Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 049

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 049
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 049) с русским переводом и комментариями.ἐπάκοος

2
дор. Pind. = ἐπήκοοςἐπακουός

ἐπ-ᾰκουός
2
слушающий, внемлющий
ex. (τινος Hes.)ἐπακουστός

ἐπᾰκουστός
2
слышимый, доступный слуху Emped. ap. Plut.ἐπακούω

ἐπ-ᾰκούω
1) слушать, выслушивать, внимать
ex. (τι Hom., Hes., Arph., Plat., Plut., τινά Hom., τινός Her., Soph., Eur. и τινί Plat.)
2) слышать
ex. ὁπποῖόν κ΄ εἴπῃσθα ἐπος, τοῖόν κ΄ ἐπακούσαις погов. Hom. — какое скажешь слово, такое и услышишь (ср. «как аукнется, так и откликнется»);
μή τις τῶν ἀμυήτων ἐπακούῃ Plat. — как бы кто-л. из непосвященных (нас) не подслушал
3) (благосклонно) выслушивать, исполнять
ex. ἐ. εὐχῶν Luc. — исполнять (чьи-л.) желания
4) слушаться, повиноваться
ex. (βουλῆς Hom.; τῷ κελεύσματι Her.)
5) воспринимать, понимать
ex. (σαφῶς Plut.)Ἐπακρία

= διακρίαἐπακριβόω

ἐπ-ακρῑβόω
прилагать старания, разбирать со всей тщательностью Epicur. ap. Diog.L.; med. Diod.ἐπακρίζω

ἐπ-ακρίζω
достигать вершины, совершенства или апогея
ex. πολλῶν αἱμάτων ἐπήκρισεν Ὀρέστης Aesch. (умертвив мать), Орест совершил самое страшное из многих убийствἐπακροάομαι

ἐπ-ᾰκροάομαι
слушать, выслушивать, внимать
ex. (τινος Luc.)ἐπακτέον

adj. verb. к ἐπάγωἐπακτήρ

ἐπ-ακτήρ
-ῆρος (тж. ἀνήρ ἐ. Hom.) охотник, зверолов Hom.ἐπακτικός

ἐπ-ακτικός
3
досл. увлекающий, ведущий, перен., лог. наводящий, индуктивный
ex. (λόγοι Arst.)ἐπακτικῶς

ἐπ-ακτικῶς
лог. методом наведения, индуктивно
ex. (σκοπεῖν Arst.)ἐπάκτιος

ἐπ-άκτιος
2 и 3
прибрежный, приморский
ex. (τίρυνς Soph.)
ἐπάκτιον λιπεῖν τινα Eur. — покинуть кого-л. на берегу моряἐπακτός

ἐπ-ακτός
2
1) нахлынувший
ex. (χειμέριος ὄμβρος Pind.)
2) привозной
ex. (σῖτος Thuc.)
τὰ ἐπακτά Thuc. — предметы ввоза
3) иноземный, чужестранный, пришлый
ex. (ἐξ ἄλλης χθονός Eur.; ἐ. καὴ ἀλλόφυλος ἀρχή Plut.)
4) состоящий из иностранных наемников, наемный
ex. (στράτευμα Aesch.; στρατός Soph.; δύναμις Isocr.)
5) поступающий или привнесенный извне
ex. (ὕδωρ Arst., Diod.; πημονή Eur.; μανία Plat.)
6) добровольно причиненный
ex. (νόσημα Soph.)
7) навязываемый извне, вынужденный
ex. (ὅρκος Isocr.; πόλεμος Plut.)
8) чужой
ex. ἐ. ἀνήρ Soph. — любовник
9) не врожденный, (благо)приобретенный
ex. (ἀρετή Her.)ἐπακτρίς

-ίδος эпактрида (род рыбачьего или пиратского челна) Xen.ἐπακτροκέλης

ἐπακτρο-κέλης
-ητος эпактрокелет (быстроходное пиратское судно) Arst., Aeschin.ἐπαλαλάζω

ἐπ-ᾰλᾰλάζω
поднимать бранный клич Aesch., Diod., Plut.
ex. ἐ. τῷ Ἐνυαλίῳ Xen. — издать боевой крик в честь Эниалия, т.е. Ареяἐπαλάομαι

ἐπ-ᾰλάομαι
(aor. conjct. 3 л. sing. ἐπαληθῇ, part. ἐπαληθείς)
1) блуждать, скитаться
ex. (πολλά Hom.)
2) путешествовать (по чему-л.), объезжать
ex. (κύπρον φοινίκην τε καὴ αἰγυπτίους Hom.)ἐπαλαστέω

ἐπ-ᾰλαστέω
негодовать, быть раздраженным
ex. τὸν ἐπαλαστήσασα προσηύδα Hom. — ему (Телемаху) с досадой отвечала (Паллада)ἐπαλγέω

ἐπ-αλγέω
страдать, горевать
ex. ἐ. τῶν φθιμένων Eur. — скорбеть о погибшихἐπαλείφω

ἐπ-ᾰλείφω
1) намазывать, покрывать слизью
ex. (τὰ τραχυνθέντα, sc. τῆς γλώσσης Plat.; χρόαν Arst.)
2) покрывать краской, окрашивать
ex. τὸ ἐπαλειφθέν Plat. — окрашенное
3) замазывать
ex. (οὔατά τινι, sc. κηρῷ Hom. - in tmesi)
4) досл. умащивать (для состязания), перен. возбуждать, подстрекать
ex. (τινὰ ἐπί τινα Polyb.)ἐπαλέξω

ἐπ-ᾰλέξω
1) защищать, оказывать помощь
ex. (τινί Hom.)
2) отвращать, отводить
ex. (κακὸν ἦμάρ τινι Hom. - in tmesi)ἐπαληθείς

ἐπᾰληθείς
part. aor. к ἐπαλάομαιἐπαληθεύω

ἐπ-ᾰληθεύω
объявлять правильным, удостоверять, подтверждать
ex. (λόγον τινός Thuc.; δόξαν τινά Plut.; τὰ ὑπό τινος κατηγορηθέντα Luc.)ἐπαλής

ἐπ-ᾱλής
2
нагретый, жаркий
ex. (λέσχη Hes.)ἐπαλκής

ἐπ-αλκής
2
предполож. сильный Aesch.ἐπαλλαγή

ἐπαλλᾰγή
(взаимный) обмен
ex. ἐ. γάμων Her. — бракосочетание;
αἱ ἐπαλλαγαὴ τῶν σωμάτων Democr. ap. Arst. — взаимные перемещения атомовἐπαλλάξ

Xen., Diod., Plut., v. l. ἀπαλλάξ = ἐναλλάξἐπάλλαξις

ἐπ-άλλαξις
-εως
1) смена, чередование
ex. (συμβαίνει πολλέ ἐ. τοῖς γένεσιν Arst.)
2) переплетение, скрещение
ex. (δακτύλων Arst.; ἐμπλοκαὴ καὴ ἐπαλλάξεις τοῦ χάρακος Polyb.; μηρῶν Plut.)
3) хитросплетение
ex. διὰ τῆς ἐπαλλάξεως Plat. — посредством словесных вывертовἐπαλλάσσω

ἐπ-αλλάσσω
атт. ἐπαλλάττω
1) чередовать, перемежать
ex. πολέμοιο πεῖραρ ἐ. Hom. — воевать с переменным успехом;
ἐ. ἅλματα Xen. — менять направление прыжков;
ἐ. τοὺς ὀδόντας Arst. — иметь перемежающиеся зубы (когда верхние зубы входят в промежутки между нижними и наоборот)
2) скрещивать
ex. ἐπηλλαγμένα ἴχνια Xen. — перекрещивающиеся следы;
ποὺς ἐπαλλαχθεὴς ποδί Eur. — скрестив ноги, т.е. (сражаясь) нога к ноге, врукопашную;
ἐπηλλαγμέναις δι΄ ἀλλήλων ταῖς χερσί Plut. — со скрещенными (на груди) руками
3) перепутывать, перемешивать
ex. (ποιεῖν τοὺς λόγους ἐ. Arst.)
φυλάττεσθ-αι μή πῃ λόγος ἐπαλλαχθῇ Xen. — следить, чтобы рассуждение не запуталось
4) перемежаться, чередоваться
ex. (ὀδόντες ἐπαλλάττοντες Arst.)
5) досл. перемещаться, переходить, перен. подходить вплотную, граничить
ex. (πρὸς τέν βασιλείαν, Arst.)
τῷ γένει τῶν ἰχθύων Arst. — быть близким к рыбамἐπάλληλος

ἐπ-άλληλος
2 и 3
1) следующий непосредственно за другим, тесно примыкающий
ex. (φάλαγξ Polyb.; πόλεμοι Plut.)
2) взаимный
ex. μόρον κοινὸν κατειργάσαντο ἐπαλλήλοιν (v. l. ἐπ΄ ἀλλήλοιν) χεροῖν Soph. (Этеокл и Полиник) убили друг другаἐπάλμενος

ион. part. aor. к ἐφάλλομαιἔπαλξις

ἔπ-αλξις
-εως (преимущ. pl.)
1) крепостные зубцы, зубчатая стена Hom., Aesch., Eur., Arph., Plut.
ex. αἱ οἰκίαι ἐπάλξεις ἔχουσαι или λαμβάνουσαι Thuc. — дома с зубчатыми стенами
2) защита, оплот, твердыня
ex. (πλούτου Aesch.; σωτηρίας Eur.)ἔπαλπνος

ἔπ-αλπνος
2
сладостный, приятный
ex. (νόστος Pind.)ἐπᾶλτο

ион. 3 л. sing. aor. 2 к ἐφάλλομαιἐπαλώστης

ἐπ-ᾰλώστης
-ου молотильщик (гоняющий волов по разложенным колосьям) Xen.ἐπαμαξεύω

ἐπ-ᾰμαξεύω
ион. (= *ἐφαμαξεύω) бороздить повозками
ex. (ἐπημαξευμένη τροχοῖσιν γῆ Soph.)ἐπαμάομαι

ἐπ-ᾰμάομαι
редко Diog.L. ἐπᾰμάω
1) сгребать, собирать в кучу
ex. εὐνέν ἐπαμήσατο Hom. (Одиссей из листьев) устроил себе ложе
2) наваливать, насыпать
ex. (γῆν Her., Xen.; αἰγιαλῖτιν θῖνα Anth.; κόνιν Diog.L.)ἐπαμβατήρ

ἐπ-αμβᾰτήρ
-ῆρος adj. поднимающийся, садящийся (на что-л.)
ex. νόσοι σαρκῶν ἐπαμβατῆρες Aesch. — кожные болезни (предполож. о проказе)ἐπαμείβω

ἐπ-ᾰμείβω
1) обменивать, меняться
ex. τεύχεα ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν Hom. — давай, обменяемся оружием друг с другом
2) med. чередоваться, перемежаться
ex. νίκη ἐπαμείβεται ἄνδρας Hom. — победа достается то одним, то другимἘπαμεινώνδας

Ἐπᾰμεινώνδας
-ου (редко α) Эпаминонд (фиванский полководец и государственный деятель, родился ок. 418 г. до н.э., победитель Спарты в битве при Левктрах в 371 г. до н.э., погиб в битве при Мантинее в 362 г. до н.э.) Xen., Plut.ἐπάμερος

2
(ᾱ) дор. Pind. = ἐφήμεροςἐπαμμένος

ион. part. pf. pass. к ἐφάπτω Iἐπαμμένω

ἐπ-αμμένω
Aesch. = ἐπαναμένωἐπαμοιβαδίς

ἐπ-ᾰμοῐβᾰδίς
adv. вперемешку
ex. πυκνοὴ ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐ. Hom. (оба масличных куста) тесно переплелись друг с другомἐπαμοίβιος

ἐπᾰμοίβιος
2
HH. = ἐπημοιβόςἐπαμοιβός

ἐπᾰμοιβός
2
= ἐπημοιβόςἐπαμπέχω

ἐπ-αμπέχω
(fut. ἐπαμφέξω, aor. 2 ἐπήμπισχον - inf. ἐπαμπισχεῖν, part. ἐπαμπισχών)
1) класть кругом, насыпать вокруг
ex. ἐ. γῆν τινι Eur. — засыпать землей, т.е. хоронить кого-л.
2) перен. окутывать, скрывать
ex. (ὕβρει καὴ κόμπῳ τι Plut.)ἐπαμπισχών

part. aor. 2 к ἐπαμπέχωἐπαμύντωρ

ἐπᾰμύντωρ
-ορος податель помощи, защитник Hom.ἐπαμύνω

ἐπ-ᾰμύνω
(ῡ) (эп. inf. praes. ἐπαμυνέμεν, aor. conjct. ἐπαμύνω)
1) оказывать помощь, защищать
ex. (τινί Hom., Arst., Plut.)
ἐ. τοῖς πράγμασιν Dem. — стараться поправить дела;
οἱ ἐπαμύνοντες λόγοι Plat. — доводы, доказательства
2) защищать (от чего-л.), предотвращать
ex. (συμφοραῖς Isocr.)ἐπαμφέρω

Solon ap. Diog.L. = ἐπαναφέρωἐπαμφιέννυμι

ἐπ-αμφιέννῡμι
одевать, окутывать
ex. ἐπημφιεσμένος πτίλον κύκνειον Soph. — покрытый лебяжьим пухомἐπαμφοτερίζω

ἐπ-αμφοτερίζω
1) держаться середины, быть посреди
ex. ἐ. τῷ ἀνθρώπῳ καὴ τοῖς τετράποσιν Arst. (об — обезьянах) занимать среднее место между человеком и четвероногими
2) (тж. ἐ. τῇ γνώμῃ или τοῖς λογισμοῖς Plut.) склоняться то в одну, то в другую сторону, колебаться Plat.
ex. ἐ. ἐπὴ τὸ χεῖρον καὴ τὸ βέλτιον Arst. — быть то хуже, то лучше
3) быть двойственным или двуличным, примыкать то к одной, то к другой стороне
ex. (τισσαφέρνης ἐπαμφοτερίζων Thuc.)
4) быть двусмысленным
ex. (λόγοι ἐ. δυνάμενοι Isocr.)
λοξὰ καὴ ἐπαμφοτερίζοντα Luc. — уклончивые и двусмысленные словаἐπάν

(ᾱ), эп.-ион. ἐπήν, позднеион. ἐπεάν <ἐπεί + ἄν> conj. когда (бы), если (бы), как только (тж. ἐ. τάχιστα или ἐ. τὰ πρῶτα как скоро, лишь только)
1) с aor. conjct. для обознач. условности будущего действия
ex.
ἐ. εἰς βαβυλῶνα ἥκωσι Xen. — как только они придут в Вавилон;
ἐ. τάχιστα ἀριστήσωμεν Xen. — тотчас же, как пообедаем
2) с opt.
(1) для обознач. повторности прошедшего действия
ex.
ἐ. κρητῆρι μιγείη Hom. — всякий раз как в чаше смешивалось (зелье с вином)
(2) для обознач. желательности будущего действия
ex.
ἐ. τισαίμεθα λώβην Hom. — после того, как отомстим за обидуἐπαναβαθμός

ἐπ-αναβαθμός
ступень Plat.ἐπαναβαίνω

ἐπ-αναβαίνω
1) всходить, подниматься
ex. (ἐπὴ τοὺς πύργους Xen.)
2) садиться на коня
ex. ἐπαναβεβηκότες Her. — сидящие верхом
3) возводить, повышать
ex. εἰς τὰς τῶν ταξιάρχων χώρας ἐπαναβήσεσθαι Xen. — быть возведенным в звание таксиархов
4) (о небесных светилах) восходить
ex. (τὸ ἐ. τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρος Arst.)
5) (о животных) покрывать
ex. ( ἄρρην ἐπαναβαίνων ὀχεύει Arst.)
6) филос. (о познании) восходить
ex. (ἐπὴ τὰ ἀνωτέρω τῶν ὄντων Arst.)
τὸ ἐπαναβεβηκὸς γένος Sext. — высший род, т.е. наивысшее понятие
7) идти, продвигаться в глубь страны
ex. (ἀπὸ θαλάσσης Thuc.)ἐπαναβάλλομαι

ἐπ-αναβάλλομαι
1) набрасывать на себя, надевать
ex. (θαἰμάτια Arph.)
2) откладывать, отсрочивать
ex. τρία ἔτεα ἐπανεβάλετο τέν σαρδίων ἅλωσιν Her. (Локсий) на три года отложил завоевание Сардἐπαναβασμός

Plat. v. l. = ἐπαναβαθμόςἐπαναβιβάζω

ἐπ-αναβῐβάζω
водить наверх, заставлять взойти (наверх)
ex. (ἄνδρας πλείους Thuc.)ἐπαναβληδόν

ἐπ-αναβληδόν
adv. поверх, внакидку
ex. ἐπὴ τούτοισι εἵματα λευκὰ ἐ. φορέουσι Her. — поверх этих (рубах египтяне) носят белые плащиἐπαναβοάω

ἐπ-αναβοάω
восклицать, кричать
ex. (εἶα! Arph.)ἐπαναγιγνώσκω

ἐπ-αναγιγνώσκω
1) прочитывать, зачитывать (вслух)
ex. (τὸ τελευταῖον τοῦ νόμου Lys.; τὰς γνώμας Polyb.)
2) обучать
ex. (γραμματικήν τινι Sext.)ἐπαναγκάζω

ἐπ-ᾰναγκάζω
заставлять силой, принуждать
ex. (τινὰ ποιεῖν τι Aesch., Her., Arph., Plat., Arst.; ἀροῦν ἐπαναγκασθεὴς καὴ σκάπτειν Arph.)ἐπάναγκες

ἐπ-άναγκες
adv. (часто в сочетании ἐ. ἐστί) необходимо, по необходимости
ex. ἐ. μηδὲν ἔστω или ἐ. μηδὲν εἶναι Plat. — чтобы не было никакого принуждения;
ἐ. κομῶντες Her. (лакедемоняне) обязаны носить длинные волосыἐπαναγορεύω

ἐπ-αναγορεύω
объявлять, оповещать, pass. быть объявляемым Arph.ἐπανάγω

ἐπ-ανάγω
I.
<ἀνά - вверх>
1) поднимать, выводить
ex. (τι πρὸς τὸ φῶς Plat.)
2) выводить в открытое море
ex. (τὸ κέρας ἀπὸ τῆς γῆς Xen.)
3) pass. отплывать, отправляться
ex. (ταῖς ναυσί Thuc.; εἰς τέν χίον Xen.)
4) возводить
ex. (τινὰ εἰς ἡρωϊκέν τάξιν Dem.)
5) возбуждать, разжигать
ex. (τὸν θυμόν Her.)
6) юр. передавать, представлять
ex. (ἀδικήματα εἰς τὰ δικαστήρια Plat.; τὸ καταψηφιζόμενον ἐπὴ τοὺς ἄρχοντας Arst.)
II.
<ἀνά назад>
1) отводить или относить назад
ex. (τὸ στρατόπεδον Thuc.; τὰ ὑγρὰ ἐκ μέσων Plut.)
οἱ ἐπαναχθέντες Her. (потерпевшие кораблекрушение и) выброшенные на берег;
ἐ. τὸν λόγον ἐπὴ τέν ὑπόθεσιν Xen. — сводить речь к основному вопросу;
ἐ. ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν κακῶν Plat. — выпутаться из бедственного положения
2) возвращать
ex. (τινὰ εἰς τὸν περὴ τοῦ πράγματος λόγον Plat.; τοῖς στρατιώταις τι Plut.)
3) отступать, возвращаться
ex. (ἐπὴ τέν ἀρχέν τῆς ὑποθέσεως Polyb.)ἐπαναγωγή

ἐπ-ανᾰγωγή

1) возвышение, подъем
ex. τοῦ βελτίστου ἐν ψυχῇ πρὸς τέν τοῦ ἀρίστου ἐν τοῖς οὖσι θέαν Plat. — стремление самого благородного начала души к созерцанию лучшего в вещах
2) боевой выход в море, морская атака
ex. (τῶν κορινθίων Thuc.){*}ἐπαναδιπλάζω

ἐπ-αναδῐπλάζω
Aesch. = ἐπανδιπλάζωἐπαναδιπλόω

ἐπ-αναδιπλόω
удваивать, повторять Arst.
ex. τὸ ἐπαναδιπλούμενον Arst. — удвоение, повторениеἐπαναδίπλωμα

-ατος τό складка, сгиб (sc. τοῦ ἐντέρου Arst.)ἐπαναδίπλωσις

-εως
1) складывание, сгибание
ex. (τῶν ἐντέρων Arst.)
2) удвоение, повторение Arst.ἐπαναθεάομαι

ἐπ-αναθεάομαι
еще раз взглядывать
ex. (τινα Xen.)ἐπαναίρεσις

ἐπ-αναίρεσις
-εως истребление, уничтожение Polyb.ἐπαναιρέω

ἐπ-αναιρέω
(aor. 2 ἐπανεῖλον)
1) истреблять, уничтожать, умерщвлять
ex. (τὸν ἄνδρα Diod.; med. τινα φαρμάκῳ Polyb.)
2) med. разрушать
ex. (τὰς συρακούσας Polyb.)
3) med. приобретать
ex. ἐπανελέσθαι τέν φιλίαν Plat. — стяжать (чьи-л.) дружеские чувства, внушить (кому-л.) симпатию
4) med. избирать себе
ex. (τέχνην τινά Luc.; ἐπίπονον ἀγωγέν βίου Sext.)
5) med. принимать на себя
ex. (ἀγεννῆ λατρείαν Luc.)
6) med. предпринимать
ex. (πόλεμον Polyb., Diod., Plut.)
7) med. брать назад, отменять
ex. (νόμον Plut.)ἐπαναίρω

ἐπ-αναίρω
1) поднимать
ex. (τὰς κεφαλάς Xen.; med.: δόρυ Soph.; τέν βακτηρίαν τινί Thuc.)
2) med. подниматься, вставать
ex. ἀλλ΄ ἐπαναίρου! Arph. — вставай же!ἐπανακάμπτω

ἐπ-ανακάμπτω
1) загибаться назад
ex. (φλὲψ ἐπανακάμψασα Arst.)
2) возвращаться
ex. (ἐπὴ τέν ἀρχήν Arst.)ἐπανάκειμαι

ἐπ-ανάκειμαι
предназначаться, быть уготованным
ex. (τοῖς κακοῖς ἀβίωτος αἰὼν ἐπανακείσεται Xen.)ἐπανακλαγγάνω

ἐπ-ανακλαγγάνω
издавать громкий лай, непрерывно лаять
ex. (κύνες ἐπανακλαγγάνουσαι Xen.)ἐπανακοινόω

ἐπ-ανακοινόω
сообщать
ex. (τινί τι Plat.){*}ἐπανακρέμαμαι

ἐπ-ανακρέμαμαι
(только в inf. praes. ἐπανακρέμασθαι) зависеть Arst.ἐπανακρούομαι

ἐπ-ανακρούομαι
отходить назад, возвращаться
ex. δεῦρ΄ ἐπανάκρουσαι πάλιν Arph. — вернись сюдаἐπανακυκλέομαι

ἐπ-ανακυκλέομαι
вращаться по окружности, описывать круг Plat.ἐπανακύκλησις

ἐπ-ανακύκλησις
-εως круговращение, круговорот Plat.ἐπανακύπτω

ἐπ-ανακύπτω
1) быть направленным вверх, подниматься
ex. μικρὸν ἐπανακύπτουσα λόγχη Xen. — немного приподнятое (острием) копье
2) появляться, возникать
ex. ἐπανέκυψε λόγος Plut. — появился (новый) доводἐπαναλαμβάνω

ἐπ-αναλαμβάνω
(fut. ἐπαναλήψομαι)
1) снова начинать, повторять
ex. ἐξ ἀρχῆς ἐπανάλαβε Plat. — расскажи мне сначала, т.е. повтори еще раз;
ἐπαναλαμβάνων ἐκέλευέν οἱ λέγειν Plat. (Федр) заставлял (Лисия) повторять (его) речь;
ἔτι σαφέστερον εἴπωμεν ἐπαναλαβόντες Arst. — повторим и скажем еще яснее
2) пересматривать (с целью исправления), исправлять
ex. (ἐ. καὴ ἐπανορθώσασθαί τι Plat.)ἐπαναλίσκω

ἐπ-ᾰνᾱλίσκω
(сверх нужды) тратить, расточать
ex. (χρόνον Dem.)ἐπαναμένω

ἐπ-αναμένω
Aesch. ἐπαμμένω (aor. ἐπανέμεινα)
1) выжидать
ex. ἐπανέμειναν οἱ Ἀθηναῖοι διατρίβοντες Her. — афиняне выжидали и тянули (с переговорами)
2) ожидать, ждать
ex. ἐπανάμεινόν μ΄ ὀλίγον εἰσελθὼν χρόνον Arph. — войди и подожди меня немного;
impers. ὅ τι μ΄ ἐπαμμένει παθεῖν Aesch. — то, что мне предстоит (еще) выстрадатьἐπαναμιμνῄσκω

ἐπ-αναμιμνῄσκω
(inf. aor. ἐπαναμνῆσαι) вновь напоминать
ex. (τινά τι Plat., Dem.)
τὸ ἐ. Arst. — воспоминаниеἐπανανεόομαι

ἐπ-ανανεόομαι
возобновлять, вновь рассматривать
ex. (τὸν λόγον τινός Plat.)ἐπαναπαύομαι

ἐπ-αναπαύομαι
1) почивать, покоиться
ex. (ἐπί τινα NT.)
2) опираться
ex. (τῷ νόμῳ NT.)ἐπαναπηδάω

ἐπ-αναπηδάω
вскакивать, подпрыгивать Arph.ἐπαναπλέω

ἐπ-αναπλέω
ион. ἐπαναπλώω (fut. ἐπαναπλεύσομαι)
1) отплывать, отправляться в плавание
ex. (ἐπ΄ ἀργυρολογίαν Xen.)
ἐ. ἐπί τινα Her. — отправляться в морской поход против кого-л.
2) плыть назад, возвращаться морем
ex. (εἰς κνίδον Xen.; δεῦρο Dem.)
3) перен. всплывать, подниматься на поверхность
ex. ἐπαναπλώει ὑμῖν ἔπεα κακά Her. (когда вы, персы, напьетесь), начинаются у вас недостойные речиἐπαναποδίζω

ἐπ-αναποδίζω
возвращаться назад
ex. (ἐπαναποδιστέον πάλιν Arst.)ἐπαναπολέω

ἐπ-αναπολέω
снова оборачивать
ex. ἐ. τῷ λόγῳ Plat. — повторять;
δὴς καὴ τρὴς τὸ καλῶς ἔχον ἐ. τῷ λόγῳ δεῖν Plat. (пословица о том, что) дважды и трижды следует повторять то, что прекрасноἐπαναρρήγνυμι

ἐπ-αναρρήγνῡμι
(part. aor. ἐπαναρρήξας) вновь разрывать, опять вскрывать
ex. (τὸ τραῦμα Plut.)ἐπαναρριπτέω

ἐπ-αναρριπτέω
подпрыгивать, подскакивать
ex. (λαγῷ ἐπαναρριπτοῦντες Xen.)ἐπανάσεισις

ἐπ-ανάσεισις
-εως потрясание (против кого-л.)
ex. (τῶν ὅπλων Thuc.){*}ἐπανασκέπτομαι

ἐπ-ανασκέπτομαι
(только в fut. ἐπανασκέψομαι и inf. aor. ἐπανασκέψασθαι)
ex. (тж. πάλιν {. Plat.) вновь исследовать, снова разбирать Plat.ἐπανασκοπέω

(только в praes.) Plat. = ἐπανασκέπτομαι


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика