Древнегреческо-русский словарь, Ε, лист 069

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ε > 069
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ε: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ε (часть 069) с русским переводом и комментариями.ἐπιχορηγέω

ἐπι-χορηγέω
1) доставлять, давать
ex. (τί τινι NT.)
2) обнаруживать, проявлять
ex. (τέν ἀρετέν ἐν τῇ πίστει NT.)
3) pass. быть скрепляемым, соединяемым
ex. (διὰ τῶν συνδεσμῶν NT.)ἐπιχορηγία

ἐπι-χορηγία
содействие, поддержка NT.ἐπιχοριαμβικός

ἐπι-χοριαμβικός
3
стих. эпихориамбический, содержащий (в числе прочих размеров) и хориамб
ex. (μέτρον)ἐπιχραίνω

ἐπι-χραίνω
окрашивать
ex. (σῶμα εἰς τὸ αἰθιόπειον Luc.)ἐπιχράομαι

ἐπι-χράομαι
1) слишком часто пользоваться, злоупотреблять Thuc.
2) часто бывать, охотно посещать
ex. (χθονί Eur.)
3) иметь тесное общение, быть близкими
ex. αἱ ἐπιχρεώμεναι αὐτῇ μάλιστα γυναῖκες Her. — ее ближайшие подругиἐπιχράω

ἐπι-χράω
1) нападать, устремляться, бросаться
ex. (ὡς λύκοι ἄρνεσσιν Hom.)
2) преследовать (с брачными предложениями), осаждать, приставать (sc. πηνελοπείῃ Hom.)ἐπιχρέμπτομαι

ἐπι-χρέμπτομαι
сплевывать
ex. (τοῖς λεγομένοις Luc.)ἐπίχριστα

ἐπί-χριστα
τά (sc. φάρμακα) мази, притирания Plut.ἐπίχριστος

2
1) служащей для умащивания, употребляемый для притираний
ex. (τὰ φύκη Luc.)
2) подкрашенный, поддельный
ex. (εὐμορφία Luc.)ἐπιχρίω

ἐπι-χρίω
(ρῑ)
1) намазывать, смазывать
ex. (τόξον ἀλλοιφῇ Hom.)
2) умащивать, натирать
ex. (παρειάς, med. χρῶτα ἀλοιφῇ Hom.; τοὺς ὀφθαλμούς NT.; ἐπικεχρισμένος ἐλαίῳ Arst.)
3) намазывать, покрывать
ex. (τιτάνῳ τι Luc.)
4) намазывать, втирать
ex. (τι ἐπὴ τοὺς ὀφθαλμούς NT.)ἐπιχρονίζω

ἐπι-χρονίζω
тж. med. долго продолжаться, длиться Arst.ἐπιχρόνιος

ἐπι-χρόνιος
2
длительный, продолжительный, долгий
ex. (Diog.L. - v. l. ἐπιχθόνιος; Cic.)ἐπίχρυσος

ἐπί-χρῡσος
2 и 3
покрытый (выложенный) золотом
ex. (κλίνη, ἄγαλμα Her.; κόσμος Plat.; θώραξ Xen.)ἐπιχρώζω

Arst., Diod. = ἐπιχρώννυμιἐπιχρωματίζω

ἐπι-χρωμᾰτίζω
окрашивать
ex. χρῶμά τινος τινι ἐ. Plat. — придавать чему-л. колорит чего-л.ἐπιχρώννυμι

ἐπι-χρώννῡμι
слегка покрывать краской, сверху окрашивать
ex. (τὸν χαλκόν Plut.; οἶκον ἐρυθήματι Luc.)
οἱ ὄντως μέ φιλόσοφοι, δόξαις δὲ ἐπικεχρωσμένοι Plat. — не настоящие ревнители мудрости, а лишь нахватавшиеся (чужих) мненийἐπίχρωσις

ἐπί-χρωσις
-εως окраска
ex. ἐπιχρώσεις δέχεσθαι Plut. — принимать окраску, окрашиватьсяἐπίχυλος

ἐπί-χῡλος
2
сочный
ex. (ποίη Her. - v. l. к ἐπίχολος)ἐπίχυσις

ἐπί-χῠσις
-εως
1) вливание, приток Plat.
2) перен. наплыв
ex. (πολιτῶν Plat.)
3) прилив
ex. (τῆς ῥώμης Plat.)
4) здравица Polyb.
ex. ἐπίχυσίν τινος λαμβάνειν и ποιεῖσθαι Plut. — пить за чьё-л. здоровье
5) кубок, чаша Arph., Men.ἐπιχώννυμι

ἐπι-χώννῡμι
1) насыпать
ex. (θῖνα γῆς νεκρῷ Plut.)
2) засыпать, запруживать
ex. (τοὺς λιμένας Diod.)ἐπιχωρέω

ἐπι-χωρέω
1) приходить, являться
ex. (πρός τινα Xen.)
2) присоединяться
ex. (οἱ ἐθελήσαντες ἐπιχωρῆσαι Thuc.)
3) идти в наступление, наступать
ex. (κελεῦσαι ὅλην τέν φάλαγγα ἐπιχωρῆσαι Xen.)
4) уступать, оказывать снисхождение
ex. τὸ μέ ἐ. τινι Soph. — непреклонность по отношению к кому-л.;
ἐ. τινι πρός τι Plut. — уступать кому-л. в чем-л.
5) разрешать, позволять
ex. (τινί τι Plut.)
6) прощать
ex. (ἁμαρτήματα Plut.)ἐπιχωριάζω

ἐπι-χωριάζω
1) часто бывать, приезжать, наезжать, посещать
ex. (Ἀθήναζε Plat.)
2) общаться, иметь дело, находиться в постоянном общении
ex. (τινί Luc.)
3) заниматься
ex. (πράγμασί τισι Luc.)
4) тж. med. (об обычаях) быть распространенным, быть в ходу, существовать
ex. (περὴ Ἀθήνας Arst.; παρὰ τοῖς κρησίν Polyb.)
ἐπιχωριάζεται impers. Arst. — существует обычай, принятоἐπιχώριον

ἐπι-χώριον
τό обычай
ex. (ἐν πέρσαις и τοῖς πέρσαις Xen.)
οὐκ ἐ. ὑμῖν τοῦτο Plat. — это у нас не принято;
τὰ ἐπιχώρια Xen. — местные обычаи, установления, традиции;
κατὰ τὸ ἐ. Thuc. — по существующему обычаюἐπιχώριος

ἐπι-χώριος
I.
3 и 2
1) местный, туземный, отечественный
ex. (ὄρνιθες Aesch.; ὑποδήματα, κράνεα Her.; φωνή Plut.)
τὸν ἐπιχώριον τρόπον Arph. — по местному обычаю
2) касающийся соотечественников
ex. ἐπιχώρια ἁμαρτήματα Plat. — преступления против сограждан
3) свойственный, присущий
ex. (τῆς ἡμετέρας μούσης Plat.)
II.
местный житель, туземец Plut.
ex. οἱ ἐπιχώριοι χθονὸς τῆς Ἰσθμίας Soph. — жители Истмийской земли (т.е. Коринфа)ἐπιχωρίως

ἐπι-χωρίως
по местному обычаю, по-здешнему, т.е. по-настоящему
ex. (εὖ καὴ ἐ. Arph.)ἐπίχωσις

ἐπί-χωσις
-εως
1) возведение насыпи или постройка плотины Polyb.
2) рит. нагромождение, преувеличениеἐπιψακάζω

атт. = ἐπιψεκάζωἐπιψάλλω

ἐπι-ψάλλω
сопровождать игрой на струнном инструменте, аккомпанировать
ex. (ξυναυλίαν Soph.; ῥυθμοῖς Plut.)ἐπίψαυσις

ἐπί-ψαυσις
-εως легкое прикосновение, задевание Plut.ἐπιψαύω

ἐπι-ψαύω
1) (при)касаться, дотрагиваться
ex. (σάκεος ποσίν Hes.; κώπης Soph.; τῶν ἄρθρων τῇ χειρί Her.; τῆς ὑπήνης ταῖν χεροῖν Plut.)
γῆς ἐ. Soph. — соприкоснуться с землей, т.е. достичь земли (о потерпевших кораблекрушение);
ὅστ΄ ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσιν Hom. — кто хоть немного одарен здравым смыслом;
ὀλίγον ἐπιψαῦσαι (v. l. ἐπιμύειν) τὸν ὕπνον Theocr. — чуть вздремнуть
2) (в речи) касаться, затрагивать
ex. (πρήγματός τινος Her.; κεφαλαιωδῶς ἑκάστων Polyb.)ἐπιψεκάζω

ἐπι-ψεκάζω
атт. ἐπιψακάζω капать, кропить, брызгать
ex. ἐ. κύλιξι πυκνά Xen. — непрерывно подливать в чаши;
θεὸς ἐπιψακάζει Arph. — идет мелкий дождь;
ὀλίγα τῶν χαρίτων ἐ. τινί ирон. Luc. — уделить кому-л. кое-что от своих милостейἐπιψέλιον

ἐπι-ψέλιον
τό цепка уздечки Anth.ἐπιψεύδομαι

ἐπι-ψεύδομαι
1) привирать, приукрашивать ложью, преувеличивать Xen.
ex. (πολλά Plut.)
2) ложно приписывать
ex. (τί τινι Luc.)
3) искажать, фальсифицировать
ex. (τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀποθανόντων Plut.)ἐπιψηλαφάω

ἐπι-ψηλᾰφάω
ощупывать, нащупывать
ex. (τὸν δακτύλιον Plat.)
ἐπιψηλαφήσας τοῦ σκίμποδος, ἐκαθέζετο Plat. — нащупав койку, (Гиппократ) селἐπιψηφίζω

ἐπι-ψηφίζω
1) ставить на голосование
ex. (τὰς γνώμας Aeschin.)
ἐ. τινί Her. — предложить голосовать в пользу кого-л.
2) ставить вопрос на обсуждение
ex. (ἐ. καὴ γνώμας προτιθέναι Thuc.)
ἐ. ἐς τέν ἐκκλησίαν Thuc. или τῇ ἐκκλησίᾳ Luc. — внести вопрос на рассмотрение народного собрания
3) спрашивать мнение, запрашивать, т.е. заставлять голосовать
ex. (τοὺς παρόντας Plat.)
4) med. голосовать, решать голосованием
ex. ἐψηφίσαντο ὁπλίτας καταλέξασθαι χιλίους Xen. (афиняне) постановили набрать тысячу гоплитов;
pass. — решаться голосованием (ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ Aeschin.)ἐπίψογος

ἐπί-ψογος
2
1) достойный порицания, предосудительный Xen., Plut.
2) порицающий
ex. ἐ. φάτις Aesch. — дурная славаἐπιψόγως

с порицанием, неодобрительно
ex. (λέγεσθαι Plut.)ἐπιψύχω

ἐπι-ψύχω
(ῡ) остужать, охлаждать Plut.ἐπίω

conjct. к ἔπειμι IIἐπιωγαί

ἐπ-ῐωγαί
αἱ естественные укрытия (для судов), подветренный берег, тихие бухты Hom.ἐπιών

-οῦσα -όν part. к ἔπειμι IIἐπι-

приставка, обозначающая:
1) пребывание на чем-л. (ἔπειμι) или помещение на что-л. (ἐπίθημα)
2) движение против чего-л. (ἐπιστρατεύω), к чему-л. (ἐπιβοάω) или до чего-л. (ἐπιτελέω)
3) сопровождение (ἐπαυλέω)
4) прибавление, избыток (ἐπιδίδωμι, ἐπίκτητος)
5) следование, последовательность (ἐπιγίγνομαι, ἐπακολουθέω)
6) причинность (ἐπαισχύνομαι)ἔπλαγξα

aor. к πλάζωἐπλάγχθην

aor. pass. к πλάζωἐπλάσθην

aor. pass. к πλάσσωἔπλασ(σ)α

aor. к πλάσσωἔπλε

эп. (syncop. = ἔπελε) 3 л. sing. aor. 2 act. к πέλωἔπλεο

эп. (syncop. = ἐπέλεο) 2 л. sing. aor. med. к πέλωἐπλήγην

aor. 2 pass. к πλήσσωἔπληντο

эп. 3 л. pl. aor. pass. к πελάζωἔπληξα

aor. pass. к πλήσσωἔπλησα

aor. к πίμπλημιἐπλήσθην

aor. к πίμπλημιἐπλήχθην

aor. 1 pass. к πλήσσωἔπλων

поэт. aor. 2 к πλέω Iἔπλωσα

эп. aor. 1 к πλέω Iἐποΐζω

ἐπ-οΐζω
(3 л. sing. impf. ἐπῷζε) жаловаться, сетовать Aesch.ἐπόγδοος

ἐπ-όγδοος
2
содержащий целое и 1/8 = 1+1/8 Plat., Plut.
ex. ἐ. τόκος Dem. — прирост в 1/8 с капитала, т.е. 12+1/2%ἐπόγμιος

ἐπ-όγμιος
2
охраняющий борозды
ex. (δημήτηρ Anth.)ἐπόδια

τά ион. Her. = ἐφόδιαἐποδιάζω

ион. Her. = ἐφοδιάζωἐπόδιον

τό ион. = ἐφόδιονἐποδύρομαι

ἐπ-οδύρομαι
(ῡ) жаловаться, сокрушаться Anth.ἐποικέω

ἐπ-οικέω
1) селиться, населять, жить
ex. (ἐν τῇ Ἀσίῃ Xen.)
2) колонизовать, заселять
ex. (κυκλάδας Eur.)
3) воен. занимать (в качестве операционной базы)
ex. δεκέλεια φρουραῖς τῇ χώρᾳ ἐπῳκεῖτο Thuc. — Декелея была занята (спартанскими) гарнизонами (расположившимися) против страны (афинян)ἐποικοδομέω

ἐπ-οικοδομέω
1) воздвигать, возводить
ex. (τεῖχος ὑψηλότερον Thuc.)
2) (на чём-л) строить, надстраивать
ex. (ἐπὴ νρηπῖδι Xen. и ἐπὴ κρηπῖδος Plat.)
3) отстраивать, восстанавливать
ex. (τεῖχος Xen. - ср. 1; τειχίον παλαιόν Dem.)
4) воен. строить для обороны, (против кого-л.) воздвигать Polyb.
5) рит. нагромождать, усиливать Arst.ἐποικοδόμησις

ἐπ-οικοδόμησις
-εως досл. надстраивание, рит. нагромождение, раздувание Arst.ἐποικονομέω

ἐπ-οικονομέω
управлять
ex. (πάσαις ταῖς οἰκονομίαις Arst. - v. l. ἐπικοινωνέω)ἔποικος

ἔπ-οικος
I.
2
соседний
ex. (ἕδος Ἀσίας Aesch.)
II.

1) поселенец, колонист
ex. (ἐποίκους πέμπειν Thuc. или ἀποστέλλειν Isocr.)
2) пришелец, чужеземец Soph., Plat.
3) живущий рядом, (местный) житель Soph., Plut.ἐποικτείρω

ἐπ-οικτείρω
атт. ἐποικτίρω иметь сострадание, сожалеть
ex. (τινά Soph. и τινός Xenophanes ap. Diog.L.)
ἐ. τὸ στόμα τινός Soph. — быть тронутым чьими-л. мольбамиἐποικτίζω

ἐπ-οικτίζω
возбуждать жалость, трогать
ex. θέαμα τοιοῦτον, οἷον καὴ στυγοῦντα ἐποικτίσαι Soph. — такое зрелище, которое разжалобит и врагаἐποικτίρω

= ἐποικτείρωἐποίκτιστος

ἐπ-οίκτιστος
2
возбуждающий сострадание, душераздирающий Aesch.ἔποικτος

2
Aesch. = ἐποίκτιστοςἐποιμώζω

ἐπ-οιμώζω
(aor. ἐπῴμωξα) возопить, застонать
ex. ἐ. πάθει Aesch., — возопить от болиἐποιστέον

adj. verb. к ἐπιφέρωἐποίσω

fut. к ἐπιφέρωἐποιχνέω

ἐπ-οιχνέω
Anth. = ἐποίχομαιἐποίχομαι

ἐπ-οίχομαι
1) подходить, приближаться
ex. (τινα Hom., Pind.)
2) обходить
ex. (στίχας ἀνδρῶν Hom.)
κῆρυξ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων Hom. — глашатай обходил (гостей), разливая вино;
πάντοσε или πάντη ἐ. Hom. — носиться повсюду
3) проходить, пробегать
ex. (ἴκρια νηῶν Hom.)
4) устремляться, бросаться, нападать
ex. (τινα χαλκῷ Hom.)
5) (к чему-л.) подступаться, (за что-л) приниматься
ex. (ἔργον, δόρπον Hom.)
ἐ. ἱστόν Hom. — работать за ткацким станком;
ἐ. ἔργοισιν (sc. ἀλωάς) Theocr. — возделывать садыἐποκέλλω

ἐπ-οκέλλω
1) (о кораблях) прибивать к берегу, вытаскивать на берег
ex. (νέας Her.; πλοῖα Thuc.)
2) терпеть крушение, быть выброшенным на берег
ex. (κατὰ τὸ ἱερὸν τοῦ πρωτεσιλάου Thuc.; ναῦς ἐποκείλασα Polyb.; перен. о рыбах θύννοι ἐποκέλλουσι Arst.)ἐποκλάζω

ἐπ-οκλάζω
сидеть на корточках или на коленях
ex. (γαίῃ Anth.)ἐποκριόεις

ἐπ-οκριόεις
-όεσσα -όεν неровный, с выступами
ex. (στέρνα Anth.)ἐπολισθάνω

ἐπ-ολισθάνω
1) соскальзывать, падать
ex. (ἐς βυθόν Anth.)
2) перен. впадать
ex. (μείζοσιν ἀμπλακίαις Anth.)ἐπολολύζω

ἐπ-ολολύζω
тж. med. издавать возглас радости, ликующе восклицать, приветствовать радостным криком
ex. (τινί и τι Aesch.; Arph.)ἕπομαι

(impf. εἱπόμην, fut. ἕψομαι; aor. 2 ἑσπόμην imper. σποῦ, inf. σπέσθαι; pf. неупотреб.)
1) (за или с кем и чем-л.) следовать, идти
ex. (ὄπισθεν Her.)
ἕ. τινι Hom., Xen., реже μετά τινα Hom. — следовать за кем-л.;
ἕ. ἅμα τινί Hom., Trag., Plat., ἐπί τινος Hom., μετά τινος Thuc., Plat., μετά τινι Hom., σύν τινι Hom., Soph., Xen. и ἐπί τινι Eur., Xen.; — идти с кем-л., сопровождать кого-л., сопутствовать кому-л.;
κεινέ τρυφάλεια ἕσπετο χειρί Hom. — пустой шлем (Париса) последовал за рукой (т.е. остался в руке) Менелая;
δ΄ ἑσπόμενος πέσε δουρί Hom. — тот (Сарпедон) упал, потянувшись за копьем;
ἕπεο προτέρω Hom. — подойди поближе;
οἱ ἑπόμενοι Xen. — спутники, свита
2) следовать вровень, поспевать, не отставать
ex. (ἵπποις Hom.; ἕ. τῷ στίβῳ τῶν ἵππων Xen.)
3) следовать, подчиняться, повиноваться
ex. (τῷ νόμῳ Her.; φαύλοις πάθεσιν Arst.; τοῖς καιροῖς Plut.)
ἕ. κακοῖς Soph. — покориться несчастьям
4) следовать мыслью, следить, понимать
ex. (λόγῳ, τοῖς λεγομένοις Plat.)
5) следовать, надлежать
ex. τούτῳ κῦδος ἕψεται Hom. — слава будет его уделом
6) соответствовать, подобать
ex. ἕ. πάσῃ τῇ πολιτείᾳ Plat. — соответствовать всему государственному строю;
τὰ τούτοις ἑπόμενα Plat. — то, что с этим связано;
ἀναγκαῖα καὴ ἑπόμενα ἀλλήλοις Plat. (обстоятельства) необходимые и взаимно сопряженные;
οὔτε θνητοῖς οὐτ΄ ἀθανάτοισιν ἕπονται HH. (нимфы) не относятся ни к смертным, ни к бессмертным
7) следовать (во времени)
ex. οἱ ἑπόμενοι Plat. — будущие поколения, потомки;
ἐν τοῖς ἑπομένοις ἔσται δῆλον Arst. — это выяснится в дальнейшем
8) следовать (из чего-л.), вытекать, быть последствием
ex. τὰ ἑπόμενα τῆς τοιαύτης κατακοσμήσεω;
Plat. — то, что вытекало из такого порядка вещей;
τοῖς εἰρημένοις ἑπόμενον Arst. — следствие (вывод) из сказанного
9) преследовать, гнать (перед собой)
ex. (διὰ πεδίοιο Hom.)
θηρίοις ἕ. Xen. — охотиться за дикими животнымиἐπομβρέομαι

ἐπ-ομβρέομαι
мокнуть под (орошаться) дождем
ex. (εἴπερ ἐπομβρηθῇ τὸ ἀρούριον Anth.)ἐπομβρία

ἐπ-ομβρία

1) проливной дождь, ливень Arph., Plat., Arst., Plut.
2) наводнение Arph., Arst.ἐπόμβριος

ἐπ-όμβριος
2
Arst. = ἔπομβροςἔπομβρος

ἔπ-ομβρος
2
дождливый
ex. (ἔτος, ἔαρ Arst.)ἑπομένως

1) производным образом, вторично
ex. (πρῶτον μὲν …, ἑ. δέ Arst.)
2) следуя, соответственно
ex. (τῷ νόμῳ Plat.; τινὴ λέγεσθαι Arst.; τούτοις Plut.)ἐπόμνυμι

см. ἐπομνύω...ἐπομνύω...

ἐπόμνυμι, ἐπ-ομνύω
1) (в чем-л. или при чем-л.) давать клятву, клясться Thuc.
ex. ἐπομόσας εἶπε Her., Xen.; — он клятвенно заверил;
ἐ. ποιήσειν τι Eur., Plat.; — клятвенно обязаться сделать что-л.;
ἐπίορκον ἐ. Hom., Hes.; — произносить невыполнимую или ложную клятву;
ἐ. τι Arph., Xen.; — клясться в чем-л. или Her., Xen. чем-л.;
ἐ. τοὺς θεούς Eur., Aeschin., Plat., med. Dem. — и тж. κατὰ τῶν θεῶν Luc. клясться богами;
ὅρκον ἐ. τινί Plut. — повторять за кем-л. клятву;
ἐπόμνυσθαι ἐπί τινος Dem. — клясться перед кем-л.
2) вновь клясться, клятвенно подтверждать
ex. (ὅτι … Plut.)ἐπομφάλιος

ἐπ-ομφάλιος
2
(ᾱ)
1) находящийся в месте пупа
ex. βαλεῖν σάκος ἐπομφάλιον Hom. — ударить в центральный выступ щита
2) имеющий пупковидный отросток
ex. (σῦκον Anth.)Ἔπονα

<из *epus = equus> Эпона (богиня-покровительница лошадей) Plut.ἐπονείδιστος

ἐπ-ονείδιστος
2
постыдный, позорный
ex. (ἐπονείδιστόν τι λέγειν Eur.; ἀμαθία Plat.; εἰρήνη Isocr.; ἡδονή Arst.; αἰσχρὸς καὴ ἐ. Plut.)ἐπονειδίστως

ἐπ-ονειδίστως
1) постыдно, позорно
ex. (τὸν βίον τελευτᾶν Isocr.)
2) оскорбительно
ex. (ἐλέγχειν καὴ ψέγειν τινά Polyb.)ἐπονομάζω

ἐπ-ονομάζω
называть, именовать
ex. ἐ. τινί τι Plat. — называть что-л. чем-л.;
τινὴ или τινὰ ὄνομα ἐ. Plat. — дать кому(чему)-л. имя;
ἐπονομάζεσθαί τινος Eur., Plat. или ἀπό τινος Thuc., Plat.; — быть названным по чему-л. (получить имя от чего-л.);
ἐ. τινὰ πατρόθεν Plat. — называть кого-л. по отцу;
ἐ. τὸ ὄνομά τινος Her. — называть чьё-л. имя (звать кого-л. по имени);
τῆς ἐπωνυμίας τινὸς ἐπονομάζεσθαι Plat. — именовать именем (по имени) кого-л.ἐποπίζομαι

ἐπ-οπίζομαι
со страхом взирать, страшиться
ex. διὸς ἐττοπίζεο μῆνιν Hom. — побойся гнева Зевсаἐποποῖ

<ἔποψ> interj. подражание крику удода Arph.ἐποποιΐα

ἐπο-ποιΐα
эпическая поэзия, эпопея
ex. ( λόγος ἐς τέν ἐποποιΐην εὐπρεπής Her.; ἃ ἐ. ἔχει, ὑπάρχει τῇ τραγῳδίᾳ Arst.)ἐποποιός

ἐπο-ποιός

1) эпический поэт Her., Arst.
2) стихотворец, поэт Luc.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика