Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 041

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 041
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 041) с русским переводом и комментариями.ἐξαθροίζομαι

ἐξ-αθροίζομαι
разыскивая собирать
ex. (φυγάδας Eur.)ἐξαθυμέω

ἐξ-αθῡμέω
окончательно пасть духом, приуныть Polyb., Plut.ἐξαιάζω

ἐξ-αιάζω
горько оплакивать
ex. (τι Eur.)ἐξαιθερόομαι

ἐξ-αιθερόομαι
превращаться в эфир Plut.ἐξαιμάσσω

ἐξ-αιμάσσω
атт. ἐξαιμάττω окровавливать, искалывать до крови
ex. (τὸν ἵππον τῷ κέντρῳ Xen.)ἐξαιματόομαι

ἐξ-αιμᾰτόομαι
превращаться в кровь
ex. ( τροφέ μεταβάλλουσα ἐξαιματοῦται Arst.)ἐξαιμάττω

атт. = ἐξαιμάσσωἔξαιμος

ἔξ-αιμος
2
лишенный крови, обескровленный
ex. (θηρίον Diod.)ἐξαίνυμαι

ἐξ-αίνῠμαι
1) вынимать
ex. νηῒ δ΄ ἐνὴ πρύμνῃ ἐξαίνυτο δῶρα Hom. — он вынул (из колесницы и сложил) на корме дары
2) отнимать, исторгать
ex. (θυμόν Hom.)ἐξαιρέσιμος

ἐξ-αιρέσιμος
2
подлежащий устранению
ex. ἐξαιρέσιμοι ἡμέραι Arst. — избыточные дни (которые исключались для приведения лунного года в соответствие с солнечным)ἐξαιρεσις

ἐξ-αιρεσις
-εως вынимание, удаление, извлечение
ex. (λίθου Her.; ὀδόντων Arst.)ἐξαιρετός

ἐξ-αιρετός
3
(легко) вынимающийся, выдвижной
ex. (λίθος Her.)ἐξαίρετος

ἐξ-αίρετος
2
1) отложенный в сторону, выделенный
ex. (χρήματα Thuc.)
ἐξαίρετον ποιήσασθαί τινα Dem. — выделить кого-л. особо;
μόνῳ τινὴ ἐξαίρετόν ἐστι ποιεῖν τι Lys. кому-л. — одному предоставлено исключительное право делать что-л.
2) исключенный, особый
ex. ἐξαιρετον ποιήσασθαι οὐδένα Thuc. — ни для кого не делать исключения;
στρατηγία ἐ. Plut. (лат. praetura extraordinaria или extra ordinem) — чрезвычайная претура (т.е. представляемая в изъятие из действующих законов о возрастном цензе и т.п.)
3) избранный, отборный, лучший
ex. (κοῦροι Ἰθάκης Hom.; κᾶπος Pind.; δώρημα Aesch.; τιμαί Isocr.)
4) исключительный, особенный
ex. (μόχθος Pind.)
5) особо выделенный, т.е. посвященный
ex. (τοῖς θεοῖς Arst.)ἐξαιρέτως

ἐξ-αιρέτως
1) особо, по преимуществу
ex. (ἕνα - sc. τὸν Ὅμηρον - τὸν κράτιστον ἐ. ποιητέν καλοῦμεν Plut.)
2) главным образом, большей частью, преимущественно
ex. (ζῷά τινα καὴ ἐ. ἕλμινθες Arst.)ἐξαιρέω

ἐξ-αιρέω
(fut. ἐξαιρήσω, aor. 2 ἐξεῖλον, pf. ἐξῄρηκα)
1) вынимать, извлекать, удалять
ex. (τὸν λίθον, τέν νηδύν Her.; τὸ δέλτα τοῦ ὀνόματος Plat.; τοὺς ὀδόντας Arst.; ἔπος τινὰ ἐκ τῶν τοῦ Ἡσιόδου Plut.)
τὰ ἱερὰ ἐξῃρημένα Xen. — вынутые внутренности жертвенного животного
2) вынимать, доставать
ex. (πέπλους ἔνθεν, med. ὀϊστὸν φαρέτρης Hom.; λέβητός τι Pind.)
3) выкапывать, добывать
ex. (ἐν τρισὴν ἡμέραις εὐροϊκὸν τάλαντον Diod.)
4) снимать, срывать
ex. (οἴακας νεώς Eur.)
5) med. убирать
ex. (τὰ μεγάλα ἱστία Xen.)
6) med. выгружать
ex. (τὰ φορτία Hes.; τὸν σῖτον Thuc., Dem.; τὰ ἀγώγιμα Xen.)
7) опорожнять
ex. ( κέραμος ἐξαιρεόμενος Her.)
8) отнимать, похищать, увозить
ex. (μήδειαν ἐκ κόλχων δόμων Pind.; med.: τέκνα τινί Hom.; τὰ φίλτατα Soph.; ἄνδρα δραπετέν γενόμενον Her.)
ἐξελέσθαι τινὰ θυμόν Hom. — лишать кого-л. жизни
9) med. оберегать, охранять, освобождать, спасать
ex. (τινὰ τῶν κινδύνων Dem.; τινὰ τοῦ πολέμου Polyb.; τοὺς ἀδικουμένους βίας Plut.)
ἐ. τινα εἰς ἐλευθερίαν Lys. — требовать чьего-л. освобождения
10) тж. med. отнимать, устранять, рассеивать, прекращать
ex. (τινὸς φόβον Eur. и φόβους Isocr.; med. νεῖκός τινος Eur.)
ἁμαρτίας ἐξῃρημένης Plat. — с устранением ошибки;
ἐξελέσθαι φρένας τινί Hom. и τὸν νοῦν τινος Plat. — лишить кого-л. рассудка;
τὸ ἐπιθυμοῦν οὐκ ἐξῃρέθησαν ὑπὸ τοῦ ὀχλώδους Thuc. — трудности не охладили их рвения;
ἐξαιρεθεὴς ἀδικίαν Plat. — тот, в ком искоренена несправедливость
11) улаживать
ex. (λόγοις τὰς διαφοράς Isocr.)
12) отвергать, опровергать
ex. (τὰς ἐμποδίους δόξας Plat.; med. τὸν ἐναντίον λόγον Arst.; ἐξελέσθαι τέν διαβολήν τινος Plat.)
13) отвергать, презирать
ex. (τὰ παλαιὰ θέσφατα Soph.)
14) устранять, исключать
ex. (τι ἐκ τοῦ λέγειν καὴ τοῦ γράφειν Plat.)
μητέρας ἐξελόντες Her. — за исключением матерей;
σιμμίαν ἐξαιρῶ λόγου Plat. — о Симмии я не говорю;
τὸ μέσον τινὸς ἐξελεῖν Dem. — пропустить, обойти молчанием середину чего-л.
15) выделять, обособлять
ex. (τὰς ἀντιμοιρίας, med. τέν οἰκίαν εἰς ἔκτισιν προικός Dem.)
16) изгонять, прогонять
ex. (τοὺς ἐν τῇ λίμνῃ κατοικημένους Her.)
17) уничтожать, истреблять
ex. (θῆρας χθονός Eur.; σφῆκας Xen.)
18) разрушать, разорять, опустошать
ex. (οἰκίας καὴ πόλεις Plat.)
19) захватывать, завоевывать
ex. (πόλιν Thuc.; χωρίον Dem., Plut.)
πᾶν ἐξαιρεῖ λόγος Eur. — слово покоряет все
20) med. выбирать
ex. (ἐκ τούτων πάντων τούτον τὸν τρόπον Xen.)
21) выделять, отбирать, предназначать
ex. (Ἑκαμήδην νέστορι Hom.)
ἐξελεῖν τινι τεμένεα Hes. — отвести кому-л. лучшие участки;
med. — отбирать для себя, брать себе (μενοεικέα Hom.; τινα αὑτῷ κτῆμα Soph.):
δῶρον ἐξελέσθαι τινός Soph. — получить от кого-л. дар
22) культ. посвящать
ex. (κλήρους τοῖς θεοῖς Thuc.)
ἐξαραιρημένος ποσειδέωνι Her. — посвященный Посидонуἐξαίρησις

ἐξ-αίρησις
-εως отнятие, удаление Plut.ἐξαίρω

ἐξ-αίρω
эп.-ион. ἐξαείρω (fut. ἐξαρῶ, aor. ἐξῆρα, pf. ἐξῆρκα)
1) поднимать
ex. (τινὰ ἐκ τῶν βάθρων Soph.; γλῶτταν Arst.; τὰς χεῖρας Polyb.)
ἐξάρας παίει ἐς τέν γῆν Her. — он поднял (его) и бросил на землю;
κοῦφον ἐξάρας πόδα Soph. — легко перебирая ногами, т.е. бегом;
κονιορτὸς ἐξαιρόμενος Polyb. — поднявшаяся пыль;
ἐξαιρομένη φλόξ Polyb. — вспыхнувший пожар;
μετέωρος ἐξαρθείς Plut. — высоко поднятый
2) вынимать
ex. (θώρακα Arph.)
3) поднимать, увеличивать, повышать
ex. τὸ τεῖχος ἐξῄρετο διπλήσιον τοῦ ἀρχαίου Her. — стена была доведена до двойной высоты против прежнего;
ἄνω ἐ. τι Aeschin. — преувеличивать что-л.;
νόσημα ἐξαίρεσθαι Soph. — усиливать недуг
4) побуждать, заставлять
ex. (τινὰ θανεῖν Eur.)
τίς σ΄ ἐξῆρεν οἴκοθεν στόλος ; Soph. — кто побудил тебя покинуть дом и отправиться в путь?
5) возвышать, возвеличивать
ex. (τέν οἰκίαν τινός Her.)
ἡδοναῖς ἄμοχθον ἐ. βίον Soph. — вести жизнь полную наслаждений
6) превозносить, прославлять, восхвалять
ex. (τινά Luc. и τινὰ ὑψοῦ Her.)
ὑψηλὸν ἐ. αὑτὸν ἐπί τινι Plat. — кичиться чем-л.
7) возбуждать
ex. (τὸν τῶν ἐκκλησιαζόντων θυμόν Diod.)
μηδὲν δεινὸς ἐξάρῃς μένος Soph. — не предавайся (столь) страшному гневу;
ἐλπίσιν κεναῖς ἐξαίρεσθαι Soph. — обольщаться ложными надеждами;
ἐ. διπλῆν χάριν χορείας Arph. — заводить двойной хоровод
8) подниматься
ex. (ἐξᾶραι καὴ πέτεσθαι Diod.)
ἐξᾶραι παντὴ τῷ στρατεύματι Polyb. — двинуться со всем войском
9) med. уносить с собой, приобретать, добывать, получать
ex. (πολλὰ τροίης Hom.: κάλλιστον ἕδνον Pind.; ἆθλα Theocr.)
10) уводить с собой
ex. (τινά Plat.)ἐξαίσιος

ἐξ-αίσιος
2 и 3
1) несправедливый, нечестивый, дурной
ex. (ῥέξαι ἐξαίσιόν τινα Hom.)
2) страшный, ужасный
ex. (θέτιδος ἀρή Hom.)
3) необычайный, невиданный, небывалый
ex. (δεῖμα Aesch.; ἄνεμος Xen.; σεισμοί Plat.; χειμών Plat., Arst.; ὄμβροι Xen., Arst.; βροντή Polyb., Plut.; ὑετοί Plut.)
ἐ. τὸ μέγεθος Diod. — необыкновенной величины
4) безудержный, неудержимый
ex. (φυγή Xen.; γέλωτες καὴ δάκρυα Plat.)ἐξαιτέω

ἐξ-αιτέω
1) тж. med. просить, выпрашивать, испрашивать
ex. (τί τινα Soph., Eur., τι παρά τινος Lys., Isocr. и τινα ποιεῖν τι Soph., Eur.)
ἐ. τινα πατρός Soph. — просить у отца чьей-л. руки;
ἐξαιτεῖσθαι ὑπέρ τινος Eur. — просить за кого-л.;
ἐξαιτεῖσθαι μέ φεύγειν χθόνα Eur. — просить не отправлять в изгнание
2) med. просить о прощении, заступаться
ex. (τὰ πρόσθε σφάλματα ἐ. Eur.)
μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν … Xen. — мать просьбами о прощении добилась того, что его вновь отослали …;
ἐ. τινα Plut. — просить о чьём-л. освобождении;
ἐ. τὰς γραφάς τινος Aeschin. — просить о прекращении судебных дел против кого-л.
3) требовать
ex. ἐ. τινα Her., Lys., Dem. — требовать выдачи кого-л.;
ἐ. τινα βασανίζειν Dem. — требовать выдачи кого-л. для допроса с пристрастиемἐξαίτησις

ἐξ-αίτησις
-εως
1) требование о выдаче Dem.
2) просьба (за кого-л.), заступничество Dem.ἐξαιτιολογέω

ἐξ-αιτιολογέω
разыскивать, исследовать причины Diog.L.ἔξαιτος

ἔξ-αιτος
2
отборный, отличный
ex. (οἶνος, ἑκατόμβαι Hom.)ἐξαίφνης

ἐξ-αίφνης
adv.
1) внезапно, неожиданно, вдруг
ex. (φλεγέθειν Hom.; ἀκούειν τι Soph., Plat., Aeschin.)
τὰ ἐ. ἑκούσια μὲν λέγομεν, κατὰ προαίρεσιν δ΄ οὐ Arst. — внезапные действия мы называем произвольными, но не преднамеренными
2) мгновенный
ex. τὸ ἐ. Plat. — мгновенность
3) тотчас же, немедленно
ex. ἐ. ἀποθανόντος Plat. — тотчас же по его смертиἐξαιφνίδιος

ἐξ-αιφνίδιος
3
внезапный, неожиданный
ex. (ταχὺς καὴ ἐ. Plat.)ἐξακανθίζω

ἐξ-ᾰκανθίζω
лишать шипов Cic.ἐξακέομαι

ἐξ-ᾰκέομαι
1) излечивать, исцелять Hom., Plat.
2) исправлять, чинить
ex. (ἱμάτια Plat.; δίκτυον Men.)
3) помогать
ex. ἐ. τὰς ἐνδείας τινός Xen. — приходить кому-л. на помощь в нужде
4) унимать, успокаивать
ex. (ὀργήν Hom., Plut.; χόλον Hom.)ἐξάκεσις

ἐξ-άκεσις
-εως (ᾰ) исцеление
ex. (νόσων Arph.)ἑξακισμύριοι

ἑξακισ-μύριοι
3
(ῠ) шестьдесят тысяч Her., Xen.ἑξακισχίλιοι

ἑξακισ-χίλιοι
3
(χῑ) шесть тысяч Her., Thuc.ἑξάκι(ς)

(ᾰ) adv. шесть раз, шестикратно Pind. etc.ἑξάκλινον

ἑξά-κλῑνον
τό шестиместное застольное ложе Mart.ἐξακολουθέω

ἐξ-ᾰκολουθέω
1) идти вслед (за кем или чем-л.), следовать
ex. (τινι Polyb., Plut.)
2) слушаться, повиноваться
ex. (τοῖς φίλοις Polyb.)ἐξακοντίζω

ἐξ-ᾰκοντίζω
1) (тж. ἐ. τὰ δόρατα и τοῖς δόρασι Xen., τοὺς ὑσσούς Plut.) метать дротики или копья
ex. (ἐπί τινα Plut. и κατά τινος Diod.)
2) вонзать
ex. (φάσγανον πρὸς ἦπαρ Eur.)
3) стремительно вскидывать
ex. γενείου χεῖρας ἐξακοντίσαι Eur. — касаться руками (чьего-л.) подбородка (в знак мольбы):
ἐ. κῶλον τῆς γῆς Eur. — поспешно покидать страну
4) повествовать, рассказывать, говорить, возвещать
ex. (τοὺς Ὀδυσσέως πόνους Eur.; ματαίους λόγους Men.)
ἐξακοντίσαι τι πρός τι Eur. — возразить чем-л. на что-л.ἐξακοντισμός

ἐξ-ᾰκοντισμός
мерцающий свет, мерцание Arst.ἑξακόσιοι

ἑξᾰκόσιοι
3
шестьсот Her. etc.ἑξακοτυλιαῖος

ἑξα-κοτυλιαῖος
3
содержащий шесть котил (ок. 1.6 л) Sext.ἐξάκουστος

ἐξ-άκουστος
2
доступный слуху, слышимый, слышный
ex. (κραυγή Diod.; φωνή Plut.)ἐξακούω

ἐξ-ᾰκούω
слышать
ex. (κληδόνος βοήν Aesch.; τι ὑπό τινος Soph.; τῶν ῥητόρων Arph.; τῆς φωνῆς τινος Plut.)
λόγῳ ἐξήκουσα Soph. — я слышал (об этом);
pass. — быть слышным, слышаться Xen., Arst., Diog.L.ἐξακριβόω

ἐξ-ακρῑβόω
1) быть точным, тщательным, точно указывать или определять
ex. (τι Arst., Plut., ὑπέρ τινος Arst. и περί τινος Polyb.)
ἐξακριβῶσαι λόγον Soph. и τοὺς λόγους Polyb. — рассказывать с полной достоверностью;
οὐκ ἐξακριβῶν Plut. — небрежно, спустя рукава
2) усиливать, обострять
ex. (ἡδονέ ἐξακριβοῖ τὰς ἐνεργείας Arst.)
3) точно совпадать
ex. ἐ. ὁμοίως τινί Arst. — точно равняться чему-л.ἐξακρίζω

ἐξ-ᾰκρίζω
подниматься, взлетать
ex. (αἰθέρα πτεροῖς Eur.)ἐξακτέος

adj. verb. к ἐξάγωἐξαλαόω

ἐξ-ᾰλαόω
совершенно ослеплять
ex. (τινα Hom.)
τὸν ὀφθαλμὸν ἐξαλαῶσαι Hom. — выколоть глазἐξαλαπάζω

ἐξ-ᾰλᾰπάζω
1) очищать от жителей
ex. (πόλιν Hom. - ср. 2)
2) разорять, грабить
ex. (τροίην Hom.; πόλιν Hes., Xen. - ср. 1)
3) разрушать, уничтожать
ex. (τεῖχος, νῆας Hom.)
4) изнурять, истощать
ex. (νόσος τις ἐξαλάπαξέ - v. l. ἐξάλλαξέ - με Theocr.)ἐξάλατο

ἐξάλᾰτο
(ξᾱ) дор. Theocr. 3 л. sing. aor. 1 к ἐξάλλομαιἐξαλέασθαι

inf. aor. 1 к ἐξαλέομαιἐξαλειπτέον

adj. verb. к ἐξαλείφωἐξαλειπτικός

ἐξ-αλειπτικός
3
стирающий, изглаживающий
ex. (τοῦ τῆς σφραγῖδος τύπου Sext.)ἐξάλειπτρον

ἐξ-άλειπτρον
(ᾰ) τό флакон или ларчик с притираниями Arph.ἐξαλείφω

ἐξ-ᾰλείφω
(fut. ἐξαλείψω; pass.: aor. 1 ἐξηλείφθην, aor. 2 ἐξηλείφην, pf. ἐξαλήλιμμαι - редко ἐξήλειμμαι или ἐξήλιμμαι)
1) med. намазывать, натирать себе
ex. (σῶμα γύψῳ Her.)
2) med. окрашивать себе
ex. (μίλτῳ τι Her.)
3) покрывать известью, штукатурить
ex. (τεῖχος ἐξαληλιμμένον Thuc.)
4) реже med. стирать, изглаживать, вычеркивать
ex. (τὰ πρόσθεν Plat.; τινὰ ἐκ τοῦ καταλόγου Xen.; τὸ ὄνομά τινος Plut.)
5) стирать с лица земли, уничтожать
ex. (πόλιν ἐκ παντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Thuc.; σπέρμα πελοπιδῶν Aesch.; τινά Eur.; ἴχνος τινὸς τῆς ψυχῆς Plut.)
ἐξαλείψασθαί τι φρενός Eur. — изгладить что-л. из своей памяти
6) перечеркивать, отменять
ex. (νόμους Lys.)
7) заглаживать
ex. (τὰς ἁμαρτίας NT.)ἐξαλέομαι

ἐξ-ᾰλέομαι
уклоняться, остерегаться, избегать (sc. λέοντα Hom. - in tmesi, διὸς νόον Hes.; χρησμόν Arph.)ἐξαλεύομαι

ἐξ-ᾰλεύομαι
Soph. = ἐξαλέομαιἐξαλήλιμμαι

pf. pass. к ἐξαλείφωἐξαλίνδω

ἐξ-αλίνδω
(только part. aor. ἐξαλίσας и pf. ἐξήλῑκα)
1) катать, (о лошади) давать поваляться
ex. (τὸν ἵππον Arph., Xen.)
2) скатывать вниз
ex. ἐξήλικάς με ἐκ τῶν ἐμῶν ирон. (по созвучию — с 1) Arph. ты совершенно меня разорил (досл. ты уже вывалил меня из моего состояния)ἔξαλλα

эксалла (род целебной травы) Plut.ἐξαλλαγή

ἐξ-αλλᾰγή

1) отступление, отклонение
ex. (τῶν εἰωθότων νομίμων Plat.)
2) изменение
ex. (ἐξαλλαγαὴ τῶν ὀνομάτων Arst.)
ἐξαλλαγέν λαμβάνειν Plut. — претерпевать изменениеἐξαλλάσσω

ἐξ-αλλάσσω
атт. ἐξαλλάττω (aor. ἐξήλλαξα - Pind. ἐξάλλαξα, pf. ἐξήλλαχα)
1) (с)менять, переменять
ex. (ἐσθῆτα Eur.)
2) изменять
ex. (τινὰ κοσμήσεσιν Plut.)
κακοῖσιν ὅστις μηδὲν ἐξαλλάσσεται Soph. — в невзгодах которого нет никаких перемен, т.е. кто постоянно несчастен
3) обменивать
ex. (ἰδιωτικῆς ἑστίας ἐξηλλαγμένη ἡγεμονία Diod.)
4) перемещать, делать необычным
ex. (τὸ εἰωθός Arst.) ἐξηλλαγμένον ὄνομα Arst. необычное слово
5) отклоняться, отличаться
ex. (τοῦ πρέποντος Arst.; τινὸς διά τινος Polyb.)
ἐξαλλάσσουσα χάρις Eur. — особая прелесть;
ἐ. τῆς ἀρχαίας μορφῆς Arst. — измениться внешностью;
ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίου εἶναι ἢ μικρὸν ἐ. Arst. — длиться одни сутки или около того
6) отворачивать
ex. (τέν ἑαυτοῦ γύμνωσιν τῶν ἐναντίων Thuc.)
7) перемещать, двигать взад и вперед
ex. (κερκίδα ἱστοῖς Eur.)
8) поворачивать
ex. ἐ. δρόμον Xen. — менять направление;
ποίαν ἐξαλλάξω ; Eur. — куда мне идти?
9) покидать, оставлять
ex. (πατρῴων οἴκων ἕδρας Eur.)
10) смягчать
ex. (ἄνθρωπον κακόν τι δώσοντα Men.)ἐξάλλομαι

ἐξ-άλλομαι
(fut. ἐξαλοῦμαι, aor. 1 ἐξηλάμην, aor. 2 ἐξηλόμην - эп. part. aor. ἐξάλμενος)
1) выскакивать
ex. (τινος Hom., Thuc. и ἔκ τινος Arst.)
προμάχων ἐξάλμενος Hom. — выскочив и став впереди передовых бойцов;
ἵν΄ ἐξήλου (v. l. ἐξήλλου и ἐνήλω) ; Soph. — куда ты метнулся?
2) подпрыгивать, подскакивать
ex. (οὐκ ἔλαττον τοῦ δελφῖνος Arst.)
3) вскакивать
ex. (ἀνέκραγε καὴ ἐξήλατο Xen.)
4) соскакивать, спадать
ex. (τρόχοι ἐξαλλόμενοι Xen.; ἐξήλατο λίθος Plut.)
5) соскакивать, спрыгивать
ex. (κατὰ τοῦ τείχους Xen.)
6) взвиваться на дыбы
ex. ( ἵππος ἐξήλατο Xen., Plut.)ἔξαλλος

ἔξ-αλλος
2
особый, необычный, своеобразный
ex. (ἐσθῆτες Polyb.; τὰ ἔξαλλα τοῦ βαρβαρικοῦ κόσμου Plut.)ἐξαλλοτριόω

ἐξ-αλλοτριόω
отчуждать
ex. (διαβολαῖς τινα πρός τινα Sext.)ἐξάλλως

ἐξ-άλλως
особенно, необычно
ex. (προσκυνεῖν τοὺς βωμούς Polyb.)ἐξάλμενος

эп. part. aor. к ἐξάλλομαιἔξαλος

ἔξ-ᾰλος
2
находящийся над поверхностью моря
ex. τὰ ἔξαλα τῆς νεώς Luc. — надводная часть корабля;
ἔ. κώπη Sext. — надводная часть весла;
τὸ σκάφος ἔξαλον ἐς γῆν ἀνασπᾶν Luc. — вытащить лодку из моря на берег;
ἔξαλον λαβεῖν τέν πληγήν Polyb. — получить удар в надводную часть суднаἐξαλύσκω

ἐξ-ᾰλύσκω
(fut. ἐξαλύξω, aor. ἐξήλυξα)
1) убегать
ex. (φῶτας κακούργους ποδί Eur.)
ἐξαλύξας οἴχεται Aesch. — он спасается бегством
2) избегать, спасаться
ex. (τύχας Eur.)ἐξαλύω

ἐξᾰλύω
HH. = ἐξαλύσκωἐξαμαρτάνω

ἐξ-ᾰμαρτάνω
(fut. ἐξαμαρτήσομαι, aor. 2 ἐξήμαρτον)
1) бить мимо цели, промахиваться
ex. οὐδὲν φιλαττόμενοι μή τι παίοντες ἐξαμάρτωμεν Xen. — нисколько не опасаясь, что наши удары могут не попасть в цель
2) терпеть неудачу или поражение
ex. βούλομαι καλῶς δρῶν ἐ. μᾶλλον ἢ νικᾶν κακῶς Soph. — я предпочитаю честное поражение нечестной победе
3) поступать неправильно, погрешать, ошибаться
ex. (περί τι Xen., Plat. и ἐν τινι Plat.; οἱ ὀλίγα μὲν κατορθοῦντες, πολλὰ δ΄ ἐξαμαρτάνοντες Isocr.; καὴ οἱ ἔμπειροι πολλάκις ἐξαμαρτάνουσιν Arst.)
τὸ νόσημα ἐξημαρτήθη Xen. — болезнь лечилась неправильно;
ἐξαμαρτανομένη πρᾶξις Plat. — ошибочные действия
4) поступать несправедливо, причинять зло, совершать преступление
ex. (εἴς τινα Aesch., Her., Lys., Plat., Aeschin., Dem., περί τινα Isocr., Plat. и πρός τινα Plut.)
ὁτιδέ ἐξαμαρτὼν ἐν γοργύρῃ ἐδέδετο Her. — за какую-то провинность он был послан в темницу;
πολιτεία ἐξημαρτημένη Arst. — порочный государственный стройἐξαμαρτία

ἐξ-ᾰμαρτία
проступок Soph.ἐξαμαυρόω

ἐξ-ᾰμαυρόω
1) досл. затемнять, помрачать, перен. ослаблять, подавлять
ex. (τὸν φθόνον μεγέθει δυνάμεως Plut.)
2) pass. слабеть
ex. (τὸ φιλεῖν εἰς πολλοὺς μεριζόμενον ἐξαμαυροῦται Plut.)
3) pass. скрываться, исчезать
ex. (γᾶς ὑπὸ κεῦθος Eur.)ἐξαμαύρωσις

ἐξ-ᾰμαύρωσις
-εως pl. исчезновение, истощение (sc. τῶν μετάλλων Plut.)ἐξαμάω

ἐξ-ᾰμάω
1) скашивать, сжинать, убирать
ex. (θέρος Aesch., Eur., Plut., med. Plut.)
2) вырывать
ex. (τὰ ἔντερα Arph.; med. τὰ σπλάγχνα Eur.)
γένους ἅπαντος ῥίζαν ἐξημημένος Soph. — чей род в корне пресеченἐξαμβλόω

ἐξ-αμβλόω
1) досл. приводить к выкидышу, перен. делать бесплодным
ex. (νηδύν Eur.)
φροντιδ΄ ἐξήμβλωκας ἐξευρημένην - Ἀλλ΄ εἰπέ μοι τὸ πρᾶγμα τοὐξημβλωμένον Arph. — ты прервал нить (моей) мысли. - Но что это, скажи мне, за прерванная штука?;
pass. — становиться бесплодным (ἰσχὺς ἐξαμβλοῦται διὰ καχεξίαν Plut.)
2) разрешаться от бремени выкидышем, выкидывать
ex. (τι Plat.)
ἐξαμβλοῖ impers. Arst. — происходит выкидышἐξαμβλύνομαι

ἐξ-αμβλύνομαι
досл. притупляться, перен. становиться бесплодным
ex. ( δύναμις ἐξήμβλυντο Plut.)ἐξαμβρῦσαι

inf. aor. к ἐξαναβρύωἐξαμείβω

ἐξ-ᾰμείβω
1) менять(ся)
ex. ἄλλην ἄλλοτε χρόαν ἐ. Plut. — меняться в цвете
2) тж. med. сменять друг друга, чередоваться
ex. φόνῳ φόνος ἐξαμείβων Eur. — убийство, следующее за убийством, т.е. непрерывный ряд убийств;
ἔργου ἔργον ἐξημείβετο Eur. — одна работа сменяла другую, т.е. работа кипела
3) оставлять, покидать
ex. σαρκὸς ἐξαμεῖψαι τρόμον Eur. — перестать дрожать (всем) телом
4) проходить, проезжать, миновать
ex. (ἅλιον πρῶνα Aesch.; δίρκης ὕδωρ Eur.; μακεδονίαν Xen.)
5) уходить
ex. (χωρὴς ὀμμάτων τινός Eur.)
6) med. возмещать, воздавать, карать
ex. (κακαῖς ποιναῖς τινα Aesch. - v. l. к ἀνταμείβεσθαι)ἐξάμειψις

ἐξ-άμειψις
-εως смена, чередование
ex. (αἱ κατ΄ οὐρανὸν ἐξαμείψεις Plut.)ἐξαμέλγω

ἐξ-ᾰμέλγω
1) досл. выдаивать, перен. сосать
ex. (οὔλοισι γάλα Aesch.)
2) выдавливать, выжимать
ex. (πλήρωμα τυρῶν ἐξημελγμένον Eur.)ἐξαμελέω

ἐξ-ᾰμελέω
оставлять без внимания, не заботиться, пренебрегать ex. (τινός Her. и ἐπί τινος Arst.); med. impers. ἐξημέληται περὴ τούτων Arst. на это не обращается никакого внимания; pass. быть в пренебрежении, быть заброшенным Arst., Plut.ἑξάμετρον

ἑξά-μετρον
τό (sc. μέτρον или ἔπος) стих. гексаметр, шестистопный стих (преимущ. дактилический) Arst.ἑξάμετρος

ἑξά-μετρος
2
шестистопный
ex. (ἔπη Her., Plat.; τόνος Her.)ἑξάμηνος

ἑξά-μηνος
I.
2
шестимесячный
ex. (ὕες, ἀρχαί Arst.; ἀνοχαί Polyb.)
II.
(sc. χρόνος) и (sc. ὥρα) шестимесячный период, полугодие Her., Xen., Arst.ἐξαμηχανέω

ἐξ-ᾰμηχᾰνέω
преодолевать трудности, находить выход
ex. (εἰ μή τι τούτων ἐξαμηχανήσομεν Eur.)ἐξαμιλλάομαι

ἐξ-ᾰμιλλάομαι
(aor. med. и pass. ἐξημιλλήθην)
1) побеждать в состязании
ex. (τινα Eur., Plut.)
τὰς τεθρίππους ἁμίλλας ἐξαμιλληθείς τινι Eur. — победивший кого-л. на состязании квадриг
2) изгонять
ex. (τινα γῆς Eur.)
τινὰ φόβῳ ἐ. Eur. — преследовать кого-л. страхом;
ἔστ΄ ἂν ὄμματος ὄψις ἐξαμιλληθῇ πυρί Eur. — пока зрение (Полифема) не будет уничтожено огнемἔξαμμα

-ατος τό <ἐξάπτω II> горение, пылание
ex. (πυρός Plut.)Ἐξαμπαῖος

Эксампей (горьководный источник и область в Скифии, между реками Гипанисом, ныне Бугом и Борисфеном, ныне Днепром Her.)ἐξαμπρεύω

ἐξ-αμπρεύω
вытаскивать, выволакивать
ex. (τι Arph.)ἐξαμύνομαι

ἐξ-αμύνομαι
отражать от себя, отгонять прочь, подавлять
ex. (τὰς νόσους ἀκέσμασι Aesch.; θεάς, sc. Ἐρινύας Eur.)
ἐ. αἶθον (v. l. αἶθρον) θεοῦ Eur. — защищать себя от солнечного знояἐξαμφοτερίζω

ἐξ-αμφοτερίζω
говорить надвое
ex. ἐ. τὸν λόγον Plat. — поставить вопрос двусмысленноἐξαναβρύω

ἐξ-αναβρύω
заставлять бить ключом
ex. τύχας ὀνησίμους γαίας ἐξαμβρῦσαι Aesch. — заставлять землю производить всяческие благаἐξαναγιγνώσκω

ἐξ-αναγιγνώσκω
прочитывать, зачитывать, оглашать
ex. (γράμματα πρὸς τέν σύγκλητον Plut.)ἐξαναγκάζω

ἐξ-αναγκάζω
1) силой заставлять, принуждать
ex. (τινὰ ποιεῖν τι Soph., Eur.)
ὑπὸ τοῦ λόγου ἐξαναγκαζόμενος Her. — вынужденный (к чему-л.) ходом повествования
2) изгонять
ex. (τέν ἀργίαν πληγαῖς Xen.)ἐξανάγω

ἐξ-ανάγω
(aor. 2 ἐξανήγαγον; aor. pass. ἐξανήχθην)
1) выводить (наверх)
ex. (τινὰ Ἅιδου μυχῶν Eur.)
2) med.-pass. отправляться (морем), отплывать
ex. (αἱ νῆες ἐξανάγονται ἐκλιπόντες φειάν Thuc.; τὸ ἐξ Ἀσίης ἐξαναχθὲν στράτευμα Her.)ἐξαναδύομαι

ἐξ-αναδύομαι
(aor. 2 ἐξανέδυν)
1) выныривать, выходить
ex. (κύματος, ἁλός Hom.; ἀφ΄ ὕδατος Batr.)
2) освобождаться
ex. (γενέσεως Plat.)
3) уклоняться
ex. (πάσης φανερᾶς μάχης Plut.)ἐξαναζέω

ἐξ-αναζέω
заставлять вскипеть
ex. τὸν χόλον ἐ. Aesch. — разъяритьсяἐξαναιρέω

ἐξ-αναιρέω
(aor. 2 ἐξανεῖλον) вынимать, извлекать
ex. (τινα πυρός HH.; med. τινα γῆθεν Eur.)ἐξανακολυμβάω

ἐξ-ανακολυμβάω
появляться на поверхности воды, выныривать Arst.ἐξανακρούομαι

ἐξ-ανακρούομαι
снова отчаливать, отплывать обратно
ex. (τῇσι λοιπῇσι νηυσί Her.)ἐξαναλίσκω

ἐξ-ανᾱλίσκω
(fut. ἐξαναλώσω; pf. pass. ἐξανήλωμαι)
1) потреблять, растрачивать, расходовать
ex. (τὰ πλεῖστα τῶν ἰδίων εἰς τὸν πόλεμον Plut.; ἐξανήλωνται οἱ ἴδιοι πάντες Dem.)
2) истощать
ex. (δύναμιν ἐν πράγμασιν οὐκ ἀναγκαίοις Plut.)
ἐξανηλωμένοι ἐν τῷ πολέμῳ Aeschin. — разоренные войной;
pass. — подходить к концу, кончаться (ἐξαναλισκομένου τοῦ περιττώματος Arst.)
3) истреблять, искоренять
ex. (ἐξαναλῶσαι γένος Aesch.)ἐξαναλύω

ἐξ-αναλύω
освобождать, спасать
ex. (τινὰ θανάτοιο Hom.)ἐξανάλωσις

ἐξ-ανάλωσις
-εως (ᾱλ) израсходование, истощение, уничтожение
ex. (τῆς δυνάμεως Plut.)ἐξαναπληρόω

ἐξ-αναπληρόω
восполнять, пополнять Dem.ἐξαναπνέω

ἐξ-αναπνέω
переводить дыхание Plat.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика