Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 084

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 084
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 084) с русским переводом и комментариями.εὐζηλία

εὐ-ζηλία
pl. огромное рвение
ex. (ἐν τοῖς λόγοις Plut.)εὐζήλως

старательно, изо всех сил
ex. (μελετᾶν Anth.)εὔζυγος

εὔ-ζῠγος
эп. ἐΰ-ζυγος 2
крепко сколоченный или снабженный крепкими скамьями (для гребцов)
ex. (νῆες Hom.)εὔζυξ

εὔ-ζυξ
-ῠγος adj. хорошо сопряженный, т.е. симметрично расположенный
ex. (μαστοί Anth.)εὐζωΐα

εὐ-ζωΐα
счастливая жизнь, благоденствие Arst.εὐζωά

-ᾶς Pind. = εὐζωΐαεὔζωνος

εὔ-ζωνος
эп. ἐΰ-ζωνος 2
1) красиво подпоясанный, изящно стянутый поясом
ex. (γυνή Hom., Hes.)
2) (о поясе или перевязи) хорошо надетый, красиво облегающий
ex. (ἐπιζώστρα Soph.)
3) хорошо подпоясавшийся (лат. alte praecinctus), т.е. приготовившийся в путь или путешествующий налегке, т.е. неутомленный, свежий
ex. (ἀνήρ Her., Thuc., Luc.)
4) (тж. εὔ. πρὸς τέν μάχην Plut.) готовый к бою
ex. (στρατιά Polyb.; sc. στρατιῶται Plut.)
5) легкий в движениях, подвижной, проворный
ex. (ἱππεῖς καὴ τοξόται Xen.)
6) (о гоплитах) в облегченных доспехах, т.е. без щита Xen., Plut.
7) легко переносимый, не обременительный
ex. (πενία Plut.)εὔζωρος

εὔ-ζωρος
2
1) чистый, несмешанный
ex. (μέθυ Eur.; οἶνος Arph.)
2) наполненный чистым вином
ex. (κύλιξ Plut.)εὐηγενής

2
Hom., Theocr. = εὐγενήςεὐηγεσίη

εὐ-ηγεσίη
хорошее управление
ex. ἐξ εὐηγεσίης Hom. — благодаря мудрому правлению{*}εὐηγορέω

εὐ-ηγορέω
(дор. part. aor. pass. εὐᾱγορηθείς) хорошо отзываться, восхвалять Pind.εὐήθεια

εὐ-ήθεια
поэт. εὐηθία, ион. εὐηθίη
1) бесхитростность, простосердечие, простодушие, прямота Her., Plat., Dem., Arst.
2) простота, недомыслие Thuc., Xen., Plat., Arst., Isocr.
ex. δι΄ εὐηθίην Her. — по простоте душевнойεὔηθες

τό Thuc. = εὐήθεια 1εὐήθης

εὐ-ήθης
2
1) прямодушный, добросердечный, простодушный, прямой
ex. (ποιηταί Arst.)
τὸ μὲν τῶν εὐηθεστέρων, τὸ δὲ τῶν πανουργοτάτων Lys. — одно свойственно людям более (или менее) бесхитростным, другое же - отъявленным плутам
2) простоватый, наивный, бестолковый, нелепый
ex. (μῦθος Her.; λόγος Plat.; τὸ τῶν προβάτων γένος Arst.; μηχανᾶσθαι πρῆγμα εὐηθέστατον Her.; εὐήθη τινὰ ἀποδεικνύναι Plut.)εὐηθία

Aesch., Eur. = εὐήθειαεὐηθίζομαι

εὐ-ηθίζομαι
быть простодушным, говорить наивные вещи
ex. (πρὸς ἀλλήλους Plat.)εὐηθίη

ион. = εὐήθειαεὐηθικός

3
Plat., Arst. = εὐήθηςεὐηθικῶς

Arph., Plat., Arst. = εὐήθωςεὐήθως

εὐ-ήθως
наивно, простодушно, нелепо
ex. (εὐηθέστατα ποιεῖν τι Eur.)
ἁπλος καὴ ἀτέχνως καὴ ἴσως εὐ. Plat. — просто, без прикрас, а, пожалуй, и простоватоεὐήκης

εὐ-ήκης
2
<ἀκίς> хорошо заостренный, очень острый
ex. (αἰχμή Hom.)εὐηκοΐα

εὐ-ηκοΐα
послушание, повиновение Diod.εὐήκοος

εὐ-ήκοος
дор. Anth. εὐάκοος 2
1) слушающийся, послушный
ex. (τῷ λόγῳ Arst., Plut.)
2) склонный внимать, внемлющий
ex. (θνατοῖς Anth.)
3) легко воспринимаемый слухом, хорошо слышимый
ex. (φωνή Arst.)
4) хорошо пропускающий звуки
ex. εὐηκοώτερον νὺξ τῆς ἡμέρας ἐστίν Arst. — ночью звуки слышнее, чем днемεὐηκόως

εὐ-ηκόως
послушно, покорно
ex. (διακεῖσθαι πρὸς πᾶν τὸ λεγόμενον Polyb.; εὐχερῶς καὴ εὐ. Luc.){*}εὐηλάκατος

εὐ-ηλάκατος
= εὐαλάκατοςεὐήλατα

εὐ-ήλᾰτα
τά места, удобные для верховой езды Xen.εὐήλατος

εὐ-ήλᾰτος
2
удобный для передвижения верхом
ex. (πεδίον Xen.)εὐήλιος

εὐ-ήλιος
дор. εὐάλιος 2
ярко освещаемый или хорошо нагретый солнцем; солнечный
ex. (πέτρα Eur.; ἡμέραι Arph.; οἰκία Xen., Arst.)
εὐάλιον πῦρ Eur. — огненный диск солнца;
ἐν εὐηλίῳ Arst. — на солнцепекеεὐηλίως

εὐ-ηλίως
при ярком солнечном свете
ex. (ἀνέμων ἀήματα εὐ. πνέοντα Aesch.)εὐημερέω

εὐ-ημερέω
1) счастливо проводить дни, благоденствовать
ex. εὐ. καλῶς πρός τινα Soph. — жить в полном мире с кем-л.;
τὸ εὐημεροῦν τῆς πόλεως Arst. — процветание города
2) иметь счастье, одерживать успехи
ex. (ἔν τινι и ἐπί τινος Plut.)
3) быть здоровым
ex. (τοῖς σώμασι Arst.)εὐημέρημα

εὐ-ημέρημα
-ατος τό удача, успех Polyb.εὐημερία

εὐ-ημερία
дор. εὐᾱμερία
1) погожий день, ясная погода
ex. εὐημερίας οὔσης Xen. или γενομένης Arst. — при хорошей погоде
2) счастливое время, благоденствие, процветание Pind., Eur., Plut.
ex. εὐ. ἐν τῷ ζῆν Arst. — жизнерадостность
3) цветущее состояние
ex. (τοῦ σώματος Arst.)
4) счастье, успех, удача
ex. (τέν εὐημερίαν διδόναι τινί Polyb.)εὐήμερος

εὐ-ήμερος
I.
дор. εὐάμερος 2
<ἡμέρα>
1) сияющий в день счастья
ex. (φάος Soph.)
2) счастливый, радостный
ex. (μολπαί Eur.; πρόσωπον Arph.)
II.
2
<ἥμερος> кроткий, беззлобный
ex. (τῆς ψυχῆς μοῖρα Plat.)εὐήμερος

Эв(г)емер (родом из Киренаики или Сицилии, философ-атеист конца IV в. до н.э., живший при дворе Кассандра Македонского; в своем сочинении Ἱερὰ Ἀναγραφή высказал мнение, что боги - не что иное, как обожествленные потомками далекие предки) Polyb.εὐηνεμία

εὐ-ηνεμία
благоприятный ветер Luc.εὐήνεμος

εὐ-ήνεμος
дор. εὐάνεμος 2
1) обвеваемый благоприятными ветрами
ex. (βᾶσσαι Soph.)
2) защищенный от ветра, подветренный, тихий
ex. (λιμήν Eur.; χώρα Luc.)
3) спокойный, безбурный
ex. (πόντου χεῦμα Eur.; πλόος Theocr.)εὐηνίνη

(ῑ) Эвенина, дочь Эвена, т.е. μάρπησσα Hom.εὐήνιος

εὐ-ήνιος
2
1) слушающийся повода, легко управляемый, послушный
ex. (ὁχήματα, ἵπποι Plat.)
2) кроткий
ex. (ἄνθρωπος, ψυχή Plut.)εὐηνίως

послушно, покорно, кротко
ex. (προσδιαλέγεσθαι Plat.; δέχεσθαι τέν μάθησιν Plut.){*}εὐηνορία

εὐ-ηνορία
дор. εὐᾱνορία
1) мужская доблесть, мужество Eur.
2) pl. обилие мужественных людей Pind.εὐηνορίδης

-ου Эвенорид, сын Эвенора, т.е. λειώκριτος Hom.εὔηνος

см. εὐηνός...εὐηνός...

εὔηνος, εὐηνός
Эвен
1) сын Океана и Тефиды, бог реки Эвен в Этолии Hes.
2) река в Этолиа, позднее Ликормас и Fidhari Thuc.
3) сын Арея и Демоники, отец Марпессы, см. εὐηνίνη Hom.
4) сын Селепия, царь Лирнеса Hom.
5) родом из Пароса, философ и автор элегий, современник Сократа Plat., Arst.εὐήνωρ

εὐ-ήνωρ
дор. εὐάνωρ (ᾱ), ορος
1) мужественный
ex. (λαός Pind.)
2) подобающий мужам
ex. (χαλκός Hom.)
3) укрепляющий мужество
ex. (οἶνος Hom.)
4) изобилующий храбрецами
ex. (πόλις Pind.)εὐήνωρ

εὐ-ήνωρ
-ορος Эвенор (один из первых «земнородных» - ἐκ γῆς γεγονότες - людей, муж Левкиппы и отец Клито) Plat.εὐήρατος

εὐ-ήρᾰτος
2
нежно любимый, милый Pind.εὐηρείδης

Эверид, сын Эвера, т.е. τειρεσίας Theocr.εὐήρετμος

εὐ-ήρετμος
2
1) хорошо прилаженный к веслу
ex. (σκαλμός Aesch.)
2) хорошо оснащенный веслами, быстро идущий на веслах
ex. (πλάτα Soph.; ναῦς Eur.)εὐήρης

εὐ-ήρης
2
1) хорошо прилаженный, искусно сделанный, удобный
ex. (ἐρετμόν Hom.)
νεὼς πίτυλος εὐ. Eur. — искусная гребля корабля, т.е. корабль с хорошими гребцами
2) хорошо оснащенный
ex. (σκάφη Plut.)εὐήρυτος

εὐ-ήρῠτος
2
легко вычерпываемый
ex. (ὕδωρ HH.)εὐήτριος

εὐ-ήτριος
дор. εὐάτριος 2
1) хорошо вытканный, искусно сотканный
ex. (ὕψασμα Plat.; ἱμάτιον Luc.)
2) хорошо ткущий
ex. (κερκίς Anth.)εὐηφενής

εὐ-ηφενής
2
весьма богатый
ex. (τρῶες Hom. - v. l. к εὐηγενής)εὔηχα

adv. сладкозвучно, мелодично
ex. (κελαδεῖν Luc.)εὐηχής

εὐ-ηχής
дор. εὐᾱχής 2
(сладко)звучный, мелодичный
ex. (ὕμνος Pind.; ὄργανον Plut.){*}εὐήχητος

εὐ-ήχητος
2
= εὐάχητος и εὐηχήςεὐθαγής

εὐθᾱγής
2
Anth. v. l. = εὐθηγήςεὐθάλασσος

εὐ-θάλασσος
2
властвующий над прекрасным морем
ex. δῶρον εὐθάλασσον Soph. (ниспосланный Посидоном) прекрасный дар мореплаванияεὐθαλέω

εὐ-θᾰλέω
пышно цвести
ex. (κλήματα εὐθαλοῦντα Plut.)εὐθαλής

εὐ-θᾰλής
I.
2
<θάλλω> пышно разросшийся, цветущий
ex. (αἴγυπτος Aesch.)
II.
2
<θήλη> налитый соками, пышный, роскошный
ex. (εὐκάρπεια Eur.; καρποί Arph.)εὐθανασία

εὐ-θᾰνᾰσία
безболезненная кончина, тихая смерть Cic., Suet.εὐθανατέω

εὐ-θᾰνᾰτέω
умирать блаженной смертью Polyb.εὐθάνατος

εὐ-θάνατος
2
(о смерти) блаженный, счастливый, легкий
ex. (θάνατος Men.)εὐθανάτως

εὐθᾰνάτως
счастливой, легкой смертью, легко Men.εὐθαρσέω

быть бесстрашным, быть храбрым Aesch.εὐθαρσής

εὐ-θαρσής
2
1) бесстрашный, смелый
ex. (ἥβη HH.; δαναός Aesch.; Ὀρέστης Eur.; ἐν τοῖς δεινοῖς Xen., Arst.; πρὸς κίνδυνον Diod.; εὐ. καὴ πρόθυμος Plut.)
2) нестрашный, не внушающий страха, не представляющий опасности
ex. τὰ εὐθαρσῆ Xen. — безопасные местаεὐθαρσία

εὐ-θαρσία
храбрость, смелость Plat.εὐθαρσῶς

εὐ-θαρσῶς
бесстрашно, смело
ex. (λέγειν Aesch.; ἔχειν πρός τι Arst., Plut.; ὁδεύειν νυκτός Plut.)εὐθεῖα

<εὐθύς I>
1) (sc. ὁδός) прямая дорога Luc. или (sc. γραμμή) прямая линия
ex. κατ΄ εὐθεῖαν Arst., ἑπὴ τέν εὐθεῖαν и ἐπ΄ εὐθείας Polyb., Diod., ἀπ΄ и δι΄ εὐθείας Plut. — по прямой линии, напрямик
2) грам. (sc. πτῶσις) прямой, т.е. именительный падеж{*}εὐθέμεθλος

εὐ-θέμεθλος
= ἠϋθέμεθλοςεὐθενέω

староатт. Aesch., Arst., Dem., Plut. = εὐθηνέωεὐθεράπευτος

εὐ-θεράπευτος
2
легко привлекаемый на чью-л. сторону, малотребовательный, покладистый
ex. (ἄνδρες Xen.)εὐθετέω

εὐ-θετέω
1) быть приспособленным, быть пригодным
ex. (εἴς τι и τινι Diod.)
2) Luc. v. l. = εὐθετίζωεὐθετίζω

εὐ-θετίζω
убирать, приводить в порядок
ex. (ὀστέα βοός Hes.; τὰ κατὰ τέν ναῦν, τὰς κόμας Luc.)εὔθετος

εὔ-θετος
2
1) хорошо сработанный, искусно сделанный
ex. (λέβητες, ἀρβύλαι Aesch.)
2) удобный, годный, полезный
ex. (εἴς τι Diod.; πρός τι Polyb.)
3) подходящий, пригодный, способный
ex. (πρός τι Polyb.; κατά τι Diod.)εὐθέτως

εὐ-θέτως
в надлежащем состоянии
ex. εὐ. ἔχειν πρός τι Diod. — годиться для чего-л.εὐθεώρητος

εὐ-θεώρητος
2
1) легко заметный, хорошо видимый Arst., Plut.
2) легко воспринимаемый, ощутительный Arst., Plut.εὐθέως

1) тотчас же, немедленно, сразу (же)
ex. (κατ΄ ἴχνος ᾄσσειν Soph.)
οὐ πάνυ εὐ. ἐθέλει πείθεσθαι Plat. — он не очень-то склонен сразу же поверить;
εὐ. κατάδηλος Arst. — непосредственно очевидный
2) (тж. ἐπεὴ εὐ. Xen.) как только, едва лишь
ex. αἰσθόμενος εὐ. ἥκοντα τὸν θεόδοτον Lys. — как только он узнал, что Феодот вернулся
3) вот, именно
ex. οἷον εὐ. Polyb. — вот, напримерεὐθηγής

εὐ-θηγής
2
хорошо отточенный, заостренный
ex. (πέλεκυς Anth. - v. l. εὐθαγής)εὐθηλέω

εὐ-θηλέω
обильно питать молоком
ex. (χοῖρος εὐθηλούμενος Aesch.)εὐθηλήμων

εὐ-θηλήμων
2, gen. ονος хорошо вскормленный, упитанный
ex. (μόσχος Anth.){*}εὐθηλής

2
= εὐθαλής IIεὔθηλος

εὔ-θηλος
2
с разбухшими сосцами, с полным выменем
ex. (βόες, πόρις Eur.)εὐθημονέομαι

εὐ-θημονέομαι
приводить в надлежащий порядок или держать в полном порядке
ex. (τὰ κατὰ τὰς οἰκήσεις Plat.)εὐθημοσύνη


1) надлежащий порядок, хорошее состояние Hes.
2) любовь к порядку, аккуратность Xen., Plut.εὐθήμων

εὐ-θήμων
2, gen. ονος adj. любящий порядок, аккуратный, опрятный
ex. ( σίττη Arst.)
δμωαὴ δωμάτων εὐθήμονες Aesch. — рабыни, держащие в порядке домεὐθηνέω

староатт. εὐθενέω (тж. med. с aor. εὐθηνήθην)
1) находиться в цветущем состоянии, процветать, благоденствовать Aesch., Arst.
ex. οἱ λακεδαιμόνιοι εὐθηνήθησαν Her. — лакедемоняне достигли цветущего состояния;
εὐθενούντων τῶν πραγμάτων Dem. — в пору государственного благополучия
2) быть крепким, здоровым, сильным
ex. (σώμασιν Arst.)
3) быть плодородным
ex. (εὐθενοῦσα γῆ Xen.)
4) быть богатым, изобиловать
ex. (κτήνεσι HH.; τοῖς ἰδίοις βίοις Plut.)εὐθηνία

εὐ-θηνία

1) достаток, изобилие
ex. (κτημάτων Arst.; ἀπὸ σιτίων φερομένη εὐ. Plut.)
2) благополучие, здоровье
ex. (σωμάτων Arst.)εὐθήρατος

εὐ-θήρᾱτος
2
1) легко уловимый
ex. διὸς ἵμερος οὐκ εὐ. Aesch. — непостижимая воля Зевса
2) легко поддающийся
ex. εὐ. ὑπὸ τῶν ἡδέων Arst. — падкий на удовольствия
3) легко достижимый, доступный
ex. (στέφανος Polyb.)εὔθηρος

εὔ-θηρος
2
1) счастливый, удачливый в охоте
ex. (παῖς Eur.)
2) бьющий без промаха, меткий
ex. (ἴρηξ Babr.; κάλαμοι Anth.)
3) изобилующий дичью
ex. (ῥίον Anth.)εὐθήσαυρος

εὐ-θήσαυρος
2
тщательно оберегаемый
ex. (ἐλαίη Anth.)εὐθικός

3
прямолинейный
ex. (κίνησις Sext.)εὔθικτος

εὔ-θικτος
2
(тж. εὔ. τέν διάνοιαν Arst.) меткий, находчивый, остроумный
ex. (πρός τι Polyb.; εὐεπία Anth.)εὔθλαστος

εὔ-θλαστος
2
легко раздавливаемый, легко растирающийся
ex. (χειρί Arst.)εὐθνήσιμος

εὐ-θνήσιμος
2
дающий легкую смерть
ex. αἱμάτων εὐθνησίμων ἀπορρυέντων Aesch. — безболезненно умерев от потери кровиεὔθοινος

εὔ-θοινος
2
1) обильный, пышный
ex. (γέρας Aesch.)
2) (о Геракле) много съедающий, любящий обильные пиры Plut.εὐθορύβητος

εὐ-θορύβητος
2
легко смущающийся, быстро теряющийся, робеющий
ex. (πρός τινα Plut.)εὔθραυστος

εὔ-θραυστος
2
хрупкий, ломкий
ex. (διὰ τέν ἀσθένειαν Arst., ἧλος ξύλινος Plut.)εὔθριγκος

εὔ-θριγκος
2
красиво украшенный зубцами или увенчанный карнизом
ex. (ἕδραι Eur.)εὔθριξ

εὔ-θριξ
-τρῐχος adj.
1) пышногривый
ex. (ἵπποι Hom.)
2) густошерстый
ex. (κύων Xen.)
3) с густым оперением
ex. (δειρά, sc. τοῦ ἀλεκτρυόνος Theocr.)
4) свитый из крепкого волоса
ex. (ἄγκιστρον Anth.)εὔθρονος

εὔ-θρονος
эп. ἐΰθρονος 2
восседающий на прекрасном престоле
ex. (Ἠώς Hom.; Ἀφροδίτη Pind.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика