Древнегреческо-русский словарь, Π, лист 001

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Π > 001
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Π: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048

Лексика древнегреческого койнэ с буквы π (часть 001) с русским переводом и комментариями.πανόλβιος

πᾰν-όλβιος
2
HH. = πάνολβοςπάνολβος

πάν-ολβος
2
вполне счастливый Aesch.πανομιλεί

πᾰν-ομῑλεί
v. l. πανομῑλί adv. целыми полчищами Aesch.πανόμματος

πᾰν-όμμᾰτος
2
всевидящий, ясновидящий
ex. (χάρις Anth.)πανόμοιος

πᾰν-όμοιος
эп. πᾰνομοίϊος 2
совершенно похожий, чрезвычайно сходный
ex. (τινι Anth.)πανομφαῖος

πᾰν-ομφαῖος
2
посылающий все знамения, прорицающий обо всем
ex. (ζεύς Hom.)πανοπεῖς

πᾰνοπεῖς
-έων οἱ жители города или уроженцы Панопей Her., Plut.πανοπεύς

πᾰνοπεύς
I.
-έως, эп. ῆος Панопей (сын Фока, отец Эпея) Hom., Plat.
II.
-έως, эп. ῆος Панопей (город в Фокиде) Hom., Her.πανόπη

πᾰνόπη
Панопа (одна из Нереид) Hom., Hes.πανοπηΐς

πᾰνοπηΐς
-ΐδος Панопеида, дочь Панопея, т.е. αἴγλη (которую любил, а затем покинул Тесей) Plut.πανοπλία

πᾰν-οπλία
ион. πανοπλίη паноплия, полное вооружение (гоплита)
ex. (т.е. щит, шлем, броня, поножи, меч и копье)
πανοπλίᾳ Plat., πανοπλίη Her. — в полном вооружении, во всеоружииπάνοπλος

πάν-οπλος
2
(ᾰ)
1) тяжеловооруженный, в полном вооружении
ex. (Ἀργείων στρατός Aesch.; ὄχλος Eur.)
2) (о вооружении) полный
ex. (τεύχη πάνοπλα Eur.)πανόπτας

πᾰνόπτᾱς
-ου adj. m дор. = πανόπτηςπανόπτης

πᾰν-όπτης
дор. πᾰνόπτᾱς -ου adj. m всевидящий
ex. (ζεύς, Ἄργος, κύκλος ἡλίου Aesch.)πάνορμος

πάν-ορμος
2
(ᾰ) вполне удобный для причаливания
ex. (λιμένες Hom.)πάνορμος

, редко Панорм
1) порт Эфеса Her.
2) порт на вост. побережье Аттики Isae.
3) порт у мыса Рион - сев. Ахайя Thuc.
4) портовый город на сев.-зап. побережье Сицилии, ныне Palermo Thuc.πανός

πᾱνός
(= φανός II) факел Aesch.πανός

πᾱνός
gen. к πάνπανουργέστερος

πᾰνουργέστερος
compar. к πανούργος Iπανουργέω

πᾰν-ουργέω
(тж. πανουργίας π. Dem.) поступать коварно или злодейски Plut.
ex. ἃ πεπανούργηκας Arph. — то, что ты натворил (дурного);
ὅσια π. Soph. — пойти на преступление ради священного долгаπανούργημα

πᾰν-ούργημα
-ατος τό коварный поступок, коварство Soph.πανουργία

πᾰν-ουργία
хитрость, коварство, дурной поступок Aesch., Soph., Lys., Plat., Arst. etc.
ex. πανοῦργος πανουργίαις κεκασμενος Arph. — плут, блистающий (всяческими) плутнямиπανουργιππαρχίδας

πᾰνουργ-ιππαρχίδᾱς
-ου шутл. Плутогиппархид, Гиппархидожулик Arph.πανουργον

πᾰν-ουργον
τό коварство, обман
ex. τὰ πανοῦργα καὴ παλιντριβῆ Soph. — плутни и хитростиπανοῦργος

παν-οῦργος
I.
2
1) неразборчивый в средствах, способный на все
ex. (π. τε καὴ σοφός Plat.; π. πάντως καὴ πάντοθεν πλεονεκτικός, sc. ἐστιν Arst.; κομψὸς καὴ π. Plut.)
2) хитрый, плутоватый, коварный
ex. (ἀλώπηξ Arst.)
τὸ μὲν τῶν εὐηθεστέρων, τὸ δὲ τῶν πανουργοτάτων Lys. — одно свойственно людям простодушным, а другое - отъявленным плутам
II.
плут, мошенник Eur., Arph.πανούργως

παν-ούργως
хитро, коварно Soph., Arph., Plut.πάνοψ

-οπος (ᾰ) Паноп (один из миф. героев Аттики)
ex. πάνοπος κρήνη Plat. — Панопов источник (близ Афин)πανόψιος

πᾰν-όψιος
2
видимый всеми или на глазах у всех Hom.πανσαγία

παν-σᾰγία
полное вооружение Soph.πανσέληνος

πᾰν-σέληνος
I.
редко πασσέληνος 2
полнолунный, озаренный полной луной
ex. (νύξ Arst.)
π. κύκλος Eur. и π. σελήνη Thuc. — полная луна;
τὰ ἐκλειπτικὰ πανσέληνα Plut. — полное затмение луны
II.

1) (sc. ὥρα) полнолуние Her. etc. тж. pl. Arst.
2) (sc. σελήνη) полная луна Aesch., Plut.πάνσεμνος

πάν-σεμνος
2
глубоко почитаемый
ex. (μαθήματα Luc.){*}παράνοος

παρά-νοος
стяж. παράνους 2
безрассудный, безумный Aesch.πάραντα

πάρ-αντᾰ
adv. в сторону, в бок
ex. (ἄναντα κάταντα π. τε Hom.)παραντέλλω

Anth. = παρανατέλλωπαρανυκτερεύω

παρα-νυκτερεύω
нести ночную стражу (возле чего-либо) Plut.παρανύσσω

παρα-νύσσω
атт. παρανύττω досл. покалывать, колоть сбоку, перен. pass. быть побуждаемым
ex. (παρὰ τοῦ δαιμονίου Luc.)παράξενος

παρά-ξενος
2
получужеземный Arph.παραξέω

παρα-ξέω
стирать или царапать боком, задевать
ex. (ἄξονι καὴ τροχιῇ παραξέεσθαι Anth.)παραξιφίς

παρα-ξιφίς
-ίδος (ῐδ) кинжал, нож (который носили сбоку у меча) Diod., Plut.παραξόνιον

παρ-αξόνιον
τό отлетающая от оси щепка
ex. σχινδαλάμων παραξόνια Arph. — туча разлетающихся щепок, т.е. поток метких словечекπαραξυν-

староатт. = παρασυν-παραξύω

παρα-ξύω
обстругивать, выглаживать
ex. (κανόνα Anth.)παράορος

2
дор. = παρήορος Iπαραπαιδαγωγέω

παρα-παιδᾰγωγέω
1) содействовать воспитанию, помогать устраивать
ex. (τέν πολιτείαν Plut.)
2) перевоспитывать
ex. (π. καὴ μεθαρμόττειν Luc.)παραπαίω

παρα-παίω
1) ударять мимо или неправильно
ex. (χέλυν Aesch.)
2) сбиваться, отклоняться
ex. (τῆς ἀληθείας Polyb.)
3) (тж. π. φρενῶν Aesch.) становиться безумным, терять рассудок
ex. (π. καὴ μαίνεσθαι Plat., Plut.)
π. τι Luc. — совершать что-л. безрассудноеπαραπάλλομαι

παρα-πάλλομαι
скакать возле, носиться рядом
ex. (τινι Eur.)παράπαν

παρά-πᾱν
(τό) adv. вообще, совершенно, вполне, сплошь Her., Thuc. etc.
ex. τὸ π. οὐδέν Her. — вообще (решительно) ничего;
ἐπὴ διηκόσια τὸ π. Her. — вообще (обыкновенно) двести, т.е. не ниже двухсотπαραπάσσω

παρα-πάσσω
атт. παραπάττω посыпать, присыпать
ex. (τινί τι Plut.)παραπατάω

παρ-ᾰπᾰτάω
обманывать, обольщать, одурманивать
ex. (οἴνῳ τινά Aesch.)παραπάττω

атт. = παραπάσσωπαραπαφίσκω

παρ-ᾰπᾰφίσκω
(только aor. παρήπᾰφον) склонять, соблазнять
ex. (τινά Hom.)παραπείθω

παρα-πείθω
эп. παραιπείθω (эп. aor. 1 παρέπεισα, aor. 2 παραιπέπιθον; part. παραπείσας - эп. παρπεπιθών; 3 л. sing. conjct. παραπεπίθῃ - эп. παραιπεπίθῃσι; pf. pass. παραπέπεισμαι)
1) убеждать, уговаривать
ex. (τινά и φρένας τινός Hom.)
2) склонять (к чему-л.), соблазнять, прельщать
ex. (ἐπέεσσί τινα Hom.)
διὰ τὸν τοῦ ζήνωνος λόγον παραπεπεῖσθαι Arst. — поддаться соблазну Зенонова рассужденияπαραπειράομαι

παρα-πειράομαι
подвергать испытанию, испытывать
ex. (διὸς ἀργικεραύνου Pind.)παραπειστέον

Sext. adj. verb. к παραπείθωπαραπέμπω

παρα-πέμπω
1) проводить мимо, пропускать (невредимым)
ex. (sc. τέν ναῦν Hom.)
2) провожать, сопровождать
ex. (τινὰ πρὸς οἰκίαν Plut.)
3) отправлять, посылать (на помощь)
ex. (ἀνθρώπους εὐζώνους εἰς τὰ πλάγια Xen.)
4) доставлять, переправлять
ex. (τινὴ παραπομπήν Xen.; σῖτον εἰς λῆμνον Dem.)
5) передавать, подавать
ex. (φέρε ὕδωρ, παράπεμπε τὸ χειρόμακτρον Arph.)
π. τινὴ στόνον ἀντίτυπον Soph. — доносить до кого-л. отголосок (его) стона;
θόρυβον π. Arph. — рукоплескать;
π. ἑαυτὸν πότοις Plut. — предаваться пьянству;
χάριτι π. ἀτύφῳ Plut. — проявлять радушную простоту
6) относиться с пренебрежением, не обращать внимания
ex. (π. τοὺς οὐκ ὀρθῶς συμβουλεύοντας Dem.)παράπεμψις

παρά-πεμψις
-εως пропуск(ание) Diod.παραπεπέτασμαι

pf. pass. к παραπετάννυμιπαραπεπληγμένος

part. pass. к παραπλήσσωπαραπεσών

παρα-πεσών
(part. aor. к παραπίπτω) первый попавшийся, первый встречный Plut.παραπετάννυμι

παρα-πετάννῡμι
распростирать, расстилать, опускать
ex. (παραπεπετασμένη αὐλαία Polyb.)παραπέτασμα

παρα-πέτασμα
-ατος τό
1) завеса, занавес
ex. (παραπετάσματα ποικίλα Her.; ἁλουργά Plut.)
2) перен. прикрытие, предлог
ex. (παραπετάσματι χρῆσθαί τινι Plat., Dem., Plut.)παραπέτομαι

παρα-πέτομαι
(fut. παραπτήσομαι, aor. 2 παρεπτόμην; part. aor. 1 med. παραπτάμενος)
1) лететь мимо, пролетать
ex. ( παραπετομένη μυῖα Arst.)
δῶρον παραπτάμενον Anth. — мимолетный дар (о красоте)
2) перелетать, прилетать Arph.παροίτερος

πᾰροίτερος
3
эп. compar. к παροιθε(ν) I и πάρος Iπαροίχομαι

παρ-οίχομαι
(fut. παροιχήσομαι; pf. παρῴχηκα и παροίχωκα, παρῴχημαι и παροίχημαι; ppf. παρῳχήκειν)
1) уходить прочь, удаляться Hom.
ex. παροιχόμενοι ἄνδρες Pind. — люди, которых уже нет
2) (о событиях) проходить, миновать
ex. (ὀλύμπια παροιχώκεε Her.)
παρῴχηκεν πλέων νὺξ τῶν δύο μοιράων Hom. — прошло больше двух третей ночи;
παροιχομένη νύξ Her. — прошлая ночь;
τὰ παροιχόμενα Her., Xen.; — минувшее;
грам. παρῳχημένος (sc. χρόνος) Sext. или τὸ παρῳχηκός — прошедшее время
3) отклоняться, отходить
ex. π. τοῦ νείκους Aesch. — уклоняться от борьбы;
μοίρας π. Eur. — лишиться (своей) судьбы, т.е. прежнего величия;
π. δείματι Aesch. — упустить (что-л.) от страха, по по друг. умирать от страхаπαροκωχή

v. l. παροχή доставка, поставка
ex. (νεῶν Thuc.)παρολιγωρέω

παρ-ολῐγωρέω
относиться с некоторым пренебрежением
ex. οἱ Ἀρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν Xen. — аркадцы не проявили пренебрежительного отношения, т.е. встревожились;
λήθῃ καὴ ἀμελείᾳ τινὸς παρωλιγωρῆσθαι Plat. — быть в пренебрежении вследствие чьей-л. забывчивости и невнимательностиπαρολισθαίνω

см. παρολισθάνω...παρολισθάνω...

παρολισθαίνω, παρολισθάνω
1) соскальзывать
ex. τὸ σφάλμα εἰς τὸ ἄμεινον παρώλισθον Luc. — ошибка привела к счастливому исходу
2) (о словах) случайно вырываться
ex. (π. τῷ λοιπῷ τοῦ λόγου Plut.)παρολκή

Sext. = πλεονασμόςπαρομαρτέω

παρ-ομαρτέω
сопровождать, провожать
ex. (ἑκατέρωθεν Plut.)
γοητεία προηγεῖται καὴ ἀναισχυντία παρομαρτεῖ Luc. (у лжеца) обман идет впереди, а бесстыдство (его) сопровождаетπαρομοιάζω

παρ-ομοιάζω
уподобляться
ex. (τάφοις κεκονιαμένοις NT. - v. l. ὁμοιάζω)παρόμοιος

παρ-όμοιος
2 и 3
довольно похожий, сходный, приблизительно одинаковый
ex. (γλῶσσα οὐδεμίῃ ἄλλῃ παρομοίη Her.)
καὴ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα NT. — и тому подобное;
πρὸς τοὺς πελοποννησίους π. ἀλκή Thuc. — сила, приблизительно равная силе пелопоннесцев;
παρόμοιοι τοῖς Ἕλλησι τὸν ἀριθμόν Xen. — почти равные по численности грекамπαρομοιόω

παρ-ομοιόω
делать сходным, уподоблять
ex. (τινί τι Arst.)παρομοίως

παρ-ομοίως
сходным образом
ex. π. μέν, ἄλλον δὲ τρόπον Arst. — сходно, но (несколько) иначеπαρομοίωσις

παρ-ομοίωσις
-εως рит. созвучие, ассонанс (сходство в окончаниях фраз или стихов Arst. - напр. τετοκέναι и γεγονέναι)παρομολογέω

παρ-ομολογέω
соглашаться, признавать Polyb.παρόν

part. praes. n к πάρειμι Iπαρονομάζω

παρ-ονομάζω
(о словах, названиях) производить, заимствовать
ex. ὄνομα παρωνομασμένον ἀπό τινος Diod. — имя, заимствованное от (названия) чего-л.παρονομασία

παρ-ονομᾰσία

1) рит. парономасия (игра близкими по звучанию словами, напр. ἔχω, οὐκ ἔχομαι Aristippus ap. Diog.L. я владею, но мною не владеют)
2) грам. местоимениеπαροξυντικός

παρ-οξυντικός
3
1) обладающий побудительной силой, являющийся стимулом, поощряющий, побуждающий
ex. (εἴς τι Xen.; πρός τι Dem.; ἐπί τι Plut.)
2) раздражающий Isocr.
3) легко возбуждающийся, чуткий
ex. (τὸ παροξυντικὸν τοῦ ἤθους Arst.)παροξυντικῶς

παρ-οξυντικῶς
озлобленно, с раздражением
ex. (πικρῶς καὴ π. Plut.)παροξύνω

παρ-οξύνω
(ῡ) (fut. παροξῠνῶ)
1) поощрять, ободрять
ex. τούτους ἐπαινῶν παρώξυνε Xen. — он поощрял их одобрениями
2) возбуждать, подстрекать
ex. (ἐπὴ τὸν πόλεμον Isocr.; πρὸς τέν στρατείαν Polyb.; τινὰ ἐπὴ μάχην Plut.)
παρωξυμμένος Lys. — охваченный страстью
3) раздражать, ожесточать, озлоблять
ex. (φρένα τινός Eur.)
παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ NT. — он возмутился
4) грам. ставить острое ударение на предпоследнем слогеπαροξυσμός

παρ-οξυσμός

1) раздражение, озлобление, ожесточение Dem., NT.
2) поощрение, побуждение
ex. (ἀγαπῆς καὴ καλῶν ἔργων NT.)παροξυτονέω

παρ-οξῠτονέω
грам. = παροξύνω 4παροξύτονος

παρ-οξύτονος
2
(ῠ) грам. имеющий ударение на предпоследнем слогеπαροπλίζω

παρ-οπλίζω
обезоруживать, разоружать
ex. (τινά Polyb., Diod., Plut.)παροπλισμός

παρ-οπλισμός
разоружение Diod.παροπτάω

παρ-οπτάω
(слегка) поджаривать Polyb., Diod.παροπτέος

adj. verb. к παροράωπαρόραμα

παρ-όρᾱμα
-ατος τό недосмотр, промах Plut.παρόρασις

παρ-όρᾱσις
-εως невнимательность, небрежность, недосмотр Plut., Luc.παρορατικός

παρ-ορᾱτικός
3
невнимательный, небрежный
ex. π. τοῦ συμφέροντος Plut. — пренебрегающий полезнымπαροράω

παρ-οράω
(fut. παρόψομαι, aor. 2 παρεῖδον, pf. παρεόρακα; pass.: aor. παρώφθην, pf. παρῶμμαι)
1) глядеть искоса, поглядывать
ex. (εἴς τινα и πρός τι Xen.)
2) замечать, видеть
ex. (δειλίαν τινί Her.; τὸ στράτευμα ἀντιπροσιόν Xen.)
3) видеть в искаженном виде, неправильно воспринимать зрением
ex. (παρακούειν ἢ π. Plat.)
4) взирать с пренебрежением, не обращать внимания, пренебрегать, не считаться
ex. (τέν κοινέν σωτηρίαν Dem.; τέν ἀλήθειαν Polyb.)
εἴ τι τυγχάνοι παρεωραμένον Arst. — если кое-что ускользнуло от внимания
5) не видеть, не замечать
ex. τὰ μικρὰ τῶν ἰχθυδίων σώζεται διὰ τὸ παρορᾶσθαι Arst. — мелкая рыбешка спасается своей незаметностьюπενταετηρικός

πεντα-ετηρικός
3
справляемый или устраиваемый каждое пятилетие
ex. (ἀγών Plut.)πενταετηρίς

πεντα-ετηρίς
I.
-ίδος (ῐδ) adj. f справляемая каждое пятилетие
ex. (ἑορτά Pind.)
II.
-ίδος пятилетие Arst., Polyb., Plut.πενταέτηρος

πεντα-έτηρος
2
пятилетний
ex. (βοῦς, ὗς Hom.)πενταέτης

см. πενταετής...πενταετής...

πενταέτης, πενταετής
2
пятилетний
ex. (σπονδαί Thuc.)
ἀπὸ πενταέτεος Her. — с пятилетнего возраста;
πενταετὲς ἦθος ψυχῆς παιδίων Plat. — душевный склад пятилетнего ребенкаπενταετία

πεντα-ετία
пятилетие Plut.πενταετίς

πεντα-ετίς
-ίδος adj. f пятилетняя Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика