Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 032

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 032
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 032) с русским переводом и комментариями.προσβαίνω

προσ-βαίνω
(fut. προσβήσομαι, aor. 2 προσέβην)
1) наступать
ex. (τῷ ἀριστερῷ ποδί Xen.)
λὰξ προσβάς Hom. — наступив ногой
2) подступать, подходить
ex. (κνημοὺς Ἴδης Hom.; τῷ τείχει Plat.)
3) восходить, подниматься
ex. (κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος Her.; τόνδε πάγον Aesch.; πρὸς τὸν λόφον Polyb.)
4) вступать, входить
ex. (ἐς ἄλσος Soph.; εἰς τέν λάκαιναν Xen.)
5) идти вперед
ex. πῶς γὰρ ἂν νοσῶν ἀνέρ κῶλον προσβαίη μακράν ; Soph. — как же человек с больной ногой мог бы далеко зайти?
6) перен. находить, охватывать
ex. (τίς σε προσέβη μανία; Soph.)
7) привходить, прибавляться
ex. (ἄλλαις ἄλλα προσέβα ὀδύνα Eur.)προσβάλλω

προσ-βάλλω
эп.-дор. προτιβάλλω
1) бросать, швырять
ex. (σκῆπτρον γαίῃ Hom.)
τινὴ χεῖρα π. Eur. — бить кого-л.;
ὄμματα π. τινί Eur. — окидывать глазами что-л.;
μή μ΄ ἀνάγκῃ προσβάλῃς τάδε εἰκαθεῖν Soph. — не принуждай меня уступить этому
2) (ударяя с размаху) разбивать
ex. (ἀψῖδα πέτρῳ Eur.; τὸν πρὴν ὄλβον ἕρματι Aesch.)
3) испускать
ex. (ἀτμὸν βαρύν Diod.; πνοιέν ἀγαθήν Luc.)
4) напускать, натравливать
ex. (θηρία τινί Dem.)
5) бросать в атаку
ex. (λόχον πύλαισι Aesch.)
δόρυ προσβαλεῖν τινι Eur. — пойти в атаку на кого-л.;
τοὺς ὀδόντας μεγάλους π. Arst. — пускать в ход клыки
6) приставлять, прикладывать
ex. (κλίμακας πύλαις Eur.)
παρειὰν προσβαλεῖν παρηΐδι Eur. — прижаться щекой к щеке;
μὲσην πρὸς μέσην προσβαλεῖν Plat. — приложить одну половину к другой
7) налагать
ex. (ὅρκον αὑτῷ Soph.)
8) доставлять, причинять, приносить
ex. (κέρδος μέγα τινί Her.; πικρὰς ὠδῖνάς τινι Soph.)
Ὀλυμπιάδα τινὴ προσβαλεῖν Her. — доставить кому-л. победу на Олимпийских играх;
μηδεμίαν ἄσην τινί π. Her. — не причинять кому-л. никакого горя;
προσβαλεῖν τινι αἰσχύνην Plat. — покрыть кого-л. позором;
δεῖμα π. τινί Eur. — вселять страх в кого-л.
9) воздействовать, (о солнце) освещать или согревать ex. (ἀρούρας Hom.; ἥλιος προσβάλλων τῇ σελήνῃ Arst.); (об ощущениях) поражать, раздражать, касаться
ex. βροτοῦ με προσέβαλε Arph. — что-то человеческое меня коснулось, т.е. я чую присутствие человека;
τὸ προσβάλλον καὴ τὸ προσβαλλόμενον Plat. — ощущаемое и ощущающее
10) воспринимать, понимать
ex. (τι Soph.)
11) редко med. совершать нападение, идти в атаку
ex. (πύλαις Aesch.; πρὸς τὰ τείχη Lys.)
ἐπειδέ προσβάλλοιεν ἀλλήλοις Thuc. — когда (обе стороны) столкнулись друг с другом;
οὐτ΄ ἔπεϊ προτιβάλλεσθαί τινα οὔτ΄ ἔργῳ Hom. — не нападать на кого-л. ни словом, ни делом
12) приставать (на кораблях), причаливать
ex. (σικελίᾳ, πρὸς τάραντα, ἐς τὸν λιμένα Thuc.)
13) приезжать, прибывать
ex. (ἐκ τῆς Ἀσίης τῇ Ἀττικῇ Plut.)
14) приходить, являться
ex. (τοῖς ἄρχουσι Plut.)
15) (о ветре) прилетать, дуть
ex. (ἀπὸ τῆς θαλάττης Arst.)
16) проникать, попадать
ex. (πρὸς ὄψιν ἢ πρὸς ἀκοήν Plat.)
17) выделять, издавать, обдавать
ex. (ἡδίστην ἀναπνοήν τινα Arst.)πρόσβασις

πρόσ-βᾰσις
-εως доступ, подступ
ex. (πύργων, οἴκων Eur.; τὰς προσβάσεις τῶν Ἐπιπολῶν φυλάσσειν Thuc.; ἐξετάζειν τὰς προσβάσεις Polyb.)προσβατός

προσ-βᾰτός
3
доступный, достижимый
ex. (τινι Xen.)προσβιάζομαι

προσ-βιάζομαι
1) принуждать, вынуждать
ex. (τινα Arph., Plat.)
οὐ τοίνυν δεῖ ταῦτα π. Plat. — не следует, однако, толковать этого с натяжкой
2) теснить
ex. μέρος προσβιασθέν Thuc. — оттесненная (неприятелем) часть
3) применять силу, идти приступом
ex. (τόπῳ τινί Diod.)προσβιβάζω

προσ-βῐβάζω
(fut. προσβιβάσω - атт. προσβιβῶ)
1) приближать, сближать (sc. τὸν πομπήϊον τῷ Ἀλεξάνδρῳ Plut.)
ex. προθυμήσομαι ἡμᾶς προσβιβάσαι Plat. — постараюсь (чтобы нам) подойти ближе к делу;
προσβιβασθῆναι πρὸς τέν ἀλήθειαν Luc. — приблизиться к истине
2) приводить
ex. π. τινὰ κατὰ τὸ εἰκός Plat. — приводить кого-л. к естественному объяснению;
π. τι κατὰ γράμματα Plat. — разложить что-л. на (отдельные) буквы
3) приводить к убеждению, убеждать
ex. (τῷ λόγῳ τινά Xen.)
4) добавлять, довершать
ex. τὸν κολοφῶνα προσβιβάζων Plat. — в завершениеπροσβιόω

προσ-βιόω
жить дольше, переживать
ex. ἐτελεύτησε χρόνον οὐ πολὺν τοῖς ὀγδοήκοντα προσβιώσας Plut. (Нума) умер, прожив немногим более восьмидесяти летπροσβλέπω

προσ-βλέπω
дор. ποτιβλέπω (fut. προσβλέψω и προσβλέψομαι) взирать, глядеть, смотреть
ex. (τινά и τι Trag., Luc., реже τινί Xen., Plut., Luc.)
π. ἔξεστί σοι τὰ τοῦδε πράγη Soph. — можешь взглянуть на его делаπρόσβλεψις

πρόσ-βλεψις
-εως взирание, глядение
ex. (αὐτῷ τῷ λέγοντι Plut.){*}προσβλώσκω

praes. к προσμολεῖνπροσβοάομαι

προσ-βοάομαι
звать к себе
ex. (τοὺς παριόντας Her.)προσβοηθέω

προσ-βοηθέω
ион. προσβωθέω приходить на помощь, спешить на выручку
ex. (εἰς βοιωτίην Her.; τινι Thuc., Plut.)
πολλέ στρατιὰ προσεβεβοηθήκει Thuc. — большое войско прибыло на помощьπροσβολή

προσ-βολή

1) прикладывание, приложение
ex. ( τῆς σικύας π. Her., Arst.)
2) прикосновение
ex. τρίβῳ καὴ προσβολαῖς Aesch. — от трения и (постоянных) прикосновений (стершаяся монета);
ὃ παρέχει προσβολέν καὴ ἐπαφήν Plat. — то, что можно щупать и осязать;
προσβολαὴ προσώπων Eur. — поцелуи;
μετὰ προσβολῆς Arst. — с прикосновением, т.е. участием (органов речи)
3) применение
ex. προσβολῇ πυρὸς ἢ χειμῶνος Plat. — путем применения огня или холода
4) обращение, вращение, поворачивание
ex. (τῶν ὀμμάτων πρός τι Plat.)
5) вход, подступ, доступ
ex. ( τοῦ στομάχου π. Arst.)
περὴ τὸ Ἑπτάχαλκον ἔφοδος καὴ π. Plut. — вход и подступ к Гептахалку;
προσβολέν ἔχειν τῆς σικελίας Thuc. — представлять (удобный) подступ к Сицилии
6) место захода или стоянки, бухта, гавань
ex. (τῶν ὁλκάδων Thuc.)
7) нападение, натиск, атака
ex. (πρὸς τὸ τεῖχος Her. и τῷ τείχει Thuc.; προσβολὰς ποιεῖσθαι κατὰ γῆν ἅμα καὴ κατὰ θάλασσαν Plut.)
προσβολαὴ Ἐρυνύων Aesch. — посещения Эриний;
προσβολαὴ κακαί Eur. — тяжелые удары (судьбы)
8) перен. клеймо, пятно
ex. δυοῖν εἶχε προσβολὰς μιασμάτοιν Aesch. (Клитемнестра) была запятнана двумя преступлениямиπροσβόρειος

2
Arst. = πρόσβορροςπρόσβορρος

πρόσ-βορρος
2
обращенный к северу
ex. (πέτραι Eur.)
ἐν τοῖς προσβόρροις (v. l. πρὸς βορρᾶν) Arst. — на севереπροσβράζω

προσ-βράζω
или προσβράσσω с размаху выбрасывать
ex. τὸ σῶμα πίτυϊ προσβεβρασμένον ὑπὸ τῆς θαλάττης Plut. — тело (Меликерта), которое морем было брошено о соснуπροσβωθέω

ион. = προσβοηθέωπρόσγειος

πρόσ-γειος
дор. προτίγειος 2
1) близкий к земле
ex. (σελήνη Plat.; θαλάσσης τόποι Arst.)
2) прибрежный ex. (νῆσοι Arst.); держащийся близко к берегу
ex. (πολύποδες Arst.)
3) низменный, низкий
ex. (ταπεινὸς καὴ π. Luc.)
π. πτῆσις Plut. — низкий полет (ласточки)προσγελάω

προσ-γελάω
(fut. προσγελάσομαι) улыбаться
ex. (τινα Eur., Her., Arph. и τινι Arph., Arst., Plut.)
π. τὸν πανύστατον γέλων Eur. — улыбаться последней улыбкой;
ὀσμή τινος προσγελᾷ με Aesch. — я чувствую какой-то запахπροσγίγνομαι

προσ-γίγνομαι
ион. προσγίνομαι (γῑ) присоединяться
ex. (τινι Her.; οἱ προσγεγενημένοι ξύμμαχοι Thuc.)
θαρσήσαντες τοῖς προσγιγνομένοις Thuc. — ободрившиеся благодаря прибывшим подкреплениям;
μέ παραγενέσθαι τῇ μάχῃ, ἀλλὰ προσγενέσθαι μετὰ τέν μάχην διώκουσι Plut. — не участвовать в сражении, но присоединиться после сражения к преследующим;
τὸ τῆς θαλάσσης ἐπιστήμονας γενέσθαι οὐ ῥᾳδίως αὐτοῖς προσγενήσεται Thuc. — не легко им (т.е. пелопоннессцам) дастся стать опытными моряками;
πρὸς τῷ θυμοειδεῖ ἔτι προσγενέσθαι φιλόσοφος Plat. — с мужеством сочетать любовь к мудрости;
ἐπειδέ καὴ γῆρας καὴ νόσοι προσγίνεταί μοι Lys. — после того, как прибавились у меня старость и болезниπροσγλίχομαι

προσ-γλίχομαι
1) сверх того стремиться
ex. (τινος Arst.)
2) стремиться объединить
ex. (τὰ μαθηματικὰ ταῖς ἰδέαις Arst.)πρόσγραφον

πρόσ-γρᾰφον
τό записка, заметка
ex. π. τῆς τιμῆς Plut. — счет или ценникπροσγράφω

προσ-γράφω
(ᾰ)
1) приписывать, письменно добавлять
ex. (τινί τι Dem.)
τὰ προσγεγραμμένα Xen. — письменное приложение (к договору)
2) приписывать, вносить в список
ex. π. τινὰ τῇ πολιτείᾳ Plut. — вносить кого-л. в число граждан;
προσγραφῆναι εἰς τέν στήλην Lys. — быть включенным в список на (почетной) колонне
3) приписывать, вменять
ex. (τῇ τύχῃ τι Plut.)
π. ἑαυτῷ τὸ φιλοσοφίας ὄνομα Plut. — объявлять себя философомπροσγυμνάζω

προσ-γυμνάζω
упражнять, приучивать упражнением
ex. (τινά Plat.; τῷ πολέμῳ προσγεγυμνασμένος Plut.)προσδανείζω

προσ-δᾰνείζω
давать сверх того взаймы, ссужать, med. брать еще взаймы, занимать Xen.
ex. προσδεδανεῖσθαί τινι ἄλλοθεν Lys. — занять для кого-л. у другихπροσδαπανάω

προσ-δᾰπᾰνάω
сверх того затрачивать
ex. (τι Luc., NT.)πρόσδεγμα

πρόσ-δεγμα
-ατος τό прием
ex. τὰ τῆς ξένης προσδέγματα Soph. — прием, оказанный иноземкеπροσδεής

προσ-δεής
2
сверх того нуждающийся, имеющий надобность
ex. (τινος Plut., Luc.)προσδέησις

προσ-δέησις
-εως надобность, потребность, нужда Diog.L.προσδεῖ

impers. к προσδέω IIπροσδείκνυμι

προσ-δείκνῡμι
сверх того показывать Arst.προσδέκομαι

ион. = προσδέχομαιπροσδεκτέος

adj. verb. к προσδέχομαιπρόσδεξις

πρόσ-δεξις
-εως допущение, принятие Diog.L.προσδέομαι

med. к προσδέω IIπροσδέρκομαι

προσ-δέρκομαι
дор. ποτιδέρκομαι (fut. προσδέρξομαι, aor. προσέδρακον и προσεδέρχθην) взирать, глядеть, смотреть
ex. (τινα и τι Hom., Trag.)
ἃς οὔθ΄ ἥλιος προσδέρκεται ἀκτῖσιν Aesch. — которых и солнце не освещает (досл. не созерцает) своими лучами;
προσδέρκου! Soph. — взгляни!;
μή σ΄ ἐλινύοντα προσδερχθῇ Aesch. — чтобы он не увидел, как ты медлишьπροσδεσμεύω

προσ-δεσμεύω
привязывать, прикреплять
ex. (τι πρός τι Diod.)πρόσδετος

πρόσ-δετος
2
привязанный, прикрепленный
ex. (μετώποις ἱππικοῖσι Eur.){*}προσδεύομαι

дор. ποτιδεύομαι = προσδέομαιπροσδέχομαι

προσ-δέχομαι
ион. προσδέκομαι, эп.-дор. ποτιδέχομαι
1) оказывать (благосклонный) прием, (радушно) принимать
ex. (τινα Soph. etc.)
τίς σε πύργος προσδέξεται ; Eur. — какой город даст тебе убежище?;
π. τὸν βουλόμενον λέγειν Xen. — принимать (всякого), кто имеет что-л. сказать
2) принимать в число граждан
ex. (τοὺς ἀπὸ πελοποννήσου συνοίκους Plat.)
3) принимать, допускать, соглашаться
ex. (λόγον ἀληθῆ Plat.)
π. τέν τῶν Ἀρκάδων συμμαχίαν Xen. — заключить союз с аркадцами;
δὲ ὡς τὸ ἐκ δελφῶν (χρηστήριον) ἤκουσε, αὐτίκα προσεύχετό τε καὴ προσεδεξατο Her. — когда же (Крез) услышал дельфийское прорицание, он отнесся (к нему) с благоговением и доверием;
π. τέν εἴς τι δαπάνην Polyb. — принимать на себя расходы по чему-л.
4) ожидать, выжидать
ex. (τοὺς πολεμίους Xen., Polyb.)
τέν σέν ποτιδέγμενοι ὁρμήν Hom. (гребцы), ожидающие твоего указания;
τῷ νικίᾳ προσδεχομένῳ ἦν τὰ παρὰ τῶν Ἐγεσταίων Thuc. — для Никия не было неожиданностью то, что сделали эгестийцыπροσδέω

προσ-δέω
I.
<δέω I> привязывать, прикреплять
ex. (τοὺς κρίκους τῶν ἱστίων Her.; τὸ ξόανον τῇ βάσει Diod.)
II.
преимущ. med. προσδέομαι <δέω II>
1) еще нуждаться, иметь потребность
ex. λύπης τί προσδεῖς ; Eur. — какого горя еще тебе нужно?;
ἀκούσατε ὧν προσδεῖν δοκεῖ μοι Xen. — послушайте, что еще, по-моему, нужно;
ἀνδρῶν προσδεῖ ἡμῖν impers. Xen. — у нас не хватает людей;
διδασκαλίας ἂν ὡς οὐκ εἰδόσι προσέδει Thuc. — надо бы поучиться тем, кто (этого) не знает;
οὐκέτι προσδεῖ ἐρέσθαι Plat. — не к чему больше спрашивать;
ὀλίγα μὲν ἦλθον ἔχοντες χρήματα, πολλῶν δὲ προσεδεήθησαν Lys. — они взяли с собой немного денег, а нужно было им еще много
2) еще желать, стремиться
ex. (προσδεῖσθαι τῆς ἀρχῆς Xen.)
3) просить, требовать
ex. (τί τινος Her. etc., реже τινός τινος Her.)
τὰ οἱ δόλογκοι προσεδέοντο αὐτοῦ Her. — то, о чем просили его долонкиπροσδηλέομαι

προσ-δηλέομαι
сверх того (вместе с тем) губить
ex. δειμαίνω μέ ναυτικὸς στρατὸς κακωθεὴς τὸν πεζὸν προσδηλήσηται Her. — боюсь, как бы поражение (персидского) флота не было бы причиной гибели и сухопутной армииπροσδηλόω

προσ-δηλόω
сверх того разъяснять Arst.προσδιαβάλλω

προσ-διαβάλλω
сверх того (вместе с тем) клеветать, порочить
ex. π. τινὰ τῷ δήμῳ Plut. — оклеветать кого-л. в глазах народа;
προσδιαβληθῆναι εἰς τὸν λακωνισμόν Plut. — быть заподозренным в симпатиях к Спартеπροσδιαιρέομαι

προσ-διαιρέομαι
сверх того различать
ex. π. καθ΄ ἡλικίας Arst. — учитывать возрастные различияπροσδιαλέγομαι

προσ-διαλέγομαι
1) участвовать в беседе, отвечать собеседнику
ex. διαλεγομένῳ οὐ προσδιελέγετο Her. — когда (Периандр) говорил, (Ликофрон) не вступал в беседу (с ним);
προσδιαλεγόμενος Plat. — собеседник
2) заговаривать, обращаться
ex. (θεοῖς εὐχαῖς καὴ ἱκετείαις Plat.)προσδιαμαρτυρέω

προσ-διαμαρτῠρέω
сверх того свидетельствовать Isae., Aeschin.προσδιανέμω

προσ-διανέμω
сверх того разделять
ex. (λίτραν ἀργυρίου κατ΄ ἄνδρα Plut.)
προσδιανέμεσθαι τὰς ἐπαρχίας Plut. — распределить между собой провинцииπροσδιανοέομαι

προσ-διανοέομαι
при этом думать, вместе с тем рассуждать Plat., Plut.προσδιαπορέω

προσ-διᾰπορέω
иметь еще сомнения, быть еще в затруднении, ставить сверх того вопросы Plut.προσδιαπράσσομαι

προσ-διαπράσσομαι
атт. προσδιαπράττομαι сверх того добиваться, достигать
ex. προσδιαπράσσεσθαί τί τινι παρὰ κύρου Xen. — исходатайствовать что-л. для кого-л. у Кираπροσδιαρπάζω

προσ-διαρπάζω
сверх того похищать Polyb.προσδιασαφέω

προσ-διασᾰφέω
сверх того объяснять, для большей ясности добавлять Polyb., Plut.προσδιαστρέφω

προσ-διαστρέφω
сверх того развращать, извращать или портить
ex. (τινά, τέν αἴσθησιν Plut.)προσδιατρίβω

προσ-διατρίβω
(ρῑ) вместе проводить время Men., Plut.
ex. οἱ προσδιατρίβοντές σοι Plat. — твои собеседникиπροσδιαφθείρω

προσ-διαφθείρω
одновременно губить, уничтожать
ex. (τινά и τι Plut.)
ὄλωλα καὴ σὲ προσδιαφθερῶ ξυνών Soph. (если Филоктет узнает о моем прибытии), я погиб и одновременно погублю тебяπροσδιδάσκω

προσ-διδάσκω
еще обучать
ex. (τινά Plat.)
π. ἀγαθά Men. — учить добруπροσδίδωμι

προσ-δίδωμι
1) сверх того давать, прибавлять
ex. (πλείω π. Xen.)
2) также давать, уделять
ex. (τινί τινος или τινί τι Soph., Eur., Arph.)προσδιέρχομαι

προσ-διέρχομαι
досл. еще проходить, перен. просматривать
ex. νῦν τὰ λοιπὰ τῆς ἐν χερσὴ δόξης προσδιέλθωμεν Plut. — рассмотрим теперь остальную часть данного мненияπροσδιηγέομαι

προσ-διηγέομαι
кроме того излагать Luc.προσδιηθέω

προσ-διηθέω
сверх того процеживать
ex. (θάλαττα προσδιηθουμένη Arst.)προσδικάζομαι

προσ-δῐκάζομαι
сверх того требовать судом
ex. π. δυοῖν ταλάντοιν Dem. — вести кроме того тяжбу о двух талантахπροσδιορθόομαι

προσ-διορθόομαι
добавлять с целью исправления
ex. τοῦτο γὰρ προσδιορθοῦμαι Aeschin. — эту-то поправку я и вношуπροσδιορίζω

προσ-διορίζω
1) тж. med. сверх того определять или уточнять
ex. προσδιορίζων τίς καὴ ποῖος Arst. — определяя при этом, который и какой (именно);
καὴ ὅσα ἄλλα προσδιορισαίμεθ΄ ἄν, ἔστω προσδιωρισμένα Arst. — и все другое, что мы могли бы еще уточнить, пусть будет уточнено
2) med. утверждать кроме того
ex. προσδιωρίσατο ζῶντας ἄξειν Ἀθήναζε Plut. — он заявил также, что доставит (врагов) живьем в Афиныπροσδοκάω

προσ-δοκάω
ион. προσδοκέω (aor. προσεδόκησα)
1) ожидать
ex. (νέον τι Soph.; ἐκεῖσε προσδόκα με Eur.)
2) ожидать, предполагать, думать
ex. οἱ στρατιῶται προσεδόκων ἄγοντά τι σφίσιν ἥκειν Xen. — солдаты думали, что (Хирисоф) прибудет с чем-нибудь;
μηδεὴς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως Plat. — пусть никто из вас не рассчитывает ни на что другое;
προσεδοκᾶτο (pass.) πάνυ πολλὰ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἔχειν Lys. — полагали, что (Клеофонт) сильно нажился на своем постуπροσδοκέω

I.
ион. = προσδοκάω
II.
сверх того казаться, также представляться
ex. (Dem. - v. l. πρὸς δοκέω)προσδόκημα

προσ-δόκημα
-ατος τό ожидание, предвосхищение
ex. (τούτων τῶν παθημάτων Plat.)προσδόκητος

προσ-δόκητος
2
ожидаемый, предполагаемый
ex. πάντα προσδόκητά μοι Aesch. — я всего ожидаю (от Зевса)προσδοκία

προσ-δοκία
ожидание, предположение, предвидение, предчувствие
ex. (ἀγαθῶν Xen.; μέλλοντος κακοῦ Plat.)
πρὸς или κατὰ τέν προσδοκίαν Thuc., Plat. — как (и) ожидалось;
προσδοκίας οὔσης μή τι καὴ οἱ ὑπομένοντες νεωτερίσωσιν Thuc. — так как (у лакедемонян) было опасение, как бы остающиеся (в стране) не устроили переворот;
ἐξελέσθαι τινὰ πάσης τῆς προσδοκίας NT. — избавить кого-л. от всего, чего он боялсяπροσδόκιμος

προσ-δόκῐμος
2
ожидаемый
ex. (τὰ παρεόντα καὴ τὰ προσδόκιμα Her.)
ἐπὴ μίλητον πολλὸς ἦν στρατὸς π. Her. — ждали, что на Милет идет большая армия;
π. ἐστιν ἥξειν Diod. — ожидают его приходаπροσδοξάζω

προσ-δοξάζω
1) проникаться (еще) мнением Plat.
2) мысленно добавлять, присочинять Diog.L.προσδοξοποιέομαι

προσ-δοξοποιέομαι
придерживаться неверных мнений, быть в заблуждении Polyb.{*}προσδόρπιος

προσ-δόρπιος
дор. ποτιδόρπιος 2
необходимый для ужина (sc. ὕλη, γάλα Hom.)προσδοχή

προσ-δοχή
принятие, допущение Diog.L.προσδυσκολαίνω

προσ-δυσκολαίνω
досадовать, негодовать
ex. (τινί Plut.)προσδωρέομαι

προσ-δωρέομαι
сверх того дарить Diod.{*}προσεΐσκομαι

προσ-εΐσκομαι
(только 2 л. sing. pf. προσήϊξαι) быть похожим Eur. (см. * προσείκω 1)προσεάω

προσ-εάω
позволять
ex. μέ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου NT. — вследствие неблагоприятного для нас ветраπροσέβαν

προσέβᾱν
дор. (= προσέβην) aor. 2 к προσβαίνωπροσεβήσετο

эп. 3 л. sing. aor. 1 med. к προσβαίνωπροσεγγελάω

προσ-εγγελάω
насмехаться
ex. (τινι Aesop.)προσεγγίζω

προσ-εγγίζω
1) приближать, сближать
ex. (χείλη χείλεσι Luc.)
2) приближаться, подходить
ex. (τινί Diod., NT., Anth.)προσεγγράφω

προσ-εγγράφω
(ᾰ) добавлять письменно, дописывать, приписывать
ex. (τι ἐν τῇσι στήλῃσι Her.)προσεγγυάομαι

προσ-εγγυάομαι
сверх того ручаться, давать также поручительство
ex. (τινα ὀφλήματος Dem.)προσεγείρω

προσ-εγείρω
(pf. προσεγρήγορα) держать в бодрствующем состоянии, не давать уснуть
ex. (τινά Arst.)προσεγκαλέω

προσ-εγκᾰλέω
сверх того обвинять, еще упрекать
ex. (τινί τι Plut.; ὅτι … Diod.)προσεγκελεύομαι

προσ-εγκελεύομαι
сверх того побуждать, уговаривать
ex. (τινα и τινι Plut.)προσεγρήγορα

pf. к προσεγείρωπροσεγχέω

προσ-εγχέω
сверх того доливать
ex. (ἔλαιον εἴς τι Arst.; ἄκρατον Plut.)προσεγχρίω

προσ-εγχρίω
(ῑ) еще смазывать
ex. (τινά Anth.)προσεδαφίζω

προσ-εδᾰφίζω
прикреплять, укреплять
ex. ὄφεων πλεκτάναισι περίδρομον κύτος προσηδάφισται Aesch. — обод щита укреплен перевитыми змеямиπροσεδρεία

προσ-εδρεία
поэт. v. l. προσεδρία
1) ведение осады, осада
ex. (τρυχόμενοι τῇ προσεδρείᾳ Thuc.)
2) заботливый уход Eur.προσεδρεύω

προσ-εδρεύω
1) сидеть рядом
ex. (τινί Eur., NT.)
προσεδρεύων πυρᾷ Eur. — сидя у костра
2) осаждать, вести осаду
ex. (τῇ πόλει Polyb.)
3) внимательно высматривать, подстерегать
ex. (τοῖς καιροῖς Polyb.)
4) деятельно заниматься, ревностно отдаваться
ex. (τοῖς πράγμασι Dem.)
π. πρὸς τὸ ἴδιον Arst. — быть поглощенным личными делами
5) прокрадываться, втираться в доверие
ex. (οἱ κόλακες προσεδρεύσαντες Arst.)προσεδρία

Eur. v. l. = προσεδρείαπρόσεδρος

πρόσ-εδρος
2
находящийся рядом или вокруг
ex. ἐκ προσέδρου λιγνύος Soph. — из окутывавшего (его) дымаπροσεθίζω

προσ-εθίζω
приучать
ex. (π. τινὰ λιμὸν καὴ δίψος δύνασθαι φέρειν Xen.)
τινὰ καρτερίαν καὴ εὐτέλειαν Xen. — приучать кого-л. к выносливости и умеренности;
κατὰ σμικρὸν προσεθιζόμενος ἀντίον ὁρᾶν Luc. — мало-помалу привыкший смотреть прямо (на яркий свет)προσέθου

2 л. sing. aor. 2 med. к προστίθημιπροσειδέναι

inf. pf. к * προσείδωπροσείδομαι

pass. к * προσείδω{*}προσείδω

προσ-είδω
(aor. 2 προσεῖδον - inf. προσῐδεῖν, pf. πρόσοιδα - inf. προσειδέναι)
1) взирать, смотреть
ex. σὰς προσιδοῦσα τύχας Aesch. — взирая на твою судьбу;
φοβερὰν ὄψιν προσιδέσθαι (med.) Aesch. — созерцать страшное зрелище
2) сверх того знать
ex. χάριν προσειδέναι Plat. — да еще питать признательность
3) med.-pass. походить, быть сходным
ex. (βοστρύχοις Aesch.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика