Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 045

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 045
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 045) с русским переводом и комментариями.ἑξέτης

ἑξ-έτης
2
шестилетний Hom. etc.ἐξέτι

ἐξ-έτι
praep. cum gen. еще со времени
ex. (πατρῶν Hom.)
ἐ. τοῦ ὅτε … Hom. — с того дня, как …ἑξέτις

ἑξ-έτις
(acc. ιν) adj. f шестилетняя Plat.ἐξευθύνω

ἐξ-ευθύνω
требовать отчета, тщательно проверять
ex. (τοὺς ἄρχοντας Plut.)ἐξευκρινέω

ἐξ-ευκρῐνέω
тщательно разбирать
ex. (πάσας τὰς διαφοράς Polyb.)ἐξευλαβέομαι

ἐξ-ευλᾰβέομαι
старательно остерегаться, всячески избрать
ex. (τέν αὐθάδειαν Plut.; ἐ. μέ φίλοις τεύχειν ἔριν Eur.)
ἐ. τὰ δεινὰ καὴ τὰ μή Plat. — тщательно разбирать, чего следует бояться, а чего нетἐξευμαρίζω

ἐξ-ευμᾰρίζω
1) делать легким, облегчать, смягчать
ex. (τὰς συμφοράς τινος Eur.)
2) med. готовить, иметь наготове
ex. (ἐλπίδα τινὰ ἢ πόρον σωτηρίας Eur.)ἐξευμενίζομαι

ἐξ-ευμενίζομαι
склонять в свою пользу, располагать к себе
ex. (τοὺς θεούς Plut.)ἐξευνουχίζω

ἐξ-ευνουχίζω
досл. оскоплять, перен. ослаблять, лишать крепости
ex. (τὸν ἄκρατον Plut.)ἐξευπορέω

ἐξ-ευπορέω
1) снабжать, доставлять, давать
ex. (ἐπικουρίαν ταῖς χρείαις Plat.)
2) обладать средствами
ex. ἐ. περὴ τέν τούτων ἀπορίαν Plat. — найти выход из этого трудного положенияἐξεύρεσις

ἐξ-εύρεσις
-εως
1) нахождение, обнаружение
ex. (τοῦ ὄντος Plat.)
ἀπέχειν τῆς ἐξευρέσιος Her. — не быть в состоянии найти
2) изобретение
ex. (τῶν κύβων καὴ τῶν ἀστραγάλων Her.)ἐξευρετέος

adj. verb. к ἐξευρίσκωἐξεύρημα

ἐξ-εύρημα
-ατος τό выдумка, изобретение Aesch., Her., Arph., Plut.ἐξευρίσκω

ἐξ-ευρίσκω
(fut. ἐξευρήσω, aor. ἐξεῦρον, pf. ἐξεύρηκα)
1) отыскивать, находить, обнаруживать
ex. (ἴχνιά τινος Hom.; τὸν ἱερὸν τύμβον Soph.)
2) находить, устанавливать
ex. (ὃ ἔστι τὸ φίλον Plat.)
3) выискивать
ex. (τὰ κάλλιστα Her.)
4) сочинять, слагать
ex. (ὕμνον Pind.)
5) обыскивать, обследовать
ex. (ἁλὸς θέναρ Pind.)
6) выдумывать, изобретать
ex. (μηχανήματα Aesch.; med. παλαίσματα Thuc.)
ἐξευρεθῆναι παρά τινι Her. — быть чьим-л. изобретением
7) доставлять, снабжать
ex. (τὰ σύμφορα γαστρί Soph.)
8) причинять, приносить
ex. (ἄλγος τινί Soph.)ἐξευτελίζω

ἐξ-ευτελίζω
ни во что не ставить, презирать
ex. (τινά Plut.)ἐξευτρεπίζω

ἐξ-ευτρεπίζω
приготовлять, устраивать
ex. (τὰ ἐν δόμοις Eur.)ἐξεύχομαι

ἐξ-εύχομαι
1) гордиться, хвалиться
ex. (τι Pind., Aesch.)
2) страстно молить, желать
ex. εἰς ὄψιν ἥκεις ὧνπερ ἐξηύχου Aesch. — ты перед теми, кого хотел видеть;
ἐ. τινα ζῆν Eur. — молиться о сохранении кому-л. жизниἐξεφάανθεν

эп. 3 л. pl. aor. pass. к ἐκφαίνωἐξεφίεμαι

ἐξ-εφίεμαι
поручать, приказывать
ex. (τινα ποιεῖν τι Soph., Eur.)ἐξέχεα

aor. к ἐκχέωἐξέχυτο

Hom. = ἔκχυτοἐξέχυτο...

ἔκχυτο, ἐξέχυτο
эп. 3 л. sing. aor. 2 к ἐκχέωἐξέχω

ἐξ-έχω
1) торчать наружу
ex. (ὄζος τῆς δᾳδὸς ἐξέχει Arph.)
2) выдаваться вперед, выступать
ex. (αἱ φλέβες ἐξέχουσιν Arst.)
κοῖλά τε καὴ ἐξέχοντα Plat., Arst. — вогнутости и выпуклости
3) (о солнце) восходить Arph., Dem.ἐξέψω

ἐξ-έψω
1) варить до конца, сваривать (sc. βοῦν Her.)
2) вываривать, pass. выкипать
ex. (ὑπὸ πυρός Arst.)ἔξηβος

ἔξ-ηβος
вышедший из юношеского возраста, т.е. зрелый муж Aesch.ἐξηγέομαι

ἐξ-ηγέομαι
1) предводительствовать, быть предводителем
ex. (τῶν ἀνθρώπων Hom.)
2) управлять, руководить
ex. (τοὺς ξυμμάχους τὰς πόλεις Thuc.; ἐ. καὴ διατάττειν ἕκαστα Luc.)
τέν πελοπόννησον ἐ. Thuc. — иметь господство над Пелопоннесом
3) быть проводником, вести
ex. (τισι πᾶσιν Soph.; ἐπὴ τέν γῆν Her.; εἰς τέν Ἑλλάδα Xen.)
τῇ ἂν ἐξηγέηται Her. — куда бы он ни вел
4) указывать, показывать
ex. (χῶρον Soph.; τοῖσι ἐχθροῖσι τῆς πατρίδος ἅλωσιν Her.)
ἀγαθόν τι ἐ. τινι Xen. — указывать кому-л. правильный путь;
ἐ. τῆς πράξεως Xen. — руководить путем личного примера;
καλῶς ἐξηγῇ σύ μοι Soph. — ты дал мне отличное указание
5) указывать, приказывать, предписывать
ex. (τινι ποιεῖν τι Aesch.; νόμος ἐξηγεῖται Plat.; ποιήσουσι τοῦτο, τὸ ἂν ἐκεῖνος ἐξηγέηται Her.)
ἃ δ΄ ἐξηγεῖσθε τοῖς ξυμμάχοις Thuc. — то, что по вашим указаниям совершили (ваши) союзники
6) рассказывать, излагать
ex. (λόγοις τι Aesch.; περὴ γενέσεως Xen.)
ὅ τι χρέ ποιέειν, ἐξηγέο Her. — скажи, что нужно делать;
ἐ. τὸν νόμον τῷ κήρυκι Dem. — диктовать закон глашатаю
7) разъяснять, истолковывать
ex. (τὸ οὔνομα καὴ τέν θυσίην Her.; θέσφατα Eur.; κατὰ τοὺς ἀγράφους νόμους Lys.; τέν ποιητήν Plat.; τὰ νόμιμα Dem.)
οὐδένα νόον ἔχων ἐξηγησάμενον Her. — не приведя никакого разумного основанияἐξήγησις

ἐξ-ήγησις
-εως
1) изложение, рассказ Thuc.
ex. ὑπὲρ τῶν προγεγονότων ἐ. Polyb. — повествование о прошлом
2) разъяснение, (ис)толкование
ex. (περὴ τοὺς νόμους Plat.; ἐνυπνίων Diod.)
3) руководство, указание
ex. (κατὰ τέν τῆς ἐπιστήμης ἐξήγησιν ποιεῖν τι Arst.)ἐξηγητής

ἐξ-ηγητής
-οῦ
1) руководитель, наставник
ex. ἐ. πρηγμάτων ἀγαθῶν Her. — подающий благие советы
2) виновник
ex. (τῆς πάσης κακοηθείας Aeschin.; ἁπάντων τούτων Dem.)
3) (ис)толкователь
ex. (τεράτων καὴ ἐνυπνίων Her.; ὁσίων καὴ ἱερῶν Plut.)
4) эксегет (официальное лицо в Афинах, ведавшее вопросами культовых обрядов; единовременно эксегетов было трое) Plat., Isae., Dem.ἐξηγητικά

τά (sc. βιβλία) книги, содержавшие истолкование знамений Plat.ἐξηγητικός

ἐξ-ηγητικός
3
разъясняющий, истолковывающий Sext.ἐξηγητικῶς

разъясняюще
ex. (ὑποδεικνύναι Sext.)ἐξηγρόμην

aor. med. к ἐξεγείρωἐξηθέω

ἐξ-ηθέω
процеживать, pass. проходить насквозь, просачиваться наружу
ex. (τὸ θερμὸν ἐξηθεῖται μετὰ τοῦ ἱδρῶτος Arst.)ἑξήκοντα

οἱ, αἱ, τά indecl. шестьдесят Hom. etc.ἑξηκονταετής

см. ἑξηκονταέτης...ἑξηκονταέτης...

ἑξηκονταετής, ἑξηκονταέτης
2
шестидесятилетний Diog.L.ἑξηκονταετία

ἑξηκοντα-ετία
шестидесятилетие Plut.ἑξηκοντάκι(ς)

(ᾰ) adv. шестьдесят раз Pind.ἑξηκοντάκλινος

ἑξηκοντά-κλῑνος
2
вмещающий шестьдесят застольных лож
ex. (οἶκος Diod.)ἑξηκονταταλαντία

ἑξηκοντα-τᾰλαντία
сумма в шестьдесят талантов Dem.ἑξηκοντούτης

2
Plat. стяж. к ἑξηκονταετήςἑξηκοστός

3
шестидесятый Her. etc.ἐξήκω

ἐξ-ήκω
1) приходить, прибывать
ex. ( κλῆσις ἐξήκει εἰς δικαστήριον Plut.)
ἐ. τινὴ ὁδόν τινα Soph. — прибыть к кому-л. каким-л. путем
2) доходить, достигать
ex. (πανταχόσε Plat.)
ἐξήκεις δ΄ ἵνα φανεῖς ὁποῖος ὢν ἀνήρ Soph. — настала тебе пора показать, что ты за человек;
ἅλις ἵν΄ ἐξήκεις δακρύων Soph. — ты достаточно пролил слез
3) проходить, приходить к концу, миновать
ex. ( χρόνος ἐξῆκεν Lys., Xen., Plut.)
πρίν μοι μοῖραν βίου ἐξήκειν Soph. — прежде, чем окончится данная мне в удел жизнь
4) исполняться, сбываться
ex. συμβάλλομαι ἐξήκειν μοι τὸ χρηστήριον Her. — полагаю, что это пророчество исполнилось
5) становиться, оказываться
ex. τὰ παντ΄ ἂν ἐξήκοι σαφῆ Soph. — все, как будто, стало ясноἐξήλασα

ἐξήλᾰσα
эп. ἐξήλασσα aor. 1 к ἐξελαύνωἐξήλατος

ἐξήλᾰτος
2
кованный, чеканный
ex. (ἀσπίς Hom.)ἐξῆλθον

aor. 2 к ἐξέρχομαιἐξηλιόομαι

ἐξ-ηλιόομαι
освещаться солнечными лучами
ex. ( σελήνη ἐξηλιοῦται Plut.)ἐξηλλαγμένως

<ἐξαλλάσσω> особым образом, своеобразно, необычно Diod., Plut., Sext.ἐξήλυσις

ἐξήλῠσις
-ιος выход, исход
ex. (ἐκ τοῦ ἄστεος, ἐς θάλασσαν Her.)ἑξῆμαρ

ἑξ-ῆμαρ
adv. в течение шести дней Hom.ἐξημαρτημένως

ἐξ-ημαρτημένως
ошибочно, плохо Plat.ἐξημερόω

ἐξ-ημερόω
1) делать удобным для обработки, распахивать, очищать от сорняков, расчищать
ex. (χῶρον ἀκανθώδη Her.)
2) делать культурным, облагораживать, совершенствовать
ex. (δένδρον, Ἀσίαν, τινα διὰ φιλοσοφίας Plut.)
ἐ. κοτίνους εἰς ἐλαίας Plut. — превращать дикую маслину в садовую
3) смягчать
ex. (τὸ τῆς ψυχῆς ἀτέραμνον Polyb.)
4) очищать от диких зверей, делать пригодным для жилья
ex. (γαῖαν, χώραν Eur. - ср. 1)
5) укрощать, усмирять
ex. (θάλασσαν ἀγρίαν Eur.)
6) умиротворять
ex. (τέν νῆσον ἐξηγριωμένην ὑπὸ κακῶν Plut.)ἐξημέρωσις

ἐξ-ημέρωσις
-εως
1) расчистка, приведение в культурное состояние, распашка
ex. (τῆς γῆς Plut.)
2) облагораживание
ex. (ἀνθρώπων Plut.)ἐξήμεσα

эп. Hom. ἐξήμησα, v. l. ἐξήμεσσα aor. к ἐξεμέωἐξημημένος

part. pf. к ἐξαμάωἐξήμησα

Hom. = ἐξήμεσαἐξημοιβός

ἐξ-ημοιβός
2
служащий для смены, т.е. свежий
ex. (εἵματα Hom.)ἐξῆν

3 л. sing. impf. к ἔξειμι Iἐξήνεγκα

aor. 1 к ἐκφέρωἐξήνεγκον

aor. 2 к ἐκφέρωἐξήνιος

ἐξ-ήνιος
2
досл. невзнузданный, перен. разнузданный, несдержанный Plut.ἐξήπαφον

ἐξήπᾰφον
эп. aor. 2 к ἐξαπαφίσκωἐξηπεροπεύω

ἐξ-ηπεροπεύω
обманывать, надувать Arph.ἐξηράμην

aor. med. к ἐξαίρωἐξήραμμαι

поздн. = ἐξήρασμαιἐξηράνθην

aor. pass. к ξηραίνωἐξήρασμαι

поздн. ἐξήραμμαι pf. pass. к ξηραίνωἑξήρετμος

ἑξ-ήρετμος
2
шестивесельный
ex. (πτέρυγες νεῶν Anth.)ἑξήρης

ἑξ-ήρης
-ους (sc. ναῦς) гексера (судно с шестью рядами весел) Polyb., Plut.ἑξηρικός

ἑξ-ηρικός
3
имеющий шесть рядов весел
ex. (πλοῖον Polyb.)ἐξήριπον

эп. aor. 2 к ἐξερείπωἑξῆς

I.
эп. тж. ἑξείης adv.
1) в ряд, рядом, друг подле друга
ex. (ἑζόμενοι Hom.)
2) по порядку, по очереди, последовательно
ex. (πρόσρησιν διδόναι πᾶσιν Eur.; λέγειν Plat., Arst.)
τοῦ ἑ. ἕνεκα πειραίνεσθαι τοῦ λόγου Plat. — в интересах последовательного завершения беседы;
τὰ ἑ. Arst. — последовательный ряд
3) после, впоследствии
ex. τὸν ἑ. χρόνον Plat. — вслед за этим;
ἐν τῇ ἑ. (ἡμέρᾳ) или τῇ ἑ. NT. — на следующий день;
τὰ ἑ. πράγματα Polyb. — последующие события
II.
praep. cum gen. et dat.
1) возле, подле, рядом с
ex. (τινι ἀγοράζειν Arph.; ἑ. τούτων ἐγκάρσιον τὸ σικελικόν Arst.)
τὸ ἑ. ἔργον τῷ μαραθῶνι Plat. — подвиг, который следует поставить рядом с Марафонским сражением
2) после, вслед за
ex. (ἑ. τούτων Plat., Arst.)ἐξηττάομαι

ἐξ-ηττάομαι
терпеть полное поражение
ex. ἐξηττημένος τῇ σπουδῇ Plut. — побежденный (чьей-л.) настойчивостьюἐξηύηνε

Her. 3 л. sing. aor. к ἐξαυαίνωἐξηχέω

ἐξ-ηχέω
1) произносить, петь
ex. (τὸ κύκνειον Polyb.)
2) pass. раздаваться, звучать
ex. ( λόγος ἐξήχηται ἀπό τινος NT.)ἐξιάομαι

ἐξ-ῑάομαι
1) совершенно излечивать, исцелять
ex. (τινα Her., Eur.; πόδα Her.)
2) исправлять, возмещать
ex. (βλάβην Plat.)
3) утолять
ex. (πείνην ἢ δίψαν Plat.)
4) успокаивать, устранять
ex. (τοὺς τῶν ἀνθρώπων φόβους Plat.)
5) (пред)отвращать
ex. (πόλεως ἅλωσιν Eur.)ἐξιδεῖν

ἐξῐδεῖν
inf. aor. 2 к ἐξοράωἐξιδιάζομαι

ἐξ-ῐδιάζομαι
Polyb., Diod. = ἐξιδιόομαιἐξιδιόομαι

ἐξ-ῐδιόομαι
присваивать себе, завладевать, захватывать
ex. (Ἐλευσῖνα Xen.; τὰς χώρας Isocr.)ἐξιδιοποιέομαι

ἐξῐδιοποιέομαι
Diod. = ἐξιδιόομαιἐξιδίω

ἐξ-ῑδίω
досл. быть в испарине, ирон. испражняться Arph.ἐξιδρόω

ἐξ-ιδρόω
покрываться потом
ex. (διὰ τέν θερμασίαν Diod.)ἐξιδρύω

ἐξ-ιδρύω
1) усаживать, сажать
ex. (τινά Soph.)
2) селить
ex. τηλοῦ τινος βίοτον ἐξιδρύεσθαι Eur. — селиться вдали от чего-л.ἐξίδρωσις

ἐξ-ίδρωσις
-εως pl. потение Plut.ἐξιέναι

I.
inf. к ἔξειμι II
II.
inf. к ἐξίημιἐξίημι

ἐξ-ίημι
(fut. ἐξήσω, aor. ἐξῆκα)
1) выпускать, высылать, отсылать, отпускать ex. (τινὰ ἐς Ἀχαιούς Hom.); med. отсылать от себя, прогонять
ex. ἐ. τέν γυναῖκα Her. — разводиться с женой;
тж. med. (in tmesi) ἐ. ἔρον τινός Hom. — утолять жажду чего-л., насыщаться чем-л.
2) напускать, бросать
ex. (τοὺς ἐπικούρους ἐπὴ τοὺς πέρσας Her.)
3) выпускать, выливать
ex. (τέν κεδρίην ἔκ τινος Her.)
4) выпускать, выделять
ex. (αἰθέρα βαρὺν φάρυγος Eur.; τὸν θορόν Arst.)
ἀφρὸν ἐξιείς Eur. — покрытый пеной
5) испускать, излучать
ex. (ἀκτῖνας Eur.)
6) распускать
ex. (ἱστίον ἀνεμόεν Pind.)
πάντα κάλων ἐ. погов. Eur., Arph. — распускать все снасти, т.е. пускать в ход все средства
7) изливаться, впадать
ex. (ἐς τὸν εὔξεινον πόντον Her.; ἐς θάλασσαν Thuc.)ἐξιθύνω

ἐξ-ῑθύνω
выпрямлять, делать прямым, выравнивать
ex. (δόρυ νήϊον Hom.)ἐξικετεύω

ἐξ-ῐκετεύω
настойчиво упрашивать, умолять Soph.ἐξικμάζω

ἐξ-ικμάζω
1) испускать влагу
ex. (ὑπὸ θερμότητος Arst.)
2) испарять ex. (τὸ ὑγρὸν ἐκ τοῦ γεώδους Arst.); pass. испаряться
ex. (ἐκ τῶν κατακαομένων Arst.)
3) высушивать
ex. (τι Arst.)
4) тж. med.-pass. высыхать, сохнуть
ex. (τῷ θέρει Plut.; τροφέ ἐξικμασμένη Plat., Arst.)
5) оплакивать
ex. (τι Eur.)ἐξικνέομαι

ἐξ-ικνέομαι
(fut. ἐξίξομαι, aor. 2 ἐξικόμην)
1) приходить, прибывать
ex. (θεῶν θώκους Hom. или ἕδραν Pind.; ὄρος ἐπ΄ αἰγίπλαγκτον и πρὸς πεδία κισθήνης Aesch.)
ἐξικόμην φεύγων τινά Hom. — я прибежал к кому-л.;
ἀλλ΄ ἐξίκοιτο ἐν τάχει Soph. — ах, если бы он поскорее пришел;
ἐφ΄ ἃ δ΄ αὐτὸς οὐκ ἐξικνεῖτο, πέμπων τοὺς φίλους Plut. — посылая друзей туда, куда не мог прибыть лично
2) доходить, простираться
ex. (ὀχετὸς ἐξικνεύμενος ἐς τέν ἄνυδρον Her.; εἴς τὰς ἄκρας τιμάς Plut.)
οὐκ ἐξικέσθαι ἐς βυσσόν Her. — не достать дна;
τί δρῶντες τοῦδ΄ ἂν ἐξικοίμεθα ; Eur. — что сделать нам, чтобы добиться этого?;
ὅσον τόξευμα ἐξικνέεται Her. — на расстоянии полета стрелы;
πρὴν τόξευμα ἐξικνεῖσθαι Xen. — прежде, чем приблизиться на расстояние выстрела;
ὅσον δυνατός εἰμι ἐξικέσθαι ἀκοῇ Her. — насколько я могу судить понаслышке;
ὀφθαλμοὴ οἱ δοκοῦντες ἐπὴ πλεῖστον ἐ. Xen. — глаза, считающиеся наиболее зоркими;
περαιτέρω τῆς χρείας ἐξικέσθαι τῇ θεωρίᾳ Plut. — проявить необыкновенную проницательность;
ἐ. φρονήσει ἐπί τι Plat. — охватить что-л. мыслью
3) быть пригодным, успешно справляться
ex. (πρὸς τὸν γενόμενον ἄεθλον Her.)
τἀναγκαῖα ἐξικέσθαι Thuc. — суметь выйти из трудного положения
4) быть достаточным, хватать
ex. (εἴς τι Xen.)
ἂν μὲν ἐξικνῆται τὰ ἡμέτερα χρήματα Plat. — если только хватит у нас денегἐξίλασις

ἐξ-ίλᾰσις
-εως (ῑλ) умилостивление (божества), искупление Diog.L.ἐξιλάσκομαι

ἐξ-ῑλάσκομαι
(fut. ἐξιλάσομαι)
1) умилостивлять
ex. (τὸν θεόν Her., Xen., Men., Polyb., Plut.)
2) успокаивать, унимать, смягчать
ex. (τέν ὀργήν Polyb. и τὸ μήνιμά τινος Plut.)
3) искупать, заглаживать
ex. τὸ ἀποίνοις ἐξιλασθέν Plat. — искупленное возмездием преступлениеἐξίλλω

ἐξ-ίλλω
(= ἐξείλλω)
1) изгонять, вытеснять
ex. (τινὰ τῆς ἐργασίας Dem.)
2) гонять, преследовать (на охоте)
ex. ἐ. τὰ ἴχνη Xen. — отыскивать следы (дичи)ἐξίμεναι

эп. inf. к ἔξειμι IIἐξιονθίζω

ἐξ-ιονθίζω
выращивать
ex. (τρίχα Soph.)ἐξιπόω

ἐξ-ῑπόω
сильно давить, жать
ex. (τὸν ὦμόν τινος Arph.)ἐξιππάζομαι

ἐξ-ιππάζομαι
1) выезжать на коне, уезжать верхом
ex. (διὰ τῶν πυλῶν Plut.)
2) подъезжать верхом
ex. (πρός и ἐπί τινα Plut.)ἐξιππεύω

Diod., Plut. = ἐξιππάζομαιἕξιππον

ἕξ-ιππον
τό запряжка шестеркой лошадей Polyb.ἐξίπταμαι

ἐξ-ίπτᾰμαι
(3 л. sing. aor. 1 ἐξέπτατο, aor. 2 ἐξέπτη) вылетать, улетать Hes., Eur., Arst., Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика