Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 080

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 080
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 080) с русским переводом и комментариями.ἑτερόφρων

ἑτερό-φρων
2, gen. ονος помешавшийся, безумный
ex. (λύσσα Anth.)ἑτεροφωνία

ἑτερο-φωνία
разнозвучие, иногласие
ex. (τῆς λύρας Plat.)ἑτερόφωνος

ἑτερό-φωνος
2
говорящий на чужом языке, иноязычный
ex. (στρατός Aesch.)ἑτεροχροιότης

ἑτερο-χροιότης
-ητος другая окраска
ex. (ὠχρότης ἢ ἑ. Diog.L.)ἑτερόχρως

ἑτερό-χρως
-ωτος adj. разнополый или обоеполый, перен. полный любовных утех
ex. (ὕπνοι Luc.)ἑτέρωθε(ν)

ἑτέρω-θε(ν)
эол. ἐτέρωτα adv.
1) с другой стороны, на другой стороне, на(су)против
ex. (ἑσθηκέναι Hom.)
Ἀτρείδης ἑ. ἑμήνιε Hom. — с другой стороны в гневе был (и) Атрид (Агамемнон)
2) извне, от чужих (лат. aliunde)
ex. (νόμους ἑ. τίθεσθαι Plat.; πορίζειν Arst.)ἑτέρωθι

ἑτέρω-θι
adv.
1) с другой стороны
ex. (ἔνθεν μὲν σκύλλα, ἑ. δὲ χάρυβδις Hom.)
2) в другом месте (лат. alibi)
ex. (ἑ. που τοῦ σώματος Arst.)
ἀπὰνευθε νεῶν ἑ. Hom. — вдали от кораблей;
ἑ. τοῦ λόγου Her. — в другой части (моего) повествования;
οὐδαμόθι ἑ. Her. — нигде больше
3) в другой раз
ex. (τότε μὲν ταῦτα ἐξεργάσατο, ἑ. δὲ … Her.)
4) по другую сторону
ex. (ἑστηκέναι Plut.)ἑτέρως

1) другим или одним способом (из обоих)
ex. ἀμφοτέρως κινεῖσθαι ἢ ἑ. Plat. — двигаться обоими способами или одним из них;
ἑ. τε καὴ ἑ. Plat. — и так, и этак, то так, то иначе
2) иначе, по-иному
ex. (ἑ. καὴ μέ τὸν αὐτὸν τρόπον Arst.)
νῦν δ΄ ἑ. ἐβάλοντο θεοί Hom. — ныне же иначе решили боги;
ἑ. ἔχειν Arph. — обстоять иначе;
ἑ. πως τῶν εἰωθότων Plat. — иначе, чем обыкновенно бывает, вопреки обыкновениюἑτέρωσε

ἑτέρω-σε
adv.
1) в другое место, в другую сторону (лат. aliorsum)
ex. (ἑ. βάλλειν ὄμματα Hom.; τρέχειν Arph.)
ἐκλίνθη ἑ. Hom. (раненый Антиной) упал на бок
2) в другом месте, (где-л.) там (лат. alibi)
ex. (ἔνθεν μὲν … ἑ. δέ Plat.)
3) с другой стороны
ex. (καθίζειν Hom.)ἐτέρωτα

Sappho = ἑτέρωθεἐτετάγμην

ppf. pass. к τάσσωἐτέταλτο

3 л. sing. ppf. pass. к τέλλωἐτετάχατο

ион. 3 л. pl. ppf. pass. к τάσσωἐτετεύχατο

эп. 3 л. pl. ppf. pass. к τεύχωἔτετμον

см. τέτμον...ἐτέχθην

aor. pass. к τίκτωἘτεωνός

Этеон (город в Беотии, впосл. σκάρφη) Hom.ἔτης

-ου
1) член рода, (со)родич
ex. (παῖδες τε κασί-γνητοί τε ἔται τε Hom.)
2) (со)гражданин
ex. τοῖς ἔταις καττὰ πάτρια δικάζεσθαι Thuc. (в — тексте договора) граждане будут подсудны законам страны,
3) простой гражданин, частное лицо
ex. (πρός τινα ὡς ἔτην λέγειν Aesch.)ἐτησίαι

-ίων, ион. ιέων οἱ (sc. ἄνεμοι) этесии, летние «годичные» ветры
1) в Египте, северо-восточные - с Геллеспонта Her.
2) в Эгейском море, северные и северозападные - с Адриатического моря Her., Dem. etc.ἐτήσιον

adv. из года в год, ежегодно
ex. (ἡμερίδας τρυγᾶν Anth.)ἐτήσιος

2
1) длящийся один год, годичный
ex. (πένθος Eur.; προστασία Thuc.)
2) ежегодный
ex. (θυσίαι Thuc.; βορέαι Arst.; καρποί Plut.){*}ἐτητυμία

ἐτητῠμία
ион. ἐτητῠμίη правда, истина Anth.ἐτήτυμον

ἐτήτῠμον
I.
τό правда
ex. ἐ. ἀγορεύειν Hom. и λέγειν ἐτήτυμα Soph. — рассказывать правду;
τὸ ἐ. Arph. — говоря правду, воистину
II.
adv. истинно, подлинно, действительно Hom.ἐτήτυμος

ἐτήτῠμος
2
<ἔτυμος с удвоением>
1) истинный, верный
ex. (μῦθος Hom.)
2) правдивый, говорящий правду
ex. (ἄγγελος Hom.; στόμα Eur.)
3) подлинный, настоящий, действительный
ex. (νόστος Hom.; κλέος Pind.; χρυσός Theocr.)ἐτητύμως

Trag. = ἐτήτυμον IIἔτι

ἔτῐ
(in crasi κἄτι = καὴ ἔ.; у Hom. редко ἔτῑ)
1) еще (лат. adhuc)
ex. μ΄ ἔτι τυτθὸν ἐόντα κάλλιφε (= κατέλιπε) Hom. (отец) оставил меня еще когда я был ребенком
2) все еще
ex. ἔτι καὴ νῦν Hom., ἔ. καὴ νυνί Plat. — и по сие время, до сих пор
3) даже, к тому же
ex. καταρατότατος, ἔτι δὲ καὴ ἐχθρότατος Soph. — самый отверженный, да, к тому-же, и самый ненавистный;
ἐν δὲ τούτῳ καὴ ἔτι πρότερον Thuc. — тем временем, и даже раньше
4) еще (лат. praeterea), сверх того
ex. τί δῆτ΄ ἂν ἐπεντέλλοις ἔτι ; Soph. — что же ты предложил бы еще?
5) наконец, в конце концов
ex. νῦν ἔτ΄ ἐν σαυτῷ γένου Soph. — стань же наконец, самим собой
6) уже, больше
ex. οὐδ΄ ἔτι δέν ἦν Hom. — просуществовал уже недолго;
οὐδὲν εἰμ΄ ἔτι Soph. — меня уже нет, т.е. я погиб(ла);
ἔτ΄ οὐχ οἵα ἀνακουφίσαι κάρα Soph. (столица Фивы) больше уже не в состоянии поднять голову;
οὐ πρὸς ἐκείνων μᾶλλον ἦν ἔτι, ἢ πρὸς Ἀθηναίων Thuc. — это было (бы) скорее уже на руку не им, а афинянам
7) еще и впредь, когда-л. в будущем
ex. ἄλγεα ἔδωκεν ἠδ΄ ἔτι δώσει Hom. (на Агамемнона Аполлон) ниспослал беды, да еще и ниспошлет;
κακὰν ἐλπίδα ἔχων, ἔτι μέ ποτ΄ ἀνύσειν τὸν Ἅιδαν Soph. — со страхом предвидя, что когда-л. (наконец) отправишься в Гадес
8) тотчас же после, со времени (часто с ἐξ)
ex. ἐξ ἔτι τοῦ ὅτε βρισηΐδα ἔβης ἀπούρας Hom. — с того времени, как ты увел Брисеиду;
ἐξ ἔτι πατρῶν Hom. — со времени отцов
9) (при compar. или posit.) еще больше
ex. ὄφρ΄ ἔτι μᾶλλον εὐκτὰ γένηται Hom. — чтобы еще больше (полнее или скорее) сбылось желанное;
παῖς τε κἄτι (= καὴ ἔτι) τοῦδ΄ ἀνούστερος Aesch. — еще безрассуднее, чем ребенок;
ἔτι ἄνω στρατεύεσθαι Xen. — воевать еще выше, т.е. перенести военные действия внутрь страны;
ἔτι ἐν ἐλάττονι (sc. χρόνῳ) Arst. — за еще более короткое времяἐτίθουν

impf. к *τιθέωἔτλαν

эп. aor. 2 к *τλάωἐτμήθην

aor. pass. к τέμνωἐτνήρυσις

ἐτν-ήρῠσις
-εως разливательная ложка, черпак Arph.ἐτνοδόνος

ἐτνο-δόνος
2
служащий для размешивания похлебки
ex. (τορύνη Anth.)ἔτνος

-εος τό похлебка Plat., Arst., Plut.
ex. ἔ. πίσινον Arph. — гороховый супἑτοιμάζω

(pf. ἡτοίμακα - pass. ἡτοίμασμαι)
1) тж. med. приготовлять
ex. (γέρας τινί, med. ἱρὸν Ἀθήνῃ Hom.; ἀργύριον ῥητόν Thuc.)
κάπρον ἑτοιμασάτω ταμέειν Hom. — пусть приготовит вепря для заклания
2) med. приготовлять для себя, запасаться
ex. (πλείονα ἡτοιμασμένος Xen.)
3) med. готовиться, приготовляться
ex. (πρὸς τέν χειμασίαν Polyb.)
4) med. принимать необходимые меры
ex. ἑτοιμάσασθαι τὰ περὴ τοὺς νεκρούς Her. — распорядиться убрать трупы
5) med. готовить, устраивать, приводить в порядок
ex. (δῶμα Eur.; τέν ὁδόν τινος NT.)
6) med. снаряжать, оснащать
ex. (νέας Her.; στρατιήν Her.)
7) med. подготовлять, организовывать
ex. (τιμωρίαν Thuc.)
8) med. вызывать, причинять
ex. (δάκρυα Eur.)ἑτοιμασία

ἑτοιμᾰσία
готовность
ex. ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ NT. — приготовившись в путь (досл. обувши ноги готовностью)ἑτοῖμον

см. ἕτοιμον...ἕτοιμον...

ἑτοῖμον, ἕτοιμον
τό
1) готовность
ex. ἐν ἑτοίμῳ εἶναι Theocr., Diod.; — быть наготове;
ἐξ ἑτοίμου Xen., Arst.; — с готовностью, сразу же, немедленно
2) решительность, решимость
ex. τὸ ἕ. ἔστιν Eur. — я полон решимости;
ἐξ ἐτοιμοτάτου Xen. — со всей решимостью
3) преимущ. pl. готовое, имеющееся в наличии
ex. ἐπὴ τὰ ἑτοῖμα τρέπεσθαι Thuc. — обращаться к готовым мнениям, т.е. усваивать чужие взгляды;
τοῖς ἑτοίμοις περὴ τῶν ἀφανῶν κινδυνεύειν Thuc. — рисковать тем, что имеем, ради призрачных благἑτοῖμος

позднеатт. тж. ἕτοιμος 3 и 2
1) готовый, приготовленный
ex. (ὀνείατα Hom.; τὰ κρέα Her.; δαίς Theocr.)
2) подготовленный, упакованный
ex. (λάρνακες Her.)
3) имеющийся наготове, наличный
ex. (χρήματα Her.)
τινὰ ἑτοῖμον ποιεῖσθαι Her. — приказать кому-л. быть наготове;
ὡς (или ἐπειδέ) ἑτοῖμα ἦν Thuc. — когда (все) было готово, когда приготовления были закончены;
ἑτοιμότερα γέλωτος λίβη Aesch. — слезы легче вызвать, чем смех
4) уготованный, т.е. неминуемый, предстоящий
ex. (πότμος Hom.)
ἕτοιμόν ἐστιν Plat. — неизбежно
5) выполнимый, осуществимый
ex. (μῆτις Hom.)
6) совершившийся, осуществленный, действительный
ex. ταῦτα ἑτοῖμα τετεύχαται Hom. — это действительно свершилось;
ἦ μὲν ἀπείλησας …ἦ δ΄ ἄρ΄ ἑτοῖμα τέτυκτο Hom. — ты похвалился …да так оно и вышло
7) (о людях) готовый, приготовившийся, расположенный
ex. (τινί Pind., Her., ἔς τι Her., πρός τι Xen. и ποιεῖν τι Soph., Eur., Her., Plat.)
οἱ ὑπακούειν ἑτοιμότεροι Thuc. — обнаруживающие полную готовность подчиниться;
τὸ μέ βλέπειν ἑτοίμα Soph. (Электра), готовая не видеть (света), т.е. умереть
8) решительный, окончательный
ex. (γνώμη Thuc.; λῆμα Arph.)ἑτοιμότης

-ητος
1) состояние готовности, готовность
ex. (πρός τι Dem., Plut.)
τῶν λόγων ἑ. Plut. — легкость (бойкость) речи
2) расположенность, охота, склонность Plut.ἑτοιμοτόμος

ἑτοιμο-τόμος
2
готовый (от)резать
ex. (χεῖρες Anth.)ἑτοίμως

1) с готовностью, наготове
ex. ἑ. δέχεσθαί τι Plat. — быть готовым к чему-л.
2) немедленно
ex. (ἥκειν Xen.)
3) охотно
ex. (ὑπηρετεῖν τινι Plat.)
4) достоверно, очевидно, явно Plat.ἔτος

-εος τό год
ex. ἑκάστου ἔτους Plat., κατὰ πᾶν ἔ. Arst., κατὰ ἔ. Thuc., ἀνὰ πᾶν ἔ. Anth. — каждый год, ежегодно;
ἀνὰ πέντε ἔτεα Her. — каждые пять лет;
διὰ πέντε ἐτῶν Arst. — в течение пяти лет;
τρίτῳ ἔτεϊ πρότερον Her. — за два года с лишним до этого;
τρίτῳ ἔτεϊ τουτέων Her. — на третий год после этого;
ἔ. εἰς ἔ. Soph., εἰς ἔ. ἐξ ἔτεος Theocr. — из года в год;
ἔ. τόδ΄ ἤδη δέκατον Soph. — вот уж десятый год;
οἱ μέχρι τριάκοντα ἐτῶν Xen. — не достигшие тридцати лет;
ἐτῶν τριάκοντα Plat. — тридцати лет (от роду);
γεγονὼς ἔ. πέμπτον καὴ ἑβδομηχοστόν Diog.L. — в возрасте семидесяти пяти лет;
γεγονὼς ἔτη τρία ἀπολείποντα τῶν ἑκατόν Isocr. — достигший девяноста семи лет (от роду);
οἱ ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη Xen. (люди) старше сорока лет;
μυρίων ἐτῶν Plat. — в течение мириады, т.е. десяти тысяч лет{*}ἐτός

adv. (ср. ἐτώσιος) напрасно, зря; только в выраж. οὐκ {. не без основания, не напрасно Plat.
ex. οὐκ {. ἄρ΄ ἦσθα δεινέ καὴ σοφή Arph. — недаром же ты так красноречива и умнаἑτός

3
adj. verb. к ἵημιἔτραγον

ἔτρᾰγον
aor. 2 к τρώγωἐτράπην

aor. 2 pass. к τρέπωἔτραπον

aor. 2 к τρέπωἐτράφην

aor. 2 pass. к τρέφωἔτραφον

ἔτρᾰφον
эп. aor. 2 к τρέφωἐτρέφθην

aor. 1 pass. к τρέπωἔτρεψα

aor. 1 к τρέπωἐτρώθην

aor. pass. к τιτρώσκωἔτρωσα

aor. к τιτρώσκωἔτυμα

ἔτῠμα
adv. Anth. = ἔτυμον IIἐτυμολογία

ἐτῠμο-λογία
грам. этимология, истинный, т.е. первоначальный смысл слова (лат. veriloquium) или установление первоначального значения слова Sext. (лат. notatio Cic. и originatio Quint.)ἔτυμον

ἔτῠμον
I.
τό
1) (без члена) тж. pl. правда, истина
ex. ψεύδεα ἐτύμοισιν ὁμοῖα Hom., Hes. — ложь, похожая на правду;
οἱ ὄνειροι ἔτυμα κραίνουσι Hom. (некоторые) сны сбываются
2) грам. этимон, подлинное, т.е. первоначальное значение слова Diod., Plut.
II.
adv. истинно, правильно, верно Theocr.
ex. οὐ σ΄ ἔ. φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί Hom. — неправильно называют тебя ахейцы разумным;
ἔτυμόν τοι ἦλθε Ὀδυσσεύς Hom. — Одиссей действительно вернулся к тебеἔτυμος

2 и 3
1) истинный, правильный, верный
ex. (λόγος Pind.; ἄγγελος Aesch.; φήμη Eur.)
2) правдивый, действительный
ex. (τέχνη Plat.)ἐτυμότης

ἐτῠμότης
-ητος подлинное, т.е. исходное значение
ex. (ὀνόματός τινος Plut., Sext.)ἐτύμως

1) истинно, верно, подлинно
ex. (δακρυχέων ἐκ φρενός Aesch.)
2) в подлинном, т.е. исконном, этимологическом значении
ex. (κόσμον ἐ. τὸ σύμπαν ὀνομάζουσιν Arst.)ἐτύχθην

aor. pass. к τεύχωἔτυχον

aor. 2 к τυγχάνωἐτώσια

adv. напрасно, тщетно Theocr.ἐτωσιοεργός

ἐτωσιο-εργός
2
работающий вяло, ленивый
ex. (ἀνήρ Hes.)ἐτωσιος

2
1) бесполезный
ex. (ἄχθος ἀρούρης Hom.)
2) без пользы пущенный, не попавший в цель
ex. (βέλος Hom.; ὀϊστός Theocr.)
3) бесплодный, пустой, напрасный, тщетный
ex. δῶρα ἐτώσια χαρίζεσθαι Hom. — понапрасну расточать дары;
ἐτώσια ἀγορεύειν Hes. — попусту тратить слова;
ἔργον ἐτώσιον λείπειν Hes. — оставить незаконченной, т.е. бросить, прервать работуεὖ

I.
эп. перед двумя согласн. ἐΰ adv.
1) хорошо
ex. εὖ καὴ ἐπισταμένως Hom. — с большим искусством;
ἅρματα εὖ πεπυκασμένα Hom. — тщательно закрытые колесницы;
νόμοι ἔχοντες εὖ Her. — хорошо составленные законы;
εὖ κατὰ κόσμον Hom. — в полном порядке;
ἄλλα τε πολλά, οἷσιν εὖ ζώουσι Hom. — и многое другое, благодаря чему (люди) хорошо живут;
εὖ ἐλθέμεν Hom. — благополучно возвратиться;
εὖ εἰπεῖν τινα Hom. — хорошо отзываться о ком-л., хвалить кого-л.;
εὖ ἔρδειν τινά Hom. — делать добро кому-л.;
εὖ οἶδα или ἔγνωκα Thuc., Xen., Plat. etc. — я отлично знаю;
вводн. εὖ οἶδ΄ ὅτι … Arph. — я уверен, несомненно, что …;
εὖ μήδεο Hom. — рассуди как следует, здравое εὖ γεγονώς Her. благородного происхождения, родовитый, знатный;
τὸ εὖ ἔχειν τέν ψυχήν Arst. — душевное благородство;
(в ответах) εὖ κἀνδρείως (= καὴ ἀνδρείως) Plat., Arph., εὖ (τε) καὴ καλῶς Her., Plat. etc. — очень хорошо, превосходно, отлично
2) полностью, вполне
ex. εὖ (μάλα) πάντες Hom. — решительно все, все без исключения;
εὖ (καὴ) μάλα Plat., Arst., Theocr. и μάλ΄ εὖ Arph., Plat. — целиком, совершенно, крайне, весьма;
εὖ μάλα πρεσβύτης Plat. — очень старый, глубокий старик;
κάρτα εὖ Her., πάνυ εὖ Plat., εὖ πάνυ Arph. — совершенно, полностью;
εὖ σαφῶς Aesch., Arph.; — совершенно очевидно
3) охот. давай! или пиль!
ex. (εὖ! κύνες! Xen.)
II.
τό indecl.
1) добро, благо
ex. (τἀγαθὸν καὴ τὸ εὖ Arst.)
2) правое дело
ex. (τὸ εὖ δίκαιον εἰπεῖν Soph.)
τὸ δ΄ εὖ νικάτω! Aesch. — правое дело да победит!εὑ

или εὗ эп.-ион. (энкл.) = αὐτοῦ и οὗεὔῳδος

εὔ-ῳδος
2
сладкозвучный, певучий
ex. (γῆρυς Plut.)εὔα

(лат. ovatio) овация, малый триумф (у Plut. по неправильному связыванию лат. основы ova- с греч. εὖα)εὖα

interj. эва! (возглас ликования в честь Вакха; см. εὐάζω)εὐαγγελίζομαι

εὐ-αγγελίζομαι
1) (тж. εὐ. λόγους ἀγαθούς Arph.) сообщать радостную весть, поздравлять
ex. (τινι Dem.; πέρκς ἔχειν τὸν πόλεμον Plut.)
2) тж. act. благовествовать NT.; проповедовать ex. (τί τινι, τι περί τινος, τινα, τὰς πόλεις πάσας NT.); pass. слышать благую весть
ex. (οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες NT.)εὐαγγέλιον

τό
1) воздаяние (награда) за радостную весть Hom., Plut.
2) pl. культ. благодарственная жертва за радостную весть
ex. εὐαγγέλια θύειν Xen., Isocr., Arph., Plut., или βουθυτεῖν Xen. — совершать благодарственные жертвоприношения за радостную весть;
στεφανοῦν τινα εὐαγγέλια и ἐπ΄ εὐαγγελίοις Plut. — увенчать кого-л. за счастливую весть
3) благая весть, радостное известие Luc., Plut., NT.
4) евангелие
ex. (κατὰ μαθθαῖον, v. l. ματθῖον NT.)εὐαγγελιστής

εὐ-αγγελιστής
-οῦ возвещающий благую весть, евангелист NT.εὐάγγελος

εὐ-άγγελος
2
приносящий благую весть
ex. (πῦρ Aesch.; φήμη Eur.)
εὐ. ἐλπίς Aesch. и δόξα εὐ. Eur. — радостная надеждаεὐαγέω

εὐ-αγέω
вести непорочную жизнь, быть безгрешным Eur., Theocr.εὐαγέως

ион. HH. = εὐαγῶςεὐαγής

εὐ-ᾰγής
I.
2
<ἅγος>
1) чистый, ясный
ex. (κόσμος λαμπρότητι εὐαγέστατος Arst. - v. l. εὐαυγέστατος)
λευκῆς χιόνος εὐαγεῖς βολαῖ Eur. — чистые хлопья белого снега;
ἀέρος τὸ εὐαγέστατον Plat. — самый чистый вид воздуха
2) ясный, понятный
ex. εὐαγέστερον γίγνεσθαι Plat. — становиться более ясным, понятным
3) (v. l. εὐαυγής) ясно видимый, хорошо заметный или с которого открывается широкий вид
ex. (πύργος Eur.)
ἕδρα παντὸς εὐ. στρατοῦ Aesch. — место, откуда видно было все войско
4) свободный от пороков, непорочный, негреховный, т.е. дозволенный
ex. (εὐαγές ἐστί τι Soph. и ποιεῖν τι Dem., Arst. ap. Plut.)
5) чистый, угодный богам
ex. (ἀνάθημα Plat.; ὕμνοι Anth.)
6) благодатный, очищающий
ex. (λύσις Soph.)
7) благоприятный
ex. τοῦτο οὐκ εὐαγές μοι ἀπέβη Plat. — это (путешествие) сложилось для меня неблагоприятно
II.
2
<ἄγω> подвижной, резвый, проворный
ex. (μέλισσαι Anth.)εὐάγητος

εὐ-άγητος
2
(ᾱ) подвижной, легкий
ex. (φύσις νεφελῶν Arph.)εὐάγκαλος

εὐ-άγκᾰλος
2
1) удобный для ношения, легкий
ex. (τόξον Eur.)
ἄχθος οὐκ εὐάγκαλον Aesch. — нелегкое бремя
2) с радостью обнимаемый, т.е. любимый
ex. (ὁμίλημα Luc.)εὐαγκής

εὐ-αγκής
2
с красивыми склонами
ex. (λόφος Pind.)εὐαγόρας

εὐᾱγόρᾱς
-ου Эвагор
1) ε. I, царь Саламина на Кипре; много заботился об усилении Саламина как морской державы; принимал участие в Греко-персидских войнах; убит в 374 г. до н.э. вместе со своим старшим сыном Пнитагором Xen., Arst.
2) ε. II, сын Никокла, внук предыдущего, царь Саламина, затем персидский сатрап в Мал. Азии Xen.εὐαγορηθείς

εὐᾱγορηθείς
дор. part. aor. pass. к εὐηγορέωεὐαγρεσία

Theocr. = εὐαγρίαεὐαγρέω

εὐ-αγρέω
иметь удачную охоту, охотиться с успехом Anth.εὐαγρία

εὐ-αγρία
удачная охота, счастливый лов Polyb., Luc., Anth.εὔαγρος

εὔ-αγρος
2
1) счастливый на охоте
ex. τὸν εὔαγρον τελειῶσαι λόχον Soph. — совершить успешное нападение
2) сулящий большой улов
ex. (νῆσος εὔ. ἐπ΄ ἰχθύσι Anth.)εὐαγωγία

εὐ-ᾰγωγία

1) хорошее воспитание, благовоспитанность Aeschin., Arst., Plut.
2) правильное развитие
ex. (τῶν σωμάτων Arst.)
3) восприимчивость, понятливость
ex. (ψυχῆς πρὸς λόγους Plat.)εὐάγωγος

εὐ-άγωγος
2
(ᾰ)
1) податливый, легко подчиняющийся, повинующийся, послушный, покорный
ex. (φύσις Men., Plut.; τινι Plat.; εὐ. ὑπό τινος Isocr.)
2) легко склоняемый или направляемый
ex. (ἐπί τι Plat., εἴς τι Xen., Sext. и πρός τι Arst.)
3) удобный для судоходства
ex. (νεῖλος Isocr.)εὐαγώγως

εὐ-ᾰγώγως
с удобством, умело, легко (conficere aliquid Cic. - v. l. εὐλόγως){*}εὐαγώδιον

εὐᾰγώδιον
τό эвагодий (род быстроходного судна) Diod.εὐάγων

εὐ-άγων
-ωνος (ᾰ) adj. добытый в успешных состязаниях
ex. (τιμά Pind.)εὐαγῶς

εὐ-ᾰγῶς
ион. εὐᾰγέως <εὐαγής I> благочестиво, благоговейно, набожно
ex. (εὐ. ἔρδειν HH.)εὔαδε

эп. 3 л. sing. aor. 2 к ἁνδάνωεὐαδίκητος

εὐ-ᾰδίκητος
2
которому нетрудно нанести ущерб, которого можно безнаказанно обижать, безответный Luc.εὐάδνη

Эвадна
1) дочь Посидона и Питаны Pind.
2) дочь Ифия или Филака, жена Капанея Eur.εὐαερία

εὐ-ᾱερία
чистый воздух, хороший климат Plut.εὐάζω

1) восклицать «εὖα» (διονύσῳ Anth.)
ex. ἐπέων εὐαζόντων Soph. — под звуки (вакхических) ликований
2) ликовать в честь Вакха
ex. (μέλεσι βαρβάροις Eur.)
3) med. прославлять, славить
ex. (βάκχιον θεόν Eur.)εὐαής

εὐ-ᾱής
2
1) хорошо обвеваемый, открытый для ветров
ex. (χώρος Hes.)
2) попутный, благоприятный
ex. (πνεύμα Her.; ἀνέμων πνοαί Eur.)
3) перен. тиховейный, навевающий покой, сладостный
ex. (ὕπνος Soph.)εὔαθλος

εὔ-αθλος
2
успешно борющийся, побеждающий Pind.εὐαῖ

или εὐαί interj. эвай! (возглас ликования) Arph.εὐαιμονίδης

Эвемонид, сын Эвемона, т.е. εὐρύπυλος Hom.εὐαίμων

-ονος Эвемон
1) отец Эврипила Hom.
2) младший из «второй пары» сыновей Посидона от Клито Plat.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика