Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 012

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 012
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 012) с русским переводом и комментариями.εἰσαυτίκα

εἰσ-αυτίκα
adv. тотчас же, немедленно Arph.εἰσαφίημι

εἰσ-αφίημι
впускать, допускать
ex. (τινά Xen.)εἰσαφικάνω

Hom., Hes., Theocr. = εἰσαφικνέομαιεἰσαφικνέομαι

εἰσ-αφικνέομαι
ион. ἐσαπικνέομαι приходить, прибывать
ex. (συβώτην Hom.; Ἑλλάδα Eur.; ἐς Ἄργος Her.; ὥς τινα Isocr.; δῆμον Ἀθηνῶν Plut.)
αἱ πόλεις ἐῶσαι εἰ. τινα Plat. — доступные (открытые) для кого-л. города;
πρὴν τέν φήμην ἐσαπικέσθαι Her. — прежде, чем дошла эта вестьεἰσβαίνω

εἰσ-βαίνω
ион. и староатт. ἐσβαίνω
1) входить, вступать
ex. (πρὸς νυμφεῖον Soph.; δόμους τινός Eur.)
ἐμοὴ οἶκτος εἰσέβη Soph. — жалость охватила меня
2) (тж. εἰ. σκάφος и ἐς νῆα Her.) погружаться, садиться на корабль
ex. (εἴσβαινον καὴ ἐπὴ κληῖσι κάθιζον Hom.; εἰσέβησαν τῶν ἱππέων πολλοί Xen.)
3) погружать на корабль
ex. (ἑκατόμβην θεῷ Hom. - in tmesi)
4) вводить, приводить
ex. (τινά Eur.)
5) перен. попадать
ex. ἄτης πέλαγος ἐσβέβηκα Aesch. — я ввергнут в пучину бедствий;
τοιαῦτα εἰσέβην κακά Soph. — вот какие бедствия постигли меняεἰσβάλλω

εἰσ-βάλλω
ион. и староатт. ἐσβάλλω
1) бросать, ввергать
ex. (τινά εἰς ἕρκη Soph.; τινὰ εἰς ἀπρόοπτον πῆμα Aesch.)
ἐλέχθη φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα Thuc. — был пущен слух, что (пелопоннесцы) отравили колодцы
2) вводить (на корабль), грузить ex. (τοὺς ἵππους ἐς νέας Her.); med. грузиться
ex. (ἐσβαλόμενοι ἀπέπλευσαν Thuc.)
3) вести
ex. (στρατιέν ἐς σμύρνην Her.; βοῦς εἰς ἀρούρας Eur.)
4) вливаться, впадать
ex. (αἱ διώρυχες εἰσβάλλουσι εἰς τὸν εὐφράτην Xen.; ποταμὸς εἰς ὃν εἰσβάλλει κρήνη Arst.)
5) вторгаться
ex. (στόλῳ μεγάλῳ ἐς Ἐλευσῖνα Her.; εἰς χώραν τινά Thuc., Plut.; χῶρόν τινα Eur.)
6) (случайно или нечаянно) попадать, оказываться
ex. (βρομίου πόλιν εἰσβαλεῖν Eur.)
7) нападать, атаковать
ex. (ἐς τοὺς ὁπλίτας Thuc.)
εἰσέβαλλον ἱππικαὴ πνοαί Soph. (их) обдавало дыханием конейεἴσβασις

εἴσ-βᾰσις
староатт. ἔσβᾰσις -εως
1) вход
ex. εἰσβάσεις μηχανᾶσθαι Eur. — придумывать способы войти
2) посадка на корабли
ex. (ἐν τῇ εἰσβάσει Thuc.){*}εἰσβατός

εἰσ-βᾰτός
староатт. ἐσβατός 3
доступный
ex. (θάλασσα καὴ γῆ τῇ τόλμῃ τινός Thuc.)εἰσβιάζομαι

εἰσ-βιάζομαι
врываться силой, вторгаться
ex. (πρός τινα Diod.; εἰς τοὺς οἴκους и μετὰ τῶν ὅπλων Plut.)
ὢν οὐκ ἀστὸς εἰσβιάζεται Arph. — не являясь гражданином, он хочет им стать насильно;
εἰς τέν ἀρχέν εἰ. Plut. — силой захватить власть;
εἰ. τινα ἄκοντα ποιεῖσθαί τι Dem. — силой принудить кого-л. к чему-л.εἰσβιβάζω

εἰσ-βῐβάζω
ион. и староатт. ἐσβιβάζω
1) сажать
ex. (τινὰ ἐς ἅρμα Her. и εἰς νέας Her. или εἰς πλοῖα Xen.)
2) сажать на корабли
ex. (τινάς Theocr., Isocr., Xen.)εἰσβλέπω

εἰσ-βλέπω
ион. и староатт. ἐσβλέπω смотреть, глядеть
ex. (εἴς τινα и εἴς τι Her., Eur., Xen., Theocr. или τι Eur.; κατ΄ εὐθυωρίαν Arst.)
εἰσβλέπων ὡς ἐλέγχων αὐτόν Xen. — глядя на него как бы уличающеεἰσβολά

дор. = εἰσβολήεἰσβολή

εἰσ-βολή
ион. и староатт. ἐσβολή, дор. εἰσβολά
1) вторжение, нападение
ex. (εἰς χώραν τινά Her., Thuc., Xen.; ξενικός Eur.)
εἰσβολαὴ σοφισμάτων Arph. — софистические приемы
2) вход, проход, доступ
ex. (ἐκ τῆς μακεδονίης ἐς θεσσαλίην Her.; ἀμήχανος Xen.)
3) место впадения, устье
ex. (τῶν ποταμῶν Polyb.)
4) вступление, начало
ex. (εἰσβολαὴ γὁων, v. l. λόγων Eur.)εἰσγράφομαι

εἰσ-γράφομαι
ион. и староатт. ἐσγράφομαι
1) записывать себе (sc. μαντεῖα Eur.)
2) записываться
ex. εἰ. ἐς τὰς σπονδάς Thuc. — присоединиться к союзному договоруεἰσδανείζω

εἰσ-δᾰνείζω
отдавать деньги в рост, ссужать на проценты Plat.εἰσδέρκομαι

εἰσ-δέρκομαι
ион. ἐσδέρκομαι (aor. 2 ἐσέδρακον, pf. εἰσδέδορκα)
1) пристально смотреть, глядеть
ex. (τινα Hom., Eur.)
2) видеть, воспринимать
ex. (τι ὀφθαλμοῖσι Hom.)εἰσδέχομαι

εἰσ-δέχομαι
староатт. ἐσδέχομαι, ион. ἐσδέκομαι
1) принимать, впускать, допускать
ex. (μηδαμοὺς ἐς τὸ ἱρόν Her.; τι οἶκον и τινα ἄντροις Eur.; τινα τειχέων Eur. и τοὺς φυγάδας Arst.; τῆς γῆς Soph.)
εἰ. τινα ὑπόστεγον Soph. — принять кого-л. под свой кров
2) воспринимать, усваивать
ex. (εὐνομίαν διὰ τῆς μουσικῆς Plat.; τὸν λόγον δι΄ ὤτων Plut.){*}εἰσδίδωμι

εἰσ-δίδωμι
ион. ἐσδίδωμι
1) вливаться, стекать
ex. ( χιὼν τηκομένη ἐσδιδοῖ ἐς τὸν Ἴστρον Her.)
2) впадать
ex. (κρήνη ἐς τὸν ποταμὸν ἐσδιδοῦσα Her.)εἰσδοχή

εἰσ-δοχή
принятие, прием
ex. εἰσδοχαὴ (v. l. ἐσδοχαὴ) δόμων Eur. — гостеприимствоεἰσδρομή

εἰσ-δρομή
староатт. ἐσδρομή набег, вторжение
ex. (λογχῇ εἰσδρομέν ποιεῖσθαι Eur.; ἐν τῇ ἐσδρομῇ ἀπολέσαι τινά Thuc.)εἰσδύνω

εἰσ-δύνω
ион. и староатт. ἐσδύνω (ῡ) проникать
ex. (ἐς τὸν θησαυρὸν τοῦ βασιλῆος Her.; εἰς τέν Ἀμφικτυονίαν εἰσδεδυκώς Dem.; διὰ τῶν πόρων Arst.)
οἷον εἰσέδυ μ΄ οἴστρημα! Soph. — какая боль пронзила меня!;
δεινόν τι εἰσέδυνε σφίσι Her. — какой-то страх объял их;
τεύχεα εἰ. Hom. - in tmesi — надевать доспехиεἰσδύομαι

εἰσ-δύομαι
ион. и староатт. ἐσδύομαι (= εἰσδύω)
1) проникать, входить
ex. ( ψυχέ ἐς ἄλλο ζῷον ἐσδύεται Her.; εἰς τοὺς πόρους Arst.; εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων Polyb.)
ὀφθαλμοὴ εἰοδυόμενοι Arst. — глубоко сидящие глаза
2) врезываться, впиваться
ex. (εἰσεδύοντο εἰς τοὺς πόδας οἱ ἱμάντες Xen.)
3) вступать
ex. (ἀκοντιστύν Hom.)εἴσδυσις

εἴσ-δῠσις
-εως вход, доступ Arst., Plut.εἰσδύω

= εἰσδύομαιεἴσεαι

эп. (= εἴσει) 2 л. sing. fut. med. к *εἴδωεἰσεγγίζω

εἰσ-εγγίζω
приближаться, подходить вплотную
ex. (τοῖς πολεμίοις Polyb. - v. l. ἐγγίζω)εἰσέδρακον

aor. 2 к εἰσδέρκομαιεἰσέδραμον

aor. 2 к εἰστρέχωεἰσέδυν

aor. 2 к εἰσδύνωεἴσει

2 л. sing. fut. med. к *εἴδωεἰσεῖδον

aor. 2 к εἰσοράωεἴσειμι

εἴσ-ειμι
ион. и староатт. ἔσειμι <εἶμι>
1) входить, приходить
ex. (μετά τινας Hom.; δόμους и εἰς δόμους Eur.; παρά τινα Her., Xen., Plat. и πρός τινα Xen.; εἰς τέν ἀγοράν Dem.)
τὰ εἰσιόντα Xen., Arst. — поступающее внутрь, т.е. пища
2) приходить на суд
ex. εἴς τινας εἰσιέναι Plat. — предстать перед кем-л., т.е. на чей-л. суд;
δίκη εἰσῄει Isae. — дело поступило на судебное рассмотрение;
δίκην εἰσιέναι κατά τινος Dem. — возбуждать судебное дело против кого-л.
3) вступать, приступать
ex. (ἐς τὰς τῶν Ἀθηναίων σπονδάς Thuc.)
ἐσιών Her. — вступающий на престол, новый царь
4) наступать, начинаться
ex. τοῦ εἰσιόντος μηνός Arst. — в наступающем месяце
5) выступать на сцене, играть роль
ex. (τοὺς τὰ σκῆπτρ΄ ἔχοντας εἰσιέναι Dem.)
6) (о душевных явлениях) возникать, появляться
ex. εἰσῄει αὐτοὺς ὅπως ἄν οἴκαδε ἀφίκωνται Xen. — ими овладела мысль о том, как бы вернуться домой;
οὐδέν μοι ἐλεεινὸν εἰσῄει Plat. — я не ощутил никакой жалости;
τὸν Ἀστυάγεα ἐσῄει ἀνάγνωσις αὐτοῦ Her. — Астиаг (вдруг) узнал егоεἰσελάαν

Anth. эп. inf. fut. к εἰσελαύνωεἰσέλασις

εἰσ-έλᾰσις
-εως стремительная атака, (тактический) удар
ex. (διακόψαι τὰς τάξεις βίᾳ τῆς εἰσελάσεως Plut.)εἰσελαστικός

εἰσ-ελαστικός
3
относящийся к триумфальному въезду (ludi iselastici Plin.J.)εἰσελαύνω

εἰσ-ελαύνω
эп. тж. εἰσελάω
1) погонять, подталкивать
ex. (ἵππους Hom.; τινὰ πρός τι Plut.)
εἰ. τινὰ εἰς τὸν τοῦ πράγματος δρόμον или εἰς τοὺς τοῦ πράγματος λόγους Aeschin. — заставлять кого-л. держаться в рамках вопроса, т.е. не разрешать уклоняться от темы
2) приводить корабль, приставать, причаливать
ex. (ἔνθ΄ οἵγ΄ εἰσέλασαν Hom.)
3) въезжать
ex. (εἰς τέν πόλιν Xen.)
εἰ. βιαίως εἰς τοὺς προτεταγμένους Plut. — врезаться на всем скаку в стоявший впереди строй;
τὸν θρίαμβον εἰ. Plut. (у римлян) совершать триумфальный въездεἰσελεύσομαι

fut. к εἰσέρχομαιεἰσελκύω

εἰσ-ελκύω
ион. ἐσελκύω втаскивать
ex. (τι ἐς τὸ ἱρόν Her.; τινὰ εἰς τὸ βουλευτήριον Arph.)εἰσένθωμες

Theocr. 1 л. pl. conjct. к εἰσέρχομαιεἰσέπειτα

εἰσ-έπειτα
adv. (чаще раздельно) впоследствии, после, впредь Soph.εἰσέπεσον

aor. 2 к εἰσπίπτωεἰσεπιδημέω

εἰσ-επιδημέω
прибывать или селиться как иноземец Plat.εἰσεπτάμην

aor. 1 к εἰσίπταμαι{*}εἰσέργνυμι

εἰσ-έργνῡμι
ион. ἐσέργνῡμι заключать, вкладывать
ex. (τὸν νεκρόν, sc. ἐς ξύλινον τύπον Her.)εἰσερπύζω

εἰσ-ερπύζω
вползать, проползать
ex. (εἰς δωμάτιον Plut.)εἰσερρύη

Plut. 3 л. sing. aor. к εἰσρέωεἰσέρρω

εἰσ-έρρω
(aor. εἰσήρρησα, pf. εἰσήρρηκα) проникать, попадать
ex. (εἰς τέν οἰκίαν Arph.)εἰσερύω

εἰσ-ερύω
втаскивать
ex. (νῆα σπέος Hom.)εἰσέρχομαι

εἰσ-έρχομαι
ион. и староатт. ἐσέρχομαι (fut. εἰσελεύσομαι, aor. εἰσῆλθον и εἰσήλῠθον)
1) входить, приходить, прибывать
ex. (πόλιν Hom.; φρυγίην Hom.; ἐς πλάταιαν Thuc.; δόμους Eur.; ἐς οἴκημα Thuc.; οἴκαδε Xen., Aeschin.; πρός τινα Xen. и παρά τινα Plat.)
2) поступать, проникать
ex. ( νόσος ἐς πελοπόννησον οὐ ἐσῆλθεν Thuc.)
ἐς σπονδὰς ἐσελθεῖν Thuc. — примкнуть к союзному договору;
εἰ. εἰς τοὺς ἐφήβους Xen. — вступать в число эфебов;
τὰ εἰσερχόμενα καὴ τὰ ἐξερχόμενα Arst. — поступления (доходы) и расходы
3) юр. являться, представать
ex. (εἰς τὸ δικαστήριον Plat., Dem. и εἰς τοὺς δικαστάς Dem.)
οἱ ὑπὲρ τῶν κοινῶν εἰσεληλυθότες δικασταί Dem. — судьи, собравшиеся для разбора дел общественной важности;
εἰσελθεῖν τέν γραφήν или οἰκην Dem. — начать тяжбу
4) появляться на сцене, выступать Xen., Plat.
5) (о душевных явлениях) возникать
ex. κροῖσον γέλως εἰσῆλθε Her. — Крез разразился смехом;
κροίσῳ ἐσῆλθε τὸ τοῦ σόλωνος Her. — Крезу вспомнилось изречение Солона;
εἰσελθέτω σε μήποθ΄ ὡς θηλύνους γενήσομαι Aesch. — не надейся, что я оробею, как женщина;
εἰσῆλθε με φοβηθῆναι ξυννοήσαντα, τί … Plat. — мною овладел страх при мысли о том, что именно …εἰσέτι

εἰσ-έτι
adv. еще
ex. καὴ εἰ … Theocr. (с оттенком угрозы) а не то …εἰσευπορέω

εἰσ-ευπορέω
доставлять в изобилии
ex. (χρήματα τῇ πόλει Diod.)εἰσέχω

εἰσ-έχω
ион. ἐσέχω
1) простираться, тянуться, доходить
ex. ( διῶρυξ ἐσέχει ἐς τὸν ποταμόν Her.; κόλποι εἰσέχοντες ἀπὸ τῆς ἔξω θαλάσσης Plut.)
2) быть смежным
ex. (θάλαμος ἐσέχων ἐς τὸν ἀνδρεῶνα Her.)
3) входить, проникать
ex. (ἐς τὸν οἶκον ἐσέχων ἥλιος Her.)εἰσηγέομαι

εἰσ-ηγέομαι
ион. и староатт. ἐσηγέομαι
1) вводить, учреждать, устанавливать или устраивать
ex. (τὰ περὴ τὸν διόνυσον Ἕλλησι Her.; δημαγωγίαν Polyb.; πολυτελῆ βίον Diod.; νόμους τοῖς πολίταις Plut.)
2) внушать, советовать, предлагать или убеждать
ex. (τι Thuc., Xen., Plat., Plut., περί τινος Isocr. и ποιεῖν τι Plat., Plut.)
εἰ. ὡς οὐ χρεών … Thuc. — доказывать, что не следует …;
πτοιοδώρου ἐσηγουμένου Thuc. — по предложению Птеодора
3) представлять, вносить
ex. (ψήφισμά τι Plut.)
4) разъяснять, истолковывать
ex. (τέν τοῦ ἔρωτος δύναμίν τινι Plat.)εἰσήγημα

εἰσ-ήγημα
-ατος τό предложение Isocr.
ex. τὸ εἰ. τινος ἀποδοκιμάζειν Aeschin. — отвергать чьё-л. предложениеεἰσήγησις

εἰσ-ήγησις
староатт. ἐσήγησις -εως
1) введение, почин
ex. (τοῦ πράγματος Plut.)
ᾐτιῶντο τέν ἐσήγησιν τοῦ παντός Thuc. — они объявили, что (коринфяне) являются виновниками всего
2) предложение, внесение
ex. (ψηφίσματος Plut.)εἰσηγητής

εἰσ-ηγητής
староатт. ἐσηγητής -οῦ зачинщик, зачинатель, виновник
ex. (κακῶν Thuc.; τοιούτων ἔργων Aeschin.; μοχθηρῶν ἐθῶν Plut.; ἐπιτηδευμάτων Luc.){*}εἰσηθέω

εἰσ-ηθέω
ион. ἐσηθέω впрыскивать, вливать
ex. (τὸ ἀπὸ κέδρου ἄλειφαρ Her.)εἰσήκω

εἰσ-ήκω
староатт. ἐσήκω
1) входить
ex. (Arph. - v. l. ἥκω)
2) доходить, достигать
ex. (ἡλίου πρὸς ἀντολάς ἐσήξειν - v. l. ἐσᾴξειν Aesch.)εἰσῆλθον

aor. к εἰσέρχομαι{*}εἰσηλυσίη

εἰσ-ηλῠσίη
ион. ἐσηλυσίη приход, прибытие Anth.εἰσήνεγκον

aor. 2 к εἰσφέρωεἶσθα

эп. (= εἶ) 2 л. sing. praes. к εἶμιεἰσθέω

εἰσ-θέω
староатт. ἐσθέω вбегать, прибегать
ex. (πρός τινα Arph.)εἰσθλίβω

εἰσ-θλίβω
(ῑ) вдавливать, втискивать Plut.εἰσθρῴσκω

εἰσ-θρῴσκω
поэт. ἐσθρῴσκω (только aor. 2 ἔσθορον) вскакивать, устремляться
ex. (ἔσθορε Ἕκτωρ Hom.; δόμον τινός Aesch.)εἰσί

3 л. pl. praes. к εἰμίεἶσι

3 л. sing. praes. к εἶμιεἰσιδέειν

дор. = εἰσιδεῖνεἰσιδεῖν

ион. Aesch. ἐσιδεῖν, дор. εἰσιδέειν inf. aor. 2 к εἰσοράω{*}εἰσιδρύω

εἰσ-ιδρύω
ион. ἐσιδρύω строить (внутри), ставить, воздвигать
ex. (Ἄρηος ἱρόν Her.)εἰσιδών

Eur. part. aor. 2 к εἰσοράω{*}εἰσίζομαι

εἰσ-ίζομαι
ион. ἐσίζομαι садиться
ex. ἐ. λόχον Hom. — засесть в засадуεἰσίημι

εἰσ-ίημι
ион. и староатт. ἐσίημι (aor. 1 εἰσῆκα)
1) впускать ex. (τοὺς πέρσας ἐς τὸ τεῖχος Her.); med. впускать к себе, пропускать
ex. (τοὺς πολεμίους Xen.)
2) вливать
ex. (τέν κεδρίην ἔς τι Her.)
ἐς τέν (λίμνην) ποταμοὴ δύο ἐσιεῖσι τὸ ὕδωρ Her. — в это озеро изливают свои воды две реки
3) med. устремлять
ex. (αὖλιν ἐσιέμεναι Hom.)εἰσίθμη

εἰσ-ίθμη
вход
ex. (λεπτή Hom.)εἰσικνέομαι

εἰσ-ικνέομαι
ион. ἐσικνέομαι входить внутрь, проникать
ex. ἐσικνέεται καταγράφων Her. (детеныш) когтями прокладывают себе путь;
εἰ. βέλει Aesch. — вонзать стрелу, ранитьεἰσιππεύω

εἰσ-ιππεύω
въезжать на коне
ex. (εἰς τέν πόλιν Diod.)εἰσίπταμαι

εἰσ-ίπταμαι
ион. ἐσίπταμαι (aor. 1 εἰσεπτάμην, aor. 2 εἰσέπτην)
1) влетать
ex. (πέλεια κοίλην εἰσέπτατο πέτρην Hom.; στρουθὸς εἰσέπτη Plut.)
2) взлетать, взвиваться
ex. (διὰ τῶν πυλων εἰς τὸν ἀέρα Arph.)
3) перен. быстро пролетать, распространяться с быстротой молнии
ex. (φήμη ἐσέπτατο ἐς τὸ στρατόπεδον ἅπαν Her.)εἰσιτήρια

εἰσῐτήρια
τά <εἴσειμι> (sc. ἱερά) вступительное жертвоприношение (новогоднее или по случаю вступления в должность)
ex. (εἰ. θύειν Dem.)εἰσιτητέον

εἰσῐτητέον
adj. verb. к εἴσειμιεἰσκαθοράω

εἰσ-καθοράω
ион. ἐσκατοράω взирать, созерцать
ex. (πόλιν Anacr.)εἰσκαλαμάομαι

εἰσ-κᾰλᾰμάομαι
староатт. ἐσκαλαμάομαι <κάλαμος> досл. выуживать, ирон. втаскивать
ex. (τινα Arph.)εἰσκαλέω

εἰσ-κᾰλέω
ион. и староатт. ἐσκᾰλέω тж. med. звать к себе, призывать
ex. (τινας Arph., med. Polyb.; τινα πρός τινα Thuc., Xen.)εἰσκαταβαίνω

εἰσ-καταβαίνω
ион. ἐσκαταβαίνω сходить, спускаться, тж. входить
ex. (ὄρχατον Hom.; δόμον τινός Her.)εἰσκαταδύνω

εἰσ-καταδύνω
погружаться
ex. ὄχλοιο περίστασιν εἰσκατέδυνεν Timon ap. Diog.L. — он вошел в середину толпыεἴσκειμαι

εἴσ-κειμαι
староатт. ἔσκειμαι досл. быть сложенным внутрь (о грузе), быть погруженным
ex. (ἐσέκειτο πάντα Thuc.)εἰσκέλλω

εἰσ-κέλλω
(aor. εἰσέκελσα) причаливать, приставать
ex. (χώραν τινὰ σκάφει Arph.)εἰσκηρύττω

εἰσ-κηρύττω
староатт. ἐσκηρύττω через глашатая вызывать
ex. (ἕτερος εἰσκηρύττεται Arph.) или провозглашать, объявлять, назначать (ἄεθλα Soph.)εἰσκομιδή

εἰσ-κομῐδή
староатт. ἐσκομιδή ввоз
ex. (τῶν ἐπιτηδείων Thuc.)εἰσκομίζω

εἰσ-κομίζω
ион. и староатт. ἐσκομίζω
1) приносить, привозить ex. (χόρτον ἐσκομίσαι Hes.); med. привозить, ввозить к себе
ex. (τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν Thuc.)
2) уводить
ex. (πρευμενῶς τινα Aesch.; τινὰ ἐς οἶκον Soph.)
3) увозить, доставлять ex. (τινὰ ἐς τέν πόλιν ἔτι ἔμπνουν Thuc.; ἐσκομίσασθαι πόλει Eur.; εἰσκομισθῆναί τινι Plut.); pass. уходить
ex. (οἱ μακεδόνες ἐς τὰ τείχη ἐσεκομίσθησαν Thuc.)εἰσκρίνομαι

εἰσ-κρίνομαι
проникать, внедряться
ex. (εἴδωλα εἰσκρινόμενα ταῖς ὄψεσι Diog.L.)εἴσκρισις

εἴσ-κρῐσις
-εως проникновение
ex. (ἀκτίνων Plut.)εἰσκτάομαι

εἰσ-κτάομαι
приобретать, снискивать
ex. (εὔκλειαν Eur.)εἰσκυκλέω

εἰσ-κυκλέω
досл. поворачивать внутрь, т.е. за кулисы (о вращающейся сцене), шутл. возвращать в исходное положение
ex. (τινα Arph.)
ἄπορα ἡμῖν πράγματα δαίμων τις εἰσκεκύκληκεν εἰς τέν οἰκίαν Arph. — какой-то демон поставил все в доме вверх дномεἰσκυλίνδω

см. ἐσκυλίνδω...εἰσκυλίω

εἰσ-κῠλίω
староатт. ἐσκῠλίω (ῑ) (aor. εἰσεκύλισα и ἐσεκύλισα) ирон. наворочать, т.е. натворить
ex. (πράγματα εἴς τινα Arph.)εἰσκωμάζω

εἰσ-κωμάζω
врываться в разгульном виде
ex. (τινί Luc.)εἰσλάμπω

εἰσ-λάμπω
бросать свет, освещать Plut.εἰσλεύσσω

εἰσ-λεύσσω
глядеть, взирать
ex. (τι Soph.){*}εἰσμαίομαι

εἰσ-μαίομαι
ион. ἐσμαίομαι (только aor. ἐσεμασσάμην) больно задевать
ex. ἐσεμάσσατό με θυμὸν θανών Hom. — его смерть глубоко потрясла меняεἰσμάσσομαι

εἰσ-μάσσομαι
ион.-дор. ἐσμάσσομαι всовывать, просовывать
ex. (ἐς κόλπον ἐσεμάξατο χεῖρας Theocr.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика