Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 022

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 022
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 022) с русским переводом и комментариями.πρασοκουρίς

πρᾰσο-κουρίς
-ίδος (ῐδ) порейная (огородная) гусеница Arst.πρασόκουρον

πρᾰσό-κουρον
τό огородный нож (для срезывания порея) Anth.πράσον

(ᾰ) τό бот. порей или лук-порей Batr., Arph., Arst.πρασσαῖος

Прассей, «Зеленый как порей» (имя лягушки) Batr.{*}πράσσον

τό Plut. = πράσονπρασσοφάγος

πρασσο-φάγος
(φᾰ) Прассофаг, «Порееед» (имя лягушки) Batr.πράσσω

эп.-ион. πρήσσω, атт. πράττω (pf. 1 πέπρᾱχα, pf. 2 πέπρᾱγα; pass.: fut. 1 πραχθήσομαι, fut. 2 πρᾱγήσομαι, aor. 1 ἐπράχθην, aor. 2 ἐπράγην с ᾱ, pf. πέπραγμαι, fut. 3 πεπράξομαι; adj. verb. πρακτέος)
1) проходить, пролетать, проделывать
ex. (κέλευθον Hom.; ὁδόν HH. и ὁδοῖο Hom.)
2) переезжать, переплывать
ex. (ἅλα Hom.)
3) делать, совершать, приводить в исполнение
ex. (φόνον, ἀρετάς Pind.)
πέπρακται τοὔργον Aesch. — дело сделано;
φεῦ φεῦ πέπρακται! Eur. — увы, свершилось!;
τὸ πραχθέν Plat., τὰ πραχθέντα Aesch. и τὰ πεπραγμένα Pind., Dem. — содеянное, совершенное;
τὰ πρὸ εὐκλείδου ἄρχοντος πραχθέντα погов. Luc. — то, что было сделано до архонта Эвклида, т.е. преданное забвению (намек на общую амнистию всех причастных к злодеяниям Тридцати тираннов);
περισσὰ π. Soph. (пытаться) делать невозможное;
τῷ θυμῷ πραχθεὴς φόνος Plat. — убийство, совершенное в гневе;
π. καὴ βουλεύειν Soph. — помогать делом и советом
4) добиваться, достигать
ex. (οὐδὲν π. δυνάμενος Polyb.)
ἔπρηξας καὴ ἔπειτα Hom. — добилась ты-таки наконец;
χρῆμα οὐ πρήξεις Hes. — ничего ты не достигнешь
5) работать, трудиться, заниматься
ex. τὰ ἑαυτοῦ π. Soph. — заниматься собственными делами;
π. τὰ πολιτικά и τὰ τῆς πόλεως Plat., τὰ πράγματα Lys. — заниматься общественно-политическими делами;
τὰ γεωργικὰ εὖ π. Xen. — с успехом заниматься земледелием;
π. τινί, πρός и ἔς τινα или ὑπέρ τινος Thuc., Dem. — работать в пользу кого-л. или держать чью-л. сторону;
πολλὰ π. Her. — хлопотать, суетиться, метаться
6) действовать, поступать
ex. (κατὰ τοὺς νόμους Plat.)
σὺν ἀργύρῳ π. Soph. — действовать с помощью подкупа
7) готовить, устраивать, устанавливать
ex. (φιλίαν, εἰρήνην Dem.)
κάθοδόν τινι π. Plut. — добиваться возвращения кого-л. (из ссылки);
τῶν κορινθίων πρασσόντων ὅπως τιμωρήσονται αὐτούς Thuc. — так как коринфяне готовились отомстить им (афинянам)
8) причинять, доставлять
ex. ἀγαθόν τι πρᾶξαι τέν πόλιν Arph. — оказать некую услугу городу
9) оканчивать(ся), завершать(ся)
ex. ( στόλος οὕτω ἔπρηξεν Her.)
κατὰ τέν ναυμαχίαν οὕτως ἐπεπράγεσαν Thuc. — таков был исход морского сражения
10) оканчивать (жизнь), погибать
ex. οὕτω ἔπρηξε (Ἀνάχαρσις) Her. — так погиб Анахарсис
11) губить, умерщвлять
ex. (τινά Aesch.)
12) получать, приобретать
ex. (ἄκοιτιν, κλέος Pind.)
13) вести переговоры, договариваться
ex. (περὴ εἰρήνης Xen.)
14) проводить жизнь, чувствовать себя
ex. εὖ (καλῶς, εὐτυχῶς, μακαρίως, εὐδαιμόνως, ἀγαθόν) π. Plat., Xen., Trag., Arph. — быть счастливым, процветать;
πῶς ἄρα πράσσει ξέρξης? Aesch. — что с Ксерксом?;
τὸ εὖ π. παρὰ τέν ἀξίαν Dem. — незаслуженное счастье;
εὖ πρᾶσσε! (в — письмах) Plat. будь счастлив!;
κακῶς (φλαύρως, δυστυχῆ) π. Her., Aesch., Thuc. — быть несчастным;
χαλεπώτατα π. Thuc. — быть в весьма трудном положении;
μικρὰ καὴ φαῦλα π. Dem. — находиться в самом жалком положении
15) заставлять платить, взыскивать, взимать
ex. (φόρον παρά τινος Her.; τὰς ἐσφοράς Dem.)
π. τινὰ τὰ χρήματα Xen. — требовать с кого-л. денег;
τι καὴ πράξεις με ὑπὲρ αὐτοῦ σύ ; Luc. — сколько ты с меня потребуешь за него?;
φόρους ἐκ или ἀπὸ τῶν πόλεων πράττεσθαι Thuc. — требовать дани с городов;
τὰ πραττόμενα Polyb. — налоги
16) воздавать, карать
ex. πατρὸς φόνον π. Aesch. — мстить за убийство отца;
ἀντίποινα πράξειν Aesch. — отомстить
17) хитростью передавать, предавать
ex. (τινὴ τέν πόλιν Polyb.)
οἱ πράσσοντες Thuc. — участники заговораπρατέος

πρᾱτέος
3
<adj. verb. к πιπράσκω> Plat. = πράσιμοςπρατήρ

πρᾱτήρ
-ῆρος продавец Plat., Isae., Dem.πρατήριον

πρᾱτήριον
ион. πρητήριον τό торговая площадь, рынок, базар Her., Plut.πράτης

-ου (ᾱ) Isae. = πρατήρπράτιστος

Theocr. superl. к πρᾶτοςπρατός

πρᾱτός
3
<adj. verb. к πιπράσκω> проданный
ex. πρατόν τινα ἐκπέμψαι Soph. — продать кого-л. на чужбину (в рабство)πρᾶτος

3
дор. Arph., Theocr. = πρῶτοςπρατοτόκος

πρᾱτοτόκος
2
дор. Theocr. = πρωτοτόκοςπράττω

атт. = πράσσωπράως...

πρᾴως, πράως
(ᾱ)
1) мягко, дружелюбно, ласково
ex. (τῷ πλήθει χρῆσθαι Polyb.)
2) спокойно, сдержанно
ex. (λέγειν τι Xen.; πείθειν τινά Plat.)πράϋνσις

-εως (ᾱ) успокоение, спокойствие Arst.πραϋντικός

πρᾱϋντικός
3
успокаивающий
ex. τὰ πραϋντικά Arst. — успокаивающие средстваπραϋπάθεια

πρᾱϋπάθεια
v. l. πρᾱϋπαθία NT. v. l. = πραΰτης{*}πραϋτένων

πρᾱϋ-τένων
ион. πρηϋτένων -ονος adj. с укрощенными мышцами, т.е. прирученный
ex. (ταῦρος Anth.)πρεμνίζω

вырывать с корнем, выкорчевывать Dem.πρέμνοθεν

πρέμνο-θεν
adv. до основания
ex. (πόλις π. πανώλεθρος Aesch. - v. l. πρυμνόθεν)πρέμνον

τό
1) нижняя часть ствола, основание дерева Xen., Arph.
2) кряж, пень, бревно HH., Arph.
3) перен. основание, основа
ex. (πράγματος Arph.)πρέπον

τό подходящее, подобающее
ex. κατὰ и πρὸς τὸ π. Plat. — как подобаетπρεπόντως

подобающим образом Pind., Aesch.
ex. π. τινός и τινί Plat. — как подобает кому-л., достойным кого-л. образомπρεπτός

3
<adj. verb. к πρέπω> славный, знаменитый Aesch., Arph.πρέπω

(преимущ. praes. и impf., редко fut. πρέψω и aor. ἔπρεψα)
1) быть заметным, отличаться
ex. (διὰ πάντων Hom.)
νέα γάρ, ὡς ἐσθῆτι καὴ κόσμῳ πρέπει Eur. — она молода, как видно по (ее) платью и наряду;
πρέπουσι μελαγχίμοις γυίοισι λευκῶν ἐκ πεπλωμάτων ἰδεῖν Aesch. — на фоне белых одежд резко выделяются черные тела (моряков);
(часто в переводе может — опускаться):
ὁμήγυρις γυναικῶν φάρεσιν μελαγχίμοις πρέπουσα Aesch. — толпа женщин в черных покрывалах
2) блистать, сиять
ex. (πανσέληνος πρέπει ἐν μέσῳ σάκει Aesch.; ζεὺς πρέπων δι΄ αἰθέρος Eur.)
φρυκτὸς ἀγγέλλων πρέπει Aesch. — ярко пылает сигнальный костер;
πρέπουσα ὡς ἐν γραφαῖς Aesch. — блистающая (красотой) словно на картине
3) (о звуке или запахе) явственно ощущаться
ex. οἶμαι βοέν ἐν πόλει πρέπειν Aesch. — я думаю, что крик стоит над (павшим) городом;
ἀτμὸς ὥσπερ ἐκ τάφου πρέπει Aesch. — пахнет словно могильным испарением
4) быть схожим, походить
ex. (τινὴ εἶδος Pind.; τινὴ μορφῇ Eur.)
πρέπει ὡς τύραννος εἰσορᾶν Soph. — у нее царственный вид
5) подходить, приличествовать, подобать, соответствовать
ex. (ἐν μεγέθει Arst.)
τὸ αἰσχυντηλὸν αὐτοῦ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεψεν Plat. — застенчивость шла его возрасту;
τούτοις ἓν ὄνομα ἅπασι πρέφει Plat. — всем этим (вещам) будет соответствовать одно название;
εἰς τέν ἀπόδειξιν πρέψει ῥηθέν Plat. — сказанное пригодится для разъяснения (вопроса);
ποῦ τάδ΄ ἐν χρηστοῖς πρέπει ; Eur. — где такие поступки подобают порядочным людям?, т.е. допустимо ли где-л. нечто подобное?;
πρέπων ἔφυς πρὸ τῶνδε φωνεῖν Soph. — тебе (больше всех) пристало говорить от их имени;
impers.:
οὔτε κλάειν οὔτ΄ ὀδύρεσθαι πρέπει Aesch. — не подобает ни плакать, ни скорбеть;
ἐμοὴ πρέποι ἄν Xen. — мне следовало бы;
τίσασθαι οὕτω, ὡς ἐκείνους (sc. τίσασθαι) πρέπει Her. — наказать (врагов) так, как они заслуживаютπρεπώδης

πρεπ-ώδης
2
приличествующий, подобающий, достойный Xen., Plat., Arph.πρέσβα

πρέσβᾰ
adj. f
1) старшая
ex. (εὐρυδίκη, π. κλυμένοιο θυγατρῶν Hom.)
2) почтенная, высокая, великая
ex. (Ἥρη, π. θεά Hom.)πρεσβεία


1) старшинство
ex. κατὰ πρεσβείαν Aesch., Arst. — по старшинству
2) достоинство, значительность
ex. (πρεσβείᾳ καὴ δυνάμει ὑπερέχειν Plat.)
3) посольство
ex. (πρεσβείαν πέμπειν Plat. и ἀποστέλλειν NT.)πρεσβεῖον

эп.-ион. πρεσβήϊον τό
1) почетная награда, лучший дар
ex. (π. τινι ἐν χερὴ θεῖναι Hom.)
2) привилегия старшего, право первородства
ex. (πρεσβεῖα λαβεῖν Dem.)
3) привилегия, преимущество, особое право
ex. (πρεσβεῖα διδόναι τινὴ ἐπιδιακρίνειν Plat.)πρέσβειρα

adj. f HH., Eur., Arph. = πρέσβαπρέσβευμα

-ατος τό (только pl.) члены посольства, посольство Eur., Plut.πρέσβευσις

-εως посольство Thuc.πρεσβευτής

-οῦ
1) посол Thuc.
2) представитель, агент Dem.
3) (лат. legatus)
ex. (римский) легат Polyb.πρεσβευτικός

3
посольский Polyb.πρεσβεύω

1) быть старейшим, самым старым
ex. οἱ νομοφύλακες πρεσβεύοντες Plat. — старейшие законоблюстители
2) быть старшим
ex. πρεσβεύων (sc. κασίγνητος) Soph. — старший брат;
τῶν προτέρων ἐπρέσβευσε Ἀρτοβαζάνης Her. — из сыновей (Дария) от первого брака старшим был Артобазан;
διὰ τὸ πρεσβεύειν ἀπὸ αὐτοῦ τυραννεῦσαι Thuc. — получить власть как старший его сын
3) быть первым, лучшим или главным, первенствовать
ex. (Ὀλύμπου πρεσβεύων πατήρ Soph.)
διὰ τὸ πρεσβεύειν τῶν πολλῶν πόλεων Plat. — так как (Кносс) имел преимущество перед многими (другими) городами
4) ставить на первое место, чтить
ex. (γαῖαν, τόνδε τάφον Aesch.; τι πρό τινος π. Plut.)
τοῦ χρόνου πρεσβεύεσθαι Aesch. — дольше жить
5) заботиться, развивать, изучать
ex. (τοὺς λόγους Diog.L.)
6) отправляться с посольством, быть послом
ex. (ἀπὸ κορίνθου πρεσβεύων Her.; π. πρός и παρά τινα Xen., Plat.; ὑπέρ τινος NT.)
7) (в качестве посла) вести переговоры, договариваться, обсуждать
ex. (τέν εἰρήνην Dem.)
τὰ πεπρεσβευμένα Dem. — переговоры
8) med. отправлять послов
ex. (ἐς λακεδαίμονα περί τι Thuc.)πρεσβηΐς

-ΐδος (ῐδ) adj. f почтительная, благоговейная
ex. (τιμή HH.)πρέσβηες

эп. pl. к πρέσβυς I и IIπρεσβήϊον

τό эп.-ион. = πρεσβεῖονπρεσβήϊος

2
высокий, священный
ex. (θεοῦ ὄμμα Anth.)πρέσβις

I.
(только acc. sing. πρέσβιν) старшинство или старость
ex. κατὰ πρέσβιν HH., Plat. — по старшинству
II.
старуха Aesop.πρέσβιστος

HH., Aesch., Soph., Plat. superl. к πρέσβυς Iπρέσβος

-εος τό предмет глубокого уважения
ex. π. πέρσαις Aesch. (царица Атосса), окруженная почитанием персов;
π. Ἀργείων Aesch. — высокочтимое собрание аргосских старейшинπρεσβυγένεια

πρεσβῠ-γένεια
старшинство, первородство Plut.
ex. κατὰ πρεσβυγένειαν Her. — по праву первородстваπρεσβυγενής

πρεσβῠ-γενής
I.
2
1) старший, первородный
ex. π. Ἀντηνορίδης Hom. — первенец Антенора
2) древнейший, извечный
ex. (χρόνος Cratinus ap. Plut.)
II.
старейшина (в Спарте) Plut.πρέσβυς

I.
-εως adj. (только nom., voc. πρέσβυ, acc. πρέσβυν; pl. - только в знач. πρέσβυς 2 - πρέσβεις и эп. πρέσβηες; dual. πρέσβη или πρεσβῆ; compar. πρεσβύτερος, superl. πρεσβύτατος и πρέσβιστος)
1) старый
ex. ( π. πόλυβος Soph.; ἄναξ Aesch.; οἱ παῖδες καὴ οἱ πρεσβύτεροι Xen.)
πρεσβύτατος γενεῇ Hom. — старший по рождению;
ἐνιαυτῷ πρεσβύτερος Arph. — годом старше;
ἐπὴ τὸ πρεσβύτερον ἰέναι Plat. — становиться старше, стареть
2) почтенный, уважаемый
ex. (βουλαί Pind.)
3) значительный, важный
ex. πρεσβύτερόν τι ποιεῖσθαι ἤ τι Her. — ставить что-л. выше чего-л.;
πρεσβύτατον κρίνειν τι Thuc. — считать что-л. самым главным;
πρεσβύτερον κακοῦ κακόν τι Soph. какое-л. — неслыханное несчастье
II.
-εως (преимущ. pl.)
1) старейшина, вождь Aesch.
2) посол Aesch., Thuc., Xen., Dem., Arph.
3) птица королек Arst.πρεσβυτέριον

τό
1) совет старейшин NT.
2) священники, духовенство NT.πρεσβύτερος

I.
3
compar. к πρέσβυς I
II.

1) старец NT.
2) старейшина NT.
3) предок
ex. ( παράδοσις τῶν πρεσβυτέρων NT.)πρίαμος

πρίᾰμος
-ου, эп. οιο Приам (сын Лаомедонта, муж Гекабы или Гекубы, последний царь Трои) Hom.πριάπειος

ион. πριήπειος 2
(ᾱ) приапов Anth.
ex. πριάπειον μέτρον стих. — приапов размер (состоящий из гликонея и ферекратея: ___U|UUU-
_U_U|U_-|)πριαπινός

πριᾱπινός
3
из города Приап, чтимый в Приапе
ex. (Ἄρτεμις Plut.)πρίαπος

πρίᾱπος
I.
ион. πρίηπος (дор. gen. πριήπω) Приап (сын Вакха и Афродиты, бог садов, полей, плодородия и мореплавания) Theocr., Diod., Luc.
II.
ион. πρίηπος Приап (город в Мисии на Пропонтиде, к вост. от Пария, колония милетцев) Thuc.πρίασθαι

inf. к * πρίαμαιπρίγκιψ

ῐπος Polyb. = лат. princepsπρίζω

Plat., Plut., NT. = πρίω Iπριηνεύς

-έως житель или уроженец города πριήνη Her., Plat.πριήνη

Приена (один из двенадцати ионийских городов Карии) Her., Thuc., Xen.πριηπ-

ион. = πριαπ-πρίν

I.
(ῐ и ῑ) adv. прежде, раньше
ex. ἔθ΄ ὡς π. Hom. — доселе, как (и) прежде;
(ἀρχαί), ἃς ἐκεῖνος εἶχε π. Soph. — власть, которая раньше принадлежала ему;
π. γενόμενος Her. — раньше появившийся, прежний;
ἐν τῷ π. χρόνῳ Soph. и τὸ π. Hom., Her., Aesch., Plat. — в прежнее время, ранее;
θησεύς, τοῦ π. αἰγέως τόκος Soph. — Тесей, сын прежде царствовавшего Эгея;
π. ὥρη (sc. ἐστίν) Hom. — преждевременно
II.
praep. cum gen. прежде, до
ex. π. ὥρας Pind. — прежде времени;
π. τοῦ βλέψαι Sext. — прежде, чем увидеть
III.
conj. (тж. π. ἤ, π. ὅταν и др.)
ex.ind., conjct. с ἄν и opt.) прежде чем, пока не, доколе
οὐδέ τις ἔτλη π. πιέειν, π. λεῖψαι κρονίωνι Hom. — и никто не посмел пить прежде, чем совершить возлияние Крониону;
μέ (οὐ) πρόσθεν или μέ (οὐ) πρότερον … π. Her., Xen., Plat., Soph., Arph. — не ранее …чем, не …пока не;
ἀπετράποντο ἐς τέν πόλιν π. ὑπερβαίνειν Thuc. — они вернулись в город прежде, чем вышли за (его) стены;
οὐδὲ λήξει, π. ἂν ἢ κορέσῃ κέαρ Aesch. (Зевс) не успокоится, пока не утолит (своего) гнева;
π. ἴδοιμ΄ ὀρθὸν ἔπος Soph. — пока я не узнаю правдыπρινή

πρῐνή
Plut. = πρίν I, II, IIIπρινίδιον

πρῑνίδιον
(ῐδ) τό каменный дубок Arph.πρίνινος

πρίνῐνος
3
(ρῑ)
1) дубовый
ex. (γύης Hes.; ἄνθρακες Arph.)
2) словно из дуба, крепкий, могучий
ex. (γέροντες Arph.; ἀθλητής Luc.)πρίνιστον

τό Plut. v. l. = πραίνεστονπρῖνος

, реже каменный дуб (Quercus ilex) Hes., Arph. etc.πρινώδης

πρῑν-ώδης
2
твердый как дуб, непоколебимый
ex. (θυμός Arph.)πριονώδης

πρῐον-ώδης
2
(ῐ) пилообразный, зазубренный
ex. (κῶλα, sc. τέττιγος Anth.)πριονωτός

πρῑονωτός
3
с зазубренными краями
ex. (τὸ τοῦ κρανίου μέρος Arst.)πρίου

imper. med.-pass. к πρίω Iπρῖσις

см. πρίσις...πρίσις...

πρῖσις, πρίσις
-εως
1) пиление, пилка
ex. ( πρίων τῆς πρίσεως χάριν γέγονεν Arst.)
2) скрежет
ex. (πρίσεις ὀδόντων Plut.)πρῖσμα

-ατος τό
1) тж. pl. опилки Anth.
2) мат. призмаπριστήρ

-ῆρος adj. пилящий, распиливающий
ex. πριστῆρες ὀδόντες Anth. — зубы-резцыπρίστης

-ου пила-рыба Arst.πρίστις

-εως
1) Anth. = πρίστης
2) «пила-рыба» (лат. navis rostrata, род военного корабля с острым клювом) Polyb.πριστός

3
<adj. verb. к πρίω I>
1) пиленый, обточенный
ex. (ἐλέφας Hom.)
2) получившийся от пиления
ex. (ῥινήματα Eur.)
3) зазубренный
ex. (κνῆσμα Anth.)πρίω

I.
(ῑ)
1) пилить, распиливать
ex. (κεραίαν δίχα Thuc.; τὸν ἐλέφαντα Luc.; κέρατα ὅταν πρισθῇ καὴ καταξεσθῇ Plut.)
2) скрежетать
ex. (τοὺς ὀδόντας Arph.)
3) кусать
ex. (ὀδόντι Soph.)
4) крепко схватывать, связывать
ex. (ζωστῆρι πρισθεῖς Soph.)
5) раздражать, приводить в бешенство
ex. (πριόμενός τινι Anth.)
II.
(ῐ) стяж.
1) (= πρίασο) imper. к * πρίαμαι
2) ( = ἐπρίασο) 2 л. sing. impf. к * πρίαμαιπρίων

I.
-ονος (ῑ, тж. ῐ)
1) пила
ex. (πέλεκυς καὴ π. Plut.)
πρίονος ἐκβρώματα Soph. — опилки
2) зубчатый ряд
ex. π. ὀδόντων Anth. — ряд зубов, оскал
3) зубчатая горная цепь, сиерра Polyb.
II.
-ονος пильщик
ex. ὡς πρίων΄ (dual.) μὲν ἕλκει, δ΄ ἀντενέδωκε Arph. — словно два пильщика, (из которых) один тянет, а другой отпускает
III.
<игра слов * πρίαμαι и πρίω I> ирон. душераздирающий крик (назойливых продавцов) Arph.
IV
-ουσα -ον part. praes. к πρίω Iπρό

I.
adv.
1) спереди, впереди
ex. (πρὸ μὲν ἄλλοι, αὐτὰρ ἐπ΄ ἄλλοι Hom.)
Ἰλιόθι πρό Hom. — перед Илионом
2) вперед
ex. ἐξάγειν πρὸ φόωσδε Hom. — произвести на свет;
οὐρανόθι πρό Hom. — вперед к небу
3) прежде, ранее
ex. ἠῶθι πρό Hom. — перед зарей;
πρό οἱ εἴπομεν Hom. — мы ему предсказали
4) раньше времени, преждевременно
ex. (πρό - v. l. πρῴ - γε στενάζεις Aesch.)
II.
praep. cum gen.
1) впереди, перед
ex. (πτόλιος Hom., τειχέων Aesch.)
πρὸ βασιλέως τεταγμένοι ἦσαν Xen. (всадники) были выстроены перед царем;
τὰ πρὸ ποδῶν Xen. — ближайшее пространство (досл. находящееся перед ногами);
τὰ πρὸ χειρῶν καὴ τὰ ἐν δόμοις Soph. — то, что (ты видишь) перед собой, и то, что (увидишь) дома
2) вперед
ex. πρὸ ὁδοῦ γίγνεσθαι Hom. — пройти вперед;
πρὸ αὐτῶν κύνες ἤϊσαν Hom. — впереди их побежали собаки
3) за, в защиту, в интересах
ex. (μάχεσθαι πρό τινος Hom.; πρὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποθνῄσκειν Her.)
βεβουλεῦσθαι πρό τινος Xen. — послужить чьим-л. интересам
4) от имени
ex. (ἐρῶ πρὸ τῶνδε Soph.)
π. ἄλλων πολλέν χάριν ἔχειν τινί Plat. — от лица других выразить горячую благодарность кому-л.
5) предпочтительно, преимущественно перед
ex. τὴ πρό τινος αἰνῆσαι Pind., ποιεῖσθαι Isocr., κρίνειν и αἱρεῖσθαι Thuc., Plat. — предпочитать что-л. чему-л.;
πρὸ πολλοῦ ποιεῖσθαι Isocr. — высоко ставить (ср. 7);
τὴ πρό τινος τιμᾶσθαι Thuc. — ценить что-л. выше чего-л.
6) вместо, взамен
ex. (πρό τινος τὸ γέρας ἔχειν Her.)
οὐδεὴς ἄλλος πρὸ σεῦ Her. — никто помимо тебя;
διώκειν γῆν πρὸ γῆς Arph. — преследовать из страны в страну
7) ранее, перед, до
ex. πρὸ τοῦ (или προτοῦ) Her. и πρὸ τούτων Thuc. — до этого, раньше;
πρὸ ἡμέρας Xen. — до наступления дня;
πρὸ τῶν τρωϊκῶν Thuc. — до Троянской войны;
πρὸ τοῦ θανάτου Plat. и πρὸ τοῦ θανεῖν Soph. — перед смертью;
πρὸ πολλοῦ Her. — задолго (до этого), давно (ср. 5);
πρὸ μικροῦ Plut. — недавно;
οἱ πρὸ ἐμοῦ Thuc. — мои предшественники;
πρὸ ἐνιαυτοῦ Plut. — за год до этого, годом раньше
8) из-за, вследствие
ex. πρὸ φόβοιο Hom. — из страха;
πρὸ τῶνδε Soph. — вследствие этих обстоятельств
III.
приставка со знач.:
1) перед, впереди (πρόδομος)
2) вперед или наружу (προφέρω)
3) за, в защиту (προμάχομαι)
4) предпочтительно, больше (προτιμάω)
5) перед, раньше, до (προπάτωρ)
6) заранее, наперед (προαγγέλλω)
7) вблизи (πρόχειρος)
8) преждевременно (πρόωρος)
9) усиления (πρόπαλαι)προᾴδω

προ-ᾴδω
первым начинать петь, запевать
ex. (ἐν τοῖς χοροῖς Aeschin.)προῃδέατο

ион. 3 л. sing. ppf. к προαιδέομαιπροαγγέλλω

προ-αγγέλλω
заранее возвещать, наперед объявлять
ex. (π. μάχην ἔσεσθαι Xen.; πόλεμον π. Polyb.)προάγγελος

προ-άγγελος
пред(воз)вестник
ex. (προάγγελοι τῶν νόσων Plut.)προάγγελσις

προ-άγγελσις
-εως заблаговременное уведомление, предупреждение
ex. (τῆς ἀναχωρήσεως Thuc.)προαγόρευσις

προ-ᾰγόρευσις
-εως предвещание, предсказание Arst., Plut.προαγορεύω

προ-ᾰγορεύω
1) предсказывать, предвещать
ex. (τέν μεταλλαγέν τῆς ἡμέρης Her.; τὸ μέλλον Xen.)
2) предупреждать, предостерегать
ex. προηγόρευεν, ὅτι ὡς πολεμίῳ χρήσοιτο Xen. (всякого бегущего Кир) предупредил, что поступит (с ним) как с врагом
3) заявлять, указывать
ex. (προηγόρευε τοῖς Ἀθηναῖοις, sc. περικλῆς, ὁτι Ἀρχίδαμος οἱ ξένος εἴη Thuc.)
4) объявлять, возвещать, провозглашать
ex. (ὑπὸ κήρυκος Her.; πόλεμόν τινι Thuc.)
ἰσονομίην τινὴ π. Her. — предоставлять кому-л. равноправие;
τοὺς Ἕλληνας π. αὐτονόμους ἀφιέναι Thuc. — предоставлять грекам жить по их собственным законам
5) приказывать, предписывать
ex. (τινἴ μετιέναι τινά Her.)
π. τινὴ μέ κινεῖν τι Plat. — запрещать кому-л. разрушать (досл. потрясать) что-л.;
τὰ προηγορευμένα Xen. — предписания, указания
6) вызывать (в качестве обвиняемого)
ex. (π. τινὴ εἰς τρίτην ἀγορὰν παρεῖναι Plut.)
7) (тж. π. εἴργεσθαι τῶν νομίμων Dem.)
ex. (об обвиняемом в убийстве) объявлять о запрещении участвовать в священных обрядах (τοῖς ἀνδροφόνοις Isocr.)προάγω

προ-άγω
(ᾰ) (aor. 2 προήγαγον, pf. προῆχα)
1) med. вести вперед
ex. (τοὺς πεζούς Xen.)
τὸν νεκρὸν π. Plat. — нести покойника
2) выводить (наружу)
ex. (τινά NT.)
3) приводить, доводить
ex. (τινὰ ἐς τὰ οἰκία Her.)
ὡς προῆγεν (τὸν κῦρον) χρόνος εἰς ὥραν τοῦ πρόσηβον γενέσθαι Xen. (досл.) — когда время привело Кира к юношескому возрасту;
προήχθη εἰπεῖν Arst. (Эврипид) договорился (до странной мысли)
4) вводить, побуждать, склонять
ex. (ἀνθρώπους ἐπ΄ ἀρετήν Xen.)
π. τινὰ περί τινος εἰς λόγους Plat. — заставлять кого-л. говорить о чем-л.;
ὡς χρεία προάγει Thuc. — как требует необходимость;
π. τινὰ εἰς ὀργέν ἢ φθόνον ἢ ἔλεον Arst. — внушать кому-л. гнев, недоброжелательность или жалость;
κινδυνεύειν τινὰ π. Thuc. — толкать кого-л. на риск;
ἐς γέλωτά τινα προαγαγεῖν Arst. (προαγαγέσθαι Her.) — рассмешить кого-л.;
εἰς τοῦτο προαγαγέσθαι τι Her. — довести что-л. до такой степени;
προαχθῆναι γράφειν διά τι Polyb. чем-л. — быть побужденным к описанию (событий)
5) продвигать вперед, возвышать, возвеличивать, усиливать
ex. (τέν πόλιν Thuc.; τὰ μαθήματα Arst.)
προαγαγεῖν εἰς δόξαν τινά Plut. — прославить кого-л.;
πολλοὺς προαγαγεῖν ἐφ΄ ἡγεμονίας Plut. — назначить многих (солдат) на командные посты;
ἐπὴ μέγα προαχθῆναι παρά τινι Luc. — быть высоко вознесенным благодаря кому-л.
6) выпускать
ex. π. δάκρυα Eur. — проливать слезы;
π. καρπούς Arst. — приносить плоды
7) идти вперед, продвигаться
ex. (ἐπὴ τέν θάλατταν Polyb.)
σοῦ προάγοντος ἐγὼ ἐφεσπόμην Plat. — так как ты шел вперед, то я (за тобой) следовал;
τῆς ἡμέρος ἤδη προαγούσης Polyb. — так как день уже продвинулся, т.е. было уже поздно;
ἐκ τῶν ἀσαφεστέρων ἐπὴ τὰ σαφέστερα π. Arst. — продвигаться от менее ясного к более ясному
8) идти впереди
ex. (οἱ προάγοντές τινα καὴ οἱ ἀκολουθοῦντες NT.)
π. τινὰ εἰς τόπον τινά NT. — раньше кого-л. войти куда-л.
9) предшествовать (во времени)
ex. προάγων λόγος Plat. — ранее сказанное
10) med. выращивать, воспитывать
ex. (παῖδας Dem.)προαγωγεία

προ-ᾰγωγεία
сводничество Plat., Xen., Arst.
ex. προαγωγείας νόμοι Aeschin. — закон о (наказании виновных в) сводничествеπροαγωγεύω

προ-ᾰγωγεύω
сводничать, тж. совращать
ex. (παῖδα ἢ γυναῖκα Aeschin.; ἑαυτόν Arph.)προαγωγή

προ-ᾰγωγή

1) высокое звание, высокая должность
ex. (ἀξίαι καὴ προαγωγαί Plut.)
2) ход событий
ex. ἐκ προαγωγῆς φίλος Dem. — случайный, т.е. ненадежный другπροαγωγός

προ-ᾰγωγός
сводник, совратитель Arph., Xen., Aeschin. etc.προάγων

προ-άγων
-ωνος (ᾰ), v. l. προᾰγών -ῶνος
1) подготовительная борьба, пробное состязание
ex. (ἀγῶνες καὴ προάγωνες Plat.)
2) приготовление, подготовка
ex. (προάγωνες τῆς γραφῆς Dem.)προαγωνίζομαι

προ-αγωνίζομαι
1) раньше вести борьбу
ex. προηγώνισθε τοῖς μακεδόσιν Thuc. — вы уже имели случай бороться с македонцами
2) вести предварительную борьбу
ex. ἀγῶνας π. Plat. — устраивать пробные состязания;
προηγωνισμένοι ἀγῶνες Plut. — предварительные состязания
3) вести борьбу, сражаться (за или в защиту кого-л.) Plut.προαγωνιστής

προ-ᾰγωνιστής
-οῦ
1) передовой боец Luc.
2) борец, защитник
ex. (τοῦ μύθου Plut.)προαδικέω

προ-ᾰδῐκέω
первым наносить обиду Arst., Plut.
ex. προαδικηθείς Dem. и προηδικημένος Aeschin. (первым) испытавший обиду, т.е. потерпевшийπροαιδέομαι

προ-αιδέομαι
ион. προαιδεῦμαι быть обязанным (благодарностью):
ex. (πόλιες) αἵτινές σφι προῃδέατο (ppf.) κού τι Her. города, которые были им чем-л. обязаныπροαίρεσις

προ-αίρεσις
-εως
1) (свободный) выбор, (личное) решение, намерение
ex. ἐκ προαιρέσεως καὴ βουλήσεως Dem. — по собственной воле и преднамеренно;
κατὰ τέν προαίρεσιν Arst. — по (собственному) выбору;
παρὰ τέν προαίρεσιν Arst. — вопреки (сделанному) выбору
2) стремление, склонность
ex. ἐπὴ τῇ τοῦ πλεονεκτεῖν προαιρέσει ζῶντες Dem. — живущие для наживы
3) основоположение, принцип, план
ex. (τοῦ βίου Dem.)
4) политические принципы, программа
ex. ( π. καὴ πολιτεία Dem.)
5) политическая партия
ex. (αἱ τοῦ δήμου προαιρέσεις Dem.)
6) учение, школа, направление
ex. (αἱ ἐν φιλοσοφίᾳ προαιρέσεις Luc.)
οἱ ἀκολουθήσαντες τῇ τούτων προαιρέσει Plut. — их последователиπροαιρετικόν

προ-αιρετικόν
τό способность выбора
ex. τὸ π. τῆς ψυχῆς Plut. — избирательная сила души, т.е. свободная воляπροαιρετικός

προ-αιρετικός
3
совершающий выбор, принимающий решение
ex. π. τῶν τοιούτων λόγων Arst. — предпочитающий подобные речи;
τῶν τοιούτων π. καὴ πρακτικός (sc. ἀνήρ) Arst. — тот, кто принимает эти решения и осуществляет их;
ἔστιν ἀρετέ ἕξις προαιρετική Arst. — добродетель есть избирательное свойство (души)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика