέγαν πόλεμον Diod.)
6) med.-pass. (pf. ἐξεγρήγορα, aor. ἐξηγρόμην) пробуждаться, просыпаться Aesch., Eur., Her., Arph., Plut.
ex. ἐξεγρέσθαι (v. l. ἐξέγρεσθαι) ἤδη ἀλεκτρυόνων ᾀδόντων Plat. — проснуться уже с пением петухов;
κακὸν οὐ φαῦλον ἐξεγρήγορεν Arph. — случилось немалое несчастьеἐξέγερσις

ἐξ-έγερσις
-εως пробуждение Plut.
ex. ποιεῖν τὰς ἐξεγέρσεις Polyb. — просыпатьсяἐξεγρήγορα

pf. к ἐξεγείρω 6ἐξεδήδοκα

pf. к ἐξεσθίωἐξέδομαι

fut. к ἐξεσθίωἐξεδόμην

aor. 2 med. к ἐκδίδωμιἐξέδρα

ἐξ-έδρα
экседра (крытая галерея с сиденьями) Eur., Diod., Plut., Diog.L.ἐξέδριον

τό небольшая экседра Cic.ἔξεδρος

ἔξ-εδρος
2
1) находящийся вне дома, отсутствующий
ex. (φυγάδες ἔξεδροι χθονός Eur.)
ἔ. γενόμενος ἐκ τῶν οἰκείων τόπων Arst. — покинувший свои обычные места;
ἔ. φρενῶν Eur. — безумный;
ἔξεδρον χώραν ἔχων ὄρνις Arph. — нездешняя птица, предполож. зловещая
2) необычный, небывалый
ex. (ἔ. τῆς μοχθηρίας ὑπερβολή Arst.)ἐξέθορον

aor. 2 к ἐκθρῴσκωἔξει

Arph. (= ἔξιθι) imper. к ἔξειμι IIἕξει

I.
3 л. sing. fut. к ἔχω
II.
dat. к ἕξιςἐξεῖδον

aor. 2 к ἐξοράωἐξειδώς

-υῖα -ός part. к ἔξοιδαἐξείη

I.
3 л. sing. praes. opt. к ἔξειμι I
II.
3 л. sing. aor. 2 opt. к ἐξίημιἑξείης

adv. эп. = ἑξῆς Iἐξεικάζω

ἐξ-εικάζω
делать абсолютно похожим, полностью уподоблять, воспроизводить
ex. ἐ. ἑαυτὸν ταῖς ὑπουργίαις Xen. — прикидываться преданным;
pass. — быть вполне похожим (τινι Aesch., Xen.):
ἐξῃκασμένος Eur. — похожий, сходный, но οὐ γάρ ἐστιν ἐξῃκασμένος Arph. его изображения не существует;
κλύειν ἀληθῶς, οὐδὲν ἐξῃκασμένα Aesch. — слушать истинный, невымышленный рассказἐξεικονίζω

ἐξ-εικονίζω
досл. изображать, наглядно представлять, перен. объяснять путем уподобления
ex. (περί τι Plut.)ἐξειλέω

ἐξ-ειλέω
разворачивать, развертывать
ex. (βίβλον Luc.)ἐξείλησις

ἐξ-είλησις
-εως (о борцах) высвобождение, освобождение
ex. (αὐχένων καὴ χειρῶν καὴ πλευρῶν Plat.)ἐξείλλω

Dem. v. l. = ἐξίλλω 2ἐξεῖλον

aor. 2 к ἐξαιρεωἐξειλύομαι

ἐξ-ειλύομαι
извиваться, клубиться
ex. (δράκοντες ἐξειλυσθέντες - v. l. ἐξειληθέντες - ἐπὴ χθονί Theocr.)ἔξειμι

ἔξ-ειμι
I.
<εἰμί> (только impers. ἔξεστι(ν), fut. ἐξέσται, impf. ἐξῆν, inf. ἐξεῖναι, conjct. ἐξῇ, opt. ἐξείη)
1) (воз)можно, разрешается, позволено
ex. (τινι δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται Soph.; τινα ποιεῖν τι Plat.)
λακεδαιμονίοις ἔξεστιν ὑμῖν φίλους γενέσθαι Thuc. — вы можете стать друзьями лакедемонянам;
τὸ ἐξεῖναι πᾶσιν ἄρχειν Arst. — открытый для всех доступ к государственным постам;
ἐξόν τοι τῶνδε τὰ ἕτερα ποιεῖν Her. — хотя ты вправе выбрать любую из обеих возможностей;
ἐξὸν ἅπαντα ταὐτὰ λέγειν Arst. — между тем как то же самое можно сказать обо всем:
οὐκ ἐξεσόμενον τῇ πόλει δίκην παρά τινος λαμβάνειν Lys. — город не сможет покарать кого-л.:
πρότερον οὐκ ἐξῆν Plut. — раньше это было запрещено
2) происходить
ex. (φαίηκες ἐμῆς ἔξεισι γενέθλης Hom. - v. l. ἔξ εἰσι)
II.
<εἶμι> (в indic. - fut. к ἐξέρχομαι)
1) выходить, уходить
ex. (θύραζε Hom.; χώρας Soph. и ἐκ τῆς χώρης Her.; ἐκ γῆς εἰς φῶς Plat.)
ἔ. ἐκ τῶν ἱππέων Her. — выбывать из сословия всадников;
ἔ. ὑστάτην ὁδόν Eur. — отправляться в последний путь, т.е. быть погребаемым
2) приступать
ex. εἰς ἔλεγχον ἐξιὼν ὁρῶ … Soph. (внимательно) разобравшись, я вижу (что) …
3) расходоваться
ex. τὰ ἐξιόντα καὴ τὰ εἰσιόντα Arst. — расходы и доходы
4) изливаться, втекать, впадать
ex. (ποταμοὴ εἰς τέν θάλατταν ἐξιόντες Arst.)
5) показываться публично, выступать
ex. (κωλύειν τινὰ ἐξιέναι Arst.)
ἐξόδους λαμπρὰς ἐ. Dem. — совершать пышные шествия;
οὑξιὼν (= ἐξιὼν) πρώτιστα Arph. — выступающий первым на сцену
6) выступать в поход
ex. (ὡς τάχιστα Xen.)
ἐκδήμους στρατείας ἐ. Thuc. — совершать походы за пределы страны
7) приходить к концу, кончаться
ex. ὡς χρόνος οὖτος ἐξήϊε Her. — когда это время истекло;
ἐξιούσης τῆς ἀρχῆς Lys. — когда истекал срок (их) полномочий;
ὅταν περ κακὸν ἐξὴῃ τόδε Soph. — когда пройдет эта боль;
ἐξιούσης τῆς θερμότητος Arst. — с исчезновением теплотыἕξειν

inf. fut. к ἔχωἐξεῖναι

inf. к ἔξειμι Iἐξεῖπα

aor. 1 Soph. = ἐξεῖπονἐξεῖπον

ἐξ-εῖπον
aor. 2 сказать, объявить
ex. (τί τινι Hom., Pind., τινά τι Eur., Dem. и τι πρός τινα Plut.)ἐξειργασμένως

ἐξ-ειργασμένως
тщательно, обстоятельно
ex. (ἀπαγγέλλειν τι Plut.)ἐξείργω

ἐξ-είργω
I.

1) изгонять
ex. (τινὰ θύραζε Arph.; πληγαῖς τινα Plat.; τὰ λῃστήρια τῆς θαλάσσης Plut.)
2) закрывать доступ, не допускать
ex. (τινὰ τῆς ἀγορᾶς Plat.; ἐκ τῶν ἱερῶν Lys.)
χρόνου καιρὸν ἐ. τινί Soph. — лишать кого-л. удобного случая (действовать);
ἐξείργεσθαι τοῦ λέγειν Plut. — быть лишенным права выступать (на собраниях)
3) запрещать, мешать
ex. (τῶνδ΄ οὐδὲν ἐξείργει νόμος Eur.; πολέμοις οἰκείοις ἐξειργόμενοι Thuc.)
ὅταν μέ ὥρα τοῦ ἔτους ἐξείργῃ Xen. — если не препятствует время года
II.
ион. ἐξέργω заставлять, принуждать, pass. быть вынужденным
ex. (ἀναγκαίῃ Her.; ὑπὸ τοῦ νόμου Her. и τῷ νόμῳ Thuc.)ἐξείρηκα

pf. к ἐξαγορεύωἐξείρημαι

pf. pass. к ἐξαγορεύωἐξείρομαι

эп.-ион. = ἐξέρομαιἐξείρυσ(σ)α

эп.-ион. aor. к ἐξερύωἐξειρύω

эп.-ион. = ἐξερύωἐξείρω

ἐξ-είρω
1) вытягивать
ex. (τέν χεῖρα πρός τι Her.)
2) высовывать
ex. (τὸ κέντρον Arph.)
3) вырывать, удалять
ex. (τέν γλῶτταν Arph.)ἐξείς

-εῖσα -έν part. aor. 2 к ἐξίημιἔξεισθα

эп. 2 л. sing. praes. к ἔξειμι IIἐξεκκλησιάζω

ἐξ-εκκλησιάζω
созывать народное собрание Arst.ἐξεκλήϊσαν

ион. 3 л. pl. aor. к ἐκκλείωἐξελάαν

эп. inf. к ἐξελάωἐξελασία

ἐξελᾰσία
pl. выгон скота в поле
ex. (ἐξελασίαι καὴ νομαί Polyb.)ἐξέλασις

ἐξ-έλᾰσις
-εως
1) изгнание
ex. (τῶν πεισιστρατιδέων Her.; κικέρωνος Plut.)
2) выход, отъезд
ex. (βασιλέως ἐκ θέρμης Her.; ἐκ τῶν βασιλείων Xen.)
3) натиск, атака
ex. (ἐξελάσεις καὴ συμπλοκαί Plut.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика