Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 029

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 029
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 029) с русским переводом и комментариями.ἐμμάσσομαι

ἐμ-μάσσομαι
атт. ἐμμάττομαι
1) месить, мять тесто
ex. (ἐν θυείᾳ Arph.)
2) ирон. впихивать (в рот), вонзать
ex. (ἀντὴ θοίνης φοίνια κέντρα τινί Anth.)ἐμμάχομαι

ἐμ-μάχομαι
(μά) (где-л.) сражаться
ex. ἐπιτηδεώτατόν ἐστι ἐμμαχέσασθαι τὸ θριάσιον πεδίον Her. — наиболее удобна для сражения Триасийская равнинаἐμμέθοδος

ἐμ-μέθοδος
2
методически построенный, продуманный
ex. (λόγος Sext.)ἐμμεθόδως

ἐμ-μεθόδως
методически Sext.ἐμμειδιάω

ἐμ-μειδιάω
досл. улыбаться, перен.собаках) выражать радость
ex. (πρὸς τὰ ἴχνη Xen.)ἐμμέλεια

ἐμ-μέλεια

1) тж. pl. слаженность, стройность, гармония
ex. (ἐ. καὴ ῥυθμὸς μετὰ τοῦ πρέποντος Plut.)
ἐμμελείᾳ ирон. Arph. — ритмическими ударами
2) эммелия (величавый танец, преимущ. трагический) Plat., Luc.
3) музыка к эммелии
ex. (αὐλῆσαι ἐμμέλειαν Her.)ἐμμελετάω

ἐμ-μελετάω
1) упражнять, обучать
ex. (τινα τοῖς πρὸς τοὺς βαρβάρους ἀγῶσι Plut.)
2) упражняться Plat.
3) приучаться, привыкать
ex. (τινι Plut.)ἐμμελέτημα

ἐμ-μελέτημα
-ατος τό средство изучения
ex. τῆς ἁρμονίης ἐ. Anth. = λύραἐμμελέως

ἐμ-μελέως
ион. = ἐμμελῶςἐμμελής

ἐμ-μελής
2
1) стройный, слаженный, согласный
ex. (ἁρμονία Arst.; χορεία Plut.)
2) размеренный, мерный
ex. (κίνησις Luc.)
3) упорядоченный, благоустроенный
ex. (πολιτεία Plut.)
4) благопристойный
ex. (ὁμιλία Arst.)
5) миловидный, изящный
ex. (θεοαπαινίς Plat.)
6) солидный, серьезный, основательный
ex. (ἐ. καὴ νόμιμος ἄρχων Plut.)
7) надлежащий, приходный, подходящий
ex. (ἐπὴ τέν χρείαν ἐ. λόγος Plut.)
ἐ. ὁμιλῆσαι Plut. — тонкий в обращении
8) умеренный, скромный, воздержный
ex. (ἐμμελέστατος ἀνέρ καὴ σωφρονικώτατος Plut.)
9) умеренный, небольшой, скромный
ex. (οὐσία Plat.; πόλις τῷ μεγέθει ἑτέρων ἐμμελεστέρα Arst.)ἐμμελῶς

ἐμ-μελῶς
ион. ἐμμελέως
1) стройно, слаженно
ex. ( μὲν ἐ., δὲ πλημμελῶς κινεῖται Plat.; ἐ. καὴ μουσικῶς Arst.)
2) надлежащим образом, как подобает, умеренно
ex. (δαπανῆσαι μεγάλα Arst.; χρῆσθαί τινι Plut.)
3) удачно, метко
ex. (λεγόμενα Plut.)
4) кстати
ex. (ποιεῖν τι Plut.)
5) сдержанно, скромно, благопристойно
ex. (παίζειν Arst.)
6) стойко, терпеливо
ex. (φέρειν τὰς τύχας Arst.)ἐμμεμαώς

ἐμ-μεμαώς
αυῖα, αός неистовый, стремительный
ex. (λέων Hom.; πέτρη ἠχῇ ἔρχεται ἐμμεμαυῖα Hes.)ἐμμέμονα

ἐμ-μέμονα
<pf. к μαίνομαι> быть взволнованным
ex. ἐμμέμονεν φρήν Soph. — душа (моя) в смятении, я вне себяἐμμενές

(преимущ. ἐ. ἀεί Hom.) adv. постоянно, неустанно Hom.ἐμμενετέος

adj. verb. к ἐμμένωἐμμενετικός

ἐμ-μενετικός
3
неуклонный, стойкий, упорствующий
ex. (τῷ λογισμῷ, τῇ δόξή Arst.)ἐμμενέως

ἐμ-μενέως
упорно
ex. (μάχεσθαι Hes.)ἐμμενής

ἐμ-μενής
2
постоянный, упорный
ex. (κύνεον μένος Anaxarchus ap. Plut.)ἐμμενητέος

Diog.L. = ἐμμενετέοςἐμμενητικός

Plat. = ἐμμενετικόςἐμμενητικῶς

Diog.L. = ἐμμενέςἘμμενίδαι

-ῶν οἱ Эммениды (знатный род в Агригенте) Pind.ἐμμένω

ἐμ-μένω
(fut. ἐμμενῶ, aor. ἐνέμεινα, pf. ἐμμεμένηκα)
1) оставаться, пребывать
ex. (ἐν τῇ κεφαλῇ Arph.; ἐν τοῖς πολίσμασι Xen.; ἐν τοῖς τόποις Dem.)
ἡμέρας ἐμμείναντες ὀκτώ Thuc. — задержавшись на восемь дней
2) (твердо) держаться, сохранять верность
ex. (νόμῳ Soph.; ταῖς σπονδαῖς и ἐν σπονδαῖς Thuc.; ταῖς συνθήκαις Isocr. и ἐν ταῖς συνθήκαις Polyb.; τοῖς ὁρισθεῖσι Plut.)
οἱ ἐμμεμενηκότες ἐν τοῖς νομίμοις Arst. — постоянно соблюдавшие законность;
ἐ. τῇ προαιρέσει Arst. — оставаться при своем намерении;
ἐ. πενίᾳ Plut. — продолжать жить в бедности;
ἐγὼ τῷ τιμήματι ἐμμένω καὴ οὗτοι Plat. — я остаюсь при своем наказании, а они при своем;
οὐκ ἐνέμεινεν ἐν τῇ ὀργῇ πολὺν χρόνον Plut. — он недолго хранил свой гнев
3) продолжать существовать, сохраняться, продолжаться
ex. (τέσσαρα καὴ δέκα ἔτη Thuc.)
καὴ νῦν ἔτι ἐμμένει μαρτυρία Xen. — свидетельство (об этом) сохранилось до сих пор;
νόμος ἐμμένει Plat. — закон сохраняет свою силу;
ἐὰν οὗτος ( λόγος) ἐμμένῃ Plat. — если эта речь получит одобрениеἔμμεν(αι)

эп. = ἔμεν(αι)ἐμμέσῳ

adv. NT. v. l. = ἐν μέσῳἐμμεστόομαι

ἐμ-μεστόομαι
наполняться
ex. ἐν δὲ πᾶς ἐμμεστώθη δρόμος κτύπου Soph. — вся дорога наполнилась грохотомἔμμεστος

ἔμ-μεστος
2
наполненный
ex. (τινος Plat.)ἐμμετρέω

ἐμ-μετρέω
соизмерять
ex. (τί τινι Anth.; ταῖς φυσικαῖς χρείαις ἐμμεμετρημένος βίος Luc. - v. l. ξυμμεμετρημένος)ἐμμετρία

ἐμ-μετρία
размеренность, соразмерность Plat.ἔμμετρον

τό Plat. = ἐμμετρίαἔμμετρος

ἔμ-μετρος
2
1) отмеренный
ex. πευκίνων τετραγώνων πήχεις ἔμμετροι τετρακισμύριοι Polyb. — сорок тысяч пехиев четырехугольных сосновых брусьев
2) мерный, размеренный, т.е. стихотворный
ex. (τὸ σχῆμα τῆς λέξεως Arst.)
ἔμμετρα ἢ ἄμετρα λέγειν Arst. — говорить стихами или прозой
3) умеренный, сдержанный
ex. (ἐν ἡδοναῖς Plat.)
4) пишущий стихотворными размерами
ex. (ποιηταί Dem.)
5) надлежащий, подходящий, своевременный
ex. (ἔπαινος καὴ ψόγος τινός Plat.)ἐμμέτρως

ἐμ-μέτρως
1) соразмерно, сообразно, соответственно
ex. (πρός τι Plat.)
2) размеренно, стихами
ex. (χρησμῳδεῖν Plut.)
3) надлежащим образом
ex. δοκεῖ μοι τῷ πέλοπι τοὔνομα ἐ. κεῖσθαι Plat. — мне кажется, что Пелопу дано его имя не зряἔμμηνος

ἔμ-μηνος
2
1) месячный
ex. (περίοδος Plat.; ἁρμαλιά Theocr.; σιτηρέσιον Plut.)
2) требующий месячного срока
ex. (ἔργον Plat.)
δίκαι ἔμμηνοι Dem. — судебные дела, подлежавшие разбору в месячный срок
3) ежемесячный
ex. (ἱερά Soph., Plat.; κάθαρσις Plut.)ἐμμί

эол. Sappho, Theocr. = εἰμίἐμμίγνυμι

ἐμ-μίγνῡμι
1) примешивать, pass. быть примешиваемым
ex. (τινι Plut.)
μικροῦ ἐμμιγνυμένου Arst. — с добавлением небольшого количества
2) med.-pass. встречаться, попадаться
ex. (τινι Pind. - in tmesi)
3) (sc. τοῖς πολεμίοις) вступать в (рукопашный) бой Soph.ἐμμίμνω

ἐμ-μίμνω
Emped. = ἐμμένωἐμμίσθιος

2
Plut. = ἔμμισθος 1ἔμμισθος

ἔμ-μισθος
2
1) состоящий на жалованьи, наемный
ex. (σιτοποιοί Thuc.; ξένοι Plat.)
ἔ. τινος Luc. — получающий жалованье за что-л.;
ὅλην ἔμμισθον τέν πόλιν ποιεῖν Plut. — платить жалованье всему населению города;
γένεσίν τινος ἀποτελεῖν ἔμμισθον Plat. — производить что-л. за плату
2) получающий пособие или пенсию
ex. (τοὺς ὀρφάνους ἐμμίσθους ποιῆσαι Plut.)ἐμμονή

ἐμ-μονή
упорствование
ex. τὸ μέ (δίκην) διδόναι ἐ. τοῦ κακοῦ (sc. ἐστιν) Plat. — безнаказанность увековечивает злоἔμμονος

ἔμ-μονος
2
постоянный, стойкий, прочный
ex. (διάνοιαι Xen.; μάθημα Plat.)
ἐμμόνῳ τινὴ ἔσεσθαι πιστεύειν Xen. — быть убежденным в чьей-л. верностиἐμμόνως

ἐμ-μόνως
постоянно, неустанно Plut.ἔμμορα

pf. к μείρομαιἔμμορος

ἔμ-μορος
2
(со)причастный, обладающий
ex. τιμῆς ἔ. καὴ αἰδοῦς Hom. — чтимый и уважаемыйἔμμορφος

ἔμ-μορφος
2
облеченный в образ
ex. ἄγαλμα ἔμμορφον Plut. — вещественное изображениеἔμμοτος

ἔμ-μοτος
2
целебный
ex. (ἄκος Aesch.)ἔμμοχθος

ἔμ-μοχθος
2
трудный, тяжелый
ex. (βίοτος Eur.)ἐμμυέω

ἐμ-μυέω
посвящать
ex. μῶν ἐνεμυήθης ἐν αὐτῷ (sc. τῷ τριβωνίῳ) τὰ μεγάλα ; Arph. — неужели ты, будучи одет в этот плащ, был посвящен в великие мистерии?ἔμνησα

aor. к μιμνῄσκωἐμνώοντο

Theocr. 3 л. pl. impf. к μνάομαιἐμοί

dat. к ἐγώἔμολον

aor. 2 к βλώσκωἐμός

3
1) мой, принадлежащий мне
ex. ἐ. αὐτοῦ Hom. — мой собственный;
οἱ ἐμοί Trag., Xen. etc. — мои родные или друзья;
τὸ ἐμόν и τὰ ἐμά Trag. etc. — мое достояние, мое дело, мое положение, моя участь или моя обязанность;
ἐμή (sc. γνώμη) Plat. — мое мнение;
ἐμή (sc. γῆ) Thuc. — моя родина;
τό γ΄ или τὸ μὲν ἐμόν Her., Plat. — что касается меня;
κατὰ τέν ἐμήν Arph., Plat. — по моему мнению
2) относящийся или обращенный ко мне
ex. ἐμέ ἀγγελίη Hom. — весть обо мне;
τἀμὰ νουθετήματα Soph. — даваемые мне наставления;
τέν ἐμέν αἰδῶ μεθείς Aesch. — отбросив почтительный страх передо мной;
ἐμέ δωρεά Xen. — преподнесенный мне дар;
αἱ ἐμαὴ διαβολαί Thuc. — возводимая на меня клеветаἐμοῦ

gen. к ἐγώ и ἐμόςἔμπα

adv. Pind., Soph. = ἔμπαςἐμπάγνυμι

ἐμπάγνῡμι
дор. = ἐμπήγνυμιἐμπάζομαι

ἐμ-πάζομαι
(только praes. и impf.) обращать внимание
ex. ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων Hom. — слушай внимательно мои слова;
οὐκ ἐ. θεοπροπίης Hom. — не придавать никакого значения прорицаниюἐμπαθές

ἐμπᾰθές
τό страстность, взволнованность Plut.ἐμπαθής

ἐμ-πᾰθής
2
полный страсти, взволнованный, возбужденный Arst.
ex. ἐμπαθῆ ποιεῖν τινα πρός τι Plut. — возбудить в ком-л. страсть к чему-л.;
δόξα ἐ. Plut. — суеверный страхἐμπαθῶς

ἐμ-πᾰθῶς
страстно, взволнованно
ex. (λαβόμενος τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ καὴ πιέσας ἐ. Polyb.; ἐ. καὴ μετὰ πολλῶν δακρύων Plut.)
ἐ. προσκεῖσθαί τινι Plut. — быть страстно преданным чему-л.ἐμπαιγμονή

ἐμ-παιγμονή
и ἐμπαιγμός глумление NT.ἐμπαιδοτροφέομαι

ἐμ-παιδοτροφέομαι
(на счет кого-л.) воспитывать детей
ex. τῇ οὐσίᾳ ἐ. Dem. — воспитывать детей на свои средстваἐμπαίζω

ἐμ-παίζω
1) играть, резвиться
ex. (χλοεραῖς λείμακος ἡδοναῖς Eur.; τῷ γυμνασίῳ Luc.)
2) танцевать, плясать
ex. (πᾶσι τοῖς χοροῖσιν Arph.)
3) издеваться, глумиться
ex. (τινί Her.)
ἐμπαιζόμενος καὴ σκωπτόμενος Luc. — жертва глумления и насмешекἐμπαίκτης

ἐμ-παίκτης
-ου насмешник, хулитель NT.ἔμπαιος

ἔμ-παιος
I.
2
испытавший, сведущий
ex. (τινος Hom.)
II.
2
<ἐμπαίω> наносящий удары, разящий
ex. (τύχαι Aesch.)ἐμπαίω

ἐμ-παίω
разить, поражать
ex. ἐμπαίει τί μοι ψυχῇ ξύνηθες φάσμα (v. l. ὄμμα) Soph. — в душе моей возникает некое знакомое видениеἐμπακτόω

ἐμ-πακτόω
затыкать, законопачивать
ex. (τὰς ἁρμονίας τῇ βύβλω Her. - in tmesi)ἐμπάλαγμα

ἐμ-πάλαγμα
-ατος τό объятие, pl. любовная связь Aesch.ἐμπαλάσσω

ἐμ-πᾰλάσσω
захватывать
ex. ἐν ἕρκεσι ἐμπαλασσόμενοι Her. — пойманные арканами;
ἐμπαλασσόμενοι κατέρρεον Thuc. — они были подхвачены и унесены течениемἔμπαλι

ἔμπᾰλῐ
adv. Anth. = ἔμπαλινἔμπαλιν

ἔμ-πᾰλῐν
adv. (тж. τὸ ἔ. - in crasi τοὔμπαλιν, τὰ ἔ. - in crasi τἄμπαλιν и εἶς τοὔμπαλιν)
1) обратно, назад
ex. (βαίνειν HH.; ἔρχεσθαι Xen.)
ἔ. ὁδός Luc. — обратный путь
2) наоборот
ex. (λέγειν Soph.)
Ἀθηναῖοι ἤϊσαν τὰ ἔ. ἢ λακεδαιμόνιοι Her. — афиняне пошли в направлении, противоположном тому, которое избрали лакедемоняне;
ἔκ τοὔμπαλιν Thuc. — с противоположной стороны:
ἔ. ὑποδεῖσθαι Plat. — перепутать сапоги при обувании;
τοὔμπαλιν οὗ βούλονται Xen. — обратное тому, чего они хотят;
τὸ ἔ., ἢ σὺ ἤλπισας, γίγνεται Luc. — происходит не то, на что ты надеялся, а как раз наоборот;
τὰ ἔ. πεφυκέναι τῶν ἄλλων Her. — быть прямой противоположностью другим;
τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν Eur. — прийти к противоположному мнению;
ἀνατρέψαι ἔ. Eur. — перевернуть вверх дномἔμπαν

ἔμπᾱν
дор. Pind. = ἔμπαςἐμπανηγυρίζω

ἐμ-πᾰνηγῠρίζω
1) устраивать торжественные собрания, праздновать Plut.
2) выступать с торжественной речью Plut.ἐμπαρέχω

ἐμ-παρέχω
(aor. 2 ἐμπαρέσχον)
1) выставлять или оставлять
ex. ἐ. τέν πόλιν προκινδυνεῦσαι Thuc. — оставлять город на произвол судьбы;
ἐμπαρασχεῖν ἑαυτόν τινι Luc. — обречь себя, т.е. пойти на что-л.;
γέλωτος ὄργανον ἐ. ἑαυτόν Plut. — делать самого себя посмешищем
2) давать возможность, предоставлять, позволять, допускать
ex. (τινὴ ἐλλαμπρύνεσθαι Thuc.)
3) (при)давать
ex. (γαλήνην προσώπῳ Plut.)
ἐμπαρασχεῖν τὸ ὄνομά τινι Plut. — дать чему-л. (свое) имяἐμπαρίημι

ἐμ-παρίημι
впускать, вонзать
ex. (τὸ δόρυ ταῖς πύλαις Plut.)ἐμπαροινέω

ἐμ-παροινέω
(в пьяном виде) наносить оскорбления, издеваться
ex. (τινα и τινι Luc.)ἐμπαρρησιάζομαι

ἐμ-παρρησιάζομαι
говорить откровенно, свободно держаться
ex. (τοῖς πρεσβευταῖς Polyb.)ἔμπας

ἔμ-πας
эп.-ион. ἔμπης, дор. ἔμπᾱν, поэт. тж. ἔμπᾰ adv.
1) во всяком случае, так или иначе, как бы там ни было
ex. ζεὺς ἔ. πάντ΄ ἰθύνει Hom. — ведь как-никак, а управляет всем Зевс
2) (тж. ἀλλ΄ ἔ., δ΄ ἔ., περ ἔ.) все же, однако
ex. πρῆξαι δ΄ ἔ. οὔτι δυνήσεαι Hom. — и все-таки ничего ты сделать не сможешь;
ἀλλ΄ ἔ. καὴ τοῖσι μεμίξεται ἐσθλὰ κακοῖσιν Hes. — и это худо будет не без добра (досл. однако к этим несчастьям будет примешано благо);
ἐποικτίρω δέ νιν δύστηνον ἔ., καίπερ … Soph. — все же мне жаль его, несчастного, хотя …ἐμπάσσω

ἐμ-πάσσω
атт. ἐμπάττω
1) насыпать внутрь
ex. (τῆς τέφρας Plat.)
2) вплетать в ткань, изображать узорами на ткани, вышивать
ex. (ἀέθλους τρώων καὴ Ἀχαιῶν Hom.)ἐμπατέω

ἐμ-πᾰτέω
входить, вступать
ex. (μελάθρων Aesch. - v. l. μέλαθρον)ἐμπάττω

атт. = ἐμπάσσωἔμπεδα

adv. Hom., Anth. = ἔμπεδονἐμπεδάω

ἐμ-πεδάω
или ἐμπεδέω сковывать по ногам
ex. (τινα Her.)ἐμπεδόκαρπος

ἐμπεδό-καρπος
2
постоянно приносящий плоды Emped.Ἐμπεδοκλῆς

-έους Эмпедокл (родом из Агригента - Ἀκραγαντῖνος - греч. философ серед. V в. до н.э.) Plat., Arst., Diog.L.ἐμπεδόμοχθος

ἐμπεδό-μοχθος
2
состоящий в непрерывных мучениях
ex. (βίος Pind.)ἔμπεδον

adv.
1) непоколебимо
ex. (μένειν Hom.)
2) неизменно, постоянно, непрерывно
ex. (θέειν Hom.; χαίρειν Pind.)
3) твердо, уверенно
ex. ἴσθι τόδ΄ ἔ. Soph. — будь в этом уверенἐμπεδορκέω

ἐμπεδ-ορκέω
быть верным клятве Her., Xen.ἔμπεδος

ἔμ-πεδος
I.
2
<πέδον>
1) прочный, крепкий, непоколебимый
ex. (τεῖχος Hom.)
2) незыблемый, нерушимый, верный
ex. (ὅρκος, λοξίου χρησμοί Eur.)
μένειν φρονήμασι ἐμπέδοις ἀμφί τινι Soph. — оставаться верным кому-л.;
οὐκέτι συντρόφοις ὀργαῖς ἔ. Soph. — изменивший врожденным душевным качествам, т.е. потерявший душевное равновесие
3) непоколебимый, стойкий
ex. (φρένες, νοῦς, ἦτορ Hom.)
4) неустранимый, неизгладимый
ex. (σίνος Aesch.)
5) невредимый, нетронутый
ex. (λέχος Hom.)
6) постоянный, непрерывный
ex. (φυλακή Hom.; δουλοσύνη Pind.; πόνος Soph.)
οὐκ ἔ. αἰών Emped. — недолгий век
II.
2
<πέδη> скованный по ногам Luc.ἐμπεδοσθενής

ἐμπεδο-σθενής
2
полный несокрушимой силы
ex. (βίοτος Pind.)ἐμπεδόφυλλος

ἐμπεδό-φυλλος
2
с постоянной листвой, т.е. вечнозеленый (sc. φυτόν Emped. ap. Plut.)ἐμπεδόω

ἐμ-πεδόω
1) нерушимо хранить, твердо соблюдать
ex. (ὅρκους καὴ δεξιάς τινι Xen.; ὅρκον Eur.; σπονδάς Xen., Plut.; τὰ ὁρκωμόσιά τε καὴ ὑποσχέσεις Plat.; συνθήκας Polyb.; εἰρήνην Plut.)
2) обеспечивать
ex. (τέν βασιλείαν τινί Plut.; med. τέν ἀσφάλειαν Luc.)ἐμπέδως

ἐμ-πέδως
1) непоколебимо, стойко
ex. (μένειν Aesch.)
2) твердо, нерушимо
ex. (εἰρηκέναι λόγους Soph. - v. l. ἐμπέδους; μένειν ἐν ταῖς σπονδαῖς Polyb.)
3) твердо, уверенно
ex. (οἶδα Plat.)ἐμπειράζω

ἐμ-πειράζω
пытаться овладеть
ex. (τῶν τῆς λιβύης Polyb. - v. l. πειράζω)ἐμπείραμος

ἐμ-πείρᾰμος
2
опытный, искусный
ex. (ναυτιλίης Anth.)ἐμπειρέω

ἐμ-πειρέω
быть опытным, сведущим, практически знать
ex. (τινος Polyb.)ἐμπειρία

ἐμ-πειρία
тж. pl.
1) опыт, основанное на опыте знание, опытность
ex. (τινός Thuc., Plat., Dem., περί τι Xen., Plat., περί τινος Arst. и κατά τι Thuc.)
ἐκ или ἐξ ἐμπειρίας Thuc., Arst. и (τῇ) ἐμπειρίᾳ Thuc., Plut. — на основании опыта, по опыту;
αἱ ἔκ τινος γεγενημέναι ἐμπειρίαι Isocr. — приобретенный благодаря чему-л. опыт
2) голая практика, рутина
ex. ταῖς ἐμπειρίαις ἄνευ λόγου τέν ἰατρικέν μεταχειρίζειν Plat. — заниматься врачеванием чисто практически, не научно;
μέ τριβῇ μόνον καὴ ἐμπειρίᾳ, ἀλλὰ τέχνῃ Plat. — не одной практической рутиной, а как требует искусство;
οἱ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἰατροί Sext. = οἱ ἐμπειρικοί
3) ремесло
ex. (αἱ ἐμπειρίαι καὴ τέχναι Arst.)ἐμπειρικός

I.
3
имеющий опыт, опытный
ex. (ἁλιεῖς Arst.)
II.
эмпирик (врач «эмпирической» школы, отрицавшей необходимость и возможность теоретического познания болезней и рекомендовавшей руководствоваться в их лечении только практикой) Sext.ἐμπειρικῶς

1) по опыту
ex. ἐ. ἔχειν τινός Arst. — иметь опыт в чем-л., знать что-л. по опыту
2) (чисто) практически, эмпирически
ex. (ἰατρεύειν Sext.)ἐμπειροπόλεμος

ἐμπειρο-πόλεμος
2
опытный в военном деле, обладающий боевым опытом Plut.ἔμπειρος

ἔμ-πειρος
2
1) имеющий опыт, опытный, сведущий
ex. (τινος Aesch., Soph., Her. etc.; περί τι и περί τινος Plat.)
πρὸς τὸ ἐμπειρότερόν τινος τὸ τολμηρότερον ἀντιτάξασθαι Thuc. чьему-л. — большему опыту противопоставить большую отвагу
2) испытавший, изведавший
ex. (κακῶν Aesch.; γάμων Soph.)
3) знающий, знакомый
ex. (τῶν χώρων Her.)
4) испробованный, испытанный
ex. (ναῦς Thuc.)
ἐμπειρότατος ἀρετῆς Plut. — человек испытанной доблести


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика