Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 047

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 047
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 047) с русским переводом и комментариями.πυρίχη

πῠρίχη
(ῐ) Anth. = πυρρίχηπυρίχρως

πῠρί-χρως
-ωτος adj. огненно-красный
ex. π. τέν ὄψιν Alcidamas ap. Arst. — багроволикийπυρκαεύς

πῠρ-κᾱεύς
-έως зажигатель огня
ex. (προμηθεὺς π. - название одной из не дошедших до нас трагедий Эсхила)πυρκαϊά

πυρ-καϊά
или πυρκαιά, ион. πυρκαϊή
1) погребальный костер Hom., Her.
2) пожар Her.
3) поджог Dem.
4) пожарище Diod.
5) обгорелое масличное дерево Lys.
6) пламя любви, страсть Anth.πυρκόοι

πυρ-κόοι
οἱ огнегадатели (в Дельфах, прорицавшие по жертвенному огню) Plut.πυρναῖος

3
съедобный, спелый
ex. (σταφυλαί Theocr. - v. l. πυρραῖος)πύρνον

τό <πύρινος II> пшеничный хлеб, булка Hom.πυροβόλα

πῠροβόλα
τά Plut. = πυροβόλοιπυροβόλοι

πῠρο-βόλοι
οἱ воен. огнеметные орудия Plut.πυρογενής

πῡρο-γενής
2
сделанный из пшеничной муки, пшеничный, хлебный (о браге или пиве) Anth.πυροειδής

πῠρο-ειδής
2
огнеподобный Plat., Arst., Plut.πυροειδῶς

πῠρο-ειδῶς
в виде огня, подобно пламени Plut.πυρόεις

πῠρόεις
I.
-όεσσα -όεν огненный, пламенный
ex. (ὄμματα Anth.)
II.
-όεντος (sc. ἀστήρ) планета Марс Arst.πυροῖς

πῠροῖς
поэт. πῠροῖσι dat. pl. к πῦρπυροκλοπία

πῠρο-κλοπία
похищение огня Anth.πυρολόγος

πῡρο-λόγος
2
убирающий пшеницу
ex. (δρεπάνη Anth.)πυροπίπης

πῡρ-οπίπης
2
(ῑ) ирон. с вожделением поглядывающий на пшеницу, т.е. мечтающий о даровом питании в пританее
ex. (Arph. - v. l. πυρροπίπης)πυροπωλέω

πῡρο-πωλέω
торговать пшеницей Dem.πυρορραγής

πῠρο-ρρᾰγής
2
треснувший на огне
ex. (ἄγγος Arph.)πυρός

πῠρός
I.
gen. к πῦρ
II.

1) пшеница Hom., Her., Thuc., Arph. etc.
2) пшеничное зерно Arst.πυροφόρος

πῡρο-φόρος
2
1) производящий пшеницу, хлебородный
ex. (ἄρουρα Hom.; πεδία Eur.)
2) взращивающий пшеницу, благодатный
ex. (θεαί Eur.)πυρόω

πῠρόω
1) жечь, истреблять огнем
ex. (τὰς Ἀθῆνας Her.; ναούς Soph.)
πυρωθὲν ψῆγμα Aesch. — сожженные останки;
πυροῦται πάντα Arst. — все сгорает (т.е. все горюче)
2) жечь на алтаре, сжигать в жертву
ex. (μακρὰν ὀσφύν Aesch.)
3) выжигать
ex. (κύκλωπος ὄψιν Eur.)
4) поджаривать
ex. (τὸ σταῖς Arst.)
5) воспламенять, зажигать
ex. (φλόγα ποιεῖν καὴ π. Arst.; μέρος πεπυρωμένον Plat.)
βέλη πεπυρωμένα NT. — огненные стрелы
6) распалять, волновать, возбуждать
ex. (τινα Anacr.; κρεῖσσον γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι NT.)
πυρωθεὴς καρδίαν Aesch. — охваченный волнением;
πυρούμενός τινι Anth. — влюбленный в кого-л.
7) окуривать
ex. (δῶμα θεείῳ Theocr.)
8) очищать огнем
ex. (χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρός NT.)
9) подвергать действию огня
ex. (νεῦρον φθείρεται πυρωθέν Arst.)πυρπαλαμάω

πυρπᾰλᾰμάω
v. l. διαπυρπαλαμάω досл. выковывать на огне, перен. куролесить, бедокурить HH.πυρπάλαμος

πυρ-πάλᾰμος
2
(πᾰ) выкованный на огне
ex. (βέλος ὀρσικτύπου διός Pind.)πυρπνέων

πυρ-πνέων
πνέουσα, πνέον огнедышащий
ex. (ἀλκή Eur. - v. l. πῦρ πνέων)πύρπνοος

πύρ-πνοος
стяж. πύρπνους 2
огнедышащий
ex. (τυφών Aesch.; ταῦροι Eur.)πυρπολέω

πυρ-πολέω
1) жечь или зажигать огни, сидеть с огнем Hom., Xen.
2) разжигать
ex. (τοὺς ἄνθρακας Arph.)
3) сжигать, уничтожать огнем ex. (πόλιν Arph.; τὰ ἄστη Plut.); med. предавать огню
ex. (πυρπολέεσθαι πᾶσαν τέν Ἀττικήν Her.)
4) перен.любви) жечь как огнем, пожирать Anacr.πυρπόλημα

πυρ-πόλημα
-ατος τό сигнальный или сторожевой огонь Eur.πυρπόλος

πυρ-πόλος
2
уничтожающий огнем, сжигающий
ex. (κεραυνός Eur.)πύρρα

эп.-ион. πύρρη Пирра
1) дочь Эпиметея и Пандоры, жена Девкалиона Pind., Arst.
2) город на зап. побережье Лесбоса Thuc.πυρράζω

пламенеть (как огнем), быть огненного цвета
ex. (πυρράζει οὐρανός NT.)πυρραῖοι

οἱ жители города Пирра (на Лесбосе) Thuc.πυρραῖος

3
огнецветный, багряный
ex. (σταφυλαί Theocr.)πυρραλίς

-ίδος (ῐδ) Arst. = πυραλίςπύρρη

эп.-ион. = πύρραπυρρήνη

Plut. = πυρήνηπυρρικός

3
пирровский
ex. τὰ πρόβατα τὰ καλούμενα πυρρικά Arst. — так называемая пирровская порода овец (якобы по имени царя Пирра)πυρριχαϊκός

πυρρῐχαϊκός
3
стих. состоящий из пиррихиевπυρρίχη

редко Anth. πυρίχη (ῐ)
1) (sc. ὄρχησις) пирриха (военная пляска дорического происхождения) Eur., Xen., Plat., Arst.
ex. πυρρίχην βλέπειν Arph. — воинственно смотреть
2) pl. прыжки или извороты
ex. (δειναὴ πυρρίχαι Arph.)πυρριχιακός

πυρρῐχιᾰκός
3
= πυρρίχαϊκόςπυρριχιακῶς

πυρρῐχιᾰκῶς
стих. пиррихийскими стопами, пиррихиямиπυρριχίαμβος

πυρρῐχ-ίαμβος
стих. пиррихиамб (стих. состоящий из пиррихаев и ямбов)πυρριχίζω

πυρρῐχίζω
плясать пирриху Arst., Luc., Plut.πυρρίχιος

I.
2
(ῐχ) пиррихийский
ex. (ὄρχημα Luc.)
π. πούς стих. — пиррихийская или пиррихиева стопа, пиррихий (UU)
II.
(sc. πούς) пиррихий (стопа UU)πυρριχιστής

πυρρῐχιστής
-οῦ пиррихист, участник пиррихи Lys., Isae., Plut.πύρριχος

πύρρῐχος
v. l. πυρρίχος 3
гнедой, рыжий
ex. (ταῦρος Theocr.) или Пирров, т.е. эпирский (πρόβατα Arst.)πύρριχος

πύρρῐχος
Пиррих (предполагаемый изобретатель пиррихия) Plut.πυρρογένειος

πυρρο-γένειος
2
рыжебородый Anth.πυρρόθριξ

πυρρό-θριξ
-τρῐχος adj.
1) рыжеволосый Arst.
2) темно-рыжий, гнедой
ex. (πῶλοι Eur.)πυρρόν

τό коричнево-рыжий цвет Arph.πυρρόομαι

рыжеть
ex. (αἱ τρίχες πυρροῦνται Arst.)πυρροπίπης

πυρρ-οπίπης
2
(ῑ) ирон. заглядывающийся на рыжеволосых
ex. (Arph. - v. l. к πυροπίπης)πυρρός

дор. и староатт. πυρσός 3
1) огненно-красный, темно-оранжевый
ex. πυρρὸν ξανθοῦ τε καὴ φαιοῦ γίγνεται Plat. — темно-оранжевый цвет происходит от (смешения) желтого с серым
2) рыжий
ex. (γένυες Eur.; τρίχες Arst.; ἵππος NT.)
3) ярко-красный
ex. (χλανίς Her.)πύρρος

-ου (дор. gen. πύρρω) Пирр
1) сын Ахилла и Деидамаи, т.е. νεοπτόλεμος Hom.
2) царь Эпира, воевавший с Римом и погибший при осаде Аргоса в 272 г. до н.э. Plut.πυρρότης

-ητος огненно-красный или темно-оранжевый цвет Arst.πυρρότριχος

πυρρότρῐχος
I.
gen. к πυρρόθριξ
II.
2
Theocr. = πυρρόθριξπυρρούλας

-ου предполож. снегирь Arst.πυρρόχροος

πυρρό-χροος
стяж. πυρρόχρους 2
огненно-красный, рыжий Plut.πυρρόχρως

2
Plut. = πυρρόχροοςπύρρων

-ωνος Пиррон (родом из Элиды, основатель скептической философской школы, IV в. до н.э.) Plut., Luc., Sext., Diog.L.πυρρώνειος

I.
2
пирронов Diog.L.
II.
пирроновец, последователь Пиррона Diog.L.πυρσαίνω

окрашивать в огненно-рыжий цвет
ex. (ξανθὰν χαίταν Eur.)πυρσεία


1) огненные сигналы, сигнальные огни Polyb.
2) весть (переданная) посредством огненных сигналов Polyb.πυρσεύω

1) зажигать
ex. π. σέλας εὔβοιαν Eur. — зажигать сторожевые огни на Эвбее
2) сообщать посредством огненных сигналов, подавать сигналы
ex. (π. τινί Diod., Luc.; π. ἀλλήλοις Arst.)
π. τινὴ κραυγέν ἀγῶνος Eur. — извещать кого-л. криком о бое;
εἰς τέν οἰκουμένην πυρσεύεσθαι Plut. (о славе) распространяться по всему миру
3) перен. разжигать, возбуждать
ex. (ἔχθραν Diod.)πυρσοβόλος

πυρσο-βόλος
2
мечущий пламя
ex. (ἀκτῖνες Anth.)πυρσόκορσος

πυρσό-κορσος
2
огненноглавый, т.е. с рыжей гривой
ex. (λέων Aesch.)πυρσόνωτος

πυρσό-νωτος
2
с огненно-красной спиной
ex. (δράκων Eur.)πυρσός

I.

ex. (Eur. pl. тж. τὰ πυρσά)
1) огонь, пламя Anth.
2) сторожевой или сигнальный огонь Her., Polyb., Luc.
3) факел Hom., Eur.
4) пыл, жар, страсть
ex. (πυρσοὴ ἔρωτος Anth.)
II.
3
дор. и староатт. = πυρρόςπυρσοτόκος

πυρσο-τόκος
2
рождающий пламя, дающий искру
ex. (λίθος Anth.)πυρσοφόρος

2
Diod. v. l. = πυρφόρος Iπυρσώδης

πυρσ-ώδης
2
похожий на факел, ярко пылающий
ex. (φλόξ Eur.)πυρφόρα

τά (sc. βέλη) Diod. = πυρφόροιπυρφορέω

πυρ-φορέω
1) нести факел(ы) Eur.
2) жечь, поджигать Aesch.πυρφόροι

οἱ (sc. ὀϊοτοί) зажигательные снаряды
ex. (πυρφόρων πλῆθος Diod.)πυρφόρος

πυρ-φόρος
I.
2
1) несущий огонь, огненный, пылающий
ex. (κεραυνός Pind.; ἀστραπαί Soph.)
2) несущий факел
ex. (ἀνήρ Aesch.)
3) зажигательный
ex. (ὀϊστοί Thuc.; βέλη Diod.)
4) несущий истребление, опустошительный
ex. ( θεός Soph.)
5) огненосный (эпитет Зевса, Деметры, Артемиды и Прометея) Soph., Eur., Arph.
6) зажигающий страстью (sc. ἔρως Anth.)
II.

1) воен. огнемет (машина для метания зажигательных снарядов) Polyb.
2) пирфор, огненосец (у лакедемонян, жрец, сопровождавший в походе армию со священным неугасимым огнем и пользовавшийся привилегией неприкосновенности) Xen., (тж. у ассирийцев) Luc.
ex. ἔδεε μηδὲ πυρφόρον ἐκφυγόντα περιγενέσθαι Her. (по словам персов), даже огненосцу не спастись, т.е. должны погибнуть все до одногоπυρώδης

πῠρ-ώδης
2
1) огненный, пылающий
ex. (ἀστεροπαί Arph.; μαρμαρυγαί Plat.)
2) огненно-красный
ex. (τὸ πυρῶδες καὴ λευκόν Arst.)πυρωδῶς

πῠρ-ωδῶς
словно огонь, обжигая Diog.L.πυρωπόν

πῠρ-ωπόν
τό огненно-красный цвет Plut.πυρωπός

πῠρ-ωπός
2
огненноликий
ex. (ἥλιος Aesch.; ῥόδον Plut.)πύρωσις

-εως
1) нагревание, поджаривание Arst.
2) варка
ex. ( ἐν ὑγρῷ π. Arst.)
3) жар, теплота Arst., Plut.
4) испытание огнем
ex. (ἔν τινι NT.)
5) пожар
ex. (καπνὸς τῆς πυρώσεως NT.)πυρωτός

πῠρωτός
3
Plut. = πυρώδης 2πύσμα

-ατος τό <πυνθάνομαι>
1) вопрос Plut., Sext.
2) грам. вопросительная частицаπυσματικός

πυσμᾰτικός
3
вопросительный
ex. φωνέ πυσματική Sext. — вопросительное словоπυστιάομαι

спрашивать, вопрошать
ex. π. καὴ πυνθάνεσθαι τοῦ θεοῦ Plut. — вопрошать божествоπυστίλος

Пистил (уроженец Гелы, один из основателей Акраганта) Thuc.πύστις

-εως
1) вопрос
ex. τὰς πύστεις ἐρωτᾶν Thuc. — задавать вопросы, осведомляться
2) разузнавание
ex. οἱ προστεταγμένοι κατὰ πύστιν ᾗ … Thuc. — получившие указание узнать, куда …
3) полученное сообщение, весть
ex. πύστει τῶν προγενομένων Thuc. — в связи с известием о происшедшемπυτία

πῡτία
Arst., Plut. = πυετίαπυτιναῖος

πῡτῑναῖος
3
сделанный из ивовых прутьев
ex. (πτερά Arph.)πυτίνη

πῡτίνη
(ῑ) оплетенная бутылка (заглавие комедии Кратина)πῶ

дор. adv. = ποῦ; πῶ μάλα; Arph. v. l. = πώμαλαπώ

ион. κώ энкл. частица (преимущ. в составе слитных слов οὔπω, μήπω, οὐπώποτε и проч.)
1) (для усиления отрицания)
ex. (никогда) еще, никак, нисколько, вовсе
οὐδ΄ ἄρα πώ τι ᾔδεε Hom. — и он совсем еще не знал;
οὐ γὰρ εἰσεῖδόν γέ πω Soph. — ведь я (его) никогда еще не видел;
σάτραι οὐδενός κω ἀνθρώπων ὑπήκοοι ἐγένοντο Her. — сатры не были еще подвластны кому бы то ни было
2) (для усиления вопроса) каким-л. образом, как-л., когда-л.
ex. ἢ ξυναλλάξας τί πω ; Soph. — встречался ты (с ним) когда-л. ?;
πόλις ἀφισταμένη τίς πω …;
Thuc. — какой же восстававший когда-л. город …?πώγων

-ωνος борода Her., Arph., Plat., Arst., Luc.
ex. π. πυρός или φλογός Aesch., Eur. — столб огня или огненный языкπώγων

-ωνος Погон (порт Трезена в Арголиде) Her.πωγωνίας

-ου adj. m бородатый
ex. ἀστέρ π. Arst., Plut. — кометаπωγώνιον

τό бородка Luc., Anth.πωγωνοτροφέω

πωγωνο-τροφέω
отращивать бороду Diod., Plut.πωγωνοτροφία

πωγωνο-τροφία
отращивание бороды Plut.πωγωνοφόρος

πωγωνο-φόρος
2
ирон. брадоносный, бородатый
ex. ( κυνικός Anth.)πώεα

τά pl. к πῶϋπωλάριον

(ᾰ) τό жеребенок Diog.L.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика