Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 010

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 010
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 010) с русским переводом и комментариями.πλουτοφόρος

πλουτο-φόρος
2
приносящий богатство Plut.πλουτόχθων

πλουτό-χθων
-ονος adj. владеющий или питаемый богатой землей
ex. (γόνος Aesch.)πλούτων

-ωνος Плутон
1) = Ἅιδης, сын Крона и Реи, брат Зевса и Посидона, муж Персефоны, бог подземного царства, иногда смешиваемый с богом богатства Плутосом Soph., Eur., Arph.
2) не известная нам река на дальнем западе Aesch.πλοχμός

(только pl.)
1) прядь волос, локон Hom., Anth.
2) щупальце (sc. πουλύπου Anth.)πλόϊμος

2
Thuc., Dem. = πλώϊμοςπλύμα

атт. * πλύσμα -ατος (ῠ) τό загрязненная вода, помои
ex. τό π. τῶν ἰχθύων Arst. — вода, в которой плавали рыбыπλῦνα

эп. aor. к πλύνωπλύνεσκον

(ῡ) эп. impf. iter. к πλύνωπλυνέω

πλῠνέω
эп. fut. к πλύνωπλυνός

πλῠνός

1) водоем для полоскания белья, мойный бассейн Hom.
ex. πλυνόν τινα ποιεῖν перен. Arph. — обливать кого-л. грязью
2) лохань для стирки Luc.πλυνός

πλῠνός
Плин (портовый город в Ливии) Her.πλυντήρια

τά (sc. ἱερά) плинтерии, «Праздник омовения» (день в месяце таргелионе, когда в Афинах мыли одежды статуи Афины Паллады) Xen., Plut.πλυντική

(sc. τέχνη) искусство стирки Plat.πλυντικός

3
касающийся стирки, стиральный Arst.πλυντρίς

-ίδος (ῐδ) прачка Arph.πλύντρον

τό Arst. = πλύμαπλύνω

(ῡ) (impf. ἔπλῡνον, эп. iter. πλύνεσκον, fut. πλῠνῶ, aor. ἔπλυνα - эп. πλῦνα; pass.: fut. πλῠθήσομαι, aor. ἐπλύθην с ῠ, pf. πέπλῠμαι)
1) мыть, стирать
ex. (εἵματα Hom.; τὸ ἱμάτιον Plat.; στόλας NT.)
2) смывать, споласкивать
ex. (ῥύπα πάντα Hom.; ἀτασθαλίην ψυχῆς Anth.)
3) перен. устроить головомойку, намылить голову, разбранить
ex. (τινά Arph., Dem.)πλύσις

-εως (ῠ) мойка, стирка
ex. ( π. μετὰ ῥυμμάτων Plat.){*}πλύσμα

-ατος τό атт. = πλύμαπλωΐζω

тж. med.
1) плавать, плыть
ex. (ἐν νηυσί Hes.)
2) заниматься мореходством Thuc., Luc.πλώθεια

Плотия (дем в атт. филе αἰγηΐς) Dem.πλωθ(ι)εύς

-έως житель или уроженец дема Плотия Dem., Isae.πλώσιμος

πλώσῐμος
2
удобный для плавания, судоходный
ex. (πέλαγος Soph.)πλωτεύω

плыть, проплывать
ex. (πόρος πλωτευόμενος Polyb.)πλωτήρ

-ῆρος мореплаватель, мореход Arph., Plat., Arst.πλωτικός


1) мореход, моряк Plat., Plut.
2) судовладелец Plat.πλωτῖνος

Плотин (родом из Ликополя, основатель новоплатоновской философской школы, 205-270 гг. н.э.)πλωτός

3, редко 2
1) плавучий
ex. (νῆσος Her.)
2) (водо)плавающий, водяной
ex. (ἰχθύων γένος Soph.; ζῷα Arst.)
πλωταὴ ἄγραι Anth. — рыбная ловля
3) (о водяных животных) совершающий миграции
ex. (τὰ πλωτὰ καὴ τὰ μόνιμα Arst.)
4) удобный для плавания, судоходный
ex. (θαλασσα Her.; ποταμός Arst., Polyb.)
5) благоприятный для плавания
ex. (καιρός Polyb.)πλώω

(impf. πλῶον, fut. πλώσομαι, aor. ἔπλωσα и ἔπλων, part. aor. πλώς, pf. πέπλωκα, adj. verb. πλωτός) ион.-поэт. = πλέω Iπλωϊάς

-άδος (ᾰδ) adj. f плавучая, плывущая
ex. (νεφέλαι Plut.)πλώϊμος

2
1) годный для плавания
ex. (τριήρεις Thuc.)
2) годный для судостроения, корабельный
ex. (τὰ ξύλα Plut.)
3) судоходный
ex. (ποταμός Plut.)
4) благоприятствующий плаванию
ex. πλωϊμωτέρων γενομένων или ὄντων Thuc. — когда условия мореплавания стали более благоприятныπνείω

эп. = πνέωπνέουσα

(sc. αὔρα) ветер NT.πνεῦμα

-ατος τό
1) веяние, дуновение, порыв
ex. (ἀνέμων Aesch.; перен. συμφορᾶς Eur.)
ὥσπερ π. ἢ καπνός Plat. — словно дуновение или дым;
λύσσης π. Aesch. — вспышка бешенства
2) ветер
ex. (πνεύματα θαλάσσια Eur.; τὸ π. ὅπου θέλει πνεῖ NT.)
3) дыхание
ex. π. βίου Aesch. — дыхание жизни, жизнь;
π. ἀθροίζειν Eur. — переводить дыхание;
πνεύματος διαρροαί Eur. — дыхательные пути, перен. горло
4) дух, жизнь
ex. π. ἀνιέναι (ἀφιέναι, μεθιέναι) Aesch. — испускать дух, умирать;
τὸ π. ἔχειν διά τινα Polyb. — быть обязанным кому-л. жизнью
5) расположенность, благосклонность
ex. (ἐν ἀνδράσι φίλοις Soph.)
αἰδοῖον π. χώρας Aesch. — гостеприимство (досл. почтительная благосклонность) страны
6) испарение, тж. запах, аромат
ex. (θεῖον ὀδμῆς π. Eur.; π. βαρύ Plut.)
7) звук(и), звучание, глас
ex. (φρυγίων αὐλῶν π. Eur.)
8) филос., миф. духовное начало, дух
ex. (θεῖον π. Plat.; δαιμόνιον π. Plut.; π. ἀκάθαρτον NT.)
9) (о животных) чутье
ex. κατὰ π. τινος στῆναι Arst. — находиться в пределах чьего-л. чутья
10) pl. ветры
ex. (τὰ πνεύματα ἀποκρίνεσθαι Diog.L.)
11) рит. нарастание, градация
12) грам. придыхание Plut.
13) грам. знак придыхания
ex. π. δασύ (spiritus asper) — густое придыхание;
π. ψιλόν (spiritus lenis) — тонкое придыханиеπνευματίζω

грам. помечать знаком придыханияπνευματικός

3
1) дыхательный
ex. (τὸ μόριον Arst.)
2) воздушный
ex. (κίνησις Arst.)
3) наполненный газами, вспученный, вздутый
ex. ( ὑστέρα Arst.)
4) пучащий
ex. (οἶνος Arst.)
5) духовный Plut., NT., Anth.πνευματικῶς

духовно
ex. (ἀνακρίνεσθαι NT.)πνευμάτιον

(ᾰ) τό <demin. к πνεῦμα 4> жалкая жизнь Polyb.πνευματοποιέω

πνευμᾰτο-ποιέω
превращаться в газообразное состояние, испаряться
ex. (ἐξ ὑγρῶν Arst.)πνευματόρροος

πνευμᾰτό-ρροος
стяж. πνευμᾰτόρρους 2
движимый, гонимый ветром
ex. (ἀήρ Plat.)πνευματόω

πνευμᾰτόω
1) превращать в пар
ex. πνευματουμένου τοῦ ὑγροῦ Arst. — с испарением жидкости
2) превращать в ветер
ex. πνευματούμενος ἀέρ κατὰ τέν κίνησιν Plut. — воздух, превращаемый движением в ветер
3) колебать ветром
ex. (τὸν σάλον Anth.)πνευματώδης

πνευμᾰτ-ώδης
2
1) похожий на дыхание, т.е. воздухообразный, парообразный Arst., Sext.
2) ветреный, богатый ветрами
ex. (ἐνιαυτοί Arst.)
3) вызывающий образование газов
ex. (οἶνος Arst.; ὄσπρια Plut.)
4) грам. произносимый с придыханием
ex. (γράμματα Plat.)πνευμάτωσις

-εως
1) испарение
ex. (τοῦ ὑγροῦ Arst.)
2) пучение Plut.πνευμονία

легочная болезнь Plut.πνευμονικός

ион.-атт. πλευμονικός 3
легочный
ex. τόπος π. Arst. — область легкихπνεύμων

ион.-атт. πλεύμων -ονος преимущ. pl.
1) легкие Hom., Aesch., Arst., Plat.
2) внутренности Soph.
3) «легкое» (род моллюска) Plat., Arst.πνευστιάω

тяжело дышать, задыхаться, страдать одышкой Arst., Luc., Anth.πνέω

эп. πνείω (fut. πνεύσω и πνεύσομαι - редко πνευσοῦμαι, aor. ἔπνευσα, эп. aor. 2 ἔπνῠον, pf. πέπνευκα; pass.: aor. ἐπνεύσθην, pf. πέπνῡμαι, ppf. ἐπεπνύμην - эп. πεπνύμην с ῡ)
1) дуть, веять
ex. (οὖροι πνείοντες Hom.)
ἐτησίαι οὐκ ἔπνευσαν Her. — этесийские ветры не дули;
πνέων (sc. ἄνεμος) Luc. — ветер
2) (о духовых инструментах) издавать звуки, играть
ex. ἡδὺ π. Anth. — издавать сладостные звуки
3) издавать запах, пахнуть
ex. ἡδὺ π. Hom. — благоухать;
π. τινος Soph., Anth., реже τινι Anth. — пахнуть чем-л.
4) дышать
ex. (ὅσσα πνείει τε καὴ ἕρπει Hom.)
οἱ πνέοντες Soph. — живущие, живые
5) сопеть, храпеть
ex. (οἱ πνείοντες ἵπποι Hom.; ὕπνῳ π. Aesch.)
6) перен. дышать, быть исполненным
ex. πόθου π. Anth. — дышать (гореть) страстью;
πῦρ π. Soph. — извергать пламя, пылать;
μένεα πνείοντες Hom. — преисполненные храбрости;
π. κενεά Pind. — быть одержимым пустым тщеславием;
π. κότον Aesch. — пылать гневом;
π. μέγα и μεγάλα Eur. — быть охваченным гордостью, быть высокомерным;
Ἄρη πνέων Aesch. — охваченный воинственным жаром;
πνέοντες δόρυ καὴ λόγχας Arph. — целиком преданные копьям и пикам, т.е. помышляющие лишь о войне;
μέγας или πολὺς πνέων Eur., Dem. — надменный, неукротимый;
π. χαρίτων Anth. — быть исполненным прелести
7) вдыхать, вдохновлять, pf. pass. быть разумным
ex. πεπνυμένος Hom. — разумный;
οὔ σ΄ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσθαι Ἀχαιοί Hom. — неправильно называли тебя разумным мы, ахейцыπνιγεύς

πνῐγεύς
-έως
1) тушилка (для тлеющих углей) Arph., Arst.
2) крышка Arst.
3) недоуздок Arph.πνιγηρός

πνῑγηρός
3
1) душащий, удушающий
ex. (ὁδὸς εἰς Ἅιδου Arph.)
2) удушливый, душный
ex. (νύκτες Arst.)
3) страшно тесный, душный
ex. (καλύβαι Thuc.; σκηνώματα Plut.)πνιγίζω

πνῑγίζω
Anth. = πνίγωπνῖγμα

-ατος τό удушение, удавление Arst.πνιγμός

Xen., Arst., Polyb. = πνῖγμαπνιγόεις

πνῑγόεις
-όεσσα -όεν удушающий, удавливающий
ex. (ἄχερδος Anth.)πνῖγος

-εος τό
1) тж. pl. духота, удушливый зной Arph., Thuc., Xen., Arst.
ex. ἐν χειμῶσι καὴ πνίγεσι Plat. — с стужу и в зной
2) часть παράβασις (см.)πνίγω

(ῑ) (fut. πνίξω и πνίξομαι, aor. ἔπνιξα; pass.: fut. 2 πνῐγήσομαι, aor. 2 ἐπνίγην с ῐ, pf. πέπνιγμαι)
1) вызывать удушье, душить
ex. (τινά Plat. etc.)
ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ, τί δεῖ ἐπιπίνειν ; погов. Arst. — если вода причиняет удушье, что же (тогда) пить?;
ἐπεὴ πνίγει impers. Arst. — когда стоит душная погода;
ἐπνιγόμην τὰ σπλάγχνα Arph. — я весь задыхался (от нетерпения);
ἐπνίγετο ὅστις νεῖν μέ ἐτύγχανεν ἐπιστάμενος Xen. — захлебывался всякий, кто не умел плавать
2) (о растениях) заглушать, глушить (sc. τὸν σῖτον Xen.)
3) кулин. тушить или поджаривать
ex. (τέν βύβλον ἐν κλιβάνῳ Her.; ἐν λοπάδι τι Arph.)
4) мучить, терзать
ex. ὃ δὲ μάλιστά με πνίγει (v. l. ἀποπνίγει), τοῦτ΄ ἐστίν Luc. — больше же всего мучает меня вот чтоπνιγώδης

πνῑγ-ώδης
2
1) душащий, удушливый
ex. (ἆσθμα Plut.)
2) душный, знойный
ex. (ἀήρ, τόποι Plut.)πνικτός

3
(adj. verb. к πνίγω) удушенный, удавленный NT.πνῖξις

-εως удушье Arst.πνοά

дор. = πνοήπνοή

эп.-ион. πνοιή, дор. πνοά и πνοιά
1) веяние, дуновение, порыв
ex. (πνοιέ βορέαο, πνοιαὴ ἀνέμων Hom.)
ἅμα πνοιῇσι Hom. — вместе с порывами, т.е. с быстротой ветров
2) струя воздуха (sc. τῶν φυσῶν Thuc.)
3) дыхание
ex. (πνοαὴ ἱππικαί Soph.)
πνοὰς πνεῖν Eur. — дышать;
πνοιέ Ἡφαίστοιο Hom. (огненное) дыхание Гефеста
4) испарение, запах
ex. πλούτου πνοαί Aesch. — чад от (сгоревшего) богатства
5) звук
ex. (πνοὰ δόνακος Eur.; αὐλῶν π. Arph.)πνόος

Aesch. = πνοή 1 (v. l. к πόνος)πνύξ

gen. πυκνός, поздн. πνυκός народное собрание Arph.πνύξ

gen. πυκνός, поздн. Luc., Plut. πνυκός Пникс или Пикн (холм в Афинах, к зап. от Акрополя, место народных собраний) Arph., Thuc., Dem., Plat. etc.πνυταγόρας

πνῡτᾰγόρας
эп.-ион. πνῡτᾰγόρης Пнитагор (старший сын Эвагора, царь Саламина на о-ве Кипр, убитый вместе с отцом в 374 г. до н.э.) Isocr.πόα

πόᾱ
эп.-ион. ποίη, дор. ποία
1) трава Hom. etc.
ex. ποία μηδική Arph. — мидийская трава (предполож. люцерна или эспарцет);
ποία παρνασίς Pind. предполож. = δάφνη
2) луг, пастбище Xen., Plut.
3) перен. весна, лето, т.е. год
ex. εἴκοσι ποίας μοῦνον βιότου πλήσαο Anth. — ты прожил только двадцать весенποδαβρός

ποδ-αβρός
2
с нежными (невыносливыми) ногами Her.ποδαγός

ποδᾱγός
дор. = ποδηγός I и IIποδάγρα

ποδ-άγρα
поэт. ποδάγρη
1) ножной силок или капкан
ex. (δολοῦν ἐλάφους ποδάγραις Xen.; θήρεσσιν πηγνύναι ποδάγρας ap. Plut.)
2) ревматическая боль в ногах, подагра Plut., Luc.ποδαγράω

страдать подагрой (в ногах) Arph., Plat., Arst.ποδάγρη

Anth. = ποδάγραποδαγρικός

ποδ-αγρικός
3
1) страдающий подагрой Plut.
2) подагрический
ex. (ῥεύματα Plut.; νόσος Diog.L.)ποδαγρός

3
Luc., Anth. = ποδαγρικόςποδαλγής

ποδ-αλγής
2
страдающий болями в ногах (подагрой) Diog.L.ποδαλείρειος

3
подалириев Anth.ποδαλείριος

Подалирий (сын Асклепия, брат Махаона, врач в греческом стане под Троей) Hom. etc.ποδανιπτήρ

ποδᾰ-νιπτήρ
-ῆρος таз для омовения ног, ножная ванночка Her.ποδάνιπτρον

ποδά-νιπτρον
(ᾰ) τό тж. pl. вода для омовения ног, ножная ванна Hom., Arph.ποδαπός

ποδᾰπός
3
1) из какой страны, откуда
ex. εἴρετο, π. εἴη στρατός Her. (Гидарнес) спросил, откуда это войско;
τίς λέγων καὴ π. Plat. (небезразлично ведь), кто (такой) говорящий и откуда (он)
2) (= ποῖος) какой Dem.ποδάργη

Подарга (гарпия, мать Ахилловых коней) Hom.πόδαργος

Подарг, «Быстроногий»
1) конь Менелая Hom.
2) конь Гектора Hom.ποδάρκης

ποδ-άρκης
2
1) крепконогий, быстроногий
ex. (Ἀχιλλεύς Hom.)
2) быстролетный
ex. (ἁμέρα Pind.)ποδάρκης

-εος Подарк (младший брат Протесилая) Hom.ποδένδυτος

ποδ-ένδῠτος
2
связывающий ноги
ex. (κατασκήνωμα Aesch.)πόδεσσι

(= ποσί, ποσσί и πόδεσσι) эп. dat. pl. к πούςποδεών

-ῶνος
1) лапка содранной шкуры
ex. δέρμα λέοντος ἀφημμένον ἄκρων ἐκ ποδεώνων Theocr. — связанная кончиками лап львиная шкура
2) лапка меха, конец бурдюка
ex. (τῶν ἀσκῶν ποδεῶνας λύειν Her.)
3) нижний край паруса Luc.
4) козья или овечья шкура, овчина Anth.
5) геогр. полос(к)а, коса
ex. (π. στεινός Her.)ποδηγέω

ποδ-ηγέω
вести, руководить, направлять
ex. (τι Plat.)ποδηγός

ποδ-ηγός
I.
дор. ποδᾱγός 2
ведущий, направляющий Anth.
II.
дор. ποδᾱγός проводник, (про)вожатый Soph., Eur.ποδηνεκής

ποδ-ηνεκής
2
спускающийся до ног
ex. (δέρμα λέοντος Hom.; κιθὼν λίνεος Her.)ποδήνεμος

ποδ-ήνεμος
2
ветроногий, т.е. быстрый как ветер
ex. (Ἶρις Hom.)ποδήρη

πο-δήρη
τά нижние конечности, ноги Aesch.ποδήρης

ποδ-ήρης
I.
2
1) спускающийся до пят, закрывающий ноги
ex. (πέπλος Eur.; ἀσπίς Xen.)
2) покоящийся на прочном основании, по по друг. высокий
ex. (στῦλος Aesch.)
II.
(sc. χιτών) подир, длинная одежда NT.ποδί

dat. sing. к πούςποδιαῖος

I.
3
футовый, величиной в фут Plat., Arst. etc.
II.
мор. булинь
ex. ποδιαῖον ποιεῖσθαι Arst. — вытягивать булиньποδίζω

1) спутывать, связывать по ногам
ex. (πεποδισμένοι ἵπποι Xen.)
2) стих. делить на стопы, скандироватьποδίσκος

ножка Anacr.ποδιστήρ

-ῆρος adj. спутывающий ноги
ex. (πέπλος Aesch.)ποδίστρα

ножная западня или сеть Anth.ποδ-

в сложн. словах = πούςποθοῦν

τό страстное желание, томление Soph.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика